Vai trò của kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái bình)

122 355 2
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2017, 13:40

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGHIấM TH THANH TH VAI TRò CủA KIểM SáT VIÊN TRONG QUá TRìNH GIảI QUYếT Vụ áN HìNH Sự (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình) LUN VN THC S LUT HC H NI - 2016 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGHIấM TH THANH TH VAI TRò CủA KIểM SáT VIÊN TRONG QUá TRìNH GIảI QUYếT Vụ áN HìNH Sự (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình) Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s: 60 38 01 04 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: TS Lấ LAN CHI H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Nghiờm Th Thanh Th MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt M U Chng 1: MT S VN Lí LUN V VAI TRề CA KIM ST VIấN TRONG QU TRèNH GII QUYT V N HèNH S 1.1 1.1.1 1.1.2 Khỏi nim vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s .7 Khỏi nim Kim sỏt viờn .7 Khỏi nim gii quyt v ỏn hỡnh s v vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s .10 1.2 Ni dung vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s 12 1.2.1 Vai trũ ca Kim sỏt viờn cỏc quan h t tng ca quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s .13 Cỏc hot ng th hin vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii 1.2.2 quyt v ỏn hỡnh s .20 1.3 Vai trũ ca Kim sỏt viờn mt s mụ hỡnh t tng trờn th gii 34 1.3.1 Vai trũ ca Cụng t viờn mụ hỡnh t tng tranh tng 34 1.3.2 Vai trũ ca Cụng t viờn mụ hỡnh t tng thm 36 1.3.3 Vai trũ ca Kim sỏt viờn mụ hỡnh t tng hn hp 38 KT LUN CHNG 41 Chng 2: QUY NH CA PHP LUT V VAI TRề CA KIM ST VIấN TRONG QU TRèNH GII QUYT V N HèNH S 43 2.1 2.1.1 Nhng quy nh ca phỏp lut v vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s t nm 1945 n nm 2015 43 Nhng quy nh ca phỏp lut v vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s Vit Nam t nm 1945 n trc ban hnh B lut t tng hỡnh s nm 2003 43 Nhng quy nh ca phỏp lut v vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s Vit Nam theo B lut t tng hỡnh s nm 2003 .48 2.2 Nhng quy nh ca phỏp lut v vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s theo B lut t tng hỡnh s sa i nm 2015 54 2.2.1 Vai trũ ca Kim sỏt viờn thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng t phỏp giai on t, iu tra, truy t 56 2.2.2 Vai trũ ca Kim sỏt viờn thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng t phỏp giai on xột x 69 KT LUN CHNG 74 2.1.2 Chng 3: THC TRNG HOT NG CA KIM ST VIấN TRONG QU TRèNH GII QUYT V N HèNH S TRấN A BN TNH THI BèNH V MT S GII PHP NNG CAO VAI TRề CA KIM ST VIấN 75 3.1 Thc trng hot ng ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s trờn a bn tnh Thỏi Bỡnh (giai on 2011 2015) 75 3.1.1 Kt qu hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn th phỏp lut t tng hỡnh s ca Kim sỏt viờn Vin kim sỏt hai cp tnh Thỏi Bỡnh gii quyt cỏc v ỏn hỡnh s .75 3.1.2 Cỏc hn ch ca Kim sỏt viờn Vin kim sỏt hai cp tnh Thỏi Bỡnh quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s v nguyờn nhõn 84 3.2 Gii phỏp hon thin phỏp lut nhm nõng cao vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s 92 3.2.1 Gii phỏp tip tc hon thin B lut t tng hỡnh s 92 3.2.2 Gii phỏp hon thin phỏp lut khỏc 95 3.3 Gii phỏp khỏc 97 3.3.1 Gii phỏp nõng cao nng lc chuyờn mụn, nghip v, o c ngh nghip ca Kim sỏt viờn 97 3.3.2 Gii phỏp bo m iu kin lm vic ca Kim sỏt viờn 100 3.3.3 Gii phỏp tng cng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt hot ng ca Kim sỏt viờn 101 KT LUN CHNG 103 KT LUN 104 DANH MC TI LIU THAM KHO .107 PH LC .113 DANH MC CC T VIT TT BLHS: B lut hỡnh s BLTTHS: B lut t tng hỡnh s TTHS: T tng hỡnh s VKS: Vin kim sỏt VKSND: Vin kim sỏt nhõn dõn M U Tớnh cp thit ca ti Kim sỏt viờn l ngi trc tip thc hin hai chc nng quan trng ca Vin kim sỏt (sau õy vit tt l VKS) l chc nng thc hnh quyn cụng t v chc nng kim sỏt cỏc hot ng t phỏp vic gii quyt v ỏn hỡnh s, m bo vic iu tra, truy t, xột x v thi hnh ỏn chớnh xỏc, nhanh chúng v x lý cụng minh ỳng ngi, ỳng ti, ỳng phỏp lut, khụng b lt ti phm, bo v li ớch ca Nh nc, li ớch ca xó hi, quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn Do vy, Kim sỏt viờn úng vai trũ rt quan trng vi t cỏch l mt ch th tham gia quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s, th hin qua vic nm gi vai trũ u mi v l ch th xuyờn sut quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s t kim sỏt hot ng x lý t giỏc, tin bỏo v ti phm ca C quan iu tra n xột x, thi hnh ỏn n i ng Kim sỏt viờn khụng ngng phỏt trin c v s lng v cht lng, tham gia hiu qu vo quỏ trỡnh thc thi nhim v chớnh tr ca VKS núi riờng v b mỏy nh nc núi chung Tuy nhiờn, quỏ trỡnh thc hin chc nng kim sỏt v thc hnh quyn cụng t cũn xy tỡnh trng b sút, b lt ti phm hoc t trn lan khụng ỳng phỏp lut, cú nhiu trng hp b t, iu tra, truy t, xột x oan, sai cha y du hiu ca ti phm, gõy nhiu hu qu ỏng tic, lm nh hng ti quyn li ớch hp phỏp ca cụng dõn Bờn cnh ú, cụng tỏc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cũn cha c hiu qu, cht lng cha cao, cha bỏm sỏt cht ch quỏ trỡnh iu tra v ỏn Tớnh chin u v ch ng ca Kim sỏt viờn thc hnh quyn cụng t quỏ trỡnh iu tra v xột x ti Tũa ỏn cũn nhiu trng hp th ng, phỏt huy trỏch nhim cha cao Tớnh ch ng, tớch cc vic tranh lun ca Kim sỏt viờn mt s phiờn tũa cha c thc hin tt Ni dung tranh lun, i ỏp ca Kim sỏt viờn vi b cỏo, Lut s cũn nhiu lý l thiu sc bộn, cha khoa hc, cha s dng cú hiu qu ti liu, chng c khỏch quan kt hp vi vic vin dn iu lut ỏp dng lp lun, chng minh bo v quan im ca mỡnh Mt khỏc, nng lc chuyờn mụn, kin thc phỏp lut v kinh nghim thc t ca Kim sỏt viờn hin cũn cha ng u Vn húa ng x ca Kim sỏt viờn ti phiờn tũa cng l mt nhng ang c quan tõm Trc tỡnh hỡnh trờn v trc nhim v phỏt trin v bo v t nc, yờu cu xõy dng Nh nc phỏp quyn Vit Nam xó hi ch ngha thi k cụng nghip húa, hin i húa t nc v ỏp ng yờu cu ca cuc u tranh phũng chng ti phm nc ta tỡnh hỡnh hin nay, hon thnh tt nhim v ci cỏch t phỏp thỡ vic tip tc nghiờn cu c s lý lun v phõn tớch tỡnh hỡnh thc tin, qua ú a phng hng, gii phỏp nõng cao vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s l ũi hi mang tớnh khỏch quan v cp thit Nghiờn cu v vai trũ ca Kim sỏt viờn t tng hỡnh s (sau õy vit tt l TTHS) l quan trng, khụng ch giỳp cho mi ngi nhn thc ỳng, v ch th ny hot ng TTHS m cũn thụng qua ú hon thin h thng phỏp lut, c ch t chc, cỏc ch ói ng i vi Kim sỏt viờn; to iu kin cho i ng Kim sỏt viờn cú th thc hin tt vai trũ ca mỡnh õy cng chớnh l lý hc viờn chn ti Vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s (Trờn c s thc tin a bn tnh Thỏi Bỡnh) lm lun thc s lut hc ca mỡnh Tỡnh hỡnh nghiờn cu Trc lun ó cú mt s cụng trỡnh nghiờn cu v kim sỏt viờn, cú th k n nh: - Lun thc s lut hc Tng thm quyn cho kim sỏt viờn quỏ trỡnh t tng hỡnh s - Mt yờu cu tt yu ca tin trỡnh ci cỏch t phỏp Vit Nam ca tỏc gi Trn Mnh ụng (bo v nm 2009 ti Khoa Lut i hc Quc gia H Ni) nghiờn cu v tng thm quyn cho Kim sỏt viờn theo B lut t tng hỡnh s (sau õy vit tt l BLTTHS) nm 2003 quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s theo ni dung ci cỏch t phỏp - Lun thc s lut hc Ngi tin hnh t tng Vin kim sỏt nhõn dõn i vi cỏc v ỏn hỡnh s ca tỏc gi Nguyn Trng Ngha (bo v nm 2010 ti Khoa Lut i hc Quc gia H Ni) nghiờn cu v nhng ngi tin hnh t tng Vin kim sỏt nhõn dõn (sau õy vit tt l VKSND) quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s (bao gm c Vin trng, Phú Vin trng v Kim sỏt viờn VKSND) - Lun thc s Lut hc Ngi tin hnh t tng thuc Vin kim sỏt nhõn dõn theo lut t tng hỡnh s Vit Nam (Trờn c s s liu thc tin a bn Thnh ph H Ni) ca tỏc gi Nguyn Th Hnh (bo v nm 2015 ti Khoa Lut i hc Quc gia H Ni) nghiờn cu cỏc quy nh ca phỏp lut t tng hỡnh s v nhng ngi tin hnh t tng thuc VKSND v thc tin hot ng ca nhng ngi tin hnh t tng VKSND Thnh ph H Ni Ngoi cũn cú mt s cụng trỡnh khỏc cú liờn quan n hot ng ca Kim sỏt viờn nh: Hon thin phỏp lut v a v phỏp lý ca Kim sỏt viờn giai on xột x s thm ca tỏc gi Nguyn Th Hng ng trờn Nh nc v phỏp lut s 10/2006; Nhng vng mc, bt cp quy nh ca phỏp lut t tng hỡnh s Vit Nam v Vin kim sỏt, ngi tin hnh t tng thuc Vin kim sỏt v mt s kin ngh hon thin ca tỏc gi Nguyn Duy Ging (VKSND ti cao, nm 2013); Bn v vai trũ, trỏch nhim ca Kim sỏt viờn t tng hỡnh s ca tỏc gi Phm Xuõn Khoa ng trờn Kim sỏt s 23/2014; Nõng cao nng lc tranh tng ca kim sỏt viờn Vin kim sỏt nhõn dõn a phng ti phiờn tũa xột x cỏc v ỏn hỡnh s ca tỏc gi Lờ Th Ngc Dung trờn Tp Dõn ch v phỏp lut thỏng 9/2014; Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu thc hin quy nh ca phỏp lut t tng hỡnh s v a v phỏp lý ca Kim sỏt viờn ca tỏc gi Lờ Mnh Hựng (VKSND Thanh Khờ, Nng, nm 2015) Qua nghiờn cu cho thy ni dung ca cỏc cụng trỡnh nghiờn cu, lun vn, cỏc bi vit trờn khoa hc ó cụng b Vit Nam thi gian qua, c bit l t cú Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 2/6/2005 ca B Chớnh tr Ban Chp hnh Trung ng ng v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020 thỡ hu ht cỏc cụng trỡnh ú u l nhng cụng trỡnh nghiờn cu trc din v chc nng, nhim v ca VKSND; v a v phỏp lý ca tt c cỏc ch th tin hnh t tng VKSND; hoc l nghiờn cu n l, cp n mt vi liờn quan n hot ng ca Kim sỏt viờn mt s giai on t tng c th Cha cú mt cụng trỡnh khoa hc no nghiờn cu mt cỏch h thng, ton din v sõu sc v v trớ, vai trũ ca Kim sỏt viờn ton b quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s Chớnh vỡ vy, vai trũ ca Kim sỏt viờn TTHS tt c cỏc giai on t tng v nhng hn ch, bt cp cũn tn ti cha c phõn tớch y v cú h thng cú nhng phng hng, gii phỏp nõng cao vai trũ ca ch th ny quỏ trỡnh tham gia gii quyt v ỏn hỡnh s T nhn nh trờn, lun ny s tip tc nghiờn cu v vai trũ ca Kim sỏt viờn nhng ton b quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s, vi s phõn tớch s liu c th trờn thc tin a bn tnh Thỏi Bỡnh T ú a nhng phng hng, gii phỏp hon thin v nõng cao v trớ, vai trũ ca Kim sỏt viờn i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu Lun nghiờn cu cỏc lý lun, lut thc nh vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s (trờn c s d liu thc tin a bn tnh Thỏi Bỡnh) 3.2 Phm vi nghiờn cu Lun nghiờn cu nhng ni dung lý lun v thc tin cú liờn quan n vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s vi gii hn khụng gian, thi gian nghiờn cu thc tin l trờn a bn tnh Thỏi Bỡnh giai on nm (2011 2015) Mc ớch nghiờn cu, nhim v nghiờn cu 4.1 Mc ớch nghiờn cu Lun nghiờn cu ton din c s lý lun v v trớ, vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s v phõn tớch tỡnh hỡnh thc tin t ú a nhng gii phỏp tng cng v th, vai trũ ca i ng Kim sỏt viờn thi gian ti Vit Nam phỏt hin c nhng vi phm ca Kim sỏt viờn tham gia gii quyt v ỏn hỡnh s Cn tng cng tuyờn truyn, ng viờn cụng dõn tham gia vo vic giỏm sỏt hot ng ca Kim sỏt viờn VKS cp huyn, qun, phỏt hin sai phm v kin ngh sa cha Cụng dõn cn lm tt vai trũ lm ch ca mỡnh, cú quyn giỏm sỏt mi hnh vi ca cỏc c quan nh nc, cỏc cỏn b, cụng chc nh nc m c th õy l hot ng ca Kim sỏt viờn VKS cỏc cp Phng tin thụng tin i chỳng, hot ng tớch cc ca bỏo i l mt kờnh thụng tin quan trng kim tra hiu qu hot ng ca Kim sỏt viờn Vi u im lan ta thụng tin nhanh chúng, rng rói qun chỳng nhõn dõn, i ng phúng viờn ch ng tỏc nghip ti hin trng thỡ vic tham gia giỏm sỏt, cp nht hot ng ca Kim sỏt viờn cỏc v ỏn hỡnh s, c bit l nhng v ỏn ln, trng im, c d lun c bit quan tõm l cn thit v cn c cỏc c quan nh nc to iu kin phỏt trin 102 KT LUN CHNG Nghiờn cu, phõn tớch hot ng ca VKS tnh Thỏi Bỡnh giai on 2011 - 2015 ó ch cỏc yu t khỏch quan v ch quan nh hng n vai trũ ca Kim sỏt viờn thc hin hai chc nng hin nh ca VKS l thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng t phỏp Bờn cnh nhng kt qu t c cn c tip tc phỏt huy thỡ nhng hn ch cũn tn ti ca Kim sỏt viờn cỏc cp quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s phi c phõn tớch lm rừ, cú nhng gii phỏp, kin ngh nhm nõng cao hiu qu hot ng ca Kim sỏt viờn ton b quỏ trỡnh TTHS t tip nhn, th lý, gii quyt ngun tin v ti phm n bn ỏn, quyt nh cú hiu lc phỏp lut ca Tũa ỏn c thi hnh Trc ht, cn cú nhng bn hng dn thi hnh BLTTHS 2015 va c ban hnh VKSND ti cao cn phi hp vi cỏc ngnh Cụng an, Tũa ỏn, sa i hoc ban hnh thụng t liờn ngnh mi hng dn thc hin cỏc quyn v ngha v ca Kim sỏt viờn, iu tra viờn, Thm phỏn gii quyt v ỏn hỡnh s phự hp vi ni dung sa i, b sung ca BLTTHS 2015 Cn tip tc nghiờn cu, sa i quy nh ca BLTTHS v quyn kim sỏt, kim sỏt trc tip ca Kim sỏt viờn i vi hot ng tip nhn, x lý s b tin bỏo, t giỏc v ti phm ca Cụng an xó, phng, th trn v quyn c ban hnh cỏc quyt nh, quyn khỏng ngh theo th tc phỳc thm bn ỏn, quyt nh ca Tũa ỏn nhm m bo tớnh ch ng, c th húa vai trũ, nõng cao trỏch nhim ca Kim sỏt viờn, thc hin tt nguyờn tc tranh tng xột x c m bo Bờn cnh ú cỏc gii phỏp v nõng cao nng lc chuyờn mụn, nghip v cho Kim sỏt viờn; tng cng, b sung c s vt cht k thut; ci cỏch ch tin lng, tr cp; tng cng hot ng giỏm sỏt, kim tra i vi hot ng ca Kim sỏt viờn l nhng bo m cho hiu qu hot ng ca Kim sỏt viờn thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng t phỏp v ỏn hỡnh s 103 KT LUN Qua nghiờn cu ti Vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s (trờn c s thc tin a bn tnh Thỏi Bỡnh) trờn c s tip thu cú chn lc cỏc tri thc v quyn cụng t, thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng t phỏp ca Kim sỏt viờn; trờn c s nghiờn cu cỏc quy nh ca phỏp lut TTHS v quyn, ngha v v trỏch nhim ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s v thc trng hot ng ca Kim sỏt viờn tnh Thỏi Bỡnh, phm vi ti, lun ó lm rừ mt s sau: Kim sỏt viờn l cụng chc ngnh Kim sỏt c b nhim cú iu kin theo quy nh ca phỏp lut (c th l Lut t chc VKSND) thc hin cỏc chc nng ca VKS l thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng t phỏp Gii quyt v ỏn hỡnh s l hot ng ca nhng ch th cú thm quyn tin hnh t tng theo quy nh ca phỏp lut quyt nh nhng liờn quan n phm vi, tớnh cht, tin ca v ỏn hỡnh s Quỏ trỡnh gii quyt hỡnh s bao gm cỏc giai on k tip nhau, bt u t tip nhn ngun tin ti phm, t, iu tra, truy t, xột x v kt thỳc bng vic bn ỏn cú hiu lc ca Tũa ỏn ó c quyt nh thi hnh Vai trũ ca Kim sỏt viờn thc hin chc nng thc hnh quyn cụng t quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s c biu hin qua cỏc hot ng t phỏp c lp l: trc tip tip nhn v gii quyt ngun tin v ti phm; yờu cu iu tra, yờu cu C quan iu tra truy nó, ỡnh b can; quyt nh ỏp dng bin phỏp cng ch; triu v hi cung b can; triu v ly li khai ca mt s ngi tham gia t tng; trc tip tin hnh mt s hot ng iu tra; tin hnh t tng ti phiờn tũa, cụng b cỏo trng hoc cỏc quyt nh ca VKS, xột hi, a chng c, ti liu, vt, lun ti, tranh lun, phỏt biu quan im v vic gii quyt v ỏn Vai trũ ca Kim sỏt viờn thc hin chc nng kim sỏt hot ng t phỏp biu hin vic: kim sỏt cỏc hot ng tip nhn, th lý, gii quyt ngun tin ti phm; kim sỏt, trc tip kim sỏt hot ng t, hot ng iu tra; kim sỏt vic tm ỡnh ch, phc hi vic gii quyt ngun tin v ti phm; kim sỏt vic tm ỡnh 104 ch, ỡnh ch iu tra, phc hi iu tra, kt thỳc iu tra ca C quan iu tra, C quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra Kim sỏt vic tuõn th phỏp lut giai on xột x ca Tũa ỏn; kim sỏt bn ỏn, quyt nh v cỏc bn t tng khỏc ca Tũa ỏn Kim sỏt vic thi hnh bn ỏn, quyt nh ca Tũa ỏn Qua nghiờn cu v phõn tớch quy nh ca phỏp lut TTHS t nm 1945 n nay, lun ó phõn tớch rừ vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s Lun nờu lờn thc trng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng t phỏp ca Kim sỏt viờn tnh Thỏi Bỡnh, ch cỏc nguyờn nhõn v xut gii phỏp Thc tin cho thy hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng t phỏp ca i ng Kim sỏt viờn hai cp tnh Thỏi Bỡnh nhng nm gn õy ó t c nhng kt qu tớch cc, khng nh c vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s trờn a bn tnh Tuy nhiờn, bờn cnh ú cũn tn ti mt s hn ch nht nh m nguyờn nhõn xut phỏt t cỏc quy nh ca phỏp lut cha c y v rừ rng; i ng Kim sỏt viờn cũn cha ỏp ng c cỏc yờu cu v chuyờn mụn, nghip v, trỏch nhim cng nh o c ngh nghip; iu kin lm vic cũn thiu thn; mi quan h phi hp vi cỏc ch th tin hnh t tng khỏc cựng tham gia gii quyt v ỏn cha c hiu qu nõng cao vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s, theo chỳng tụi cn thc hin ng b cỏc gii phỏp sau: Mt l, hon thin cỏc quy nh ca BLTTHS liờn quan n quyn hn, trỏch nhim ca Kim sỏt viờn, chc nng ca VKS v cỏc quy nh cỏc bn phỏp lut liờn quan Hai l gii phỏp nõng cao nng lc chuyờn mụn, nghip v, o c ngh nghip ca Kim sỏt viờn Ba l gii phỏp m bo iu kin lm vic ca Kim sỏt viờn Bn l gii phỏp tng cng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt hot ng ca Kim sỏt viờn VKS l c quan tin hnh t tng nht tham gia vo ton b quỏ trỡnh 105 gii quyt v ỏn phỏp ca VKS hỡnh s, cú tỏc ng ln n cht lng gii quyt ỏn núi riờng v ton b lnh vc TTHS núi chung Hot ng ca i ng Kim sỏt viờn gúp phn quan trng vo hiu qu thc hin hai chc nng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng t phỏp ca VKS Do vy, nghiờn cu nhng lý lun v thc trng vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s, a cỏc gii phỏp giỳp hon thin phỏp lut TTHS v cú ý ngha thit thc i vi hot ng ca ngnh Kim sỏt thi gian ti 106 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ti liu ting Vit Nguyn Ngc Anh (2006), S tay kin thc phỏp lut ca iu tra viờn, NXB T phỏp, H Ni Dng Thanh Biu (2007), Bn v tranh lun ca Kim sỏt viờn ti phiờn tũa s thm, Tp Kim sỏt, (13), H Ni Dng Thanh Biu (2007), Tranh lun ti phiờn tũa s thm, NXB T phỏp, H Ni Nguyn Hũa Bỡnh (2016), Nhng ni dung mi B lut t tng hỡnh s nm 2015 (Sỏch chuyờn kho), NXB Chớnh tr quc gia S tht, H Ni B Chớnh tr (2002), Ngh quyt s 08-NQ/TW ngy 02/01/2002 v mt s nhim v trng tõm cụng tỏc t phỏp thi gian ti, H Ni B Cụng an B Quc phũng B Ti chớnh B Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2013), Thụng t liờn tch hng dn thi hnh quy nh ca B lut T tng hỡnh s v tip nhn, gii quyt t giỏc, tin bỏo v ti phm v kin ngh t, H Ni Lờ Lan Chi (2005), Kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut t tng hỡnh s Mt s lý lun v thc tin, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni, H Ni Lờ Lan Chi (2007), Bn v khỏi nim x lý v ỏn hỡnh s v mt s khỏi nim lin k, Tp ngh lut, (5) Nguyn Ngc Chớ (2014), C s la chn mụ hỡnh t tng hỡnh s ỏp ng yờu cu ci cỏch Vit Nam, Ti liu ging dy Mụn hc Nhng chung v Lut t tng hỡnh s, Khoa Lut i hc quc gia H Ni, H Ni 10 Ch tch Chớnh ph lõm thi (1946), Sc lnh s 13/SL ngy 24/01/1946 v vic t chc cỏc tũa ỏn v cỏc ngch thm phỏn 11 Ch tch nc Vit Nam dõn ch cng hũa (1946), Sc lnh s 131/SL ngy 20/07/1946 v vic t chc t phỏp cụng an 107 12 Ch tch nc Vit Nam dõn ch cng hũa (1946), Sc lnh s 51/SL ngy 17/04/1946 13 Ch tch nc Vit Nam dõn ch cng hũa (1950), Sc lnh s 85/SL ngy 22/05/1950 v ci cỏch t phỏp v lut t tng hỡnh s 14 Nguyn Chớ Dng (2015), Mt s lý lun v thc tin vic xột hi v tranh lun ca Kim sỏt viờn ti phiờn tũa s thm hỡnh s, website VKSND tnh H Giang, (http://vks.hagiang.gov.vn 15 Vn Dng (2005), Vin Cụng t Cng hũa Phỏp, Tp Thụng tin khoa hc phỏp lý, (5 + 6), H Ni 16 Vn Dng (2008), Cn phõn nh rừ thm quyn hnh chớnh vi trỏch nhim v quyn hn t tng t tng hỡnh s, Tp kim sỏt, (18), tr 37 17 Trn Vn (1999), Mt s v quyn cụng t, K yu ti khoa hc cp B Nhng lý lun v quyn cụng t v vic t chc thc hnh quyn cụng t Vit Nam t nm 1945 n nay, H Ni 18 Trn Mnh ụng (2009), Tng thm quyn cho Kim sỏt viờn quỏ trỡnh tin hnh t tng hỡnh s - Mt yờu cu tt yu ca tin trỡnh ci cỏch t phỏp Vit Nam, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni, H Ni 19 Nguyn Duy Ging (2013), Nhng vng mc, bt cp quy nh ca phỏp lut t tng hỡnh s Vit Nam v Vin kim sỏt, ngi tin hnh t tng thuc Vin kim sỏt v mt s kin ngh hon thin, Tp Kim sỏt, (05), tr.45 49 20 Phm Hng Hi (1999), Bn v quyn cụng t, K yu ti khoa hc cp B Nhng lý lun v quyn cụng t v vic t chc thc hnh quyn cụng t Vit Nam t nm 1945 n nay, H Ni 21 Nguyn Th Hnh (2015), Ngi tin hnh t tng thuc Vin kim sỏt nhõn dõn theo lut t tng hỡnh s Vit Nam (Trờn c s s liu thc tin a bn Thnh ph H Ni), Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni, H Ni 22 Hi ng Quc gia ch o biờn son t in bỏch khoa Vit Nam (1996), T in Bỏch khoa ton th, NXB T in Bỏch khoa ton th, H Ni 108 23 Hp chng quc Hoa K (2006), Cỏc nguyờn tc liờn bang v t tng hỡnh s 24 Lờ Mnh Hựng (2015), Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu thc hin quy nh ca phỏp lut t tng hỡnh s v a v phỏp lý ca Kim sỏt viờn, website VKSND Nng, Nng, http://vksdanang.gov.vn 25 Nguyn Th Hng (2006), Hon thin phỏp lut v a v phỏp lý ca Kim sỏt viờn giai on xột x s thm hỡnh s, Tp Nh nc v phỏp lut, (10), tr 58 66 26 Phm Xuõn Khoa (2014), Bn v vai trũ trỏch nhim ca Kim sỏt viờn t tng hỡnh s, Tp Kim sỏt, (23), tr.13 16 27 Nguyn Vn Khoỏt (2015), Mt s gii phỏp, kin ngh nõng cao cht lng lun ti ca Kim sỏt viờn, website Trng o to, bi dng nghip v kim sỏt ti TP.H Chớ Minh, TP.H Chớ Minh (http://tkshcm.edu.vn 28 Hong Bỏ Khuyn (2007), Chc nng ca cỏc ch th tranh tng, C s lý lun v thc tin thi hnh cỏc quy nh ca B lut t tng hỡnh s 2003 liờn quan n tranh tng ti phiờn tũa hỡnh s Mt s kin ngh v gii phỏp, H Ni 29 V Gia Lõm, Hon thin mt s quy nh ca B lut t tng hỡnh s nhm nõng cao hiu qu hot ng ca Vin kim sỏt nhõn dõn kim sỏt vic t v ỏn hỡnh s, website Trng i hc Kim sỏt, H Ni, http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/290 30 Nguyn Trng Ngha (2010), Ngi tin hnh t tng Vin kim sỏt nhõn dõn i vi cỏc v ỏn hỡnh s, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut i hc Quc gia H Ni, H Ni 31 V c Ninh (2013), Thm quyn ca Vin kim sỏt giai on truy t, Lun thc s lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni, H Ni 32 Ngc Phong (2015), Mt s ý kin nhm nõng cao cụng tỏc kim sỏt vic gii quyt t giỏc, tin bỏo ti phm v kin ngh t, website VKSND TP H Ni, http://vkshanoi.gov.vn/chitiettintuc?tintuc=267 33 Ph Th tng (1959), Ngh nh s 256/TTg ngy 01/07/1959 quy nh nhim v v t chc ca Vin Cụng t 109 34 Quc hi (1946), Hin phỏp, H Ni 35 Quc hi (1959), Hin phỏp, H Ni 36 Quc hi (1960), Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 37 Quc hi (1960), T trỡnh v Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 38 Quc hi (1980), Hin phỏp, H Ni 39 Quc hi (1981), Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 40 Quc hi (1988), B lut t tng hỡnh s Vit Nam, H Ni 41 Quc hi (1992), Hin phỏp, H Ni 42 Quc hi (1992), Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 43 Quc hi (1992), T trỡnh v vic sa i mt s iu ca Hin phỏp 1992 44 Quc hi (2001), Hin phỏp 1992 (sa i, b sung nm 2001), H Ni 45 Quc hi (2002), Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 46 Quc hi (2003), B lut t tng hỡnh s Vit Nam, H Ni 47 Quc hi (2013), Hin phỏp, H Ni 48 Quc hi (2014), Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 49 Quc hi (2015), B lut t tng hỡnh s Vit Nam, H Ni 50 Hong Th Sn (2007), Phỏp lut t tng hỡnh s Vit Nam qua cỏc B lut t tng hỡnh s, Tp Lut hc, tr 40 51 Nguyn Tin Sn (2012), Hon thin quy nh v mi quan h gia C quan iu tra v Vin kim sỏt t tng hỡnh s Vit Nam, website Tp Cnh sỏt nhõn dõn, H Ni, http://canhsatnhandan.vn 52 Trnh Minh Tõn (2007), Tớnh c lp ca Kim sỏt viờn t tng hỡnh s, Tp Nh nc v phỏp lut, (6), tr.70 79 53 Trng Cao ng Kim sỏt (1996), Giỏo trỡnh cụng tỏc kim sỏt, Tp I Lý lun chung v cụng tỏc kim sỏt, NXB Cụng an nhõn dõn, H Ni 54 Tun Minh Tun (2015), Cụng t hot ng iu tra v ỏn hỡnh s, website VKSND TP H Ni, http://vkshanoi.gov.vn/chitiettintuc?tintuc=1306 55 y ban Thng v Quc hi (2002), Phỏp lnh s 03/2002/PL-UBTVQH11 Phỏp lnh Kim sỏt viờn Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 110 56 Vin khoa hc kim sỏt Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2006), S tay Kim sỏt viờn hỡnh s (Tp I), NXB Vn húa dõn tc, H Ni 57 Vin khoa hc phỏp lý (2006), T in Lut hc, NXB T in bỏch khoa, H Ni 58 Vin kim sỏt nhõn dõn tnh Thỏi Bỡnh (2011), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc kim sỏt, Thỏi Bỡnh 59 Vin kim sỏt nhõn dõn tnh Thỏi Bỡnh (2012), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc kim sỏt, Thỏi Bỡnh 60 Vin kim sỏt nhõn dõn tnh Thỏi Bỡnh (2013), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc kim sỏt, Thỏi Bỡnh 61 Vin kim sỏt nhõn dõn tnh Thỏi Bỡnh (2014), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc kim sỏt, Thỏi Bỡnh 62 Vin kim sỏt nhõn dõn tnh Thỏi Bỡnh (2015), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc kim sỏt, Thỏi Bỡnh 63 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao B Cụng an B Quc phũng (2005), Thụng t liờn tch v quan h phi hp gia C quan iu tra v Vin kim sỏt vic thc hin mt s quy nh ca B lut t tng hỡnh s nm 2003, H Ni 64 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2008), Quyt nh ban hnh Quy ch cụng tỏc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut vic iu tra cỏc v ỏn hỡnh s, H Ni 65 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2009), Bỏo cỏo tng kt nm thi hnh Phỏp lnh kim sỏt viờn Vin kim sỏt nhõn dõn nm 2002, H Ni 66 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2014), Bỏo cỏo tng thut v chuyờn Tranh tng v nhng gii phỏp nõng cao cht lng tranh tng ca Kim sỏt viờn xột x hỡnh s ỏp ng yờu cu ci cỏch t phỏp, H Ni 67 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2015), Bỏo cỏo tham kho phỏp lut t tng hỡnh s ca mt s nc trờn th gii (Phỏp, c, Anh, Hoa K, Nht Bn, Nga, Trung Quc) 68 Vừ Khỏnh Vinh (2003), V quyn t phỏp Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha ca dõn, dõn, vỡ dõn nc ta, Tp Nh nc v phỏp lut, (8) 111 69 Vừ Khỏnh Vinh (2004), Bỡnh lun khoa hc B lut t tng hỡnh s, NXB Cụng an nhõn dõn, H Ni 70 Hong Hi Yn (2014), Cn sa i mt s quy nh ca B lut t tng hỡnh s v nhim v, quyn hn ca Kim sỏt viờn, website Trng i hc Kim sỏt, H Ni, (http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/324) II Ti liu Website 71 http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/152 72 http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/151 73 http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/142 74 http://www.vksndtc.gov.vn/khac-123 75 http://vksndthaibinh.gov.vn/Article/1832/Vien-kiem-sat-nhan-dan-tinh-thongbao-rut-kinh-nghiem-nghiep-vu.html 76 http://vienkiemsathaiphong.gov.vn/nghien-cuu-phap-luat-l16/-vai-tro-trachnhiem-cua-kiem-sat-vien-trong-qua-trinh-thuc-hanh-quyen-cong-to-nhin-duoigoc-do-luat-su-n1261.htm 112 PH LC Ph lc S liu th lý kim sỏt, gii quyt ngun tin v ti phm v t, khụng t v ỏn/b can Nm Th lý kim sỏt tin bỏo v ti phm ó gii quyt tin bỏo v ti phm 2011 1071 2012 Khi t v ỏn/tin bỏo Khụng t v ỏn 966 (90,2%) 761/761 205 1179 1059 (90,3%) 781/777 123 2013 677 660 (97,4%) 497/535 112 2014 564 545 (97%) 421/421 124 2015 547 510 (93,2%) 372/372 138 Tng 4038 3740 (92,6%) 2832/3128 702 (Ngun: Bỏo cỏo tng kt ca VKSND tnh Thỏi Bỡnh cỏc nm 2011, 2012, 2013, 2014 v 2015) Ph lc S v ỏn/b can yờu cu t, yờu cu hy quyt nh khụng t; VKS hy quyt nh t b can v yờu cu thay i, b sung quyt nh t Yờu cu thay i, Hy quyt b sung quyt nh nh t t (v ỏn/b b can can) Nm Yờu cu t (v ỏn/b can) Yờu cu hy quyt nh khụng t 2011 2/3 0 2012 1/12 2 4/8 2013 1/3 2014 1/13 2015 0 0 Tng 5/31 4/8 (Ngun: Bỏo cỏo tng kt ca VKSND tnh Thỏi Bỡnh cỏc nm 2011, 2012, 2013, 2014 v 2015) 113 Ph lc S v ỏn/b can VKS hai cp th lý kim sỏt iu tra Th lý kim sỏt iu tra 2011 2012 2013 2014 2015 Tng V ỏn 959 1114 1080 1063 1085 5301 B can 1661 1802 1823 1773 1895 8954 (Ngun: Bỏo cỏo tng kt ca VKSND tnh Thỏi Bỡnh cỏc nm 2011, 2012, 2013, 2014 v 2015) Ph lc Tng s tm gi, tm giam n v: ngi Nm Tm gi Tm giam Tng s ó gii quyt Tng s ó gii quyt 2011 852 850 1335 938 2012 968 965 1588 1128 2013 1031 1029 1609 1130 2014 907 2015 1138 1565 1133 1553 1009 (Ngun: Bỏo cỏo tng kt ca VKSND tnh Thỏi Bỡnh cỏc nm 2011, 2012, 2013, 2014 v 2015) Ph lc S ngi b bt tm gi c tr t S ngi c tr t 2011 2012 2013 55 62 15 2014 2015 (Ngun: Bỏo cỏo tng kt ca VKSND tnh Thỏi Bỡnh cỏc nm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) 114 Ph lc S v ỏn/b can VKS hai cp phi x lý, ó gii quyt v truy t Nm V ỏn/b can phi x lý ó gii quyt Truy t (v ỏn/b can) (v ỏn/b can) 2011 760/1241 737/1176 (97%) 722/1157 (98%) 2012 924/1586 909/1553 (98,4%) 897/1532 (98,7%) 2013 838/1475 831/1462 (99,1%) 814/1439 (98%) 2014 860/1528 858/1495 (99,8%) 853/1487 (99,4%) 2015 850/1580 841/1547 (98,9%) 837/1547 (99,5%) Tng 4232/7410 4176/7233 (98,7%) 4123/7162 (98,7%) (Ngun: Bỏo cỏo tng kt ca VKSND tnh Thỏi Bỡnh cỏc nm 2011, 2012, 2013, 2014 v 2015) Ph lc S v ỏn VKS v Tũa ỏn tr li iu tra b sung Nm Tr h s iu tra b sung VKS Tũa ỏn 2011 v (0,85%) v (0,92%) 2012 12 v (1,29%) 16 v (1,67%) 2013 v (0,95%) 10 v (1,09%) 2014 v (0,93%) v (0,93%) 2015 v (0,94%) v (0,64%) Tng 44 v (1,04%) 46 v (1,06%) (Ngun: Bỏo cỏo tng kt ca VKSND tnh Thỏi Bỡnh cỏc nm 2011, 2012, 2013, 2014 v 2015) 115 Ph lc S v ỏn/b can C quan iu tra v VKS ỡnh ch, tm ỡnh ch C quan iu tra Nm VKS ỡnh ch Tm ỡnh ch ỡnh ch Tm ỡnh ch (v ỏn/b can) (v ỏn/b can) (v ỏn/b can) (v ỏn/b can) 2011 22/26 48/81 10/10 5/9 2012 14/12 50/32 12/19 0/5 2013 21/30 56/30 15/20 2/3 2014 13/11 45/20 5/8 0/0 2015 35/36 42/15 4/5 0/0 Tng 105/115 241/178 46/62 7/17 (Ngun: Bỏo cỏo tng kt ca VKSND tnh Thỏi Bỡnh cỏc nm 2011, 2012, 2013, 2014 v 2015) Ph lc S lng v ỏn/b cỏo VKS hai cp thc hnh quyn cụng t, kim sỏt xột x Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt Nm Xột x s thm Xột x phỳc thm (v/b cỏo) (v/b cỏo) 2011 732/1172 163/211 2012 857/1466 203/311 2013 806/1395 100/164 2014 846/1536 107/167 2015 819/1470 95/145 Tng 4060/7039 668/998 (Ngun: Bỏo cỏo tng kt ca VKSND tnh Thỏi Bỡnh cỏc nm 2011, 2012, 2013, 2014 v 2015) 116 ... HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGHIấM TH THANH TH VAI TRò CủA KIểM SáT VIÊN TRONG QUá TRìNH GIảI QUYếT Vụ áN HìNH Sự (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình) Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s... 1.3.2 Vai trũ ca Cụng t viờn mụ hỡnh t tng thm 36 1.3.3 Vai trũ ca Kim sỏt viờn mụ hỡnh t tng hn hp 38 KT LUN CHNG 41 Chng 2: QUY NH CA PHP LUT V VAI TRề CA KIM ST VIấN TRONG. .. tnh Thỏi Bỡnh v mt s gii phỏp nõng cao vai trũ ca Kim sỏt viờn Chng MT S VN Lí LUN V VAI TRề CA KIM ST VIấN TRONG QU TRèNH GII QUYT V N HèNH S 1.1 Khỏi nim vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái bình) , Vai trò của kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái bình) , Vai trò của kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái bình)

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn