70 đề thi thử ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Sinh học của các trường chuyên trong cả nước có lời giải chi tiết (phần 2)

315 3,897 20
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2017, 08:00

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: SINH HỌC ĐỀ MINH HỌA (Đề thi 05 trang) w w w fa ce b oo k co m /g ro up s/ Ta i Li eu O nT hi D H oc Câu 1: (ID:151149)Trong trình dịch mã, phân tử sau đóng vai trò “ người phiên dịch”? A ADN B tARN C rARN D mARN Câu (ID:151150)Đặc điểm chung trình nhân đôi ADN trình phiên mã sinh vật nhân thực A diễn toàn phân tử ADN nhiễm sắc thể B thực theo nguyên tắc bổ sung C tham gia ADN pôlimeraza D diễn hai mạch gen Câu 3: (ID:151151)Theo lí thuyết, thể sau kiểu gen dị hợp tử cặp gen? A AAbb B AaBb C AABb D aaBB Câu (ID:151152)Giả sử chuỗi thức ăn quần xã sinh vật mô tả sơ đồ sau: Cỏ → Sâu → Gà → Cáo → Hổ Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc ba A cáo B gà C thỏ D hổ Câu (ID:151153)Một quần thể gồm 2000 thể 400 thể kiểu gen DD, 200 thể kiểu gen Dd 1400 thể kiểu gen dd Tần số alen D quần thể A 0,30 B 0,40 C 0,25 D 0,20 Câu (ID:151154)Phương pháp sau tạo giống trồng mang nhiễm sắc thể hai loài khác nhau? A Nuôi cấy đỉnh sinh trưởng thực vật B gây đột biến nhân tạo C Nuôi cấy hạt phấn noãn chưa thụ tinh D Lai xa kèm theo đa bội hoá Câu (ID:151155)Một thể kiểu gen AaBb tự thụ phấn Theo lí thuyết, số dòng chủng tối đa tạo A B C D Câu (ID:151156)Ở người, bệnh mù màu đỏ - xanh lục alen lặn nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội tương ứng quy định nhìn màu bình thường Một người phụ nữ nhìn màu bình thường chồng bị bệnh này, họ sinh người trai bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục Theo lí thuyết, người trai nhận alen gây bệnh từ ai? A Bố B Mẹ C Bà nội D Ông nội Câu (ID:151157)Theo Đacuyn, đối tượng bị tác động trực tiếp chọn lọc tự nhiên A thể B quần thể C quần xã D hệ sinh thái Câu 10 (ID:151158)Theo quan niệm tiến hóa đại, nhân tố vai trò định hướng trình tiến hóa A đột biến B giao phối không ngẫu nhiên C chọn lọc tự nhiên D yếu tố ngẫu nhiên Câu 11 (ID:151159)Theo quan niệm tiến hóa đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên A kiểu gen B alen C kiểu hình D gen Câu 12 (ID:151160)Trong lịch sử phát triển sinh giới Trái Đất, thực vật hoa xuất kỉ A Than đá B Đệ tứ C Phấn trắng D Đệ tam Câu 13 (ID:151161)Tập hợp sinh vật sau quần thể sinh vật? A Tập hợp cỏ sinh sống cánh đồng cỏ B Tập hợp chép sinh sống Hồ Tây C Tập hợp bướm sinh sống rừng Cúc phương D Tập hợp chim sinh sống rừng Amazôn Câu 14 (ID:151162)Trong trình nhân đôi ADN tế bào nhân sơ, nhờ enzim tháo xoắn, hai mạch đơn phân tử ADN tách tạo nên chạc hình chữ Y Khi nói chế trình nhân đôi chạc Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề >>Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý - Hóa - Sinh - Anh - Văn – Sử - Địa tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce b oo k co m /g ro up s/ Ta i Li eu O nT hi D H oc Câu 15 (ID:151163)Loại đột biến sau làm tăng số loại alen gen vốn gen quần thể sinh vật? A Đột biến điểm B Đột biến dị đa bội C Đột biến tự đa bội D Đột biến lệch bội Câu 16 (ID:151165)Hình ảnh chụp nhiễm sắc thể bất thường người Người mang nhiễm sắc thể A mắc hội chứng Claiphentơ B mắc hội chứng Đao C mắc hội chứng Tớcnơ D mắc bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm Câu 17 (ID:151166)Kiểu phân bố sau quần xã sinh vật? A Phân bố B Phân bố theo nhóm C Phân bố theo chiều thẳng đứng D Phân bố ngẫu nhiên Câu 18 (ID:151167)Cho biết gen phân li độc lập, alen Hình trội trội hoàn toàn không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1? A Aabb × aaBb B AaBb × AaBb C AaBB × AABb D AaBB × AaBb Câu 19 (ID:151168)Mối quan hệ hai loài sau mối quan hệ kí sinh? A Cây tầm gửi thân gỗ B ép sống bám lớn lớn C Hải quỳ cua D Chim mỏ đỏ linh dương Câu 20 (ID:151169)Khi nói đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Sự không phân li nhiễm sắc thể nguyên phân tế bào xôma thể tạo thể ba B Thể lệch bội hàm lượng ADN nhân tế bào tăng lên gấp bội C Sử dụng cônsixin để ức chế trình hình thành thoi phân bào gây đột biến đa bội thực vật D Các thể đa bội khả sinh sản hữu tính Câu 21: (ID:151170)Hình minh họa chế di truyền sinh vật nhân sơ, (1) (2) kí hiệu trình chế Phân tích hình này, cho biết phát biểu sau đúng? A (1) (2) xảy theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn B Hình minh họa chế truyền thông tin di truyền qua Hình hệ tế bào C Thông qua chế di truyền mà thông tin di truyền gen biểu thành tính trạng D (1) (2) chung hệ enzim Câu 22 (ID:151171)Trong trường hợp không xảy đột biến, phép lai sau cho đời nhiều loại kiểu gen nhất? hình chữ Y, phát biểu sau sai? A Trên mạch khuôn 3’ → 5’ mạch tổng hợp liên tục B Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’ → 3’ C Trên mạch khuôn 5’ → 3’ mạch tổng hợp ngắt quãng tạo nên đoạn ngắn D Enzim ADN pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều 5’ → 3’ A AB/ab Dd x AB/ab Dd B AB/ab DD x AB/ab dd C AB/ab Dd x Ab/ab dd >>Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý - Hóa - Sinh - Anh - Văn – Sử - Địa tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 co m /g ro up s/ Ta i Li eu O nT hi D H oc Câu 23 (ID:151172)Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X; alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời tất ruồi đực mắt đỏ? A XaXa × XAY B XAXA × XaY C XAXa × XaY D XAXa × XAY Câu 24 (ID:151173)Ở loài thực vật, màu hoa quy định hai cặp gen A, a B, b phân li độc lập; Khi kiểu gen hai loại alen trội A B cho hoa đỏ, kiểu gen lại cho hoa trắng Biết không xảy đột biến không tính phép lai thuận nghịch Theo lí thuyết, phép lai hai kiểu hình khác cho đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 1? A B C D Câu 25 (ID:151174)Ở loài thực vật giao phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp Để xác định gen phân li độc lập hay di truyền liên kết, từ hoa đỏ, thân thấp hoa trắng, thân cao; nhóm học sinh đưa dự đoán sau đây: (1) Để xác định gen phân li độc lập hay di truyền liên kết cần thực tối thiểu phép lai (2) Lai hai ban đầu với nhau, đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 gen phân li độc lập (3) Lai hai ban đầu với nhau, thu F1 hoa đỏ, thân cao Cho hoa đỏ, thân cao giao phấn với nhau, đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:2:1 gen di truyền liên kết (4) Lai hai ban đầu với thu F1 hoa đỏ, thân cao Cho hoa đỏ, thân cao giao phấn với nhau, thu đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9:3:3:1 gen phân li độc lập Biết không xảy đột biến trao đổi chéo; loài thực vật hoa, kết lần đời Trong dự đoán trên, dự đoán đúng? A B C D Câu 26 (ID:151175)Ở quần thể sinh vật lưỡng bội, xét gen hai alen A a Trong trường hợp không xảy đột biến, trình ngẫu phối tạo quần thể loại kiểu gen thuộc gen Theo lí thuyết, phép lai sau hai thể quần thể cho đời kiểu gen phân li theo tỉ lệ : 1? A AA × Aa B Aa × aa C XAXA × XaY D XAXa × XAY Câu 27 (ID:151176)Theo định luật Hacđi - Vanbec, quần thể sinh vật ngẫu phối sau trạng thái cân di truyền? (1) 0,5AA : 0,5aa (2) 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa (3) 0,2AA : 0,6Aa : 0,2aa (4) 0,75AA : 0,25aa (5) 100% AA (6) 100% Aa A B C D Câu 28 (ID:151177)Một quần thể sinh vật ngẫu phối, xét gen hai alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a Giả sử tác động chọn lọc tự nhiên, cấu trúc di truyền quần thể hệ sau: D Ab/ab Dd x Ab/ab Dd w w w fa ce b oo k Thế hệ Cấu trúc di truyền P 0,50AA + 0,30Aa + 0,20aa = 0,45AA + 0,25Aa + 0,30aa = F1 0,40AA + 0,20Aa + 0,40aa = F2 0,30AA + 0,15Aa + 0,55aa = F3 0,15AA + 0,10Aa + 0,75aa = F4 Phát biểu sau tác động chọn lọc tự nhiên quần thể này? A Chọn lọc tự nhiên đào thải kiểu gen dị hợp đồng hợp lặn B Chọn lọc tự nhiên đào thải thể kiểu hình trội C Chọn lọc tự nhiên đào thải thể kiểu gen đồng hợp tử D Chọn lọc tự nhiên đào thải thể kiểu hình lặn Câu 29 (ID:151178)Khi nói quan hệ thể quần thể sinh vật, phát biểu sau sai? A Quan hệ cạnh tranh làm cho số lượng phân bố thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo tồn phát triển B Quan hệ hỗ trợ giúp quần thể khai thác tối ưu nguồn sống môi trường, làm tăng khả sống sót sinh sản thể C Cạnh tranh xảy mật độ thể quần thể tăng lên cao dẫn đến quần thể bị diệt vong D Cạnh tranh loài góp phần nâng cao khả sống sót thích nghi quần thể >>Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý - Hóa - Sinh - Anh - Văn – Sử - Địa tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ce b oo k co m /g ro up s/ Ta i Li eu O nT hi D H oc Câu 30 (ID:151179)Đường cong tăng trưởng quần thể sinh vật biểu diễn hình Phân tích hình 3, cho biết phát biểu sau đúng? A Đây đường cong tăng trưởng theo tiềm sinh học quần thể B Trong điểm đồ thị, điểm C quần thể tốc độ tăng trưởng cao C Tốc độ tăng trưởng quần thể điểm E cao tốc độ tăng trưởng quần thể điểm D D Sự tăng trưởng quần thể không bị giới hạn điều kiện môi trường Câu 31 (ID:151180) Cho thông tin bảng đây: Bậc dinh dưỡng Năng suất sinh học Cấp 2,2 × 106 calo Cấp 1,1 × 104 calo Cấp 1,25 × 103 calo Cấp 0,5 × 102 calo Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp là: A 0,5% 4% B 2% 2,5% C 0,5% 0,4% D 0,5% 5% Câu 32 (ID:151181) Khi sinh cảnh tồn nhiều loài gần nguồn gốc chung nguồn sống cạnh tranh loài A làm cho chúng xu hướng phân li ổ sinh thái B làm cho loài bị tiêu diệt C làm tăng thêm nguồn sống sinh cảnh D làm gia tăng số lượng thể loài Câu 33 (ID:151182) Những biện pháp sau góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên? (1) Duy trì đa dạng sinh học (2) Lấy đất rừng làm nương rẫy (3) Khai thác sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh (4) Kiểm soát gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường (5) Tăng cường sử dụng loại phân bón hoá học sản xuất nông nghiệp A (1), (2), (5) B (2), (3), (5) C (1), (3), (4) D (2), (4), (5) Câu 34 (ID:151183) Khi nói chu trình sinh địa hóa, phát biểu sau đúng? (1) Việc sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên (2) Tất lượng cacbon quần xã trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín (3) Vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn nitrit hóa vi khuẩn phản nitrat hóa làm giàu nguồn dinh dưỡng khoáng nitơ cung cấp cho (4) Nước Trái Đất luân chuyển theo vòng tuần hoàn A B C D Câu 35 (ID:151184) Bảng cho biết trình tự nuclêôtit đoạn vùng mã hóa mạch gốc gen quy định prôtêin sinh vật nhân sơ alen tạo từ gen đột biến điểm: www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa Gen ban đầu: Alen đột biến 1: Mạch gốc: 3'… TAX TTX AAA XXG…5' Mạch gốc: 3'…TAX TTX AAA XXA…5' Alen đột biến 2: Alen đột biến 3: Mạch gốc: 3'…TAX ATX AAA XXG…5' Mạch gốc: 3'…TAX TTX AAA TXG…5' Biết côđon mã hóa axit amin tương ứng là: 5’AUG3’: Met; 5’AAG3’: Lys; 5’UUU3’: Phe; 5’GGX3’ 5’GGU3’: Gly; 5’AGX3’: Ser Phân tích liệu trên, cho biết dự đoán sau sai? A Chuỗi pôlipeptit alen đột biến mã hóa không thay đổi so với chuỗi pôlipeptit gen ban đầu mã hóa B Các phân tử mARN tổng hợp từ alen đột biến alen đột biến côđon bị thay đổi kể từ điểm xảy đột biến C Alen đột biến gây hậu nghiêm trọng cho trình dịch mã D Alen đột biến hình thành gen ban đầu bị đột biến thay cặp nuclêôtit Câu 36 (ID:151185) Lai hai thể (P) dị hợp cặp gen, thu F1 Trong tổng số thể F1, số thể kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 4% Cho biết hai cặp gen nằm cặp nhiễm >>Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý - Hóa - Sinh - Anh - Văn – Sử - Địa tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 nT hi D H oc sắc thể thường không xảy đột biến Dự đoán sau phù hợp với phép lai trên? A Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 20% B Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% C Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 10% D Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 30% Câu 37 (ID:151186) Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định bầu dục Các cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho H thuộc loài giao phấn với loài, thu kết sau: - Với thứ nhất, thu đời gồm: 210 thân cao, tròn; 90 thân thấp, bầu dục; 150 thân cao, bầu dục; 30 thân thấp, tròn - Với thứ hai, thu đời gồm: 210 thân cao, tròn; 90 thân thấp, bầu dục; 30 thân cao, bầu dục; 150 thân thấp, tròn Cho biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, kiểu gen H www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ta i Li eu O Câu 38 (ID:151187) Một quần thể thực vật, xét gen hai alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a Thế hệ xuất phát (P) quần thể tỉ lệ kiểu gen 0,25AA : 0,40Aa : 0,35aa Cho biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Qua tự thụ phấn, theo lí thuyết hệ quần thể số thể kiểu hình trội chiếm tỉ lệ 47,5%? A Thế hệ F3 B Thế hệ F2 C Thế hệ F4 D Thế hệ F5 Câu 39 (ID:151188) Cho biết gen mã hóa loại enzim số loài khác trình tự nuclêôtit sau đây: w w w fa ce b oo k co m /g ro up s/ Loài Trình tự nuclêôtit khác gen mã hóa enzim xét Loài A XAGGTXAGTT Loài B XXGGTXAGGT Loài C XAGGAXATTT Loài D XXGGTXAAGT Phân tích bảng liệu trên, dự đoán mối quan hệ họ hàng loài A A C hai loài mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B D hai loài mối quan hệ xa B B D hai loài mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B C hai loài mối quan hệ xa C A B hai loài mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, C D hai loài mối quan hệ xa D A D hai loài mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B C hai loài mối quan hệ xa Câu 40 (ID:151189) Cho phả hệ di truyền bệnh người alen gen quy định: Cho biết không phát sinh đột biến tất người phả hệ Phân tích phả hệ trên, suy luận sau đúng? (1) Bệnh alen trội nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định (2) thể xác định xác tối đa kiểu gen 10 người phả hệ (3) Xác suất sinh không bị bệnh cặp vợ chồng hệ III 1/2 (4) người phả hệ kiểu gen đồng hợp tử (5) Những người không bị bệnh hệ I III kiểu gen giống A B C D >>Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý - Hóa - Sinh - Anh - Văn – Sử - Địa tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 3B 4A 5C 6D 7B 8B 9A 10C 11C 12C 13B 14D 15A 16B 17C 18A 19A 20C 21C 22A 23B 24A 25A 26C 27A 28B 29C 30B 31A 32A 33C 34B 35B 36A 37B 38A 39B 40B oc 2B H 1B HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG 2017 MÔN: Sinh học Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com w w w fa ce b oo k co m /g ro up s/ Ta i Li eu O nT hi D Câu : Phân tử đóng vai trò “ người phiên dịch” tARN Đáp án B Câu 2: Đặc điểm chung trình nhân đôi ADN trình phiên mã sinh vật nhân thực thực theo nguyên tắc bổ sung Đáp án B Câu 3: thể sau kiểu gen dị hợp tử cặp gen AaBb Đáp án B Câu : : Cỏ → Sâu → Gà → Cáo→ Hổ Sinh vật tiêu thụ bậc cáo Đáp án A Câu : Tần số alen D = (400 + 100) : (400 + 200 + 1400) = 0,25 Đáp án C Câu : Phương pháp sau tạo giống trồng mang nhiễm sắc thể hai loài khác lai xa kèm theo đa bội hoá Đáp án D Câu 7: Số dòng tạo từ kiểu gen AaBb : Đáp án B Câu 8: A- bình thường a- mù màu Người trai mù màu kiểu gen Xa Y → Nhận Xa từ mẹ Đáp án B Câu : Theo Đacuyn, đối tượng bị tác động trực tiếp chọn lọc tự nhiên thể Đáp án A Câu 10 : Theo quan niệm tiến hóa đại, nhân tố vai trò định hướng trình tiến hóa chọn lọc tự nhiên Đáp án C Câu 11 : Theo quan niệm tiến hóa đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình Đáp án C Câu 12: Thực vật hoa xuất kỉ Phấn trắng Đáp án C Câu 13 : Quần thể sinh vật tập hợp thể laoif sống không gian thời gian xác định khả sinh sản tạo hệ sau Từ → tập hợp chép sinh sống Hồ Tây quần thể sinh vật Các tập hợp khác thể khác loài ( quần xã ) Đáp án B Câu 14 : D sai - Enzim ADN pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều 3’ → 5’ để tổng hợp mạch theo chiều 5’ → 3’ >>Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý - Hóa - Sinh - Anh - Văn – Sử - Địa tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 oc H m /g ro up s/ Ta i Li eu O nT hi D Đáp án D Câu 15 : Đột biến điểm tăng số loại alen Đáp án A Câu 16 : Xét nhiễm sắc đồ ta nhiễm sắc thể NST số 21 => Bênh Đao Đáp án B Câu 17 : Phân bố xuất quần xã sinh vật phân bố theo chiều thẳng đứng Các kiểu phân bố lại quần xã quần thể sinh vật Đáp án C Câu 18 : Ta phép lai A Aabb × aaBb = (Aa × aa)( bb x Bb) = 1:1:1:1 Đáp án A Câu 19 : Mối quan hệ kí sinh tầm gửi thân gỗ Đáp án A Câu 20 : Đáp án C A – sai đột biến số lượng NST cặp tạo thể không , thể , thể ba , thể bốn Đáp án C Câu 21 : Đáp án C A- Sai , diễn theo nguyên tắc bổ sung B- Sai , phiên mã , chế truyền đạt thông tin qua tế bào nhân đôi D- Sai , enzyme phiên mã dịch mã khác Câu 22 : Giả sử hoán vị gen tất phép lai => cho số kiểu gen tối đa A- 10 x = 30 kiểu gen B- 10 x = 10 kiểu gen C- x = 14 kiểu gen D- x = kiểu gen Đáp án A Câu 23 : A- mắt đỏ a – mắt trắng Ruồi đực mắt đỏ kiểu gen XAY www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 co Để tất ruồi đực kiểu gen XAY→ mẹ kiểu gen XAXA Đáp án B w w w fa ce b oo k Câu 24 : A- B – đỏ A- bb , aaB- , aabb : trắng Nếu tỉ lệ kiểu hình trắng : đỏ => phép lai AaBb x aabb Nếu tỉ lệ kiểu hình đỏ : trắng => hai kiểu gen Aa BB x Aabb ; AA Bb x aaBb Đáp án A Câu 25 : (1) Đúng dùng phép lai, đời F1 dù gen liên kết hay gen phân ly độc lập cho tỷ lệ kiểu ( 100% :1 1:2:1) Đến đời F2, giả sử kết F1 100% đồng tính hoa đỏ thân cao hai gen phân ly độc lập cho tỷ lệ kiểu hình 9:3:3:1 liên kết gen cho TLKH 1:2:1 (2) Nếu hai ban đầu kiểu gen Ab/ab aB/ab lai với cho tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1 dù gen liên kết nên sai (3) Đúng Tỷ lệ 1:2:1 lai hoa đỏ thân cao chứng tỏ gen liên kết trường hợp trội hoàn toàn Khi trội không hoàn toàn dù lai hai hoa đỏ thân cao hai gen phân ly độc lập cho tỷ lệ kiểu hình 1:2:1 (4) Đúng Nếu hoán vị liên kết gen cho tỷ lệ kiểu hình 9:3:3:1 Theo đề bài, hoa đỏ thân cao trường hợp liên kết gen kiểu gen Ab/aB nên lai với chi tỷ lệ kiểu hình 1:2:1 Đáp án A >>Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý - Hóa - Sinh - Anh - Văn – Sử - Địa tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 m /g ro up s/ Ta i Li eu O nT hi D H oc Câu 26: Gen hai alen mà quần thể ngẫu phối tạo loại kiểu gen => gen nằm vùng không tương đồng NST giới tính X => loại A,B Phép lai cho kết phân ly 1:1 => loại D D cho tỷ lệ phân ly kiểu gen 1:1:1:1 Đáp án C Câu 27: Quần thể trạng thái cân di truyền cấu trúc quần thể dạng p2 AA : 2pqAa : q2 aa Và thành phần kiể gen không thay đổi qua hệ Vậy quần thể sinh vật trạng thái cân di truyền là: (2),(5) Đáp án A Câu 28: Ta thấy tỷ lệ kiểu gen đồng hợp trội dị hợp ( kiểu hình trội) giảm dần tỷ lệ kiểu gen đồng hợp lặn ( kiểu hình lặn ) tăng dần Do ta nghĩ quần thể chịu tác động chọn lọc tự nhiên đào thải thể kiểu hình trội Đáp án B Câu 29: Cạnh tranh xảy mật độ quần thể tăng lên cao giúp cho mật độ quần thể cân trở lại không dẫn đến diệt vong quần thể Quần thể vào diệt vong thường tác động yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo nàn vốn gen, rơi vào vòng xoáy tuyêt chủng Cạnh tranh loài góp phần nâng cao khả sống sót thích nghi quần thể giúp đào thải thể yếu giữ lại thể khỏe mạnh, cạnh tranh tốt, sinh sản tốt Đáp án C Câu 30 Theo đồ thị, quần thể kiểu tăng trưởng theo hình chữ S, điều kiện môi trường bị giới hạn, theo hình chữ J( theo tiềm sinh học) Ở điểm E đồ thị, sinh tử, quần thể cân bằng, không tăng trưởng Điểm D tốc độ tăng trưởng cao điểm E Ở điểm C điểm quần thể tăng trưởng theo hàm số mũ, đồ thị gần dựng đứng ( cong parabol ) , điểm mà tốc độ tăng trưởng quần thể cao Đáp án B Câu 31: Hiệu suất sinh thái 1,1  104 100%  0, 5% 2,  106 Bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp : 0,5  102 100%  4% 1,25  103 co Bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp : w w w fa ce b oo k Đáp án A Câu 32 : Sự cạnh tranh loài làm cho chúng xu hướng phân li ổ sinh thái để làm giảm cạnh tranh chúng Đáp án A Câu 33 : Các biện pháp góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên là: (1), (3) ,(4) Lấy đất rừng làm nương rẫy => sạt lở đất, xói mòn,… Trong nông nghiệp nên tăng sử dụng loaijphana bón sinh học Đáp án C Câu 34 : Sử dụng nhiên liệu hóa thạch => tăng thải CO2 => tăng hiệu ứng nhà kính => trái đất nóng lên Không phải tất cacbon trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín mà phần lắng đọng dạng trầm tích Vi khuẩn phản nitrat hóa biến đổi nitrat NO3- thành N2 không khí, làm nito đát => giảm nguồn nito cung cấp cho Nước Trái đất luân chuyển theo vòng tuần hoàn Vậy phát biểu 1,4 Đáp án B Câu 35 Dự đoán sai B Các codon sau codon bị mã hóa không thay đổi đột biến đột biến thay cặp nu >>Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý - Hóa - Sinh - Anh - Văn – Sử - Địa tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w oc H D hi w w fa ce b oo k co m /g ro up s/ Ta i Li eu O nT Đáp án B Câu 36 P : (Aa,Bb) x (Aa,Bb) F1 : số thể kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen (aabb) chiếm tỉ lệ 4% Th1 : bên bố mẹ kiểu gen giống xảy hoán vị  Mỗi bên cho giao tử ab = 0,04  0, Ab  Bố mẹ kiểu gen với tần số hoán vị gen f = 40% aB Ab AB  TH : bên bố mẹ kiểu gen khác : xảy hoán vị aB ab Đặt tần số hoán vị gen f = 2x ( xTruy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý - Hóa - Sinh - Anh - Văn – Sử - Địa tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01   Mà tỉ lệ thể kiểu hình lặn aa tăng lên so với P F1 : 0,   1  n      Vậy ta phương trình : 0,   1  n   0,175   Giải ra, ta n = w w w fa ce b oo k co m /g ro up s/ Ta i Li eu O nT hi D H oc Đáp án A Câu 39 : Loài B loài D họ hàng gần gũi ( khác nucleotit ) Loài C loài B loài C loài D họ hàng xa ( khác nucleotit ) Đáp án B Câu 40: Xét cặp vợ chồng I.1 I.2 Vợ chồng bình thường sinh bị bệnh  Alen gây bệnh alen lặn Người mắc bệnh (II.6) nữ bố bình thường  Alen gây bệnh không nằm NST giới tính Vậy alen gây bệnh alen lặn, nằm NST thường A bình thường >> a bị bệnh Những người bị bệnh I.4 , II.6 , II.8 , II.10 , IV.13 kiểu gen aa Cặp vợ chồng bình thường bị bệnh kiểu gen Aa Đó người : I.1 , I.2 , III.11, III.12 Cặp vợ chồng I.3 x I.4 : mẹ bình thường, bố bị bệnh sinh gái bị bệnh  Cặp vợ chồng kiểu gen Aa x aa  II.5 bố bị bệnh => II.5 bình thường => II.5 kiểu gen Aa  người chưa xác định : II.7 II.9 Vậy 11 người xác định xác kiểu gen Cặp vợ cồng hệ thứ : Aa xAa Xác suất sinh không bị bệnh cặp vọ chồng ¾ người phả hệ kiểu gen đồng hợp tử nguwoif bị mắc bệnh : kiểu gen aa Những người không bị bệnh hệ hệ kiểu gen giống : Aa Vậy suy luận : (4) (5) Đáp án B Vậy F3 quần thể thỏa mãn yêu cầu dề >>Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý - Hóa - Sinh - Anh - Văn – Sử - Địa tốt nhất! 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro u ps /T Li eu O nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro u ps /T Li eu O nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro u ps /T Li eu O nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro u ps /T Li eu O nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro u ps /T Li eu O nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro u ps /T Li eu O nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro u ps /T Li eu O nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro u ps /T Li eu O nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro u ps /T Li eu O nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro u ps /T Li eu O nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro u ps /T Li eu O nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro u ps /T Li eu O nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro u ps /T Li eu O nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro u ps /T Li eu O nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro u ps /T Li eu O nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... 25A 26C 27A 28B 29C 30B 31A 32A 33C 34B 35B 36A 37B 38A 39B 40B oc 2B H 1B HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG 2017 MÔN: Sinh học Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com w w w fa... 12: Thực vật có hoa xuất kỉ Phấn trắng Đáp án C Câu 13 : Quần thể sinh vật tập hợp cá thể laoif sống không gian thời gian xác định có khả sinh sản tạo hệ sau Từ → tập hợp cá chép sinh sống Hồ... suất sinh không bị bệnh cặp vợ chồng hệ III 1/2 (4) Có người phả hệ có kiểu gen đồng hợp tử (5) Những người không bị bệnh hệ I III có kiểu gen giống A B C D >>Truy cập trang http://tuyensinh247.com/
- Xem thêm -

Xem thêm: 70 đề thi thử ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Sinh học của các trường chuyên trong cả nước có lời giải chi tiết (phần 2), 70 đề thi thử ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Sinh học của các trường chuyên trong cả nước có lời giải chi tiết (phần 2), 70 đề thi thử ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Sinh học của các trường chuyên trong cả nước có lời giải chi tiết (phần 2)