Lượng giác toàn tập

245 385 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

Tu n 1 ầ NS: 15 –8 - 2008 ND: 22 – 8 - 2008 ĐỊA LÍ DÂN CƯ Tiết 1. Bài:1 CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I.MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần: 1.Kiến thức: -Biết được nước ta có 54 dân tộc .Dân tộc kinh có số dân đông nhất. Các dân tộc ở nước ta luôn đoàn kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệTổ Quốc. -Trình bày được tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta. -Xác đònh được trên bản đồ vùng phân bố chủ yếu của một số dân tộc . 2.Kó năng -Xác đònh được trên bản đồ vùng phân bố chủ yếu của một số dân tộc . 3. Thái độ: -Giáo dục tinh thần tôn trọng, đoàn kết các dân tộc Việt Nam. II.CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: 1. GV: -Bản đồ dân cư Việt Nam. -Bộ ảnh về đại gia đình các dân tộc Việt Nam. -Tranh ảnh một số dân tộc Việt Nam. 2. HS: III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Bài mới: *Khởi động: -Việt Nam là một quốc gia nhiều dân tộc. Với truyền thống yêu nước, đoàn kết, các dân tộc đã sát cánh bên nhau trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu về các dân tộc nước ta là bao nhiêu? Trong đó dân tộc nào giữ vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển đất nước. Đòa bàn cư trú của các dân tộc được phân bố như thế nào trên lãnh thổ nước ta. 1 Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng HĐ1: (cả lớp) ? Với sự hiểu biết của bản thân em hãy cho biết nước ta có bao nhiêu dân tộc. kể tên các dân tộc mà em biết GV: Treo tranh các dân tộc Việt Nam đồng thời thuyết minh về các ngữ hệ. ? Sự khác biệt trong những nét văn hoá cúa các dân tộc được thể hiện ở những điểm nào. ?Em hãy rình bày vài nét đặc sắc về dân tộc của bản thân em. Quan sát H1.1 SGK tr10 cho biết ? Trong các dân tộc Việt Nam dân tộc nào có số dân đông nhất ? Chiếm tỉ lệ bao nhiêu. GV: Hướng dẫn HS cách vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu dân tộc của nước ta. ? Với kiến thức lòch sử cho biết người việt cổ còn có tên gọi gì. (u Lạc, Tây u, Lạc Việt . . .) ? Phân tích những thuận lợi và khó khăn do nước ta có nhiều thành phần dân tộc. -Thận lợi: Mỗi dân tộc có những nét văn hoá riêng thể hiện qua ngôn ngữ , trang phục, các quần cư, phong tục tập quán riêng tạo nên một Việt Nam đậm đà bản sắc văn hoá DT . . . . Các DT có phương thức, kinh nghiệm sản xuất riêng phù hợp với đòa hình, khí hậu, . . . nên khi sống gần nhau họ sẽ học hỏi được những mặt tích cực trong sản xuất . . . . -Khó khăn:Có đa DT, đa phong tục tập quán và đa tín ngưỡng dẽ gây nên sự bất bình trong xã hội . . . ? Hãy kể tên một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết. Dệt thổ cẩm, thêu, làm gốm, bàn ghế trúc . . . ? Vì sao người Việt đònh cư ở nước ngoài cũng được coi là một bộ phận của cộng đồng các dân tộc Việt Nam Đa số các kiều bào có lòng yêu nước đang trực tiếp hoặc 1.CÁC DÂN TỘC ỞVIỆT NAM - Nước ta có 54 dân tộc. -Mỗi dân tộc có những nét văn hoá riêng thể hiện qua ngôn ngữ , trang phục, phương thức sản xuất, các quần cư, phong tục tập quán . . . - Dân tộc kinh(việt) chiếm 86,2% dân số cả nước. - Các dân tộc thiểu số chiếm 13,8% 2 dán tiếp góp phần xây dựng đất nước Chuyển ý:Như vậy Việt Nam là một nước có nhiều thành phần chung sống trên lãnh thổ; để biết được 54 dân tộc sinh sống ở những khu vực nào chúng ta cùng nhau chuyển qua mục 2. PHÂN BỐ CÁC DÂN TỘC ? Dựa vào vốn hiểu biết của bản thân hãy cho biết Dân tộc Việt (kinh) phân bố chủ yếu ở những khu vực nào? Sống về nghề gì là chủ yếu? Chủ yếu trong các ngành CN, NN, dòch vụ, kH kT Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở những khu vực nào? Nghề nghiệp chính của họ là gì? Sinh sống bằng trồng cây CN, Lâm nghiệp, chăn nuôi, khai thác KS . . . ? Hãy cho biết về sự phân bố và đời sống của đồng bào miền núi có những đổi thay như thế nào trong những năm gần đây. Đònh canh đònh cư, xoá đói giảm nhèo, xây dựng cơ sở hạ tầng . . . GV: Hiện nay một số DT ít người từ miền núi phía bắc vào sinh sống ở Tây Nguyên, nhờ cuộc vận động đònh canh đònh cư gắn với xoá đói giảm nghèo mà tình trạng du canh du cư của một số dân tộc núi cao dã được hạn chế đời sống ngày càng được nâng cao, môi trường được cải thiện . . . . a. Dân tộc kinh: -Phân bố chủ yếu ở đồng bằng trung du và duyên hải. b.Các dân tộc ít người: -Có 53 dân tộc, phân bố chủ yếu ở miền núi, cao nguyên và trung du (Trừ người chăm, người khơ me sinh sống ở đồng bằng) 3.Đánh giá: Khoanh tròn vào đầu câu ý mà en cho là đúng nhất 1.Việt Nam có bao nhiêu dân tộc sinh sống? a.45 dân tộc b.54 dân tộc c. 64 dân tộc d.34 dân tộc 2. Dân tộc kinh chiếm tỉ lệ khỏang bao nhiêu % dân số cả nước? a.86,2% b.58 % c. 68% d.78 % 3. Hãy trình bày tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta? 4. Dân tộc kinh phân bố phần lớn ở. a. Đồng bằng. c.Duyên hải b. Trung du. d. Cả 3 khu vực trên. 5.Cho bảng số liệu vềcơ cấu các dân tộc Việt nam (1999) Thành phần dân tộc Tỉ lệ (%) Dân tộc kinh 86,2 3 Các dân tộc ít người 13,8 a-Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu thành phần các dân tộc Việt nam. *Chú giải: b- Nhận xét cơ cấu thành phần dân tộc Việt nam …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4.Hoạt động nối tiếp: 1.Hướng dẫn HS làm bài tập SGK Tr 6 2.Dặn dò: -Về nhà học bài cu:õ + Nắm vững về các thành phần dân tộc nước ta, sự phân bố và nghề nghiệp của dân dộc Việt cũng như các dân tộc thiểu số nước ta. + Làm bài tập 1,2,3 SGK tr 6 -Chuẩn bò bài 2: + Xem lại kiến thức lớp 7 về dân số và gia tăng dân số 5. Phụ lục: (Phiếu học tập, Thông tin tham khảo, giao việc, trò chơi -Đáp án: 1 ý b, 2 ý a, 3 ý d 4 Tn 1 NS: 18 - 8 -2008 TiÕt 2 Bµi 2 ND: 25 - 8 -2008 DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ I.MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần: 1.Kiến thức: - Biết số dân của nước ta (năm 2002) - Hiểu và trình bày được tình hình gia tăng dân số, nguyên nhân và hậu quả. - Biết sự thay đổi cơ cấu dân số và xu hướng thay đổi cơ cấu dân số cả nước ta, nguyên nhân của sự thay đổi. 2.Kó năng: - Có kó năng phân tích bảng thống kê, một số biểu đồ dân số. 3. Thái độ: -Ý thức được sự cần thiết phải có qui mô gia đình hợp lý. II.CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: 1.Gáo viên: - Biểu đồ biến đổi dân số ở nước ta (phóng to theo SGK) -Tranh ảnh về một số hậu quả của dân số tới môi trường, chất lượng cuộc sống. 2.Học sinh: - SGK, SBT, Dụng cụ học tập. III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Bài cũ: * Câu hỏi: Tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta được thể hiện như thế nào? * Trả lời: a.Dân tộc kinh:Phân bố chủ yếu ở đồng bằng trung du và duyên hải. b.Các dân tộc ít người: Phân bố chủ yếu ở miền núi, cao nguyên và trung du (Trừ người chăm và người khơ me) 2. Bài mới: * Khởi động:Việt Nam là nước đông dân, có cơ cấu dân số trẻ. Nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá gia đình nên tỉ lệ gia tăng dân só có xu hướng giảm và cơ cấùu dân số đang có sự thay đổi. Bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu vấn đề dân số, sự gia tăng dân số và cơ cấu dân số ở nước ta. Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng HĐ1: ( Cả lớp) ? Dựa vào vốn hiểu biết của bản thân và sách GK cho biết số dân của nước ta tính đến năm 2002 là bao nhiêu GV: Đưa ra các số liệu DS qua các năm 1.DÂN SỐ - 79,7 triệu người (2002), 5 Năm 1931 1960 1979 1989 1999 2003 Sốdân (triệu ng) 17,70 30,17 52,46 44,4 1 76,6 80,9 ? Em có suy nghó gì về thứ hạng diện tích và dân số nước ta so với các nước trên TG. GV:Lưu ý Diện tích nước ta thuộc nước có lãnh thổ TB DS thuộc nước loại có DS đông trên TG ? Dân số đông có những thuận lợi và khó khăn gì trong sự phát triển kinh tế ở nước ta. -Thuận lợi:+Có nguồn nhân lực dồi dào đáp ứng nhu cầu các ngành . +Có thò trường tiêu thụ rộng lớn . . -Khó khăn:+Tạo sức ép lớn đối với việc phát triển KT- XH với tài nguyên môi trường và chất lượng cuộc sống -Đứng hàng thứ 14 trên thế giới, thứ 3 Đông Nam Á. * Chuyển ý: So với các nước thì DS nước ta thuộc vào loại đông vậy trong những năm qua sự gia tăng của DS như thế nào chúng ta tìm câu trả lời trong mục 2.GIA TĂNG DÂN SỐ HS: Đọc thuật ngữ bùng nổ dân số GV: Treo biểu đồ biến đổi dân số ở nước ta HS: Quan sát hình 2.1 SGK em hãy: ? Nêu nhận xét bùng nổ dân số qua chiều cao của cột dân số. ? Khi nào thì dẫn đến sự bùng nổ DS khi DS tăng nhanh đột ngột, tỉ lệ gia tăng tự nhiên trên 2,1% ? Nhận xét đường biểu diễn tỉ lệ gia tăng tự nhiên có sự thay đổi như thế nào. -Tốc độ gia tăng thay đổi theo từng giai đoạn.Cao nhất 2% (1954-1960) Từ 1976-2003 có xu hướng giảm dần. Thấp nhất là 3,1% (2003) ? Giải thích nguyên nhân về sự thay đổi từng giai đoạn - Từ 1954–1960 tăng nhanh do sau 10 năm nước ta giành được hoà bình độc lập . . . . . .chưa thực hiện chính sách kế hoạch hoá gia đình. - Từ 1960–1965 giảm do chiến tranh và các dòch bệnh . - Từ 1976–1999 có xu hướng giảm dần, kết quả của việc thực hiện chính sách DS kế hoạch hoá gia đình. - Dân số nước ta tăng nhanh liên tục theo các năm. +Bùng nổ dân số từ 1950 – 2000 - Tỉ lệ gia tăng dân số giảm + Hiện nay dân số đang chuyển sang giai đoạn có tỉ suất sinh tương đối thấp nhờ thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình. +Tăng 1 triệu người/ năm. + Tỉ lệ gia tăng tự nhiên có sự 6 ? Qua phần nhận xét BĐ trên em có nhận xét gì về mỗi quan hệ giữa gia tăng tự nhiên với tăng dân số -Tỉ lệ gia tăng dân số nước ta giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh. ? Giải thích vì sao tỉ lệ gia tăng dân số nước ta giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh. -Cơ cấu DS nước ta trẻ, Số phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ cao ? Dân số tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì tới kinh tế, môi trường và đời sống-xã hội. GV:Hướng dẫn cách tính tỉ lệ gia tăng DS tự nhiên lấy tỉ suất sinh trừ đi tỉ suất tử của cùng 1 năm đơn vò tính là % ?Việc giảm tỉ lệ gia tăng DS tự nhiên có lợi ích gì Giải quyết nạn thất nghiệp, tình trạng thừa lao động, nâng cao mức sống của người dâ, giảm bớt việc gây sức ép cho các công trình công cộng và an ninh xã hội . Phân tích bảng số liệu 2.1 sgk cho biết. ? Vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao nhất, thấp nhất và cao hơn trung bình cả nước ?Các vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao hơn mức TB của TG. Tây Bắc, Bắc TB, Duyên Hải NTB, Tây nguyên ? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trên. - Do nhận thức của người dân về chính sách dân số và kế hóch hoá gia đình chưa đúng nức, phong tục tập quán, quan niệm lạc hậu lỗi thời, . . . khác nhau giữa các vùng, các miền. -Hậu quả: - Kinh tế: + Lao động không có viện làm. +nh hưởng tới tốc độ phát triển KT. +không đáp ứng kòp với nhu cầu và đời sống -Môi trường +Tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường -Xã hội: +Gây sức ép cho giáo dục, y tế, an ninh XH và các công trình công cộng. - Vùng Tây Bắc có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất, thấp nhất là vùng đồng bằng sông Hồng. 7 3. CƠ CẤU DÂN SỐ Dựa vào bảng 2.2 ? Em có nhận xét gì về cơ cấu dân số nước ta ? Giải thích vì sao dân số nước ta có cơ cấu trẻ. Do những năm trước tỉ lệ số trẻ em cao ? Nhận xét cơ cấu dân số theo nhóm tuổi thời kỳ 19979 – 1999. ? Nhận xét tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ thời kỳ 19979 – 1999. ? Em có nhận xét gì về tỉ số giới tính. ? Nguyên nhân nào đã làm cho tỉ số giới tính thay đổi. - Do khoa học y tế phát triển, -Chiến tranh . . -Công việc lao động . . . . - Cơ cấu trẻ a.Sự thay đổi cơ cấu theo nhóm tuổi. -Từ 0 – 14 tuổi chiếm tỉ lệ cao. b.sự thay đổi cơ cấu theo giới tính. -Tỉ số giới tính không cân đối và thường thay đổi theo nhóm tuổi và thời gia. 3. Đánh giá: 1. Quan sát hình 2.1 SGK tr 7 hãy cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số ở nước ta?: 2. Phân tích ý nghóa của sự gia tăng dân số tự nhiên và thay đổi cơ cấu ở nước ta. 3. Nêu những hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh 3. Quan sát hình 2.1 SGK tr 7 hãy a.Điền vào bảng sau: Năm 1954 1960 1965 1970 1976 1979 1989 1999 2003 Số dân (Tr.người ) Tỉ lệ gia tăng tự nhiên (%) b.Nhận xét về tình hình tăng dân số ở nước ta ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… . . . . 4.Hoạt động nối tiếp: - Hướng dẫn vẽ biểu đồ: 4.Dựa vào bảng 2.3 SGK hãy: a. Tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên năm 1979 (…………%), năm 1999 (…………%) và nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua các năm: 8 b.Vẽ biểu đồ theo bảng số liệu - Vẽ biểu đồ hình cột Triệu người 0 Năm -.Dặn dò: +Về nhà học bài cũ Nắm vững về dân số và tình hình gia tăng dân số của nước ta + Chuẩn bò bài 3 ? Xen lại công thức tính mật độ dân số (Lớp 7) ? Trình bày đặc điểm phân bố dân cư ở nước ta? Giải thích. ? Nêu đặc điểm và chức năng của các loại hình quần cư ở nước ta. 5. Phụ lục (Phiếu học tập, Thông tin tham khảo, giao việc, trò chơi 9 TUẦN:2 Ngày soạn 9–9-2007 TIẾT:3 Ngày dạy 11–9-2007 Bài :3 PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ I.MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần: 1.Kiến thức: - Hiểu và trình bày đặc điểm mật độ dân số và phân bố dân cư ở nước ta. - Biết đặêc điển của các loại hình quần cư nông thôn, quần cư thành thò và đô thò hoá ở nước ta. 2. Kó năng: -Biết phân tích lược đồ dân cư và đô thò Việt Nam (năm1999), một số bảng số liệu về dân cư. 3. Thái độ: -Ý thức được sự cần thiết phải phát triển đô thò trên cơ sở phát triển công nghiệp, bảo vệ môi trường nơi đang sống, chấp hành các chính sách của nhà nước về phân bố dân cư. II.CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: 1.Gáo viên: -Bản đồ phân bố dân cư và đô thò Việt Nam. -Tranh ảnh về nhà ở, một số hình thức quần cư ở Viêït Nam. -Bảng thống kê mật độ dân số một số quốc gia và dân đô thò Việt Nam. 2.Học sinh: - SGK, SBT, Dụng cụ học tập. -Chuẩn bò bài III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. bài cũ: Câu hỏi: Cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số ở nước ta?: Trả lời: -79,7 triệu người (2002); 2003 là 80,9 triệu người. -Hiện nay đang bước sang giai đoạn có tỉ suất sinh tương đối thấp và giảm chậm, tỉ lệ tử ổn đònh; Mức tăng trưởng DS thấp hơn mức TB của TG . . .gia đình. Tuy vậy DS mỗi năm vẫn tăng thêm khoảng 1 triệu người. 2. Bài mới: * Khởi động: Dân cư chúng ta tập trung đông núi nhưng ở từng nơi người dân lựa chọn loại hình dân cư phù hợp với điều kiện sống và hoạt động sản xuất của mình, tạo nên sự đa dạng về hình thức quần cư ở nước ta. Để biết được sự phân bố dân cư, cũng như các loại hình quần cư ở nước ta như thế nào? bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ những vấn đề nói trên. Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng GV:+ Hướng dẫn cho HS tính mật độ dân số nước ta =>80,9 triệu người : 330 991Km 2 =246người/Km 2 + Ghi lên bảng mật độ các nước * Châu Á là 85người/Km 2 * Lào là 25người/Km 2 1.MẬT ĐỘ DÂN SỐ VÀ SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ a.Mật độ dân số: 10 [...]... lược về chất lượng sống và việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ta 2 Kó năng: -Biết nhận xét biểu đồ 3 Thái độ: - Sử dụng nguồn lao động một cách hợp lí II.CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: 1.Gáo viên: - Các biểu đồ cơ cấu lao động (phóng to theo SGK) - Các bảng nhóm thống kê về sử dụng lao động - Tranh ảnh thể hiệân chất lượng và nâng cao cuộc sống 2.Học sinh: - SGK, SBT, Dụng cụ học tập -Chuẩn bò... loại hình quần cư nào? Đặc điểm của chúng ra sao? + Làm bài tập 1, 2, 3 SGK +Chuẩn bò bàisố 4 ? Nhận xét về nguồn lao động và sự phân bố lao động ở nước ta hiện nay ? Giải thích tại sao nói vấn đề việc làm đang là vấn đề gay gắt ở nước ta hiện nay ? Cho nhận xét về chất lượng cuộc sống ở nước ta hiện nay lấy ví dụ minh hoạ 5 Phụ lục: (Phiếu học tập, Thông tin tham khảo, giao việc, trò chơi 14 TIẾT:4 Ngày... hạn chế nên không thu hút được nhiều lao động Trong khi đó ở nông thôn việc sử dụng máy móc còn ít nên cần nhiều lao động chân tay ? Em có nhận xét về chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta Giải thích ? Nêu những giải pháp nhằm nâng cao lực lượng lao động ? Em có nhận xét về số lao động có việc làm ở nước ta từ năm1991 đến năm 2003 ? Quan sát H4.2 SGK tr 16 nêu nhận xét vềø cơ cấu và sự thay đổi... III.CHẤT LƯNG CUỘC SỐNG ? Với kiến thức thực tế và bức tr H4.3 SGK em có nhận xét gì về chất lượng cuộc sống của người dân hiện nay so với những năm trước ? Em hãy nêu những dẫn chứng về chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên ? Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân ? Việc nâng cao chất lương cuộc sống ở nước ta còn có những khó... tháp dân số Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng Bài tập 1: Bài tập 1: Quan sát hình 5.1 hãy phân tích và so sánh hai tháp tuổi về các mặt 19 -Hình dạng tháp tuổi: -Cơ cấu theo độ tuổi -Tỉ lệ dân số phụ thuộc ( là tỉ số giữa người chưa đến tuổi và quá tuổi lao động, với những ngøi đang trong tuổi lao động của dân cư của 1 vùng, 1 nước Bài tập 2: ? Nhận xét về sự thay đổi của cơ cấu theo độ tuổi... nước ta …………………………………………………………………………………………… Chất lượng cuộc sống của nhân dân ta …………………………………………………………………………………………… 4.Hoạt động nối tiếp: -.Dặn dò: +Về nhà học bài cũ ? Tại sao nói việc làm đang là vấn đề gay gắt ở nước ta ? Để giải quyết việc làm chúng ta cần phải có những giải pháp gì ? Cho biết đặc điểm LĐ và việc sử dụng lao động ớ nước ta + Làm bài tập SGK +Chuẩn bò bài thực hành Xem lại kiến thức... Bài tập 3: ? Cơ cấu theo độ tuổi của nước ta có những thuận lợi khó khăn gì cho phát triển kinh tế-xã hội Các yếu tố Năm Hình dạng Nhóm tuổi 0-14 15-59 >60 39 53,8 1989 Tỉ số phụ thuộc Đỉnh nhọn, 7,2 46,2 đáy rộng, 1999 Đỉnh nhọn, 33,5 58,4 41,6 chân rộng đáy 8,1 thu hẹp hơn GV: Tỉ số phụ thuộc của nước ta năm 1986 là 86 người có nghóa là cứ 100 ngưới trong độ tuổi lao động phải nuôi 46 người Bài tập. .. 8,1% + Nhóm tuổi lao động tăng lên từ 53,8% -> 58,4% * Nguyên nhân; - Do chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện, chế độ dinh dưỡng và tinh thần cao hơn trước - Điều kiện y tế vệ sinh chăm sóc sức khoẻ cao hơn - ý thức KHHGĐ cao hơn -Do số thanh tiếu niên trưởng thành trong hoà bình không phải ra chiến trường Bài tập 3: -Những thuận lợi khó khăn cho phát triển kinh tế-xã hội + Thuận lợi: Đảm... dạy nghề + Phân bố lại lực lượng lao động một cách hợp lí + Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, mở mang nhiều khu công nghiệ nhà máy + Kêu gọi sự đầu tư trong và ngoài nước + Xuất khẩu lao động sang các nước tiên tiến 3.Đánh giá: 1, Em hãy giải thích tỉ lệ phụ thuộc trong cơ cấu DS nước ta trong năm 1999 là 71,2 có nghóa là gì? LUYỆN TẬP TỪ BÀI 1→ 5 Tìm những... phát cao, mức tăng trưởng kinh tế thấp, sản xuất trì trệ Chuyển ý: Trong hoàn cảnh nền KT còn bộc lộ nhiều tồn tại và những yếu kém , ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động KT và đời sống nhân dân Đại hội VI của Đảng là mốc lòch sử quan trọng trên con đường đổi mới toàn diện ở nước ta Tong đó có sự đổi mới về kinh tế Vậy nền KT nước ta thời kỳ đổi mới có sự thay đổi như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu trong mục . tay. ? Em có nhận xét về chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta. Giải thích ? Nêu những giải pháp nhằm nâng cao lực lượng lao động ? Em có nhận xét. về một số hậu quả của dân số tới môi trường, chất lượng cuộc sống. 2.Học sinh: - SGK, SBT, Dụng cụ học tập. III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Bài cũ: * Câu hỏi:
- Xem thêm -

Xem thêm: Lượng giác toàn tập, Lượng giác toàn tập, Lượng giác toàn tập, Bài mới: Khởi động:, Dân tộc kinh: -Phân bố chủ yếu ở đồng bằng Các dân tộc ít người: -Có 53 dân tộc, phân bố chủ yếu ở, Mật độ dân số: Phân Bố:, Tài nguyên khí hậu -Nhiệt đới gió mùa ẩm , phân hoá Tài nguyên nước + Nguồn nước trên mặt đất Tài nguyên sinh vật -Phong phú và đa dạng, HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Lâm nghiệp: Vai trò:, Cây công nghiệp: Sự phát triển và phân bố: - Hằng năm lâm nghiệp khai thác, HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:, Cơ cấu - Gồm một tập hợp các hoạt động kinh tế, Đặc điểm phát triển - Phát triển khá nhanh ngày càng có cơ hội Đặc điểm phân bố, Bưu chính viễn thông ? Ngành bưu chính viễn thông có vai trò ý nghóa, Nội thương: Ngoại thương:, Đánh giá: 4. Hoạt động nối tiếp:, khí hậu Nước 0,25đ Sinh vật. . . ., khí hậu Nước 0,25đ Sinh vật. . . ., Vò trí - Nằm ở phần đòa đầu phía Bắc nước ta. Giới hạn - Phía Bắc tiếp giáp Trung Quốc Vân Nam, Công nghiệp: - Công nghiệp năng lượng phát triển Nông nghiệp a. trồng trọt, Dòch vụ - Vùng có mỗi giao lưu buôn bán với, Đánh giá: Câu1: Tên các nhà máy nhiệt điện theo ký hiệu:, Vò trí - Gồm đồng bằng châu thổ giới hạn - Phía Bắc và Tây Bắc tiếp giáp vùng, Công nghiệp: - Hình thành vào loại sớm nhất Việt Nông nghiệp, Dòch vụ - Lớn nhất cả nước., Đánh giá: - GV tóm tắt lại phương pháp vẽ biểu đồ Bài cũ: 2. Bài mới: Vò trí - Giải đất hẹp ngang, kéo dài từ dãy Tam, Giới hạn - Phía Bắc tiếp giáp Đồng bằng Sông, Công nghiệp: Dòch vụ: - Giao thông phát triển, có ý nghóa kinh, Bài mới: Khởi động: Phần mở đầu SGK Đòa hình:, Khí hậu: -Nhiệt đới gió mùa. Mang sắc thái Khoáng sản: ít chủ yếu là cát thuỷ tinh, ti tan và vàng Đánh giá:, Công nghiệp: Dòch vụ: - Giao thông vận tải, Bài cũ: 2. Bài mới:, Công nghiệp: Vùng Bắc Trung Bộ a.Đặc điểm tự nhiên, Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ a.Đặc điểm tự nhiên, Bài cũ: 2. Bài mới:, Bài cũ: 2. Bài mới: Vò trí - Diện tích 23 550Km giới hạn - Phía Tây và Tây Bắc tiếp giáp Cam Pu Chia, Hoạt động nối tiếp: - Hướng dẫn làm bài tập số 3 SGK, Hoạt động nối tiếp: - Hướng dẫn làm bài tập số 3 SGK, Bài cũ: 2. Bài mới: Vò trí, Bài mới: Khởi động: Vùng ĐB sông Cửu Long T, Công nghiệp: -Chiếm tỉ trọng thấp trong cơ cấu Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài cũ, Đánh giá: - GV: Nhận xét đánh giá tiết thực hành Bài mới, Đặc điểm tự nhiên Vò trí: Đặc điểm dân cư – xã hội - Số dân đông 10,9 triêụ ngøi năm 2002, Đặc điểm dân cư –xã hội - Số dân đông 16,7 triêụ ngøi 2002 Đánh giá: 4.Hoạt động nối tiếp:, ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM, Các đảo và quần đảo, Du lòch biển-đảo: -Tiềm năng phong phú:, Bài mới: Khởi động: phần mở đầu SGK, Bài mới: Khởi động: GV nói rõ yêu cầu của bài thực hành Đánh giá: -GV: Nhận xét tiết thực hành., Bài mới: Khởi động:, Bài cũ: Câu 1: Nêu đặc điểm tự nhiên tỉnh Lâm Đồng. Bài mới: Khởi động:, Bài mới: Khởi động: Bài cũ: Câu 1: giới hạn - Phía Tây và Tây Bắc tiếp giáp Cam Pu Chia, Đánh giá: - Giáo viên thu bài về chấm. Vì sao vùng đồng bằng sông Cửu Long sản xuất được nhiều thuỷ sản