Quản lý nhân lực tại nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật

113 318 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2017, 16:34

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - HOÀNG THỊ THU HƢỜNG QUẢN NHÂN LỰC TẠI NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - HOÀNG THỊ THU HƢỜNG QUẢN NHÂN LỰC TẠI NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ MÃ SỐ: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ THỊ DẬU XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN TS VŨ THỊ DẬU PGS.TS PHẠM VĂN DŨNG HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Những nội dung luận văn thực dƣới hƣớng dẫn trực tiếp TS.Vũ Thị Dậu, nguyên cán giảng dạy Khoa Kinh tế Chính trị, Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Mọi tham khảo dùng luận văn đƣợc trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố Nếu có chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo hay gian trá, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng pháp luật Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Hoàng Thị Thu Hƣờng LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập hoàn thành luận văn này, nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ quý báu thầy, cô động viên, giúp đỡ từ gia đình, bạn bè Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin đƣợc bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Tôi xin trân trọng cảm ơn TS Vũ Thị Dậu nguyên cán giảng dạy Khoa Kinh tế trị, Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Cô tận tình bảo, truyền đạt kinh nghiệm thực tế quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình nghiên cứu đề tài hoàn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa Kinh tế Chính trị, Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; thầy giáo, cô giáo Khoa giúp tích lũy thêm kiến thức trình học tập hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chi lãnh đạo chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, đồng nghiệp công tác Nhà xuất tạo điều kiện việc cung cấp thông tin, số liệu để hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin dành biết ơn đến ngƣời thân gia đình, bạn, đồng nghiệp khích lệ động viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Hoàng Thị Thu Hƣờng MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ QUẢN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC CÔNG 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu quản nhân lực vấn đề liên quan 1.1.1 Nhóm công trình nghiên cứu nhân lực 1.1.2 Nhóm công trình nghiên cứu quản nhân lực 1.1.3 Nhóm công trình nghiên cứu kinh nghiệm quản nhân lực 1.2 Cơ sở luận quản nhân lực tổ chức công 13 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu 13 1.2.2 Nội dung quản nhân lực 18 1.2.3 Tiêu chí đánh giá 24 1.2.4 Nhân tố ảnh hƣởng 26 1.3 Kinh nghiệm quản nhân lực số nhà xuất học kinh nghiệm cho Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật 30 1.3.1 Nhà xuất luận trị 30 1.3.2 Nhà xuất Văn hoá dân tộc 31 1.3.3 Nhà xuất Nhân dân Giang Tô (Trung Quốc) 33 1.3.4 Bài học cho Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật 34 Chƣơng THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 36 2.1 Thu thập xử tài liệu 36 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 37 2.2.1 Phƣơng pháp logic - lịch sử 37 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích - tổng hợp 38 2.2.3 Phƣơng pháp thống kê, mô tả 39 2.2.4 Phƣơng pháp so sánh 39 2.2.5 Phƣơng pháp điều tra bảng hỏi 40 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN NHÂN LỰC TẠI NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 41 3.1 Giới thiệu khái quát Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật 41 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Nhà xuất 41 3.1.2 Các yếu tố nguồn lực 43 3.1.3 Bộ máy tổ chức máy quản nhân lực Nhà xuất 47 3.2 Phân tích thực trạng quản nhân lực Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật 51 3.2.1 Hoạch định nhân lực 51 3.2.2 Tuyển dụng nhân lực 55 3.2.3 Đào tạo bồi dƣỡng nhân lực 56 3.2.4 Kiểm tra, đánh giá nhân lực 60 3.2.5 Thù lao khuyến khích lao động 61 3.3 Đánh giá chung công tác quản nhân lực Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật 66 3.3.1 Những kết đạt đƣợc 66 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 70 Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN NHÂN LỰC TẠI NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 75 4.1 Bối cảnh định hƣớng hoàn thiện công tác quản nhân lực Nhà xuất giai đoạn 2016-2020 75 4.1.1 Bối cảnh – Cơ hội thách thức nhân lực quản nhân lực 75 4.1.2 Định hƣớng hoàn thiện 78 4.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản nhân lực Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật 80 4.2.1 Cơ cấu lại nhân lực Nhà xuất 80 4.2.2 Đổi chế, sách tuyển dụng nhân lực 81 4.2.3 Đổi mới, nâng cao chất lƣợng đào tạo, đào tạo lại, bồi dƣỡng nhân lực 83 4.2.4 Nâng cao chất lƣợng công tác đánh giá nhân lực 87 4.2.5 Định hƣớng cho biên tập viên thay đổi tƣ để xứng với vị điều kiện 88 4.2.6 Tạo động lực cho cán bộ, biên tập viên 91 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa CBCCVC Cán bộ, công chức, viên chức CBCNV Cán bộ, công nhân viên CBVC Cán bộ, viên chức CC Công chức NNL Nguồn nhân lực NL Nhân lực NSNN Ngân sách nhà nƣớc Nxb Nhà xuất Nxb CTQGST Nhà xuất Chính trị quốc giaSự thật 10 QLNL Quản nhân lực 11 QLNNL Quản nguồn nhân lực 12 VC Viên chức i DANH MỤC BẢNG STT Số bảng Tên bảng Trang Bảng 3.1 Kết hoạt động xuất giai đoạn 2011-2015 43 Bảng 3.2 Nhân lực Nhà xuất đến năm 2015 44 Số biên tập viên (bao gồm biên tập viên kỹ, mỹ thuật thuộc Trung tâm Tổ chức in) giai đoạn 2011-2015 45 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Kế hoạch nhân lực giai đoạn 2011-2015 52 Bảng 3.5 Công tác quy hoạch cán 53 10 11 12 Tình hình bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo, quản giai đoạn 2011-2015 Tình hình xếp, điều chuyển cán giai đoạn Bảng 3.7 2011-2015 Tình hình tuyển dụng cán bộ, viên chức giai đoạn Bảng 3.8 2011-2015 Tình hình đào tạo, bồi dƣỡng, phát triển nhân lực Bảng 3.9 Nhà xuất giai đoạn 2011-2015 Kết phân loại, đánh giá cán bộ, viên chức Bảng 3.10 giai đoạn 2011-2015 Kết nâng bậc lƣơng, nâng mức Phụ cấp thâm Bảng 3.11 niên vƣợt khung giai đoạn 2011-2015 Đánh giá thực trạng chế độ đãi ngộ Nhà Bảng 3.12 xuất Bảng 3.6 54 54 56 57 60 62 65 13 Bảng 3.13 Đánh giá chung công tác quản nhân lực Nhà xuất 67 14 Bảng 3.14 Mức độ hài lòng lƣơng, thƣởng nhân viên đƣợc khảo sát Nhà xuất 68 15 Bảng 3.15 Đánh giá công tác đào tạo Nhà xuất 69 16 Bảng 3.16 Đánh giá môi trƣờng làm việc Nhà xuất 70 ii DANH MỤC HÌNH STT Số hình Tên hình Hình 3.1 Hình 3.2 Sơ đồ bô ̣ máy quản nhân lực của Nhà xuất Sơ đồ tổ chƣ́c bô ̣ máy của Nhà xuất iii Trang 48 50 dựng tƣởng nghề nghiệp sách luận trị, pháp luật loại sách khó, nội dung khô khan, đối tƣợng độc giả hẹp Chỉ có lòng yêu nghề thực giữ biên tập viên sách luận, trị, pháp luật trụ lại với nghề cách lâu dài Công việc biên tập sách luận trị, pháp luật lại đƣờng khoa học trị, khoa học trí tuệ, biên tập viên phải thƣờng xuyên trau dồi, phấn đấu, rèn luyện để có đƣợc phẩm chất khoa học trị cần thiết Trong chế thị trƣờng nay, xuất sách luận, trị, pháp luật gặp nhiều khó khăn, biên tập viên loại sách phải động, nhiệt tình, phải tâm niệm làm nghề cao quý, phải yêu nghề, tận tâm với nghề có nhiều sáng tạo công tác chuyên môn Việc gìn giữ phẩm chất đạo đức biên tập viên sách luận trị cần thiết Nghĩa là, phải trung thành với Đảng, trung thực với nội dung tác phẩm, với ngƣời đọc, ngƣời học với tác phẩm Yêu nghề, thấy rõ vinh dự trách nhiệm nghề nghiệp phẩm chất tốt để biên tập viên cho đời tác phẩm luận trịgiá trị Thứ ba, bồi dƣỡng phẩm chất cần thiết biên tập viên sách luận trị, pháp luật Bên cạnh phẩm chất chung biên tập viên xuất bản, biên tập viên Nxb CTQGST phải đƣợc bồi dƣỡng phẩm chất phù hợp với công tác biên tập sách luận, trị, pháp luật: - Biên tập viên phải cán trị Bởi lẽ, hoạt động nghề nghiệp họ nhằm mục đích giáo dục ý thức tự giác trị cho quần chúng Nội dung sách luận trị mà họ biên tập vấn đề mang tính trị trực tiếp Do vậy, định chất lƣợng nội dung sách phẩm chất trị biên tập viên Phẩm chất thể trƣớc hết lập trƣờng trị, tƣ tƣởng, niềm tin biên tập viên Chất lƣợng sách luận trị thông qua việc biên tập biên tập viên thể nhạy bén trị, có xử mau lẹ trƣớc 89 diễn biến thời trị, thực tiễn cách mạng việc giải công việc chuyên môn biên tập Phẩm chất thể nhƣ khiếu biên tập viên, cán trị, tạo ứng xử mềm dẻo, khôn ngoan, xác đƣợc coi nhƣ nghệ thuật biên tập, nghệ thuật hoạt động trị - Biên tập viên sách luận trị phải nhà khoa học, có trình độ luận trị, có phƣơng pháp nghiên cứu khoa học Bởi lẽ, biên tập viên ngƣời tổ chức đội ngũ cộng tác viên viết sách luận trị, tức tổ chức việc sáng tạo giá trị văn hóa tinh thần Muốn đánh giá đƣợc chất lƣợng sách luận trị, muốn góp phần sửa chữa, nâng cao chất lƣợng thảo, biên tập viên phải am hiểu vấn đề luận trị mà sách đề cập, am hiểu sâu rộng kiến thức đề cập sách tốt, có điều kiện để sửa chữa sâu hơn, tốt hơn, chất lƣợng hơn, chí nâng cao chất lƣợng sách luận trị lên tầm cao Ngoài ra, biên tập viên có trình độ luận, có khả viết nói việc đánh giá nhận xét thảo xác, việc trao đổi, tiếp xúc, góp ý cho cộng tác viên sách luận trị thuận lợi hiệu Chính thế, yêu cầu chuyên môn biên tập sách luận trị có chất lƣợng đòi hỏi đội ngũ biên tập viên phải thƣờng xuyên nâng cao trình độ luận trị, phải đƣợc trau dồi, bổ sung thông tin, vấn đề luận trị liên quan đến chuyên môn, đến thực tiễn đất nƣớc Có thể nói, biên tập viên sách luận nhƣ “bà đỡ” cho tác phẩm luận trị đời cách suôn sẻ có chất lƣợng, phục vụ tốt cho mục tiêu, nhiệm vụ trị đất nƣớc - Biên tập viên phải có khả tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm luận trị, để có sách luận trịgiá trị chất lƣợng Bởi lẽ, chức xã hội sách luận trị tổ chức, tuyên truyền, cổ 90 động hành động cách mạng quần chúng Hoạt động xuất sách nói chung, biên tập sách nói riêng hoạt động văn hoá chuyên ngành Vì vậy, biên tập viên sách luận trị phải thông thạo nghiệp vụ xuất bản, biên tập sách, tổ chức tốt quy trình biên tập xuất từ khâu đầu đến khâu cuối Năng lực đặc thù biên tập viên loại sách thể nhạy cảm trị, khả tƣ luận, khả viết Chính yếu tố tạo lực tổ chức biên tập biên tập viên, tạo sách luận trị có chất lƣợng cao Muốn đạt đƣợc kiến thức, trình độ nhƣ vậy, phải có thời gian, kế hoạch cụ thể tâm phấn đấu cao Bản thân biên tập viên phải luôn tự học, tự đào tạo, phải có thời gian tích luỹ kiến thức, lực kinh nghiệm cho 4.2.6 Tạo động lực cho cán bộ, biên tập viên Một là, Xây dựng thực sách đãi ngộ hợp lý, thoả đáng; xây dựng môi trƣờng làm việc lành mạnh, công bằng, dân chủ, nhân Tạo điều kiện thuận lợi để ngƣời đƣợc lao động, cống hiến, trƣởng thành gắn bó với quan Nói cách khác, "trách nhiệm đôi với quyền lợi" Môi trƣờng làm việc bao gồm điều kiện sở vật chất CBVC xung quanh môi trƣờng Cơ sở vật chất gồm: bố trí phòng làm việc, trang bị phƣơng tiện máy móc, máy tính, nối mạng internet, sách báo, tài liệu, văn nghị quyết, v.v Ngoài điều kiện vật chất để giúp thực tốt công việc, ngƣời làm việc tổ chức muốn có đƣợc mối quan hệ tốt với ngƣời tổ chức Vì vậy, bầu không khí làm việc thân thiện, đem lại hiệu định làm sở tạo động lực làm việc cho CBVC Cần xây dựng quy chế làm việc mối quan hệ đơn vị theo hƣớng đối tác 91 Hai là, Để thu hút đƣợc ngƣời biên tập sách luận trị, pháp luật có trình độ, cần quan tâm tới việc cải tiến chế độ đãi ngộ, sách tiền lƣơng, cải tiến ngạch lƣơng, bậc lƣơng sách ƣu tiên khác, Trong chế thị trƣờng, sách luận trị, pháp luật loại sách khó bán, số lƣợng in đầu sách thƣờng không lớn Điều ảnh hƣởng đến thu nhập ngƣời làm sách luận trị, pháp luật lại đòi hỏi họ phải có lực, trình độ tính trách nhiệm cao Nghịch cản trở việc thu hút ngƣời giỏi vào nghề biên tập sách l luận, trị, pháp luật Đây vấn đề cần đƣợc tháo gỡ Ba là, Bảo đảm phân công công việc phù hợp với khả năng, lực sở trƣờng CBVC dựa vào đặc điểm tâm cá nhân, tính cách CBCC Khi CBVC đƣợc giao công việc phù hợp với khả năng, sở trƣờng, họ phát huy lực làm việc cách tối đa điều kiện bình thƣờng Tạo hội cho CBVC đƣợc thể tận dụng hết khả lực Bốn là, Tạo điều kiện tinh thần nhƣ bếp ăn phục vụ 24/24h vào dịp cao điểm, nâng cấp phòng thể thao, tổ chức lớp học thể dục, cung cấp dịch vụ giặt là, rửa xe, trông giữ trẻ… Năm là, Chính sách tiền lƣơng phân phối thu nhập tăng thêm phải đƣợc đặc biệt quan tâm Lƣơng không đủ sống mà phải có tích lũy tối thiểu Căn vào kết hoạt động Nxb tùy thuộc vào kết làm việc cá nhân năm, phấn đấu bảo đảm cho CBVC đƣợc hƣởng mức thu nhập từ đến lần lƣơng theo ngạch, bậc theo quy định Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Chính phủ Sáu là, Xây dựng thực phƣơng án giải chế độ, sách hợp lý, hợp tình CBVC diện xếp lại kiện toàn tổ chức máy Bảy là, Căn vào kết hoạt động xuất bản, kết sản xuất - kinh 92 doanh, tháng, tháng quan lại đề mức thƣởng vụ việc cho đơn vị cá nhân có thành tích bật Tiếp tục thực thƣờng xuyên chế độ thƣởng sách có hiệu quả, sách tiêu thụ trọn gói, sách có doanh số cao, thƣởng sách hay, sách đẹp, Cần nghiên cứu ban hành chế độ khuyến khích CBVC hoàn thành học sau đại học, nghiên cứu sinh, chẳng hạn nâng bậc lƣơng, thƣởng đột xuất; khen thƣởng sáng kiến, thƣởng cho công trình nghiên cứu khoa học làm cho việc khen thƣởng thực gắn kết CBVC Nxb; công nhận tƣởng thƣởng xứng đáng lực mức độ cống hiến CBVC Tám là, Xây dựng triển khai có hiệu dự án xây dựng nhà cho CBVC có khó khăn nhà Thực tốt chế độ nghỉ mát, nghỉ dƣỡng ngƣời làm việc tích cực Duy trì tổ chức khám bệnh định kỳ năm hai lần cho CBCNV Chín là, Tạo hội thăng tiến cho CBVC: Nxb cần quy định rõ ràng sách thăng tiến, đảm bảo thăng tiến phải dựa lực, hiệu công việc bảo đảm công bằng, bình đẳng việc tiếp cận hội thăng tiến 93 KẾT LUẬN Nghiên cứu đề tài: “Quản nhân lực Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật” cho phép rút kết luận sau đây: Bằng xuất phẩm mình, ngành xuất góp phần tích cực việc tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc để chủ trƣơng, đƣờng lối sớm vào sống; đồng thời, góp phần tích cực việc tuyên truyền đấu tranh chống quan điểm sai trái, tƣợng tiêu cực xã hội nhằm phục vụ ngày có hiệu công tác tƣ tƣởng - văn hoá, góp phần giữ vững ổn định trị - xã hội, phát triển kinh tế văn hoá Vì vậy, QLNL, quản ngƣời Nxb sách luận trị, pháp luật có vai trò quan trọng, góp phần bảo đảm cho xuất phẩm định hƣớng, chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng sách, pháp luật Nhà nƣớc; góp phần tích cực chống âm mƣu “Diễn biến hòa bình” lực thù địch Kinh nghiệm QLNL số Nxb cho thấy: công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dƣỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ biên tập, xuất bản; đổi tƣ sách sử dụng, quản lý, công tác tuyển dụng NL; có chế độ, sách đãi ngộ thỏa đáng, thu hút, giữ chân ngƣời tài; chế độ chung Nhà nƣớc, nên có chế độ riêng mang tính đột phá cần đƣợc trọng công tác QLNL Nxb Là Nxb lớn có uy tín đất nƣớc, thời gian qua Nxb CTQGST QLNL tƣơng đối hiệu quả: cấu NL hợp hơn; tổ chức, quản sử dụng hợp NL có Nxb; số lƣợng, chất lƣợng đội ngũ NL đƣợc bƣớc nâng cao; chƣơng trình đào tạo gắn với nhu cầu CBVC xu phát triển quan xuất sách luận trị, pháp 94 luật, lựa chọn đối tƣợng đào tạo công khai, dân chủ Lãnh đạo Nxb tạo điều kiện tốt cho CBVC học có nhu cầu, chƣơng trình đào tạo rõ ràng thiết thực, CBVC đề cao ý thức tự nâng cao nghiệp vụ biên tập, xuất Chƣơng trình đào tạo đƣợc xây dựng phù hợp, văn minh đại đáp ứng nhu cầu NL tƣơng lai; đồng thời đánh giá kết đào tạo tiêu thức phƣơng pháp tiến bộ, xác hơn, Tuy nhiên, đội ngũ NL ban biên tập, đơn vị chức năng, chi nhánh Nxb hoạt động QLNL nhiều yếu kém, bất cập; cấu NL bất hợp lý; công tác tuyển dụng chƣa thu hút đƣợc ngƣời tài; chƣa có tiêu chí đánh giá cụ thể, rõ ràng, nể nang, chƣa phát huy trách nhiệm ngƣời đứng đầu, ngƣời giao nhiệm vụ đánh giá, phân loại CBVC; sách tiền lƣơng thấp dẫn đến đời sống CBVC gặp nhiều khó khăn Điều đặt nhiều vấn đề cần giải cho công tác QLNL Nxb năm tới Để hoàn thiện công tác QLNL Nxb, Nxb cần thực giải pháp sau: cấu lại NL Nxb; đổi chế, sách tuyển dụng NL; đổi nâng cao chất lƣợng đào tạo, đào tạo lại bồi dƣỡng NL; nâng cao chất lƣợng công tác đánh giá NL; định hƣớng cho biên tập viên thay đổi tƣ để xứng với vị điều kiện Ngoài ra, Nxb cần có sách thu hút ngƣời tài vào hoạt động xuất sách luận trị, pháp luật Cùng với đó, cần ý tăng cƣờng chế, sách tạo động lực cho CBVC yên tâm, gắn bó lâu dài với nghề QLNL vấn đề có nội hàm rộng liên quan đến nhiều lĩnh vực Việc thực giải pháp nêu đòi hỏi nỗ lực tâm cao toàn thể đội ngũ CBVC Nxb, nhƣ quan tâm, đạo lãnh đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ, Ban Tổ chức Trung ƣơng Tác giả luận văn mong nhận đƣợc ý kiến dẫn thầy, cô giáo đồng nghiệp 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Christian Batal, 2002 Quản nhân lực khu vực nhà nước Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia, t.1, 2 Nguyễn Tiến Dĩnh, 2014 Công tác quản nhân lực hành công Việt Nam nay, Mô hình quản nhân lực hành công Pháp kinh nghiệm cho Việt Nam Hà Nội, ngày 10-12-2014 Trần Kim Dung, 2006 Quản trị nguồn nhân lực Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Phạm Văn Dũng, Vũ Thị Dậu, Mai Thị Thanh Xuân, 2012 Kinh tế trị đại cương Giáo trình Hà Nội: Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hữu Dũng, 2002 Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc hội nhập kinh tế quốc tế Tạp chí luận trị, số Lê Thị Hồng Điệp, 2009 Kinh nghiệm trọng dụng nhân tài để hình thành kinh tế tri thức số quốc gia châu Á kinh nghiệm cho Việt Nam Kinh tế kinh doanh, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, số 25 Nguyễn Thị Hồng Hải Nguyễn Thị Thanh Thủy, 2016 Quản nguồn nhân lực khu vực công - luận kinh nghiệm số nước Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia Chu Thị Hảo, 2015 Một số giải pháp quản nhân khu vực hành công http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/21479/Mot_so_giai_ph ap_ve_quan_ly_nhan_su_trong_khu_vuc_hanh_chinh_cong 96 Phạm Thu Hằng, 2013 Kinh nghiệm quản công chức theo vị trí việc làm nước giới vận dụng vào Việt Nam Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Nội vụ 10 Đinh Viết Hòa , 2009 Phát triển nguồn vốn nhân lực - chiến lƣợc tối ƣu nhà lãnh đạo Kinh tế kinh doanh, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, số 25 11 Nguyễn Thị Huệ, 2015 Kinh nghiệm số nƣớc công tác quản công chức hành nhà nƣớc http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010073/0/21459/Kinh_nghiem_ mot_so_nuoc_trong_cong_tac_quan_ly_cong_chuc_hanh_chinh_nha_nuoc 12 Trần Văn Khánh, 2015 Kinh nghiệm đào tạo, bồi dƣỡng công chức, viên chức trẻ sau tuyển dụng số nƣớc giới gợi ý vận dụng cho Việt Nam http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/1139/language/viVN/Kinh-nghi-m-dao-t-o-b-i-d-ng-cong-ch-c-vien-ch-c-tr-sau-tuy-n-d-ngm-t-s-n-c-tren-Th-gi-i-va-g-i-y-v.aspx 13 Nguyễn Phƣơng Liên, 2014 Kinh nghiệm đánh giá công chức số quốc gia giới http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/981/language/viVN/Kinh-nghi-m-danh-gia-cong-ch-c-c-a-m-t-s-qu-c-gia-tren-th-gi-i.aspx 14 Nguyễn Lộc, 2010 Những vấn đề luận phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, Đề tài khoa học cấp Bộ (B2006 - 37 - 02TĐ) 15 Nguyễn Thị Thu Mai cộng sự, 2013 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực số quốc gia công nghiệp Đề tài nghiên cứu khoa học Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 16 Thạch Thọ Mộc, 2014 Tiếp tục đổi công tác tuyển dụng đánh giá đội ngũ công chức nƣớc ta 97 http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/825/language/viVN/Ti-p-t-c-d-i-m-i-cong-tac-tuy-n-d-ng-va-danh-gia-d-i-ngu-cong-ch-cn-c-ta-hi-n-nay.aspx 17 Phùng Xuân Nhạ, Lê Quân, 2012 Một số suy nghĩ bƣớc đầu áp dụng quản trị theo khung lực vào nâng cao chất lƣợng lãnh đạo khu vực công Trong Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia 18 Bùi Văn Nhơn, 2006 Quản phát triển nguồn nhân lực Hà Nội: Nhà xuất Thanh niên 19 Vũ Văn Phúc Nguyễn Duy Hùng, 2012 Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia 20 Nguyễn Văn Phúc Mai Thị Thu, 2012 Khai thác phát triển tài nguyên nhân lực Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia 21 Ngô Kim Thanh, 2009 Giáo trình Quản trị chiến lược Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế quố c dân 22 Đặng Xuân Thắng, 2014 Phát triển nguồn nhân lực phòng ban chuyên môn thuộc Đài Phát Truyền hình Hà Nội Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 23 Nhà báo Hữu Thọ, 2012 Phải nguồn nhân lực lãnh đạo, quản quan trọng nhất? Tạp chí Cộng sản, số 24 Trần Thị Thu Vũ Hoàng Ngân, 2011 Giáo trình Quản nguồn nhân lực tổ chức công Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 25 ThS Phạm Đức Toàn, 2013 Quản nhân lực vấn đề thu hút công chức tâm huyết cống hiến http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/4778/Quan_ly_nguon_ nhan_luc_va_van_de_thu_hut_cong_chuc_tam_huyet_cong_hien 98 26 Viện Ngôn ngữ học: Từ điển tiếng Việt, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2010 27 Nguyễn Thị Vỹ, 2013 Quản nguồn nhân lực giảng viên Trường Đại học Hải Dương, Luận văn thạc sĩ Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân *Website 38 www.nxbctqg.org.vn 39 www.dangcongsan.vn 40 www.chinhphu.vn 41 www.tcnn.vn 42 www.isos.gov.vn 99 PHỤ LỤC Để có sở khoa học việc đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản nhân lực Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, đề nghị anh/chị vui lòng cho biết ý kiến số nội dung dƣới Ý kiến anh/chị đƣợc bảo mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học Rất mong nhận đƣợc hợp tác anh/chị Trân trọng cảm ơn! Anh/chị cho ý kiến cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn Phần I: THÔNG TIN CHUNG Họ tên: Nam (nữ) Tuổi: Đơn vị công tác: Thâm niên công tác: Chức vụ nay: Trình độ học vấn: Cao đẳng Đại học Sau đại học Tốt nghiệp trường thuộc khối nào: Kinh tế - Luật Kỹ thuật công nghệ Khoa học đa ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản Sƣ phạm Y dƣợc, thể thao, văn hóa, nghệ thuật Trình độ luận trị Cao cấp Trung cấp Phần II: KHẢO SÁT CÔNG TÁC QUẢN NHÂN LỰC SÁCH LUẬN CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT Câu 1: Theo anh/chị thực trạng hoạt động đào tạo bồi dƣỡng nhân lực Nhà xuất nhƣ nào? 1: Yếu 2: Trung bình S 3: Khá 4: Tốt Mức độ Nội dung TT 5: Rất tốt 1 Công tác đào tạo có chuyên sâu Kiến thức đào tạo có giúp ích cho công việc Đào tạo ngƣời, chuyên ngành Công tác đào tạo có thƣờng xuyên Cơ hội phát triển công việc đƣợc đào tạo Các ý kiến khác: …… …………………………………………… ……………… …… …………………………………………… …………………….…………… …… …………………………………………… ……………………….………… Câu Anh/chị nhận xét lương, thưởng Nhà xuất bản? 1: Yếu 2: Trung bình STT 3: Khá Nội dung Lƣơng cao Lƣơng, thƣởng xứng đáng với lực Lƣơng, thƣởng đãi ngộ công Lƣơng, thƣởng đủ đáp ứng mức sinh hoạt Lƣơng, thƣởng cao nơi khác 4: Tốt 5: Rất tốt Mức độ Các ý kiến khác: …… …………………………………………… ……………… …… …………………………………………… …………………….…………… …… …………………………………………… ……………………….………… Câu Anh/chị đánh thực trạng chế độ đãi ngộ Nhà xuất nay? 1: Yếu STT 2: Trung bình 3: Khá 4: Tốt Nội dung 1 Nxb quan tâm đến đời số ng đội ngũ CBVC CBVC hiểu rõ khoản phúc lợi đƣợc hƣởng Mức độ Nxb đóng đầy đủ BHXH, BHYT cho đội ngũ CBVC Các GV, hình NV thức phúc lợi đa dạng, phong phú, phù hợp nhu cầu CBVC CBVC hài lòng với sách phúc lợi 5: Rất tốt Công tác thi đua khen thƣởng đƣợc gắ n với chế độ xét tăng lƣơng, đề bạt, bổ nhiệm; xét học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Các ý kiến khác: …… …………………………………………… ……………… …… …………………………………………… …………………….…………… …… …………………………………………… ……………………….………… Câu Anh/chị nhận xét môi trường làm việc Nhà xuất bản? 1: Yếu 2: Trung bình 3: Khá STT 4: Tốt 1 Rất động, thông thoáng Kém động, thông thoáng Hơi động, thông thoáng Hơi động, thông thoáng Năng động, thông thoáng 5: Rất tốt Mức độ Các ý kiến khác: …… …………………………………………… ……………… …… …………………………………………… …………………….…………… …… …………………………………………… ……………………….………… Phân III ĐÁNH GIÁ CHUNG Chú thích 1: Yếu 2: Trung bình 3: Khá 4: Tốt 5: Rất tốt Chọn ô trả lời STT Đánh giá chung 1 Công tác hoạch định đáp ứng nhu cầu Chính sách tuyển dụng nhân lực bảo đảm yêu cầu Chính sách đào tạo bồi dƣỡng nhân lực phù hợp nhu cầu nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân lực Công tác đánh giá nhân lực bảo đảm công khai, minh bạch Chính sách tiền lƣơng phù hợp với thực công việc Chính sách đãi ngộ có kích thích hiệu làm việc Các ý kiến khác: …… …………………………………………… ……………… …… …………………………………………… …………………….…………… …… …………………………………………… ……………………….………… Xin cảm ơn giúp đỡ đồ ng chí Ngƣời cung cấp thông tin Ngày tháng năm 2016 Ngƣời vấn ... pháp điều tra bảng hỏi 40 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 41 3.1 Giới thiệu khái quát Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật 41 3.1.1... PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 75 4.1 Bối cảnh định hƣớng hoàn thiện công tác quản lý nhân lực Nhà xuất giai đoạn 2016-2020 ... công nhân viên CBVC Cán bộ, viên chức CC Công chức NNL Nguồn nhân lực NL Nhân lực NSNN Ngân sách nhà nƣớc Nxb Nhà xuất Nxb CTQGST Nhà xuất Chính trị quốc gia – Sự thật 10 QLNL Quản lý nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhân lực tại nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật , Quản lý nhân lực tại nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật , Quản lý nhân lực tại nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật

Từ khóa liên quan