tai lieu on thi dai hoc

20 697 2
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

Hóa 11 Chơng 1: Sự điện ly Tóm tắt lý thuyết . Chất điện li . Sự điện li . Chất điện li mạnh chất điện li yếu . Nồng độ mol/l . Độ điện li () = tan) tử nphâ số (tổngn li) nphâ tử nphâ n(số 0 . Tích số ion [H + ][OH - ] = 10 -14 đúng cho mọi dung dịch bất kỳ . Đối với nớc nguyên chất : [H + ] =[OH - ] =10 -7 mol/l . Độ pH của dung dịch: pH = - lg[H + ] ; pOH = -lg[OH - ] . pH + pOH = 14 ; pH = - lgb. 10 -a = a lgb Bài tập áp dụng Viết phơng trình điện li * Hớng dẫn : -Chất điện li phân li hợp chất thành ion dơng và ion âm -Kim loại mang điện tích dơng (số điện tích dơng bằng hóa trị kim loại) phần còn lại mang điện tích âm. -Tổng số điện tích dơng + điện tích âm = 0 -Dấu điện tích viết sau chữ số 1/ Viết phơng trình điện li của các chất sau: a. H 2 SO 4 , HNO 3 , H 2 S, NaOH, Ca(OH) 2 , Cu(NO 3 ) 2 , Al 2 (SO 4 ) 3 b. NaClO, KClO 3 , Na 2 SO 4 , NaHSO 4 , NH 4 Cl, CaCl 2 , Na 3 PO 4 , (NH 4 ) 2 SO 4 c. HClO, H 2 SO 3 , H 3 PO 4 , H 2 CO 3 , HClO 4 , NaHCO 3 , KHSO 4 , Ca(H 2 PO 4 ) 2 , NaHS, H 3 PO 3 . 2/ Trong một dung dịch có các ion Ca 2+ , Na + , Mg 2+ , HCO 3 - , Cl - . Hãy nêu và giải thích : - Trong dung dịch có thể có những chất nào? - Khi cô cạn có thể thu đợc những chất rắn nào? - Khi nung hỗn hợp chất rắn sau khi cô cạn thì có thể thu đợc những chất gì? 3/ ( ĐHTL 2000) . Lần lợt cho bari kim loại vào từng dd sau : NaHCO 3 ,CuSO 4 , (NH 4 ) 2 CO 3 , NaNO 3 . Hãy viết phơng trình phản ứng xảy ra ở dạng phân tử và ion thu gọn 4/ ( ĐHGT 2000). Lần lợt cho bari kim loại vào các dd : MgCl 2 , FeCl 2 , AlCl 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 . Nêu hiện tợng và viết các ptp hóa học xẩy ra ở dạng phân tử và ion thu gọn. 5/ ( HVQY). Cho a mol CO 2 vào dung dịch có 2 a mol NaOH đợc dd A. Cho A lần lợt vào các dd: BaCl 2 , FeCl 2 , FeCl 3 , AlCl 3 . Viết các ptp. Cho khí H 2 S hấp thụ vừa đủ vào dd NaOH đợc dung dịch B chứa muối trung tính. Cho B lần lợt vào các dd Al(NO 3 ) 3 , Fe(NO 3 ) 2 , Cu(NO 3 ) 2 . Viết các ptp. Giải *CO 2 + 2NaOH = Na 2 CO 3 + H 2 O a 2a *Na 2 CO 3 + BaCl 2 = BaCO 3 + 2NaCl 25/06/2013 1 Na 2 CO 3 + FeCl 2 = FeCO 3 + 2NaCl Na 2 CO 3 + 2FeCl 3 + 3H 2 O = 2Fe(OH) 3 + 6NaCl + 3CO 2 Na 2 CO 3 + 2AlCl 3 + 3H 2 O = 2Al(OH) 3 + 6NaCl + 3CO 2 *H 2 S + 2NaOH = Na 2 S + 2H 2 O Na 2 S + 3Al(NO 3 ) 3 + 6H 2 O =2Al(OH) 3 + 6NaNO 3 + 3H 2 S Na 2 S + Fe(NO 3 ) 2 = FeS + 2NaNO 3 Na 2 S + Cu(NO 3 ) 2 = CuS + 2NaNO 3 6/ Có 7 ống nghiệm đựng các dung dịch nớc của các chất sau: HCl, NaOH, Na 2 SO 4 , NH 4 Cl, NaCl, BaCl 2 , AgNO 3 . Hãy trình bày cách nhận biết các dd đó bằng cách sử dụng giấy quỳ và bằng phản ứng bất kỳ giữa các dd trong ống nghiệm. Viết các ptp? Giải Lấy từng lợng nhỏ dd ra làm thí nghiệm. - Dùng giấy quỳ nhận ra đợc dung dịch HCl nhờ màu đỏ, dd NaCl bằng màu xanh (các dd khác có thể làm quỳ đổi màu nhng không rõ bằng hai trờng hợp kia) - Cho dd NaOH vừa tìm đợc vào các dd còn lại dd nào có mùi khai bay lên đó là dd NH 4 Cl NH 4 Cl + NaOH = NaCl + NH 3 + H 2 O Dd nào cho kết tủa - đó là dd AgNO 3 AgNO 3 + NaOH = AgOH + NaNO 3 = Ag 2 O + H 2 O + NaNO 3 - Còn lại 3 dd Na 2 SO 4 , NaCl và BaCl 2 . Cho dd AgNO 3 vừa tìm đợc vào 3 dd trên ở dd nào không thấy kết tủa là Na 2 SO 4 . còn 2 dd kia đều cho kết tủa trắng. AgNO 3 + NaCl = AgCl + NaNO 3 AgNO 3 + BaCl 2 = AgCl + Ba(NO 3 ) 2 - Cho dd Na 2 SO 4 vào 2 dd còn lại ở dd nào xuất hiện kết tủa trắng đó là BaCl 2 BaCl 2 + Na 2 SO 4 = BaSO 4 + 2NaCl DD còn lại không có kết tủa với Na 2 SO 4 là dd NaCl 6/ (ĐHCThơ- 2001). Có 2dd : dd A và dd B mỗi dd chỉ chứa 2 loại cation và 2 loại anion trong số các ion sau: K + (0,15 mol), Mg 2+ (0,1mol), NH 4 + (0,25mol), H + (0,2mol), Cl - (0,1mol), SO 4 2- (0,075mol), NO 3 - (0,25mol), CO 3 2- (0,15mol). Xác dịnh dd A và dd B. Giải Trong dd tổng điện điện tích dơng của các cation bằng tổng điện tích âm của các anion. Do đó Trong dd A có Mg 2+ (0,1mol), H + (0,2mol), SO 4 2- (0,075mol), NO 3 - (0,25mol). Trong dung dd B có : K + (0,15 mol), NH 4 + (0,25mol), Cl - (0,1mol), CO 3 2- (0,15mol). Bài tập tính nồng độ Bài 1: Trộn lẫn 100 ml dd KOH 1M với 200ml dd H 2 SO 4 1M. Hỏi dd sau khi trộn có nồng độ bao nhiêu suy ra nồng độ mol ion. ĐS: a. [H 2 SO 4 ]d = 0,5M ; [K + ] = 0,34mo/l ; [H + ] = 1M ; [SO 4 2- ] = 2/3 Bài 2: Cho 150 ml dd KOH 0,2M vào 50ml dd H 2 SO 4 0,1M. Hỏi dd sau khi trộn có tính axit hay ba zơ? Tính nồng độ mol của dd suy ra nồng độ mol ion. Tìm thể tích dd HCl 0,5 M cần trung hòa hết lợng bazơ 25/06/2013 2 Bài 3: Trộn V 1 lit dd A chứa 9,125g HCl với V 2 lit dd B chứa 5,47g HCl ta đợc 2 lít dd C. Tính nồng độ mol của dd A, B, C biết V 1 +V 2 = 2 lit và hiệu số nồng độ mol dd A và dd B là 0,4 mol/l. Giải Số mol HCl bằng tổng số mol HCl trong dd A và dd B 4,015,025,0 5,36 47,5 5,36 125,9 =+=+ Nồng độ mol của dd C: )l/mol(2,0= 2 4,0 Gọi x là nồng độ của dd C thì x+4 là nồng độ của dd A Ta có : V 2 = x 15,0 và V 1 = 4,0+x 25,0 V 1 + V 2 = 2 hay x 15,0 + 4,0+x 25,0 = 2 hay x 2 + 0,2x 0,03 = 0 Giải Pt bậc 2 : x 1 = - 0,3(loại) x 2 = 0,1. Nh vậy nồng độ của B là 0,1M. A là 0,1 + 0,4 = 0,5M Bài : Trộn 1/3 lit dd HCl thứ nhất (dd A) với 2/3 l dd HCl thứ 2 (dd B) ta đợc 1l dd (dd C). Lấy 1/10 dd C cho tác dụng với AgNO 3 d thì thu đợc 8,61 g kết tủa a/ Tính nồng độ mol/l của dd C b/ Tính nồng độ mol/l của các dd A và dd B. Biết rằng nồng độ dd A lớn gấp 4 lần nồng độ dd B. Giải DD C : 06,0= 5,143 61,8 =n AgCl HCl + AgNO 3 = AgCl + HNO 3 0,06 0,06 n HCl trong 1/10 dd C = 0,06 n HCl trong 1l dd C = 0,06.10 = 0,6 [HCl] = 0,6 (M) Gọi x là nồng độ dd B nồng độ dd A : 4x n HCl (ddA) = 3 x4 n HCl (ddB) = 3 x2 n HCl = 3 x4 + 3 x2 = 0,6 x = 0,3 ; [ddA] =1,2; [ddB] = 0,3 Bài : Cho 200 ml dd A chứa HCl 1M và HNO 3 2M tác dụng với 300ml dd B chứa NaOH 0,8M và KOH (cha biết nồng độ) thu đợc dd C. Biết rằng để trung hòa 100ml C cần 60ml ddd HCl 1M. Tính : a/ Nồng độ ban đầu của KOH trong DD B. b/ Khối lợng chất rắn thu đợc khi cô cạn toàn thể dd C. Giải a/ Nồng độ KOH : x H + + OH - = H 2 O. Để trung hòa hết dd C (500 ml) ta phải thêm : ml300 100 500.60 = + H n = + H n (HCl) + + H n (HNO 3 ) = (0,2 +0,3).1+0,2.2 = 0,9 (mol) OH n = OH n (NaOH) + OH n (KOH) = 0,3(0,8 +x) 0,9 = 0,3(0,8 +x) x =2,2M (KOH) 25/06/2013 3 b/ Khối lợng 4 chất rắn khi khô cạn : DD chứa 4 muối : NaCl, NaNO 3 , KCl, KNO 3 và bazơ d cha biết (không biết bazơ nào) ++ ++++= OH NO ClKNa nắr mmmmmm 3 = 68,26g Bài 6: Lấy 100 ml dd A chứa KCl 1,5M và HCl 3M trộn với 100ml dd B chứa AgNO 3 1M và Pb(NO 3 ) 2 1M a/ Chứng minh Ag + và Pb 2+ kết tủa hết dới dạng AgCl và PbCl 2 b/ Phải dùng bao nhiêu ml B để phản ứng vừa đủ với 100ml dd A? Tính khối lợng kết tủa thu đợc ĐS: b/V B =150 ml ; m kt = 63,225g Bài 7: Hòa tan hoàn toàn 1,7 gam hỗn hợp gồm kẽm và kim loại A trong một lợng vừa đủ dd HCl, thu đợc 0,672 lit khí ở đktc và dd B chứa 2 muối ZnCl 2 và ACl 2 . Mặt khác khi cho 1,9 gam kim loại A vào 200 ml dd HCl 0,5M sau khi phản ứng kết thúc thấy axit vẫn còn d. 1. Xác định kim loại A, biết rằng A thuộc phân nhóm chính nhóm II. 2. Tính nồng độ % các muối trong dd B, biết rằng ngời ta đã dùng dd HCl 10% cho phản ứng Giải: 1/ Gọi x, y lần lợt là số mot Zn, A trong hỗn hợp và a g là khối lợng mol của A ta có: Zn + 2HCl = ZnCl 2 + H 2 (1) x 2x x x A + 2HCl = ACl 2 + H 2 (2) y 2y y y 65x + ay =1,7 (I) x = y =0,672/22,4 = 0,03 (II) Từ (I) và (II) y = a65 25,0 Theo (II) y < 0,3 nên a65 25,0 < 0,3 a < 56,66 (III) Mặt khác theo (2) để hòa tan ag A cần 2 mol HCl. Vậy để hòa tan 1,9g A cần mol a 8,3 a 9,1.2 = HCl Theo đầu bài a 8,3 < 0,5.0,2 = 0,1 a > 38 1,0 8,3 = (IV). Kết hợp (III) (IV) ta có a = 40 đó là Ca 2/ Thay a = 40 vào (I) với giải(I) và (II) 65x+ 40y = 1,7 x = 0,02 mol Zn x + y = 0,03 y = 0,01 mol Ca hay m Zn = 65.0,02 = 1,3g Zn và m ca = 40 ì 0,01 = 0,4g Theo (I) và (II) thì số gam HCl đã dùng là : ( 2x + 2y ) ì 36,5 = 2,19g Số g dd HCl 10% cần dùng g9,21 10 100.19,2 = m ddB = m 2kl + m ddHCl - m H2 (bay ra) = 1,7 + 21,9 - (0,03.2) = 23, 54g C% ZnCl 2 = %55,11 23,54 00136.0,02.1 ; % CaCl 2 = %72,4100. 54,23 01,0.111 Bài 8 (GT): Hòa tan 17,8g một hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm A, B và một kim loại kiềm thổ M vào nớc d đợc một dung dịch C và 5,376 lit H 2 . Trộn lẫn dung dịch H 2 SO 4 vào dung dịch HCl đợc dung dịch D có số mol HCl nhiều gấp 4 lần số mol H 2 SO 4 a/ Để trung hòa 1/2 dd C cần hết V lit dd . Hỏi sau khi cô cạn thu đợc bao nhiêu gam muối khan 25/06/2013 4 b/ Đem hòa tan hoàn toàn m (g) Al vào 1/2 dd C thì thu đợc dung dịch E và một lợng H 2 bằng 3/4 lợng hiđro thu đợc khi hòa tan X vào nớc lúc đầu. Tính m? Biết M dễ tan và MSO 4 không tan ĐS: a) H + + OH - = H 2 O ; m muối = m Cl- + m SO4 2- + m x /2 = 18,46g b)2Al + 2OH - + 2H 2 O = 2AlO 2 - + 3H 2 ; m =0,12 (mol) Bài 10: Hòa tan 1,68g hỗn hợp gồm bạc và đồng trong 29,4 gam dd A (H 2 SO 4 đặc, nóng) thu đợc chỉ một loại khí và dd B. Cho khí thoát ra hấp thụ hết vào nớc brom, sau đó thêm Ba(NO 3 ) 2 d thì thu đợc2,796 g kết tủa. a/Tính khối lợng Ag và Cu trong hỗn hợp đầu. b/Tính nồng độ % H 2 SO 4 trong dung dịch A, biết rằng lợng H 2 SO 4 đã phản ứng với Ag và Cu chỉ bằng 10% lợng ban đầu. c/Nếu pha loãng bằng nớc cất 1/2 dd A để thu đợc dd C có pH =1 thì thể tích dd C thu đợc là bao nhiêu (coi H 2 SO 4 điện li hoàn toàn) ĐS: 1) mAg = 0,012.108 = 1,296g ; 0,006.64 = 0,384g 2) C%H 2 SO 4 = 80% ; 3) V H2SO4 =2,4lit Bài 11: (NN2001). Hòa tan 5,64g Cu(NO 3 ) 2 và 1,7 g AgNO 3 vào nớc đợc 101,43 g dd A. Cho 1,57 g bột kim loại gồm kẽm và nhôm vào dd A rồi khuấy đều. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu đợc phần rắn B và dd D chỉ chứa 2 muối. Ngâm B trong dung dịch H 2 SO 4 loãng không thấy có khí thoát ra. 1. Viết các PTHH xẩy ra 2. Tính nồng độ % các muối có trong dung dịch ĐS : - Chất rắn chỉ gồm Ag và Cu (Al, Zn đã phản ứng hết) -DD B gồm: Al(NO 3 ) 3 , Zn(NO 3 ) 2 , (AgNO 3 , Cu(NO 3 ) 2 đã phản ứng hết) C% Al(NO 3 ) 3 = 2,13% ; C% Zn(NO 3 ) 2 = 3,78% Bài : ĐHNL2001:Trộn V 1 lít HCl 0,6M với V 2 lit dd NaOH 0,4M thu đợc 0,6 lit dd A. Tính V 1 , V 2 biết rằng 0,6 lit dd A có thể hòa tan hết 1.02 g Al 2 O 3 . ĐS: TH1:V 1 = 0,3lit , V 2 = 0,3lit ; TH2: V 1 = 0,22lit , V 2 = 0,38lit Axit-Bazơ-muối Tóm tắt lý thuyết: I.Axit-Bazơ theo thuyết A-RÊ-NI-UT: 1. Định nghĩa: a) Axit là chất khi tan trong nớc phân li ra cation H + VD: HCl H + + Cl - CH 3 COOH H + + CH 3 COO - b) Bazơ là chất khi tan trong nớc phân li ra anion OH - VD: KOH K + + OH - 25/06/2013 5 Bài (câu 1 đề 1): Theo định nghĩa axit bazơ của Bronxtet các ion Na + , NH 4 + , CO 3 2- , CH 3 COO - , HSO 4 - , K + , Cl - , HCO 3 - là axit hay bazơ ? Lỡng tính hay trung tính? Tại sao? Trên cơ sở đó hãy dự đoán giá trị pH cho dới đây có giá trị pH lớn hay nhỏ hơn 7; Na 2 CO 3 , KCl, CH 3 COONa, NH 4 Cl, NaHSO 4 . Bài (câu 1 đề 48): Dùng thuyết Bronxtet hãy giải thích vì sao các chất Al(OH) 3 , H 2 O, NaHSO 3 đợc coi là những chất lỡng tính Bài (câu 1 đề 1): 1. Thế nào là muối trung hòa, muối axit cho VD, axit photphorơ (H 3 PO 3 ) là axit 2 lần axit, vậy hợp chất Na 2 HPO 3 là muối axit hay trung hòa ? 2.Dung dịch A chứa a mol Na + , b mol NH 4 + , c mol HCO 3 - , d mol CO 3 2- và e mol SO 4 2- (không kể các ion H + và OH - của nớc) a) Thêm (c+d+e) mol Ba(OH) 2 vào dung dịch A đun nóng thu đợc kết tủa B, dd X và khí Y duy nhất có mùi khai. Tính số mol mỗi chất có trong kết tủa B, khí Y và mỗi ion có trong dd X theo a, b, d, e. ĐS: n BaSO4 = e ; n BaCO3 = d + c ; n NH3 = b ; n Na+ = n OH- = a Bài : (ĐHTS 2001): 1. Cho một ít quỳ tím vào các dung dịch sau: KCl, NH 4 Cl, AlCl 3 , C 6 H 5 ONa. Hỏi quỳ có màu gì ? giải thích bằng phản ứng hóa học. 2. Hãy tách hỗn hợp 3 muối NaCl, MgCl 2 , NH 4 Cl thành các chất riêng biệt ĐS : ( Dùng : H 2 O, NaOH ; HCl) Bài : Cho các dung dịch sau NH 4 Cl, Na 2 CO 3 , NaCl, Na 2 S, AlCl 3 , CH 3 COONa. Khi cho một ít quỳ tím vào các dung dịch đó, màu sắc thay đổi thế nào? vì sao? Bài : Cho dung dịch NaHCO 3 lần lợt tác dụng với các dung dịch sau H 2 SO 4 l, KOH, Ca(OH) 2 . Viết PTHH ở dạng phân tử và ion thu gọn, trong các phản ứng đó ion HCO 3 - đóng vai trò là axit hay ba zơ Bài 1H : Hòa tan 0,31 g một oxit kim loại vào nớc đợc 1000 ml dd A có pH = 12. Tìm công thức của oxit. ( ĐS : M x O y : Na 2 O ) Bài 2H: Trung hòa 300 ml dd KOH, NaOH có pH = 12 bằng dung dịch HCl có pH = 3 đ ợc dung dịch A. Cô cạn dung dịch A đợc 0,1915 g hợp chất rắn khan. Tính thể tích dd HCl cần dùng và nồng độ của KOH, NaOH trong dd ban đầu ĐS : V ddHCl = 3 lit ; [KOH] = 0,0067 mol/l ; [NaOH] = 0,0033 mol/l Bài 3H: cho dung dịch A chứa các muối NaHCO 3 và Na 2 CO 3 100 ml dung dịch A phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, 100 ml dung dịch A phản ứng vừa đủ 200ml dd HCl 1M thu đợc V lit khí (đktc) a/ Tính nồng độ mol/l của các muối trong dd A b/ Tính V (ởđktc) ĐS : a)[NaHCO 3 ] =1M ; [Na 2 CO 3 ] = 0,5M ; b) V = 3,36 lit Bài 4H: Cho dd A là dd NaOH ; dd B là dd HCl. Hòa tan 2,5gCaCO 3 trong 20 ml dd B. Để trung hòa axit d cần 10 ml dd A. Để trung hòa 25 ml dd B cần 75 ml dd A. Tính nồng độ của dung dịch A, B ĐS: [HCl] =3M ; [NaOH] = 1M Bài 5H: DD X đợc tạo thành bằng cách hòa tan 3 muối KCl, FeCl 3 , BaCl 2 . Nếu cho 200 ml dd X phản ứng vừa đủ với 100 ml dd Na 2 SO 4 1M, hoặc với 150 ml dd NaOH 2M; hoặc với 300 ml dd AgNO 3 2M .Trong mỗi trờng hợp đều thu đợc kết tủa lớn nhất. 25/06/2013 6 a/ Tính nồng độ mỗi ion trong dd X b/ Tính khối lợng muối rắn khan thu đợc khi cô cạn 200 ml dd X ĐS : a)[Ba 2+ ] =0,5M ; [K + ] = [Fe 3+ ] = 0,5M; [Cl - ] = 3M b/ m = 0,1.208 + 0,1.74,5 + 0,1.162,5 = 44,5 g Bài 6H: Thêm V ml dd NaOH 0,5M vào cốc đựng 150 ml dd ZnCl 2 1M để vừa đủ kết tủa hết Zn 2+ . Thêm tiếp 750 ml dd NaOH 0,5M vào cốc. a/ Tính v? b/ Tính nồng độ các chất trong cốc sau quá trình thí nghiệm ĐS :a) V dd NaOH =V = lit6,0 5,0 3,0 = b)[NaOH] d = 0,075/1,5 = 0,05 M ; [Na 2 ZnO 2 ] = 0,15/1,5 =0,1 M ; [NaCl] = 0,3/1,5 = 0,2M Bài 7H: Một dung dịch H 2 SO 4 có pH =2 a/ Cần pha trộn dd trên với nớc theo tỉ lệ thể tích nh thế nào để đợc dd có pH =3 b/ Để trung hòa 10 ml dd NaOH cần dùng 100 ml dd axit trên. Tính pH của dd NaOH ĐS: a) Tỉ lệ 1:9 ; dd NaOH có pH = 13 Bài : Một dd A chứa HCl và H 2 SO 4 theo tỉ lệ mol 1:3. 100 ml dd A trung hòa50 ml dd NaOH có chứa 20gNaOH/1lit a/Tính nồng độ mol mỗi axit b/200 ml dd A phản ứng vừa đủ với bao nhiêu ml dd bazơ B có chứa NaOH 0,2M và Ba(OH) 2 0,1 M c/Tính tổng khối lợng muối thu đợc sau phản ứng tính tổng khối lợng muối thu đợc sau phản ứng giữa hai dung dịch A và B ĐS : a) [HCl] = 0,15M ; [H 2 SO 4 ] = 0,05M b) V = 0,125 lit c) m = 4,3125g Bài : Một dung dịch A chứa HNO 3 và HCl theo tỉ lệ mol 2:1. Biết rằng khi cho 200 ml dd A tác dụng với 100 ml dd NaOH 1M thì lợng axit d trong A tác dụng vừa đủ với 50 ml dd Ba(OH) 2 0,2 M. Tính nồng độ mol mỗi axit trong dd A. a/ Nếu trộn 500ml dd A với 100 ml dd B chứa NaOH 1M và Ba(OH) 2 0,5 M thì dd C thu đợc có tính axit hay bazơ b/ Phải trộn thêm vào dd C bao nhiêu lit dd A hoặc dd B để có đợc dd D trung tính. c/Cô cạn dd D tính khối lợng muối khan thu đợc ĐS: a)[HCl] = 0,2M ;[HNO 3 ] = 0,4M b) n H+ d = 0,1 dd có tính axit c) V B cần thêm 50 ml d) m muối = 29,675 g Bài 3 : Hòa tan vào nớc một hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm A, B thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng TH đợc 1 lit dd C và 2,8 lit H 2 bay ra ( đktc) a)Xác định A,B (biết rằng m X = 7,83g) và số mol A, B trong C b)Lấy 500 ml dd C cho tác dụng với 200 ml dd D chứa H 2 SO 4 0,1 M và HCl nồng độ x. Tính x biết rằng dd E thu đợc trung tính. c)Tính tổng khối lợng muối thu đợc sau khi cô cạn dd E ĐS : a) M =31,32 A là Na B là K ; a = 0,12 mol Na ; b = 0,13 mol K b)Khi trung hòa n H+(2 axit) = n OH-(2bazơ) x = 0,425 mol c)m 4muói = 8,8525 g Độ mạnh axit-bazơ 25/06/2013 7 a/ Định nghĩa : pH= - lg [ H + ] b/ Thang đo pH - Nớc nguyên chất pH =7 axit pH < 7 bazơ pH > 7 Chú ý : pH= 7 Bài 1: Tính pH của dd trong các trờng hợp sau: a) Pha 1 mol CH 3 COONa và 1mol HNO 3 vào nớc để đợc 1lit dd. Biết độ điện li của CH 3 COONa ở nồng độ đó là 0,42% b) DD HCl có nồng độ lần lợt bằng 1M, 0,1M, 10 -4 M và 10 -7 M, 10 -8 M c) DD NaOH có nồng độ lần lợt bằng 1M, 0,1M, 10 -4 M và 10 -7 M, 10 -8 M d) Trộn 2dd A là NaOH có pH = 9 với dd B là HCl có pH =5 theo tỉ lệ thể tích 9 11 B A = ĐS : a) pH =2,37 b)DD có [HCl ] =10 -7 M pH = 6,79 ; [HCl] = 10 -8 M pH = 6,98 d) [OH - ] = 10 -6 mol/l [H + ] = 10 -8 M pH = 8 Bài : a) DD HCl có pH = 3 cần pha loãng dd này (bằng nớc) bao nhiêu lần để thu đợc dung dịch HCl có pH = 4 b) Cho a mol NO 2 hấp thụ hoàn toàn vào dd chứa a mol NaOH. DD thu đợc có giá trị pH lớn hơn hay nhỏ hơn 7? Tại sao? ĐS : a) Trộn theo tỉ lệ 1: 9 ; b)pH>7 Bài : a)Cho dd NaOH có pH = 12. Cần pha loãng dd A bao nhiêu lần để đợc dd NaOH có pH = 11 b)Cho 0,5885 g muối NH 4 Cl vào 100 ml dd A đun sôi dung dịch sau đó làm nguội và thêm một ít phenolphtalein vào. Hỏi dd sau cùng có màu gì? c)Phải lấy bao nhiêu gam H 2 SO 4 thêm vào 2 lit axit mạnh (pH =2) để thu đợc dd có pH = 1 d)Pha loãng 100 ml dd HCl với nớc tạo thành 250 ml. DD thu đợc có pH =3. Hãy tính nồng độ M của HCl trớc khi pha loãng và pH của đung dịch đó . ĐS : a/ Pha loãng 10 lần b/ pH < 7 p.p không màu c/nH 2 SO 4 cần thêm = 1/2 H + = 0,09 mol mH 2 SO 4 = 8,82 g d/ pH = - lg2,5.10 -2 = -lg2,5 -lg10 -2 = 1,062 Bài :ĐHY2000 Tính độ điện li của axit fomic HCOOH nếu dung dịch 0,46 %(d =1g/l) của axit có pH=3 ĐS: = 1% Bài : a/Tính độ điện li của axit fomic HCOOH trong dung dịch 0,007 M có pH = 3 b/Độ điện li đó tăng hay giảm khi thêm 0,001% mol HCl vào 1 lit dd HCOOH đã cho ở trên? giải thích ĐS: a/ = 14,29% b/ Khi thêm HCl vào [H + ] tăng cân bằng chuyển dịch sang trái, độ điện li giảm Bài ĐHQG tpHCM a/ DD CH 3 COOH 0,1 M có độ điện li =1%. Viết ptđl của CH 3 COOH và tính pH của dd này. b/ A là dd HCl 0,2 M, B là dd H 2 SO 4 0,1M trộn các thể tích bằng nhau của A và B đợc dd X. Tính pH của dd X. 25/06/2013 8 ĐS :a/ pH = 3 ; b/ pH = 0,7 Bài KT 2001: Trộn 3 dd H 2 SO 4 0,1M, HNO 3 0,2M, HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau đợc dd A. Lấy 300 ml dd A cho tác dụng với dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M. Tính thể tích dd B cần dùng để sau khi tác dụng với 300ml ddA đợc dd có pH = 2 ĐS : x = 0,134lit Bài : ĐHSP HN 2001 a/ So sánh pH của các dd có cùng nồng độ mol của các dd HCl và CH 3 COOH. Giải thích b/ So sánh (có giải thích) nồng độ mol của các dung dịch CH 3 COONa và NaOH có cùng pH c/ Tính thể tích dd Ba(OH) 2 0,025M cần cho vào 100 ml dd gồm HNO 3 và HCl có pH = 1để pH của hỗn hợp thu đợc bằng 2 ĐS : a/ pH (HCl) < pH (CH 3 COOH) ; b/ [CH 3 COONa] > [NaOH] ; c/ v =150ml Bài 8H: Dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl và axit H 2 SO 4 theo tỉ lệ mol 1:2. Để trung hòa 100g dd X cần 100g dung dịch NaOH 10%. a) Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch X và dung dịch thu đợc sau trung hòa. b) Nếu thay dung dịch NaOH bằng dung dịch Ba(OH) 2 8,55% thì nồng độ chất tan trong dung dịch sau trung hòa bằng bao nhiêu ? Bài 9H: Hòa tan 17g hỗn hợp gồm NaOH, KOH, Ca(OH) 2 vào nớc đợc 500g dd A. Để trung hòa 50g dd A cần dùng 40g dung dịch HCl 3,65% a) Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa thu đợc bao nhiêu gam muối khan ? b) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch A. Bài 10H: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,01 mol/ l và H 2 SO 4 0,02 mol/l với 250ml dd Ba(OH) 2 0,030 mol/l. a) viết các phơng trình phản ứng phân tử, ion và ion rút gọn. b) Tính khối lợng kết tủa tạo ra và nông độ mol/l của các chất trong dung dịch sau phản ứng. Bài 11H: trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl và H 2 SO 4 có pH = 2 vào 250 ml dung dịch Ba(OH) 2 có pH = 13 thấy có 0,1165g kết tủa. a) Tính nồng độ mol/l của mỗi axit ban đầu. b) Tính pH của dung dịch thu đợc sau phản ứng. Bài 12H: trộn 100 ml dung dịch H 2 SO 4 0,01 mol/l với 400 ml dung dịch Ba(OH) 2 amol/l thu đợc m gam kết tủa và dung dịch còn lại có pH =12. Tính m, tính a? Bài 13H: Trộn 300ml dung dịch HCl 0,05 mol/l với 200ml dung dịch Ba(OH) 2 a mol/l đợc 500ml dung dịch có pH = b. Cô cạn dung dịch sau khi trộn, thu đợc 1,9875g chất rắn khan. Tính a,b. Bài 14H: A là dung dịch HCl; B là dung dịch H 2 SO 4 . Trộn 50 ml A với 150 ml B đợc dung dịch D có pH = 2. Trung hòa 200ml dung dịch D bằng dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu đợc 0,13575g chất rắn khan. Tính nồng độ mol/l của dung dịch A,B,D. Bài 15H: Dung dịch A chứa 4 ion Ba 2+ , K + , Cl, NO 3 . a) Dung dịch A có thể đợc tạo thành những muối nào? 25/06/2013 9 b) Cho 200g dung dịch A tác dụng với dung dịch AgNO 3 vừa đủ thu đợc 28,7g kết tủa. Thêm tiếp dung dịch Na 2 CO 3 đến d thấy có thêm 24,625g kết tủa nữa. Hỏi dung dịch A đợc tạo thành từ hai muối nào? Tính nồng độ mỗi muối trong dung dịch A. Muối phản ứng trao đổi ion Tóm tắt lý thuyết Bài tập Bài (36gt): Dự đoán hiện tợng quan sát đợc khi nhỏ từ từ vài giọt dd HCl vào bình chứa Na 2 CO 3 và khuấy đều, hoặc làm ngợc lại Bài (37gt): Dự đoán hiện tợng quan sát và giải thích bằng các PTHH a/ Nhỏ từ từ dd CuSO 4 (cho đến d) vào nớc amoniac - Lúc đầu cha có kết tủa do CuSO 4 + 2NH 3 + 2H 2 O Cu(OH) 2 +(NH 4 ) 2 SO 4 Cu(OH) 2 + 4NH 3 [Cu(NH 3 ) 4 ](OH) 2 tan - Khi d CuSO 4 bắt đầu có kết tủa [Cu(NH 3 ) 4 ](OH) 2 + 2CuSO 4 + 4H 2 O Cu(OH) 2 +2(NH 4 ) 2 SO 4 b/ Nhỏ từ nớc amoniac (cho dến d) vào dd CuSO 4 - Lúc đầu có kết tủa CuSO 4 + 2NH 3 + 2H 2 O Cu(OH) 2 +(NH 4 ) 2 SO 4 - Sau đó d NH 3 kết tủa tan Cu(OH) 2 + 4NH 3 [Cu(NH 3 ) 4 ](OH) 2 tan c/ Nhỏ từ từ dd NaOH (cho đến d) vào dd AlCl 3 Đầu tiên có kết tủa 3NaOH + AlCl 3 3NaCl + Al(OH) 3 Sau đó kết tủa tan NaOH + Al(OH) 3 NaAlO 2 + 2H 2 O d/ Nhỏ từ từ dd AlCl 3 (cho đến d) vào dd NaOH - Mới đầu lợng NaOH d cha xuất hiện kết tủa 3NaOH + AlCl 3 3NaCl + Al(OH) 3 NaOH + Al(OH) 3 NaAlO 2 + 2H 2 O - Sau đó d AlCl 3 xuất hiện kết tủa AlCl 3 +3NaAlO 2 +6H 2 O 4Al(OH) 3 + 3NaCl Bài (40gt): 8,8 g hỗn hợp 2 kim loại Mg và Ca tác dụng vừa đủ với 500ml dd HCl. Sau đó cô cạn dd, thu đợc a g hỗn hợp 2 muối. Cho hỗn hợp 2 muối trên vào 1 lit dd chứa hỗn hợp Na 2 CO 3 0,15 mol/ lit và (NH 4 ) 2 CO 3 0,2 mol/lit. Kết thúc phản ứng thu đợc 26,8 g kết tủa X và dd Y a/ Tính nồng độ mol/lit của dung dịch HCl b/ Tính khối lợng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu c/ Tính nồng độ mol ion có trong dd Y d/ Cô cạn dd Y bằng cách hạ áp suất thì thu đợc những chất gì bao nhiêu gam. e/ Giải lại câu d/, nếu cô cạn bằng cách đun nóng 25/06/2013 10 [...]... những cặp chất nào sau đây không tồn tại trong dung dịch, viết ph ơng trình phản ứng dới dạng phân tử, ion, ion thu gọn a) HNO3 + NH3 f) NH4NO3 + Ca(OH)2 b) H2S + NH3 g) (NH 4)2SO4 + BaCl2 c) H2SO3+ NH3 h) NH4Cl + NaNO3 d) Na2SO4 + Ba(OH)2 i) NH3 d + CuSO4 + H2O e) Na2SO4 + Ba(OH)2 j ) NH3 d + FeCl3 + H2O sản xuất amoniac Bài 48: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn : NH3, H2S, HCl, SO2 Bài... dạng ion thu gọn xác định muối natri đã dùng 2/ Tính % khối lợng mỗi kim loại trong hỗn hợp 3/ Tính lợng muối natri tối thi u để hòa tan hết chất rắn B trong bình A Bài 73 (95): Nung 27,25g hỗn hợp các muối NaNO 3 và Cu(NO3)2 khan ngời ta đợc một hỗn hợp khí A Dẫn toàn bộ khí A vào 89,2 ml H2O thì thấy có 1,12 lít khí (đktc) không bị nớc hấp thụ a/ Tính thành phần % ( theo khối lợng) các muối trong hỗn... 0,25 = = 0,125 (mol) 2 2 nN2 sau phản ứng (1) z + x = 0,1875 + 0,125 = 0,3125 (mol) 2 N2 + 3H2 mà số mol NH3 có trong A = x = 0,25 mol Hiệu suất quá trình phản ứng tạo NH3 H% = tia lửa điện 0,25.1005 0,625 2NH3 = 40% Dung dịch amoniac-Muối amoni Bài 36 : nhận biết các chất bột đựng trong các lọ mất nhãn: NH4Cl, (NH4)2SO4, (NH4)2CO3, NH4NO3 Bài 37: Chỉ dùng quỳ tím, không đợc dùng hóa chất nào khác,... 0,896 lit (đkc) một chất khí không màu hóa nâu trong không khí 1/ Viết các phơng trình phản ứng đã xẩy ra ở dạng đầy đủ và dạng ion thu gọn, xác định muối Na đã dùng 2/ Tính % khối lợng mỗi kim loại trong hỗn hợp 3/ Tính lợng muối Na tối thi u để hòa tan hết chất rắn B trong bình A 25/06/2013 19 25/06/2013 20 ... khí bay ra, khí này tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 0,1 M a/ Viết và cân bằng các PTHH ở dạng phân tử và dạng ion b/ Tính % thể tích N2 và khí N2O tạo ra trong từng trờng hợp ở điều kiện chuẩn ĐS : a/ a = 0,02 ; b = 0,01 b/ %N2 = 66,7% ; %N2O = 33,3% Bài 23: Hòa tan 4,56g Al trong dung dịch HNO 3 1M, ngời ta thu đợc dung dịch nhôm nitrat và một hỗn hợp gồm hai khí : NO, N2O có tỉ khối hơi so... sản phẩm hấp thụ vào 200 ml dd NaOH 20% (d=1,2g/ ml) Tính nồng độ % các chất trong dd thu đợc ĐS : m muối = 53,9g ; % NaCl = 11,3% ; % NaOH = 10,84% Bài 2 PP: Cho hỗn hợp A gồm Al, Al2O3, CuO tan hết trong 2 lít dd H2SO4 0,5M cho ra dd B và 6,72 lit H2 ở đktc Để cho dd thu đợc bắt đầu cho kết tủa với NaOH thì thể tích tối thi u dd NaOH 0,5M phải thêm vào dd B là 0,4 lit và để kết tủa bắt đầu không thay... có khối lợng 400g Tính lợng nớc cần thêm và nồng độ % các chất trong dd D c/ Cần thêm kbao nhiêu ml dd HCl 2M vào dd D để đợc lợng kết tủa lớn nhất ĐS: a/ mFe2O3 =9,6g; b/mH2O=88,38g; C%Na2SO4=15,62%, C%NaCl = 5,27%, C% NaOH = 5,4% Bài: Hòa tan 3 muối ZnCl2, CuCl2, AgNO3 vào nớc thu đợc kết tủa nặng 28,7g và dd X trong đó không còn ion Ag+ nữa Thêm vào dd X 0,7 lit dd NaOH 1M, thu đợc kết tủa Y nặng... nhãn : NH3, H2S, HCl, SO2 Bài 49: chỉ dùng một hóa chất duy nhất hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: NH4Cl, MgCl2, FeCl2, NH4Al(SO4)2, NH4Fe(SO4)2 25/06/2013 16 Bài 50: Xác định lpại liên kết trong các phân tử sau : NH4Cl, NH3, (NH4)2SO4 axit nitric Bài 51: Nhận biết hóa chất trong các lọ mất nhãn sau a) Các dung dịch : Na2CO3, AlCl3, Cu(NO3)2, HNO3, (NH4)2SO4 b) Các dung dịch... loãng Bài 56: Cho 12,8g đồng kim loại tác dụng với HNO3 trong hai trờng hợp đậm hoặc loãng Tính lợng HNO3 dùng để oxi hóa đồng và để tạo muối trong từng trờng hợp Bài 57: Cho HNO3 đậm đặc tác dụng với 6,05g hỗn hợp Cu, Ag, Au, vừa đủ thì thu đợc 0,896l khí (ở 0oC, 2atm) và 1,97g chất rắn Tính thành phần phần trăm (theo khối lợng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp Bài 58: Hòa tan hoàn toàn 0,368g hỗn hợp Al,... 0,368g hỗn hợp Al, Zn cần vừa đủ 25l dung dịch HNO 3, 0,001M tính thành phần phần trăm (theo khối lợng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp Bài 59: Hòa tan hoàn toàn 5,5g hỗn hợp bột Zn và CuO trong 28ml dung dịch HNO 3 thu đợc 1,344 lít khí màu nâu (ở 0oC, 2atm) a) Tính khối lợng mỗi chất trong hỗn hợp b) Tính nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 Bài 60: một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Al, Mg chia thành hai phần . (ĐHCThơ- 2001). Có 2dd : dd A và dd B mỗi dd chỉ chứa 2 loại cation và 2 loại anion trong số các ion sau: K + (0,15 mol), Mg 2+ (0,1mol), NH 4 + (0,25mol), H. Xác dịnh dd A và dd B. Giải Trong dd tổng điện điện tích dơng của các cation bằng tổng điện tích âm của các anion. Do đó Trong dd A có Mg 2+ (0,1mol), H
- Xem thêm -

Xem thêm: tai lieu on thi dai hoc, tai lieu on thi dai hoc, tai lieu on thi dai hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn