Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

110 466 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2017, 15:15

L IC M Trong quỏ trỡnh h c t p t i Tr ng tỡnh gi ng d y, ch b o, truy n t, h Tr ng N i h c Th y l i H N i V i s nhi t ng d n c a cỏc th y, cỏc cụ giỏo i h c Th y l i núi chung, khoa Kinh t v Qu n núi riờng ó trang b cho tỏc gi nh ng ki n th c c b n v chuyờn mụn c ng nh cu c s ng, t o cho tỏc gi hnh trang v ng ch c cụng tỏc sau ny Xu t phỏt t s kớnh tr ng v lũng bi t n sõu s c, tỏc gi xin chõn thnh c m n cỏc th y, cụ giỏo c bi t hon thnh Lu n v n t t nghi p ny, ngoi s c g ng n l c c a b n thõn, cũn cú s quan tõm giỳp v ch b o t n tỡnh c a Ti n s Ti n s D ng Thanh L Th Tuy t, Tr ng, Tr n cỏc th y, cụ giỏo phũng ng o t o ng i h c Cụng on; Giỏo s i h c Th y l i Xin chõn thnh c m i h c v sau i h c, Khoa Kinh t v Qu n ó giỳp tỏc gi quỏ trỡnh h c t p v th c hi n ti Tỏc gi c ng xin trõn tr ng c m n s giỳp nhi t tỡnh c a lónh o, cỏn b Phũng Ti Nguyờn Mụi tr ng v Chi nhỏnh V n phũng ng ký t ai, Trung tõm Phỏt tri n qu t, cỏc t p th cỏ nhõn, cỏc xó, th tr n Diờm i n, huy n Thỏi Th y ó t o i u ki n cho tỏc gi thu th p s li u v nh ng thụng tin c n thi t liờn quan th c hi n nghiờn c u c a Lu n v n C m n cỏc ng nghi p, b n bố v gia ỡnh ó ng viờn, giỳp tỏc gi hon thnh Lu n v n ny Trong quỏ trỡnh nghiờn c u, m c dự ó cú s c g ng c a b n thõn, song kh n ng v kinh nghi m cú h n, nờn Lu n v n khụng trỏnh kh i thi u sút ngoi mong mu n, vỡ v y tỏc gi mong c cỏc th y, cụ giỏo, cỏc ng nghi p gúp ý cỏc nghiờn c u Lu n v n ny c ỏp d ng vo th c ti n Xin chõn thnh c m n! Tỏc gi lu n v n Tr n Tu n Ki t L I CAM OAN Tụi xin cam oan nh ng s li u, k t qu nghiờn c u Lu n v n ny l trung th c v ch a t ng no tr c cụng b b t c m t cụng trỡnh khoa h c c õy Tụi c ng cam oan m i ti li u tham kh o trớch d n Lu n v n ny u ó ghi rừ ngu n g c Tỏc gi lu n v n Tr n Tu n Ki t M CL C CH NG C S QU N Lí NH N Lí LU N V TH C TI N V CV T AI V T AI 1.1 Khỏi ni m v c i m c a t 1.1.1 Khỏi ni m v t 1.1.2 c i m c a t 1.2 Qu n Nh n c v t 1.2.1 Khỏi ni m qu n Nh n c v t 1.2.2 N i dung qu n Nh n c v t 1.2.3 Cỏc nhõn t nh h ng n cụng tỏc qu n Nh n c v t trờn a bn c p huy n 12 1.3 M t s ch tiờu ỏnh giỏ cụng tỏc qu n Nh n c v t 13 1.3.1 Ch tiờu s d ng t nụng nghi p 13 1.3.2 Ch tiờu s d ng t phi nụng nghi p 14 1.3.3 Ch tiờu t ch a s d ng 14 1.4 Th c tr ng cụng tỏc qu n t 1.4.1 T ch c h th ng qu n Nh n n c ta nh ng n m qua 15 c v t 15 1.4.2 H th ng v n b n lu t v qu n t 16 1.4.3 Nh ng k t qu t c qu n t 17 1.5 Kinh nghi m qu n Nh n 1.5.1 Kinh nghi m n c v t 22 c 22 1.5.2 Kinh nghi m qu n t n c ngoi 24 1.6 T ng quan nh ng nghiờn c u cú liờn quan n ti 27 K T LU N CH CH NG 29 NG TH C TR NG CễNG TC QU N Lí T AI TRấN A BN HUY N THI TH Y GIAI O N 2010 - 2014 30 2.1 c i m t nhiờn, kinh t - xó h i c a huy n Thỏi Th y 30 2.1.1 c i m t nhiờn v ti nguyờn t 30 2.1.2 c i m kinh t - xó h i 31 2.2 Tỡnh hỡnh s d ng t trờn a bn huy n Thỏi Th y 33 2.2.1 Th i k t n m 2001 2010 33 2.2.2 N m 2014 33 2.3 Tỡnh hỡnh th c hi n cụng tỏc qu n Nh n c v t trờn a bn huy n Thỏi Th y th i gian qua 34 2.3.1 T ch c v phõn c p qu n t trờn a bn huy n Thỏi Th y 34 2.3.2 Nh ng quy nh c a a ph ng v qu n t ó c ban hnh 35 2.3.3 Tỡnh hỡnh th c hi n cụng tỏc qu n Nh n c v t 36 2.4 ỏnh giỏ chung v cụng tỏc qu n lý, s d ng t c a huy n 63 2.4.1 Nh ng k t qu t c 63 2.4.2 Nh ng t n t i h n ch v nguyờn nhõn 64 K T LU N CH CH NG NG 68 XU T M T S GI I PHP NH M HON THI N CễNG TC QU N Lí T TH Y, T NH THI BèNH N N M 2020 69 3.1 nh h AI TRấN A BN HUY N THI ng phỏt tri n kinh t xó h i c a Huy n giai o n 2016 - 2020 69 3.2 Quan i m vi c xu t cỏc gi i phỏp qu n t 72 3.3 Nh ng gi i phỏp xu t nh m hon thi n cụng tỏc qu n t trờn a bn huy n Thỏi Th y t i n m 2020 74 3.3.1 Hon thi n v nõng cao n ng l c t ch c b mỏy qu n Nh n c v t c a huy n 74 3.3.3 T ng c ng cụng tỏc tuyờn truy n v giỏo d c c ng ng 85 3.3.4 p d ng ti n b cụng ngh m i qu n t 87 3.4 Ki n ngh m t s gi i phỏp h tr 89 K T LU N CH NG 92 K T LU N V KI N NGH 93 DANH M C TI LI U THAM KH O 95 DANH M C HèNH NH Hỡnh 2.1: H gia ỡnh xõy nh trỏi phộp trờn t TSN ng t ( t UBND xó Thỏi S n qu n lý) 42 Hỡnh 2.2: Cỏnh ng lỳa n m 2015 t i xó Thỏi Giang huy n Thỏi Th y 43 Hỡnh 2.3: Thu h i 40 t Cụng ty c ph n tu th y Thnh Long t i xó Th y H 44 Hỡnh 4: Thu h i t ph c d ỏn nh mỏy sản xuất AMONNITRAT xã Thái Thọ 48 DANH M C B NG B ng 2.1 T ng h p cỏc d ỏn u t t n m 2011 n n m 2015 45 B ng 2.2 T ng h p di n tớch cỏc lo i t theo a gi i hnh chớnh 53 B ng 2.3 K t qu th c hi n cụng tỏc qu n ti chớnh v t 57 B ng 2.4 K t qu th c hi n cụng tỏc u giỏ quy n s d ng t 63 B ng 3.1 Quy ho ch s d ng t n n m 2020 70 DANH M C CC CH VI T T T Ch vi t t t Ngh a y CNH H H Cụng nghi p húa hi n i húa GCN Gi y ch ng nh n GCNQSD Gi y ch ng nh n quy n s d ng t GPMB Gi i phúng m t b ng H ND H i ng nhõn dõn NTM Nụng thụn m i QSD Quy n s d ng t XDCB Xõy d ng c b n GIS H th ng thụng tin a VILIS Ph n m m qu n h s a chớnh GDLA-KK Ph n m m ki m kờ, th ng kờ t STT S th t VLAP D ỏn o c qu n d li u a chớnh UBND DA y ban nhõn dõn D ỏn M U Tớnh c p thi t c a ti t cú m t v trớ c bi t i v i ng i, xó h i, dự b t k qu c gia no v ch no T t c cỏc ho t ng s n xu t, sinh ho t c a ng u c th c hi n trờn t B i th , t luụn c a xó h i, v luụn i c coi l ti s n quý c quan tõm gỡn gi v phỏt huy ti m n ng kinh t Quỏ trỡnh cụng nghi p húa, hi n i húa (CNH-H H) phỏt tri n kinh t n c ta t nờn nh ng yờu c u to l n i v i cụng tỏc qu n Nh n m i m t c a i s ng kinh t - xó h i, ú qu n Nh n cv c v t l m t n i dung quan tr ng nghiờn c u cỏc quan h xó h i phỏt sinh quỏ trỡnh s d ng t c a t ch c, h gia ỡnh, cỏ nhõn Trong n n kinh t th tr ng nh h ng xó h i ch ngh a, cỏc m i quan h phỏt sinh l nh v c t ngy cng ph c t p liờn quan tr c ti p t i l i ớch c a t ng i t ng s d ng t Cỏc quan h t chuy n t quan h khai thỏc s d ng chinh ph c t nhiờn thnh quan h kinh t xó h i v s h u v s d ng m t lo i t li u s n xu t c bi t quan tr ng ng v Nh n phự h p v i quỏ trỡnh i m i kinh t , c ta luụn quan tõm n v n t v ó ban hnh nhi u v n b n phỏp lu t qu n t ai, i u ch nh cỏc m i quan h t theo tỡnh hỡnh th c t Bờn c nh ú viờn cỏc i t ng v Nh n c luụn khuy n khớch ng ng s d ng t ỳng m c ớch, ti t ki m t hi u qu cao theo phỏp lu t Tuy v y, t l s n ph m c a t nhiờn v luụn ch a ng ú nh ng v n ph c t p, ũi h i ph i cú s gi i quy t k p th i m b o c cỏc l i ớch c a ng i s d ng t Thờm vo ú, ý th c phỏp lu t v hi u bi t phỏp lu t t c a cỏc i t ng s d ng c ng h n ch d n n nhi u vi ph m phỏp lu t vi c s d ng t gõy nhi u h u qu x u v m t kinh t xó h i Chớnh vỡ v y, h th ng phỏp lu t t ó liờn t c cb sung v s a i nh m h n ch ớt nh t nh ng mõu thu n ú Tuy v y, nh ng b sung v s a i ny ch ỏp ng ph n no nh ng mõu thu n n y sinh t th c t vi c s d ng v qu n th tr ng t v n cũn nhi u b t c p Ti n th c hi n ki m kờ t ch m so v i k ho ch Cụng tỏc c p m i v i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (GCNQSD ), l p h s a chớnh v xõy d ng c s d li u a chớnh ch a ỏp ng Nh n c yờu c u c a cụng tỏc qu n c v t Vi c th c hi n cỏc quy t nh giao t, cho thuờ t c a c p cú th m quy n cũn thi u tri t , khụng ỳng trỡnh t th t c d n n tỡnh tr ng quy t nh ú sai v i Lu t t n m 2003, Lu t t n m 2013 Do s giỏm sỏt thi u ch t ch , thi u kiờn quy t s cỏc vi ph m c a cỏc t ch c c giao t nh ng ch m tri n khai th c hi n theo ti n d ỏn quy nh, cũn t tr ng khụng s d ng gõy lóng phớ ng i dõn cú nhu c u v t s n xu t gõy b c xỳc nhõn dõn Nhi u t ch c, cỏ nhõn c giao t nh ng s d ng t sai m c ớch Chớnh vỡ v y vi c qu n Nh n c v t l h t s c c n thi t nh m phỏt huy nh ng u th c a c ch th tr ng v h n ch nh ng khuy t t t c a th tr ng s d ng t ai, t ng thu nh p trờn t, ngoi c ng lm t ng tớnh phỏp c a t Thỏi Th y l huy n n m ven bi n, a hỡnh t phớa ụng b c c a t nh Thỏi Bỡnh, l huy n ng i b ng ph ng, ch u ch nh h ng c a nh t tri u Huy n Thỏi Th y giỏp bi n chi u di 27 km, giỏp thnh ph H i Phũng, cú nhi u l i th v nuụi tr ng th y s n v v n t i Diờm ng bi n, cú c ng bi n i n nờn cú nhi u thu n l i phỏt tri n kinh t - xó h i Cỏc ngnh d ch v , th ng m i, cụng nghi p c a huy n phỏt tri n m nh Mụ hỡnh s n xu t nụng nghi p n thu n ó d n c chuy n d ch theo h ng s n xu t hng húa, nụng tr i, gia tr i, ti u th cụng nghi p v d ch v Trong chi n l Th tr n Diờm c phỏt tri n, ch tr ng c a t nh Thỏi Bỡnh l xõy d ng i n, huy n Thỏi Th y tr thnh ụ th lo i IV n m 2015 T i xó M L c, huy n Thỏi Th y ang xõy d ng nh mỏy Nhi t i n 83 Ph i h p v i cụng ch c a chớnh xó, hũa gi i, gi i quy t d t i m cỏc v tranh ch p t t i a ph ng, h ng d n quy trỡnh, cỏc b c th c hi n hon thi n h s c p GCNQSD , ti s n trờn t cho cỏc t ch c, ng s d ng t t i a ph i ng thu n l i, nhanh chúng Cụng khai cỏc th t c hnh chớnh v t cho nhõn dõn bi t trỏnh tiờu c c, thu n l i vi c giao d ch t u t trang thi t b , i u ki n lm vi c v c trang b ỏp d ng cỏc ph n m n qu n tiờn ti n i u ki n th c hi n gi i phỏp d C n cú s quan tõm b i d ng nõng cao trỡnh lu n v chuyờn mụn nghi p v cho cụng ch c a chớnh cỏc xó UBND cỏc xó ph i b trớ kinh phớ mua trang b mỏy múc, i u ki n lm vi c, c s v t ch t, ph c v t t cụng tỏc chuyờn mụn v cụng tỏc ti p dõn, cỏc d ch v cụng T i nh ng xó ph c t p, u ki n ụng ng ch a gi i quy t c Phũng Ti nguyờn v Mụi tr mụn nghi p v , t ng c ng c n h tr v chuyờn ng cỏn b h tr cụng ch c a chớnh xó Phũng Ti Nguyờn v Mụi tr th i, tranh ch p t kộo di ng ph i t ch c th ng xuyờn giao ban ng k , k p th i thỏo g khú kh n cho c s , ph n ỏnh t i c s ph i x k p th i e D ki n k t qu m gi i phỏp mang l i Lm t t cụng tỏc qu n Nh n c v t t i c s , a ph quy t t i c s cỏc tranh ch p v t ỏp ng v t c a t ch c, cỏ nhõn t i a ph ng Gi i c cỏc nhu c u, d ch v ng Cỏc vi ph m v t ng n ch n t ban u, gi m thi u thi t h i v kinh t Tuyờn truy n, ph bi n phỏp lu t v t cho t t c ng i dõn bi t, th c hi n theo phỏp lu t c 84 3.3.2 Th c hi n t t cụng tỏc tra, ki m tra, giỏm sỏt, theo dừi, ỏnh giỏ vi c ch p hnh quy nh v t v x vi ph m phỏp lu t v t 3.3.2.1 C n c xu t gi i phỏp T n m 2010 n n m 2015, UBND huy n, Thanh tra huy n ó ph i h p v i Thanh tra t nh, Thanh tra s Ti nguyờn v Mụi tr ng ki m tra 78 t ch c phỏt hi n nhi u sai ph m; ch o c quan thu c huy n th c hi n cụng tỏc Thanh tra, tỡnh hỡnh ch p hnh chớnh sỏch phỏp lu t v quy ho ch, k ho ch, qu n s d ng t, c p GCNQSD , cỏc vi ph m v mụi tr ng nhõn dõn t giỏc, ph n ỏnh trờn a bn huy n 3.3.2.2 M c tiờu c a gi i phỏp M c tiờu c a gi i phỏp l nh m ng n ch n cỏc sai ph m c a t ch c, cỏ nhõn ng i s d ng t vi ph m v mụi tr chi m t, h y ho i t, t khụng ng, s d ng t sai m c ớch, l n c chuy n nh khụng th c hi n ngh a v i v i Nh n ng, ng i s d ng t c T ú xu t thu h i t vi ph m phỏp lu t v t ai, ch n ch nh ng n ch n cỏc sai ph m, bu c khụi ph c tr l i hi n tr ng ban u, b i n kh c ph c cỏc sai ph m 3.3.2.3 N i dung c a gi i phỏp N m b t cỏc thụng tin ph n ỏnh, t giỏc c a nhõn dõn v t ch c, cỏ nhõn ng i s d ng t vi ph m ki m tra, nh c nh , ng n ch n cỏc sai ph m t lỳc h b t u th c hi n L p k ho ch tra, ki m tra, giỏm sỏt nh k theo quý, n m Sau cỏc t tra, ki m tra, giỏm sỏt ph i t ng h p, bỏo cỏo cỏc sai ph m, tuyờn d ng, khớch l cỏc t ch c s d ng t ỳng quy nh c a phỏp lu t Tựy theo m c sai ph m, thỏi trỏch nhi m c a t ch c, cỏ nhõn ng i s d ng t khụi ph c, kh c ph c h u qu , th c hi n cỏc quy nh c a phỏp lu t v t m xu t bi n phỏp x vi ph m, n u c tỡnh gõy h u qu xu t c p cú th m quy n thu h i t 85 3.3.2.4 i u ki n th c hi n gi i phỏp Ph i cú nhõn l c th c hi n ki m tra theo k ho ch nh k v theo quý, n m Cụng ch c th c hi n nhi m v ny ph i l ng i cú n ng l c, chuyờn mụn nghi p v , cú tinh th n trỏch nhi m, ph m ch t o c t t, minh b ch, cụng b ng, khụng nộ trỏnh, n nang, l i ớch cỏ nhõn, l i ớch nhúm che d u, bỏo cỏo k t lu n, ph n ỏnh sai s th t Xỏc nh khu v c c n ph i tra, ki m tra, ng n ch n khụng sai ph m dõy truy n (ua nhau, nhỡn cựng lm sai) ngh UBND huy n b trớ kinh phớ cỏc on tra, ki m tra cú kinh phớ th c hi n nhi m v , cú trang thi t b ki m tra cỏc vi ph m, l u tr h s , t ch c th c hi n c ng ch cỏc vi ph m phỏp lu t c nghiờm minh, cỏc k t lu n sau tra cú hi u l c T ng c ng s giỏm sỏt c a H i ng nhõn dõn c p huy n, nh t l H i ng nhõn dõn c p xó tr c ti p t i c s Khuy n kớch, khen th ng nh ng cỏ nhõn, t ch c phỏt hi n, t giỏc cỏc sai ph m v t B o v , m t cho t ch c, cỏ nhõn ng i t giỏc, ph n ỏnh cỏc sai ph m 3.3.2.5 D ki n k t qu m gi i phỏp mang l i Qua ki m tra cỏc t ch c, n v , cỏ nhõn ng i s d ng t phỏt hi n cỏc sai ph m, vi ph m s d ng t nh : S d ng t khụng ỳng m c ớch, s d ng kộm hi u qu , l n chi m, s d ng di n tớch ngoi ranh gi i c giao, chuy n i t khụng v mụi tr c c p cú th m quy n cho phộp, vi ph m ng, ng n ch n k p th i t ban u h n ch h u qu , gi nghiờm k c 3.3.3 T ng c ng, phỏp lu t v t ai, t o s cụng b ng xó h i ng cụng tỏc tuyờn truy n v giỏo d c c ng ng 3.3.3.1 C n c xu t gi i phỏp Trong n n kinh t th tr ng phỏt sinh nhi u quan h kinh t , s ụ th húa ngy cng phỏt tri n, dõn s ngy cng ụng thỡ nhu c u v s d ng t 86 ngy cng l n Th tr ng t ngy cng sụi ng, t khu ụ th cú giỏ tr l n, cỏc tỏc ng tr c õy vi c qu n t l ng l o, sai ph m nhi u d n n t ch c, cỏ nhõn ng i s d ng t khụng ch p hnh theo quy nh c a phỏp lu t Th i gian th c hi n Lu t t c a n n m) ú t ch c, cỏ nhõn ng i u quy nh c a Lu t c ta ng n thay i nhanh (10 i s d ng t cú th khụng n m t n m 2013 c cỏc c ỏp d ng t ngy 01/7/2014 3.3.3.2 M c tiờu c a gi i phỏp Vi c tuyờn truy n, giỏo d c, ph bi n Lu t t n m 2013, cỏc quy nh c a phỏp lu t t t c t ch c, cỏ nhõn, m i ng i dõn hi u, n m c Lu t, cỏc quy nh c a phỏp lu t v t th c hi n theo quy nh l m c tiờu hng u c a ng, Nh n c ta, h n ch n m c th p nh t vi c vi ph m v t M i t ch c, cỏ nhõn ng i s d ng t ph i th c hi n theo cỏc quy nh c a Lu t, phỏp lu t 3.3.3.3 N i dung c a gi i phỏp Cỏc c p ng, chớnh quy n, h th ng chớnh tr , cỏc ban ngnh c n coi tr ng v ph bi n cho m i ng ch tr ng chớnh sỏch c a i dõn n m ng v Nh n phỏp h u hi u nh m lm cho ng nhi m, ngh a v c a ng T ng c c Lu t t n m 2013, cỏc c v t i s d ng t th y õy l m t bi n c quy n l i, trỏch i s d ng t ng, i m i cụng tỏc tuyờn truy n, v n ng, ph bi n giỏo d c phỏp lu t t b ng nhi u ch ng trỡnh l ng ghộp, ph i h p cho thi t th c, hi u qu , cú tr ng tõm, tr ng i m v th c hi n th ng xuyờn Thụng qua cỏc di n n, bỏo chớ, phỏt thanh, truy n hỡnh, giao l u tr c n, t ch c o t o c ng tỏc viờn phỏp lu t l ng nh n th c i xó, a ph ng nhõn dõn c t m quan tr ng c a quy n, ngh a v c a ng i s d ng t, c a vi c ng ký t ai, l p h s a chớnh, c p Gi y ch ng nh n i v i 87 th a t ang s d ng, hi u bi t v ch p hnh phỏp lu t, giỏm sỏt th c hi n phỏp lu t v t t i a ph a ch ng ng trỡnh tuyờn truy n v giỏo d c c ng ng vo dũng t c cỏc thụn lng X nghiờm cỏc tr tin, gi nghiờm k c ng h p vi ph m r n e, giỏo d c v t o lũng ng quy nh phỏp lu t v t 3.3.3.4 i u ki n th c hi n gi i phỏp Th ng xuyờn t ch c cỏc cu c h c t p, t p hu n, gi i thi u cỏc quy nh m i cho cụng ch c a chớnh cỏc xó, cỏc t c ng tỏc viờn, cỏc c p, cỏc ngnh c a huy n v cỏc xó H th ng chớnh tr ph i xỏc nh õy l nhi m v th ng xuyờn, liờn t c, g n li n v i cỏc cụng vi c khỏc t i m i lỳc, m i n i Th ng xuyờn ỏnh giỏ, t ng k t, rỳt kinh nghi m, thay i hỡnh th c tuyờn truy n UBND huy n i u ti t, c p kinh phớ mua trang thi t b cho ngnh v n húa, truy n th c hi n cụng tỏc tuyờn truy n th ng xuyờn UBND huy n v UBND cỏc xó b trớ kinh phớ cho cỏc ban ngnh, t ch c chớnh tr , ban cụng tỏc m t tr n cỏc thụn th c hi n trỡ cụng tỏc ny 3.3.3.5 D ki n k t qu m gi i phỏp mang l i M i t ch c, cỏ nhõn ng i s d ng t n m c phỏp lu t v t v th c hi n t t theo cỏc quy nh Hi u c quy n, ngh a v , trỏch nhi m c a ng i s d ng t 3.3.4 p d ng ti n b cụng ngh m i qu n t 3.3.4.1 H th ng thụng tin a (Geographic information system - GIS) L cụng ngh r t thớch h p cho cụng tỏc qu n v quy ho ch s d ng t GIS cú kh n ng l u tr , x lý, phõn tớch d li u khụng gian v thu c tớnh, i u ú giỳp cho GIS tr thnh cụng c h tr c bi t cụng tỏc qu n lý, quy ho ch t v qu n h s a chớnh 88 3.3.4.2 Ph n m m qu n h s a chớnh VILIS 2.0 VILIS c xõy d ng d a trờn cỏc quy nh v kờ khai, ng ký, l p h s a chớnh v c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo Ngh nh s 181/2004/N -CP ngy 29 thỏng 10 n m 2004 c a Chớnh ph v vi c thi hnh Lu t t VILIS 2.0 l m t cụng c hi u qu quỏ trỡnh xõy d ng c s d li u t c xõy d ng trờn c s cụng ngh hi n i (c a n c M ) qu n tớch h p c s d li u khụng gian v thu c tớnh VILIS 2.0 c xõy d ng v i r t nhi u ch c n ng m b o gi i quy t tr n v n cỏc v n cụng tỏc qu n nh n c v t 3.3.4.3 Ph n m m qu n h s a chớnh VILIS express 2.0 Ph n m m VILIS express 2.0 l phiờn b n nõng c p thay th ph n m m in gi y ch ng nh n quy n s d ng t VILIS express ó c c p nh t theo yờu c u c a Thụng t s 20/2010/TT-BTNMT ngy 22 thỏng 10 n m 2010 c a B Ti nguyờn v Mụi tr ng nh m ỏp ng cho vi c in gi y ch ng nh n quy n s d ng t Th c tr ng cỏc ph n m m qu n h s a chớnh VILIS express 2.0 ch y u c s d ng cụng tỏc qu n lý, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i cụng tỏc c p nh t, l u tr , tỡm ki m h s a chớnh thỡ ph n m m qu n ny v n ch a ỏp ng c yờu c u vỡ v n ch a th s húa thụng tin b n a chớnh, s a chớnh, s m c kờ 3.3.4.4 Ph n m m GDLA - KK - Ph n m m GDLA - KK -v1.0 ki m kờ, th ng kờ t -v1.0 ki m kờ, th ng kờ t ai, t ng h p s li u ki m kờ, th ng kờ t v xõy d ng b n hi n tr ng s d ng t c p xó, c th : + Xõy d ng v hon hi n b d li u th ng kờ, ki m kờ, th ng kờ t t i c p xó, ngu n d li u xõy d ng b s li u ny x t c s d li u a chớnh, b n a chớnh, cỏc lo i b n n n, hnh chớnh, b n hi n tr ng s d ng t, nh vi n 89 + H tr xõy b n (l p b n ) hi n tr ng s d ng t qua cỏc ch c n ng: phõn tớch d li u khụng gian (ch ng x p, c t, g p cỏc i t li u); ch nh s a, biờn t p b n (thờm m i i t t ng, ch nh s a, xúa i ng); xem b n (phúng to, thu nh , tỡm ki m, ch n cỏc i t thụng tin i t ng d ng, xem ng ); trỡnh by b n (trỡnh by b n theo d i mu, trỡnh by mu cho cỏc i t ng); truy v n (truy v n d li u thu c tớnh, khụng gian); tớnh toỏn (xu t b n nh d ng thụng d ng s d ng cỏc ph n m m Mapinfor, Microstation); t ng h p, xu t/in n s li u theo cỏc bi u th ng kờ, ki m kờ - Ph n m m GDLA - KK -v1.0 ki m kờ, th ng kờ t ai, t ng h p s li u ki m kờ, th ng kờ t v xõy d ng b n hi n tr ng s d ng t c p huy n, c th : + Nh p cỏc b s li u (theo n v hnh chớnh) vo h th ng; t ng h p s li u t c p d i; xu t/in n s li u theo cỏc bi u th ng kờ, ki m kờ + Xõy d ng b n hi n tr ng cú cỏc ch c n ng: phõn tớch d li u khụng gian (ch ng x p, c t, g p cỏc i t b n (thờm m i i t ng d li u); ch nh s a, biờn t p ng, ch nh s a, xúa i t to, th nh , tỡm ki m, ch n cỏc i t ng); xem b n (phúng ng, xem thụng tin i t ng ); trỡnh by b n (trỡnh by b n theo d i mu, trỡnh by mu cho cỏc i t ng); truy v n (truy v n d li u thu c tớnh, khụng gian); tớnh toỏn (xu t b n nh d ng thụng d ng s d ng cỏc ph n m m Mapinfor, Microstation); t ng h p, xu t/in n s li u theo cỏc bi u th ng kờ, ki m kờ 3.4 Ki n ngh m t s gi i phỏp h tr Ban hnh thụng t liờn t ch gi a tũa ỏn nhõn dõn t i cao v Vi n ki m sỏt nhõn dõn t i cao, B Ti nguyờn v Mụi tr tranh ch p, u n i v t ng h ng d n vi c gi i quy t 90 UBND t nh ban hnh quy t nh b ng giỏ t c a a ph ng theo khung giỏ t Chớnh ph ban hnh t i Ngh nh s 44/2014/N -CP ngy 15/5/2014, quy nh v giỏ t cho sỏt v i th tr ng H n ch vi c chuy n i di n tớch t tr ng lỳa v sang t phi nụng nghi p ph c v cho m c ớch xõy d ng nh m m b o n nh di n tớch t tr ng lỳa Kiờn quy t thu h i t ó giao ho c cho thuờ khụng ỳng i t t Nh n ng, c ó giao ho c cho thuờ nh ng khụng s d ng, s d ng khụng hi u qu , s d ng sai m c ớch, l n chi m t Th ng xuyờn r soỏt h th ng húa, ki m tra cỏc v n b n quy ph m phỏp lu t t v cỏc v n b n quy ph m phỏp lu t cú liờn quan nh m phỏt hi n cỏc quy t nh trỏi phỏp lu t, khụng phự h p xu t, ki n ngh k p th i s a i, b sung v hon thi n h th ng chớnh sỏch, phỏp lu t v t v cỏc chớnh sỏch, phỏp lu t cú liờn quan C n s a i, b sung m t s i u c a Lu t t n m 2013 hi n hnh, kh c ph c nh ng v ng m c gi a lu n v th c t v v n s h u t ai, giỏ t, v n thu h i t, n bự thi t h i v t th c hi n cỏc d ỏn u t , cho cú s hi hũa v l i ớch gi a Nh n c, ng i s d ng t v nh u t v n ng gi i thớch cho nhõn dõn mang tớnh thuy t ph c cao, c th : +V ng m c quy ho ch phỏt tri n kinh t vựng + Th i gian xỏc nh giỏ kộo di, khú chớnh xỏc vi c xỏc nh giỏ c th th c hi n b i th ng, u giỏ QSD , giỏ t tỏi nh c + V n b n khụng th ng nh t, ch ng chộo v n bự t v chi phớ u t vo t + Giỏ n bự khỏc gi a thu h i t d ỏn Nh n c u t v d ỏn cỏc doanh nghi p u t , ho c d ỏn vay v n Ngõn hng th gi i + Th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ph c t p, v th i gian lõu ch a cụng b b th t c hnh chớnh v t ng m c, 91 + M t s c m t quy nh nh ng khụng cú nh ngh a, gi i thớch t ng nờn ỏp d ng cỏc i u c a Lu t, Ngh nh s hi u theo cỏc h ngh B Ti nguyờn v Mụi tr ng khỏc ng, UBND t nh c p kinh phớ th c hi n o c a chớnh cho 09 xó cũn l i t o i u ki n thu n l i cho cụng tỏc c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t c ng nh vi c c n ph i xỏc minh di n tớch, lo i t theo m c ớch s d ng, v trớ th a t 92 K T LU N CH NG Ngy 01 thỏng n m 2014, Lu t t n m 2013 cú hi u l c thi hnh, cụng tỏc qu n Nh n c v t trờn a bn huy n Thỏi Th y ó cú nhi u thu n l i, chuy n bi n m i, nh ng c ng cũn m t s nh ng v ng m c, th c t th c hi n cụng vi c Tuy nhiờn, ỏnh giỏ m t cỏch nghiờm tỳc v khỏch quan, nh ng n m tr c õy cụng tỏc qu n t trờn a bn huy n l ng l o, y u kộm, ch a ch t ch , ch a ti t ki m, v cũn nhi u i m ch a h p Vi c ch n ch nh, s sai ph m, t ng c nh n ng cụng tỏc qu n c v t trờn ph m vi ton huy n l c n thi t, l nhõn t quan tr ng quỏ trỡnh i m i, phỏt tri n n n kinh t - xó h i c a a bn huy n núi riờng, c a t nh Thỏi Bỡnh núi chung Cỏc gi i phỏp Ch ng c n c quan tõm ỳng m c c a cỏc c p chớnh quy n, cỏc b ph n ngnh Ti nguyờn Mụi tr ng qu n Nh n c xu t ng tri n khai trờn th c t ho t c i v i t t hi u qu cao nh t 93 K T LU N V KI N NGH K t lu n Qua nghiờn c u th c hi n ti: Gi i phỏp hon thi n cụng tỏc qu n Nh n c v t trờn a bn huy n Thỏi Th y, t nh Thỏi Bỡnh tỏc gi nh n th y r ng, gi i quy t nh ng v n t n t i, t ng c ng hi u qu h n cụng tỏc qu n lý, s d ng t trờn a bn huy n Thỏi Th y, c quan qu n c n t p trung vo m t s v n sau: Nhúm gi i phỏp chung Xõy d ng v chu n húa h th ng c s d li u, thụng tin a chớnh, c p nh t d li u thụng tin a chớnh theo m t chu n chung; ng th i c p nh t th ng xuyờn, liờn t c m i bi n ng v t m b o thụng tin ph i y , chớnh xỏc y nhanh ti n o c, l p h s a chớnh T ng c tra, giỏm sỏt cỏc n v t v n nõng cao ch t l ng cụng tỏc ki m ng b n , h s a chớnh T p chung, y nhanh cụng tỏc ng ký t ai, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c, cỏ nhõn, ng i s d ng t Nhúm gi i phỏp c th C n ti p t c y m nh cụng tỏc tuyờn truy n, giỏo d c cho m i ng dõn n m c Lu t i t n m 2013; cỏc Ngh nh; thụng t ; ngh quy t; quy t nh c a cỏc c p, cỏc ngnh Luụn i m i cụng tỏc tuyờn truy n, ph bi n giỏo d c phỏp lu t cho thi t th c, hi u qu , cú tr ng tõm, tr ng i m Nõng cao trỡnh cho cụng ch c ngnh Ti nguyờn, mụi tr ng t c p huy n n c p xó nh m ỏp ng yờu c u nhi m v cụng vi c v chuyờn mụn nghi p v , v lu n chớnh tr , o c, trỏch nhi m, ng th i trang b y thi t b ỏp ng yờu c u cụng vi c T ng c ng h n n a t ch c b mỏy v cụng tỏc qu n t cỏc c p, lm t t cụng tỏc ki m tra giỏm sỏt, ng n ch n, x cỏc sai ph m 94 phỏp lu t t k p th i Th c hi n c i cỏch hnh chớnh qu n t ai, th ng xuyờn r soỏt, s a i, b sung hon thi n c ch chớnh sỏch, nghiờn c u r soỏt hon thi n quy ho ch s d ng t cho hi u qu S d ng cỏc ph n m m qu n t tiờn ti n t o hi u qu cao cụng tỏc qu n t Ki n ngh - Cú k ho ch b i d ng v n nh i ng cụng ch c a chớnh xó v u t , s d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t m i, tiờn ti n ngnh a chớnh, ỏp ng cụng tỏc qu n v t - u t c s v t ch t, ng d ng khoa h c cụng ngh nh m chu n húa h th ng qu n Nh n c v t t huy n xu ng c s B ph n gi i quy t th t c hnh chớnh ph i l b ph n c u t chu n húa u tiờn - C n y nhanh ti n o c b n a chớnh chớnh quy i v i 09 xó cũn l i i v i 39 xó, th tr n ó o c xong b n a chớnh c n ph i c p nh t ch nh bi n ng th ng xuyờn - T ch c th c hi n t t cỏc d ch v cụng nh : T v n xỏc nh giỏ t; u giỏ quy n s d ng t; b i th - Ng i ng, h tr v tỏi nh c c giao nhi m v , cụng vi c qu n lý, cụng ch c lm nhi m v qu n t l i d ng ch c v , quy n h n, c tỡnh lm trỏi lu t, lỏch lu t thỡ ph i x nghiờm minh, t o lũng tin cho nhõn dõn, lm g ng cho nhõn dõn th c hi n nghiờm ch nh lu t t - T ch c xem xột th m nh cỏc lo i t s n xu t Nụng nghi p khụng hi u qu chuy n sang m c ớch s d ng khỏc nh chuy n sang mụ hỡnh Cỏ Lỳa Trang tr i cho hi u