Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

102 289 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2017, 14:09

Header Page of 146 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH - ĐINH THỊ HỒNG THẮM TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP HCM, tháng 04-2015 Footer Page of 146 Header Page of 146 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH - ĐINH THỊ HỒNG THẮM TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN MINH HÀ TP HCM, tháng 04-2015 Footer Page of 146 Header Page of 146 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS NGUYỄN MINH HÀ (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 19 tháng 04 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Phan Đình nguyên Chủ tịch TS Nguyễn Ngọc Ảnh Phản biện TS Mai Đình Lâm Phản biện TS Dương Thị Mai Hà Trâm TS Nguyễn Thị Mỹ Linh Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV Footer Page of 146 Header Page of 146 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : Đinh Thị Hồng Thắm Giới tính : Nữ Ngày, tháng, năm sinh : 19/05/1977 Nơi sinh : Quảng Bình Chuyên ngành MSHV : 1341850043 : Kế toán I- Tên đề tài: Tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lợi doanh nghiệp vật liệu xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lợi doanh nghiệp vật liệu xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam III- Ngày giao nhiệm vụ : 18/08/2014 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 15/03/2015 V- Cán hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Minh Hà CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) PGS.TS Nguyễn Minh Hà Footer Page of 146 KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) Header Page of 146 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế: “TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM” công trình nghiên cứu cá nhân Nguồn liệu sử dụng để phân tích báo cáo tài chính, báo cáo thường niên công ty vật liệu xây dựng niêm yết, lấy từ trang web sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, Hà Nội công ty chứng khoán, bảo đảm nội dung luận văn độc lập, không chép từ công trình khác Học viên thực Luận văn Đinh Thị hồng Thắm Footer Page of 146 Header Page of 146 ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Minh Hà, thầy hướng dẫn tận tình, đóng góp nhiều ý kiến quý báu động viên giúp hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn đến tất thầy cô kiến thức kinh nghiệm từ giảng mà thầy cô truyền đạt trình học tập trường Đại học Công Nghệ TPHCM Học viên thực Luận văn Đinh Thị Hồng Thắm Footer Page of 146 Header Page of 146 iii TÓM TẮT Quản trị vốn lưu động đóng vai trò quan trọng việc cải thiện lợi nhuận công ty Các công ty quản trị tối ưu vốn lưu động cách cân đối lợi nhuận tính khoản Bài viết phân tích tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lợi 49 doanh nghiệp vật liệu xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2009 đến 2013 Dựa vào liệu bảng không cân, phân tích tương quan Pearson, phân tích hồi quy sử dụng để thiết lập mối quan hệ quản lý vốn lưu động khả sinh lợi công ty Nghiên cứu cho thấy mối quan hệ ngược chiều ROA, ROE với kỳ thu tiền bình quân chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, có mối quan hệ chiều ROA, ROE với kỳ toán bình quân Kết nghiên cứu cho thấy kỳ chuyển đổi hàng tồn kho có mối quan hệ ngược chiều với ROA, TOBINQ, mối quan hệ với ROE Nghiên cứu không tìm thấy có mối quan hệ kỳ thu tiền bình quân kỳ toán bình quân với TOBINQ, chu kỳ chuyển đổi tiền mặt lại tác động ngược chiều đến TOBINQ Ngoài ra, đòn bẩy tài chính, tăng trưởng doanh thu, có ảnh hưởng đáng kể đến khả sinh lợi công ty Kết nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp vật liệu xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam quản trị vốn lưu động theo cách có lợi Các công ty kéo dài thời gian để trả nợ thương lượng với nhà cung cấp Các công ty có khả đạt lợi cạnh tranh bền vững cách sử dụng hiệu nguồn lực công ty thông qua việc giảm chu kỳ chuyển đổi tiền mặt cách thận trọng mức tối thiểu Khi làm vậy, khả sinh lợi công ty chắn gia tăng Từ khóa: Quản trị vốn lưu động, khả sinh lợi, công ty vật liệu xây dựng Footer Page of 146 Header Page of 146 iv ABSTRACT