Bài 13.Công dân với cộng đồng

25 1,047 2
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

Bµi 13 Bµi 13 : C«ng d©n víi céng ®ång : C«ng d©n víi céng ®ång ( TiÕt 2 ) ( TiÕt 2 ) Gi¸o viªn: §oµn ThÞ Hoa Tæ: KHXH Bµi 13 Bµi 13 : C«ng d©n víi céng ®ång : C«ng d©n víi céng ®ång ( TiÕt 2 ) ( TiÕt 2 ) KiÓm tra bµi cò. KiÓm tra bµi cò. C©u 1: C©u 1: Céng ®ång lµ g×? Vai trß cña céng ®ång ®èi víi con ng­êi? Céng ®ång lµ g×? Vai trß cña céng ®ång ®èi víi con ng­êi? C©u 2: C©u 2: Nh©n nghÜa lµ g×? Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh ®Ó Nh©n nghÜa lµ g×? Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh ®Ó rÌn luyÖn lßng nh©n nghÜa? rÌn luyÖn lßng nh©n nghÜa? 2.Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi céng ®ång: 2.Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi céng ®ång: a. Nh©n nghÜa a. Nh©n nghÜa b. Hoµ nhËp b. Hoµ nhËp *Khái niệm : *Khái niệm : Thế nào là sống hoà Thế nào là sống hoà nhập? nhập? Sống hoà nhập là sống gần gũi, chan hoà, không xa Sống hoà nhập là sống gần gũi, chan hoà, không xa lánh mọi người; không gây mâu thuẫn, bất hoà với lánh mọi người; không gây mâu thuẫn, bất hoà với người khác; có ý thức tham gia các hoạt động chung người khác; có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng của cộng đồng * * ý nghĩa của sống hoà nhập : ý nghĩa của sống hoà nhập : Theo em sống hoà nhập có ý nghĩa gì ? Người sống hoà nhập với cộng đồng sẽ có thêm niềm vui và sức mạnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống . của cộng đồng của cộng đồng * * ý nghĩa của sống hoà nhập : ý nghĩa của sống hoà nhập : Theo em sống hoà nhập có ý nghĩa gì ? Người sống hoà nhập với cộng. Bµi 13 Bµi 13 : C«ng d©n víi céng ®ång : C«ng d©n víi céng ®ång ( TiÕt 2 ) ( TiÕt 2 ) Gi¸o viªn: §oµn ThÞ Hoa Tæ: KHXH Bµi 13 Bµi 13 : C«ng d©n
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13.Công dân với cộng đồng, Bài 13.Công dân với cộng đồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn