PHAN PHOI CHUONG TRINH CHI TIET 37 TUAN

3 576 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:26

TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN NGỌC HIẺN TỔ NGOẠI NGỮ BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 12 CHUẨN Cả năm : 3 tiết x 35 tuần = 105 tiết. Học kỳ I : 3 tiết x 18 tuần = 54 tiết. Học kỳ II : 3 tiết x 17 tuần = 51 tiết. HOC KY I: BÀI NỘI DUNG TIẾT SỐ THỨ TỰ TIẾT Kiểm tra đầu năm / Ôn tập 2 1, 2 Unit 1 HOME LIFE A. Reading B. Speaking C. Listening D. Writing E. Language Focus 5 Unit 2 CULTURAL DIVERSITY A. Reading B. Speaking C. Listening D. Writing E. Language Focus 5 Unit 3 WAYS OF SOCIALIZING A. Reading B. Speaking C. Listening D. Writing E. Language Focus 5 Test yourself A 1 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2 Unit 4 SCHOOL EDUCATION SYSTEM A. Reading B. Speaking C. Listening D. Writing E. Language Focus 5 Unit 5 HIGHER EDUCATION A. Reading B. Speaking C. Listening D. Writing E. Language Focus 5 Unit 6 FUTURE JOBS A. Reading B. Speaking C. Listening D. Writing E. Language Focus 5 Test yourself B 1 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2 Unit 7 ECONOMIC REFORMS A. Reading B. Speaking C. Listening D. Writing E. Language Focus 5 Unit 8 LIFE IN THE FUTURE A. Reading B. Speaking C. Listening D. Writing E. Language Focus 5 Test yourself C Ôn tập và kiểm tra HKI HỌC KỲ II Unit 9 DESERTS A. Reading B. Speaking C. Listening D. Writing E. Language Focus 5 Unit 10 ENDANGERED SPECIES A. Reading B. Speaking C. Listening D. Writing E. Language Focus 5 Test yourself D 1 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2 Unit 11 BOOKS A. Reading B. Speaking C. Listening D. Writing E. Language Focus 5 Unit 12 WATER SPORTS A. Reading B. Speaking C. Listening D. Writing E. Language Focus 5 Unit 13 THE 22 nd SEA GAMES A. Reading B. Speaking C. Listening D. Writing E. Language Focus 5 Test yourself E 1 Kieồm tra vaứ chửừa baứi kieồm tra 2 Unit 14 INTERNATIONAL ORGANISATIONS A. Reading B. Speaking C. Listening D. Writing E. Language Focus 5 Unit 15 WOMEN IN SOCIETY A. Reading B. Speaking C. Listening D. Writing E. Language Focus 5 Unit 16 THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS A. Reading B. Speaking C. Listening D. Writing E. Language Focus 5 Test yourself F 1 On taọp vaứ kieồm tra HKII 4 . TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN NGỌC HIẺN TỔ NGOẠI NGỮ BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 12 CHUẨN
- Xem thêm -

Xem thêm: PHAN PHOI CHUONG TRINH CHI TIET 37 TUAN, PHAN PHOI CHUONG TRINH CHI TIET 37 TUAN, PHAN PHOI CHUONG TRINH CHI TIET 37 TUAN