Working capital management plays an important role in improving the profitability of the company The company can optimise their working capital by making the trade-off between profitability and liquidity This article analyzes the impact of working capital management on profitability of 49 building materials companies in Vietnam stock market from 2009 to 2013 Based on the unbalance panel data, Pearson correlations analysis and the regression analysis is used to establish the relationship between working capital management and profitability of the company The study shows that the negative relationship between ROA, ROE and the average collection period and cash conversion cycle, but the positive relationship between ROA, ROE and the average payment period The study results showed that the inventory conversion period has negative relationships with ROA, TOBINQ, but no relationship with ROE The study found no relationship between the average collection period and the average payment period for TOBINQ, but the cash conversion cycle has negative relashionship to TOBINQ In addition, financial leverage, sales growth, are also significantly affected the profitability of the company The results of this study show that the building materials companies in Vietnam stock market can manage their working capital in ways that benefit the most The company also can extend the time to pay the debt if negotiations with their suppliers The company has the ability to achieve a sustainable competitive advantage by effectively use the resources of the company through a reduction in the cash conversion cycle carefully at its minimum In doing so, the company’s profitability is sure to increase Key words: Working capital management, profitability, building materials company Footer Page of 146 Header Page of 146 v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG MỞ ĐẦU .1 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu, câu hỏi, đối tượng, phương pháp nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu đề tài: 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.2.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.2.4 Phương pháp nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa nghiên cứu 1.4 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Lý thuyết hiệu hoạt động công ty 2.1.2 Các thành phần vốn lưu động 2.1.3 Quản trị vốn lưu động 2.1.4 Mối quan hệ quản trị vốn lưu động hiệu công ty 13 2.2 Các nghiên cứu trước .14 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU .21 3.1 Quy trình nghiên cứu 21 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 21 3.3 Giả thuyết nghiên cứu 23 Footer Page of 146 Header Page 10 of 146 vi 3.4 Mô hình nghiên cứu 25 3.5 Mô tả phương pháp đo lường biến mô hình 26 3.5.1 Các biến phụ thuộc 26 3.5.2 Các biến độc lập .27 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 4.1 Đặc điểm ngành vật liệu xây dựng 33 4.2 Thực trạng quản trị VLĐ công ty VLXD TTCK Việt Nam 334 4.3 Phân tích thống kê mô tả biến 36 4.4 Phân tích tương quan Pearson biến 39 4.5 Kiểm định đa cộng tuyến 42 4.6 Kết hồi quy lựa chọn mô hình 42 4.6.1 Kết hồi quy 42 4.6.2 Lựa chọn mô hình 48 4.7 Phân tích kết hồi quy 49 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Một số khuyến nghị 60 5.3 Hạn chế 62 5.4 Đề xuất hướng nghiên cứu 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 Footer Page 10 of 146 Header Page 88 of 146 reg ROA CCC DR FITA CR SIZE STATE SG Source SS df MS Model Residual 1.14254951 1.63247798 223 163221358 007320529 Total 2.77502749 230 012065337 ROA Coef CCC DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.000383 -.2139153 -.0345456 0144164 0073342 0079482 1107393 0854221 Std Err .0000867 045956 0294152 0090297 0050712 0244898 018789 0619266 t -4.42 -4.65 -1.17 1.60 1.45 0.32 5.89 1.38 Number of obs F( 7, 223) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.000 0.000 0.241 0.112 0.150 0.746 0.000 0.169 = = = = = = 231 22.30 0.0000 0.4117 0.3933 08556 [95% Conf Interval] -.0005539 -.3044788 -.0925129 -.0033782 -.0026594 -.0403128 0737126 -.0366141 -.0002121 -.1233517 0234217 0322109 0173278 0562091 147766 2074583 reg ROE ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG Source SS df MS Model Residual 7.65408051 16.5288109 221 85045339 074791 Total 24.1828914 230 105143006 ROE Coef ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0025699 0002167 0010569 -.442255 -.1816319 -.0045307 0136383 0973141 3273839 2257452 Footer Page 88 of 146 Std Err .0004809 0003352 0004652 1545803 0990866 0291235 0163046 0808007 0603746 2023169 t -5.34 0.65 2.27 -2.86 -1.83 -0.16 0.84 1.20 5.42 1.12 Number of obs F( 9, 221) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.000 0.519 0.024 0.005 0.068 0.877 0.404 0.230 0.000 0.266 = = = = = = 231 11.37 0.0000 0.3165 0.2887 27348 [95% Conf Interval] -.0035178 -.000444 0001402 -.746895 -.3769074 -.0619259 -.018494 -.0619244 2084003 -.1729721 -.0016221 0008774 0019736 -.137615 0136437 0528646 0457706 2565525 4463676 6244625 Header Page 89 of 146 reg ROE CCC DR FITA CR SIZE STATE SG Source SS df MS Model Residual 5.60672242 18.576169 223 800960345 083301206 Total 24.1828914 230 105143006 ROE Coef CCC DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0006325 -.404864 -.0740066 0163057 0195655 1188975 3507507 0372697 Std Err .0002925 1550231 0992262 03046 0171066 0826112 0633808 2088968 Number of obs F( 7, 223) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE t P>|t| -2.16 -2.61 -0.75 0.54 1.14 1.44 5.53 0.18 0.032 0.010 0.457 0.593 0.254 0.151 0.000 0.859 = = = = = = 231 9.62 0.0000 0.2318 0.2077 28862 [95% Conf Interval] -.001209 -.7103617 -.2695475 -.0437205 -.0141458 -.043901 2258487 -.3743946 -.000056 -.0993664 1215344 076332 0532769 2816959 4756526 448934 reg TOBINQ ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG Source SS df MS Model Residual 3.04579109 17.3799901 221 338421233 078642489 Total 20.4257812 230 088807745 TOBINQ Coef ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.001014 -.0003542 -.0000274 4250213 -.0525635 10112 -.0355731 -.0793533 2122902 1.140871 Footer Page 89 of 146 Std Err .0004932 0003438 000477 1585105 1016059 0298639 0167191 082855 0619097 2074608 t -2.06 -1.03 -0.06 2.68 -0.52 3.39 -2.13 -0.96 3.43 5.50 Number of obs F( 9, 221) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.041 0.304 0.954 0.008 0.605 0.001 0.034 0.339 0.001 0.000 = = = = = = 231 4.30 0.0000 0.1491 0.1145 28043 [95% Conf Interval] -.001986 -.0010316 -.0009674 1126358 -.252804 0422655 -.0685224 -.2426403 0902814 7320167 -.0000421 0003233 0009127 7374069 147677 1599745 -.0026238 0839338 3342991 1.549726 Header Page 90 of 146 Kết hồi quy FEM xtreg ROA ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 within = 0.3605 between = 0.4346 overall = 0.3697 corr(u_i, Xb) F(9,173) Prob > F = -0.3353 ROA Coef ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0003463 -.0003274 0002748 -.2960952 -.1005182 0205273 0191578 0971363 0816249 -.024115 0002434 0001332 0002059 0840542 0634895 0127811 0232915 1110421 0176524 2875312 sigma_u sigma_e rho 06861697 06953243 49337372 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(48, 173) = t P>|t| = = -1.42 -2.46 1.33 -3.52 -1.58 1.61 0.82 0.87 4.62 -0.08 0.157 0.015 0.184 0.001 0.115 0.110 0.412 0.383 0.000 0.933 2.81 10.84 0.0000 [95% Conf Interval] -.0008267 -.0005903 -.0001315 -.461999 -.2258319 -.0046997 -.0268142 -.1220354 0467831 -.5916359 000134 -.0000645 0006811 -.1301914 0247955 0457543 0651298 3163079 1164667 5434059 Prob > F = 0.0000 xtreg ROA CCC DR FITA CR SIZE STATE SG, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 within = 0.3624 between = 0.4233 overall = 0.3617 corr(u_i, Xb) F(7,175) Prob > F = -0.3583 ROA Coef CCC DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0003289 -.2994383 -.1006072 0214317 0194832 0977862 0819678 -.0313182 0001102 0792764 0621338 0123461 0225704 1101366 0173533 2755358 sigma_u sigma_e rho 06999241 06903308 5069001 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Footer Page 90 of 146 Std Err F(48, 175) = t P>|t| = = -2.98 -3.78 -1.62 1.74 0.86 0.89 4.72 -0.11 3.49 0.003 0.000 0.107 0.084 0.389 0.376 0.000 0.910 14.21 0.0000 [95% Conf Interval] -.0005465 -.4558992 -.2232352 -.0029348 -.0250621 -.1195808 0477192 -.575119 -.0001113 -.1429774 0220208 0457982 0640285 3151532 1162165 5124827 Prob > F = 0.0000 Header Page 91 of 146 xtreg ROE ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 within = 0.1817 between = 0.3761 overall = 0.2519 corr(u_i, Xb) F(9,173) Prob > F = -0.0958 ROE Coef ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0011988 -.000117 0004188 -.577156 -.0959866 0198271 0196696 2408623 270904 1116303 0008937 000489 000756 3086598 233143 0469342 0855298 4077633 0648222 1.055858 sigma_u sigma_e rho 17801322 25533364 32707891 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(48, 173) = t = = P>|t| -1.34 -0.24 0.55 -1.87 -0.41 0.42 0.23 0.59 4.18 0.11 0.182 0.811 0.580 0.063 0.681 0.673 0.818 0.555 0.000 0.916 4.27 0.0001 [95% Conf Interval] -.0029628 -.0010822 -.0010734 -1.18638 -.5561575 -.0728102 -.1491466 -.5639692 1429597 -1.972393 1.68 0005652 0008483 0019109 0320679 3641843 1124644 1884858 1.045694 3988483 2.195653 Prob > F = 0.0086 xtreg ROE CCC DR FITA CR SIZE STATE SG, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 within = 0.1759 between = 0.2805 overall = 0.2052 corr(u_i, Xb) F(7,175) Prob > F = -0.1570 ROE Coef CCC DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0003788 -.603524 -.0719764 033167 0401362 222754 2672751 -.1778585 0004068 292572 2293067 0455638 0832969 4064627 0640428 1.016873 sigma_u sigma_e rho 19313073 25476874 36494202 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Footer Page 91 of 146 Std Err F(48, 175) = t P>|t| = = -0.93 -2.06 -0.31 0.73 0.48 0.55 4.17 -0.17 2.32 0.353 0.041 0.754 0.468 0.631 0.584 0.000 0.861 5.34 0.0000 [95% Conf Interval] -.0011817 -1.180948 -.5245389 -.0567583 -.1242596 -.5794458 1408794 -2.184773 0004242 -.0261001 3805862 1230924 2045321 1.024954 3936709 1.829056 Prob > F = 0.0000 Header Page 92 of 146 xtreg TOBINQ ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 within = 0.2865 between = 0.0282 overall = 0.0446 corr(u_i, Xb) F(9,173) Prob > F = -0.8901 TOBINQ Coef ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.000674 -.0011323 -.0002657 5710589 1336558 1442005 -.3199475 6921092 205428 4.333819 0007814 0004276 0006609 2698559 2038328 0410337 0747772 3565003 056673 9231185 sigma_u sigma_e rho 47907213 22323374 82160559 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err t P>|t| = = -0.86 -2.65 -0.40 2.12 0.66 3.51 -4.28 1.94 3.62 4.69 F(48, 173) = 0.390 0.009 0.688 0.036 0.513 0.001 0.000 0.054 0.000 0.000 7.72 0.0000 [95% Conf Interval] -.0022162 -.0019761 -.0015703 0384251 -.2686636 0632093 -.4675406 -.0115409 0935685 2.511794 3.66 0008682 -.0002884 0010388 1.103693 5359752 2251916 -.1723545 1.395759 3172874 6.155844 Prob > F = 0.0000 Kết hồi quy REM xtreg ROA ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG, re Random-effects GLS regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 within = 0.3389 between = 0.5768 overall = 0.4521 corr(u_i, X) Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) ROA Coef ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0006863 -.0002536 0003857 -.2442335 -.0784374 0116967 0105037 0099428 0941542 0911521 0001699 0001092 0001577 055561 0384754 0099374 0069776 0340068 016634 0855231 sigma_u sigma_e rho 04735727 06953243 31688035 (fraction of variance due to u_i) Footer Page 92 of 146 Std Err z -4.04 -2.32 2.45 -4.40 -2.04 1.18 1.51 0.29 5.66 1.07 P>|z| 0.000 0.020 0.014 0.000 0.041 0.239 0.132 0.770 0.000 0.287 = = 148.38 0.0000 [95% Conf Interval] -.0010193 -.0004676 0000766 -.353131 -.1538478 -.0077803 -.0031721 -.0567092 0615521 -.0764702 -.0003533 -.0000396 0006949 -.135336 -.0030271 0311737 0241794 0765948 1267563 2587743 Header Page 93 of 146 xtreg ROA CCC DR FITA CR SIZE STATE SG, re Random-effects GLS regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 within = 0.3518 between = 0.4820 overall = 0.4026 corr(u_i, X) Wald chi2(7) Prob > chi2 = (assumed) ROA Coef Std Err z CCC DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.000339 -.2495211 -.0611099 0158953 0126954 0184832 0944451 0415373 0000927 0544639 0388452 0100367 007465 0357549 016502 0894494 sigma_u sigma_e rho 05433738 06903308 38254815 (fraction of variance due to u_i) -3.66 -4.58 -1.57 1.58 1.70 0.52 5.72 0.46 P>|z| 0.000 0.000 0.116 0.113 0.089 0.605 0.000 0.642 = = 136.06 0.0000 [95% Conf Interval] -.0005206 -.3562684 -.137245 -.0037763 -.0019358 -.0515951 0621017 -.1337803 -.0001574 -.1427739 0150252 0355668 0273266 0885615 1267885 2168548 xtreg ROE ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG, re Random-effects GLS regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 within = 0.1678 between = 0.5598 overall = 0.3152 corr(u_i, X) Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) ROE Coef ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0023281 0001665 0009215 -.4615656 -.1747764 -.0027674 0173302 1051215 312353 1829835 0005393 0003611 0005116 1750055 1167997 0321646 0200429 0983343 05885 2469897 sigma_u sigma_e rho 10817644 25533364 15217862 (fraction of variance due to u_i) Footer Page 93 of 146 Std Err z -4.32 0.46 1.80 -2.64 -1.50 -0.09 0.86 1.07 5.31 0.74 P>|z| 0.000 0.645 0.072 0.008 0.135 0.931 0.387 0.285 0.000 0.459 = = 82.79 0.0000 [95% Conf Interval] -.0033851 -.0005413 -.0000813 -.80457 -.4036996 -.0658088 -.0219532 -.0876103 1970091 -.3011075 -.0012712 0008742 0019243 -.1185611 0541469 060274 0566135 2978532 4276968 6670744 Header Page 94 of 146 xtreg ROE CCC DR FITA CR SIZE STATE SG, re Random-effects GLS regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 within = 0.1704 between = 0.3355 overall = 0.2288 corr(u_i, X) Wald chi2(7) Prob > chi2 = (assumed) ROE Coef Std Err z CCC DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0005288 -.4521497 -.083294 0197366 0276507 1254967 3102554 -.047131 0003194 180861 1249992 0341439 0229828 1099724 0595009 2766065 sigma_u sigma_e rho 14765174 25476874 25143007 (fraction of variance due to u_i) -1.66 -2.50 -0.67 0.58 1.20 1.14 5.21 -0.17 P>|z| 0.098 0.012 0.505 0.563 0.229 0.254 0.000 0.865 = = 57.79 0.0000 [95% Conf Interval] -.0011549 -.8066306 -.328288 -.0471842 -.0173946 -.0900452 1936358 -.5892697 0000972 -.0976687 1617 0866574 0726961 3410386 4268749 4950077 xtreg TOBINQ ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG, re Random-effects GLS regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 within = 0.1959 between = 0.0947 overall = 0.1324 corr(u_i, X) Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) TOBINQ Coef ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0004936 -.0007047 -.0001174 411266 0069752 1209096 -.051728 -.0155545 2214362 1.288378 0005895 0003738 0005434 1933229 1354364 0342359 0251239 1222558 0559148 3075272 sigma_u sigma_e rho 17272173 22323374 37447292 (fraction of variance due to u_i) Footer Page 94 of 146 Std Err z -0.84 -1.89 -0.22 2.13 0.05 3.53 -2.06 -0.13 3.96 4.19 P>|z| 0.402 0.059 0.829 0.033 0.959 0.000 0.040 0.899 0.000 0.000 = = 44.40 0.0000 [95% Conf Interval] -.001649 -.0014373 -.0011824 0323599 -.2584753 0538084 -.10097 -.2551714 1118452 6856357 0006619 0000279 0009476 790172 2724257 1880107 -.002486 2240625 3310271 1.89112 Header Page 95 of 146 Kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình FEM hay REM  Lựa chọn FEM REM theo biến ROA, ACP, ICP, APP, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG hausman fixed random Coefficients (b) (B) fixed random ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG -.0003463 -.0003274 0002748 -.2960952 -.1005182 0205273 0191578 0971363 0816249 -.0006863 -.0002536 0003857 -.2442335 -.0784374 0116967 0105037 0099428 0941542 (b-B) Difference 00034 -.0000738 -.0001109 -.0518617 -.0220807 0088306 0086542 0871935 -.0125293 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0001743 0000762 0001323 0630721 050503 0080377 0222217 1057066 0059089 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 11.65 Prob>chi2 = 0.2335  Lựa chọn FEM REM theo biến ROA, CCC, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG hausman fixed random Coefficients (b) (B) fixed random CCC DR FITA CR SIZE STATE SG -.0003289 -.2994383 -.1006072 0214317 0194832 0977862 0819678 -.000339 -.2495211 -.0611099 0158953 0126954 0184832 0944451 (b-B) Difference 0000101 -.0499171 -.0394973 0055364 0067878 0793029 -.0124773 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0000597 0576058 0484939 0071897 0213002 1041713 0053684 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 7.53 Prob>chi2 = 0.3762 Footer Page 95 of 146 Header Page 96 of 146  Lựa chọn FEM REM