Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

70 1,539 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2017, 19:40

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cươngCHƯƠNG 4: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET1 Việc kết nối các máy tính thành mạng máy tính là cấn thiết để:1.Giải trí2.Dùng chung máy in, phần mềm3.Sao chép một khối lượng thông tin4.Chia sẻ tài nguyên2 Bố trí máy tính trong mạng có thể là:1.Đường thẳng2.Vòng3.Hình sao4.Cả A, B, C3 Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?1.Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.2.Mạng máy tính bao gồm: các máy tính, thiết bị mạng đảm bảo biệc kết nối, phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giửa các máy.3.Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng4.Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, hub
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương, Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Từ khóa liên quan