Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên (Tóm tắt NCKH)

27 412 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2017, 09:04

Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên (Tóm tắt NCKH)Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên (Tóm tắt NCKH)Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên (Tóm tắt NCKH)Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên (Tóm tắt NCKH)Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên (Tóm tắt NCKH)Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên (Tóm tắt NCKH)Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên (Tóm tắt NCKH)Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên (Tóm tắt NCKH)Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên (Tóm tắt NCKH)Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên (Tóm tắt NCKH)Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên (Tóm tắt NCKH) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Mã số: ĐH 2014-TN 06-07 Chủ nhiệm đề tài: ThS NGUYỄN TIẾN LÂM THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Mã số: ĐH 2014-TN 06-07 Chủ nhiệm đề tài: Ngƣời tham gia thực hiện: ThS Nguyễn Tiến Lâm ThS Nguyễn Tiên Phong ThS Nguyễn Nam Hà ThS Trần Thanh Tùng ThS Trƣơng Đức Huy ThS Nguyễn Văn Dũng THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA & ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Danh sách thành viên tham gia đề tài TT Họ Tên Đơn vị công tác lĩnh vực chuyên môn ThS Nguyễn Tiên Phong ThS Nguyễn Nam Hà ThS Trần Thanh Tùng ThS Trƣơng Đức Huy ThS Nguyễn Văn Dũng Bộ môn GDTC - Trƣờng ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên Bộ môn GDTC - Trƣờng ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên Bộ môn Toán - Trƣờng ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên Bộ môn GDTC - Trƣờng ĐH KT Công nghiệp Thái Nguyên Khoa TDTT - Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên Đơn vị phối hợp Tên đơn vị Bộ môn Toán - Trƣờng ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên Bộ môn GDTC Trƣờng ĐH Kỹ thuật CN Thái Nguyên Bộ môn GDTC Trƣờng ĐH Nông Lâm Thái Nguyên Khoa TDTT - Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên Nội dung phối hợp nghiên cứu Phối hợp tham gia nhiệm vụ đề tài, phân tích, xử lý số liệu Chọn đối tƣợng thực nghiệm tham gia nhiệm vụ đề tài Chọn đối tƣợng thực nghiệm tham gia nhiệm vụ đề tài Chọn đối tƣợng thực nghiệm tham gia nhiệm vụ đề tài Họ tên ngƣời đại diện đơn vị Trần Thanh Tùng Trƣơng Đức Huy Nguyễn Trƣờng Giang Nguyễn Văn Dũng MỤC LỤC Danh mục bảng Danh mục chữ viết tắt Thông tin kết nghiên cứu MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Quan điểm Hồ Chí Minh sức khỏe ngƣời 1.2 Đƣờng lối phát triển TDTT quan điểm công tác GDTC Đảng Nhà nƣớc ta 1.3 Đánh giá chất lƣợng giáo dục thể chất 1.4 Khái quát luận điểm giáo dục tố chất thể lực chung thể dục thể thao 1.5 Đặc điểm tâm – sinh lý lứa tuổi sinh viên tập luyện thi đấu thể thao 1.6 Quan điểm tập thể chất giáo dục tố chất thể lực chung cho sinh viên CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2 Tổ chức nghiên cứu CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1 Đánh giá thực trạng thể lực sinh viên trƣờng Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên 3.2 Lựa chọn ứng dụng hệ thống tập phát triển thể lực chung cho sinh viên trƣờng Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên 10 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 177 DANH MỤC CÁC BẢNG TT Tiêu đề Trang 3.1 Thực trạng sở vật chất phục vụ cho giảng dạy luyện tập TDTT trƣờng ĐH thuộc Đại học Thái Nguyên 3.2 Đội ngũ giảng viên GDTC trƣờng Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên Sau trang 3.3 Nội dung chƣơng trình GDTC trƣờng Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên 3.4 Kết phân loại thể lực Nam sinh viên trƣờng Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Sau trang 3.5 Kết phân loại thể lực Nữ sinh viên trƣờng Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Sau trang 3.6 Kết tổng hợp thể lực sinh viên trƣờng Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Sau trang 3.7 Những nguyên nhân ảnh hƣởng đến chất lƣợng GDTC thể lực sinh viên 3.8 Kết vấn sinh viên môn học GDTC & hoạt động Thể dục thể thao 3.9 Kết vấn mức độ ƣu tiên tập đƣợc sử dụng giáo dục tố chất thể lực chung cho đối tƣợng nghiên cứu 3.10 Tiến trình thực nghiệm cho đối tƣợng nghiên cứu 3.11 So sánh kết kiểm tra trình độ thể lực chung Nam sinh viên nhóm thực nghiệm đối chứng trƣớc thực nghiệm 3.12 So sánh kết kiểm tra trình độ thể lực chung Nữ sinh viên nhóm thực nghiệm đối chứng trƣớc thực nghiệm 3.13 So sánh kết kiểm tra trình độ thể lực chung Nam sinh viên nhóm thực nghiệm đối chứng thực nghiệm 10 3.14 So sánh kết kiểm tra trình độ thể lực chung Nữ sinh viên nhóm thực nghiệm đối chứng thực nghiệm 10 3.15 So sánh kết kiểm tra trình độ thể lực chung Nam sinh viên nhóm thực nghiệm đối chứng kết thúc thực nghiệm 11 3.16 So sánh kết kiểm tra trình độ thể lực chung Nữ sinh viên nhóm thực nghiệm đối chứng kết thúc thực nghiệm 11 3.17 So sánh kết kiểm tra thể lực chung nhóm Nam sinh viên thời điểm kết thúc thực nghiệm với tiêu chuẩn thể lực ngƣời Việt Nam 12 3.18 So sánh kết kiểm tra thể lực chung nhóm Nữ sinh viên thời điểm kết thúc thực nghiệm với tiêu chuẩn thể lực ngƣời Việt Nam 12 THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung Tên đề tài: “Xây dựng hệ thống tập phát triển thể lực chung cho sinh viên trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên” Mã số: ĐH2014-TN06-07 Chủ nhiệm đề tài: Ths Nguyễn Tiến Lâm Cơ quan chủ trì: Trƣờng Đại học Kinh tế & QTKD – ĐH Thái Nguyên Thời gian thực hiện: 2014 -2016 Mục tiêu Trên sở thực trạng môn học Giáo dục thể chất hoạt động Thể dục thể thao ngoại khóa sinh viên Đề tài nghiên cứu xây dựng hệ thống tập nhằm phát triển thể lực chung đảm bảo đƣợc lƣợng vận động, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi sinh viên Góp phần nâng cao chất lƣợng giảng dạy học nội khóa, xây dựng nội dung học tập cho phù hợp với điều kiện cụ thể, nâng cao thể lực cho sinh viên trƣờng đại học nói riêng toàn Đại học Thái Nguyên nói chung Tính sáng tạo Các tập phát triển tố chất thể lực chung đề tài lựa chọn, cần thiết đƣợc coi tập chuyên biệt ứng dụng giảng dạy cho sinh viên trƣờng thuộc Đại học Thái Nguyên Kết nghiên cứu Đề tài lựa chọn 11 tập để phát triển thể lực chung cho sinh viên trƣờng ĐH thuộc Đại học Thái Nguyên: Chạy biến tốc 30m; Chạy biến tốc 50m; Chạy 100m xuất phát thấp; Nằm chống sấp tay số lần tối đa; Nhảy dây phút; Bật cao với chỗ; Chạy zích zắc 30m; Chạy lặp lại 800m; Trò chơi vận động; Đấu tập bóng ném; Đấu tập bóng đá sân nhỏ Sản phẩm 5.1 Sản phẩm khoa học (03 báo đăng tạp chí khoa học): Nguyễn Tiến Lâm, Nguyễn Nam Hà, Nguyễn Tiên Phong, Nguyễn văn Dũng (2016), “Thực trạng công tác Giáo dục thể chất & thể lực sinh viên trƣờng Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 152 (07/1), tr 33-38 Nguyễn Tiến Lâm (2016), “Đề xuất số biện pháp hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao thể lực cho sinh viên nữ Trƣờng Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Hùng Vương, 02 (3), tr 12 - 16 Nguyễn Tiến Lâm, Nguyễn Tiên Phong, Trần Thanh Tùng, Nguyễn văn Dũng (2016), “Xây dựng & ứng dụng tập phát triển thể lực chung cho sinh viên trƣờng Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 156 (11), tr 125-129 5.2 Sản phẩm đào tạo (01 chuyền đề NCS): Chuyên đề 1: “Quan điểm sách Đảng, Nhà nước thể dục thể thao quần chúng lĩnh vực hoạt động thể dục thể thao” 5.3 Sản phẩm khác: Hệ thống tập phát triển thể lực cho sinh viên trƣờng Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên đƣợc ứng dụng Phƣơng thức chuyển giao, địa ứng dụng, tác động lợi ích mang lại kết nghiên cứu Mở rộng phạm vi, đối tƣợng nội dung nghiên cứu để xác định đƣợc hệ thống tập phát triển tố chất thể lực chuyên môn phù hợp với môn, nội dung môn thể thao đối tƣợng nghiên cứu, góp phần nâng cao hiệu trình giáo dục thể chất trƣờng đại học Dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, giảng viên môn GDTC Trƣờng Đại học toàn Đại học Thái Nguyên.Ngày 20 tháng 12 năm 2016 Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài ThS Nguyễn Tiến Lâm INFORMATION ON RESEARCH RESULTS General Information Project title: "Building the developing common physical exercises system for students of the universities of the Thai Nguyen University" Code number: ĐH2014-TN06-07 Coordinator: Master Nguyen Tien Lam Implementing institution: Thai Nguyen University of Economics and & Business Administration - TNU Duration: from 2014 to 2016 Objective(s) Based on the current status of Physical Education courses and extracurricular sport activities of current students, the research is aimed to build a system of developing exercises to enhance overall physical abilities being suitable for the moving and psycho-physiological characteristics of the students The research also contributes not only to improve the quality of teaching in the universities but makes the new learning contents suiting to the specific conditions to improve fitness for each students of each university in particular and the entire universities in general The novelty and creativity It is necessary to consider the selected common developing physical abilities exercises as specializingly applicable exercises using in teaching students of Thai Nguyen Universities Research The research has selected 11 exercises to develop overall fitness for students of the universities of Thai Nguyen universiy: 30m interval run; 50m interval run; 100m running with low starting technique; maximum push up; Rope jumbing in minutes; Situated high jumping; 30m zigzag running; 800m repeated runing; Athletes games; Handball trial match; Small court football traial match Products 5.1 Scientific products: 5.1 Nguyen Tien Lam, Nguyen Nam Ha, Nguyen Tien Phong, Nguyen Van Dung, (2016), “Current status of The training to improve physical abilities and strength for students of Thái Nguyên universities”, Thai Nguyen University Journal of Science and Technology, Vol 152, No 07/1, pp 33-38 5.2 Nguyen Tien Lam (2016) “Some extracirriculum suggestions to improve physical strength for female students of Thái Nguyên University of Economics and Business Administration”, Hung Vuong University Journal of Science and Technology, 02 (3), pp 12 - 16 5.3 Nguyễn Tien Lam, Nguyen Tien Phong, Tran Thanh Tung, Nguyen van Dung (2016), “Creating and applying the improving common physical strength exercises for students of Thai Nguyen universities”, Vol 156, No 11, pp 125-129 5.2 Training products: The content of Special subjects 01 in the PhD thesis “The Party and State’s viewpoints and policies on mass sports and their activities” 5.3 Other products: The applied exercise system for student physical development in member universities of Thai Nguyen University Transfer methods, applications addresses, impacts and benefits of the research results The reseach can be used to expand the scope, the objectives and the contents to identify the exercises system to develop professional physical abilities fitting to each subject, each content of each sport on the objectives of the research, contributing to the improvement of the process of physical education in universities The research can also be used as the reference for teachers and students of physical education devision in Thai Nguyen universities Implingementing institution Researcher Master Nguyen Tien Lam CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1 Đánh giá thực trạng thể lực sinh viên trƣờng Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên 3.1.1 Tình hình chung trường ĐH thuộc Đại học Thái Nguyên 3.1.2 Thực trạng sở vật chất , kinh phí cho giảng dạy luyện tập thể dục thể thao trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên Bảng 3.1 CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ CHO GIẢNG DẠY VÀ TẬP LUYỆN TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tên trƣờng ĐH Sƣ phạm ĐH CNTT&TT ĐH Nông lâm ĐH Kỹ thuật CN ĐH Khoa học ĐH KT&QTKD ĐH Y Dƣợc Khoa N ngữ Sân bóng đá Sân bóng chuyền Sân bóng rổ Bể bơi Sân cầu lông Sân tenis Nhà tập 01 sân đất 04 02 01 04 02 01 04 sân cỏ 02 01 0 0 02 01 09 04 01 02 02 0 02 0 0 0 0 02 01 01 0 0 02 01 0 04 0 01 02 sân đất 06 sân cỏ 01 sân đất 02 sân cỏ 3.1.3 Thực trạng đội ngũ giảng viên giáo dục thể chất trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên Bảng 3.2 3.1.4 Chương trình & hình thức tổ chức môn học GDTC trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên Bảng 3.3 Bảng 3.2 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GDTC TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐH Sƣ phạm ĐH Nông Lâm ĐH CNTT& TT ĐH Y dƣợc ĐH Kỹ thuật CN ĐH Khoa học ĐH KT&QT KD Khoa N Ngữ n % Tiến sĩ 0 0 0 02 2,53 NCS 0 0 09 11,4 Thạc sĩ 17 10 55 69,62 Đang học Ths 2 0 09 11,4 Cử nhân 0 04 5,06 < 40 20 12 5 63 79,74 40 - 50 0 0 0 02 2,53 50 - 60 2 0 13 16,45 27 09 12 79 100 Cơ cấu Trình độ độ tuổi Trình độ Cơ cấu độ tuổi Tổng số Tổng Bảng 3.3 NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH GDTC TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Trƣờng ĐH Sƣ phạm ĐH Nông lâm ĐH CNTT&TT ĐH Y dƣợc ĐH KT Công nghiệp ĐH Khoa học ĐH Kinh tế & QTKD Khoa Ngoại ngữ Nội dung Học kỳ Học kỳ Số tiết Số kỳ học 90 Điền kinh Tự chọn Tự chọn 90 Điền kinh Bóng đá Bóng chuyền 120 Điền kinh Bóng chuyền Bóng rổ Bóng đá 150 Điền kinh Bóng chuyền Bóng rổ 90 Điền kinh Bóng chuyền Bóng đá 90 Điền kinh Bóng rổ Cầu lông 90 Thể dục Bóng chuyền Bóng đá 120 Điền kinh Cầu lông Bóng rổ Học kỳ Học kỳ 3.1.5 Thực trạng thể lực sinh viên trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên Từ kết bảng 3.4 ; 3.5; 3.6 cho thấy, tỷ lệ sinh viên (ở tất trƣờng đƣợc điều tra) không đạt tiêu chuẩn xếp loại thể lực theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo cao (từ 19,51 – 51,2%) Xác định rõ thêm nguyên nhân ảnh hƣởng tới thực trạng giáo dục thể chất thể lực sinh viên, đề tài tiến hành lập phiếu hỏi vấn giảng viên lâu năm có kinh nghiệm số cán lãnh đạo trƣờng thuộc Đại học Thái Nguyên Bảng 3.7 Để làm sáng tỏ số vấn đề liên quan đến chất lƣợng công tác GDTC định hƣớng cải thiện thể lực cho đối tƣợng nghiên cứu, đề tài tiếp tục vấn sinh viên trƣờng ĐH thuộc Đại học Thái Nguyên (Phụ lục 2) Kết vấn đƣợc trình bày Bảng 3.8 Bảng 3.4 KẾT QUẢ PHÂN LOẠI THỂ LỰC CỦA NAM SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Chỉ tiêu Loại Tốt Bật xa chỗ Đạt K.đạt Tốt Chạy 30m XPC Đạt K.đạt Tốt Chạy thoi Đạt K.đạt Tốt Chạy tùy sức 5’ Đạt K.đạt ĐH Sƣ phạm (n=463) Năm I Năm II Năm III (200) (132) (131) 27 20 17 (13,5) (15,15) (12,98) 93 70 71 (46,5) (53,03) (54,20) 80 42 43 (40,0) (31,81) (32,82) 32 23 20 (16,0) (17,42) (15,27) 100 61 64 (50,0) (46,21) (48,85) 68 48 47 (34,60) (36,36) (35,88) 20 29 20 (10,0) (21,96) (15,27) 120 60 70 (45,5) (45,45) (53,43) 60 43 41 (25,0) (32,57) (31,30) 12 17 (16,0) (12,87) (6,87) 100 60 62 (50,0) (45,45) (47,33) 88 55 60 (44,0) (41,67) (45,8) ĐH KT Công nghiệp (n=472) Năm I Năm II Năm III (150) (181) (141) 18 26 20 (12,0) (14,36) (14,18) 86 99 65 (57,33) (54,7) (46,1) 46 56 56 (30,67) (30,94) (39,72) 24 20 19 (16,0) (11,05) (13,47) 80 100 70 (53,33) (55,25) (49,65) 46 61 52 (30,67) (33,7) (36,88) 23 30 25 (15,33) (16,57) (17,73) 79 110 62 (52,67) (60,77) (43,97) 48 41 54 (32,0) (22,65) (38,3) 12 15 13 (8,0) (8,29) (9,22) 75 90 66 (50,0) (49,72) (46,81) 63 76 62 (42,0) (41,99) (43,97) ĐH KT&QTKD (n=132) Năm I Năm II Năm III (40) (38) (54) 14 (35,0) (21,05) (16,67) 18 21 23 (45.0) (55,26) (42,59) 22 (20,0) (23,68) (40,74) 12 10 (30,0) (26,32) (16,67) 22 19 25 (55,0) (50,0) (46,29) 20 (15,0) (23,68) (37,04) 11 16 (22,5) (28,95) (29,63) 20 23 26 (50,0) (60,53) (48,15) 11 12 (27,5) (10,52) (22,22) (12,5) (18,42) (11,11) 27 16 22 (76,5) (42,11) (40,74) 16 26 (20,0) (39,47) (48,15) ĐH Nông Lâm (n=245) Năm I Năm II Năm III (78) (85) (82) 14 15 24 (17,95) (29,27 (29,27) 35 43 37 (44,87) (50,59) (45,12) 29 27 21 (37,18 (31,76) (25,61) 15 13 24 (19,23) (15,29) (29,27) 46 46 26 (58,97) (54,12) (31,71) 17 26 32 (21,79) (30,59) (39,02) 17 20 22 (21,79) (23,53) (26,83) 44 38 41 (56,41) (44,71) (50,0) 17 27 19 (21,79) (31,76) (23,17) 10 (12,82) (9,41) (10,97) 35 40 45 (44,870 (47,06) (54,88) 33 37 28 (42,30) (43,53) (34,15) Bảng 3.5 KẾT QUẢ PHÂN LOẠI THỂ LỰC CỦA NỮ SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Chạy tùy sức 5’ Chạy thoi Chạy 30m XPC Bật xa chỗ Chỉ tiêu Loại Tốt Đạt K.đạt Tốt Đạt K.đạt Tốt Đạt K.đạt Tốt Đạt K.đạt ĐH Sƣ phạm (n=344) Năm I Năm II Năm III (122) (112) (110) 16 12 15 (13,11) (10,71) (13,64) 56 54 54 (45,9) (48,21) (48,21) 50 46 46 (40,98) (41,07) (41,07) 25 18 18 (20,49) (16,07) (16,07) 50 55 55 (40,98) (49,1) (49,1) 47 39 39 (38,52) (34,82) (34,82) 16 12 12 (13,11) (10,71) (10,71) 51 52 52 (41,80) (46,42) (46,42) 55 48 48 (45,08) (42,86) (42,86) 9 (6,55) (8,03) (8,03) 60 54 54 (49,18) (48,21) (48,21) 54 49 49 (44,26) (43,75) (43,75) ĐH KT Công nghiệp (n=146) Năm I Năm II Năm III (55) (50) (41) (12,73) (16,0) (14,63) 26 26 24 (47,27) (52,0) (58,54) 22 16 11 (40,0) (32,0) (26,83) 10 11 (18,18) (22,0) (21,95) 29 28 23 (52,73) (56,0) (56,1) 16 11 (29,09) (22,0) (21,95) (16,36) (16,0) (14,63) 26 31 27 (47,27) (62,0) (65,85) 20 11 (36,36) (22,0) (19,51) 7 (14,55) (14,0) (17,07) 25 24 24 (45,45) (48,0) (58,54) 22 19 10 (40,0) (38,0) (24,39) ĐH KT&QTKD (n=401) Năm I Năm II Năm III (136) (155) (110) 30 28 20 (22,06) (18,06) (18,18) 58 71 65 (42,65) (45,8) (50,09) 48 56 25 (35,29) (36,13) (22,73) 30 22 26 (22,06) (14,19) (23,64) 60 62 66 (44,12) (40,0) (60,0) 46 71 18 (33,82) (45,8) (16,36) 38 27 23 (27,94) (17,42) (20,91) 66 64 67 (48,53) (41,29) (60,91) 32 64 20 (23,53) (41,29) (18,18) 10 13 (7,35) (8,39) (3,64) 50 62 48 (36,76) (40,0) (43,64) 76 80 58 (55,88) (51,61) (52,72) ĐH Nông Lâm (n=204) Năm I Năm II Năm III (60) (73) (71) 11 13 13 (18,33) (17,8) (18,31) 32 33 30 (53,33) (45,2) (42,25) 17 27 28 (28,33) (36,99) (39,44) 13 11 (21,67) (12,33) (15,49) 25 31 28 (41,67) (42,46) (39,44) 22 33 32 (36,66) (45,2) (45,07) 14 12 14 (23,33) (16,44) (19,72) 28 34 25 (46,67) (46,57) (35,21) 18 27 32 (30,0) (36,99) (45,07) 6 (8,33) (8,22) (8,45) 25 30 29 (41,67) (41,09) (40,84) 30 37 36 (50,0) (50,68) (50,7) Bảng 3.6 KẾT QUẢ PHÂN LOẠI THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Chỉ tiêu Loại Tốt Bật xa chỗ Đạt K.đạt Tốt Chạy 30m XPC Đạt K.đạt Tốt Chạy thoi Đạt K.đạt Tốt Chạy tùy sức 5’ Đạt K.đạt Sƣ phạm (n=807) Năm I Năm II Năm III 43 32 32 (13,35) (13,11) (13,28) 149 124 121 (46,27) (50,81) (50,21) 130 88 88 (40,37) (36,06) (36,51) 57 41 36 (17,70) (16,80) (14,94) 150 116 118 (46,58) (47,54) (48,96) 115 87 87 (35,71) (35,65) (36,09) 36 41 31 (11,18) (16,80) (12,86) 171 112 127 (53,10) (45,90) (52,69) 115 91 83 (35,71) (37,29) (34,43) 20 26 16 (6,21) (10,66) (6,63) 160 114 120 (49,68) (46,72) (49,79) 142 104 105 (44,09) (42,63) (43,56) KT Công nghiệp (n=618) Năm I Năm II Năm III 25 34 26 (12,19) (14,72) (14,28) 112 125 89 (54,63) (54,11) (48,90) 68 72 67 (33,17) (31,17) (36,82) 34 31 28 (16,58) (13,42) (15,38) 109 128 93 (53,17) (55,41) (51,10) 72 72 61 (35,12) (31,17) (33,52) 32 38 31 (15,61) (16,45) (17,03) 105 141 89 (51,22) (61,03) (48,90) 68 52 62 (33,17) (22,51) (34,07) 20 22 20 (9,75) (9,52) (11,23) 100 114 90 (48,78) (49,35) (49,45) 85 95 72 (41,46) (41,12) (40,44) KT&QTKD (n=533) Năm I Năm II Năm III 44 36 29 (25,0) (18,65) (17,68) 76 92 88 (43,18) (47,67) (53,66) 56 65 47 (31,82) (33,68) (28,66) 42 32 35 (23,86) (16,58) (21,34) 82 81 91 (46,59) (41,97) (55,48) 52 80 38 (29,54) (41,45) (23,17) 47 38 39 (26,70) (19,69) (23,78) 86 87 93 (48,86) (45,08) (56,71) 43 68 32 (24,43) (35,23) (19,51) 15 20 10 (8,52) (10,25) (7,09) 77 78 70 (43,75) (40,41) (42,68) 84 95 84 (47,73) (49,22) (51,21) ĐH Nông Lâm (n=449) Năm I Năm II Năm III 25 28 37 (18,12) (17,72) (24,18) 67 76 67 (48,55) (48,10) (43,79) 46 54 49 (33,33) (34,18) (32,03) 28 22 35 (20,29) (13,92) (22,88) 71 77 64 (51,45) (48,73) (41,83) 39 59 54 (28,26) (37,34) (35,29) 31 32 36 (22,46) (20,25) (23,53) 72 72 66 (52,17) (45,57) (41,14) 35 54 51 (25,36) (34,18) (33,33) 15 14 15 (10,86) (8,86) (9,80) 60 70 74 (43,47) (44,30) (48,36) 63 74 64 (45,65) (46,83) (41,83) Bảng 3.7 NHỮNG NGUYÊN NHÂN ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG GDTC VÀ THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN (n=25) Ý kiến TT Nội dung câu hỏi Số trả lời Tỷ lệ (%) Ý kiến nguyên nhân quan trọng ảnh hƣởng tới 25 100 phát triển thể lực sinh viên - Chƣơng trình môn học 20 - Trình độ giáo viên 24 - Cơ sở vật chất 36 - Ý thức sinh viên 14 56 - Chỉ tiêu kiểm tra đánh giá 19 76 - Chƣa có tập phù hợp 22 88 - Tổ chức ngoại khoá thi đấu 13 52 Ý kiến việc đƣa môn thể thao tự chọn vào nội dung chƣơng trình giảng dạy trƣờng đại học - Cần thiết 20 80 - Không cần thiết 20 Ý kiến mức độ phù hợp tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh 17 68 viên - Phù hợp 32 - Chƣa phù hợp Nhận thức lãnh đạo tổ chức trị tập luyện TDTT sinh viên - Có 18 72 - Không 28 Bảng 3.8 KẾT QUẢ PHỎNG VẤN SINH VIÊN VỀ MÔN HỌC GDTC & CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT (n=320) TT Nội dung câu hỏi Số sinh viên tập luyện TDTT ngoại khoá - Thƣờng xuyên - Không thƣờng xuyên - Không tập Động tập luyện TDTT - Ham thích - Có tác dụng rèn luyện thân thể - Bắt buộc - Bị lội - Không ham thích - Mất thời gian, tác dụng Ý kiến sinh viên tổ chức học TDTT nội khoá - Sôi động - Đơn điệu khô khan - Rất khô khan Ý kiến sinh viên Số sinh viên Tỷ lệ % 26 140 154 8,12 43,75 48,12 29 216 52 17 40 9,06 67,5 16,25 5,31 12,5 1,56 51 189 80 15,93 59,06 25,0 10 Đánh giá sinh viên học TDTT nội khoá: - Trang bị đƣợc kỹ thuật số môn thể thao - Cung cấp phƣơng pháp tập luyện - Cung cấp kiến thức TDTT tác dụng sức khoẻ thể lực ngƣời - Rèn luyện, củng cố thể lực kỹ kỹ xảo vận động Ý kiến sinh viên buổi học TDTT nội khóa với nhiều nội dung - Cần - Không cần - Không có ý kiến Ý kiến sinh viên với tập rèn luyện thể lực học - Cần - Không cần - Không có ý kiến 250 78,1 245 260 76,6 81,2 205 64,0 303 17 94,6 5,3 312 97,5 2,5 Tóm lại, thực trạng thể lực sinh viên mức thấp, thể số lƣợng sinh viên không đạt tiêu chuẩn thể lực cao Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu nâng cao chất lƣợng giáo dục nói chung GDTC nói riêng Đồng thời, việc thực nội dung chƣơng trình GDTC chƣa đƣợc triệt để đƣợc đổi mới, điều kiện bảo đảm đồng cán bộ, sở vật chất nhiều khó khăn nên hạn chế ảnh hƣởng không nhỏ tới việc học tập, tự rèn luyện nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực sinh viên 3.2 Lựa chọn ứng dụng hệ thống tập phát triển thể lực chung cho sinh viên trƣờng Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên 3.2.1 Cơ sở lý luận việc lựa chọn hệ thống tập thể lực 3.2.2 Lựa chọn tập phát triển thể lực chung cho sinh viên trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên Từ kết thu đƣợc bảng 3.9 cho thấy: Hầu kiến lựa chọn 11 tập sau để phát triển thể lực chung cho sinh viên trƣờng Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên: 11 Bảng 3.9 KẾT QUẢ PHỎNG VẤN MỨC ĐỘ ƢU TIÊN CÁC BÀI TẬP ĐƢỢC SỬ DỤNG TRONG GIÁO DỤC TỐ CHẤT THỂ LỰC CHUNG CHO ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU (n=25) Số ngƣời lựa chọn TT Bài tập n % Chạy biến tốc 30m 22 88 Chạy biến tốc 50m 23 92 Chạy 100m XPT 22 88 Nằm chống sấp tay số lần tối đa 24 96 Nhảy dây phút 21 84 Nhảy dây phút 12 48 Bật cao với chỗ 20 80 Bật nhảy chân 10 bƣớc 28 Chạy zích zắc 30m 21 84 10 Bật nhảy hai chân sang hai bên 12 48 11 Bật bục chỗ phút 13 52 12 Chụm chân ngồi xổm bật lên cao thẳng chân 10 40 13 Chạy lặp lại 400m với cƣờng độ từ 80 - 85% cƣờng độ tối đa 15 60 14 Chạy lặp lại 800 m với cƣờng độ 75 - 80% cƣờng độ tối đa 20 80 15 Chạy việt dã 5km với cƣờng độ từ 70 - 75% cƣờng độ tối đa 13 52 16 Chạy lặp lại 3000m với cƣờng độ từ 75 cƣờng độ tối đa 12 48 17 Chạy (800m - 600m - 400m) với cƣờng độ từ 75 - 80% cƣờng độ tối đa 14 56 18 Chạy (3000m-2000m-1000m) với cƣờng độ từ 80 - 85% cƣờng độ tối đa 32 19 Đấu tập bóng ném 17 68 20 Di chuyển theo tín hiệu giáo viên 36 21 Chơi bóng chuyền 11 44 22 Đấu tập bóng đá sân nhỏ 23 92 23 Đấu tập bóng rổ 21 84 24 Trò chơi vận động 23 92 Kết vấn theo tỷ lệ % xếp theo mức độ quan trọng Rất quan trọng Quan trọng Bình thƣờng Không quan trọng n % n % n % n % 14 63.63 27.27 9.09 0 14 60.86 34.78 4,35 4.35 14 63.64 31.82 4.54 0 20 83.33 12.5 4.16 0 15 71.43 23.81 4.76 0 33.33 25 25 16.67 12 6,0 25 10 0 0 57.14 42.86 15 71.42 19.05 4.76 4.76 41.67 41.67 16.66 0 30.77 53.85 7.69 7.69 50 40 10 0 40 20 13.33 26.67 16 80 15 0 46,15 30.77 15,38 7.69 58.33 25 16.67 0 10 71.43 21.43 7.14 0 25 25 12.5 37.5 14 82.35 11.77 5.88 0 44.45 22.22 22.22 11.11 27.27 27.27 9.10 36.36 20 86.96 8.69 4.35 0 17 80.95 14.29 4.76 0 20 86.96 8.69 4.35 0 12 3.2.3 Xây dựng tiến trình tập luyện phát triển tố chất thể lực chung cho đối tượng thực nghiệm sở tập lựa chọn Căn vào kế hoạch học tập chƣơng trình môn học thể dục, xây dựng chƣơng trình thực nghiệm nhằm phát triển tố chất thể lực chung cho nhóm thực nghiệm (Bảng 3.10) Thời gian thực nghiệm đƣợc tiến hành hai học kỳ, từ tháng 2/2015 đến 10/2015 tổng số thời gian gồm 19 tuần, tuần tập luyện buổi, buổi khoá buổi ngoại khoá, thời gian tiết (mỗi tiết học 50 phút) Tổng số buổi tập luyện phát triển tố chất thể lực chung chƣơng trình thực nghiệm sƣ phạm 57 buổi Thời gian tập tập vào mục đích phát triển tố chất thể lực theo chƣơng trình môn học thể dục đề Bảng 3.10 TIẾN TRÌNH THỰC NGHIỆM CHO ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU TT Thời gian Nội dung tập Thời gian (theo tuần) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Chạy biến tốc 30m x Bật cao với chỗ Chạy zích zắc 30m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Chạy lặp lại 800m x x x x x x x x x với cƣờng độ từ 75 - 80% cƣờng độ Trò chơi vận động x x x x x x x x x x tối đa 10 Đấu tập bóng ném 11 x Chạy biến tốc 50m x x x x x x x x x nhanh, 50m chậm Chạy 100m xuất x x x x x x x x x x phát thấp Nằm chống sấp tay x x x x x x x x x số lần tối đa Nhảy dây x x x x x x x x x x phút x Đấu tập bóng đá sân x nhỏ x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 3.2.4 Ứng dụng xác định hiệu tập phát triển thể lực chung cho sinh viên trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên Kết phân tích kết trƣớc thực nghiệm sƣ phạm Bảng 3.11 TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHUNG CỦA NAM SINH VIÊN GIỮA NHÓM THỰC NGHIỆM VÀ ĐỐI CHỨNG TRƢỚC THỰC NGHIỆM (n = 94) TT Test Bật xa chỗ (cm) Thực nghiệm n = 46 ±δ x Đối chứng n = 48 ±δ x t p 207.34 12.42 202.56 11.67 1.21 > 0.05 Chạy 30m XPC (giây) 5.52 0.34 5.41 0.48 0.80 > 0.05 Chạy thoi 410m giây) 12.46 0.87 12.35 0.46 0.48 > 0.05 940.00 48.00 954.00 0.79 > 0.05 Chạy tuỳ sức phút (m) 58.00 Bảng 3.12 TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHUNG CỦA NỮ SINH VIÊN GIỮA NHÓM THỰC NGHIỆM VÀ ĐỐI CHỨNG TRƢỚC THỰC NGHIỆM (n = 106) TT Test Bật xa chỗ (cm) Thực nghiệm n = 52 ±δ x Đối chứng n = 54 ±δ x t p 166.12 12.43 165.66 11.46 1.43 > 0.05 Chạy 30m XPC (giây) 5.47 0.35 5.44 0.46 1.12 > 0.05 Chạy thoi 410m (giây) 11.62 0.68 11.55 0.56 0.78 > 0.05 Chạy tuỳ sức phút (m) 848.00 35.60 852.40 54.20 0.89 > 0.05 Từ kết bảng 3.11- 3.12 cho thấy, kết kiểm tra thể lực sinh viên nam nữ nhóm mức trung bình so với thể lực ngƣời Việt Nam lứa tuổi theo tiêu chuẩn xếp loại thể lực Bộ Giáo dục Đào tạo Qua so sánh khác biệt nhóm cho thấy, kết kiểm tra thể lực trƣớc thực nghiệm nhóm khác biệt (với p > 0.05) Điều có nghĩa, trƣớc thực nghiệm, trình độ thể lực nhóm tƣơng đƣơng 14 Kết phân tích kết thực nghiệm sƣ phạm Bảng 3.13 TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHUNG CỦA NAM SINH VIÊN GIỮA NHÓM THỰC NGHIỆM VÀ ĐỐI CHỨNG GIỮA THỰC NGHIỆM T.T Test Bật xa chỗ (cm) Thực nghiệm n = 46 ±δ x Đối chứng n = 48 ±δ x t p 218.23 16.32 207.87 10.45 2.31 < 0.05 Chạy 30m XPC (giây) 5.12 0.24 5.35 0.32 2.46 < 0.05 Chạy thoi 410m (giây) 12.03 0.46 12.42 0.92 1.62 > 0.05 Chạy tuỳ sức phút (m) 991.00 47.00 970.00 56.00 1.23 > 0.05 Bảng 3.14 TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHUNG CỦA NỮ SINH VIÊN GIỮA NHÓM THỰC NGHIỆM VÀ ĐỐI CHỨNG GIỮA THỰC NGHIỆM T.T Test Bật xa chỗ (cm) Thực nghiệm n = 52 ±δ x Đối chứng n = 54 ±δ x t p 179.12 15.32 165.67 10.26 2.43 < 0.05 Chạy 30m XPC (giây) 5.11 0.34 5.36 0.36 2.63 < 0.05 Chạy thoi 410m (giây) 11.34 0.54 11.47 0.62 1.72 > 0.05 Chạy tuỳ sức phút (m) 878.40 36.20 856.20 44.8 1.36 > 0.05 Sau tuần (giữa trình thực nghiệm), đề tài tiến hành kiểm tra trình độ thể lực chung nhóm Kết thu đƣợc nhƣ trình bày bảng 3.133.14 Từ kết bảng 3.13 - 3.14 cho thấy, sau tuần thực nghiệm xét số trung bình, kết kiểm tra đánh giá (trình độ thể lực chung) nhóm có gia tăng, nhóm thực nghiệm có gia tăng lớn hẳn nhóm đối chứng 15 Kết phân tích kết kết thúc thực nghiệm sƣ phạm Bảng 3.15 TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHUNG CỦA NAM SINH VIÊN NHÓM THỰC NGHIỆM VÀ ĐỐI CHỨNG Ở THỜI ĐIỂM KẾT THÚC THỰC NGHIỆM T.T Test Thực nghiệm n = 46 Đối chứng n = 48 t p x ±δ x ±δ Bật xa chỗ (cm) 223.21 12.31 212.60 11.81 2.68 < 0.05 Chạy 30m XPC (giây) 5.01 0.32 5.26 0.25 2.66 < 0.05 Chạy thoi 410m (giây) 11.88 0.54 12.21 0.45 2.02 < 0.05 Chạy tuỳ sức phút (m) 1056 56.00 1004 50.0 2.98 < 0.05 Bảng 3.16 TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHUNG CỦA NỮ SINH VIÊN NHÓM THỰC NGHIỆM VÀ ĐỐI CHỨNG Ở THỜI ĐIỂM KẾT THÚC THỰC NGHIỆM T.T Test Thực nghiệm n = 52 ±δ x Đối chứng n = 54 ±δ x t p 184.34 12.26 167.60 12.78 2.77 < 0.05 Chạy 30m XPC (giây) 5.01 0.33 5.27 0.27 2.86 < 0.05 Chạy thoi 410m (giây) 11.06 0.54 11.41 0.43 2.43 < 0.05 Chạy tuỳ sức phút (m) 932.10 31.60 872.60 32.50 2.42 < 0.05 Bật xa chỗ (cm) Sau 19 tuần (kết thúc trình thực nghiệm), đề tài tiến hành kiểm tra trình độ thể lực chung nhóm thực nghiệm, xét số trung bình, kết kiểm tra (trình độ thể lực chung) có gia tăng, nhóm thực nghiệm có gia tăng lớn hẳn nhóm đối chứng Bảng 3.15 - 3.16 Để đánh giá rõ nét hiệu tập tới phát triển thể lực chung đối tƣợng nghiên cứu, đề tài tiến hành so sánh kết kiểm tra kết thúc thực nghiệm nhóm với tiêu chuẩn thể lực ngƣời Việt 16 Nam lứa tuổi theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Kết nhƣ trình bày bảng 3.17 -3.18 Kết bảng 3.17 - 3.18 cho thấy, hầu hết kết kiểm tra nhóm thực nghiệm mức tốt so với tiêu chuẩn thể lực ngƣời Việt nam lứa tuổi , kết kiểm tra nhóm đối chứng hầu hết lại mức trung bình Bảng 3.17 SO SÁNH KẾT QUẢ KIỂM TRA THỂ LỰC CHUNG CỦA NHÓM NAM SINH VIÊN Ở THỜI ĐIỂM KẾT THÚC THỰC NGHIỆM VỚI TIÊU CHUẨN THỂ LỰC NGƢỜI VIỆT NAM Các tiêu Thực nghiệm (x) Đối chứng (x) Tiêu chuẩn thể lực ngƣời Việt Nam lứa tuổi 18 Tốt Đạt K.đạt Bật xa chỗ (cm) 223.21 212.60 > 222 ≥ 205 < 205 Chạy 30m XPC (giây) 5.01 5.26 < 4,80 ≤ 5,80 > 5,80 Chạy thoi 410m (giây) 11.88 12.21 12,50 Chạy tuỳ sức phút (m) 1056 1004 > 1050 ≥ 940 < 940 TT Bảng 3.18 SO SÁNH KẾT QUẢ KIỂM TRA THỂ LỰC CHUNG CỦA NHÓM NỮ SINH VIÊN Ở THỜI ĐIỂM KẾT THÚC THỰC NGHIỆM VỚI TIÊU CHUẨN THỂ LỰC NGƢỜI VIỆT NAM TT Các tiêu Thực nghiệm (x) Đối chứng (x) Tiêu chuẩn thể lực ngƣời Việt Nam lứa tuổi 18 Tốt Đạt K.đạt Bật xa chỗ (cm) 184.34 167.60 > 168 ≥ 151 < 151 Chạy 30m XPC (giây) 5.01 5.27 < 5,80 ≤ 6,80 > 6,80 Chạy thoi 410m (giây) 11.06 11.41 13,10 Chạy tuỳ sức phút (m) 932.10 872.60 > 930 ≥ 850 < 850 17 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu đề tài, cho phép đến kết luận sau: Thực trạng công tác GDTC cho sinh viên trƣờng Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên nhiều hạn chế: sở vật chất thiếu, chƣa đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy học tập môn GDTC; tỷ lệ sinh viên tất trƣờng điều tra không đạt tiêu chuẩn xếp loại thể lực theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo cao Kết cho thấy, trƣờng đại học thuộc Đại học Thái Nguyên cần có biện pháp thích hợp (đặc biệt lựa chọn ứng dụng tập thể lực phù hợp) nhằm phát triển thể lực cho sinh viên, mặt đáp ứng quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, mặt khác đảm bảo cho sinh viên có đủ thể lực để học tập rèn luyện tốt Đề tài lựa chọn 11 tập để phát triển thể lực chung cho sinh viên trƣờng Đại học Thái Nguyên, là: Qua trình thực nghiệm sƣ phạm với thời gian 19 tuần, đề tài xác định đƣợc hiệu rõ rệt tập lựa chọn việc phát triển tố chất thể lực chung cho đối tƣợng nghiên cứu (ttính > tbảng ngƣỡng xác suất P < 0.05) Kiến nghị Từ kết luận trên, cho phép đến số kiến nghị sau: Các tập mà trình nghiên cứu đề tài lựa chọn, cần thiết phải đƣợc coi tập chuyên biệt ứng dụng giảng dạy, phát triển tố chất thể lực chung cho sinh viên trƣờng thuộc Đại học Thái Nguyên Cần mở rộng phạm vi, đối tƣợng nội dung nghiên cứu để xác định đƣợc hệ thống tập phát triển tố chất thể lực chuyên môn phù hợp với môn, nội dung môn thể thao đối tƣợng nghiên, góp phần nâng cao hiệu trình giáo dục thể chất trƣờng đại học ... trạng thể lực sinh viên trƣờng Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên 3.2 Lựa chọn ứng dụng hệ thống tập phát triển thể lực chung cho sinh viên trƣờng Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên. .. tới việc học tập, tự rèn luyện nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực sinh viên 3.2 Lựa chọn ứng dụng hệ thống tập phát triển thể lực chung cho sinh viên trƣờng Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên. .. chọn hệ thống tập thể lực 3.2.2 Lựa chọn tập phát triển thể lực chung cho sinh viên trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên Từ kết thu đƣợc bảng 3.9 cho thấy: Hầu kiến lựa chọn 11 tập sau để phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên (Tóm tắt NCKH), Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên (Tóm tắt NCKH), Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên (Tóm tắt NCKH)

Từ khóa liên quan