theo biến ROE, ACP, ICP, APP, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG hausman fixed random Coefficients (b) (B) fixed random ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG -.0011988 -.000117 0004188 -.577156 -.0959866 0198271 0196696 2408623 270904 -.0023281 0001665 0009215 -.4615656 -.1747764 -.0027674 0173302 1051215 312353 (b-B) Difference 0011294 -.0002834 -.0005027 -.1155905 0787898 0225945 0023394 1357408 -.0414489 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0007127 0003298 0005565 2542518 2017758 0341798 0831482 3957288 0271772 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 6.85 Prob>chi2 = 0.6524  Lựa chọn FEM REM theo biến ROE, CCC, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG hausman fixed random Coefficients (b) (B) fixed random CCC DR FITA CR SIZE STATE SG -.0003788 -.603524 -.0719764 033167 0401362 222754 2672751 -.0005288 -.4521497 -.083294 0197366 0276507 1254967 3102554 (b-B) Difference 0001501 -.1513743 0113176 0134304 0124855 0972573 -.0429802 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .000252 2299733 1922414 0301704 0800635 3913029 0236882 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 4.70 Prob>chi2 = 0.6971 Footer Page 96 of 146 Header Page 97 of 146  Lựa chọn FEM REM theo biến TOBINQ, ACP, ICP, APP, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG hausman fixed random Coefficients (b) (B) fixed random ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG -.000674 -.0011323 -.0002657 5710589 1336558 1442005 -.3199475 6921092 205428 -.0004936 -.0007047 -.0001174 411266 0069752 1209096 -.051728 -.0155545 2214362 (b-B) Difference -.0001804 -.0004276 -.0001483 159793 1266807 0232909 -.2682196 7076637 -.0160082 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0005128 0002076 0003763 1882775 1523312 0226201 0704302 3348821 0092391 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 28.10 Prob>chi2 = 0.0009 (V_b-V_B is not positive definite)  Lựa chọn FEM REM theo biến TOBINQ, CCC, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG hausman fixed random Coefficients (b) (B) fixed random CCC DR FITA CR SIZE STATE SG -.0007574 4556315 1611355 1406732 -.3269267 7151003 2199935 -.0004838 329559 039659 1172327 -.0542448 019696 2293533 (b-B) Difference -.0002736 1260725 1214764 0234405 -.2726819 6954044 -.0093597 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0001755 1809277 1539052 0215965 068875 3369014 0088873 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 24.39 Prob>chi2 = 0.0010 (V_b-V_B is not positive definite) Footer Page 97 of 146 Header Page 98 of 146 Kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian multiplier để lựa chọn mô hình Pooled OLS hay REM  Lựa chọn Pooled OLS REM theo biến ROA, ACP, ICP, APP, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects ROA[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] Estimated results: Var ROA e u Test: sd = sqrt(Var) 0120653 0048348 0022427 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 =  1098423 0695324 0473573 18.70 0.0000 Lựa chọn Pooled OLS REM theo biến ROA, CCC, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects ROA[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] Estimated results: Var ROA e u Test: sd = sqrt(Var) 0120653 0047656 0029526 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = Footer Page 98 of 146 .1098423 0690331 0543374 36.60 0.0000 Header Page 99 of 146  Lựa chọn Pooled OLS REM theo biến ROE, ACP, ICP, APP, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects ROE[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] Estimated results: Var ROE e u Test: sd = sqrt(Var) 105143 0651953 0117021 3242576 2553336 1081764 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 =  4.41 0.0179 Lựa chọn Pooled OLS REM theo biến ROE, CCC, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects ROE[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] Estimated results: Var ROE e u Test: sd = sqrt(Var) 105143 0649071 021801 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = Footer Page 99 of 146 .3242576 2547687 1476517 15.24 0.0000 Header Page 100 of 146  Lựa chọn Pooled OLS REM theo biến TOBINQ, ACP, ICP, APP, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects TOBINQ[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] Estimated results: Var TOBINQ e u Test: sd = sqrt(Var) 0888077 0498333 0298328 2980063 2232337 1727217 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 =  20.73 0.0000 Lựa chọn Pooled OLS REM theo biến TOBINQ, CCC, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects TOBINQ[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] Estimated results: Var TOBINQ e u Test: sd = sqrt(Var) 0888077 0502282 0304299 2980063 2241165 1744416 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = Footer Page 100 of 146 24.76 0.0000 Header Page 101 of 146 PHỤ LỤC B: DANH MỤC MÃ CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY VLXD STT MÃ CK TÊN CÔNG TY ACC Công ty cổ phần bê tông BECAMEX BBS Công ty cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn BCC Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn BHT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC BHV Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến BT6 Công ty cổ phần Beton BTS Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn CCM Công ty cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ CTI Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO 10 CVT Công ty Cổ phần CMC 11 CYC Công ty cổ phần Gạch Men Chang Yih 12 DAC Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh 13 DC4 Công ty cổ phần DIC số 14 DCT Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai 15 DHA Công ty Cổ phần Hoá An 16 DIC Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại DIC 17 DXV Công ty Cổ phần ViCem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng 18 GMX Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân 19 HCC Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cẩm 20 HHL Công ty cổ phần Hồng Hà Long An 21 HLY Công ty cổ phần Hạ Long I - Viglacera 22 HOM Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai 23 HPS Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát 24 HT1 Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 25 HVX Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân 26 MCC Công ty cổ phần Gạch ngói cao cấp 27 NAV Công ty Cổ phần Nam Việt 28 NHC Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp Footer Page 101 of 146 Header Page 102 of 146 29 NNC Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ 30 PPG Công ty cổ phần Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Phú Phong 31 QNC Công ty cổ phần Xi măng Xây dựng Quảng Ninh 32 SCJ Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn 33 SCL Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường 34 SDN Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai 35 SDY Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly 36 SHN Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 37 SKS Công ty cổ phần Công trình giao thông sông Đà 38 TBX Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình 39 TCR Công ty cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera 40 TMX Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng 41 TSM Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 42 TTC Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh 43 TXM Công ty cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng 44 VCS Công ty cổ phần Vicostone 45 VHL Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 46 VIT Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn 47 VTS Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn 48 VXB Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre 49 YBC Công ty cổ phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái Footer Page 102 of 146 ... phần vốn lưu động tác động lên khả sinh lợi công ty vật liệu xây dựng nào, tác giả chọn đề tài: Tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lợi doanh nghiệp vật liệu xây dựng thị trường chứng khoán. .. cứu - Quản trị vốn lưu động ảnh hưởng đến khả sinh lợi công ty vật liệu xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam? - Các thành phần vốn lưu động ảnh hưởng đến khả sinh lợi doanh nghiệp? - Các khuyến... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH - ĐINH THỊ HỒNG THẮM TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan