Giải pháp tăng cường công tác quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

96 195 1
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2017, 15:50

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên c u c a riêng Các s li u, k t qu lu n v n hoàn toàn trung th c ch a đ c công b b t c công trình khác Các thông tin trích d n lu n v n đ u đ c ghi rõ ngu n g c TÁC GI LU N V N Quang Trung L IC M N Sau th i gian h c t p nghiên c u, đ n hoàn thành lu n v n th c s chuyên ngành Qu n lý tài nguyên Môi tr pháp t ng c ng v i đ tài: “Gi i ng công tác qu n lý đ t nông nghi p đ a bàn huy n Ba Vì, thành ph Hà N i” Tr c tiên, xin chân thành c m n sâu s c t i TS Lê V n Chính TS Tr n Qu c H ng ng i tr c ti p h ng d n giúp đ su t th i gian nghiên c u đ tài hoàn thi n lu n v n Tôi xin chân thành c m n s đóng góp ý ki n chân thành c a th y giáo, cô giáo khoa Kinh t Qu n lý - Tr ng i h c Th y l i Tôi trân tr ng c m n s giúp đ nhi t tình c a đ ng chí lãnh đ o UBND huy n Ba Vì, phòng Kinh t , chi c c Th ng kê, phòng Tài nguyên Môi tr ng huy n Ba Vì, V n phòng ng ký đ t đai Hà N i - Chi nhánh huy n Ba Vì UBND xã, th tr n t o u ki n giúp đ th i gian nghiên c u th c hi n đ tài Trân tr ng c m n đ i v i t t c t p th , ng i thân gia đình, b n bè, đ ng nghi p giúp đ trình th c hi n đ tài Xin trân tr ng c m n! H c viên Quang Trung M CL C PH N M CH U NG 1: C S LÝ LU N VÀ TH C TI N V NGHI P VÀ QU N LÝ T NÔNG T NÔNG NGHI P 1.1 M t s lý lu n v đ t nông nghi p 1.1.1 t nông nghi p vai trò c a đ t nông nghi p 1.1.2 Quá trình qu n lý đ t đai Vi t Nam 1.1.3 D n n đ i th a c a Ch ng trình Xây d ng nông thôn m i 1.2 C s pháp lý v n i dung qu n lý đ t nông nghi p 1.2.1 Quá trình ban hành h th ng v n b n v công tác qu n lý đ t đai Vi t Nam 1.2.2 Khái quát v n i dung lu t đ t đai ban hành 10 1.3 Nh ng y u t nh h ng đ n qu n lý đ t nông nghi p 17 1.3.1 Nhóm y u t v u ki n t nhiên 17 1.3.2 Nhóm y u t k thu t canh tác 18 1.3.3 Nhóm y u t kinh t t ch c 18 1.3.4 Nhóm y u t kinh t - xã h i 19 1.4 Kinh nghi m v qu n lý, s d ng đ t nông nghi p n 1.4.1 Kinh nghi m n 1.4.2 Kinh nghi m n c 21 c 21 c 22 1.5 T ng quan nh ng công trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài 23 1.5.1 Nh ng nghiên c u th gi i 23 1.5.2 Nh ng nghiên c u n K T LU N CH CH NG 2: c 24 NG I 25 ÁNH GIÁ TH C TR NG QU N LÝ NGHI P HUY N BA VÌ, THÀNH PH T NÔNG HÀ N I 26 2.1 i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i huy n Ba Vì 26 2.1.1 i u ki n t nhiên 26 2.1.2 i u ki n kinh t - xã h i 27 2.2 ánh giá hi n tr ng s d ng đ t nông nghi p huy n Ba Vì 30 2.2.1 Hi n tr ng s d ng đ t nông nghi p huy n Ba Vì 30 2.2.2 Phân tích, đánh giá bi n đ ng lo i đ t 31 2.2.3 ánh giá v công tác qu n lý đ t nông nghi p 33 2.3 Th c tr ng công tác qu n lý đ t nông nghi p đ a bàn huy n Ba Vì 34 2.3.1 Công tác ban hành v n b n v qu n lý, s d ng đ t nông nghi p t ch c th c hi n 34 2.3.2 Công tác kh o sát, đo đ c, đánh giá, phân h ng đ t nông nghi p, l p b n đ đ a 36 2.3.3 Qu n lý công tác quy ho ch, k ho ch s d ng đ t nông nghi p .39 2.3.4 Th c tr ng giao đ t, cho thuê đ t, chuy n m c đích s d ng đ t 39 2.3.5 Tình hình đ ng ký, l p h s đ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t nông nghi p 44 2.3.6 Công tác thu h i đ chuy n m c đích s d ng, b i th ng, h tr v đ t nông nghi p 46 2.3.7 Công tác th ng kê, ki m kê đ t đai 48 2.3.8 Công tác tra, ki m tra vi c ch p hành quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai x lý vi ph m pháp lu t v đ t đai 49 2.3.9 Th c tr ng qu n lý, s d ng đ t nông nghi p c a nông - lâm tr ng đ a bàn huy n 50 2.3.10 K t qu công tác d n n, đ i th a đ t nông nghi p đ n h t n m 2014 56 2.4 ánh giá chung v công tác qu n lý đ t đai huy n Ba Vì 57 K T LU N CH NG 59 CH NG M T S LÝ T NÔNG NGHI P TRÊN 3.1 nh h GI I PHÁP T NG C NG CÔNG TÁC QU N A BÀN HUY N BA VÌ 60 ng phát tri n kinh t - xã h i c a huy n Ba Vì giai đo n 2015-2020 60 3.2 xu t gi i pháp nh m t ng c ng qu n lý đ t nông nghi p đ a bàn huy n Ba Vì 60 3.2.1 Gi i pháp v đ ng ký s d ng đ t nông nghi p 60 3.2.2 Gi i pháp v tài chính, b i th ng, h tr thu h i đ t nông nghi p 62 3.2.3 Gi i pháp đ y nhanh ti n đ d n n, đ i th a đ t nông nghi p .67 3.2.4 Gi i pháp t ng c ng công tác tra, ki m tra 70 3.2.5 Gi i pháp v công tác cán b 73 3.2.6 Gi i pháp v công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v đ t đai 75 3.2.7 Gi i pháp t ch c th c hi n công tác qu n lý đ t nông nghi p 75 3.2.8 Gi i pháp v quy ho ch 76 K T LU N CH NG 77 K T LU N VÀ KI N NGH 78 TÀI LI U THAM KH O 87 DANH M C CÁC T Ch vi t t t VI T T T Ngh a đ y đ CNH- H H: Công nghi p hóa- hi n đ i hóa GCNQS : Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t GPMB: Gi i phóng m t b ng H ND: H i đ ng nhân dân UBND: U ban nhân dân CNQSD: Ch ng nh n quy n s d ng CP: C ph n TNHH: Trách nhi m h u h n NN&PTNT: Nông nghi p phát tri n nông thôn N : Ngh đ nh CT: Ch th CP: Chính ph CNXH: Ch ngh a xã h i FAO: T ch c Nông - L HTX: H p tác xã UNESCO: T ch c V n hóa – Khoa h c – Xã h i Liên H p qu c UNDP: Ch WB: Ngân hàng th gi i ng Liên H p qu c ng trình phát tri n Liên H p qu c DANH M C B NG B ng 2.1 Hi n tr ng s d ng đ t nông nghi p huy n Ba Vì (Tính đ n ngày 31/12/2014) 30 B ng 2.2 Bi n đ ng di n tích đ t nông nghi p gi a k ki m kê theo m c đích s d ng đ t 31 B ng 2.3 T ng h p s l ng b n đ qu n lý l u tr t i huy n Ba Vì 37 B ng 2.4 T ng h p k t qu th c hi n giao đ t nông nghi p theo Ngh đ nh s 64/CP c a Chính ph 40 DANH M C HINH Hình 2.1 B n đ hành huy n Ba Vì 26 PH N M U Tính c p thi t c a đ tài t đai ngu n tài nguyên vô quý giá c a m i qu c gia, t li u s n xu t đ c bi t ngu n l c quan tr ng c a n n s n xu t nông nghi p, đ t đai t li u không th thay th đ s n xu t c S d ng đ t có ý ngh a quy t đ nh t i s thành b i v kinh t n đ nh tr , phát tri n xã h i tr c m t lâu dài Trong u ki n hi n nay, s c ép c a đô th hóa gia t ng dân s làm nh h ng r t l n đ n di n tích ch t l ng đ t s n xu t nông nghi p Di n tích đ t nông nghi p ngày b thu h p đ nh ng ch cho m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i đáp ng nhu c u ngày t ng, v i trình khai thác, s d ng đ t nông nghi p ch a h p lý, ch a quan tâm đ n c i t o, b i b đ t d n đ n hi n t ng thoái hóa đ t, làm gi m s c s n xu t c a đ t nh : xói mòn, r a trôi, sa m c hóa, nhi m phèn, chua hóa, l đó, vi c b o v , qu n lý s d ng đ t đai nói chung đ t nông nghi p nói riêng c n đ c đ c bi t quan tâm b i đ t đai ngu n tài nguyên có h n ngu n l c mà đem l i vô to l n Huy n Ba Vì n m phía Tây B c c a thành ph Hà N i có t ng di n tích đ t t nhiên 42.300,5 ha, qu đ t nông nghi p l n v i 29.255,9 a hình c a huy n chia thành ba vùng là: vùng núi thu c khu v c núi Ba Vì, vùng trung du đ i gò vùng đ ng b ng phù sa Ba Vì trình đ i m i Xu t phát t m t huy n có ti m n ng v nông nghi p sinh thái, du l ch, tr ng tâm phát tri n kinh t - xã h i c a huy n chuy n d ch c c u kinh t k t h p phát tri n vùng sinh thái, du l ch, t ng b đ t c chuy n đ i c c u s d ng i u ki n t nhiên, kinh t , xã h i c a huy n Ba Vì có nhi u l i th cho phát tri n nông nghi p, nhiên hi n ch a s d ng ti m n ng khai thác có hi u qu đ i v i đ t đai Trên đ a bàn huy n có nhi u nông lâm tr ng, tr m tr i v i t ng di n tích 11.877,74 H th ng h s đ a ph c v cho công tác qu n lý s d ng đ t c a huy n c nát, đ phê t c a c p có th m quy n, thi u, bi n đ ng nhi u, giá tr pháp lý không cao Th c tr ng giao đ t, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t nông nghi p cho h gia đình đ a bàn huy n theo Ngh đ nh s 64/N -CP ngày 27/9/1993 c a Chính ph đ n b c l nhi u h n ch , b t c p, ch a đáp ng đ trình công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c yêu c u c a ti n c nói chung nông nghi p, nông thôn nói riêng Các th a đ t manh mún, nh l , phân tán khó th c hi n áp d ng ti n b khoa h c k thu t, khó th c hi n c gi i hóa vào s n xu t; di n tích c p Gi y ch ng nh n c a h gia đình d a s li u đo đ c th công giao cho h dân t kê khai di n tích đ c p Gi y ch ng nh n, di n tích s d ng th c t c a th a đ t nông nghi p ch a xác Nh ng y u kém, t n t i làm cho hi u qu s d ng đ t không cao, nh h ng r t l n đ n công tác qu n lý, s d ng đ t đ c bi t công tác quy ho ch s d ng đ t, công tác th ng kê - ki m kê đ t đai, công tác thu h i đ t, b i th ng, h tr gi i phóng m t b ng đ i v i đ t nông nghi p ng th i, nh ng n m g n đây, đ u t xây d ng m t s h ng m c công trình ch ng trình phát tri n kinh t - xã h i c a Huy n làm t ng áp l c đ i v i đ t đai, đ c bi t đ t nông nghi p ngày b thu h p chuy n m c đích s d ng sang đ t phi nông nghi p Vì v y đ nâng cao hi u qu qu n lý nhà n c v đ t đai s d ng h p lý ngu n tài nguyên đ t vi c nghiên c u, đánh giá tình hình qu n lý s d ng đ t nông nghi p nh m làm rõ nh ng v n đ t n t i đ xu t nh ng gi i pháp h u hi u cho công tác r t c n thi t 69 Gi i pháp ng n h n: + Th ng kê, t ng h p toàn b h th ng b n đ gi i th a 299, s m c kê, đ a chính, c p gi y ch ng nh n, đ ng ký bi n đ ng c a xã, th tr n, ti n hành ch nh lý bi n đ ng h th ng h s đ a l u tr đ + S hóa toàn b h th ng b n đ 299 l u tr đ c c k t h p ki m tra, đ i chi u hi n tr ng s d ng đ t đ ch nh lý bi n đ ng cho phù h p th i gian ch a đ c đo đ c thành l p b n đ đ a chính quy + Thi t l p lo i s m c kê, s đ a chính, s c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, s bi n đ ng đ t đai theo m u quy đ nh c a B Tài nguyên Môi tr ng c d ng gi y d ng s đ thu n ti n cho vi c chu n hóa d li u đ a có b n đ đ a chính quy + T ch c t p hu n cho cán b đ a xã, th tr n v thành l p qu n lý h s đ a d ng s ph n m m chuyên ngành Th ng xuyên ki m tra công tác qu n lý, c p nh t ch nh lý bi n đ ng đ t đai t i c pc s + C n phân công trách nhi m cho cán b ph trách chuyên v c p nh t bi n đ ng đ t đai đ i v i xã, th tr n cán b đ a c p c s ph i có trách nhi m báo cáo đ nh k cho c p v tình hình x y bi n đ ng đ a bàn qu n lý + Trang b đ y đ h t ng k thu t cho đ a xã, th tr n (máy tính, ph n m m chuyên ngành qu n lý h s đ a chính) + Thông báo th ng xuyên v tình hình bi n đ ng đ t đai cho c p xã đ k p th i c p nh t thông tin vào d li u đ a + C p nh t, hoàn thi n h th ng h s đ a chính, b n đ đo đ c đ a công tác d n n đ i th a đ t nông nghi p c a xã, th tr n + Khuy n khích trích đo đ a chi ti t khu v c thuê đ t nông nghi p, vùng quy ho ch chuyên canh có quy mô r ng l n, khu nuôi tr ng th y s n t p trung đ a vào c p nh t, l u tr h s đ a d ng s 70 + u t kinh phí mua máy đo đ c đào t o cán b đo đ c th c hi n trích đo khu v c nh , th a đ t riêng l ph c v giao đ t, thuê đ t c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t Gi i pháp lâu dài: Công tác đo v b n đ đ a chính quy, l p h s đ a áp d ng công ngh thông tin công tác qu n lý, s d ng đ t đòi h i r t nhi u kinh phí đ th c hi n th c hi n m c đích này, UBND Huy n ti p t c đ ngh UBND Thành ph , S Tài nguyên Môi tr ng giúp đ , t o u ki n đ đo đ c b n đ đ a chính quy Công tác đo đ c b n đ đ a ph i đ c th c hi n đ ng th i v i công tác đ ng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, l p h s đ a Ngay sau đo v xong b n đ đ a c n nhanh chóng t ch c th c hi n đ ng ký đ t đai, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, l p h s đ a ban đ u Trong công tác c n x lý d t m tính pháp lý h p pháp v quy n s d ng đ t, gi i quy t tranh ch p đ t đai Sau ti n hành ch nh lý b n đ đ a cho phù h p v i tình hình th c t Hoàn thi n c s d li u đ a - c s d li u đ t đai c a Huy n Thi t l p h th ng m ng thông tin k t n i gi a huy n v i xã, th tr n Huy n đ trao đ i, c p nh t bi n đ ng đ t đai V n hành h th ng thông tin đ t đai cho toàn Huy n Ti p t c th c hi n th phòng Tài nguyên Môi tr ng xuyên công tác đào t o, t p hu n cho cán b ng, V n phòng đ ng ký đ t đai, cán b đ a xã, th tr n nâng cao trình đ tin h c qu n lý h th ng thông tin đ t đai 3.2.4 Gi i pháp v tài chính, b i th ng, h tr thu h i đ t nông nghi p Thu h i đ t m t nh ng v n đ nóng b ng, gây nhi u b c xúc, u ki n, tranh ch p nh t đ a bàn Huy n hi n Lu t t đai n m 71 2013 cho phép áp d ng hai c ch v thu h i đ t Nhà n hai t th a thu n gi a nhà đ u t ng c thu h i đ t, i s d ng đ t i u t o s chênh l ch l n v giá đ t thu h i, t o s b t bình đ ng vi c b i th ng cho ng i s d ng đ t M t khác, sau có quy t đ nh thu h i, c quan có th m quy n th ng ch m b i th thu h i giá đ t t i th i m b i th ng ng, giá đ t t i th i m ng có s chênh l ch l n, v y i b thu h i đ t ch u thi t thòi Chính sách b i th ng, h tr hi n c a UBND Thành ph ch a th ng nh t, ch a ch t ch Vi c b i th v n th c hi n b i th ng giá tr c a tr ng, v t nuôi theo k t qu s thu ho ch không th xác đ nh đ nông nghi p ch a đ nh ng ng ng đ i v i tr ng, v t nuôi hi n c; kho n h tr thu h i đ t c quy đ nh c th , t t o u ki n cho cán b , i th c hi n công tác kiêm đ m, b i th ng có c h i tham nh ng, gây th t thu ngân sách kh c ph c nh ng h n ch trên, công tác thu h i, b i th ng, h tr gi i phóng m t b ng c n: + Hoàn thi n c ch , sách v b i th b ng ph i quan m, đ ng l i, ch tr ng, h tr gi i phóng m t ng c a ng v ti p t c đ i m i sách, pháp lu t đ t đai; ph i d a c s gi i quy t hài hòa m i quan h v l i ích kinh t gi a Nhà n + Giá đ t đ n bù đ d ng đ t, tr c, ch đ u t ng i b thu h i đ t c xác đ nh ph i d a s th a thu n c a ng ng h p không th a thu n đ c v giá ng is i b thu h i đ t có quy n yêu c u c quan th m đ nh xác đ nh giá, giá c quan đ nh giá đ a giá đ tính đ n bù Hi n d án đ a bàn Huy n đ u áp d ng khung giá nhà n tr th c t th tr c thu h i, khung giá th ng th p h n t 50 % đ n 70 % giá ng Do v y c n thi t ph i u ch nh khung giá đ t cho phù h p v i kh n ng sinh l i c a đ t giá tr chuy n nh nhà n c thu h i đ t đ th c hi n d án ng th c t th tr ng 72 + Ki n toàn b máy qu n lý cán b công tác thu h i, b i th ng, h tr đ i v i đ t nông nghi p, c n quy đ nh c th quy n h n c ng nh trách nhi m c a ngành, c p tránh tình tr ng ch ng chéo v ch c n ng, nhi m v , quy n h n, đùn đ y, l i nh hi n ch , th ng th i ph i có s ph i h p ch t ng xuyên liên t c gi a c p, ngành vi c th c hi n công tác đ n bù, gi i phóng m t b ng + Coi tr ng đào t o, b i d ng nâng cao n ng l c, trình đ , tinh th n, trách nhi m, ph m ch t đ o đ c c a đ i ng cán b làm công tác thu h i, đ n bù h tr , gi i phóng m t b ng; c n đ nh ng quy đ nh v ch đ khen th ng phù h p đ khuy n khích, đ ng viên ý th c trách nhi m c a cán b đ ng th i c ng ph i có nh ng quy đ nh nghiêm kh c đ x lý nh ng tr ng h p cán b công ch c l i d ng quy n h n, ch c v , l i d ng nh ng khe h c a sách pháp lu t m u l i riêng ho c tr trách nhi m, trây l i, ng h p cán b thi u ý th c l i làm thi t h i công s c, ti n c a c a nhà n c nhân dân vi c th c hi n công tác đ n bù, h tr , gi i phóng m t b ng + Ph i có sách, quy đ nh c th nh t đ i v i ng i nông dân b thu h i không t li u s n xu t ph i h tr kinh phí đào t o ngh m i h ng nghi p, chuy n ngh m i đ h n đ nh cu c s ng + Trong trình th c hi n c n công khai m i ch tr bù, h tr gi i thích c th sách c a Nhà n đ t T ng c ng công tác tuyên truy n, h ng, sách đ n c đ áp d ng thu h i ng d n ph bi n sách v đ n bù thi t h i gi i phóng m t b ng cho nhân dân hi u Yêu c u ng công tác b i th i làm ng, h tr gi i phóng m t b ng ph i th c hi n nghiêm túc Quy t đ nh c a UBND Huy n + Tr c vi c đo đ c đ giao đ t nông nghi p th công, c p gi y ch ng nh n ch y u ng ch ng nh n (th i dân kê khai di n tích đ c p Gi y ng kê khai t t đ tránh n p thu ) di n tích s d ng 73 th c t không v i di n tích Gi y ch ng nh n, l p d án thu h i đ t ch đ u t b i th ng theo di n tích ghi Gi y ch ng nh n d n đ n ti n đ gi i phóng m t b ng ch m ng i dân không đ ng tình, ng h ây c ng m t nh ng nguyên nhân d n đ n u n i ph c t p công tác thu h i đ t đ y nhanh công tác thu h i, gi i phóng m t b ng c a d án, c n đo đ c chi ti t, b i th tránh thi t thòi cho ng ng theo di n tích th c t s d ng đ i dân 3.2.5 Gi i pháp đ y nhanh ti n đ d n n, đ i th a đ t nông nghi p D n n đ i th a nh m h n ch s d ng đ t manh mún, t o u ki n quy ho ch vùng s n xu t t p trung, thu n ti n cho vi c áp d ng ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t v y ch tr Nhà n ng đ n c a ng c Nh ng n m g n đây, huy n Ba Vì tích c c th c hi n d n n đ i th a nh m t o u ki n thu n l i cho s n xu t nông nghi p, nhiên t i m t s n i Huy n, vi c tri n khai công tác g p không khó kh n, v ng m c, nguyên nhân n ti n đ d n n đ i th a di n ch m t i m t s xã trung du, mi n núi ph n l n ru ng b c thang nên khó th c hi n, bên c nh nh n th c c a ng i dân v t m quan tr ng c a công tác ch a đúng, m t s lãnh đ o đ a ph ng ch a tr ng, tri n khai ch a quy t li t, v y đ đ y nhanh ti n đ d n n đ i th a c n ph i: + Ti p t c đ y m nh công tác tuyên truy n đ cán b , đ ng viên nhân dân nh n th c đ y đ l i ích c a vi c d n n đ i th a, t giác th c hi n c s có l i Thông qua công tác tuyên truy n, qua bu i h ng d n làm rõ nh ng khó kh n trình th c hi n nh : thói quen không mu n thay đ i, đ ng ch m đ n l i ích cá nhân, ng i khó kh n c a cán b nh ng b n khoan v + ng m c c a ng i dân y nhanh xây d ng k t c u h t ng ph c v s n xu t nông nghi p h tr kinh phí đ ng i dân c i t o l i ru ng sau d n n đ i th a M t 74 nh ng nguyên nhân c n tr trình d n n đ i th a ng i nông dân không mu n nh n ru ng x u, ru ng xa u ki n k t c u h t ng c a đ a ph ng Huy n nhi u h n ch nh h ng đ n s n xu t c a nhân dân, v y hoàn thi n k t c u h t ng, t o u ki n thu n l i cho ng cách t t nh t rút ng n c ly, gi m b t công s c, chi phí c a ng i dân i dân đ ng th i đ y nhanh ti n đ d n n đ i th a Có sách t p trung h tr v n, giúp đ k thu t th tr ng cho h nh ng khu v c d n n, đ i th a cho hi u qu s n xu t nh ng n i cao h n h n nh ng khu v c đ t manh mún đ t o s h p d n, làm thay đ i cách ngh c a ng i dân vi c d n n, đ i th a Kinh phí h tr cho công tác t ngu n ngân sách Thành ph b sung có m c tiêu cho ngân sách c p huy n hàng n m Bên c nh nh ng ngu n kinh phí h tr c a Thành ph Huy n, xã, th tr n ch đ ng b trí ngân sách huy đ ng ngu n l c nhân dân, c a doanh nghi p đ tri n khai th c hi n, đ m b o nguyên t c h p lý, ti t ki m, quy đ nh + Ph i th c hi n nguyên t c công khai, dân ch , công b ng, bình đ ng t nguy n, cán b đ ng viên tiên phong g + ng m u tr xã, th tr n ph i nh ng ng i c th c hi n d n n, đ i th a ch đ o, u hành công tác d n n đ i th a đ l i, Huy n c n phân công đ ng chí Th c ti n hành thu n ng v Huy n y làm ph trách c m, thành l p t công tác phân công đ ng chí Huy n y viên ph trách xã làm t tr ng có nhi m v h đ c ban ch đ o công tác d n n đ i th a ng d n, ki m tra, đôn c s Th ng xuyên giao ban hàng tu n t i c s t ch c h p đ báo cáo k t qu rút kinh nghi m theo t ng tháng t i UBND Huy n Khen th ng các cá nhân, đ n v hoàn thành t t nhi m v , k ho ch đ ra, ki m m, phê bình nh ng cá nhân, đ n v y u làm ch m ti n đ 75 + Chính quy n c p xã ph i t p trung lãnh đ o, ch đ o quy t li t th c hi n hoàn thành k ho ch d n n đ i th a đ t Xây d ng ph ng pháp phù h p d n n đ i th a đ i v i chân ru ng cao, ru ng b c thang t i xã vùng trung du, mi n núi 3.2.6 Gi i pháp t ng c + T ng c ng công tác tra, ki m tra ng công tác ki m tra, giám sát vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng đ t, kiên quy t x lý tr ho ch, k ho ch s d ng đ t đ ng h p vi ph m quy c c p th m quy n phê t + Ch đ o tra, ki m tra vi c th c hi n công tác qu n lý, s d ng đ t nông nghi p c s , x lý nghiêm tình tr ng l n, chi m, chuy n m c đích trái pháp lu t ôn đ c, ki m tra d án xây d ng trang tr i, vùng chuyên canh th c hi n ti n đ phù h p quy ho ch; ban hành ch tài x lý tr ng h p vi ph m đ t nông nghi p + UBND Huy n c n ki m tra, đôn đ c, yêu c u c quan, đ n v , ch đ u t báo cáo ti n đ công tác đ n bù gi i phóng m t b ng; ban hành “Quy ch t ch c th c hi n công tác b i th ng, h tr , gi i phóng m t b ng đ a bàn Huy n” mà theo trách nhi m c a c p, ngành, c a ch đ u t t ch c, cá nhân có liên quan công tác b i th phóng m t b ng đ + Th c quy đ nh m t cách c th ng xuyên ki m tra, đôn đ c, h nh ng khó kh n, v ng, h tr gi i ng d n đ phát hi n gi i quy t ng m c trình th c hi n t i xã, th tr n X lý tri t đ th c m c, u ki n, đ n th liên quan đ n công tác qu n lý, s d ng đ t nông nghi p đ a bàn huy n 3.2.7 Gi i pháp v công tác cán b C n hoàn thi n đ i ng cán b qu n lý đ t đai theo h trình đ nghi p v Coi tr ng công tác đào t o, b i d ng nâng cao ng cán b nh t cho đ i ng cán b khu v c mi n núi, đ ng th i ph i có c ch làm vi c ch đ 76 ti n l ng phù h p T ng c ng s l ng cán b đ a làm vi c t i xã, th tr n, đ ng th i trang b đ y đ thi t b đ đáp ng yêu c u công vi c Có c ch luân chuy n cán b đ a c p xã h p lý đ phòng tránh nh ng tiêu c c, tham nh ng Hi n nay, cán b qu n lý đ t đai xã thi u, trình đ chuyên môn h n ch , ph i kiêm nhi m nhi u công vi c nên hi u qu công vi c ch a cao i ng cán b môn, th xã, th tr n c n đ ng xuyên đ t t nhi m v đ c nâng cao v trình đ chuyên c t p hu n, giao ban, rút kinh nghi m đ có th làm c giao 3.2.8 Gi i pháp v công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v đ t đai C n coi tr ng ph bi n cho ng ch tr ng, đ ng l i c a i dân n m đ ng sách, pháp lu t c a Nhà n đai nói chung đ t nông nghi p nói riêng nh m cho ng c Lu t i s d ng đ t th y đ t đai, cv đ t ây m t bi n pháp h u hi u c ý ngh a c a vi c s d ng đ t, hi u ch p hành theo pháp lu t + B ng hình th c tuyên truy n khác nhau: h th ng truy n thanh, t r i, pa nô áp phích nh m nâng cao nh n th c c a ng i dân v đ t nông nghi p đ có th canh tác gi ng tr ng cho h p lý di n tích canh tác, nâng cao hi u qu + Nâng cao nh n th c c a ng i dân b ng ch ng trình t p hu n ki n th c canh tác cho t ng xã, th tr n (m i xã, th tr n có đ a hình, c ng nh di n tích đ t, thành ph n đ t khác nhau) nên vi c áp d ng ki n th c khoa h c, k thu t đ canh tác phù h p r t quan tr ng 77 K T LU N CH NG Trong th i gian g n h th ng sách, pháp lu t đ t đai c a n c ta t ng b cđ c hoàn thi n có hi u l c, nên công tác qu n lý Nhà n c v đ t đai đ a bàn huy n Ba Vì có nhi u chuy n bi n m i Tuy nhiên, đánh giá m t cách m t cách nghiêm túc khách quan, công tác qu n lý đ t đai đ i bàn huy n ch a th c s đ c ch t ch , ch a ti t ki m, nhi u m ch a h p lý Vi c th ng nh t t ng c nhà n ng công tác qu n lý c v đ t đai ph m vi toàn huy n c n thi t nhân t quan tr ng trình đ i m i, phát tri n n n kinh t - xã h i c a đ a bàn Huy n nói riêng, c a thành ph Hà N i nói chung Các gi i pháp đ xu t Ch ng c n đ c quan tâm m c c a c p quy n tri n khai th c t đ ho t đ ng qu n lý nhà n qu cao nh t cđ c đ i v i đ t đai đ t hi u 78 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Qua nghiên c u đ tài: “Gi i pháp t ng c ng công tác qu n lý đ t nông nghi p đ a bàn huy n Ba Vì, thành ph Hà N i” tác gi rút m t s k t lu n nh sau: Vi c th c hi n n i dung qu n lý nhà n nông nghi p nói riêng đ c v đ t đai nói chung, đ t c huy n t ch c, th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t đ t đai Huy n c b n hoàn thành công tác giao đ t, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t nông nghi p, đ t 91,1% Công tác l p qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng đ t c a Huy n đ t đ b c nh ng thành t u đáng k , c đ u hình thành vùng s n xu t chuyên canh l n b ng hình th c cho thuê đ t, chuy n đ i quy n s d ng đ t nông nghi p S n xu t nông nghi p hi n c ng nh sau v n ngành cho thu nh p đ i v i đ i s ng c a nhân dân đ a bàn huy n đóng góp không nh c c u kinh t c a huy n Ba Vì Cùng v i quy ho ch nông thôn m i, huy n th c hi n công tác d n n đ i th a đ i v i đ t tr ng hàng n m, sách đ n, nh m h n ch s d ng đ t manh mún, t ch c l i đ ng ru ng, hình thành vùng chuyên canh t p trung áp d ng ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t, nâng cao n ng su t, ch t l ng s n ph m hàng nóa nông nghi p Tuy nhiên công tác qu n lý, s d ng đ t nông nghi p c a huy n g p nhi u khó kh n có nh ng h n ch nh t đ nh: + H th ng h s đ a ph c v cho công tác qu n lý s d ng đ t c , nát, b n đ đo v lâu, không đ phê t c a c p có th m quy n, thi u, bi n đ ng nhi u ch a đ c ch nh lý k p th i, giá tr pháp lý không cao 79 + Công tác quy ho ch s d ng đ t có nhi u tiêu chí đ a không phù h p, ch a sát v i th c t , ch a đánh giá k ti m n ng đ t đai đ có k ho ch chuy n đ i c c u tr ng, v t nuôi h p lý + Công tác giao đ t lâm nghi p không đ b c đ u nh h c tr ng quan tâm t ng đ n công tác qu n lý s d ng đ t đ c bi t công tác c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t lâm nghi p T l c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t lâm nghi p r t th p, đ t 4,6% d n đ n tình tr ng l n, chi m, t chuy n m c đích s d ng đ t trái phép + Công tác thu h i, b i th ng đ t nhi u b t c p, ti n đ th c hi n ch m + M t s nông, lâm tr ng buông l ng qu n lý; s ph i k t h p gi a c quan c a huy n nông, lâm tr s d ng đ t sai m c đích, chuy n nh nông, lâm tr ng ch a ch t ch d n đ n tình tr ng ng đ t giao khoán trái phép M t s ng s d ng đ t không hi u qu , đ đ t hoang hóa, t chuy n m c đích giao đ t cho cán b nông, lâm tr ng trái v i quy đ nh c a pháp lu t đ t đai hi n hành Các gi i pháp lu n v n đ a d a tình hình th c ti n t i đ a ph ng, đ c đ xu t c s phát huy nh ng m tích c c h n ch nh ng v n đ t n t i công tác qu n lý, s d ng đ t nông nghi p c a huy n Th c hi n gi i pháp s giúp cho công tác qu n lý nhà n đ t nông nghi p đ a bàn huy n Ba Vì đ cv c ch t ch hi u qu h n Ki n ngh + Hoàn thi n h th ng lu t v n b n d i lu t v đ t nông nghi p, đ t lâm nghi p, đ m b o tính th ng nh t, đ ng b t trung ph ng đ n đ a ng Ch đ ng nghiên c u quy đ nh pháp lu t v qu n lý đ t đai v n d ng phù h p v i u ki n th c ti n c a đ a ph S , ngành, Trung ng; ch đ ng xin ý ki n c a ng đ k p th i tháo g nh ng khó kh n, v vi c qu n lý, s d ng đ t nông nghi p ng m c 80 + C n có sách khuy n khích, h tr cho h gia đình, cá nhân phát tri n vùng s n xu t chuyên canh t p trung, s n xu t hàng hóa có giá tr cao, xây d ng phát tri n nhân r ng mô hình trang tr i nông nghi p k t h p ch n nuôi có hi u qu + Chú tr ng đ y nhanh công tác d n n đ i th a đ i v i đ t nông nghi p đ a bàn Huy n c s quy ho ch xây d ng nông thôn m i, t ch c l i đ ng ru ng, t o u ki n thu n l i cho ng i dân thâm canh, kh c ph c nh ng h n ch c a tình tr ng ru ng đ t manh mún, hình thành vùng chuyên canh t p trung đ ng d ng khoa h c k thu t tiên ti n nh m nâng cao hi u qu s d ng đ t nông nghi p + H tr t o u ki n v m t pháp lý cho ng quy n chuy n đ i, chuy n nh i dân th c hi n ng, thuê cho thuê đ t nông nghi p nh m t p trung đ t đai, hình thành, phát tri n vùng s n xu t nông nghi p quy mô l n UBND thành ph Hà N i c n hoàn thi n h th ng v n b n v đ t đai, sách v b i th ng h tr thu h i đ t nông nghi p B sung kinh phí cho m c tiêu phát tri n nông nghi p c a huy n nh m đ u t c s h t ng ph c v s n xu t nông nghi p t i đ a ph ng, nghiên c u c ch sách đ c thù qu n lý s d ng đ t nông nghi p đ i v i huy n Ba Vì Quan tâm t o u ki n giúp huy n đo đ c b n đ đ a chính quy, l p h s đ a chính, m t khâu quy t đ nh công tác qu n lý, s d ng đ t c a huy n Ba Vì Huy n Ba Vì c n qu n lý ch t ch công tác quy ho ch s d ng đ t, quy ho ch khác đ a bàn, xây d ng k ho ch c th nh m s d ng đ t nông nghi p ti t ki m, h p lý, bên c nh c n: - Làm t t công tác tuyên truy n giáo d c pháp lu t đ n t ng l p nhân dân, t ch c s d ng đ t nông, lâm nghi p đ a bàn nh m nâng cao nh n th c c a nhân dân, t ch c, có nh v y m i h n ch vi ph m pháp lu t v đ t đai 81 - C ng c , hoàn thi n b máy t ch c c a ngành, đ c bi t c p c s , th c hi n tiêu chu n hóa cán b chuyên môn v qu n lý đ t đai, cán b làm công tác khuy n nông c s đ có đ n ng l c, trình đ th c hi n nhi m v - T ng c ng công tác khuy n nông, khuy n lâm, h tr nông dân đ s n xu t nh m nâng cao hi u qu s d ng đ t - Ch đ o ban, ngành ch c n ng nghiên c u, tri n khai, th c hi n gi i pháp đ xu t 82 TÀI LI U THAM KH O Báo cáo công tác qu n lý, s d ng đ t c a nông, lâm tr ng, tr m tr i đ a bàn huy n Ba Vì, thành ph Hà N i; Báo cáo đánh giá tình hình phát tri n kinh t trang tr i sau n m th c hi n Ngh quy t s 03/NQ-CP ngày 02/02/2000 c a Chính ph v kinh t trang tr i, Hà N i; Báo cáo k t qu công tác tra huy n Ba Vì n m 2014; Báo cáo quy ho ch s d ng đ t đ n n m 2020 k ho ch n m k đ u (2011 – 2015) c a thành ph Hà N i; Báo cáo s k t 04 n m th c hi n Ch ng trình 02-CTr/HU v phát tri n nông nghi p, xây d ng nông thôn m i, t ng b c nâng cao đ i s ng nông dân giai đo n 2011-2015; Báo cáo tình hình giao đ t nông nghi p theo Ngh đ nh s 64/CP đ t nông nghi p s d ng vào m c đích công; Báo cáo tình hình giao đ t nông nghi p theo Ngh đ nh s 64/CP đ t nông nghi p s d ng vào m c đích công; Lu t t đai n m 1993, 2003, 2013, Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (1993), (2003), (2013), NXB Chính tr Qu c gia, Hà N i; Lu t u t n m 2014, Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2005), NXB Chính tr Qu c gia, Hà N i; 10 Ngh đ nh s 64/CP ngày 27/9/1993 c a Chính ph ban hành quy đ nh v vi c giao đ t nông nghi p cho h gia đình, cá nhân s d ng n đ nh lâu dài vào m c đích s n xu t nông nghi p; 11 Ngh đ nh s 02/CP ngày 15/01/1994 c a Chính ph ban hành quy đ nh v vi c giao đ t lâm nghi p cho t ch c, h gia đình, cá nhân s d ng n đ nh, lâu dài vào m c đích lâm nghi p; 83 12 Ngh đ nh s 129/2003/N -CP ngày 03/11/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Ngh quy t s 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 c a Qu c h i v vi c mi n, gi m thu s d ng đ t nông nghi p 13 Ngh đ nh s 35/2015/N -CP ngày 13/4/2015 c a Chính ph v qu n lý, s d ng đ t tr ng lúa 14 V Kh c Hoà (1996), ánh giá hi u qu kinh t t đ t canh tác đ a bàn huy n Thu n Thành, t nh Hà B c, Lu n v n Th c s , Tr ng ih c ng Hùng Võ, (2007), C s đ a chính, NXB ih c Nông nghi p I, Hà N i 15 Nguy n c Kh , Qu c gia Hà N i 16 Lê V n Khoa (1995), “V n đ s d ng đ t b o v môi tr ng vùng trung du phía B c Vi t Nam”, T p chí Khoa h c đ t, s 3/1993 17 V Th Thanh Tâm (2007), ánh giá hi u qu s d ng đ t theo h ng s n xu t nông nghi p hàng hóa c a huy n Ki n Th y – thành ph H i Phòng, Lu n v n th c s nông nghi p, i h c Nông nghi p I, Hà N i 18 Chu V n Th nh (1999), “Nghiên c u c s khoa h c cho vi c ho ch đ nh sách s d ng đ t s d ng h p lý đ t đai công nghi p hóa hi n đ i hóa đ t n Vi t Nam th i k c”, Báo cáo khoa h c, T ng c c a 19 Nguy n Duy Tính (1995), Nghiên c u h th ng tr ng vùng đ ng b ng sông h ng B c Trung B , NXB Nông nghi p, Hà N i 20 V ình Th ng, Ph m Kim San (1996), Kinh t nông nghi p, NXB Nông nghi p, Hà N i, tr.5
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường công tác quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Giải pháp tăng cường công tác quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Giải pháp tăng cường công tác quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn