Giải pháp hoàn thiện việc thực hiện trách nhiệm xã hội của coca cola việt nam trong giai đoạn hiện nay đến năm 2020

125 1,078 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2017, 19:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHU THIÊN KIM GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA COCA-COLA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH _ CHU THIÊN KIM GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA COCA-COLA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng nghề nghiệp) Mã ngành: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂM Tp Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ kinh tế “Giải pháp hoàn thiện việc thực Trách nhiệm xã hội Coca-Cola Việt Nam giai đoạn đến năm 2020” công trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Chu Thiên Kim MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU vii Lý chọn đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Ý nghĩa nghiên cứu: Kết cấu đề tài: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Khái quát Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR): 1.1.1 Khái niệm CSR: 1.1.2 Vai trò CSR: 11 1.2 Các mô hình CSR: 12 1.2.1 Theo Mô hình Kim tự tháp Caroll (1991): 13 1.2.2 Theo mô hình “3 vòng tròn đồng tâm Elkington” (1997): 14 1.2.3 Theo tiêu chuẩn ISO 26000-2008: 15 1.2.4 Biện luận mô hình lựa chọn – Mô hình Kim Tự Tháp Caroll: 16 1.3 Các tiêu chí đánh giá CSR theo mô hình Kim Tự Tháp: 18 1.3.1 Kinh tế: 18 1.3.2 Pháp luật: 19 1.3.3 Đạo đức: 19 1.3.4 Nhân văn: 20 1.4 Mối quan hệ nhận thức CSR Danh tiếng Doanh nghiệp: 21 1.4.1 Nhận thức CSR người tiêu dùng danh tiếng Doanh nghiệp: 21 1.4.2 Danh tiếng công ty lợi ích mang lại: 22 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA COCA-COLA VIỆT NAM 27 2.1 Tổng quan công ty Coca-Cola: 27 2.1.1 Sơ nét Coca-Cola: 27 2.1.2 Quy mô: 28 2.1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 28 2.2 Thực trạng thực CSR Coca-Cola: 30 2.2.1 Nghĩa vụ Kinh tế: 30 2.2.1.1 Mục tiêu hoạt động CSR nghĩa vụ Kinh tế: 31 2.2.1.2 Các hình thức thực CSR nghĩa vụ Kinh tế: 31 2.2.1.3 Chi phí thực CSR nghĩa vụ Kinh tế: 32 2.2.2 Nghĩa vụ Pháp lý: 33 2.2.2.1 Mục tiêu hoạt động CSR nghĩa vụ Pháp lý: 33 2.2.2.2 Các hình thức thực CSR nghĩa vụ Pháp lý: 34 2.2.2.3 Chi phí thực CSR nghĩa vụ Pháp lý: 34 2.2.3 Nghĩa vụ Đạo đức: 34 2.2.3.1 Mục tiêu hoạt động CSR nghĩa vụ Đạo đức: 34 2.2.3.2 Các hình thức thực CSR nghĩa vụ Đạo đức: 35 2.2.3.3 Chi phí thực CSR nghĩa vụ Đạo đức: 37 2.2.4 Nghĩa vụ Nhân văn: 39 2.2.4.1 Mục tiêu hoạt động CSR nghĩa vụ Nhân văn: 39 2.2.4.2 Các hình thức thực CSR nghĩa vụ Nhân văn: 40 2.2.4.3 Chi phí thực CSR nghĩa vụ Nhân văn: 42 2.3 Cảm nhận người tiêu dùng việc thực CSR Coca-Cola: 43 2.3.1 Mức độ quan tâm người tiêu dùng đến vấn đề xã hội: 43 2.3.2 Mức độ nhận biết yêu thích Người tiêu dùng hoạt động CSR Coca-Cola: 48 2.4 Những điểm hạn chế hoạt động CSR Coca-Cola nguyên nhân: 54 2.4.1 Nghĩa vụ Kinh tế: 54 2.4.1.1 Điểm hạn chế: 54 2.4.1.2 Nguyên nhân hạn chế: 56 2.4.2 Nghĩa vụ Pháp lý: 57 2.4.3 Nghĩa vụ Đạo đức: 57 2.4.3.1 Điểm hạn chế: 57 2.4.3.2 Nguyên nhân hạn chế: 58 2.4.4 Nghĩa vụ Nhân văn: 59 2.4.4.1 Điểm hạn chế: 59 2.4.4.2 Nguyên nhân hạn chế: 60 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP GIÚP COCA-COLA THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI HIỆU QUẢ NHẰM GIA TĂNG DỰ ĐỊNH MUA HÀNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 64 3.1 Định hướng mục tiêu thực CSR Coca-Cola 64 3.2 Căn đề xuất giải pháp: 64 3.2.1 Dựa vào dự đoán xu hướng phát triển Marketing xanh (Green Marketing) CSR Hiệp hội Marketing Việt Nam: 64 3.2.2 Dựa vào số gợi ý Ban lãnh đạo Coca-Cola Việt Nam: 65 3.3 Các giải pháp hoàn thiện hoạt động CSR Coca-Cola từ đến năm 2020: 67 3.3.1 Giải pháp nghĩa vụ Kinh tế: 67 3.3.1.1 Giới thiệu quy trình sản xuất sản phẩm đại đảm bảo chất lượng Coca-Cola cho đối tượng 67 3.3.2 Nhóm giải pháp nghĩa vụ Đạo đức: 70 3.3.2.1 Tổ chức thi quay clip nói tầm quan trọng nước tài nguyên nông nghiệp chia sẻ thông qua website môi trường mạng xã hội: 70 3.3.2.2 Kêu gọi cộng đồng tình nguyện viên tham gia hoạt động môi trường công ty: 72 3.3.3 Nhóm giải pháp nghĩa vụ Nhân văn: 73 3.3.3.1 Điều chỉnh cấu chi phí hoạt động từ thiện vào giáo dục khía cạnh Nhân văn 73 3.3.3.2 Thực hoạt động từ thiện cho công nhân: 75 3.3.3.3 Đầu tư nhiều cho nội dung chương trình huấn luyện kỹ năng, theo dõi tiến người tham gia 77 3.4 Các kiến nghị: 78 3.4.1 Kiến nghị Nhà nước: Nâng cao nhận thức người dân việc tuân thủ pháp luật Doanh nghiệp quan trọng với lợi ích quốc gia nói chung lợi ích người dân nói riêng: 78 3.4.2 Kiến nghị Nhà nước: Tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp thực Trách nhiệm xã hội cần có sách quản lý tốt để việc thực không bị sai lệch với ý nghĩa ban đầu CSR: 79 3.4.3 Kiến nghị Doanh nghiệp ngành hàng nước giải khát: Hợp tác việc gia tăng niềm tin người tiêu dùng vấn đề chất lượng sản phẩm ngành hàng nước giải khát thị trường Việt Nam 80 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC : Bảng câu hỏi khảo sát Người tiêu dùng PHỤ LỤC 2: Thống kê liệu đáp viên tham gia khảo sát PHỤ LỤC 3: Kết khảo sát – Các vấn đề xã hội người tiêu dùng quan tâm PHỤ LỤC 4: Kết khảo sát – Các vấn đề xã hội người tiêu dùng quan tâm PHỤ LỤC 5: Kết kháo sát - Các chương trình CSR Coca-Cola thực người tiêu dùng nhận biết PHỤ LỤC 6: Kết khảo sát - Các chương trình CSR Coca-Cola thực người tiêu dùng thích PHỤ LỤC 7: Danh sách chuyên gia tham gia vấn sâu PHỤ LỤC 8: Dàn vấn sâu PHỤ LỤC 9: Kết vấn sâu DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 0.1 Định mức dân số theo giới tính độ tuổi Bảng 0.2 Định mức dân số theo nghề nghiệp Bảng 1.1: Tiêu chí lường CSR nghĩa vụ Kinh tế 19 Bảng 1.2: Tiêu chí lường CSR nghĩa vụ Pháp lý 19 Bảng 1.3: Tiêu chí lường CSR nghĩa vụ Đạo đức 20 Bảng 1.4: Tiêu chí lường CSR nghĩa vụ Nhân văn 21 Bảng 2.1: Doanh thu hãng nước giải khát hàng đầu Việt Nam năm 2014 28 Bảng 2.2: Doanh số nhãn hàng Coca-Cola năm 2014 30 Bảng 2.3: Chi phí hoạt động CSR Coca-Cola nghĩa vụ Kinh tế 32 Bảng 2.4: Chi phí hoạt động CSR Coca-Cola nghĩa vụ Đạo đức 38 Bảng 2.5: Chi phí hoạt động CSR Coca-Cola nghĩa vụ Nhân văn 42 Bảng 2.6: Những vấn đề Nghĩa vụ Kinh tế người tiêu dùng quan tâm 45 Bảng 2.7: Những vấn đề Nghĩa vụ Nhân văn người tiêu dùng quan tâm 46 Bảng 2.8: Những vấn đề Nghĩa vụ Đạo đức người tiêu dùng quan tâm 47 Bảng 2.9: Những vấn đề Nghĩa vụ Luật pháp người tiêu dùng quan tâm 47 Bảng 2.10: Những hoạt động CSR Nghĩa vụ Kinh tế Coca-Cola người tiêu dùng biết đến 49 Bảng 2.11: Những hoạt động CSR Nghĩa vụ Kinh tế Coca-Cola người tiêu dùng thích 50 Bảng 2.12: Những hoạt động CSR Nghĩa vụ Nhân văn Coca-Cola người tiêu dùng biết đến 51 Bảng 2.13: Những hoạt động CSR Nghĩa vụ Nhân văn Coca-Cola người tiêu dùng thích 51 Bảng 2.14: Những hoạt động CSR Nghĩa vụ Đạo đức Coca-Cola người tiêu dùng biết đến 52 Bảng 2.15: Những hoạt động CSR Nghĩa vụ Đạo đức Coca-Cola người tiêu dùng thích 53 Bảng 2.16: Những hoạt động CSR Nghĩa vụ Pháp lý Coca-Cola người tiêu dùng biết đến 53 Bảng 2.17: Những hoạt động CSR Nghĩa vụ Pháp lý Coca-Cola người tiêu dùng thích 54 Bảng 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 66 Bảng 3.2 Chi phí ước tính khách tham quan nhà máy 69 Bảng 3.3: Cơ cấu chi phí đề xuất cho hoạt động CSR Coca-Cola nghĩa vụ Nhân văn năm từ 2016-2020 74 Cung cấp xuất ăn miễn phí cho trẻ em nghèo 42% 53% 71% 31% 35% 29% 64% 32% 35% 25% 33% 71% 30% 36% 33% Khám chữa bệnh miễn phí cho người dân 9% 0% 18% 2% 13% 10% 0% 0% 16% 13% 0% 18% 5% 8% 7% Cứu trợ khu vực bị thiên tai 27% 12% 68% 16% 29% 19% 14% 12% 35% 6% 8% 68% 20% 20% 33% Chương trình giáo dục nâng cao lực phụ nữ xã hội 5% 18% 0% 2% 0% 6% 23% 0% 0% 0% 8% 0% 5% 0% 13% Chương trình đào tạo kỹ mềm cho thiếu niên 7% 24% 4% 4% 3% 0% 23% 0% 0% 0% 25% 4% 10% 8% 0% Chương trình giáo dục ý thức cho thiếu niên 9% 35% 0% 7% 0% 6% 45% 0% 0% 0% 17% 0% 15% 0% 13% PHỤ LỤC 6: Kết khảo sát - Các chương trình CSR Coca-Cola thực người tiêu dùng thích Total Chương trình thích (%) - SA n= Total Sinh viên Nội trợ Nữ Nam Lao Lao Lao Lao động động động động Buôn Sinh Nội Buôn Sinh trình trình trình trình bán viên trợ bán viên độ độ độ độ cao thấp cao thấp 200 34 28 45 62 31 22 25 37 16 12 28 20 25 15 40% 35% 68% 44% 29% 35% 41% 44% 32% 31% 25% 68% 45% 24% 40% 10% 6% 0% 20% 13% 0% 0% 20% 19% 0% 17% 0% 20% 4% 0% 11% 29% 0% 7% 6% 13% 41% 8% 11% 6% 8% 0% 5% 0% 20% 7% 0% 0% 9% 8% 13% 0% 4% 3% 6% 0% 0% 15% 16% 20% 14% 0% 68% 9% 2% 10% 0% 12% 0% 19% 0% 68% 5% 4% 0% PHÁP LÝ 2% 3% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 6% 8% 0% 0% 0% 7% Tuân thủ pháp luật Sử dụng lao động hợp pháp 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 6% 8% 0% 0% 0% 7% Đóng thuế đầy đủ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ĐẠO ĐỨC 24% 29% 14% 22% 18% 42% 23% 24% 8% 50% 42% 14% 20% 32% 33% KINH TẾ Trả lương lao động công theo lực Cung cấp sản phẩm chất lượng cao Mang đến sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Mang đến sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng Nội trợ Lao Lao động động Buôn trình trình bán độ độ cao thấp Cải tạo môi trường bị ô nhiễm Có hệ thống xử lý rác thải đại Tài trợ chương trình “Nước cho cộng đồng” 4% 6% 0% 7% 0% 10% 0% 4% 0% 13% 17% 0% 10% 0% 7% 15% 24% 14% 7% 8% 32% 23% 12% 0% 38% 25% 14% 0% 20% 27% 4% 0% 0% 7% 6% 0% 0% 4% 5% 0% 0% 0% 10% 8% 0% Trồng xanh 1% 0% 0% 2% 2% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% Sử dụng nguồn tài nguyên hợp lý 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% NHÂN VĂN 35% 32% 18% 33% 53% 16% 36% 32% 59% 13% 25% 18% 35% 44% 20% 11% 15% 0% 13% 18% 0% 23% 16% 19% 0% 0% 0% 10% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 4% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 5% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 12% 0% 16% 21% 6% 14% 16% 24% 0% 8% 0% 15% 16% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 4% 0% 8% 3% 14% 2% 11% 10% 0% 0% 16% 13% 8% 14% 5% 4% 7% Gây quỹ ủng hộ người nghèo, xây nhà tình thương Phổ cập giáo dục cho trẻ em nghèo Cung cấp xuất ăn miễn phí cho trẻ em nghèo Khám chữa bệnh miễn phí cho người dân Cứu trợ khu vực bị thiên tai Chương trình giáo dục nâng cao lực phụ nữ xã hội Chương trình đào tạo kỹ mềm cho thiếu niên Chương trình giáo dục ý thức cho thiếu niên PHỤ LỤC CÁC CHUYÊN GIA PHỎNG VẤN SÂU STT Họ tên Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm Chức vụ Giám đốc Sản xuất & Chuỗi cung ứng Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam Bà Lê Từ Cẩm Ly Giám đốc Pháp Lý & Đối Ngoại Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam Ông Nguyễn Khoa Mỹ Giám đốc Truyền Thông & Đối Ngoại Văn Phòng Đại diện Coca-Cola Đông Nam Á, phụ trách khu vực Đông Dương Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm Giám đốc Sản xuất & Chuỗi cung ứng Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam Bà gia nhập Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam từ năm 2001 với vị trí Quản lý Chất lượng Nhà máy Coca-Cola Thủ Đức Sau đó, bà đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sản Xuất & Cung ứng cho Nhà máy Coca-Cola Thủ Đức vị trí Giám Đốc Sản xuất & Chuỗi cung ứng Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam với nhà máy Coca-Cola Hà Tây, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm có trách nhiệm việc đảm bảo chất lượng sản phẩm Coca-Cola theo tiêu chuẩn toàn cầu tập đoàn Coca-Cola, đảm bảo tiến độ sản xuất theo nhu cầu bán hàng, đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật an toàn lao động, vệ sinh môi trường nhà máy Bà người kiểm duyệt nguồn cung ứng đầu vào cho trình sản xuất Bộ phận Sản xuất Chuỗi cung ứng phận sử dụng nhiều nhân lực công ty Do đó, trách nhiệm bà Ngọc Diễm bao gồm việc xây dựng sách phúc lợi phù hợp với đặc thù công việc kỹ sư công nhân nhà máy Bà Ngọc Diễm đánh giá hoạt động CSR theo nghĩa vụ kinh tế, pháp lý đạo đức Bà Lê Từ Cẩm Ly phụ trách Pháp lý & Đối ngoại Công ty TNHH CocaCola Việt Nam Bà chịu trách nhiệm rà soát vấn đề liên quan đến Pháp luật Công ty đảm bảo sách dành cho người lao động, hoạt động tiếp thị - kinh doanh – phân phối, quy định tài – kế toán tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam Bộ phận Pháp lý & Đối ngoại Coca-Cola Việt Nam vừa tổ chức hoạt động CSR theo chiến lược Tập đoàn vừa tổ chức hoạt động đối ngoại theo nhu cầu địa phương để xây dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh công ty Do đó, bà Cẩm Ly đánh giá hoạt động CSR theo nghĩa vụ pháp lý, đạo đức nhân văn Ông Nguyễn Khoa Mỹ đại diện cho hoạt động CSR theo sách tập đoàn Coca-Cola với vị trí Giám đốc Truyền Thông & Đối Ngoại Văn Phòng Đại diện Coca-Cola Đông Nam Á, phụ trách khu vực Đông Dương Các hoạt động đối ngoại tiếp thị Coca-Cola thực chủ yếu Văn Phòng Đại diện CocaCola Đông Nam Á để đảm bảo xây dựng hình ảnh thương hiệu theo tiêu chuẩn tập đoàn Với tầm nhìn việc phát triển bền vững, sách tập đoàn Coca-Cola tập trung vào hoạt động bảo vệ môi trường tái tạo nguồn tài nguyên bao gồm: Chương trình “Nước cho cộng đồng”, Chương trình tái chế chai lọ “Hãy gìn giữ Việt Nam xinh đẹp”, Chương trình phát triển Nông nghiệp bền vững Ngoài để xây dựng hình ảnh tích cực công ty mắt cộng đồng người tiêu dùng, phận Truyền Thông & Đối Ngoại Văn Phòng Đại diện Coca-Cola Đông Nam Á triển khai thêm hoạt động thường niên bao gồm: Chương trình giáo dục nâng cao lực phụ nữ xã hội, chương trình hỗ trợ giáo dục, chương trình từ thiện khác Ông Khoa Mỹ người dẫn dắt hoạt động CSR nêu người phát ngôn thức cho toàn vấn đề thương hiệu kinh doanh Coca-Cola Việt Nam Do đó, ông người đánh giá hoạt động CSR theo nghĩa vụ đạo đức nhân văn, đồng thời nêu lên giải pháp giúp hoàn thiện trách nhiệm xã hội Coca-Cola từ năm 2020 PHỤ LỤC DÀN BÀI PHỎNG VẤN SÂU Phần I: Giới thiệu Xin chào Anh/Chị! Tôi Chu Thiên Kim - học viên cao học Khoa Quản trị kinh doanh – Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Hiện thực luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Giải pháp hoàn thiện việc thực trách nhiệm xã hội CocaCola Việt Nam giai đoạn đến năm 2020” Trước tiên, xin cảm ơn quý Anh/Chị có mặt tham gia buổi thảo luận cho đề tài nghiên cứu Buổi thảo luận thực sau có kết khảo sát ý kiến nhận thức người tiêu dùng việc thực CSR CocaCola Những ý kiến Anh/Chị ngày hôm có ý nghĩa quan trọng trình hoàn thành đề tài nghiên cứu Trong bảng câu hỏi này, quan điểm hay sai, tất ý kiến đóng góp Anh/Chị thông tin hữu ích cho đề tài Vì vậy, mong nhận tham gia tích cực ý kiến đóng góp thẳng thắn cho đề tài Một lần xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý Anh/Chị Phần II: Giới thiệu thành viên tham gia buổi vấn sâu Buổi vấn hôm tập trung vào việc lấy ý kiến chuyên gia lãnh đạo Coca-Cola có tham gia việc điều hành tổ chức hoạt động CSR Sau lắng nghe kết khảo sát từ người tiêu dùng độ nhận biết, mức độ yêu thích dự định mua từ ảnh hưởng hoạt động CSR Coca-Cola, lãnh đạo Coca-Cola đánh giá thảo luận giải pháp để giúp Coca-Cola hoàn thiện hoạt động CSR từ năm 2020 STT Họ tên Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm Chức vụ Giám đốc Sản xuất & Chuỗi cung ứng Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam Bà Lê Từ Cẩm Ly Giám đốc Pháp Lý & Đối Ngoại Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam Ông Nguyễn Khoa Mỹ Giám đốc Truyền Thông & Đối Ngoại Văn Phòng Đại diện Coca-Cola Đông Nam Á, phụ trách khu vực Đông Dương Phần III: Nội dung buổi vấn sâu: Nội dung buổi vấn tập trung vào 03 phần bao gồm Nội dung thứ nhất: Chia sẻ kết khảo sát người tiêu dùng mức độ quan tâm đến vấn đề xã hội, mức độ nhận biết yêu thích hoạt động CSR Coca-Cola Từ điểm làm tốt hạn chế hoạt động CSR Coca-Cola (Chuyên gia vấn: bà Ngọc Diễm, bà Cẩm Ly ông Khoa Mỹ) Nội dung thứ hai: Tìm nguyên nhân dẫn đến mặt hạn chế hoạt động CSR kể (Chuyên gia vấn: bà Ngọc Diễm, bà Cẩm Ly ông Khoa Mỹ) Nội dung thứ ba: Các giải pháp giúp hoàn thiện việc thực trách nhiệm xã hội Coca-Cola: - Nghĩa vụ Kinh tế: (Chuyên gia vấn: bà Ngọc Diễm) - Nghĩa vụ Luật Pháp: (Chuyên gia vấn: bà Ngọc Diễm, bà Cẩm Ly) - Nghĩa vụ Đạo đức: (Chuyên gia vấn: bà Ngọc Diễm, bà Cẩm Ly ông Khoa Mỹ) - Nghĩa vụ Nhân văn: (Chuyên gia vấn: bà Cẩm Ly ông Khoa Mỹ) PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHỎNG VẤN SÂU: Nội dung thứ nhất: Chia sẻ kết khảo sát người tiêu dùng mức độ quan tâm đến vấn đề xã hội, mức độ nhận biết yêu thích hoạt động CSR Coca-Cola Từ điểm làm tốt hạn chế hoạt động CSR Coca-Cola Lĩnh vực Kinh tế: Bà Ngọc Diễm cho việc người tiêu dùng quan tâm đến yếu tố chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm việc đương nhiên yếu tố dân trí ngày nâng cao Đặc biệt thông tin tác hại thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ quy trình sản xuất xuất thường xuyên mặt báo Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn đa dạng hàng hóa khác nên ưu tiên lựa chọn thương hiệu lớn với danh tiếng Vì thật người tiêu dùng không quan tâm đến quy trình sản xuất máy móc thiết bị Doanh nghiệp, để người tiêu dùng tin tưởng dựa vào uy tín thương hiệu Như vậy, điểm CocaCola làm tốt việc đầu tư cho vấn đề sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm để trì mức độ ổn định chất lượng sản phẩm tạo nên uy tín thương hiệu Nhưng điểm chưa tốt người tiêu dùng chưa nhận biết quy trình sản xuất Coca-Cola Về yếu tố trả lương công & an toàn lao động chưa người tiêu dùng quan tâm mức nguyên nhân theo bà mức nhận thức xã hội Việt Nam chưa phát triển nước Châu Âu Mỹ Không riêng với sản phẩm tiêu dùng có giá trị khoảng vài nghìn đồng sản phẩm Coca mà đến việc mua xe máy vài chục triệu, người tiêu dùng không quan tâm đến Doanh nghiệp có trả lương công hay không mức lương trung bình Doanh nghiệp thị trường Tuy nhiên, người lao động người tiêu dùng người thân người lao động công ty lại quan tâm đến vấn đề cho việc trả lương công không ảnh hưởng đến đời sống cá nhân họ mà đảm bảo việc tập trung công việc để đời sản phẩm chất lượng Do đó, yếu tố trả lương công vừa nghĩa vụ pháp lý vừa nghĩa vụ kinh tế Cho đến nay, bà Ngọc Diễm cho Coca-Cola Việt Nam Doanh nghiệp có mức trả lương tốt thị trường lao động Lĩnh vực Pháp lý: Bà Cẩm Ly đồng tình với kết nghiên cứu cho người tiêu dùng quan tâm đến nghĩa vụ pháp lý theo bà Coca-Cola tuân thủ đủ nghĩa vụ pháp lý Bà lý giải nguyên nhân người tiêu dùng quan tâm đến nghĩa vụ pháp lý công ty Thứ nhất: Người tiêu dùng cho việc tuân thủ pháp luật điều tất nhiên, để hoạt động Kinh doanh buộc Doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật Việc kiểm soát doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật thuộc trách nhiệm quan quản lý Nhà nước thuộc trách nhiệm người tiêu dùng Thứ hai: vấn đề mặt pháp lý thuế không ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng Nghĩa vụ Đạo đức: Ở nghĩa vụ Đạo đức, ông Khoa Mỹ cho xét góc độ hoàn thành mục tiêu chương trình đề Coca thực tốt Ví dụ như: - Chương trình nước cho cộng đồng: Theo mục tiêu đến năm 2020 Coca hoàn trả 100% lượng nước cho môi trường Trong đến hết năm 2014 94% mục tiêu hoàn thành - Chương trình “Hãy giũ gìn Việt Nam xinh đẹp” tổ chức đặn hàng năm kêu gọi tham gia ủng hộ toàn thể Nhân viên Nhưng sau phân tích kết khảo sát người tiêu dùng, ông Khoa Mỹ cho Coca-Cola chưa làm tốt việc triển khai hoạt động rộng rãi Nghĩa hoạt động truyền thông cho chương trình chưa đạt hiệu mong muốn nên kết người tiêu dùng chưa nhận biết yêu thích chương trình Đối với vấn đề người tiêu dùng yêu thích hoạt động cải thiện môi trường ô nhiễm hoạt động tái tạo tài nguyên, ông Mỹ thừa nhận kết phù hợp với dự kiến ban đầu ông ô nhiễm môi trường dễ dàng nhận thấy ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng Nhưng vấn đề tái tạo tài nguyên thực khó thực tốn nhiều chi phí Điểm yếu Coca chưa thuyết phục người tiêu dùng nhìn nhận tầm quan trọng việc tái tạo tài nguyên Nghĩa vụ Nhân văn: Ở nghĩa vụ Nhân văn, ông Mỹ ngạc nhiên với kết hoạt động từ thiện yêu thích so với hoạt động hỗ trợ giáo dục ông cho vấn đề xã hội gần liên quan nhiều đến ý thức thiếu niên Hơn nữa, vấn đề giáo dục kỹ giúp người tham gia dễ tìm kiếm việc làm hơn, độc lập tự chủ sống Nhưng rà soát lại tỷ lệ dân số, phần lớn dân số Việt Nam nhóm lao động bình dân có thu nhập thấp, sống khó khan khiến người tiêu dùng ưu hoạt động từ thiện nhiều Mặt khác, việc ủng hộ hoạt động từ thiện xuất phát từ truyền thống đạo lý dân tộc Việc ủng hộ sản phẩm trích phần lợi nhuận để làm hoạt động từ thiện xem tham gia vào hoạt động từ thiện Tuy nhiên, ông cho tương lai người tiêu dùng Việt Nam quan tâm nhiều đến hoạt động đào tạo hỗ trợ giáo dục Nội dung thứ hai: Tìm nguyên nhân dẫn đến mặt hạn chế hoạt động CSR kể Lĩnh vực Kinh tế: Điểm làm chưa tốt: Người tiêu dùng chưa biết nhiều đến quy trình sản xuất đại Coca-Cola Bà Ngọc Diễm cho để đảm bảo quy trình sản xuất an toàn, Coca-Cola hạn chế việc cho phép tham quan quy trình sản xuất Hơn nữa, số lượng người tiêu dùng nhiều, việc tổ chức tham quan nhà máy không khả thi Trước khoảng 10 năm trước, Coca có tổ chức tham quan nhà máy cho em học sinh tiểu học sau chương trình ngưng lại không đạt hiệu quả, em nhỏ để hiểu quy trình, chương trình thiết kế tham quan lần không thật hấp dẫn bổ ích với em Một cách khác nhà máy nghĩ đến để giúp giới thiệu nhà máy Coca cách rộng rãi phát sóng phương tiện truyền thông Tuy nhiên chi phí lớn nên chưa chấp nhận Vì nguyên nhân mà chương trình giới thiệu tham quan nhà máy chưa thực Lĩnh vực Pháp lý: Điểm hạn chế: Người tiêu dùng chưa quan tâm nhiều đến hoạt động pháp lý Coca-Cola Bà Cẩm Ly cho điểm làm chưa tốt Coca mà đặc trưng người tiêu dùng cho tất ngành hàng Với vấn đề này, với Coca thay đổi mà phu thuộc vào trình độ dân trí, mức độ tuyên truyền Nhà nước, hoạt động phối hợp đồng Theo bà, người dân có quan tâm nhiều mặt Pháp lý điều buộc Doanh nghiệp trọng đến việc tuân thủ pháp luật nhiều Lĩnh vực Đạo đức: Điểm làm chưa tốt: Chưa thuyết phục người tiêu dùng mức độ quan trọng việc tái tạo tài nguyên Theo ông Mỹ nguyên nhân trước Coca Việt Nam thực hoạt động CSR liên quan đến môi trường theo thị hướng dẫn Coca vùng mà quên việc cần phải tranh thủ ủng hộ người tiêu dùng chương trình trở nên cần thiết có ý nghĩa Bản thân ông thừa nhận thụ động CocaCola Việt Nam vấn đề điều chỉnh hoạt động CSR cho phù hợp với đặc trưng văn hóa thị trường Việt Nam Các hoạt động đưa thực theo phiên vùng mà thiếu khảo sát, thiếu liên kết với người tiêu dùng Lĩnh vực Nhân văn: Điểm làm chưa tốt: Thiếu đầu tư thích hợp cho hoạt động từ thiện Theo ông Mỹ, trước (giai đoạn 2000 – 2008), Coca tập trung nhiều lĩnh vực từ thiện Tuy nhiên giai đoạn năm trở lại đây, Coca tập trung nhiều cho hoạt động hỗ trợ giáo dục Vì ông cho giai đoạn mức sống người dân nâng cao, việc đầu tư nhiều cho hoạt động giáo dục hỗ trợ kỹ cần thiết Nhưng phần, hoạt động giáo dục kỹ Coca chưa truyền thông hiệu quả, chưa đạt mục tiêu đề chưa đáp ứng trọn vẹn mong muốn người tham gia Người tham gia chưa nhận thấy lợi ích rõ ràng sau tham gia chương trình nên mức độ yêu thích ủng hộ thấp Trong đó, đại phận người tiêu dùng yêu thích hoạt động từ thiện lợi ích dễ thấy, phù hợp với phong tục tập quán Nội dung thứ ba: Các giải pháp giúp hoàn thiện việc thực trách nhiệm xã hội Coca-Cola Nghĩa vụ Kinh tế Bà Ngọc Diễm gợi ý việc nâng cao hoạt động giới thiệu quy trình sản xuất sản phẩn đại đảm bảo chất lượng Coca-Cola Tuy nhiên cần phải lựa chọn đối tượng tham gia phù hợp để tránh lãng phí chi phí mà chương trình đạt hiệu mức độ lan tỏa Dựa theo khảo sát cho thấy người quan tâm nhiều đến yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm lại người nội trợ, bà Ngọc Diễm đề nghị mở rộng hoạt động giới thiệu quy trình sản xuất cho đối tượng nhà máy công ty Bà Cẩm Ly đồng tình với hoạt động gợi ý mở rộng thêm đối tượng chủ đại lý, chủ quán cà phê quán ăn có bán sản phẩm CocaCola Nghĩa vụ Pháp lý: Bà Ngọc Diễm đề cao việc giới thiệu hoạt động đảm bảo an toàn lao động nhà máy Coca-Cola, đảm bảo việc sản xuất không gây ô nhiễm, xử lý nước thải theo quy định, tiêu chuẩn nguồn cung ứng sản phẩm cho công ty phải tuân thủ quy định pháp luật không sử dụng lao động trẻ em Bà cho điều giúp nhân viên lao động công ty tự hào sản phẩm làm mà người tiêu dùng an tâm sử dụng sản phẩm tuân thủ pháp luật Bà Cẩm Ly chia sẻ thông tin hoạt động tuân thủ pháp luật công ty đăng tải tạp chí nội xây dựng lòng tin cho nhân viên thông qua nhân viên lại đại diện cho hình ảnh công ty truyền thông đến cho người xung quanh Bà chia sẻ việc tuân thủ quy định pháp luật cần phải thực đồng hệ thống tất khâu công ty cần sai phạm khâu gây hậu khó lường cho công ty, thương hiệu tập đoàn Nghĩa vụ Đạo đức: Ông Khoa Mỹ trao đổi thảo luận giải pháp nhằm giúp người tiêu dùng Việt Nam nhận thức tốt hoạt động CSR Coca-Cola để thay đổi quan điểm Người tiêu dùng việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên quan trọng cao việc xử lý môi trường ô nhiễm Tuy nhiên, việc thay đổi quan điểm Người tiêu dùng khó thực hiện, đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian công sức nên cần phải kiên nhẫn, thực nhiều hoạt động đồng bước đầu thuyết phục người tiêu dùng tầm quan trọng tài nguyên lợi ích việc tái tạo tài nguyên Ông cho hoạt động Coca-Cola Việt Nam hướng đến phát triển bền vững theo cam kết tập đoàn mục tiêu giải sâu rộng vấn đề xử lý môi trường ô nhiễm đơn Tuy nhiên để giúp hoạt động nhận biết tốt truyền thông mạng xã hội, tham gia rộng rãi tình nguyện viên (bao gồm đoàn viên niên người tiêu dùng) quan trọng Nghĩa vụ Nhân văn: Bà Cẩm Ly ông Khoa Mỹ chia sẻ việc phân chia thực nghĩa vụ Nhân Văn Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam Văn phòng đại diện Coca-Cola Đông Nam Á Với vai trò công ty trực tiếp sản xuất phân phối sản phẩm, Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam tiếp cận với nhiều đối tượng cần hỗ trợ từ thiện khác thường xuyên so với Văn phòng đại diện Đông Nam Á Do đó, Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam hướng đến việc hỗ trợ cho nông dân làm việc cho đối tác cung ứng sản phẩm cho công ty, tạo việc làm cho người lao động hệ thống phân phối công ty, giúp đỡ người dân vùng thiên tai Ở khía cạnh khác, với nhiệm vụ xây dựng hình ảnh thương hiệu Coca-Cola Việt Nam, Văn phòng đại diện hướng đến khóa phổ cập giáo dụng khu vực khó khăn đào tạo kỹ mềm cho sinh viên Ông Khoa Mỹ cho hoạt động chưa thể có tác động mạnh nhận thức người tiêu dùng hoạt động từ thiện truyền thống tảng cho tương lai thương hiệu người tiếp nhận hoạt động lớn lên Bên cạnh đó, hoạt động giáo dục kỹ cần thực hiệu mang lại lợi ích cụ thể cho người tham gia để hoạt động nhớ đến yêu thích Dẫu có phân chia định hướng hoạt động nghĩa vụ nhân văn, phận Đối Ngoại Công ty TNHH Coca-Cola Văn phòng Đại diện Đông Nam Á không tách biệt hẳn hoạt động mà liên kết chặt chẽ với để triển khai cho có hiệu Điển hình chương trình chia sẻ kỹ mềm định hướng nghề nghiệp gần có tham gia phận Đối ngoại Công ty TNHH Coca-Cola tham gia thực Ngân sách định hướng hoạt động thảo luận điều chỉnh theo năm để đáp ứng tốt nhu cầu phát triển công ty mong muốn người tiêu dùng ... PHỐ HỒ CHÍ MINH _ CHU THIÊN KIM GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA COCA-COLA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng... Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ kinh tế Giải pháp hoàn thiện việc thực Trách nhiệm xã hội Coca-Cola Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 công... khiến tác giải lựa chọn đề tài Giải pháp hoàn thiện hoạt động CSR Coca-Cola Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 3 Mục tiêu nghiên cứu: - Tìm hạn chế hoạt động CSR Coca-Cola Việt Nam giai đoạn - Xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện việc thực hiện trách nhiệm xã hội của coca cola việt nam trong giai đoạn hiện nay đến năm 2020 , Giải pháp hoàn thiện việc thực hiện trách nhiệm xã hội của coca cola việt nam trong giai đoạn hiện nay đến năm 2020 , Giải pháp hoàn thiện việc thực hiện trách nhiệm xã hội của coca cola việt nam trong giai đoạn hiện nay đến năm 2020

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm