Tạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, CHDCND Lào

100 337 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2017, 14:14

Tạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, CHDCND LàoTạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, CHDCND LàoTạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, CHDCND LàoTạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, CHDCND LàoTạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, CHDCND LàoTạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, CHDCND LàoTạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, CHDCND LàoTạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, CHDCND LàoTạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, CHDCND LàoTạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, CHDCND LàoTạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, CHDCND Lào BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ … …/…… …/… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA SITHANOME PHOMMACHANH TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC TẠI TRUNG TÂM TIN HỌC, VĂN PHÒNG QUỐC HỘI, NƢỚC CỘNG DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ … …/…… …/… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA SITHANOME PHOMMACHANH TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC TẠI TRUNG TÂM TIN HỌC, VĂN PHÒNG QUỐC HỘI, NƢỚC CỘNG DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60.34.04.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ KIM SƠN HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Học viện Hành Quốc gia thầy cô giáo tận tình giảng dạy, bảo, tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập Tôi xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình PGS TS Võ Kim Sơn, định hướng thầy có tính định tới thành công luận văn Đề tài hoàn thành sở nỗ lực nghiên cứu thân có kế thừa, tổng hợp tài liệu nhà nghiên cứu trước Nhưng tính chất phức tạp đề tài, trình độ thân hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong giúp đỡ góp ý nhà khoa học, thầy cô bạn để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn SITHANOME PHOMMACHANH LỜI CẢM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn viết, số liệu thu thập luận văn số liệu trung thực Tác giả luận văn SITHANOME PHOMMACHANH MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liêu quan đến đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 6 Kết cấu luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC 1.1 Động lực làm việc công chức 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Chỉ số đo lường động lực làm việc 11 1.1.3 Các yếu tố tạo nên động lực làm việc yếu tố trì động lực làm việc 12 1.1.4 Sự cần thiết phải tạo động lực làm việc cho công chức 15 1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tạo động lực làm việc cho công chức 17 1.2.1 Nhân tố thuộc cá nhân công chức 17 1.2.2 Các nhân tố thuộc quan, tổ chức 18 1.2.3 Các yếu tố thuộc môi trường bên quan, tổ chức 20 1.3 Nội dung tạo động lực làm việc cho công chức 21 1.3.1 Tạo động lực làm việc yếu tố kinh tế 21 1.3.2 Tạo động lực làm việc thân công việc 24 1.3.3 Tạo động lực làm việc công tác đào tạo nâng cao trình độ 25 1.3.4 Tạo động lực làm việc môi trường điều kiện làm việc 26 1.3.5 Tạo động lực làm việc hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp 27 Chƣơng THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC TẠI TRUNG TÂM TIN HỌC, VĂN PHÒNG QUỐC HỘI, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 30 2.1 Giới thiệu Trung tâm tin học - Văn phòng Quốc hội, nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Trung tâm tin học – Văn phòng Quốc hội 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trung tâm tin học – Văn phòng Quốc hội Lào 31 2.1.3 Kết hoạt động Trung tâm tin học – Văn phòng Quốc hội, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 33 2.1.4 Đặc điểm đội ngũ công chức trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 40 2.2 Phân tích thực trạng tạo động lực làm việc cho công chức Trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 42 2.2.1 Yếu tố tiền lương 42 2.2.2 Yếu tố khen thưởng 45 2.2.3 Phúc lợi 47 2.2.4 Công tác phân tích công việc thiết kế lại công việc 49 2.2.5 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 51 2.2.6 Cơ hội phát triển công chức 52 2.2.7 Môi trường điều kiện làm việc 54 2.3 Đánh giá kết tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức Trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 56 2.3.1 Những kết đạt 56 2.3.2 Những hạn chế 58 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 59 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC TẠI TRUNG TÂM TIN HỌC, VĂN PHÒNG QUỐC HỘI, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 62 3.1 Phƣơng hƣớng, mục tiêu hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công chức Trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 62 3.1.1 Phương hướng mục tiêu phát triển giai đoạn 2016-2020 62 3.1.2 Mục tiêu phát triển đội ngũ công chức tin học Trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2016 2020 63 3.1.3 Phương hướng hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công chức Trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 64 3.2 Một số giải pháp cụ thể 66 3.2.1 Phân tích công việc thường xuyên, hiệu 66 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện công cụ kinh tế 68 3.2.3 Hoàn thiện công cụ tổ chức, hành nhằm tăng động lực làm việc cho công chức 72 3.2.4 Hoàn thiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiễn thức kỹ làm việc cho công chức 74 3.2.5 Xây dựng phát triển môi trường làm việc, sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật Trung tâm 75 3.2.6 Các biện pháp khác 77 3.3 Một số kiến nghị 81 3.3.1 Kiến nghị với trung tâm tin học – Văn phòng Quốc hội, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 81 3.3.2 Kiến nghị với Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 81 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 88 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Trung tâm tin học – Văn phòng Quốc hội Lào 32 Sơ đồ 3.1- Tác dụng phân tích công việc 67 Biểu đồ 2.1: Sự tác động tiền lương tới động lực làm việc công chức 43 Biểu đồ 2.2: Mức độ hài lòng công chức sách tiền lương 44 Biểu đồ 2.3: Khen thưởng, động viên kịp thời tác động lên động lực làm việccủa công chức 45 Biểu đồ 2.4: Mức độ hài lòng công chức sách thưởng chế độ phúc lợi 46 Biểu đồ 2.5.Cơ hội thăng tiến công chức 53 Biểu đồ 2.6: Cơ hội thăng tiến công chức 53 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng mô tả đặc điểm nhân lực công nghệ thông tin 41 trung tâm năm 2015 41 Bảng 2.2 Phúc lợi trung tâm tin học 48 Bảng 2.3 Đánh giá nội dung công việc giao 50 Bảng 2.4 Số lượng công chức đào tạo tại trung tâm 52 giai đoạn 2012- 2015 52 Bảng 2.5 Bảng thống kê phân bố chuyên ngành công ch ức đã được đào tạo Trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội Lào năm 2015 54 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Công nghệ thông tin ngành khoa học quan trọng phục vụ cho phát triển xã hội loài người, với số ngành công nghệ cao khác làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội giới đại Ứng dụng phát triển công nghệ thông tin Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ tinh thần đất nước, thúc đẩy công đổi mới, phát triển nhanh đại hoá ngành kinh tế, tăng cường lực cạnh tranh doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu cho trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng sống nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng tạo khả để thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá Nguồn nhân lực công nghệ thông tin yếu tố đầu vào có tầm quan trọng hàng đầu tổ chức khoa học công nghệ Nguồn nhân lực công nghệ thông tin có ảnh hưởng định đến hiệu quả, đến thành bại tổ chức Nguồn nhân lực công nghệ thông tin coi thành phần quan trọng hệ thống công nghệ thông tin tổ chức, định sống phát triển bền vững chung cho hoạt động công nghệ thông tin tổ chức Công tác công nghệ thông tin các tổ chức công tình trạng lạc hậu, phát triển chậm, có nguy tụt hậu xa so với xu toàn cầu Việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chưa chuẩn bị kịp thời số lượng chất lượng, đầu tư cho công nghệ thông tin chưa đủ mức cần thiết; quản lý nhà nước lĩnh vực phân tán chưa hiệu Nhận thức tầm quan trọng nguồn nhân lực hoạt động công nghệ thông tin đơn vị, ban lãnh đạo Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ý tới công tác quản lý nguồn nhân lực (như bảo chất lượng phục vụ Trung tâm Trung tâm phải hoàn thiện có phương án thiết lập Trung tâm liệu dự phòng đảm bảo an toàn thông tin cho toàn hệ thống Phương án đề xuất thuê hạ tầng Trung tâm liệu dự phòng Viêng Chăn, nơi có chất lượng thiết bị độ an toàn cao -Xây dựng trung tâm xử lý thông tin phục vụ quản lý, điều hành quan Quốc hội: trung tâm thông tin đạo điều hành cấp cao sở hoàn thiện hệ thống họp trực tuyến - Hạ tầng mạng diện rộng (WAN) kết nối quan Quốc hội với Chính phủ địa phương tiếp tục mở rộng theo hướng: + Phát triển mạng lõi băng rộng (tốc độ tính theo Gbps) kết nối trung tâm thông tin, trung tâm liệu đảm bảo nhu cầu truyền tải thông tin trung tâm + Tăng cường biện pháp bảo mật, an toàn thông tin mạng Triền khai hạ tầng cung cấp, xác thực chữ ký điện tử đảm bảo tính pháp lý văn điện tử 3.2.6 Các biện pháp khác Trên biện pháp, cách thức tác động tới công chức trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thấy được, đong đếm Song, biện pháp, cách thức nêu có tạo nên động lực cho công chức hay không, mức độ nào, khó lượng hóa cách xác Từ góc độ tâm lý nhìn nhận vấn đề này, thấy tất cách thức, biện pháp nêu chưa hoàn hảo, góp phần tạo điều kiện để công chức trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội làm việc đưa lại thay đổi tích cực Nhưng, công chức cảm nhận việc làm, mối quan hệ trung tâm, đánh giá, tính công bằng, vị trung tâm; họ cảm thấy yêu mến quan mức độ hay hờ hững, lạnh nhạt? Tất điều hòa trộn tạo nên động lực làm việc Những cảm nhận tích cực, 77 trung lập, chưa tích cực hệ kết mà công chức trung tâm tin học đạt công việc cụ thể Sự cảm nhận công chức trung tâm tin học theo chế lan truyền tâm lý tạo nên cảm nhận chung, từ công chức hoạt động tích cực hay hoạt động cầm chừng, chán nản, hiệu Sự cảm nhận công chức biểu qua cử hành động họ Nó xuất phát từ nhân tố: hành vi người lãnh đạo; sách phúc lợi trung tâm mang lại cho họ; quan tâm, động viên kịp thời; đánh giá nỗ lực riêng cá nhân hoàn thành công việc; nhìn thân thiện; cử quan tâm người xung quanh; đồng cảm chia sẻ khó khăn; công lời nói hành động; công quyền lợi; biểu dân chủ thực sự; lời khen ngợi góp ý chân thành… Tất cảm nhận thước phim công chức ghi nhận, đánh giá hàng ngày, hàng tới quan Động lực họ có hay không tổng hợp ghi nhận Để tạo động lực, trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cần quan tâm đến số vấn đề góc độ tâm lý Mỗi công chức Trung tâm tin học nhìn nhận đánh giá việc làm, hành vi thân, đồng nghiệp, quan cần có nhận thức, tìm hiểu phân tích cách thấu đáo Tự đánh giá kiểm soát cảm xúc, hành vi thân Cởi mở, chia sẻ khúc mắc, khó khăn, cách nhìn nhận để hướng tới cảm xúc mang tính tích cực, loại bỏ cảm xúc chưa tích cực trình hoạt động Đồng thời cần tạo cảm hứng công việc, tự làm thân nhận thức hành động Tổ chức công việc hợp lý… Người lãnh đạo trung tâm cần tạo cảm hứng công việc cho thân truyền cảm hứng tới công chức Thống lời nói hành động Tự đánh giá thân kiểm soát cảm xúc, hành động, không nên thay đổi luôn Quan sát nhìn nhận biểu 78 ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, hành vi công chức trước công việc công việc để qua thúc đẩy, động viên, khen ngợi có điều chỉnh kịp thời Luôn nắm bắt thỏa mãn nhu cầu điều kiện cho phép Trong phân công, phân nhiệm, đánh giá cần nhìn nhận đóng góp giác độ khác Đồng thời, việc phân chia quyền lợi cần rõ ràng, minh bạch có tiêu chí cụ thể, thống Cần có thay đổi nhận thức, cách thức hoạt động… để tạo nên cảm hứng cho thân quan Đặc biệt, để phát huy tính sáng tạo tự chủ công chức, người lãnh đạo cần cho phép công chức tự lựa chọn cách thức thực công việc, chủ động công việc, khuyến khích việc chịu trách nhiệm cá nhân đồng thời tạo hội khẳng định thân, thiết lập mục tiêu mang tính cách thức… Phải có khóa học tâm lý dành riêng cho cán quản lý để họ hiểu vai trò tâm lý quản lý từ sử dụng có hiệu công cụ tâm lý Phương pháp tâm lý phải xuất phát từ “tâm” người lãnh đạo cách mỵ dân, suy cho quản lý đơn vị thực chất quản lý người; nhà quản lý thực mục tiêu chung trung tâm tin học thông qua người Các phương pháp tâm lý cần làm thường xuyên đợi đến cuối năm, cho công chức trung tâm tin học cảm thấy họ quan tâm ghi nhận xứng đáng Chẳng hạn việc bầu chọn lập trình viên xuất sắc, quản trị mạng có nhiều sáng kiến, nhân viên hỗ trợ IT tốt tiến hành hàng tháng hay hàng quý với chi phí thưởng trích từ quỹ phúc lợi đơn vị Bằng thái độ hành động, ban lãnh đạo trung tâm nên làm cho đội ngũ công chức cảm nhận phần tử quan trọng đơn vị Khi họ cảm thấy thỏa mãn mặt tâm lý công nhận, tôn trọng, từ họ thực trân trọng coi Trung tâm gia đình thứ hai 79 mình; tất nhiên họ làm việc hăng say phát triển đơn vị lợi ích Thưởng, phạt, khen, chê lúc, chỗ, cách Khi người công chức đạt thành tích, nhà quản lý phải biết cách khen thưởng kịp thời; tất nhiên họ mắc lỗi phải khéo nhắc nhỏ, khiển trách áp dụng hình phạt cần thiết Ở không nói đến số tiền thưởng nhiều hay ít, phạt nặng hay nhẹ, mà nói đến khía cạnh tâm lý việc thưởng phạt Chẳng hạn việc tiến hành công nhận hay trao giải thưởng phải trang trọng Dù bận đến đâu, lãnh đạo đơn vị nên người trực tiếp công nhận khen thưởng cho nhân viên Thông tin khen thưởng phải công bố rộng rãi cho toàn quan đặc biệt gia đình người khen thưởng Được lãnh đạo khen, khen trước mặt người, thành tích liều thuốc hiệu lực Việc bầu chọn thưởng phạt phải công bằng, hợp lý, tránh định kiến chủ quan làm triệt tiêu động lực, nhà quản lý nên ý công nhận khen thưởng nhân viên không nằm danh sách nhân viên xuất sắc, làm tốt công việc, gắn bó với đơn vị Các cán quản lý cần hiểu tâm lý nhân viên qua điều tra hài lòng họ, kênh quan để Lãnh đạo đơn vị nắm thông tin “sự hài lòng” công chức Về mặt hình thức phiếu điều tra công cụ tâm lý thông tin “sự hài lòng” công chức công nghệ thông tin lương, thưởng, hệ thống phúc lợi, công việc người lãnh đạo trực tiếp mình, quan trọng để hoàn thiện nhiều công cụ nâng cao động lực làm việc khác Các đồng nghiệp trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội cần đoàn kết, thống nhận thức hành động Thẳng thắn, cởi mở, chia sẻ động viên vượt qua khó khăn trình hoạt động công việc Các tổ chức đảng, đoàn thể Văn phòng Quốc hội cần quan tâm, động viên, chia sẻ, tranh thủ thuận lợi, tháo gỡ khó khăn công chức, 80 đơn vị để hoạt động trung tâm tin học đạt mục đích có hiệu thiết thực Tạo đoàn kết, thống từ tổ chức đoàn thể quyền Trung tâm tin học cần xây dựng chuẩn mực cụ thể, văn hóa công sở, chế làm việc hợp lý, hiệu Công tác tuyển chọn, đánh giá công chức cần công khai, minh bạch Xây dựng đáp ứng chế độ, sách sở tiêu chí cụ thể, phù hợp tính kịp thời Thiết lập bố trí cấu nhân hợp lý, hiệu quả, phát huy lực, sở trường người, đơn vị, phận trung tâm 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với trung tâm tin học – Văn phòng Quốc hội, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Trung tâm tin học – Văn phòng Quốc hội, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cần đẩy mạnh công tác đạo, kiểm tra, giám sát để sản phẩm công nghệ thông tin đơn vị xây dựng phát triển sử dụng thường xuyên, phát huy hiệu quan Quốc hội Lào Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc ban hành thực quy chế quản lý cán bộ, cập nhật thông tin, khai thác liệu hệ thống thông tin xây dựng đơn vị Coi trọng việc đào tạo phát triển chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin nhằm đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ an toàn, an ninh mạng bảo mật thông tin nội Quốc hội nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Chỉ đạo thực nghiêm quy chế làm việc cán bộ, công chức trung tâm tin học, khuyến khích đưa vào sử dụng sản phẩm mang tính sáng tạo đột phá tập thể, cá nhân đơn vị xây dựng phát triển Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, đại, thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức trình độ để cán đơn vị đủ lực tự tin cống hiến cho tổ chức 3.3.2 Kiến nghị với Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện chế, sách 81 hệ thống pháp luật cho ngành công nghệ thông tin Nhà nước cần tiếp tục sửa đổi, điều chỉnh, hoàn thiện thể chế pháp luật, ban hành Luật công nghệ thông tin để làm xác định nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm, xác định tiêu chí đào tạo, tuyển dụng, đánh giá, khen thưởng, xử phạt, điều kiện thực thi công vụ nhân lực công nghệ thông tin làm định hướng xây dựng tiêu chí văn hoá, văn minh, dân chủ gắn với kỷ cương,kỷ luật tổ chức Giải tốt sách tiền lương, chế độ phụ cấp cho nhân lực công nghệ thông tin gốc vấn đề, điều kiện tiên để nâng cao tính tích cực lao động Trách nhiệm quyền lợi tách rời, coi trọng xem nhẹ mặt dẫn đến sai lầm Chưa thể nói tới việc đòi hỏi nhân lực công nghệ thông tin hết lòng công việc, tận tâm tận lực với việc dân, tổ chức, Nhà nước chưa quan tâm giải thỏa đáng sách chế độ cho họ Ngành công nghệ thông tin ngành khoa học mẻ, việc nâng cao trình độ, lực chuyên môn cho nhân lực công nghệ thông tin nhiệm vụ tối quan trọng cần thiết Nhà nước cần có sách đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ thực thi công vụ để nâng cao khả đảm nhiệm công việc nhân lực công nghệ thông tin Có nhiều hình thức để nâng cao trình độ, lực, kỹ cho nhân lực công nghệ thông tin Chẳng hạn như: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức sở đào tạo Nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng thông qua công việc quan, thông qua hội thảo khoa học công nghệ thông tin, trao đổi kinh nghiệm; đào tạo tổ chức công nghệ cao nước Các cấp lãnh đạo Quốc hội Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cần quan tâm đến giải pháp cải thiện thu nhập, chăm lo đời sống vật chất điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức Trung tâm tin học nói riêng, quan hành Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nói chung Lợi ích kinh tế động lực quan trọng 82 việc kích thích tính tích cực lao động cán bộ, công chức Thực tế cho thấy, sống cán bộ, công chức ổn định họ toàn tâm, toàn ý làm việc tận tuỵ, nâng cao tinh thần trách nhiệm có hiệu Thu nhập cá nhân cho cán bộ, công chức vấn đề nhạy cảm có tác động làm lay động tâm tư, tình cảm, tư tưởng họ Do đó, cần phải tính toán việc giảm biên chế, xã hội hóa dịch vụ công chi trả lương cho cán bộ, công chức cho nguồn ngân sách Nhà nước Lào đáp ứng mức lương cán bộ, công chức phải đạt mức trung bình xã hội yêu cầu cao tính tích cực lao động họ 83 TIỂU KẾT CHƢƠNG Để tạo động lực cho công chức Trung tâm tin học – Văn phòng Quốc hội, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cần dựa sở lý luận: học thuyết khoa học quản lý học thuyết tạo động lực cho người lao động chương 1, sở thực tiễn thực trạng nghiên cứu phân tích chương 2, từ đưa giải pháp cụ thể Các giải pháp luận văn đề cập tới bao gồm: hoàn thiện sách lương; sử dụng hợp lý hình thức thưởng, phạt để kích thích công chức nỗ lực làm việc loại bỏ hành vi sai trái; hoàn thiện hệ thống phúc lợi có phát triển công cụ kinh tế gián tiếp; tiến hành phân tích công việc thường xuyên, hiệu quả; hoàn thiện công cụ tổ chức, hành để tăng động lực làm việc cho công chức trung tâm tin học; hoàn thiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ làm việc cho công chức; xây dựng phát triển môi trường làm việc cho công chức… 84 KẾT LUẬN Tạo động lực làm việc cho công chức công nghệ thông tin vấn đề có vai trò ngày trở nên quan trọng sách quản lý nhân lực quan, tổ chức, đặc biệt khối quan hành nhà nước với công nghệ thông tin phát triển vũ bão Công tác tạo động lực cho công chức thực tốt thúc đẩy họ hăng say làm việc, góp phần nâng cao hiệu công việc Mặt khác, sách tạo động lực đơn vị hợp lý, thỏa mãn nhu cầu công chức nói chung, công chức ngành công nghệ thông tin nói riêng làm cho họ yên tâm làm việc, gắn bó với tổ chức Đối với trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, việc tạo động lực làm việc cho công chức có vai trò quan trọng đặc trưng lao động ngành công nghệ thông tin họ có lực, trình độ cao, đầu tư từ năm tháng ngồi ghế nhà trường; có đủ kỹ lĩnh để thực nhiệm vụ trị phức tạp ngành nghề công nghệ thông tin với biến đổi không ngừng, có tính cạnh tranh cao xã hội Việc hoàn thiện biện pháp, sách nâng cao động lực làm việc cho công chức nhiệm vụ quan trọng trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội Lào nói riêng, tổ chức nói chung Do có số hạn chế thời gian tìm hiểu nghiên đề tài ngắn, khả nhìn nhận, đánh giá vấn đề hạn chế chủ quan nên luận văn chắn không tránh khỏi thiếu xót, học viên mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo để viết hoàn chỉnh nữa./ 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban đạo Công nghệ thông tin quan Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2010-2015): Báo cáo đề án Tin học hóa hoạt động quan Quốc hội giai đoạn 2010 - 2015 Bộ Bưu Chính, Viễn thông nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2009), Chỉ thị số 09/2009 Bộ trưởng Bộ Bưu Chính, Viễn thông Lào Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2011–2020 Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2009), Nghị định phủ ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động tổ chức công Lê Thị Kim Chi (2002), Vai trò động lực nhu cầu vấn đề chủ động định hướng hoạt động người sở nhận thức nhu cầu, luận án Tiến sĩ Triết học, Viện Triết học Đại học Harvard 2011: Kỹ làm việc nhóm hiệu Đại học Harvard 2012: Quyền lực, tầm ảnh hưởng sức thuyết phục Trường Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình lý luận nhà nước pháp luật, Nxb Công An Nhân dân, Hà Nội Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2010), Giáo trình Quản trị nhân lực,Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Lê Thế Giới (2007), Quản trị học, NXB Tài chính, Hà Nội 10 PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà; PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2011),: Giáo trình Khoa học quản lý tập I tập II, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội năm 2011 11 Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực II, NXB Lao động xã hội, Hà Nội 12 Nguyễn Thị Hồng Hải (chủ biên) (2013), Giáo trình động lực làm việc tổ chức hành nhà nước, Nxb Lao động, Hà Nội 86 13 Học viện Hành (2001), Giáo trình lý luận chung nhà nước pháp luật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 14 Luật cán bộ, công chức Việt Nam (2008), Khoản 2, Điều 15 Lê Quân (2008), Kỹ thuật thiết kế vận hành hệ thống lương đại, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 16 Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2012), Tuyển tập Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng năm 2012 17 TrầnAnhTài(2006),Quảntrịhọc,Nxb ĐạihọcQuốcgia Hà Nội,Hà Nội 18 Lê Hữu Tầng (1997), Bàn động lực phát triển kinh tế xã hội, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 19 Nguyễn Hữu Thân (2006), Giáo trình Quản trị nhân sự, Nxb Thống kê, Hà Nội 20 Lê Kim Thông & Nguyễn Danh Châu (2009), Kinh nghiệm công tác nhân số nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Bùi Anh Tuấn (2009), Hành vi tổ chức, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 22 Vũ Thị Uyên (2007), Tạo động lực cho lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nhà nước địa bàn thành phố Hà Nội, luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 23 Viện nghiên cứu hành chính, Học viện Hành Quốc gia (2002), Thuật ngữ hành chính, Hà Nội 24 Vụ tổ chức cán Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2010 - 2015), trung tin học, Văn phòng Quốc hội Lào: Báo cáo tình hình nhân từ năm 2010 - 2015 87 PHỤ LỤC Phiếu điều tra hài lòng công việc công chức Trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào PHIẾU ĐIỀU TRA Nhằm nâng cao lực quản lý phát triển quan, hài lòng công chức công nghệ thông tin lương, thưởng hay môi trường làm việc, công việc giao Là vấn đề lãnh đạo quan tâm Phiếu điều tra khảo sát xây dựng để nghiên cứu thăm dò mang tính khách quan, ý cá nhân, cục Xin chân thành đánh dấu vào ô chọn cho biết ý kiến khác có Họ tên:…………………………………………………………… Năm sinh: ……………………………………………………… Công việc làm: …………………………………………… Phòng ban công tác: Anh/chị cho biết yếu tố sau tác động đến động lực làm việc công chức trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội Lào: Mức độ tác động TT Các yếu tố tác động Rất nhiều Mức lương, thưởng Mức độ ổn định công việc Đánh giá kết công việc Có nhiều hội thăng tiến Có hội đào tạo, phát triển Điều kiện môi trường làm việc tốt Khen thưởng, động viên kịp thời Kỷ luật nghiêm minh 88 Nhiều Vừa Phải Ít Rất Anh/chị cho biết mức độ hài lòng anh/chị nội dung sau: Mức độ hài lòng Các nội dung đánh giá TT Mối quan hệ với đồng nghiệp Vấn đề tiền lương công chức Chế độ đãi ngộ với công chức Cách thức quản lý, điều hành ban lãnh đạo trung tâm Cơ hội thăng tiến thân công chức Vị trí công chức trung tâm Đánh giá trung tâm đóng góp công chức Điều kiện sở vật chất nơi làm việc Thu nhập từ vị trí công việc trung tâm 10 11 Cách ứng xử lãnh đạo chuyên trách công chức Môi trường quan đoàn kết, tương trợ lẫn 89 Hoàn Phần Thỉnh Phần Hoàn toàn lớn thoảng lớn toàn không không hài hài hài hài hài lòng lòng lòng lòng lòng Anh/chị cho biết mức độ hài lòng sách để tạo động lực làm việc cho công chức trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội Lào: Mức độ hài lòng TT Chính sách tạo động lực làm việc Rất Hài Thỉnh hài lòng thoảng hài lòng Không lòng Rất không hài lòng Về lương, thưởng Giao nhiệm vụ có tính thách thức Phân công nhiệm vụ phù hợp lực, sở trường Đánh giá kết công việc Tạo hội thăng tiến Tạo hội đào tạo, phát triển Tạo điều kiện, môi trường làm việc Kiểm tra, giám sát thực công việc Khen thưởng, động viên kịp thời 10 Kỷ luật nghiêm minh 90 Anh/chị đánh nội dung công việc giao: Câu hỏi TT Hoàn toàn Không hài không hài lòng lòng phần Không có ý kiến rõ ràng Gần Hoàn nhƣ hài toàn hài lòng lòng Rất hài lòng với nội dung công việc Nội dung công việc phong phú, đa dạng Công việc làm có trách nhiệm rõ ràng hợp lý Hứng thú với công việc Anh/chị đánh hoạt động đào tạo trung tâm: Hoàn Câu hỏi TT toàn Không không đồng ý đồng ý Rất hài lòng với hoạt động đào tạo Đối tượng cử học xác Nội dung đào tạo cung cấp kiến thức, kỹ phù hợp với mong đợi Hình thức đào tạo đa dạng, phong phú Được quan tạo điều kiện học tập Kiến thức, kỹ đào tạo giúp ích cho công việc tương lai Hiệu chương trình đào tạo cao 91 Không có ý kiến rõ ràng Gần nhƣ đồng ý Hoàn toàn đồng ý ... trạng tạo động lực làm việc cho công chức Trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Chương 3: Một số giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho công chức Trung tâm tin học,. .. hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức công nghệ thông tin đơn vị, tác giả chọn đề tài: Tạo động lực làm việc cho công chức Trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, nước... dung tạo động lực làm việc cho công chức 21 1.3.1 Tạo động lực làm việc yếu tố kinh tế 21 1.3.2 Tạo động lực làm việc thân công việc 24 1.3.3 Tạo động lực làm việc công tác đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, CHDCND Lào, Tạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, CHDCND Lào, Tạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, CHDCND Lào

Từ khóa liên quan