qu kinh t cao h n - T p trung quy ho ch cỏnh ng m u l n t o mụ hỡnh s n xu t l n t p trung, s n xu t hng húa, tiờu th s n ph m, ỏp d ng cụng ngh tiờn ti n s n xu t 95 DANH M C TI LI U THAM KH O B Ti nguyờn v Mụi tr ng (2014), Quy nh v c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nh v ti s n khỏc g n li n v i t, Thụng t s 23/2014/TT-BTNMT ngy 19/5/2014 B Ti nguyờn v Mụi tr ng (2014), Quy nh v h s a chớnh, Thụng t s 24/2014/TT-BTNMT ngy 19/5/2014 B Ti nguyờn v Mụi tr ng (2014), Quy nh v b n a chớnh, Thụng t s 25/2014/TT-BTNMT ngy 19/5/2014 B Ti nguyờn v Mụi tr ng (2014), Quy nh v th ng kờ, ki m kờ t d ng t, Thụng t v l p b n hi n tr ng s s 28/2014/TT- BTNMT ngy 02/6/2014 B Ti nguyờn v Mụi tr ng (2014), Quy nh v thuờ t, chuy n m c ớch s h s giao t, cho d ng t, thu h i t, Thụng t s 30/2014/TT-BTNMT ngy 02/6/2014 B Ti nguyờn v Mụi tr ng (2014), Quy nh chi ti t v b i th tr v tỏi nh c nh n ng, h c thu h i t, Thụng t s 37/2014/TT- BTNMT ngy 30/6/2014 B Ti chớnh (2015), S a i, b sung Thụng t s 48/2012/TT-BTC ngy 16/3/2012 c a B tr ng B Ti chớnh h ng d n vi c xỏc nh giỏ kh i i m v ch ti chớnh ho t ng u giỏ quy n s d ng t giao t cú thu ti n s d ng t ho c cho thuờ t, Thụng t s 02/2015/TT-BTC ngy 05/01/2015 Chớnh ph (1993), Giao t nụng nghi p cho h gia ỡnh, cỏ nhõn s d ng n nh lõu di vo m c ớch s n xu t nụng nghi p, Ngh nh 64-CP ngy 27/9/1993 96 Chớnh ph (1999), S a i, b sung m t s i u c a b n quy nh v vi c giao t nụng nghi p cho h gia ỡnh, cỏ nhõn s d ng n nh lõu di vo m c ớch s n xu t nụng nghi p, v b sung vi c giao t lm mu i cho h gia ỡnh v cỏnh õn s d ng n nh lõu di, Ngh nh 85/1999/N CP ngy 28/9/1999 10 Chớnh ph (2014), Quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t t ai, Ngh nh s 43/2014/N -CP ngy 15/5/2014, NXB Ti nguyờn Mụi tr ng v B n Vi t Nam, H N i 11 Chớnh ph (2014), Quy nh v giỏ t, Ngh nh s 44/2014/N -CP ngy 15/5/2014, NXB Ti nguyờn Mụi tr ng v B n Vi t Nam, H N i 12 Chớnh ph (2014), Quy nh v b i th n ng, h tr , tỏi nh c Nh c thu h i t, Ngh nh s 47/2014/N -CP ngy 15/5/2014, NXB Ti nguyờn Mụi tr ng v B n Vi t Nam, H N i 13 Huy n y Thỏi Th y (2015), Bỏo cỏo chớnh tr t i i h i i bi u ng b huy n l n th XV, nhi m k 2015-2020 14 Nguy n Bỏ Uõn, Ngụ Th Thanh Võn (2006), Giỏo trỡnh kinh t Th y l i, Nh xu t b n Xõy d ng H N i 15 Nguy n Bỏ Uõn (2010), Qu n d ỏn u t xõy d ng, T p bi gi ng dựng cho sinh viờn i h c, Tr ng i h c Th y l i H N i 16 Nguy n Bỏ Uõn (2010), Qu n d ỏn nõng cao, T p bi gi ng dựng cho cỏc l p cao h c, Tr ng i h c Th y l i H N i 17 Phũng Ti nguyờn v Mụi tr ng (2014), Bỏo cỏo thuy t minh s li u ki m kờ n m 2014 huy n Thỏi Th y, t nh Thỏi Bỡnh 18 Qu c h i (2013), Lu t t s 45/2013/QH13, NXB Ti nguyờn Mụi tr ng v B n Vi t Nam 19 y ban nhõn dõn huy n Thỏi Th y (2010), Bỏo cỏo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t n n m 2020, k ho ch s d ng t n m k u 2011-2015 huy n Thỏi Th y 97 20 y ban nhõn dõn t nh Thỏi Bỡnh (2014), Ban hnh quy nh v h n m c cụng nh n t , h n m c giao t, di n tớch t i thi u a bn t nh Thỏi Bỡnh, Quy t nh s c tỏch th a trờn 07/2014/Q -UBND ngy 30/6/2014 21 y ban nhõn dõn t nh Thỏi Bỡnh (2014), Ban hnh Quy nh m t s chớnh sỏch b i th ng, h tr v tỏi nh c Nh n c thu h i t trờn a bn t nh Thỏi Bỡnh, Quy t nh s 08/2014/Q -UBND ngy 30/6/2014 22 y ban nhõn dõn t nh Thỏi Bỡnh (2014), B ng giỏ cỏc lo i t trờn a bn t nh Thỏi Bỡnh, Quy t nh s 3077/Q -UBND ngy 19/12/2014 23 WebSite: duthaoonline.quochoi.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Từ khóa liên quan