Một số Sáng kiến kinh nghiệm biện pháp dạy kĩ năng nói Tiếng Anh 9 có hiệu quả trường PTDT Bán Trú THCS Phong Dụ

27 397 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2017, 21:23

Một số Sáng kiến kinh nghiệm biện pháp dạy kĩ năng nói Tiếng Anh 9 có hiệu quả trường PTDT Bán Trú THCS Phong Dụ. Đề tài được chấm điểm cao,có hiệu quả tham gia thi giáo viên giỏi huyện, tỉnh......................................................................................................................... Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D I PHN M U L DO CHN TI 1.1 C s lý lun Nh chỳng ta ó bit vic dy v hc ting Anh nh trng ph thụng ó cú nhng thay i ln v ni dung cng nh phng phỏp ging dy phự hp vi mc tiờu v yờu cu t chng trỡnh ci cỏch Quan im c bn nht v phng phỏp mi l lm phỏt huy c tớnh tớch cc, ch ng ca hc sinh v to iu kin ti u cho hc sinh rốn luyn, phỏt trin v nõng cao k nng s dng ngụn ng vo mc ớch giao tip ch khụng phi vic cung cp kin thc ngụn ng thun tuý Vi quan im ny, cỏc th thut v hot ng trờn lp hc cng ó c thay i v phỏt trin a dng Chớnh vỡ th ngi dy cn nm bt nhng nguyờn tc c bn ca phng phỏp mi, tỡm hiu cỏc th thut v hot ng dy hc theo quan im giao tip cho cú th ỏp dng c mt cỏch uyn chuyn, phự hp v cú hiu qu 1.2 C s thc tin L mt giỏo viờn c nh trng phõn cụng dy mụn Ting Anh lp v qua d gi ng nghip tụi thy rng hc sinh cú th dng c kin thc m giỏo viờn ó cung cp tit Speak cũn gp nhiu khú khn, vỡ õy l tit núi, mt nhng k nng khú ca mụn Ting Anh, thờm vo ú thiu hỡnh nh minh ho hc sinh cú th oỏn, núi tt mt on hoc hi thoi; vỡ th giỏo viờn hu nh rt lỳng tỳng dy phn ny Tit Speak ca mi n v bi hc ũi hi giỏo viờn phi sỏng to v u t thi gian nhiu hn khõu son ging Thc t nhng nm qua nhiu giỏo viờn cha chỳ trng khai thỏc ni dung bi ging, ch dy ngn gn theo sỏch giỏo khoa vỡ ngh rng mỡnh ó truyn t ht ni dung ca sỏch giỏo khoa yờu cu l Vỡ th vic cỏc em dng kin thc ó hc tỏi to li ngụn ng cũn hn ch Xut phỏt t thc tin v lý ú, quỏ trỡnh ging dy tụi ó tham kho cỏc sỏch v chuyờn mụn cng nh tham kho ý kin ca ng nghip trng v trng bn tỡm mt s th thut ỏp dng dy tit Speak mụn ting Anh lp v chng mc no ú ó thu c nhng kt qu tng i kh quan, hc sinh ó dng ngụn ng tt hn, sau bi hc cỏc em cú th giao tip vi bn, cú th liờn h n thc t trỡnh by quan im ca mỡnh bng Ting Anh theo ch ca mi n v bi hc 1 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D MC CH NGHIấN CU Nhng mc ớch cn t c sau nghiờn cu v ỏp dng thc hin ti ny: - Xỏc nh mt s bin phỏp c bn to hng thỳ cho hc sinh chng trỡnh hc Ting Anh lp , nhm phỏt huy c kh nng núi ca hc sinh quỏ trỡnh hc b mụn - Giỏo dc cho hc sinh lũng ham mun hc b mụn, cú k nng c bn s dng ting Anh nh mt cng c giao tip n gin - Gúp phn i mi phng phỏp dy hc v nõng cao hiu qu ging dy k nng speak trng THCS Phong D núi riờng v THCS núi chung THI GIAN V A IM NGHIấN CU 3.1 Thi gian nghiờn cu * Giai on ( T thỏng 7/ 2013 n ht hc kỡ I) - Thỏng 8/ 2013: Chn ti, xõy dng k hoch nghiờn cu, chun b cỏc ti liu cn thit - Thỏng 9/ 2013: Kho sỏt cht lng hc sinh v mc hng thỳ vi mụn hc ca hc sinh - Thỏng 10 11/ 2013: Thc nghim chng trỡnh nghiờn cu - Thỏng 12/ 2013: Kim tra, ỏnh giỏ kt qu giai on * Giai on ( T thỏng 1/ 2014 n hc kỡ II) - Thỏng 2/ 2014: Tip tc thc nghim chng trỡnh nghiờn cu - Thỏng 5/ 2014: Kim tra, ỏnh giỏ kt qu nghiờn cu, tng hp s liu, ti liu, hon thin ti 3.2 a im nghiờn cu - T chc nghiờn cu ti trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D 3.3 Phm vi - Trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D 3.3.1 Gii hn i tng nghiờn cu - Hc sinh lp trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D 3.3.2 Gii hn a bn nghiờn cu - Trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D - Tiờn Yờn - Qung Ninh NHNG ểNG GểP MI K nng Speak b mụn Ting Anh ó rt khú, song li tr nờn khú khn hn cho nhng hc sinh nỳi, vựng sõu vựng xa, hc sinh dõn tc 2 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D thiu s vỡ cỏc em khụng cú iu kin c tip xỳc vi Ting Anh thc tin giao tip, bờn cnh ú kin thc hoỏ- xó hi c bn ca cỏc em cng rt hn ch nờn ó gõy rt nhiu khú khn cho vic hc ca cỏc em Vic ỏp dng cỏc th thut, k nng v phng phỏp hp lý ging dy k nng núi l rt cn thit, chớnh nh nhng iu ny ngi giỏo viờn mi cú th to nờn mt lp hc sụi ni, sinh ng v trỏnh b nhm chỏn Vi vic nghiờn cu ti ny, tụi hy vng s gúp phn tỡm nhng gii phỏp cú th giỳp hc sinh t tin hn luyn k nng núi II PHN NI DUNG CHNG I: TNG QUAN 1.1 C s lớ lun õy l mt ti mi v t trc ti cha mt ti no n v nghiờn cu v lnh vc ny Vi vic i mi phng phỏp v ng dng hiu qa cỏc hot ng, phng phỏp vo ging dy nhm to nờn cho bi hc sinh ng hn v giỳp hc sinh t tin, khụng mc nhiu li núi, nghiờn cu ti ny giỳp tụi phỏt huy c cỏc phng phỏp dy hc tt hn, cựng vi vic nghiờn cu ny s giỳp cho hc sinh thnh tho hn luyn k nng núi 1.2 C s thc tin Qua thi gian ging dy ti trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D tụi nhn thy rng lm th no HS cú th núi hon chnh mt cõu, on vn, hi thoi khụng phi l d Cú nhiu em khụng nh cu trỳc v khụng th dng tt, khụng bit cỏch din t, phỏt õm cũn cha chớnh xỏc Nhng a s cỏc em khụng nh t, ng, cỏch dựng t, cu trỳc cõu Bờn cnh ú mt phn cng s thiu sút ca giỏo viờn ging dy Chng hn, cỏc bc ca giỏo viờn cha rừ rng Cỏc th thut cha c gi m khụng sc lụi cun HS, cỏc dng núi cũn "mỏy múc", yờu cu quỏ khú, dn n kh nng núi ca HS cũn yu, cha hon thin CHNG II NI DUNG NGHIấN CU 2.1 Thc trng * V phớa giỏo viờn: Phn ln cỏc giỏo viờn ging dy u c hun thng xuyờn v phng phỏp, ỏp dng phng phỏp mi vo quỏ trỡnh ging dy, a s giỏo viờn nm c cỏc th thut v cú cha nhng li c bn m hc sinh hay mc phi quỏ trỡnh ging dy trờn lp 3 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D Giỏo viờn cú th thnh thong s dng linh hot cỏc bc phng phỏp dy k nng núi To nhng mu luyn núi n gian phự hp vi i tng hc sinh * V phớa hc sinh: Hc sinh õy hu ht cỏc em cũn nhỳt nhỏt, núi phỏt õm khụng chun 100% cỏc em l hc sinh dõn tc thiu s Vic hc ca nhiu hc sinh hu nh khụng quan trng, khụng thớch l cỏc em cú th b hc, gõy rt nhiu khú khn cho giỏo viờn vic va lo ging dy li va phi lo ng hc sinh lp Vỡ th vic gõy ỏp lc, ỏp dng nhng bin phỏp cng rn, nghiờm khc hu nh khụng th thc hin * ỏnh giỏ thc trng Trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D l mt trng cũn cú nhiu khú khn v mi mt, t iu kin phũng hc, trng lp n dựng dy hc v cỏc iu kin c s vt cht khỏc S lng hc sinh ca trng cng tng i nhiu ( khong gn 300 hc sinh mi nm hc) ton b li l hc sinh dõn tc thiu s ( chim 100%) Vi t l cao nh vy ó gõy rt nhiu khú khn cho vic dy v hc, vỡ trỡnh nhn thc ca hc sinh khụng ng u, phong tc, li sng ca cỏc em cng cú nhiu khỏc bit Nhiu hc sinh cho rng vic hc l khụng quan trng, khụng thớch l cỏc em cú th b hc, gõy rt nhiu khú khn cho giỏo viờn vic va lo ging dy li va phi lo ng hc sinh lp Vỡ th vic gõy ỏp lc, ỏp dng nhng bin phỏp cng rn, nghiờm khc hu nh khụng th thc hin Bờn cnh ú k nng núi l mt k nng tng i khú, hu ht hc sinh cũn e ngi, lỳng tỳng khụng bit cỏch din t, kh nng phỏt õm ca cỏc em cũn nhiu hn ch Vỡ nhng lớ trờn nờn vic nghiờn cu v thc hin Dy k nng núi l rt cn thit Tuy nhiờn vic thc hin hot ng ny cng ht sc khú khn, ũi hi ngi giỏo viờn phi nm chc cỏc k nng ging dy, linh hot, sỏng to v cng phi ht sc kiờn trỡ Bng nhng bi kim tra trc nghim t u nm hc, tụi ó thu c nhng kt qu u lm c s nghiờn cu cho ti ca mỡnh * Kt qu kho sỏt u nm: Kt qu Lp S s Gii Khỏ TB Yu Kộm SL % SL % SL % SL % SL % 9A 39 21 18 46 11 25 4 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D 2.2 Cỏc gii phỏp 2.2.1 Th thut: T nhng thu thp thụng tin trờn, dy mt tit Speak giỏo viờn cn tuõn th theo cỏc bc sau: (Pre-speaking), (While-speaking) v (Post-speaking) Trong khuụn kh ca sỏng kin kinh nghim ny tụi xin a mụt s th thut giỳp hc sinh dng bi hc vo quỏ trỡnh giao tip nh sau: * Survey - Giỏo viờn nờu ch im hoc vit cõu lờn bng, hc sinh lm vic theo tng cp, ln lt mt em hi mt em tr li sau ú i vai Trong hi cỏc em phi ghi chỳ cỏc thụng tin v bn mỡnh - Sau phng xong giỏo viờn yờu cu mt s hc sinh tng thut li cho c lp nghe nhng thụng tin m cỏc em ó bit v bn mỡnh hoc yờu cu cỏc em vit thnh cõu hon chnh vo v Vớ d: Period Unit Clothes Lesson Speak: - Giỏo viờn a bng thụng tin, yờu cu hc sinh k bng vo v, s dng cỏc cõu hi iu tra thụng tin - Giỏo viờn yờu cu hc sinh s dng nhng trang phc tranh luyn hi v tr li thụng tin v bn thõn v bn mỡnh Items of Questions Name Notes clothes 1.what you usually wear on the weekend? 2.Why you wear these clothes? 3.What is your favorite type of clothing? Why? 4.Is it corfortable to wear uniform? 5.What color is it? 6.What type of clothing you usually wear on the Tet holiday? 7.What would you wear to a party? * Brainstorm - õy l mt hot ng ly hc sinh lm trung tõm, giỏo viờn cú th s dng th thut ny thit lp tỡnh v gii thiu ch im ca bi hc Ngoi th thut ny cú th s dng cho phn post-stage Hc sinh lm vic theo tng nhúm, mi nhúm c mt th ký ghi li ý kin ca nhúm sau ú vit lờn tm bỡa Vớ D: Period 57 Unit Natural Disasters Lesson Speak - Giỏo viờn a tỡnh hung: Hc sinh tỡm cỏc cụng vic phi lm trc cú mt cn bóo n 5 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D - Chia lp thnh hai nhúm ln -Yờu cu hc sinh theo hai nhúm ln lt chy lờn bng vit cỏc cụng vic cn thit phi lm trc cú mt cn bóo n Trong mt khong thi gian nht nh, i no vit c nhiu thụng tin hn s thng cuc Store water Preparation for a typhoon Buy food * Discussion - Giỏo viờn a tỡnh tho lun, nhng thụng tin gi ý cn thit, hc sinh cú th thờm thụng tin ngoi gi ý - Hc sinh tho lun theo nhúm, trỡnh by quan im ca mỡnh Vớ d: Period 21 Unit Learning a foreign language Lesson Speak - Giỏo viờn a tỡnh hung: Hc sinh c nhn mt sut hc bng hc ngoi ng nc ngoi, yờu cu hc sinh tho lun nờn i hc õu s ba trng gi ý - Chia thnh nhúm mi nhúm khong hc sinh - Giỏo viờn nờu tỡnh hung, phõn vai, giỳp hc sinh chun b, khuyn khớch hc sinh a thờm thụng tin ngoi gi ý, nờu vớ d - Hc sinh tho lun theo nhúm, trỡnh by, bo v quan im ca mỡnh bng cỏc lp lun v i n thng nht ý kin S1: I think we should go to New English Institute in Australia, because it is in Asia and we can live with an Australian family Its good for us to practise English S2: But If we go to Vớ d: Period 38 Unit The environment Lesson Speak + Speak c P.50 - Hc sinh thc hnh theo nhúm, tho lun tỡm bin phỏp tt nht bo v mụi trng b ụ nhim Example: Save the environment A: I think we should burn trash to reduce the amount of garbage we produce to protect the environment B: No We shouldnt that Burning trash will pollute the air.I think the best way to reduce garbage is to reuse and recycle things A: What about collecting used paper, bottles and cans everyday? Its not difficult B: Thats a good idea Or we can collect the waste things than bring them to the garbage dump 6 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D * Hỡnh nh minh ha: Garbage dump Vớ d: Period 44 Unit Saving energy Lesson Speak Teacher asks students to work in groups of six or eight, discussing the topic" What you to save energy at home and at school?" Suggested answers: We should save energy at home and at school by - Taking a shower instead of a bath - Making sure there are no cracks in the water pipes - Turning off the radio, TV when nobody is at home - Turning off the lights before leaving room - Turning off the faucets after using * Role play - Giỏo viờn a tỡnh hung, cú th l nhng tỡnh bi, yờu cu hc sinh s dng nhng thụng tin liờn quan úng vai vi -Yờu cu hc sinh luyn theo cp úng vai vo li thoi da trờn nhng thụng tin gi ý ó cho Khuyn khớch hc sinh a c nhng thụng tin ngoi gi ý Vớ d: Period 15 UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE - Lesson Speak - Giỏo viờn a tỡnh hung: Hc sinh cú mt chuyn i v lng quờ ca mỡnh, bõy gi hóy a mt s thụng tin v lng quờ ca hc sinh bng vic úng vai hi v tr li theo mu - Hc sinh luyn theo cp s dng nhng thụng tin gi ý EX: A:Where is your home village? B:It is to the west of the city A: How far is it from the city? B: * Mapped Dialogue - Giỏo viờn vit mt vi t gi ý hoc v hỡnh minh lờn bng, giỏo viờn trỡnh by bi hi thoi da vo cỏc t gi ý hoc hỡnh v ú - Rốn luyn bi thoi vi c lp 7 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D - Hc sinh luyn theo cp Vớ d: Period 28 Unit 5: The media - Lesson speak - Giỏo viờn a tỡnh hung: hc sinh s cú mt bi thoi s dng cõu hi uụi hi v tr li v s thớch ca mỡnh v nhng chng trỡnh trờn ti vi - Hc sinh luyn theo cp hi v tr li thụng tin v bn thõn v bn You Your friend You like films, dont ? I dont watching them .prefer music programa aspecially: The Songs I I opposite I love films love .are wonderful Yes, everyday It very interesting watch Wildlife world, dont you ? .know about animalsfar away places dont like dramar, .you ? No, I * Dialouge build - Giỏo viờn c bi thoi ngn khong 6-8 dũng Va c giỏo viờn va vit mt vi ký hiu hoc vi t ch cht lờn bng giỳp hc sinh ghi nh bi hi thoi - Hc sinh tỏi to li bi hi thoi t nhng ký hiu v t ch cht ú cho n cỏc em ghi nh bi hi thoi - Hc sinh luyn theo tng cp - Hc sinh vit bi hi thoi lờn bng hoc vo v Vớ d: Period UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL - Lesson Speak - Giỏo viờn a tỡnh hung: Hóy tng tng bn ang núi chuyn vi bn ca Maryam Hóy nghe v nhc li nhng cõu thoi m giỏo viờn c - Hc sinh c ng thanh, sau ú tng cp úng vai hon thnh bi thoi A: Hello You must be Yoko B: Thats right, I am A: Are you enjoying your stay in Hue? B: Oh yes, very much I like Vietnamese people And I love old cities in Vietnam Ngoi giỏo viờn cng cú th ỏp dng nhng trũ chi vo bi hc giỳp cng c kin thc cho hc sinh, giỳp cỏc em cú th dng bi hc tt hn nh hc m vui, vui m hc to cho cỏc em tõm lý thoi mỏi hc Vic chn trũ chi cn phi phự hp vi ni dung bi hc Trũ chi khụng ch c ỏp dng nhiu phn 8 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D warm- up m nu ỏp dng hp lý vo phn Speak thỡ s em li hiu qu cho tit hc vỡ cỏc em rt thớch cỏc hot ng ny Sau õy l mt s nhng trũ chi m tụi ó ỏp dng bi dy: 2.2.2 Trũ chi: * Chain game - Chia lp thnh nhúm t 8-10 em, hc sinh ngi quay mt li vi nhau, em u tiờn cỏc nhúm lp li cõu ca giỏo viờn, hc sinh th lp li cõu ca hc sinh th nht v thờm vo mt ý khỏc, h sinh th lp li cõu ca hc sinh th nht v th v thờm vo mt ý khỏc v c tip tc nh vy cho n tr li vi hc sinh th nht nhúm Vớ d: Period 64 Unit 10 Life on other planets - Lesson Speak - Giỏo viờn yờu cu hc sinh s dng mu cõu vi ng t khuyt thiu May/ might a d on cú nhng gỡ trờn Ha S1: There may/ might be water on Mars S2 There may be water and mountains on Mars S3: There may be water, mountains and gas on Mars S4: * Noughts and crosses - Gii thớch vi hc sinh rng trũ chi ny cng ging nh trũ chi ca-rụ Vit Nam v ch cn ba O hoc ba X trờn mt hng ngang, dc, chộo l thng - Giỏo viờn k ụ vuụng trờn bng, mi ụ cha mt t hoc mt tranh v Lm mu cõu vi hc sinh s dng mt t bt k cỏc ụ - Chia hc sinh lm nhúm, mt nhúm l noughts (O) v mt nhúm l crosses (X) Hai nhúm ln lt chn t ụ v t cõu Nhúm no t cõu ỳng s c mt O hay mt X, nhúm no cú ba O hoc ba X trờn mt hng ngang, dc hoc chộo s chin thng Vớ d: Period 15 UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE - Lesson Speak - Giỏo viờn a tỡnh hung: hóy tng tng hc sinh s cú mt chuyn i v thm lng quờ ca mỡnh, suy ngh nhng thụng tin cn thit hi v tr li nhng cõu hi liờn quan n lng quờ ca hc sinh - Hc sinh chia lm hai nhúm t cõu hi v tr li vi nhng t bng - Giỏo viờn gii thớch quy lut chi trũ chi Who Where When What Which How How many Is Are 9 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D Suggested questions: -Where is your home village? It is near -When you often go to your village? At the weekend - Who you go with? * Lucky number - Giỏo viờn cỏc s lờn bng ú cú t 3-5 s l nhng s may mn Nu chn trỳng s may mn hc sinh s c im m khụng phi tr li cõu hi Nhng s cũn li mi s tng ng vi mt cõu hi Nu tr li ỳng cõu hi ca hc sinh s c im Nu tr li sai cỏc nhúm khỏc cú quyn tip tc tr li cõu hi Giỏo viờn cú th chia lp thnh nhúm tựy theo s lng hc sinh lp Vớ d: Period 44 UNIT 7: SAVING ENERGY - Lesson Speak - Giỏo viờn a tỡnh hung: cho hc sinh quan sỏt mt s hỡnh nh v nhng vic nờn lm v khụng nờn lm tit kim nng lng - Giỏo viờn chia hc sinh thnh i, gii thớch quy lut ca trũ chi v yờu cu hc sinh tin hnh chi - Hc sinh ln lt hai i chn hỡnh nh bt k t cõu, nu ỳng s c im, sai i bn cú quyn tr li v c im, nu chn vo ụ may mn khụng cn t cõu c im v c quyn chn tip * Suggested answers: Picture A: We should turn off the faucet after using Picture B: We should turn down the gas stove Picture C: We should turn off the electric fan before going out 10 10 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D Vinpearland Monkey island Tri NguyenAquarium - Imagine your pen pal is coming to stay with you in Khỏnh Ho for a week Where should you take your pen pal to and what activities should you do? * S dng hot ng Interviews - Giỏo viờn a mt vi cõu hi gi ý v gi ý cõu tr li.Yờu cu hc sinh phng ln nhau.Giỏo viờn cú th cho hc sinh t hoc tranh gi ý v nhng ni ni ting a phng ni cỏc em cỏc lm tt hn cuc phng vi bn mỡnh + Now use these questions to interview your friends: a/ Do you have any pen pals? if yes, how long have you been pen pals? (2/3 years) b/ Did he / she visit you? (Yes) c/ Where did you take him / her to? d/ What activities did you during the visit? e/ Was she/ he impressed by the beauty of the town? How about the people? - Nu hc sinh trỡnh khỏ hn, cú th t t cỏc cõu hi phng ln m giỏo viờn khụng cn a cõu hi gi ý - Giỏo viờn kim tra mt s cp hc sinh trc lp.Sau ú giỏo viờn cú th yờu cu cỏc em k li iu m cỏc em va phng bn mỡnh Example: Hoa and Mai have been pen pals for three years Last year, Hoa came to Khỏnh Ho to visit Mai Mai took her to see many famous places in Khỏnh Ho b Vớ d 2: Period UNIT 2: CLOTHING - LESSON SPEAK * S dng hot ng describing - Use your own words to describe the ao dai (Giỏo viờn cú th dựng tranh hoc chic ỏo di tht hc sinh cú th mụ t d hn.) The ao dai is the traditional dress of Vietnamese women It consists of a long silk tunic that is slit on the side and worn over loose pants Traditionally, both men and women wore it but nowadays, it is usually worn by women, especially on special occasions * S dng hot ng report Giỏo viờn yờu cu hc sinh lm vic theo nhúm hoc em hi v ỏp v trang 13 13 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D phc cuc sng hng ngy.Giỏo viờn cú th cho cỏc em trc mt vi t gi ý cỏc em cú th lm hot ng ny hiu qu hn - Work in groups of four or five to report what you have known about the daily clothes.You can use the following questions: a What you often wear in summer? b What color you like best? c What you usually wear on special occasions? d What is your favorite type of clothing? c Vớ d 3: Period 15 UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE - LESON SPEAK * S dng hot ng retelling - Giỏo viờn yờu cu hc sinh k li chuyn i ca Ba v quờ (dựng tranh v t gi ý) The countryside Getting on the bus Example: - To the south of the city - 30 kilometers from the city - By bus - hour - Plant rice and vegetables - A river flowing across the village Bas uncle house is to the south of the city Its about 30 kilometers from the city They got there by bus It took them one hour to get there People in the countryside plant rice and vegetables for their living There is a river flowing across the village d Vớ d 4: Period 21 UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE -LESON SPEAK * S dng hot ng persuasion : - Thit lp tỡnh hung: Youve just graduated from a junior secondary school You 14 14 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D want to go to a high school Which of the three schools you want to go to: Tien Yen high school, Hai Dong high school or Nguyen Trai high school? Example: Tien Yen high school Rebuilt over 30 years ago Beautiful and spacious Has excellent reputation Has enthusiastic, experienced teaching staff - Teacher has students show their opinions Example: I think it should be better if you go to Tien high school This school was rebuilt over 30 years ago It looks beautiful and spacious * S dng hot ng Find someone who -Teacher asks students to go around the class and ask their friends Yes/ No questions using the activities in the table If their friends answer "Yes", they have to write their friends' name in the "name"column Example: Find someone who Name Watch English TV programs Learn by heart all the new words Ly Practice listening to English tape Speak English with friends Do the homework Write English as much as possible Learn to sing English songs Have diffculty in listening? P1: Do you often watch English TV programs? P2: Yes (P1 has to write P2's name in the name column.) - Teacher asks some pupils to report the results in front of the class Example: Ly and Nam said that they often watched English TV programs * S dng tranh hi v mt s phng tin hc ting Anh: - Giỏo viờn cung cp cho hc sinh mt s tranh, hc sinh chn la cỏch hc ting Anh tt nht m mỡnh ó s dng Sau ú hot ng theo cp hoc nhúm Example: 15 15 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D A: How you learn English? B: I learn English by reading newspapers / watching TV / going to the English course Reading English books Reading newspapers Going to the English course Working in English groups e Vớ d 5: Period 28 UNIT 5: THE MEDIA - LESSON SPEAK * S dng hot ng Information transmitting - Teacher divides the class into two teams then asks them to discuss about ones hobbies They will agree or disagree about it Using tag questions EX: A: You like watching sports, dont you? B: Not really Some sports are violent, and I dont like them I prefer cartoons They are interesting A: You dont like Literature and art, you? B: No, I dont Im not interested in them - Giỏo viờn cú th gi ý cho hc sinh mt s dng cõu tr li v nguyờn nhõn EX: Why? Because it is boring / I am busy now - Giỏo viờn cú th cung cp thờm cho hc sinh mt s mụn th thao ph bin hc sinh thc hnh hi ỏp v trỡnh by quan im ca mỡnh 16 16 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D Swimming Table tennis Volleyball Soccer f Vớ d 6: Period 38 UNIT 6: THE ENVIRONMENT - LESSON SPEAK * S dng hot ng persude someone to something: + Speak a P.49 - Giỏo viờn yờu cu hc sinh nhc li mt s cỏch thuyt phc ngi khỏc m cỏc em ó hc - Hc sinh s dng cỏc mu cõu ó c hc sỏch giỏo khoa kt hp vi mt s tranh gi ý v bo v mụi trng hi ỏp ln Example: A: I think it would be better if we use bananas leaves instead of paper or plastic bags to wrap food B: Why? How come? A: Because plastic bags are very hard to dissolve, they will cause pollution And if we use less paper, we can save trees in the forest Thats how we can save the environment + Speak b P.49 - Hc sinh thc hnh theo cp, c k cỏc cõu hi bng v s dng cõu hi gi ý phn a tỡm cõu tr li cho thớch hp Example: Reduce water pollution A: How can we reduce water pollution? B: I think you should not throw trash onto water A: Why? B: Because polluted water can directly harm to peoples health and kill fish - Giỏo viờn cú th dựng hỡnh nh minh ho 17 17 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D Water pollution g Vớ d 7: Period 51 UNIT 8: CELEBRATIONS LESSON SPEAK * S dng hot ng retelling - Look at the pictures and the cues and introduce the celebration- Tet in Viet nam Suggested answer: Tet is the most important celebration in Vietnam It is in late January or early February On this occasion, people clean and decorate their homes, they wear new clothes and enjoy special food such as sticky rice cake * S dng hot ng tỡnh v tranh gi ý (situation and picture cue drill) - Hc sinh nhỡn tranh sỏch giỏo khoa luyn theo mu - Hc sinh t to cỏc tỡnh khỏc khen bn mỡnh v nhn li ỏp Example: + Pass the final exam with the best result + Win the cooking contest + Win the running race + Buy a new bike + Make progressive in English - Hc sinh thc hnh theo nhúm Mt em nờu tỡnh hung, mt em cho li khen v ỏp li li khen 18 18 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D Trang has just won the first prize in the English speaking contest Example: Mai: Well done, Trang Trang: Thanks Hoa brings a new picture she has painted Its me Last year I took part in a dancing contest and I won the first prize You: Hoa: Your friend: You: Hoa sings very well She has just won the singing contest Tu is a good student in our class She is chosen as the best student in our class Class: Hoa: Class: Tu: h Vớ d 8: Period 57 UNIT 9: NATURAL DISASTERS LESSON SPEAK * Imagination - Sau hc sinh rốn luyn theo sỏch giỏo khoa, giỏo viờn cho hc sinh nhỡn tranh v d kin nhng vic cn lm sng chung vi bóo What should we with heavy fixtures, funiture and appliances if there is a typhoon? Why you have to block the rollers on your fridge and washing machine? What should we to avoid flying glasses? What should we during a typhoon? A typhoon Key : If there is a typhoon, you should place heavy books on the bottom shelf of your 19 19 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D bookshelves Block the rollers on your fridge and washing machine To prevent them from moving To avoid flying glasses, check the mirrors in your bathroom and bedroom Make sure they cant move Dont put your bed near the window You should plan where you are going to stay during a typhoon * Talking: - Giỏo viờn cho hc sinh hi ỏp theo nhúm sau ú mt hc sinh phỏt biu theo quan im thng nht ca nhúm mỡnh - D kin: According to the weather forecast, there will be a typhoon tomorrow I think I should Because * Question and answers: Nghe in thụng tin l ng khú so vi trỡnh hc sinh ca trng, vỡ th giỏo viờn cn phi c nhng cõu hi gi m trc cho hc sinh nghe Ex: Where should we place heave books? i Vớ d 9: Period 64 UNIT 10: LIFE ON OTHER PLANETS LESSON SPEAK * Checking studentss understanding: - Giỏo viờn ln lt t cỏc cõu hi kim tra hiu bit ca hc sinh v ho v mt trng - Cho hc sinh nhỡn cỏc hỡnh tng sỏch giỏo khoa v nhỡn tranh minh ho sau ú tr li cỏc cõu hi mt cỏch ngn gn Chỳ ý cỏch dựng May v Might a Are you sure that those black sparkling spots are traces of gemstones? (No) b Are you sure that there are a lot of precious stones on Mars? (No) c Is Might used to say something that you are not sure of? (Yes) d Does bare infinitive come right after Might? (Yes) e When is May used? When is Might used? -May is used when something is more likely to happen -Might is used when something is less likely to happen 20 20 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D On the moon On the Mars * Talking about the moon: - Giỏo viờn cú th nờu cõu hi c lp tho lun: Is there life on the moon? Why or Why not? - D kin: There is no life on the moon because some experts have found out that there is no water or air on the moon + Bi ging thc nghim: Period 15 UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE Lesson 2: Speak A.Objectives: - By the end of this lesson, students will be able to ask for and give information about their own village Practice asking for and giving information - Practice listening for specific information B Teaching aids: Lesson plan, text book C Methods : Noughts and crosses, role play D Contents: I Organisation Class Date of teaching Absent students 9A II.Checking: T asks Ss to translate the text again III.New lesson: Teacher/s activities Ss/ activities 1.Pre-speaking: *Noughts and crosses : - Would you like to play a game? Work in groups - Make questions and answers about a place using the words below: Who Where When What Which How How many Is Are 21 21 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D + T elicites the rule again: *Suggested questions: - Ss listen and remember -Where is your home village? -When you often go to your village? - Ss the same 2.While-speaking: a, Role play: + T asks Ss to ask and answer about their partner |s home village, using the information in the box -Tell the Ss to cover the role that they don|t play EX: A:Where is your home village? - Ss work in pairs to ask and answer B:It is to the west of the city A: How far is it from the city? B: It is 30 kilometers from the city A: How can you get there? - T goes around to help Ss to correct + T calls Ss to act out in front of the class + T asks Ss to correct their mistakes - Ss work in pairs b, Now ask and answer about your real home village If you don't have a home village, make up information similar to those in box A or B + T helps them to correct Post-speaking - Ss re-write * Write it up - Re-write the speaking into the notebook - Ask ss to work individually 22 22 - work individually Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D IV Consolidation: - Retell the content of the lesson IV.Home work: - Vocabulary - Practice the dialogue at home - Do excercises at excercise book 2.3 Kt qu Qua nhng ln tin hnh dy tit k nng speak cho cỏc em bng cỏc bin phỏp trờn, thc hin mt cỏch nghiờm khc theo ỳng trỡnh t nh vy tụi v hc sinh ca tụi ó t c nhng kt qu nht nh Kt qu tt nht chớnh l lp hc rt sụi ni, hc sinh hiu bi v nh bi lõu hn, nhiu hc sinh cũn yu b mụn ting Anh ó mnh dn giao tip cựng bn bố Hc sinh cú th nm c ni dung bi hc n 90% ti lp Sau õy l kt qu hc lc ca hc sinh lp 9A nm hc 2013 2014 : Khi lp 9A S s 39 Hc k I II C nm SL 3 % 8 SL % 20 23 Kt qu Trung bỡnh SL % 23 59 27 69 11 28 25 Gii Khỏ 64 Yu Kộm SL % 13 SL 0 % 0 0 0 2.4 Bi hc kinh nghim Mun t kt qu cao ging dy b mụn Ting Anh trc ht giỏo viờn phi cú trỏch nhim, cú lũng nhit tỡnh, yờu ngh, mn tr, bit u t cho bi son cng nh bi ging cú cht lng, phi xỏc nh rừ mc ớch yờu cu trng tõm ca bi dy, bit s dng v kt hp linh hot, sỏng to cỏc phng phỏp dy hc phự hp vi c trng b mụn, vi ni dung bi hc c th, phự hp vi tng i tng hc sinh, kt hp tt cỏc phng phỏp cỏc hot ng dy v hc Bờn cnh ú chỳng ta nờn thng xuyờn linh ng thay th cỏc th thut hot ng m chỳng ta thng dựng cỏc tit dy k nng núi chung v k nng speak núi riờng bng nhng th thut hot ng mi cú tớnh vui m hc trỏnh s lp i lp li gõy nhm chỏn hc sinh Giỏo viờn bit khai thỏc, s dng v kt hp tt cỏc phng tin, thit b dy hc nh mỏy chiu, tranh nh, phiu, th, vt tht v to nhiu dựng cú tớnh thm m v k thut cao giỳp hc sinh hng tip thu kin thc mt cỏch vng 23 23 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D chc v rốn luyn c k nng núi mt cỏch thnh tho ỏp ng c yờu cu t ca b mụn Mt iu tụi mun núi thờm na l ngoi ni dung bi hc cú sỏch giỏo khoa thỡ giỏo viờn nờn bit tỡm tũi thu lm nhng gỡ cú liờn quan v kin thc húa, t nc hc gii thiu cho hc sinh, giỳp cho cỏc em thờm hng thỳ hc, d tip thu v ghi nh tt hn kin thc ca b mụn III PHN KT LUN KIN NGH Kt lun Vi nhng kt qu ó t c quỏ trỡnh nghiờn cu, thc hin tụi thy kinh nghim dy hc ny cú nhiu u im Nú cú th cho ta thy c tớnh hiu qu t nhng bi hc u tiờn, v nu trỡ liờn tc nú s cú tỏc ng rt tớch cc i vi cỏc bi hc Ting Anh Cỏc phng phỏp ny tỏc ng tớch cc ti c giỏo viờn v hc sinh Vi giỏo viờn, vic s dng cỏc bin phỏp ny s to cho giỏo viờn phi thng xuyờn tỡm hiu k v cỏc phng phỏp dy k nng núi Ting Anh, t rốn luyn tay ngh, nm vng cỏc th thut dy hc nh ú trỡnh tay ngh s tng bc c nõng cao õy l iu m nhiu giỏo viờn Ting Anh cũn thiu Vi hc sinh, vic c hng dn v luyn núi theo nhng phng phỏp n gin, hiu qu s lm cho cỏc em t tin hn, kớch thớch c tinh thn, ý thc hc b mụn Cỏc em hiu rng cng hc tt thỡ s cng cú nhiu c hi tham gia vo cỏc hot ng rt hay ca bi hc Nh ú cỏc em s khụng ngng c gng v chc chn kt qu hc b mụn s c nõng cao hn Tuy nhiờn, mi phng phỏp dy hc, mi ti nghiờn cu, mi sỏng kin kinh nghim cng ch l phng tin Mun cỏc phng phỏp ú thc s phỏt huy hiu qu ũi hi ngi giỏo viờn ging dy phi luụn luụn c gng, u t, rốn luyn, sỏng to; phi cú tõm v thc s yờu ngh, yờu tr Trờn dõy l mt s kinh nghim ca cỏ nhõn tụi vic dy k nng Speak cỏc bi hc Ting Anh lp trng THCS Phong D nm hc va qua Tụi rt mong nhn c nhiu s gúp ý, nhn xột sỏng kin kinh nghim ny c hon thin hn v cú hiu qu ỏp dng hn na Kin ngh ngh Phũng Giỏo dc v o to huyn Tiờn Yờn thng xuyờn t chc cỏc cuc hi tho chuyờn hoc sinh hot chuyờn mụn theo cm hoc theo t cho giỏo viờn mụn Ting Anh ngh cp trờn trang b thờm bng, mỏy chiu phc v cho vic hc ca hc sinh cng nh ging dy ca giỏo viờn cú hiu qu hn 24 24 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D ngh nh trng v cp trờn u t thờm ti liu tham kho, sỏch nõng cao, t in Ting Anh cho giỏo viờn v hc sinh Thng xuyờn cú nhng t bi dng v phng phỏp dy hc cho giỏo viờn, nhm m rng v trao i phng phỏp gia cỏc giỏo viờn, gia cỏc trng hc huyn Phong Dụ, ngày 28 tháng 04 năm 2014 Ngời viết sáng kiến kinh nghiệm Lơng Văn Hanh IV TI LIU THAM KHO PH LC Ti liu tham kho thc hin sỏng kin kinh nghim ny tụi ó s dng mt s ti liu sau: - Teacher English book - Mt s v i mi phng phỏp ( Mụn Ting Anh) - Teaching the skills: A Methodology Course for Eng lish Language Teachers - Thit k bi ging Ting Anh Ph lc PH LC TRANG I PHN M U 1 Lớ chn ti Mc ớch nghiờn cu Thi gian v a im nghiờn cu Nhng úng gúp mi 2-3 II PHN NI DUNG Chng I Tng quan 1.1 C s thc tin 1.2 C s lớ lun Chng II Ni dung nghiờn cu 25 25 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D 2.1 Thc trng 3-4 2.2 Cỏc gii phỏp 2.2.1 Th thut 5-8 2.2.2 Trũ chi 9-11 2.2.3 Mt s hot ng 11-20 2.3 Kt qu 22-23 2.4 Bi hc kinh nghim 23 III PHN KT LUN KIN NGH 23-24 IV TI LIU THAM KHO PH LC 25 V NHN XẫT CA HI NG CHM SNG KIN KINH NGHIM 26 V NHN XẫT CA HI NG CHM SNG KIN KINH NGHIM Nhn xột ca hi ng khoa hc cp trng Xỏc nhn ca BGH trng ngy .thỏng nm 2014 (Ngi ỏnh giỏ kớ, ghi rừ h tờn) 26 26 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D Nhn xột ca Phũng GD & T 27 27 Lng Vn Hanh ... ti trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D 3.3 Phm vi - Trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D 3.3.1 Gii hn i tng nghiờn cu - Hc sinh lp trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D 3.3.2 Gii hn a bn nghiờn cu - Trng PTDT Bỏn... viờn, gia cỏc trng hc huyn Phong Dụ, ngày 28 tháng 04 năm 2014 Ngời viết sáng kiến kinh nghiệm Lơng Văn Hanh IV TI LIU THAM KHO PH LC Ti liu tham kho thc hin sỏng kin kinh nghim ny tụi ó s dng... should place heavy books on the bottom shelf of your 19 19 Lng Vn Hanh Mt s bin phỏp dy k nng núi Ting Anh cú hiu qu trng PTDT Bỏn Trỳ THCS Phong D bookshelves Block the rollers on your fridge
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số Sáng kiến kinh nghiệm biện pháp dạy kĩ năng nói Tiếng Anh 9 có hiệu quả trường PTDT Bán Trú THCS Phong Dụ, Một số Sáng kiến kinh nghiệm biện pháp dạy kĩ năng nói Tiếng Anh 9 có hiệu quả trường PTDT Bán Trú THCS Phong Dụ, Một số Sáng kiến kinh nghiệm biện pháp dạy kĩ năng nói Tiếng Anh 9 có hiệu quả trường PTDT Bán Trú THCS Phong Dụ, C. Methods : Noughts and crosses, role play

Từ khóa liên quan