TÀI LIỆU HÓA 12 Ôn thi tốt nghiệp THPT

98 760 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2017, 12:00

MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌCViệc nắm vững các công thức này sẽ giúp giải nhanh các bài toán .Nếu giải theo cách thông thường thì mất rất nhiều thời gian.Vậy hãy học thuộc nhé.1.Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O2Số đồng phân Cn H2n+2O2 = 2n 2 ( 1 < n < 6 )Ví dụ : Số đồng phân của ancol có công thức phân tử là :a. C3H8O = 232 = 2b. C4H10O = 242 = 4c. C5H12O = 252 = 8 2. Công thức tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO Số đồng phân Cn H2nO = 2n 3 ( 2 < n < 7 )Ví dụ : Số đồng phân của anđehit đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :a. C4H8O = 243 = 2b. C5H10O = 253 = 4c. C6H12O = 263 = 8 3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2 Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n 3 ( 2 < n < 7 )Ví dụ : Số đồng phân của axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :a. C4H8O2 = 243 = 2b. C5H10O2 = 253 = 4c. C6H12O2 = 263 = 8 4. Công thức tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2 Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n 2 ( 1 < n < 5 )Ví dụ : Số đồng phân của este đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :a. C2H4O2 = 222 = 1b. C3H6O2 = 232 = 2c. C4H8O2 = 242 = 4 5. Công thức tính số đồng phân ete đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O Số đồng phân Cn H2n+2O = ( 2 < n < 5 )Ví dụ : Số đồng phân của ete đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :a. C3H8O = = 1b. C4H10O = = 3c. C5H12O = = 6 6. Công thức tính số đồng phân xeton đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO Số đồng phân Cn H2nO = ( 3 < n < 7 )Ví dụ : Số đồng phân của xeton đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :a. C4H8O = = 1b. C5H10O = = 3c. C6H12O = = 6 7. Công thức tính số đồng phân amin đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+3N Số đồng phân Cn H2n+3N = 2n1 ( n < 5 )Ví dụ : Số đồng phân của anin đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :a. C2H7N = 221 = 1b. C3H9N = 231 = 3 MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC Việc nắm vững công thức giúp giải nhanh toán Nếu giải theo cách thông thường nhiều thời gian.Vậy học thuộc Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O2 Số đồng phân Cn H2n+2O2 = 2n- ( 1< n V CO = 2,24 lít − - n CO = nOH - nkết tủa = 0,6 – 0,1 = 0,5 => V CO = 11,2 lít 37.Công thức tính thể tích dung dịch NaOH cần cho vào dung dịch Al 3+ để xuất lượng kết tủa theo yêu cầu Ta có hai kết : − - n OH = 3.nkết tủa − 3+ - n OH = nAl - nkết tủa Ví dụ : Cần cho lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,5 mol AlCl để 31,2 gam kết tủa Giải Ta có hai kết : − n OH = 3.nkết tủa = 0,4 = 1,2 mol => V = 1,2 lít − 3+ n OH = nAl - nkết tủa = 0,5 – 0,4 = 1,6 mol => V = 1,6 lít 38.Công thức tính thể tích dung dịch NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch Al 3+ H+ để xuất lượng kết tủa theo yêu cầu Ta có hai kết : − + - n OH ( ) = 3.nkết tủa + nH − 3+ + - n OH ( max ) = nAl - nkết tủa+ nH Ví dụ : Cần cho lít dung dịch NaOH 1M lớn vào dung dịch chứa đồng thời 0,6 mol AlCl3 0,2 mol HCl để 39 gam kết tủa Giải − 3+ + n OH ( max ) = nAl - nkết tủa+ nH = 0,6 - 0,5 + 0,2 =2,1 mol => V = 2,1 lít 39.Công thức tính thể tích dung dịch HCl cần cho vào dung dịch NaAlO Na [ Al (OH ) ] để xuất lượng kết tủa theo yêu cầu Ta có hai kết : + - nH = nkết tủa − + - nH = nAlO - nkết tủa Ví dụ : Cần cho lít dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa 0,7 mol NaAlO Na [ Al (OH ) ] để thu 39 gam kết tủa Giải Ta có hai kết : + nH = nkết tủa = 0,5 mol => V = 0,5 lít + − + − nH = nAlO - nkết tủa = 4.0,7 – 3.0,5 = 1,3 mol => V = 1,3 lít 40.Công thức tính thể tích dung dịch HCl cần cho vào hỗn hợp dung dịch NaOH NaAlO Na [ Al (OH ) ] để xuất lượng kết tủa theo yêu cầu Ta có hai kết : + − nH = nkết tủa + n OH − nH = nAlO - nkết tủa + n OH Ví dụ : Cần cho lít dung dịch HCl 1M cực đại vào dung dịch chứa đồng thời 0,1 mol NaOH 0,3 mol NaAlO2 Na [ Al (OH ) ] để thu 15,6 gam kết tủa Giải Ta có hai kết : + − − nH (max) = nAlO - nkết tủa + n OH = 4.0,3 – 3.0,2 + 01 = 0,7 mol => V = 0,7 lít 41.Công thức tính thể tích dung dịch NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch Zn 2+ để xuất lượng kết tủa theo yêu cầu Ta có hai kết : − n OH ( ) = 2.nkết tủa − 2+ n OH ( max ) = nZn - 2.nkết tủa Ví dụ : Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cần cho vào 200 ml dung dịch ZnCl 2M để 29,7 gam kết tủa Giải 2+ Ta có nZn = 0,4 mol nkết tủa= 0,3 mol Áp dụng CT 41 − n OH ( ) = 2.nkết tủa = 2.0,3= 0,6 =>V ddNaOH = 0,6 lít − 2+ n OH ( max ) = nZn - 2.nkết tủa = 4.0,4 – 2.0,3 = mol =>V ddNaOH = 1lít 42.Công thức tính khối lượng muối thu cho hỗn hợp sắt oxít sắt tác dụng với HNO3 loãng dư giải phóng khí NO mMuối = 242 ( mhỗn hợp + 24 nNO ) 80 Ví dụ : Hòa tan hết 11,36 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe 2O3, Fe3O4 dung dịch HNO3 loãng dư thu m gam muối 1,344 lít khí NO ( đktc ) sản phẩm khử Tìm m ? Giải mMuối = 242 242 ( mhỗn hợp + 24 nNO ) = ( 11,36 + 24 0,06 ) = 38,72 gam 80 80 43.Công thức tính khối lượng muối thu hòa tan hết hỗn hợp sắt oxít sắt HNO3 đặc nóng, dư giải phóng khí NO2 mMuối = 242 ( mhỗn hợp + nNO ) 80 Ví dụ : Hòa tan hết gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 HNO3 đặc nóng, dư thu 3,36 lít khí NO2 (đktc ) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu gam muối khan mMuối = 242 242 ( mhỗn hợp + nNO ) = ( + 0,15 ) = 21,78 gam 80 80 44.Công thức tính khối lượng muối thu hòa tan hết hỗn hợp sắt oxít sắt HNO3 dư giải phóng khí NO NO2 mMuối = 242 ( mhỗn hợp + 24 nNO + nNO ) 80 Ví dụ : Hòa tan hết gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 HNO3 dư thu 1,792 lít (đktc ) khí X gồm NO NO2 m gam muối Biết dX/H = 19 Tính m ? Ta có : nNO = nNO = 0,04 mol mMuối = 242 242 ( mhỗn hợp + 24 nNO + nNO ) = ( 7+ 24.0,04 + 8.0,04 )= 25,047 gam 80 80 45.Công thức tính khối lượng muối thu hòa tan hết hỗn hợp Fe, FeO, Fe 2O3, Fe3O4 H2SO4 đặc, nóng, dư giải phóng khí SO2 mMuối = 400 ( mhỗn hợp + 16.nSO ) 160 Ví dụ : Hòa tan hết 30 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 H2SO4 đặc nóng, dư thu 11,2 lít khí SO2 (đktc ) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu gam muối khan Giải mMuối = 400 400 ( mhỗn hợp + 16.nSO ) = ( 30 + 16.0,5 ) = 95 gam 160 160 46.Công thức tính khối lượng sắt dùng ban đầu, biết oxi hóa lượng sắt oxi hỗn hợp rắn X Hòa tan hết X với HNO3 loãng dư giải phóng khí NO mFe = 56 ( mhỗn hợp + 24 nNO ) 80 Ví dụ : Đốt m gam sắt oxi thu gam chất rắn X Hòa tan hết X với HNO loãng dư giải phóng 0,56 lít khí NO ( đktc) Tìm m ? Giải mFe = 56 56 ( mhỗn hợp + 24 nNO ) = ( + 0,025 ) = 2,52 gam 80 80 47.Công thức tính khối lượng sắt dùng ban đầu, biết oxi hóa lượng sắt oxi hỗn hợp rắn X Hòa tan hết X với HNO3 đặc , nóng ,dư giải phóng khí NO2 mFe = 56 ( mhỗn hợp + nNO ) 80 Ví dụ : Đốt m gam sắt oxi thu 10 gam hỗn hợp chất rắn X Hòa tan hết X với HNO đặc nóng, dư giải phóng 10,08 lít khí NO2 ( đktc) Tìm m ? Giải mFe = 56 56 ( mhỗn hợp + 24 nNO ) = ( 10 + 0,45 ) = 9,52 gam 80 80 48.Công thức tính pH dung dịch axit yếu HA pH = - (logKa + logCa ) pH = - log ( α Ca ) với α : độ điện li Ka : số phân li axit Ca : nồng độ mol/l axit ( Ca ≥ 0,01 M ) Ví dụ 1: Tính pH dung dịch CH3COOH 0,1 M 250C Biết KCH COOH = 1,8 10-5 Giải 2 pH = - (logKa + logCa ) = - (log1,8 10-5 + log0,1 ) = 2,87 Ví dụ 2: Tính pH dung dịch HCOOH 0,46 % ( D = g/ml ) Cho độ điện li HCOOH dung dịch α = % Giải 10.1.0,46 = 0,1 M 46 pH = - log ( α Ca ) = - log ( 0,1 ) = 2,7 100 Ta có : CM = 10.D.C % = M 49.Công thức tính pH dung dịch bazơ yếu BOH pH = 14 + với (logKb + logCb ) Kb : số phân li bazơ Ca : nồng độ mol/l bazơ Ví dụ : Tính pH dung dịch NH3 0,1 M Cho KNH = 1,75 10-5 pH = 14 + 1 (logKb + logCb ) = 14 + (log1,75 10-5 + log0,1 ) = 11,13 2 50 Công thức tính pH dung dịch axit yếu HA muối NaA pH = - (logKa + log Ca ) Cm Ví dụ : Tính pH dung dịch CH3COOH 0,1 M CH3COONa 0,1 M 250C Biết KCH COOH = 1,75 10-5 , bỏ qua điện li H2O pH = - (logKa + log 0,1 Ca ) = - (log1,75 10-5 + log ) = 4,74 Cm 0,1 51 Công thức tính hiệu suất phản úng tổng hợp NH3 H% = - MX MY với MX : hỗn hợp gồm N2 H2 ban đầu ( tỉ lệ 1:3 ) MY : hỗn hợp sau phản ứng Ví dụ : Tiến hành tổng hợp NH3 từ hỗn hợp X gồm N2 H2 có tỉ khối so với H2 4,25 thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 6,8 Tính hiệu suất tổng hợp NH3 Ta có : nN : nH = 1:3 H% = - MX MY =2-2 8,5 13,6 = 75 % CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT A THÀNH PHẦN CẤU TẠO 01 Chất sau este? A HCOOH B CH3CHO C CH3OH D CH3COOC2H5 02 Chất sau este? A C2H5OC2H5 B CH3COOC2H5 C CH5(ONO2)3 D HCOOC2H5 03 Tỉ khối este no, đơn chức X so với hiđro 30 Công thức phân tử X A C2H4O2 B C3H6O2 C C5H10O2 D C4H8O2 04 Vinyl axetat có công thức A CH3COOCH3 B C2H5COOCH3 C HCOOC2H5 D CH3COOCH=CH2 05 Chất X có công thức cấu tạo CH2=CH-COOCH3 Tên gọi chất X A metyl acrylat B propyl fomat C metyl axetat D etyl axetat 06 Este sau có công thức phân tử C4H8O2? A Etyl axetat B Propyl fomat C Vinyl axetat D Phenyl axetat 07 Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 A B C D  08 Số hợp chất đồng phân cấu tạo, có công thức phân tử C4H8O2, tác dụng với dung dịch NaOH không tác dụng với Na A B C D  09 Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C 3H6O2, sản phẩm thu có khả tráng bạc Số este X thỏa mãn tính chất A B C D  10 Thủy phân este có công thức phân tử C 4H8O2 (với xúc tác axit), thu sản phẩm hữu X Y Từ X điều chế trực tiếp Y Chất X A ancol metylic B etyl axetat C axit fomic D ancol etylic  11 Khi đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức số mol CO sinh số mol O2 phản ứng Tên gọi este A metyl fomat B etyl axetat C propyl axetat D metyl axetat  12 Thủy phân este Z môi trường axit thu hai chất hữu X Y (M X < MY) Bằng phản ứng chuyển hóa X thành Y Chất Z khôngthể A metyl axetat B metyl propionat C vinyl axetat D etyl axetat  13 Khi xà phòng hóa triglixerit X dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu sản phẩm gồm glixerol, natri oleat, natri sterat natri panmitat Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X A B C D 14 Chất axit béo A axit axetic B axit stearic C axit oleic D axit panmitic B TÍNH CHẤT 15 Dãy chất sau xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần? A CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH B CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5 C CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 D CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH 16 Khi thủy phân este vinyl axetat môi trường axit thu A axit axetic ancol ancol vinylic B axit axetic anđehit axetic C axit axetic ancol etylic D axit axetat ancol vinylic 17 Khi thủy phân CH3COOC2H5 dung dịch NaOH sản phẩm phản ứng A CH3COONa CH3ONa B C2H5COONa CH3ONa C CH3COOH C2H5OH D CH3COONa C2H5OH  18 Hỗn hợp X gồm este mạch hở E (C 5H6O4) (C4H6O2) Đun X với dung dịch NaOH dư, sau cô cạn dung dịch, thu chất rắn Y Nung Y với dung dịch NaOH (có mặt CaO) chất khí CH Công thức cấu tạo E F A HCOO-CH=CH-COO-CH3 CH3-OOC-CH=CH2 B HOOC-COO-CH2-CH=CH2 H-COO-CH2-CH=CH2 C HCOO-CH=CH-COO-CH3 CH2=CH- COO-CH3 D HOOC-CH2-COO- CH=CH2 CH3-COO-CH=CH2 19.Este X C8H8O2 tác dụng với lượng dư dung dịch KOH thu muối hữu nước X có tên gọi A metyl benzoate B benzyl fomat C phenyl fomat D phenyl axetat 20 Chất X có công thức phân tử C4H8O2 Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Y có công thức C2H3O2Na Công thức X A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOC3H5 21 Một este Y có công thức phân tử C4H6O2 Khi thủy phân Y môi trường axit thu đimetyl xeton Công thức cấu tạo thu gọn Y là: A HCOO- CH=CH- CH3 B CH3COO- CH=CH2 C HCOO-C(CH3)=CH2 D CH2=CH-COOCH3  22 Chất sau đun nóng với dung dịch NaOH thu sản phẩm có chứa anđehit? A CH3-COO- CH2- CH=CH2 B CH3-COO- C(CH3)=CH2 C CH2=CH-COO-CH2-CH3 D CH3-COO- CH=CH-CH3  23 Chất sau phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo hai muối? A C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat) B CH3COO- [CH2]2 OOCH2CH3 C.CH3OOC-COOCH3 D CH3COOC6H5 (phenyl axetat)  24 Trường hợp tạo sản phẩm ancol muối natri axit cacboxylic? t A HCOOCH=CHCH3 + NaOH  → t B CH3COOCH2CH=CH2 + NaOH  → t t C CH3COOCH=CH2 + NaOH  D CH3COOC6H5 + NaOH  → →  25 Cho este: etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5) Dãy gồm este phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ancol A (1), (3), (4) B (3), (4), (5) C (1), (2), (3) D (2), (3), (5)  26 Cho tất đồng phân đơn chức, mạch hở, có công thức phân tử C 2H4O2 tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3 Số phản ứng xảy A B C D  27 Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) sau đây? A Cu(OH)2 (ở điều kiện thường) B H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng) C Dung dịch NaOH (đun nóng) D H2 ( xúc tác Ni, đun nóng) 28 Khi xà phòng hóa tristearin ta thu sản phẩm A C17H35COONa glixerol B C15H31COOH glixerol C C17H35COOH glixerol D C15H31COONa etanol 10 Câu 41 Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, tham gia phản ứng xà phòng hóa thu anđehit muối axit cacboxylic Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X A B C D Câu 42 Một loại phân kali có thành phần KCl (còn lại tạp chất không chứa kali) sản xuất từ quặng xinvinit có độ dinh dưỡng 55% Phần trăm khối lượng KCl loại phân kali A 95,51% B 65,75% C 87,18% D 88,52% Câu 43 Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X axit cacboxylic đơn chức Y, mạch hở có số nguyên tử C, tổng số mol hai chất 0,05 mol (số mol Y lớn số mol X) Nếu đốt cháy hoàn toàn M thu 3,36 lít CO (đktc) 2,52 gam H2O Mặt khác, đun nóng M với H2SO4 đặc để thực phản ứng este hóa (hiệu suất 80%) số gam este thu A 2,280 gam B 3,420 gam C 2,736 gam D 1,824 gam Câu 44 Cho dãy dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin, phenol (C6H5OH) Số dung dịch dãy tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Câu 45 Cho phát biểu sau: (a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ fructozơ (b) Trong môi trường axit, glucozơ fructozơ chuyển hóa lẫn (c) Có thể phân biệt glucozơ fructozơ phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 (d) Trong dung dịch, glucozơ fructozơ hòa tan Cu(OH) nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam (e) Trong dung dịch, fructozơ tồn chủ yếu dạng mạch hở (g) Trong dung dịch, glucozơ tồn chủ yếu dạng vòng cạnh (dạng α β) Số phát biểu A B C D Câu 46 Cho loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6 Số tơ tổng hợp A B C D Câu 47 Trong điều kiện thích hợp, xảy phản ứng sau: (a) 2H2SO4 + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O (b) H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O (c) 4H2SO4 + 2FeO → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O (d) 6H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O Trong phản ứng trên, phản ứng xảy với dung dịch H2SO4 loãng A (d) B (a) C (c) D (b) Câu 48 Cho cân hóa học sau: (a) H2 (k) + I2 (k) 2HI (k)  → N2O4 (k) (b) 2NO2 (k) ¬   (c) 3H2 (k) + N2 (k) 2NH3 (k)  → 2SO3 (k) (d) 2SO2 (k) + O2 (k) ¬   Ở nhiệt độ không đổi, thay đổi áp suất chung hệ cân bằng, cân hóa học không bị chuyển dịch? A (b) B (a) C (c) D (d) 84 Câu 49 Oxi hóa hết 3,3 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 7,2 gam CuO Cho toàn lượng anđehit tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO NH3, thu 35,64 gam Ag Hai ancol A CH3OH, C2H5CH2OH B CH3OH, C2H5OH C C2H5OH, C3H7CH2OH D C2H5OH, C2H5CH2OH Câu 50 Thủy phân hoàn toàn 30 gam hỗn hợp hai đipeptit thu 31,8 gam hỗn hợp X gồm amino axit (các amino axit có nhóm amino nhóm cacboxyl phân tử) Nếu cho 1/10 hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cẩn thận dung dịch, lượng muối khan thu A 8,15 gam B 3,55 gam C 3,91 gam D 4,07 gam - - - HẾT - - - ĐỀ SỐ Cho biết nguyên tử khối (theo u) nguyên tố là: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; K = 39; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65 Câu Để phân biệt hai khí CO2 N2 ta dùng thuốc thử A Ca(OH)2 B HCl C KNO3 D CaCl2 Câu Saccarozơ glucozơ có A phản ứng với dung dịch NaCl B phản ứng với Ag2O dung dịch NH3 đun nóng C phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam D phản ứng thủy phân môi trường axit Câu Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu V lít khí N2O (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V A 1,68 B 1,12 C 0,84 D 2,24 3+ Câu Cấu hình electron sau 24Cr ? A [Ar]3d3 B [Ar]3d5 C [Ar]3d2 D [Ar]3d4 Câu Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin (CH3NH2), thu sản phẩm có chứa V lít khí N2 (đktc) Giá trị V A 4,48 B 3,36 C 2,24 D 1,12 Câu Kết tủa xuất nhỏ dung dịch brom vào A benzen B anilin C rượu etylic D axit axetic Câu Cho 2,12 gam Na2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thể tích khí CO thoát (đktc) A 0,448 lít B 0,224 lít C 0,336 lít D 0,672 lít Câu Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) gọi A thạch cao nung B thạch cao khan C thạch cao sống D đá vôi Câu Để tách lấy Ag khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag ta dùng lượng dư dung dịch A HCl B HNO3 C NaOH D Fe2(SO4)3 Câu 10 Phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ alanin A 15,73% B 18,67% C 15,05% D 17,98% Câu 11 Trong công nghiệp, kim loại điều chế phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy kim loại A Fe B Na C Cu D Ag 85 Câu 12 Trong chất: phenol, etyl axetat, ancol etylic, axit axetic; số chất tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Câu 13 Để loại bỏ Al2O3 khỏi hỗn hợp với Fe2O3 cho hỗn hợp tác dụng với A dung dịch HCl (dư) B dung dịch NaOH (dư) C dung dịch HNO3 (dư) D dung dịch NH3 (dư) Câu 14 Hình bên mô tả thí nghiệm hóa học, vị trí (2); (3); (4) chất: A CaCO3; H2O; CO2; Ca(OH)2 B NaHCO3; CO2; H2O; Ca(OH)2 C NaHCO3; H2O; CO2; Ca(OH)2 D Na2CO3; H2O; CO2; Ca(OH)2 (1); Câu 15 Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4 0,2M (điện cực trơ) catot thu 3,2 gam kim loại thể tích khí (đktc) thu anot A 0,56 lít B 3,36 lít C 2,24 lít D 1,12 lít Câu 16 Chất tính chất lưỡng tính A Al2O3 B NaHCO3 C Al(OH)3 D AlCl3 Câu 17 Trong công nghiệp, kim loại nhôm điều chế cách A điện phân AlCl3 nóng chảy B điện phân Al2O3 nóng chảy C nhiệt phân Al2O3 D điện phân dung dịch AlCl3 Câu 18 Chất tham gia phản ứng trùng ngưng tạo thành tơ nilon-6? A C6H5NH2 B H2N[CH2]6COOH C H2N[CH2]5COOH D C6H5OH Câu 19 Trong số kim loại sau: Ag, Fe, Cu, Au, Al; kim loại có độ dẫn điện tốt A Fe B Ag C Al D Au Câu 20 Cho 3,7 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu muối 2,3 gam ancol etylic Công thức este A C2H5COOC2H5 B CH3COOC2H5 C HCOOC2H5 D C2H5COOCH3 Câu 21 Cho dãy kim loại: Fe, Na, K, Ca Số kim loại dãy tác dụng với nước nhiệt độ thường A B C D Câu 22 Hợp chất không phản ứng với dung dịch NaOH A CH3CH2COOH B H2NCH2COOH C CH3COOC2H5 D C3H7OH Câu 23 Khí sau gây tượng mưa axit? A NH3 B CH4 C SO2 D H2 Câu 24 Cho sơ đồ chuyển hóa: Fe FeCl3 Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với phản ứng) Hai chất X, Y A NaCl, Cu(OH)2 B HCl, Al(OH)3 C HCl, NaOH D Cl2, NaOH Câu 25 Số đồng phân chất thơm có công thức phân tử C 7H8O vừa tác dụng với natri vừa tác dụng với dung dịch NaOH 86 A B C D Câu 26 X hợp chất hữu mạch hở, đơn chức, có chứa oxi Đốt cháy hoàn toàn X oxi, thu CO2 nước với thể tích (đo điều kiện) X làm màu nước brom trùng hợp tạo polime Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3–CO–CH3 B CH3–CH2–CH=O C CH2=CH–CH2–OH D HC≡C–CH2OH Câu 27 Phát biểu sau sai? A Etylamin dễ tan nước có liên kết hiđro B Tính chất hóa học etylamin phản ứng tạo muối với bazơ mạnh C Etylamin tan nước tạo dung dịch có khả sinh kết tủa với dung dịch FeCl3 D Etylamin có tính bazơ nguyên tử nitơ cặp electron chưa liên kết có khả nhận proton Câu 28 Nun nóng m gam bột nhôm lượng S dư, không khí đến phản ứng hoàn toàn, hòa tan hết sản phẩm thu vào dung dịch HCl thấy thoát 6,72 lít khí (đktc) Giá trị m A 2,70 B 4,05 C 5,40 D 8,10 Câu 29 Trường hợp tạo kết tủa sau phản ứng xảy hoàn toàn? A Dung dịch CuCl2 tác dụng với dung dịch NH3 dư B Dung dịch NaAlO2 tác dụng với dung dịch HCl dư C Dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NaOH dư D Dung dịch Na2ZnO2 tác dụng với CO2 dư Câu 30 Dung dịch sau làm màu tím dung dịch loãng chứa KMnO H2SO4? A CuSO4 B FeSO4 C MgSO4 D Fe2(SO4)3 Câu 31 Tổng số hợp chất hữu no, đơn chức, mạch hở, có công thức phân tử C 5H10O2, phản ứng với dung dịch NaOH phản ứng tráng bạc A B C D Câu 32 Trong phản ứng: KMnO4 + HCl → MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng Giá trị k A 5/16 B 4/8 C 3/8 D 5/8 Câu 33 Hòa tan hoàn toàn 13,35 gam hỗn hợp gồm Mg Zn lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1,5M Sau phản ứng kết thúc, thu 1,512 lít khí N 2O (đktc) dung dịch X chứa m gam muối Giá trị m A 46,83 B 51,15 C 50,55 D 51,48 Câu 34 Amino axit X có công thức H2NCxHy(COOH)2 Cho 0,15 mol X vào 0,3 lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu dung dịch Y Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1,5M KOH 4,5M, thu dung dịch chứa 55,05 gam muối Phần trăm khối lượng nitơ X A 10,526% B 10,687% C 11,966% D 9,524% Câu 35 Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12,0 vào 8,00 lít dung dịch HCl có pH = 3,0 thu dung dịch Y có pH = 11,0 Giá trị a A 1,60 B 0,80 C 1,78 D 0,12 Câu 36 Trong trình hoạt động pin điện hóa Zn – Cu A nồng độ ion Zn2+ dung dịch tăng B khối lượng điện cực Cu giảm C nồng độ ion Cu2+ dung dịch tăng D khối lượng điện cực Zn tăng 87 Câu 37 Dãy chất tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 A HNO3, NaCl Na2SO4 B HNO3, Ca(OH)2 KNO3 C NaCl, Na2SO4 Ca(OH)2 D HNO3, Ca(OH)2 Na2SO4 Câu 38 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 13,72 lít khí O2, thu 11,76 lít khí CO2 9,45 gam H2O Nếu cho m gam X tác dụng hết với 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 13,95 gam chất rắn khan, có a mol muối Y b mol muối Z (M Y < MZ) Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Tỉ lệ a : b A : B : C : D : Câu 39 Cho chuyển hóa sau: X + H2O Y Y + H2 Sobitol Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O Amoni gluconat + 2Ag + 2NH4NO3 Y E+Z Z + H2O X+G X, Y, Z A xenlulozơ, fructozơ khí cacbonic B tinh bột, glucozơ ancol etylic C xenlulozơ, glucozơ cacbon oxit D tinh bột, glucozơ khí cacbonic Câu 40 Quặng sau giàu sắt nhất? A Xiđerit B Manhetit C Hematit đỏ D Pirit sắt Câu 41 Chia hỗn hợp X gồm K, Al Fe thành hai phần – Cho phần vào dung dịch KOH (dư) thu 0,784 lít khí H2 (đktc) – Cho phần vào lượng dư H 2O, thu 0,448 lít khí H2 (đktc) m gam hỗn hợp kim loại Y Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu 0,56 lít khí H (đktc) Khối lượng (tính theo gam) K, Al, Fe phần hỗn hợp X A 0,39; 0,54; 1,40 B 0,78; 1,08; 0,56 C 0,39; 0,54; 0,56 D 0,78; 0,54; 1,12 Câu 42 Có amin bậc ba đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C5H13N? A B C D Câu 43 Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam Al 4,56 gam Cr 2O3 (trong điều kiện O2 ), sau phản ứng kết thúc, thu hỗn hợp X Cho toàn X vào lượng dư dung dịch HCl (loãng, nóng), sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 2,016 lít H2 (đktc) Còn cho toàn X vào lượng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau phản ứng kết thúc số mol NaOH phản ứng A 0,14 mol B 0,08 mol C 0,16 mol D 0,06 mol Câu 44 Để hiđro hóa hoàn toàn 0,025 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit có khối lượng 1,64 gam, cần 1,12 lít H2 (đktc) Mặt khác, cho lượng X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 8,64 gam Ag Công thức cấu tạo hai anđehit X A CH=C(CH3)–CHO OHC–CHO B OHC–CH2–CHO OHC–CHO C H–CHO OHC–CH2–CHO D CH2=CH–CHO OHC–CH2–CHO Câu 45 Hợp chất X có công thức C8H14O4 Từ X thực phản ứng (theo tỉ lệ mol): (a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 (c) nX3 + nX4 → nilon-6,6 + 2nH2O (d) 2X2 + X3 → X5 + 2H2O 88 Phân tử khối X5 A 174 B 216 C 202 D 198 Câu 46 Cho chất: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng nhiệt độ thường A B C D Câu 47 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng (b) Cho ancol etylic qua bột CuO nung nóng (c) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 CCl4 (d) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng (e) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy phản ứng oxi hóa – khử A B C D Câu 48 Hòa tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước dung dịch X Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thu 3a gam kết tủa Mặt khác, cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thu 2a gam kết tủa Giá trị m A 17,71 B 16,10 C 32,20 D 24,15 Câu 49 Cho dãy chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH, p-HO-C6H4-COOC2H5, p-HO-C6H4COOH, p-HCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH Có chất dãy thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau? a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol : b) Tác dụng với Na (dư) tạo số mol H2 số mol chất phản ứng A B C D Câu 50 Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon phân tử khác nhau) thu 0,3 mol CO2 0,4 mol H2O Thực phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp với hiệu suất 80% thu m gam este Giá trị m A 8,16 B 4,08 C 2,04 D 6,12 - - - HẾT - - - ĐỀ SỐ Cho biết nguyên tử khối (theo u) nguyên tố là: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Al = 27; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 Câu Xà phòng hóa hoàn toàn m gam CH3COOC2H5 dung dịch NaOH (vừa đủ), thu dung dịch chứa 16,4 gam muối Giá trị m A 13,2 B 22,0 C 17,6 D 8,8 Câu Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm A CH3COOH B CH3NH2 C H2NCH2COOH D NH3 Câu Trong chất: phenol, etyl axetat, ancol etylic, axit axetic; số chất tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Câu Có lọ đựng riêng biệt khí: N 2, NH3, Cl2, CO2, O2 Để xác định lọ đựng NH Cl2 cần dùng thuốc thử A dung dịch BaCl2 B dung dịch Ca(OH)2 C dung dịch HCl D quỳ tím ẩm 89 Câu Cho dãy kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg Số kim loại dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 thu kết tủa A B C D Câu Cặp chất sau phản ứng với nhau? A CH3CH2OH dung dịch NaNO3 B CH3COOC2H5 dung dịch NaOH C C2H6 CH3CHO D Dung dịch CH3COOH dung dịch NaCl Câu Tơ sản xuất từ xenlulozơ A tơ capron B tơ visco C tơ nilon-6,6 D tơ tằm Câu Hai dung dịch phản ứng với kim loại Cu A MgSO4 ZnCl2 B FeCl3 AgNO3 C FeCl3 ZnCl2 D AlCl3 HCl Câu Trong trình điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, A ion Cu2+ nhận electron catot B ion Cu2+ nhường electron anot C ion nhận electron anot D ion nhường electron catot Câu 10 Cho phản ứng sau: X + 2NaOH 2Y + H2O (1) Y + HCl(loãng) → Z + NaCl (2) Biết X chất hữu có công thức phân tử C6H10O5 Khi cho 0,1 mol Z tác dụng hết với Na (dư) số mol H2 thu A 0,15 B 0,20 C 0,10 D 0,05 Câu 11 Quặng boxit nguyên liệu dùng để điều chế kim loại A chì B nhôm C natri D đồng Câu 12 Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu 6,72 lít khí H2 (đktc) Khối lượng bột nhôm phản ứng A 10,4 gam B 16,2 gam C 5,4 gam D 2,7 gam Câu 13 Đun nóng CH3COOCH=CH2 với dung dịch NaOH sinh sản phẩm A CH3COONa C2H5OH B CH3COOH C2H5ONa C CH3COONa CH3CHO D CH3COONa CH3OH Câu 14 Dãy cation kim loại xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa từ trái sang phải A Cu2+, Mg2+, Fe2+ B Mg2+, Fe2+, Cu2+ C Mg2+, Cu2+, Fe2+ D Cu2+, Fe2+, Mg2+ Câu 15 Sản phẩm cuối trình thủy phân protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp A β-amino axit B axit cacboxylic C este D α-amino axit Câu 16 Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu A 250 gam B 360 gam C 270 gam D 300 gam Câu 17 Trong muối sau, muối dễ bị nhiệt phân? A LiCl B NaNO3 C KHCO3 D KBr Câu 18 Dãy gồm hợp chất có tính oxi hóa A Fe(OH)2, FeO B Fe2O3, Fe2(SO4)3 C Fe(NO3)2, FeCl3 D FeO, Fe2O3 Câu 19 Số đồng phân amin ứng với công thức phân tử C3H9N A B C D Câu 20 Trong phòng thí nghiệm để thu khí oxi phương pháp đẩy không khí, phải đặt bình thu theo cách sau đây? 90 A Cách (IV) B Cách (I) C Cách (II) D Cách (III) Câu 21 Cho dãy chất FeCl2, CuSO4, BaCl2, MgCl2, KNO3 SỐ chất dãy phản ứng với dung dịch NaOH A B C D Câu 22 Tác nhân gây ô nhiễm môi trường đất A Ca2+, Mg2+, Na+ B H+, OH–, H2O C Na+, Fe3+, Al3+ D Pb2+, Hg2+, As3+ Câu 23 Cho mẫu hợp kim Na–Ba tác dụng với (dư), thu dung dịch X 3,36 lít H2 (đktc) Thể tích dung dịch H2SO4 2M cần dùng để trung hòa dung dịch X A 150 ml B 75 ml C 60 ml D 30 ml Câu 24 Cho biết cấu hình electron X: [Ne]3s , Y: [Ar]3d 4s X, Y A Na Cr B Na Mn C Mg Cr D Mg Fe Câu 25 Một loại đồng thau chứa 60% Cu 40% Zn khối lượng Hợp kim có cấu tạo tinh thể hợp chất hóa học Công thức hóa học hợp kim A CuZn2 B Cu2Zn C Cu2Zn3 D Cu3Zn2 Câu 26 Chất có tính lưỡng tính A NaOH B NaNO3 C NaHCO3 D AlCl3 2+ Câu 27 Dung dịch chứa ion: (0,1 mol), (0,2 mol), Mg , Ba2+, Ca2+ Thêm dần V ml dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch X lượng kết tủa thu lớn Giá trị V A 150 B 300 C 200 D 250 Câu 28 Biết giá trị điện cực chuẩn số cặp oxi hóa – khử sau: Mg2+/Mg Zn2+/Zn Pb2+/Pb Cu2+/Cu Eo(V) – 2,37 – 0,76 – 0,13 + 0,34 Quá trình hóa học A Zn + Mg2+ → Zn2+ + Mg B Cu + Pb2+ → Cu2+ + Pb C Zn + Pb2+ → Zn2+ + Pb D Pb + Mg2+ → Cu2+ + Mg Câu 29 Khối lượng quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 cần để luyện 800 gang có chứa 5% C tạp chất (biết lượng Fe bị hao hụt sản xuất 1%) A 1235 B 1325 C 1253 D 1316 Câu 30 Khi clo hóa PVC, tính trung bình k mắt xích mạch PVC phản ứng với phân tử clo Sau clo hóa, thu polime chứa 63,96% clo khối lượng Giá trị k A B C D Câu 31 Tổng số hợp chất hữu mạch hở, có công thức phân tử C2H4O2 A B C D Câu 32 Nung nóng cặp chất sau bình kín: (1) Fe + S (r) (2) Fe2O3 + CO (k) (3) Au + O2 (k) 91 (4) Cu + Cu(NO3)2 (r) (3) Cu + KNO3 (r) (6) Al + NaCl (r) Các trường hợp xảy phản ứng oxi hóa kim loại A (1), (3), (6) B (2), (5), (6) C (2), (3), (4) D (1), (4), (5) Câu 33 Tơ nilon-6,6 sản phẩm trùng ngưng A axit ađipic etylen glicol B axit ađipic hexametylenđiamin C axit ađipic glixerol D etylen glicol hexametylenđiamin Câu 34 Dãy gồm ion tồn dung dịch là: A K+; Ba2+; B ; Na+; Ag+ C K+; Mg2+; OH– D Cu2+; Mg2+; H+ OH– Câu 35 Cho 26,4 gam hỗn hợp hai chất hữu có công thức phân tử C 4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch X chứa 28,8 gam hỗn hợp muối m gam ancol Y Đun Y với dung dịch H 2SO4 đặc nhiệt độ thích hợp, thu chất hữu Z có tỉ khối so với Y 0,7 Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 6,0 B 4,6 C 6,4 D 9,6 Câu 36 Cho 0,42 gam hỗn hợp bột Fe Al vào 250 ml dung dịch AgNO 0,12M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X 3,333 gam chất rắn Khối lượng Fe hỗn hợp ban đầu A 0,168 gam B 0,123 gam C 0,177 gam D 0,150 gam Câu 37 Hỗn hợp X gồm Ba Al Cho m gam X vào nước dư, sau cac phản ứng xảy hoàn toàn, thu 8,96 lít khí H2 (đktc) Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X dung dịch NaOH, thu 15,68 lít khí H2 (đktc) Giá trị m A 16,4 B 29,9 C 24,5 D 19,1 Câu 38 Xenlulozơ trinitrat điều chế từ xenlulozơ axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%) Giá trị m A 42 B 10 C 30 D 21 Câu 39 Nhận xét sau không đúng? A Vật dụng làm nhôm crom bền không khí nước có màng oxit bảo vệ B Crom kim loại cứng tất kim loại C Nhôm crom bị thụ động hóa HNO3 đặc, nguội D Nhôm crom phản ứng với dung dịch HCl theo tỉ lệ số mol Câu 40 Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch X Cho NaOH dư vào dung dịch X Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số mol NaOH phản ứng A 0,70 mol B 0,50 mol C 0,65 mol D 0,55 mol Câu 41 Hòa tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu 4,64 gam Fe 3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), sau phản ứng kết thúc thu dung dịch X Dung dịch X làm màu vừa đủ 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M Giá trị m A 0,96 B 1,24 C 3,2 D 0,64 Câu 42 Số tripeptit (mạch hở) thủy phân hoàn toàn thu sản phẩm gồm alanin glyxin A B C D Câu 43 Hỗn hợp khí sau không tồn nhiệt độ thường? A CO O2 B Cl2 O2 C H2S N2 D H2 F2 Câu 44 Cho phản ứng: C6H5-CH=CH2 + KMnO4 → C6H5-COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O 92 Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất chất phương trình hóa học phản ứng A 27 B 24 C 34 D 31 o Câu 45 Xét phản ứng phân hủy N2O5 dung môi CCl4 45 C: N2O5 → N2O4 + O2 Ban đầu nồng độ N2O5 2,33M, sau 184 giây nồng độ N2O5 2,08M Tốc độ trung bình phản ứng tính theo N2O5 A 2,72x10-3 mol/(l.s) B 1,36x10-3 mol/(l.s) C 6,80x10-3 mol/(l.s) D 6,80x10-4 mol/(l.s) Câu 46 Oxi hóa hết 2,2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 4,8 gam CuO Cho toàn lượng anđehit tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO NH3, thu 23,76 gam Ag Hai ancol A CH3OH, C2H5CH2OH B CH3OH, C2H5OH C C2H5OH, C3H7CH2OH D C2H5OH, C2H5CH2OH Câu 47 Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu Ag (tỉ lệ số mol tương ứng : 1) vào 30 ml dung dịch gồm H2SO4 0,5M HNO3 2M, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu a mol khí NO (sản phẩm khử N +5) Trộn a mon NO với 0,1 mol O thu hỗn hợp khí Y Cho toàn Y tác dụng với H 2O, thu 150 ml dung dịch có pH = z Giá trị z A B C D Câu 48 Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic axit axetic Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 thu 1,344 lít CO2 (đktc) Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 2,016 lít O2 (đktc), thu 4,84 gam CO2 a gam H2O Giá trị a A 1,62 B 1,44 C 3,60 D 1,80 Câu 49 Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm phenol (C 6H5OH) axit axetic tác dụng vừa đủ với nước brom, thu dung dịch X 33,1 gam kết tủa 2,4,6-tribromphenol Trung hòa hoàn toàn X cần vừa đủ 500 ml dung dịch NaOH 1M Giá trị m A 33,4 B 21,4 C 24,8 D 39,4 Câu 50 Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KCl 28,2 gam Cu(NO 3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khối lượng dung dịch giảm 10,75 gam ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay không đáng kể) Tất chất tan dung dịch sau điện phân A KNO3, HNO3 Cu(NO3)2 B KNO3, KCl KOH C KNO3 Cu(NO3)2 D KNO3 KOH - - - HẾT - - ĐỀ THI TUYỂN SINH PTTH Quốc Gia NĂM 2015 MÔN THI: HÓA Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi: 748 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag=108; Ba = 137 Câu : Phản ứng sau phản ứng oxi hóa – khử? t t A CaCO3  B 2KClO3  → CaO + CO2 → 2KCl + 3O2 0 93 t C 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O D 4Fe(OH)2 + O2  → 2Fe2O3 + 4H2O Câu : Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X 1s22s22p63s23p1 Số hiệu nguyên tử X A 14 B 15 C 13 D 27 Câu : Lưu huỳnh chất sau vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử? A Na2SO4 B H2SO4 C SO2 D H2S Câu 4: Trong ion sau đây, ion có tính oxi hóa mạnh nhất? A Ca2+ B Ag+ C Cu2+ D Zn2+ Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 1,6 gam Cu dung dịch HNO 3, thu x mol NO2 (là sản phẩm khử N+5) Giá trị x A 0,15 B 0,05 C 0,25 D 0,10 Câu 6: Kim loại Fe không phản ứng với chất sau dung dịch? A CuSO4 B MgCl2 C FeCl3 D AgNO3 Câu 7: Quặng boxit dùng để sản xuất kim loại sau đây? A Al B Na C Mg D Cu Câu 8: Oxit sau oxit axit? A CaO B CrO3 C Na2O D MgO Câu 9: Phương pháp chung để điều chế kim loại Na, Ca, Al công nghiệp A điện phân dung dịch B nhiệt luyện C thủy luyện D điện phân nóng chảy Câu 10: Thực thí nghiệm sau điều kiện thường: (a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2 (b) Cho CaO vào H2O (c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH (d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2 Số thí nghiệm xảy phản ứng A B C D Câu 11: Ở điều kiện thường, kim loại sau không phản ứng với nước? A K B Na C Ba D Be Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe khí Cl dư, thu 6,5 gam FeCl3 Giá trị m A 2,24 B 2,80 C 1,12 D 0,56 Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn dung dịch H 2SO4 loãng, thu V lít H2 (đktc) Giá trị V A 2,24 B 3,36 C 1,12 D 4,48 Câu 14: Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3 CO dư nhiệt độ cao Khối lượng Fe thu sau phản ứng A 3,36 gam B 2,52 gam C 1,68 gam D 1,44 gam Câu 15: Cho 0,5 gam kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu 0,28 lít H2 (đktc) Kim loại A Ba B Mg C Ca D Sr Câu 16: Chất béo trieste axit béo với A ancol etylic B ancol metylic C etylen glicol D glixerol Câu 17: Khí thiên nhiên dùng làm nhiên liệu nguyên liệu cho nhà máy sản xuất điện, sứ, đạm, ancol metylic,… Thành phần khí thiên nhiên metan Công thức phân tử metan A CH4 B C2H4 C C2H2 D C6H6 94 Câu 18: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 lượng dung dịch NaOH vừa đủ Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m A 5,2 B 3,4 C 3,2 D 4,8 Câu 19: Cho phát biểu sau: (a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan dung dịch glixerol (b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng với nước brom (c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu số mol CO2 số mol H2O (d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng với dung dịch NaOH Số phát biểu A B C D Câu 20: Chất sau thuộc loại amin bật một? A CH3NHCH3 B (CH3)3N C CH3NH2 D CH3CH2NHCH3 Câu 21: Amino axit X phân tử có nhóm –NH nhóm –COOH Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu dung dịch chứa 37,65 gam muối Công thức X A H2N-[CH2]4-COOH B H2N-[CH2]2-COOH C H2N-[CH2]3-COOH D H2N-CH2-COOH Câu 22: Trong chất sau đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất? A CH3CHO B CH3CH3 C CH3COOH D CH3CH2OH Câu 23: Cho CH3CHO phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu A CH3OH B CH3CH2OH C CH3COOH D HCOOH Câu 24: Chất sau không phản ứng với dung dịch axit axetic? A Cu B Zn C NaOH D CaCO3 Câu 25: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh khí SO Để hạn chế tốt khí SO2 thoát gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm tẩm dung dịch sau đây? A Giấm ăn B Muối ăn C Cồn D Xút Câu 26: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) gọi phản ứng A trùng ngưng B trùng hợp C xà phòng hóa D thủy phân Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu sau thu sản phẩm có chứa N2? A Chất béo B Tinh bột C Xenlulozơ D Protein Câu 28: Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu 2,2 gam CH3COOC2H5 Hiệu suất phản ứng este hóa tính theo axit A 25,00% B 50,00% C 36,67% D 20,75% Câu 29: Chất sau không thủy phân môi trường axit? A Xenlulozơ B Saccarozơ C Tinh bột D Glucozơ Câu 30: Phát biểu sau sai? A Sắt có hemoglobin (huyết cầu tố) máu B Phèn chua dùng để làm nước đục C Trong tự nhiên, kim loại kiềm tồn dạng đơn chất D Hợp kim liti – nhôm siêu nhẹ, dùng kĩ thuật hàng không Câu 31 : Tiến hành thí nghiệm sau điều kiện thường: (a) Sục khí SO vào dung dịch H2S (b) Sục khí F2 vào nước (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc (d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH (e) Cho Si vào dung dịch NaOH 95 (g) Cho Na3SO3 vào dung dịch H2SO4 Số thí nghiệm có sinh đơn chất A B C D Câu 32 : Hòa tan 1,12 gam Fe 300 ml dung dịch HCl 0,2 M , thu dung dịch X khí H2 Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu khí NO (sản phẩm khử N +5) m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 10,23 B 8,61 C 7,36 D 9,15 Câu 33: Amino axit X chứa nhóm -NH nhóm -COOH phân tử Y este X với ancol đơn chất, My = 89 Công thức X, Y A H2N-[CH2]2-COOH, H2N-[CH2]2-COOCH3 B H2N-[CH2]2-COOH, H2N-[CH2]2-COOC2H5 C H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-COOC2H5 D H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-COOCH3 Câu 34: Bảng ghi lại tượng làm thí nghiệm với chất sau dạng dung dịch nước : X, Y, Z, T Q X Y Z T Q Chất Thuốc thử Quỳ tím không không đổi không không không đổi màu màu đổi màu đổi màu đổi màu Dung dịch AgNO3/NH3, không có Ag ↓ Ag ↓ đun nhẹ kết tủa kết tủa kết tủa Cu(OH)2, lắc nhẹ Cu(OH)2 dung dịch dung Cu(OH)2 Cu(OH)2 không xanh lam dịch không không tan xanh lam tan tan Nước brom kết tủa không có không có trắng kết tủa kết tủa kết tủa kết tủa Các chất X, Y, Z, T Q A Glixerol, glucozơ, etylen glicol, metanol, axetanđehit B Phenol, glucozơ, glixerol, etanol, anđehit fomic C Anilin, glucozơ, glixerol, anđehit fomic, metanol D Fructozơ, glucozơ, axetanđehit, etanol, anđehit fomic Câu 35: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư (e) Nhiệt phân AgNO3 (g) Đốt FeS2 không khí (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại A B C D Câu 36: Điện phân dung dịch muối MSO4 (M kim loại) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi Sau thời gian t giây, thu a mol khí anot Nếu thời gian điện phân 2t giây tổng số mol khí thu hai điện cực 2,5a mol Giả sử hiệu suất điện phân 100%, khí sinh không tan nước Phát biểu sau sai? A Khi thu 1,8a mol khí anot chưa xuất bọt khí catot B Tại thời điểm 2t giây, có bọt khí catot 96 C Dung dịch sau điện phân có pH
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HÓA 12 Ôn thi tốt nghiệp THPT, TÀI LIỆU HÓA 12 Ôn thi tốt nghiệp THPT, TÀI LIỆU HÓA 12 Ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ khóa liên quan