Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện cẩm mỹ, tỉnh đồng nai

128 398 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2017, 11:14

i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Lê Văn Bình học viên cao học khóa K22B trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam (cơ sở - Đồng Nai) xin cam đoan, đề tài công trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Đồng Nai, ngày 01 tháng 10 năm 2016 Ngƣời cam đoan Lê Văn Bình ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc gửi đến PGS.TS.Trần Hữu Dào, người thầy tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian thực hoàn thành đề tài nghiên cứu Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn trân trọng đến quý thầy cô tham gia giảng dạy môn học chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam Tôi xin gửi lời cảm ơn đến chuyên gia chuyên ngành đóng góp ý kiến, tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ hoàn thành đề tài Tôi xin cảm ơn lãnh đạo UBND huyện Cẩm Mỹ tạo điều kiện cho tiếp cận thu thập thông tin, số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài Cuối xin chân thành cảm ơn giúp đỡ động viên tất người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp suốt trình theo học hoàn thành luận văn thân Đồng Nai, ngày 01 tháng 10 năm 2016 Tác giả Lê Văn Bình iii MỤC LỤC MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ vii ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu t ng quát 3 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI 1.1 Cơ sở lý luận công tác quản lý Nhà nước đất đai 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò quản lý Nhà nước đất đai 1.1.3 Nội dung, công cụ phương pháp quản lý nhà nước đất đai 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước đất đai 23 1.2 Cơ sở thực tiễn công tác quản lý nhà nước đất đai 25 1.2.1 Sơ lược tình hình công tác quản lý nhà nước đất đai giới 25 1.2.2 Sơ lược tình hình công tác quản lý nhà nước đất đai Việt Nam 27 1.3 T ng quan tài liệu, công trình nghiên cứu có liên quan đến công tác quản lý nhà nước đất đai 32 1.3.1 Về tài liệu 32 1.3.2 Về công trình nghiên cứu có liên quan 33 CHƢƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HUYỆN CẨM MỸ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Đặc điểm huyện Cẩm Mỹ 34 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Cẩm Mỹ 41 2.1.3 Đánh giá chung đặc điểm, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 50 2.2 Phương pháp nghiên cứu 52 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu 52 2.2.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 54 CHƢƠNG 3: KẾT QỦA NGHIÊN CỨU 55 3.1 Thực trạng công tác quản lý nhà nước đất đai huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai……………… 55 3.1.1 Bộ máy quản lý đất đai 55 3.1.2 Ban hành văn quy phạm pháp luật t chức thực văn 56 iv 3.1.3 Xác định địa giới hành chính, lập quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập đồ hành 56 3.1.4 Khảo sát, đo đạc, lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất 58 3.1.5 Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 60 3.1.6 Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 63 3.1.7 Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất 67 3.1.8 Đăng ký đất đai, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 68 3.1.9 Thống kê, kiểm kê đất đai 71 3.1.10 Xây dựng hệ thống thông tin đất đai 74 3.1.11 Quản lý tài đất đai giá đất 74 3.1.12 Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất 76 3.1.13 Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử lý vi phạm pháp luật đất đai 76 3.1.14 Ph biến, giáo dục pháp luật đất đai 78 3.1.16 Quản lý hoạt động dịch vụ đất đai 80 3.2 Thực trạng công tác quản lý nhà nước đất đai xã Xuân Tây, xã Bảo Bình, xã Nhân Nghĩa 82 3.2.1 Kết đánh giá đối tượng trực tiếp sử dụng đất 82 3.2.2 Kết đánh giá của cán quản lý 84 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Cẩm Mỹ 86 3.3.1 Về công tác ban hành văn t chức thực 87 3.3.2 Về t chức máy quản lý nhà nước đất đai 87 3.3.3 Về ý thức chấp hành pháp luật người sử dụng đất 87 3.3.4 Kết đánh giá đối tượng trực tiếp SDĐ cán quản lý 88 3.4.2 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân 92 3.5 Đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đất đai huyện Cẩm Mỹ thời gian tới 95 3.5.1 Nhóm giải pháp chung 95 3.5.2 Một số giải pháp cụ thể 98 3.5.3 Một số kiến nghị 101 3.5.3.1 Kiến nghị tỉnh Đồng Nai 101 3.5.3.2 Kiến nghị Bộ, Ngành Trung ương 101 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 v DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT BĐĐC : Bản đồ địa GCN : Giấy chứng nhận GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất (gọi tắc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) GDTX : Giáo dục thường xuyên HĐND : Hội đồng nhân dân HTCĐ : Học tập cộng đồng KT – XH : Kinh tế - Xã hội SDĐ : Sử dụng đất THCS : Trung học sở THPT : Trung học ph thông UBND : Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Diện tích loại đất huyện Cẩm Mỹ 2.1 Trang 36 2.2 Nhiệt độ, lượng mưa tỉnh Đồng Nai 2.3 Tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế giai đoạn 2010- 41 2015 huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 3.1 T ng hợp số lượng đồ địa theo tỷ lệ 3.2 T ng hợp kết cho thuê đất, giao đất, thực dự án 63 3.3 T ng hợp kết thu hồi đất thực dự án 65 3.4 T ng hợp kết chuyển mục đích sử dụng đất 66 3.5 T ng hợp số liêu kiểm kê đất đai 72 3.6 T ng hợp số liêu thu nghĩa vụ tài đất đai 75 3.7 Kết đánh giá đối tượng trực tiếp sử dụng đất xã 83 Xuân Tây, xã Bảo Bình, xã Nhân Nghĩa 3.8 Kết đánh giá cán quản lý 01 Phụ biểu: Các văn ban hành lĩnh vực đất đai 110 huyện Cẩm Mỹ 02 Phụ biểu : Dân số, lao động, việc làm thu nhập huyện 113 Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010- 2015 03 Phụ biểu : Tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế năm 115 2015 huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 04 Phiếu điều tra vấn 40 58 85 116 vii DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 2.1 Biểu đồ địa giới hành huyện Cẩm Mỹ 35 3.1 Biểu đồ Phân b loại đất huyện Cẩm 73 Mỹ 3.1 Đồ thị kết đánh giá đối tượng trực 84 tiếp sử dụng đất xã Xuân Tây, xã Bảo Bình, xã Nhân Nghĩa 3.2 Đồ thị kết đánh giá cán quản lý 86 ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài: Đất đai tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng Trải qua nhiều hệ, nhân dân ta tốn bao công sức, xương máu tạo lập bảo vệ vốn đất ngày Thật vậy, đất đai tồn từ xa xưa, từ trước xuất loài người, qua nhiều thiên niên kỷ, người người sống tồn vĩnh với đất Đất đai gắn bó với người cách chặt chẽ tách rời Đất đai có hạn nhu cầu đất đai ngày tăng lên Bên cạnh việc SDĐ đai lãng phí, không hiệu quả, việc hủy hoại đất tốc độ gia tăng dân số, đặc biệt khu vực đô thị, khu vực dân cư tập trung khiến cho đất đai khan ngày khan Trong quản lý Nhà nước đất đai quyền cấp địa phương nơi mà phần lớn thẩm quyền giải thủ tục hành đất đai thực Nơi mối quan tâm hàng đầu tầng lớp nhân dân Vấn đề cần nghiên cứu cách nghiêm túc, luận khoa học để có biện pháp, sách điều chỉnh phù hợp Để phù hợp với trình đ i kinh tế, Nhà nước quan tâm đến vấn đề đất đai ban hành nhiều văn pháp quy để quản lý đất đai, điều chỉnh mối quan hệ đất đai theo kịp với tình hình thực tế như: Luật đất đai năm 1987, 1993, 2003, 2013, Luật dân năm 2005, 2015 văn luật có quy định cụ thể công tác quản lý Nhà nước đất đai; Trong đó, Luật Đất đai 2013 quy định cụ thể, chi tiết nội dung công tác quản lý Nhà nước đất đai Đây nội dung quan trọng nhằm xác lập mối quan hệ pháp lý đầy đủ Nhà nước người SDĐ để người SDĐ quan quản lý Nhà nước thực quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật Đối với huyện Cẩm Mỹ huyện miền núi, thức vào hoạt động ngày 01/01/2004 theo Nghị định số 97/2003/NĐ-CP ngày 21/08/2003 Chính Phủ, với tồng diện tích tự nhiên 46.445,07ha tách sở 06 xã huyện Xuân Lộc 07 xã thuộc thị xã Long Khánh, nằm phía Đông Nam tỉnh Đồng Nai Ranh giới Huyện tiếp giáp Phía Bắc giáp TX Long Khánh Xuân Lộc; Nam giáp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Đông giáp huyện Xuân Lộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây giáp huyện Long Thành Diện tích tự nhiên nói phần lớn núi đá có hiệu sử dụng thấp, phần diện tích mặt có hiệu sử dụng đất cao Trong năm qua, đặc biệt giai đoạn từ năm 2010 tới nay, tình hình KT - XH huyện phát triển mạnh mẽ, quán trình biến động đất đai lớn để phục phụ nhu cầu phát triển, đặc biệt việc chuyển mục đích SDĐ từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, đất giao thông, thuỷ lợi; đất trụ sở quan, đất Tuy nhiên trình quản lý chưa theo kịp với tốc độ phát triển, hồ sơ địa bị lạc hậu chưa thực lại, lực quản lý đất đai hạn chế, tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai lớn, đặc biệt đơn thư vượt cấp Vì nâng cao hiệu quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện cần thiết Bên cạnh đó, trình thực luật Đất đai quy định khác huyện nhiều hạn chế khâu t chức thực Nhiều văn có tính chất pháp lý chồng chéo mâu thuẩn, tình trạng chuyển dịch đất đai kiểm soát pháp luật xảy Việc cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân chậm, đặc biệt đất sản xuất nông nghiệp Đối với vấn đề cấp QSDĐ quyền sở hữu nhà việc triển khai chưa đồng bộ, diện tích chưa cấp giấy nhiều Việc tranh chấp đất đai diễn nhều hình thức, Đứng trước thực trạng đó, để đưa vào việc quản lý sử dụng đất đai ngày có hiệu quả, góp phần vào công cải tạo xã hội chủ nghĩa, cần phải rút kinh nghiệm từ thực tế trình quản lý SDĐ Trên sở đó, xây dựng biện pháp nhằm lý SDĐ hiệu hơn, bền vững Với mong muốn làm giảm bớt khó khăn quản lý Nhà nước đất đai huyện Cẩm Mỹ Xuất phát từ lý trên, để đánh giá cách đầy đủ khoa học tình hình quản lý đất đai địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tác giả chọn đề tài tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai” để phần giúp huyện Cẩm Mỹ thực tốt công tác quản lý Nhà nước đất đai thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu M c tiêu t ng quát Trên sở phân tích thực trang công tác quản lý Nhà nước đất đai đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước đất đai huyện Cẩm Mỹ 2.2 M c tiêu c th - Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn công tác quản lý Nhà nước đất đai - Đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai - Đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thời gian tới Đối tƣ ng nghiên cứu Ph m vi nghiên cứu Đ i tư ng nghiên c u Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai h m vi nghiên c u - Phạm vi nội dung: Luận văn nghiên cứu nội dung, công cụ quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai - Phạm vi không gian: Luận văn nghiên cứu công tác quản lý Nhà nước đất đai 13 xã địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 107 21 Chính phủ, 2014 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 22 Chính phủ, 2014 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định bồ thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất 23 Chính phủ, 2014.Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai 24 Quốc hội, 2003 Luật đất đai 2003 25 Quốc hội, 2013 Luật đất 2013 26 Trần Thanh Hùng, 2011 Bài giảng Quản lý hành Nhà nước đất đai, Trường Đại học Thủ Dầu Một 27 Trần Thị Thu Hằng, 2014 Đánh giá số nội dung công tác quản lý nhà nước đất đai giai đoạn 2008 – 2013 28 Nguyễn Bá Long, 2007 Bài giảng Quản lý hành Nhà nước đất đai, Trường Đại học Lâm Nghiệp 29 Nguyễn Bá Long, 2008 Bài giảng Đăng kí thống kê đất đai, Trường Đại học Lâm Ngiệp 30 Phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Cẩm Mỹ, 2010 Báo cáo tổng kết công tác tài nguyên môi trường năm 2010 31 Phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Cẩm Mỹ, 2014 Báo cáo tổng kết năm công tác tài nguyên môi trường từ năm 2011 – 2014 32 Phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Cẩm Mỹ, 2015 Báo cáo tổng kết công tác tài nguyên môi trường năm 2015 33 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, 2013 Báo cáo tổng kết năm công tác tài nguyên môi trường từ năm 2010 - 2013 34 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, 2014 Báo cáo tổng kết công tác tài nguyên môi trường năm 2014 108 35 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, 2015 Báo cáo tổng kết công tác tài nguyên môi trường năm 2015 36 Nguyễn Kim Sơn, 2000 Tổng hợp sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới, Báo cáo khoa học chuyên đề 1, T ng cục địa 37 Nguyễn Khắc Thái Sơn, 2007 Giáo trình quản lý nhà nước đất đai nhà xuất nông nghiệp Hà Nội 38 Sở Tài nguyên Môi trường, 2012.Thông báo số 297/TB-STNMT ngày 05/11/2012 tỉnh Đồng Nai Thông báo “Kết luận họp Giám đốc Sở Tài 39 UBND tỉnh Đồng Nai, 2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 việc ban hành lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn tỉnh Đồng Nai 40 UBND tỉnh Đồng Nai, 2013 Văn số 3159/UBND-CNN ngày 25/04/2013 việc cấp giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất.nguyên Môi trường việc đẩy nhanh công tác cấp giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất địa bàn huyện Cẩm Mỹ” 109 Phụ biểu 01 Các văn ban hành lĩnh vực đất đai huyện Cẩm Mỹ ST T Số văn Ngày hành ban N i dung văn 117/UBND-CN 07/03/2011 118/UBND-CN 126/UBND-NN 126/UBND-NN 07/03/2011 09/03/2011 09/03/2011 204/UBND-TH 06/04/2011 208/UBND-TH 07/04/2011 220/UBND-TH 05/04/2011 241/UBND-TH 21/04/2011 307/UBND-TH 10 16/05/2011 771/UBND-TH 26/10/2011 02/UBND-TH 11 04/01/2012 06/UBND-TH 12 05/01/2012 13 10/UBND-TH 05/01/2012 14 17/UBND-TH 06/01/2012 Lập báo cáo kết triển khai thực dự án hồ chứa nước Sông Ray giải khiếu nai Đăng ký quy hoạch khu trung tâm xã điểm dân cư nông thôn tập trung Cập nhật quy hoạch sử dụng đất tôn giáo xã Thừa Đức Cập nhật quy hoạch sử dụng đất tôn giáo xã Thừa Đức Chấp thuận chủ trương thực đo đạc lập đồ địa khu đất 23,089 ha, xã Xuân Quế Giao nhiệm vụ phối hợp t chức bán đấu giá quyền sử dụng đất khu thương mại dịch vụ khu dân cư Đăng ký nhu cầu sử dụng đất phục vụ lập quy hạoch SDĐ đến năm 2020, KHSDĐ gđ 20112015 huyện Cẩm Mỹ Thẩm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giải vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt dự án nâng cấp, mở rộng Xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân Khẩn trương triển khai giảp pháp thu hồi đất, giải phóng mặt dự án đường cao tốc TP HCM-LT-DG Giải phóng mặt bằng, di dời vật kiến trúc nằm hành lang công trình nâng cấp, mở rộng Hương lộ 10 Thực thủ tục đất đai dự án, công trình cấp bách năm 2011 Khảo sát trạng quy haọch giao thông 110 15 81/UBND-CN 07/02/2012 16 223/UBND-NN 12/03/2012 17 224/UBND-NN 12/03/2012 18 237/UBND-TH 19/03/2012 19 369/UBND-TH 20/04/2012 20 453/UBND-NN 16/05/2012 21 494/UBND-NN 24/05/2012 22 536/UBND-NN 31/05/2012 23 622/UBND-NC 21/06/2012 24 638/UBND-NC 28/06/2012 25 860/UBND-NC 27/08/2012 26 933/UBND-CN 13/09/2012 27 237/UBND-NN 10/04/2013 28 11/CT-UBND 13/05/2013 29 20/KH -UBND 14/05/2013 tuyến đường Hương lộ 10 nối với ĐT 769 (vị trí nghĩa địa Điều chỉnh quy hoạch chung lập quy hoạch phân khu đô thị Thị Trấn Long Giao Giới thiệu địa điểm Thông báo thu hồi đất UBND tỉnh Đồng Nai dự án xây dựng Bảo tàng Giới thiệu địa điểm Thông báo thu hồi đất UBND tỉnh Đồng Nai dự án xây dựng Bảo tàng Phối hợp triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành năm 2012 Xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân Tình hình triển khai dự án có sử dụng đất Thực bàn giao đất trường mầm non thuộc T ng công ty cao su Đồng Nai địa phương quản Khu đất xin mở rộng Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai xã Xuân Đường huyện Cẩm Mỹ Quyết định cưỡng chế hành chính, định thành lập đoàn cưỡng chế hộ ông Lê Văn Nhất V/v hỗ trợ chứng kiến việc cưỡng chế hành thu hồi đất hộ ông Lê Văn Nhất, dự án đường cao tốc Giải tranh chấp quyền sử dụng đất Lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng ĐT 765 Phê duyệt kế hoạch tập huấn văn quản lý Nhà nước lĩnh đất đai Tăng cường lãnh đạo công tác cấp giấy CN QSDĐ địa bàn huyện Xây dựng triển khai thực Dự án hoàn thiện, đại hóa hồ sơ, đồ địa giới hành xây dựng sở liệu địa giới hành cấp địa bàn tỉnh 111 30 450/UBND-NN 27/05/2013 31 1007/UBNDNN 07/10/2013 32 58/UBND-ĐĐ 16/01/2014 33 137/UBND-ĐĐ 17/02/2014 34 138/UBND-ĐĐ 17/02/2014 35 141/UBND-ĐĐ 18/02/2014 36 232/UBND-ĐĐ 13/03/2014 37 251/UBND-ĐĐ 18/03/2014 38 252/UBND-ĐĐ 18/03/2014 39 825/UBND-ĐĐ 15/07/2014 40 832/UBND-ĐĐ 17/07/2014 41 879/UBNDPPLT 29/07/2014 42 1079/UBNDĐĐ 11/09/2014 43 162/UBND-ĐC 10/02/2015 44 289/UBND-ĐC 13/03/2015 Hỗ trợ phát triển Đất trồng lúa địa bàn huyện CẩmMỹ Rà soát cập nhật ranh giới đồ qu hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Xuân Myỹ, huyện Cẩm Mỹ Rà soát quỹ đất công, tài sản công gắn liền với đất địa bàn huyện Giải hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ xã Xuân Đông Giải hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ xã Xuân Tây Đề nghị thỏa thuận mặt phân lô khu dân cư Hương lộ 10, huyện Cẩm Mỹ Thực Đề án tuyên truyền, ph biến pháp luật lĩnh vực đất đai Xử lý hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất dự án sản xuất kinh doanh khu cụm CN Triển khai Luật Đất đai năm 2013 Gia hạn việc thực kế hoạch đăng ký cấp, đ i giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác Triển khai quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất trình tự, thủ tục Xác minh định tịch thu đất đai Chấp thuận chủ trương đo đạc chỉnh lý biến động, phục vụ công tác Đăng ký đất đai, cấp giấy CNĐKQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất địa bàn xã Xuân Đông Triển khai Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 ban hành Quy định giá loại đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015-2019 Phê duyệt kế hoạch kiểm tra, rà soát công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 112 đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất t chức địa bàn huyện Cẩm Mỹ Xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm 45 296/UBND-NC 16/03/2015 soát thủ tục hành năm 2015 Phối hợp thực đo đạc, cắm mốc hoàn 46 531/UBND-NC 17/04/2015 thiện, đại hóa hồ sơ, đồ địa giới hành cấp Phê duyệt Kế hoạch đăng ký đất đai xây dựng sở liệu địa khu đất 47 677/UBND-NC 13/05/2015 227,83 UBND tỉnh thu hồi T ng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai giao cho UBND xã Sông Ray quản lý Chấn chỉnh thực phận tiếp nhận 48 683/UBND-NC 14/05/2015 trả kết lĩnh vực đất đai (Nguồn: Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ) 113 Phụ biểu 02: Dân số, lao đ ng, việc làm thu nhập huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai giai đo n 2010- 2015 CHỈ TIÊU Tổng số hộ Dân số trung bình phân theo: Tỷ số giới tính dân số: Tổng tỷ suất sinh: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên: Tỷ lệ lao động từ 15t trở lên làm việc thời điểm 1/7 hàng năm ktế qua đào tạo Lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc thời điểm 1/7 hàng năm ngành kinh tế: Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản Công nghiệp Xây dựng Dịch vụ Đơn tính Hộ Người vị 2010 2011 2012 2013 2014 2015 32.017 32.406 32.738 32.892 33.087 33.205 142.172 145.380 149.365 152.874 153.916 154.621 105,04 105,52 106,23 106,28 105,54 2,47 2,42 2,38 2,37 2,36 Nam/100 103,80 nữ Con/phụ 2,51 nữ Người 81.615 83.561 85.986 88.175 88.965 89.592 % 43,08 44,95 45,59 46,19 47,11 47,30 Người 73.896 75.075 77.019 78.969 80.125 80.896 Người 56.118 56.312 57.251 57.357 57.567 57.721 Người 3.924 4.451 4.987 5.845 6.187 6.459 Người 13.854 14.312 14.781 15.767 16.371 16.716 114 Tỷ lệ thất nghiệp Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: Thu nhập BQ tháng LĐ làm công ăn lương từ 15 tuổi trở lên làm việc phân theo ngành Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản Công nghiệp Xây dựng % 5,01 4,80 4,63 4,54 4,53 4,51 %o 12,54 12,32 12,21 11,93 11,71 11,42 Nghìn đồng 2.658,56 2.830,95 3.018,80 3.208,37 3.421,80 3.653,07 Nghìn đồng 1.915,74 2.081,71 2.257,56 2.456,41 2.673,47 2.904,59 Nghìn 3.001,61 3.156,41 3.333,98 3.486,69 3.669,75 3.878,97 đồng Nghìn Dịch vụ 3.058,32 3.254,72 3.464,86 3.682,02 3.922,19 4.175,64 đồng (Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Cẩm Mỹ giai đoạn 2010- 2015) 115 Phụ biểu 03: Tăng trƣởng chuyển dịch cấu kinh tế năm 2015 huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai Chỉ tiêu Thực 2014 Thực Kế ho ch 2015 2015 Giá trị sản xuất theo giá so sánh 9.058,92 10.167,24 10.172,29 0 (tỷ đồng): - Nông, Lâm nghiệp Thuỷ 3.513,12 3.801,18 3.819,82 sản - Công nghiệp 2.361,39 2.659,66 2.621,58 Xây dựng: - Dịch vụ 3.184,42 3.706,41 3.730,88 Giá trị sản xuất 10.233,4 11.657,98 11.667,71 theo giá hành (tỷ đồng): - Nông, Lâm nghiệp Thuỷ 4.404,83 4.931,18 4.960,43 sản - Công nghiệp 2.563,56 2.908,80 2.862,50 Xây dựng: - Dịch vụ 3.265,00 3.818,00 3.844,78 Thu nhập bq hàng tháng 2.797,41 3.016,32 3.021,31 nhân (nghìn đồng): (Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Cẩm Mỹ năm 2015) So Kế ho ch sanh 2016 kỳ Thực /Kế ho ch 2015 11.425,17 112,29 100,05 4.139,48 108,73 100,49 2.939,67 111,02 98,57 4.346,02 117,16 100,66 13.259,22 114,02 100,08 5.538,58 112,61 100,59 3.222,26 111,66 98,41 4.498,37 117,76 100,70 3.294,63 108,00 100,17 116 H PHIẾU PH NG VẤN GIA ĐÌNH CÁ NH N S DỤNG ĐẤT Phiếu số: …….… Tôi tiến hành làm luận văn Thạc sỹ Xin phép hỏi Ông/Bà số câu hỏi liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất đai địa phương Các thông tin giữ kín phục vụ mục đích nghiên cứu luận văn Ngày điều tra: / /2016 Địa điểm:……………………………………………………………………… I Những thông tin chung h : 1.1 Họ tên chủ hộ: ……………………………………………………… 1.2 Giới tính: …………………………………………….………………… 1.3 Tu i: ………………………………………………….………………… 1.4 Địa chỉ: ……………………………………………….………… …… 1.5 Trình độ học vấn: ………………………………….…………………… Cấp  Cấp  Cấp  Trung cấp, công nhân kỹ thuật  Cao đẳng, đại học  1.6 Nghề nghiệp hộ: Trồng trọt:  Chăn nuôi:  Nuôi trồng thuỷ sản:  Khác: ……………………………………………………………… 1.7 Số người hộ: ………………………………………………người 1.8 Diện tích đất sử dụng…………………………………………m2 1.9 Thu nhập hộ ông (bà) năm bao nhiêu: ………………… đồng II N i dung câu hỏi: Câu Ông (Bà) nhận xét s nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước đất đai t i địa phương nơi Ông (Bà) sinh s ng: Ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai t chức thực văn Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Xác định địa giới hành chính, lập quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập đồ hành Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Khảo sát, đo đạc, lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất 117 Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất Chưa tốt  Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Đăng ký đất đai, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Rất tốt  Tốt  Thống kê, kiểm kê đất đai Tương đối tốt  Chưa tốt  Rất tốt  Tốt  Xây dựng hệ thống thông tin đất đai Tương đối tốt  Chưa tốt  Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  10 Quản lý tài đất đai giá đất Chưa tốt  Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  11 Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  12 Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử lý vi phạm pháp luật đất đai Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  13 Ph biến, giáo dục pháp luật đất đai Chưa tốt  Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  14 Giải tranh chấp đất đai; giải khiếu nại, tố cáo quản lý sử dụng đất đai Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  15 Quản lý hoạt động dịch vụ đất đai Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Câu Ông (Bà) có ý kiến s nội dung liên quan đến việc sử d ng đất t i địa phương nơi Ông (Bà) sinh s ng: Ý thức chấp hành pháp luật đất đai nhân dân Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Chưa tốt  118 Câu Ông (Bà) nhận xét s nội dung liên quan đến giải thủ t c hành t i địa phương nơi Ông (Bà) sinh s ng: Công tác tuyên truyền, ph biến pháp luật đất đai Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Việc công khai thủ tục hành đất đai phận tiếp nhận trả kết “bộ phận cửa” Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Việc giải thủ tục hành liên quan đến lĩnh vực đất đai phận tiếp nhận trả kết “bộ phận cửa” Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Thái độ phục vụ cán bộ, công chức làm việc lĩnh vực đất đai Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Câu Đ hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đất đai địa phương theo Ông (Bà) cần phải làm gì? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………… Xin trân trọng cảm ơn Ông (Bà)! 119 PHIẾU PH NG VẤN CÁN B , CÔNG CHỨC TRỰC TIẾP QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Phiếu số: …….… Tôi tiến hành làm luận văn Thạc sỹ Xin phép hỏi Ông/Bà số câu hỏi liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất đai địa phương Các thông tin giữ kín phục vụ mục đích nghiên cứu luận văn Ngày điều tra: / /2016 Địa điểm: I Những thông tin chung: 1.1 Họ tên: ………………………………………………………………… 1.2 Giới tính: Nam  Nữ  1.3 Chức vụ: …………………………….…………………………………… 1.4 Đơn vị công tác: ………………………………………………………… 1.5 Trình độ chuyên môn Trung cấp  Cao đẳng  Đại học  Trên đại học  Chuyên ngành: ……………………………………………………………… 1.6 Số năm tham gia công tác: ………………… …………………… năm II N i dung câu hỏi: Câu Ông (Bà) cho biết s nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước đất đai t i địa phương nơi Ông (Bà) công tác: Ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai t chức thực văn Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Xác định địa giới hành chính, lập quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập đồ hành Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Khảo sát, đo đạc, lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Chưa tốt  Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 120 Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất Chưa tốt  Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Đăng ký đất đai, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Rất tốt  Tốt  Thống kê, kiểm kê đất đai Tương đối tốt  Chưa tốt  Rất tốt  Tốt  Xây dựng hệ thống thông tin đất đai Tương đối tốt  Chưa tốt  Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  10 Quản lý tài đất đai giá đất Chưa tốt  Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  11 Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  12 Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử lý vi phạm pháp luật đất đai Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  13 Ph biến, giáo dục pháp luật đất đai Chưa tốt  Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  14 Giải tranh chấp đất đai; giải khiếu nại, tố cáo quản lý sử dụng đất đai Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  15 Quản lý hoạt động dịch vụ đất đai Chưa tốt  Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Câu Ông (Bà) cho biết s nội dung liên quan đến giải thủ t c hành t i địa phương nơi Ông (Bà) công tác: Công tác tuyên truyền, ph biến pháp luật đất đai Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Việc công khai thủ tục hành đất đai phận tiếp nhận trả kết “bộ phận cửa” Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Việc giải thủ tục hành liên quan đến lĩnh vực đất đai phận tiếp nhận trả kết “bộ phận cửa” Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Điều kiện vật chất phục vụ công tác quản lý đất đai 121 Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, công chức trực tiếp quản lý đất đai Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Thái độ phục vụ cán bộ, công chức làm việc lĩnh vực đất đai Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, công chức cấp Ủy quyền địa phương Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Câu Ông (Bà) cho biết s nội dung liên quan đến việc sử d ng đất t ch c, hộ gia đình cá nhân t i địa phương nơi Ông (Bà) công tác: Ý thức chấp hành pháp luật đất đai nhân dân Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Chưa tốt  Câu Đ hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đất đai địa phương theo Ông (Bà) cần phải làm gì? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………… Xin trân trọng cảm ơn ông (bà)! ... đai - Đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng. .. công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Cẩm Mỹ - Những thành công, tồn tại, nguyên nhân công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Cẩm Mỹ - Đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác. .. trạng công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai h m vi nghiên c u - Phạm vi nội dung: Luận văn nghiên cứu nội dung, công cụ quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Cẩm Mỹ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện cẩm mỹ, tỉnh đồng nai , Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện cẩm mỹ, tỉnh đồng nai , Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện cẩm mỹ, tỉnh đồng nai

Từ khóa liên quan