Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

24 257 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2017, 07:51

Header Page of 123 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA LUẬN ÁN Triển khai ứng dụng tiến kỹ thuật (ƯDTBKT) sản xuất lúa trở thành vấn đề ngành nông nghiệp nước quan tâm, nhằm mục đích nâng cao hiệu sản xuất diện tích đất canh tác nông hộ Do đó, mục tiêu Luận án “Đánh giá thực trạng ảnh hưởng ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật sản xuất lúa đồng sông Cửu Long” nhằm đánh giá trạng ƯDTBKT vào sản xuất lúa nông hộ đồng sông Cửu Long (ĐBSCL), chủ yếu tập trung vùng sinh thái: Vùng Đồng Tháp Mười: tỉnh Đồng Tháp Vùng Tứ giác Long Xuyên: tỉnh An Giang, tỉnh Kiên Giang Vùng Bán đảo Cà Mau: tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang; đồng thời đề xuất giải pháp chuyển giao tiến kỹ thuật cho nông hộ sản xuất hiệu thời gian tới, góp phần tăng suất, nâng cao hiệu cho sản xuất lúa hộ trồng lúa vùng ĐBSCL 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng ƯDTBKT vào sản xuất lúa nông hộ khu vực ĐBSCL , từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu ƯDTBKT sản xuất lúa cho nông hộ vùng ĐBSCL 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Để đạt mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể sau cần giải quyết: (1) Phân tích thực trạng ƯDTBKT vào sản xuất lúa nông hộ khu vực ĐBSCL ; (2) Đánh giá hiệu sản xuất lúa nông hộ; so sánh hiệu sản xuất hộ ƯDTBKT hộ không ứng dụng tiến kỹ thuật; (3) Xác định nhân tố ảnh hưởng đến ƯDTBKT sản xuất lúa; đồng thời xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu ƯDTBKT sản xuất lúa nông hộ ĐBSCL; (4) Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu ƯDTBKT sản xuất lúa nông hộ ĐBSCL 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU (1) Thực trạng ƯDTBKT sản xuất lúa nông hộ khu vực ĐBSCL nào? (2) Ứng dụng tiến kỹ thuật nông hộ sản xuất lúa phụ thuộc vào yếu tố nào? (3) Hiệu ƯDTBKT vào sản xuất lúa nông hộ nào? (4) Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu ƯDTBKT hộ sản xuất lúa ĐBSCL ? 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu chủ yếu tập trung phân tích tác động tiến kỹ thuật đến hiệu sản xuất mô hình sản xuất có ứng dụng tiến kỹ thuật, bao gồm: sạ hàng, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), phải giảm, giảm tăng Giới hạn nội dung nghiên cứu luận án này, tác giả tập trung phân tích so sánh hiệu sản xuất nhóm nông hộ có ƯDTBKT hộ không ứng dụng tiến kỹ thuật Từ rút kết luận ảnh hưởng ƯDTBKT vào sản xuất lúa nông hộ vùng ĐBSCL , Hiệu kỹ thuật xác thông qua phương pháp phân tích màng bao liệu (DEA) Các hiệu sản xuất khác như: hiệu kinh tế (tính đến chi phí ẩn, chi phí chìm,…), hiệu chi phí, hiệu phân phối,… nằm nội dung nghiên cứu Luận án Footer Page of 123 Header 1.4.2 Page 2Giới of 123 hạn vùng nghiên cứu Địa bàn nghiên cứu đề tài thuộc vùng sinh thái khác nhau: Vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp); vùng Tứ giác Long Xuyên (tỉnh An Giang, tỉnh Kiên Giang); vùng Bán đảo Cà Mau (tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang) 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án nông hộ sản xuất lúa khu vực ĐBSCL; Trong đó, hai đối tượng lựa chọn là: nông hộ sản xuất lúa theo phương thức sản xuất truyền thống (dưới 1/3 gói kỹ thuật mô hình tiến kỹ thuật) nông hộ sản xuất lúa có ƯDTBKT (bao gồm ứng dụng 2/3 gói kỹ thuật mô hình hay mô hình tiến kỹ thuật) 1.5 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI Kết nghiên cứu xác định việc thay đổi từ mô hình canh tác lúa theo truyền thống (không/chưa ứng dụng mô hình tiến kỹ thuật) sang mô hình canh tác lúa ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật Bên cạnh đó, kết nghiên cứu cung cấp thông tin số liệu thực nghiệm cho nhà lãnh đạo, quản lý nhà lập kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn làm tảng cho việc xác lập sách chương trình phát triển phù hợp với nông nghiệp, góp phần cho phát triển bền vững Cuối cùng, kết luận án cung cấp thông tin thuận lợi bất lợi mô hình canh tác, sở khuyến cáo ứng dụng mô hình tiến kỹ thuật vùng sinh thái, giúp cho nông hộ sản xuất lúa với chi phí thấp nhất, môi trường bị ô nhiễm, nâng cao suất, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững Kết nghiên cứu làm sở quan khuyến cáo tỉnh, thành vùng ĐBSCL nên liên kết lại sản xuất theo đặc thù vùng sinh thái, mô hình tiến kỹ thuật mang lại hiệu cao, quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, góp phần phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn thời gian tới CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 TÁC ĐỘNG CỦA TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA Hiệu sản xuất việc ƯDTBKT phận hiệu kinh tế - xã hội, kết tổng hợp nhiều yếu tố, gắn liền với hiệu sử dụng ruộng đất, với việc lợi dụng tối đa điều kiện khí hậu – thời tiết, gắn liền với việc tác động chủ quan người thông qua việc ứng dụng tiến kỹ thuật vào kinh tế, vào sản xuất Thực chất việc ƯDTBKT đầu tư bổ sung đơn vị diện tích Thông thường yếu tố đầu tư bổ sung có chất lượng cao hơn, hoàn thiện nâng cao hiệu yếu tố đầu tư sử dụng trước Sự tác động trực tiếp – thông qua việc nâng cao số lượng chất lượng yếu tố đầu tư bổ sung tác động gián tiếp – thông qua bố trí cấu mùa vụ hợp lý ứng dụng phương pháp phù hợp Kết ƯDTBKT biểu sản phẩm hữu hình sản phẩm vô hình bao gồm: số lượng, chất lượng giá trị sản phẩm tăng thêm, chi phí đơn vị sản phẩm giảm; cải thiện điều kiện lao động cho nông dân; cải thiện, nâng cao đời sống cho người lao động, cải tạo môi trường sinh thái Footer Page of 123 Header 2.2 PageCÁC ofPHƯƠNG 123 PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA 2.2.1 Đo lường hiệu sản xuất Để đo lường hiệu sản xuất tương đối, Tim Coelli (1995) đề xuất hai tiếp cận: theo tham số hay hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (Stochastic Frontier Analysis-SFA) phi tham số hay phân tích màng bao liệu (Data Envelopment Analysis-DEA) SFA giả định có mối quan hệ chức đầu ra, đầu vào sử dụng kỹ thuật thống kê để ước lượng tham số cho hàm sản xuất SFA có tính đến “lỗi” liên quan đến “nhiễu” thống kê với sai số đo lường thành phần không âm thể không hiệu sản xuất (Coelli, 1995) Trong đó, DEA sử dụng phương pháp lập trình tuyến tính để xây dựng giới hạn/đường biên phần liệu Bởi DEA phương pháp phi tham số nên không yêu cầu giả định hàm phân phối liệu Vì vậy, DEA nhạy cảm với thông số sai lệch so với SFA Tuy nhiên, DEA cho tất sai lệch so với đường biên không hiệu Do đó, tùy thuộc vào nhiễu thống kê lỗi đo lường liệu (Coelli, 1995) Bảng 2.1: So sánh ưu nhược điểm DEA SFA Data Envelopment Analysis (DEA) Stochastic Frontier Analysis (SFA) Nhất quán Cả hai phương pháp phân tích hiệu biên, đường biên xác định điểm hiệu xác định dựa đường biên Đặc tính Phương pháp phi tham số Đo lường hiệu Hiệu kỹ thuật, độ đàn hồi quy mô, Hiệu kỹ thuật, độ đàn hồi quy hiệu qui mô, hiệu phân phối, hiệu mô, hiệu phân phối, thay đổi kỹ suất tắc nghẽn, thay đổi kỹ thuật thay đổi thuật thay đổi TFP TFP Điểm mạnh Không giả định trước tất hộ sản xuất đạt hiệu Xử lý hiệu trường hợp nhiều đầu vào nhiều đầu Nhược điểm DEA bỏ qua nhiễu thống kê sai số đo lường Không thể kiểm định giả thuyết Khi DMU bổ sung đường giới hạn hiệu làm ảnh hưởng đến đo lường hiểu Phương pháp tham số Không giả định trước tất hộ sản xuất đạt hiệu SFA trọng đến sai số thống kê biến ngẫu nhiên thời tiết, rủi ro, thị trường,… yếu tố nằm Không cần thông tin giá yếu tố kiểm soát hộ sản xuất đo nhập lượng lường sai số Không cần ước lượng dạng hàm dạng Không cần thông tin giá yếu phân phối liệu tố nhập lượng Khi kích cỡ mẫu nhỏ, so sánh với Có thể kiểm định giả thuyết hiệu tương ứng SFA ước lượng mức hiệu cao Cả hai mô hình CCR BCC loại hộ hiệu kỹ đơn vị bất biến thuật trung bình hộ Nguồn: Coelli et al (1997), Lan et al (2003) Footer Page of 123 Cần giả định dạng hàm hình thức phân phối liệu Cỡ mẫu đủ lớn nhằm tránh trường hợp thiếu bậc tự Loại phân phối giả định nhạy cảm với điểm đánh giá hiệu NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG SẢN Header 2.3 PageCÁC of 123 XUẤT LÚA Các nghiên cứu đánh giá vai trò hiệu ứng dụng tiến kỹ thuật sản xuất lúa cho thấy ƯDTBKT vào sản xuất lúa đạt thành tựu quan trọng nâng cao suất, giảm giá thành, nâng cao chất lượng Trong chuyển giao ƯDTBKT có vai trò quan trọng ngành khuyến nông Không khuyến nông nhà nước mà tham gia tích cực doanh nghiệp chuyển giao tiến kỹ thuật cho người trồng lúa Krasachat, W (2004), K.Bradley Watkins et al (2013) sử dụng phương pháp phân tích màng bao liệu (DEA) để đo lường hiệu kỹ thuật, hiệu phân phối nguồn lực hiệu kinh tế việc sản xuất lúa gạo.Kết nghiên cứu cho thấy phần lớn nôn hộ có điểm số cao với hiệu kỹ thuật (TE) trung bình đạt 0,899, nửa đạt hiệu kỹ thuật tối đa với điểm số Nguyễn Quốc Nghi (2010-2011), Đỗ Thị Diệp, Nguyễn Văn Nhiễm (2010) đánh giá tiếp thu ƯDTBKT giải ba vấn đề: (i) đánh giá tiếp thu ƯDTBKT nông hộ sản xuất lúa; (ii) phân tích nguyên nhân ảnh hưởng tới tiếp thu ƯDTBKT; (iii) đề xuất chế sách giải pháp nhằm nâng cao tiếp thu ƯDTBKTcủa nông hộ Nghiên cứu khác biệt nông hộ ƯDTBKT hộ không áp dụng ƯDTBKT Đinh Phi Hổ Đoàn Ngọc Phả (2009), thực nghiên cứu “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tập huấn công nghệ cho nông dân An Giang” Đề tài sử dụng mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL, xây dựng thang đo likert mức độ phương pháp phân tích nhân tố để tìm nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng nông dân chương trình tập huấn Nghiên cứu cho thấy khả ứng dụng mô hình “3 giảm tăng” cộng đồng nông hộ sản xuất lúa cao Việc ứng dụng mô hình “3 giảm tăng” giúp nông hộ giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu kinh tế Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng nông hộ chương trình tập huấn công nghệ đề xuất số khuyến nghị nâng cao chất lượng chương trình tập huấn 2.4 MỘT SỐ CHÍNH SÁCH LIÊN QUA ĐẾN NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO VÀ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG NÔNG NGHIỆP Trong thời gian qua, Đảng, Quốc hội Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao ƯDTBKT sản xuất nông nghiệp Các sách thời gian qua với mục tiêu chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiến kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, bảo quản, chế biến nhằm nâng cao suất, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh số hàng hóa nông sản thị trường nước nước, phát triển thị trường khoa học công nghệ nông thôn, góp phần xóa đói nghèo, tạo việc làm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho cộng đồng dân cư nông thôn giải pháp khoa học công nghệ Liên kết phối hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình kinh tế - xã hội khác lựa chọn triển khai ứng dụng công nghệ phù hợp để rút kinh nghiệm, tạo thực tiễn cho việc phổ cập giải pháp công nghệ tiến biện pháp để nâng cao hiệu đầu tư nguồn lực Nhà nước nói riêng nguồn lực xã hội nói chung Đào tạo, bồi dưỡng cho nông dân cán sở nâng cao lực, nhằm giúp địa phương chủ động tìm kiếm, lựa chọn triển khai dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến thích hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương Hệ thống sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao ƯDTBKT nông nghiệp Việt Nam có nhiều đổi tạo điều kiện cho chuyển biến tích cực nông nghiệp Việt Nam thời gian qua Tuy nhiên, hệ thống sách bên cạnh ưu điểm đáng ghi Footer Page of 123 nhiều điểm cần phải tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa để phù hợp với tình hình phát triển Header nhận Page of 123 sản xuất nông nghiệp bối cảnh hội nhập quốc tế 2.5 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU Thông qua nghiên cứu lược khảo cho thấy, hầu hết tác giả tập trung vào mô hình ƯDTBKT chủ yếu sử dụng tiêu chí hiệu kinh tế để đánh giá hiệu ứng dụng tiến kỹ thuật, chưa có nghiên cứu thực với qui mô lớn bao trùm tất mô hình tiến kỹ thuật cộng đồng nông hộ ứng dụng vào sản xuất lúa Nếu xét phương pháp phân tích, hầu hết nghiên cứu tập trung sử dụng phương pháp thống kê mô tả, hồi qui tương quan đa biến Không có nhiều nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo lường hiệu sản xuất DEA SFA Luận án thực hiên có tính kế thừa kết nghiên cứu trước đồng thời kết hợp với phân tích DEA vùng sinh thái sản xuất lúa Trong nghiên cứu trước đây, việc sử dụng kết hợp công cụ nghiên cứu định lượng định tính sử dụng, nhiều mô hình kinh tế lượng áp dụng để đánh giá hiệu kinh tế kỹ thuật nhân tố ảnh hưởng đến định ƯDTBKT hay khả tiếp cận tiến kỹ thuật nông hộ Trong luận án, tác giả kế thừa phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng để giải mục tiêu đề Các tỷ số tài phương pháp phân tích màng bao liệu DEA sử dụng để đánh giá hiệu sản xuất nông hộ trồng lúa, hồi quy Binary Logit phân tích nhân tố EFA sử dụng để xác định nhân tố ảnh hưởng đến định ƯDTBKT nông hộ; hàm Tobit ứng dụng nghiên cứu để xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc ƯDTBKT hộ sản xuất lúa,… Đây điểm bật luận án so với nghiên cứu trước Trong điều kiện khó khăn, tác giả điều tra với quy mô tương đối lớn, tập trung vùng sinh thái, với mong muốn mang lại khuyến cáo có sở khoa học, góp phần phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ cho trồng lúa CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 3.1.1 Khung lý thuyết nghiên cứu hệ thống nông nghiệp Lý thuyết hệ thống (System theory) nhấn mạnh hệ thống tập hợp yếu tố phận có quan hệ qua lại lẫn để đạt mục đích chung FAO (1999) nhấn mạnh tính quan trọng lý thuyết hệ thống sau : * Nhấn mạnh cần thiết việc xem xét vấn đề cách toàn diện, phận riêng biệt Phạm vi hệ thống thay đổi với thay đổi trọng điểm nghiên cứu * Nhận biết mối quan hệ qua lại phận trình chuyển đổi đầu vào đầu * Nhấn mạnh tính cấp thiết hệ thống hệ thống phận hệ thống khác lớn bao gồm hệ thống phụ khác 3.1.2 Các khái niệm phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng quan điểm luận chứng tổng quát lý thuyết hệ thống, ứng dụng mô hình đầu vào - tiến trình - đầu (input – process – output) theo quan điểm hệ thống Guerrero’s (1974) mô hình Beghin (Aima, 1996 Culhi, 1998) nhằm mục đích phân tích xem xét khía cạnh từ học thuyết kinh tế Đầu vào đưa vào hệ thống để hoạt động mối quan hệ qua lại phụ thuộc lẫn trạng thái gọi trình tạo kết gọi đầu hệ thống Ba yếu tố gọi là: đầu vào, trình tác động đầu cần thiết cho tồn hệ thống (Hình 3.1) Footer Page of 123 Header Page ofĐẦU 123.VÀO TIỀN TRÌNH ĐẦU RA HIỆU QUẢ/ TÁC ĐỘNG Yếu tố kỹ thuật: - Giông lúa - Lượng giống - Thuốc nông dược - Quản lý nước - Phân bón - Kỹ thuật canh tác Yếu tố lý hoá-sinh: - Diện tích đất - Cao trình đất - Cấu trúc đất - pH đất Yếu tố đặc điểm nông hộ: - Tuổi - Trình độ học vấn - Số nhân - Chủ quyền đất - Kinh nghiệm sản xuất - Thành viên tổ chức - Kinh nghiệm từ lới tập huấn Yếu tố kinh tế: - Tín dụng - Thị trường - Nguồn lực đầu tư (lao động, vốn,…) Thực hành canh tác:  Các mô hình canh tác (truyền thống, mô hình ứng dụng tiến KHKT) Thể chế, sách  Chính sách  Quyết định chiến lược  Các nguồn thông tin   Sản lượng lúa Lợi tức lúa Thu nhập nông hộ:  Từ sản xuất lúa, Tác động:  Tác động kinh tế xã hội  Tác động môi trường Hình 3.1: Sơ đồ mô hình nghiên cứu theo lý thuyết hệ thống canh tác lúa 3.2 MỘT SỐ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA 3.2.1 Các khái niêm phạm vi nghiên cứu Mô hình canh tác: liên quan đến hoạt động nông hộ phần đất gia đình thông qua việc quản lý nhằm sản xuất có hiệu kinh tế trồng, vật nuôi Trong Luận án từ “mô hình canh tác” tập trung vào mô hình hình canh tác lúa ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật mô hình truyền thống nông hộ, Ứng dụng khoa học kỹ thuật: ứng dụng gói kỹ thuật tiến khoa học kỹ thuật sử dụng mô hình tiến kỹ thuật, hay bao gồm ứng dụng 2/3 gói kỹ thuật, việc công nhận nông hộ trồng lúa có sử dụng giống mới, phải giống xác nhận theo quy định Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam xem có ứng dụng tiến kỹ thuật Không ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật (truyền thống): nông hộ trồng lúa theo truyền thống nông hộ không ứng dụng mô hình mô hình quy định, hay áp dụng phần- 1/3 gói kỹ thuật mới, kể việc sử dụng giống đổi,hoặc mua nông hộ khác phục vụ gieo sạ không xem ứng dụng tiến kỹ thuật 3.2.2 Một số mô hình ứng dụng tiến kỹ thuật sản xuất lúa * Sử dụng giống lúa cấp xác nhận Giống lúa cấp xác nhận sản xuất tuân thủ theo qui trình sản xuất hạt lúa giống Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành cho cấp giống (theo tiêu chuẩn 10 TCN 395 – 2006, qui trình sản xuất giống lúa * Sạ hàng (drum seeding/row seeding) Sạ lúa theo hàng máy kéo tay hay loại máy giới khác, tiết kiệm lượng giống gieo, lúa sinh trưởng, phát triển khỏe hơn, giảm công tỉa dặm so với phương pháp gieo sạ truyền thống Footer Page of 123 * Quản Header Page of 123 lý dịch hại tổng hợp (IPM - Intergrated Pest Management): Một hệ thống điều khiển dịch hại cách sử dụng hài hoà biện pháp kỹ thuật cách thích hợp sở phân tích hệ sinh thái đồng ruộng cách hợp lý để giữ cho chủng quần dịch hại ngưỡng gây hại kinh tế * Mô hình giảm tăng (3 reductions grains) Ba giảm sản xuất lúa tức phải: Giảm lượng giống gieo sạ; Giảm phân đạm (bón phân cân đối) Giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (chỉ sử dụng cần thiết theo qui trình hướng dẫn) Ba tăng tức là: tăng suất lúa; tăng chất lượng lúa gạo; tăng hiệu kinh tế * Mô hình phải giảm (1 must reductions Một phải phải dùng giống tốt, giống xác nhận năm giảm gồm: Giảm lượng giống gieo sạ - Giảm phân đạm – Giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật – Giảm lượng nước tưới – Giảm thất thoát thu hoạch, chế biến bảo quản 3.3 CÁCH TIẾP CẬN VÀ CHỌN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.3.1 Tiếp cận nội dung nghiên cứu Để đánh giá tác động tiến kỹ thuật đến sản xuất lúa nông hộ, phạm vi nghiên cứu Luận án này, tác giả tiếp cận theo hướng đánh giá tác động tiến kỹ thuật theo hướng kinh tế, thông qua đánh giá hiệu sản xuất lúa nông hộ 3.3.2 Tiếp cận phương pháp nghiên cứu Đánh giá hiệu tiến kỹ thuật sản xuất tác giả tiếp cận theo phương pháp đánh giá Có Không (With and Without) Điều có nghĩa rằng, hai nhóm nông hộ sản xuất lúa (nhóm có ƯDTBKT nhóm không ƯDTBKT thời điểm nghiên cứu) chọn để so sánh, đối chiếu yếu tố khác biệt sản xuất (quy mô sản xuất, phương thức sản xuất, chi phí sản xuất, doanh thu, suất, lợi nhuận,…) 3.4 TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU Để đáp ứng mục tiêu nghiên cứu trên, nguồn thông tin thu thập, bước nghiên cứu phân tích tiến hành theo sơ đồ tiến trình nghiên cứu (Hình 3.2) Thu thập số liệu Số liệu sơ cấp Số liệu thứ cấp Phân tích số liệu (phương pháp thống kê mô tả, mô hình Binary Logit, phân tích nhân tố, phân tích màng bao liệu mô hình Tobit) Phân tích thực trạng ƯDTBKT Đánh giá hiệu ƯDTBKT Phân tích yếu tố ảnh hưởng ƯDTBKT Cơ sở đề xuất giải pháp Giải pháp triển khai ƯDBKT Giải pháp nâng cao hiệu ƯDTBKT Hình 3.2: Tiến trình nghiên cứu Footer Page of 123 Header 3.5 PagePHƯƠNG of 123 PHÁP NGHIÊN CỨU 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu  Số liệu thứ cấp: thu thập từ nguồn thông tin, báo cáo Sở/Ban ngành liên quan tỉnh/thành vùng ĐBSCL; Viện/trường; Trung tâm; Luận án/ dự án nghiên cứu, tài liệu hội thảo có liên quan đến việc ƯDTBKT vào sản xuất lúa; thông tin từ website có liên quan đến nội dung nghiên cứu;  Số liệu sơ cấp: thu thập từ vấn trực tiếp nông hộ sản xuất lúa điều tra viên Trước thu thập số liệu thực sự, phiếu điều tra tiến hành điều tra thử điểm nghiên cứu mẫu để hiệu chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế Số liệu điều tra khảo sát nông hộ thuộc nhóm nông dân sản xuất lúa tương ứng với hệ thống canh tác: (1) mô hình canh tác lúa theo truyền thống (2) mô hình canh tác lúa ứng dụng tiến kỹ thuật Ngoài ra, thông tin từ nhận định, đánh giá nhà chuyên môn, quản lý lĩnh vực nông nghiệp kinh tế thu thập thông qua vấn bán cấu trúc Bảng 3.2: Cỡ mẫu điều tra phân theo địa bàn nghiên cứu Vùng sinh thái Đồng Tháp Mười Tứ Giác Long Xuyên Bán đảo Cà Mau Tỉnh Tần số (hộ) Tỷ lệ (%) Đồng Tháp 247 19,97 An Giang 250 20,21 Kiên Giang 250 20,21 Hậu Giang 240 19,40 Sóc Trăng 250 20,21 1.237 100,00 Tổng cộng Nguồn: Số liệu điều tra tác giả, 2013 - 2014 3.5.2 Phương pháp phân tích 3.5.2.1 Phương pháp thống kê mô tả Phương pháp thống kê mô tả với tiêu như: tần suất, tỷ lệ, số trung bình,… kết hợp với sử dụng biểu đồ minh họa sử dụng để đánh giá thực trạng ƯDTBKT sản xuất lúa nông hộ vùng nghiên cứu đồng sông Cửu Long 3.5.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh tế/tài - Phân tích lợi nhuận π = TR - TC Trong : TR = Sản lượng x đơn giá TC = Phí vật tư + lao động - Thu nhập ròng chi phí (TNR/CP) TNR/CP= Tổng TNR/Tổng CP Tỷ số phản ánh đồng chi phí bỏ thu nhập ròng đồng - Lợi nhuận chi phí LN/CP LN/CP=Tổng LN/Tổng CP Chỉ tiêu phản ánh đồng vốn bỏ có đồng lợi nhuận Footer Page of 123 Lợi nhuận ròng lao động (LĐR/LĐ) Header Page of- 123 LNR/LĐ= Tổng LĐR/ Tổng LĐ Chỉ tiêu phản ánh ngày công lao động (gia đình lao động thuê) bỏ tạo đồng lợi nhuận sau trừ tổng chi phí ngày công - Thu nhập đồng vốn bỏ ra: BCR BCR = Thu (đồng)/ chi phí (đồng) Chỉ tiêu cho ta thấy với đồng chi phí ta bỏ mang lại thu nhập đồng - Thu nhập lao động (TN/LĐ) TN/LĐ= Tổng TN/ Tổng LĐ Chỉ tiêu phản ánh ngày công lao động tạo đồng thu nhập 3.5.2.3 Mô hình hồi quy Binary Logit Mô hình thực nghiệm Căn vào công trình nghiên cứu khoa học có liên quan lược khảo, nghiên cứu này, mô hình Binary Logit xây dựng sau: log e [ P(Y  1) ] = Bo + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6 + B7X7 P(Y  0) Trong đó: Y biến nhị phân, thể ƯDTBKT nông hộ vào sản xuất lúa đo lường hai giá trị (1 nông hộ sản xuất lúa có ứng dụng mô hình tiến kỹ thuật, nông hộ không ƯDTBKT hay gọi nông hộ sản xuất lúa theo phương thức truyền thống) Các biến X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 biến độc lập có ảnh hưởng đến định ứng dụng tiến kỹ thuật 3.5.2.4 Mô hình phân tích nhân tố khám phá (Factor Analysis) Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình phân tích nhân tố (Factor Analysis) để nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ ƯDTBKT vào sản xuất lúa nông hộ khu vực ĐBSCL Mô hình phân tích nhân tố có dạng: Fi = V1X1 + V2X2 + V3X3 + V4X4 + V5X5 + V6X6 + V7X7 + V8X8 + V9X9 + V10X10 + V11X11 + V12X12 + V13X13 + V14X14 + V15X15 Fi : Ước lượng nhân tố thứ i Vi : Trọng số hay hệ số nhân tố (V1: Diện tích đất sản xuất, V2 : Nguồn lao động, V3 : Khả tài chính, V4 : Trình độ học vấn, V5 : Tăng suất, V6 : Tăng lợi nhuận, V7 : Tiết kiệm lao động, V8 : Giảm chi phí, V9 : Nâng cao chất lượng, V10 : Yêu cầu thị trường, V11 : Hưởng ứng phong trào, V12 : Hỗ trợ địa phương, V13 : Giảm ô nhiễm môi trường, V14 : Thông tin TBKT, V15 : An toàn lao động) 3.5.2.5 Phương pháp phân tích màng bao liệu Data Envelopment Analysis –DEA Vấn đề thực nhờ mô hình CRS Input-Oriented DEA có dạng sau: N  Min,xi* wi’xi*, ix ji  x * ji  0, j i1 N   i y ki  y ki  ,  k i1  i  0, i Footer Page of 123 Header Page 10 of 123 Subject to:  qik  Q  0, xij*  X  0, i  0, i *Ước lượng hiệu kỹ thuật theo qui mô không đổi(TE): Hiệu kỹ thuật hộ sản xuất lúa thứ i ước lượng theo mô hình sau: TEi = λiθi Ràng buộc: -Yi + Yλ ≥ θiXi - Xλ ≥ λ≥0 Trong đó: X Y: vector đầu vào vector đầu ra; θi: hiệu kỹ thuật hộ thứ i theo quy mô cố định; λ (nx1): xác định mối quan hệ tuyến tính hộ sản xuất lúa nhóm với hộ thứ i; Với ≤ θi ≤ 1: θi=1 hộ sản xuất đường biên hiệu quả, hộ đạt hiệu kỹ thuật Ngược lại, θi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long, Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long, Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn