đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo mô hình trang trại trên địa bàn huyện sóc sơn thành phố hà nội

93 373 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 11:53

MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục đồ thị, hình ảnh viii MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Yêu cầu đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 1.2 1.3 1.4 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới Việt Nam 1.1.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 1.1.2 Nguyên tắc quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp Tổng quan chung trang trại 10 1.2.1 Khái niệm trang trại kinh tế trang trại 10 1.2.2 Vai trò vị trí kinh tế trang trại 12 1.2.3 Các văn pháp lý liên quan đến mô hình trang trại nông nghiệp 13 Trang trại nông nghiệp giới 16 1.3.1 Tình hình phát triển trang trại kinh tế trang trại giới 16 1.3.2 Loại hình sản xuất trang trại phổ biến giới 20 Trang trại nông nghiệp Việt Nam 21 1.4.1 Tình hình phát triển trang trại kinh tế trang trại Việt Nam 21 1.4.2 Loại hình sản xuất trang trại phổ biến Việt Nam 25 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.2 Phạm vi nghiên cứu 29 iii 2.3 Nội dung nghiên cứu 29 2.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 29 2.3.2 Đánh giá tình hình sử dụng đất huyện Sóc Sơn 29 2.3.3 Tình hình phát triển sản xuất theo mô hình trang trại địa bàn huyện Sóc Sơn giai đoạn 2010 - 2014 29 2.3.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo mô hình trang trại địa bàn huyện 29 2.3.5 Định hướng giải pháp phát triển trang trại nông nghiệp địa bàn huyện đến năm 2020 2.4 Phương pháp nghiên cứu: 30 30 2.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 30 2.4.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 30 2.4.3 Phương pháp đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất 31 2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 32 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 3.1 Đánh giá trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn 33 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn 40 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 3.2 3.3 Đánh giá tình hình sử dụng đất huyện Sóc Sơn 46 47 3.2.1 Biến động sử dụng đất huyện Sóc Sơn giai đoạn 2010 - 2014 47 3.2.2 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Sóc Sơn 49 Đánh giá tình hình phát triển sản xuất theo mô hình trang trại địa bàn huyện Sóc Sơn giai đoạn 2010 - 2014 51 3.3.1 Số lượng trang trại nông nghiệp địa bàn huyện Sóc Sơn giai đoạn 2010 - 2014 51 3.3.2 Loại hình sản xuất trang trại huyện giai đoạn 2010 - 2014 52 3.3.3 Quy mô trạng sản xuất trang trại địa bàn huyện Sóc Sơn 57 iv 3.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo mô hình trang trại địa bàn huyện 59 3.4.1 Đánh giá hiệu kinh tế 59 3.4.2 Đánh giá hiệu xã hội 61 3.4.3 Đánh giá hiệu môi trường 62 3.4.4 Đánh giá chung hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo mô hình trang trại địa bàn huyện Sóc Sơn 3.5 67 Định hướng giải pháp phát triển mô hình trang trại có hiệu địa bàn huyện Sóc Sơn đến năm 2020 67 3.5.1 Định hướng phát triển mô hình trang trại huyện Sóc Sơn 70 3.5.2 Những tồn phát triển kinh tế trang trại 70 3.5.3 Đề xuất phát triển loại hình sản xuất trang trại địa bàn huyện 71 3.5.4 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo mô hình trang trại 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 Kết luận 75 Kiến nghị 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật CPTG Chi phí trung gian ĐVT Đơn vị tính GDP Tổng sản phẩm quốc nội GPMB Giải phóng mặt GTGT Giá trị gia tăng GTSX Giá trị sản xuất HQĐV Hiệu đồng vốn NTTS Nuôi trồng thuỷ sản NXB Nhà xuất QL Quốc lộ TB Trung bình TDT Tổng diện tích TMDV Thương mại dịch vụ TNHH Thu nhập hỗn hợp TT Trang trại TTCN Tiểu thủ công nghiệp VAC Vườn - ao - chuồng VACR Vườn - ao - chuồng - rừng VC Vườn - chuồng VCR Vườn - chuồng - rừng VR Vườn - rừng vi DANH MỤC BẢNG Số bảng 1.1 Tên bảng Trang Biến động diện tích đất nông nghiệp diện tích đất sản xuất nông nghiệp nước 1.2 Số lượng trang trại năm 2013 phân theo lĩnh vực sản xuất 27 3.1 Diện tích, cấu loại đất huyện Sóc Sơn 36 3.2 Biến động sử dụng đất huyện Sóc Sơn giai đoạn 2010 - 2014 48 3.3 Diện tích đất nông nghiệp huyện Sóc Sơn năm 2014 49 3.4 Số lượng trang trại nông nghiệp địa bàn huyện Sóc Sơn giai đoạn 2010 - 2014 51 3.5 Loại hình sản xuất trang trại giai đoạn 2010 - 2014 52 3.6 Cơ cấu diện tích trang trại huyện Sóc Sơn giai đoạn 2010 2014 57 3.7 Số lượng số vật nuôi/lứa trang trại năm 2014 58 3.8 Hiệu kinh tế trang trại nông nghiệp địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2014 3.9 59 Số lao động loại hình sản xuất trang trại phân chia theo loại hình sản xuất 61 3.10 Thu nhập bình quân người lao động trang trại 61 3.11 Hình thức xử lý chất thải rắn chăn nuôi 62 3.12 Hình thức xử lý chất thải lỏng chăn nuôi 63 3.13 Đánh giá chung hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo mô hình trang trại địa bàn huyện Sóc Sơn vii 69 DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH ẢNH Số hình Tên hình Trang 3.1 So sánh cấu kinh tế huyện Sóc Sơn năm 2010 - 2014 41 3.2 Cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện Sóc Sơn năm 2014 42 3.3 Tình hình biến động đất đai huyện Sóc Sơn giai đoạn 2010 -2014 49 3.4 Mô hình trang trại chăn nuôi gia đình ông Nghiêm Xuân Hùng xã Thanh Xuân - huyện Sóc Sơn 3.5 Mô hình trang trại chăn nuôi gà thịt ông Đỗ Văn Thanh xã Đông Xuân - huyện Sóc Sơn 3.6 53 Mô hình trang trại trồng lúa kết hợp với thả cá ông Vương Mạnh Hải, xã Hồng Kỳ - huyện Sóc Sơn 3.7 56 Đánh giá ảnh hưởng hoạt động chăn nuôi trang trại tới môi trường 3.8 53 65 So sánh môi trường trang trại chăn nuôi chăn nuôi truyền thống hộ gia đình 66 viii MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trang trại hình thức tổ chức sản xuất sở nông, lâm, ngư nghiệp có mục đích chủ yếu sản xuất hàng hóa Kinh tế trang trại có vai trò thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, góp phần đưa công nghiệp hóa, đại hóa vào sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cấu kinh tế hình thành quan hệ sản xuất nông nghiệp, nông thôn Kinh tế trang trại giúp huy động khai thác nguồn lực dân, giải việc làm cho lao động xã hội, làm giàu cho nông dân, làm giàu cho đất nước, quan trọng kinh tế trang trại giúp cho việc sử dụng bảo vệ có hiệu tài nguyên đất đai Ngày nay, trang trại loại hình tổ chức sản xuất phổ biến nông nghiệp hầu hết quốc gia giới Việt Nam bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phát triển kinh tế nông nghiệp đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Tuy nhiên, để phát huy sức mạnh nông nghiệp nước nhà nông nghiệp lạc hậu, tự cung tự cấp cần thay đổi nông nghiệp đại, có ứng dụng rộng rãi khoa học kỹ thuật, cần có thay đổi loại hình sử dụng đất đưa mô hình sử dụng đất khác để đem lại hiệu kinh tế cao Hiện nay, mô hình phù hợp mang lại lợi ích mô hình kinh tế trang trại Mô hình kinh tế trang trại có ý nghĩa to lớn nghiệp phát triển kinh tế xã hội nước nhà, góp phần đưa nông nghiệp nông thôn Việt Nam lên tầm cao Theo số liệu Tổng cục Thống kê, đến nước có khoảng 120.000 trang trại, bình quân năm số trang trại tăng gần 6%, diện tích đất sử dụng 900.000 ha, đa số trang trại quy mô nhỏ Hàng năm, trang trại tạo khoảng 30 vạn việc làm thường xuyên triệu ngày công lao động thời vụ, đóng góp cho kinh tế 12.000 tỷ đồng giá trị sản lượng Việc phát triển nhanh số lượng lẫn chất lượng trang trại góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn Huyện Sóc Sơn huyện ngoại thành thành phố Hà Nội, chủ yếu sản xuất nông nghiệp Huyện có đầy đủ điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp với nhiều mô hình sử dụng đất khác Trong đó, mô hình trang trại thể tiến bộ, phù hợp với xu phát triển hàng hóa tập trung đồng thời nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Năm 2000, huyện Sóc Sơn có 17 trang trại với diện tích 50 ha, vốn đầu tư cho trang trại 20 triệu đồng, lợi nhuận năm thu không đáng kể Đến nay, toàn huyện có 124 trang trại, thâm canh diện tích 432,4 ha, vốn đầu tư cho trang trại 414,8 triệu đồng, lợi nhuận thu trang trại năm đạt 50 triệu đồng, thu hút 400 lao động làm việc Sử dụng đất nông nghiệp theo mô hình trang trại huyện Sóc Sơn thể hướng đắn, việc đánh giá thực trạng định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo mô hình việc làm cần thiết Xuất phát từ vấn đề nêu trên, xin tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá thực trạng định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo mô hình trang trại địa bàn huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo mô hình trang trại địa bàn huyện Sóc Sơn - Định hướng phát triển mô hình trang trại nông nghiệp có hiệu địa bàn huyện đến 2020 - Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo mô hình trang trại địa bàn huyện Sóc Sơn 1.3 Yêu cầu đề tài - Nắm cách thức điều tra, nguyên tắc, quy trình phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất - Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tiêu phải đảm bảo tính xác hệ thống - Số liệu điều tra, thu thập phản ánh trung thực, khách quan điều kiện địa bàn huyện - Những đề xuất, kiến nghị phải có tính khả thi phù hợp với điều kiện tương lai địa phương CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới Việt Nam 1.1.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 1.1.1.1 Trên giới Trong sản xuất nông nghiệp đất đai nhân tố vô quan trọng Trên giới, phát triển sản xuất nông nghiệp nước không giống tầm quan trọng xã hội quốc gia thừa nhận Hầu coi nông nghiệp sở tảng phát triển Tuy nhiên, dân số ngày tăng nhanh nhu cầu lương thực, thực phẩm sức ép lớn Trong đất đai lại có hạn, đặc biệt quỹ đất nông nghiệp lại có xu hướng giảm chuyển sang mục đích phi nông nghiệp Để đảm bảo an ninh lương thực loài người phải tăng cường biện pháp khai thác, khai hoang đất đai phục vụ cho mục đích nông nghiệp Vì đất đai đối tượng bị khai thác triệt để, biện pháp bảo vệ tăng độ phì cho đất không trọng dẫn tới hậu môi trường sinh thái bị phá vỡ, hàng loạt diện tích đất bị thoái hóa phạm vi toàn giới, người ta ước tính có tới 15% tổng diện tích đất trái đất bị thoái hoá hành động bất cẩn người gây Theo P.Buringh, toàn đất nông nghiệp giới khoảng 3,3 tỉ (chiếm khoảng 22% tổng diện tích đất liền); Phần diện tích lại (khoảng 78%, tương đương 11,7 tỷ ha) không dùng vào nông nghiệp Trong tổng số 3,3 tỷ đất nông nghiệp, người sử dụng cho trồng trọt khoảng 1,5 tỉ (chiếm xấp xỉ 10,8% tổng diện tích đất đai 46% đất có khả trồng trọt) Như vậy, 54% đất có khả trồng trọt chưa khai thác (Hội khoa học kinh tế Việt Nam, 2000) Trên giới đất đai phân bố châu lục không Châu Á có diện tích đất nông nghiệp cao so với châu lục khác tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp diện tích tự nhiên thấp, khu vực có tỷ lệ dân số đông giới Có quốc gia dân số đông nhì giới như: Trung Quốc, Ấn Độ, Indonexia Ở Châu Á đất đồi núi chiếm 35% tổng diện tích, tiềm đất trồng trọt nhờ nước trời lớn khoảng 407 triệu ha, xấp xỉ 282 triệu trồng trọt Đông Nam Á khu vực có dân số đông giới diện tích canh tác thấp, có Thái Lan diện tích đất canh tác đầu người Việt Nam quốc gia đứng vào hàng thấp số quốc gia ASEAN (Hoàng Văn Hoa, 1995) 1.1.1.2 Ở Việt Nam Việt Nam nước có diện tích đứng thứ vùng Đông Nam Á, dân số lại đứng vị trí thứ nên bình quân diện tích đầu người xếp vào hàng thứ khu vực Theo số liệu Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng cục thống kê, tính đến ngày 01/01/2014 diện tích đất nông nghiệp nước 26.822,9 nghìn ha, diện tích đất sản xuất nông nghiệp có 10.231,7 nghìn Bình quân diện tích đất sản xuất nông nghiệp đạt 1.127,7m2/người (Tổng cục Thống kê, 2014) Bảng 1.1 Biến động diện tích đất nông nghiệp diện tích đất sản xuất nông nghiệp nước Năm TDT đất sản xuất nông nghiệp (1000 ha) 9.224,2 Dân số (1.000 người) 1995 TDT đất nông nghiệp (1000 ha) 10.496,9 71.995,5 Bình quân diện tích đất sản xuất nông nghiệp/người (m2) 1.281,22 2000 12.644,3 10.540,3 77.635,4 1.357,67 2005 24.583,8 9.412,2 84.155,8 1.118,42 2010 24.997,2 9.420,3 86.116,6 1.093,90 2013 26.822,9 10.231,7 90.728,9 1.127,7 (Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2014) Những năm gần cấu kinh tế nông nghiệp nước ta bước đầu gắn phương thức truyền thống với phương thức công nghiệp hoá dần bước xóa bỏ tính tự cấp, tự túc, chuyển dần sang sản xuất hàng hoá phục vụ xuất 3.5.4 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo mô hình trang trại - Mở rộng quy mô trang trại: + Các địa phương cần rà soát lại quy hoạch phát triển kinh tế trang trại Trên sở xác định vùng phát triển trang trại, địa phương cần công bố quỹ đất giao cho thuê để phát triển trang trại.Việc quy hoạch phân vùng phát triển kinh tế trang trại nhằm tạo điều kiện cho tất vùng địa bàn huyện phát triển đồng sở hình thành cấu kinh tế hợp lý liên kết vùng, tạo nên phát triển kinh tế mạnh mẽ địa bàn, tránh tình trạng tự phát, manh mún, xáo trộn phá vỡ lẫn Quy hoạch phát triển trang trại cần phải ý khoảng cách với khu dân cư, đặc biệt trang trại chăn nuôi cần phải cách xa tối thiểu khu dân cư 200m + Cần có sách tạo điều kiện cho người dân thuê đất thuộc quỹ đất công ích địa phương để mở rộng diện tích sản xuất theo mô hình trang trại với thời hạn tối đa năm Kết thúc thời hạn thuê đất, trang trại có hiệu kinh tế ổn định, thu nhập cao cần ưu tiên cho chủ trang trại tiếp tục thuê đất để sản xuất Ngoài ra, cần tạo điều kiện cho hộ dân chuyển nhượng, dồn điền đổi mở rộng diện tích phát triển kinh tế trang trại - Giải pháp vốn: + Cần có sách tạo điều kiện cho chủ trang trại vay vốn ưu đãi để phát triển trang trại: thủ tục đơn giản, thời gian nhanh chóng + Phổ biến rộng rãi cho chủ trang trại biết chủ trương sách liên quan đến vốn, để tiếp cận nhanh chóng nguồn vốn vay tổ chức tín dụng + Có sách khuyến khích, tạo điều kiện thu hút tổ chức, cá nhân huyện đầu tư để phát triển dịch vụ đầu vào đầu cho sản phẩm - Về khoa học công nghệ, kỹ thuật sản xuất, công tác khuyến nông: + Cần trọng tiếp tục đầu tư thoả đáng cho công tác khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm, khuyến công để chuyển giao tiến khoa học công nghệ cho trang trại, đưa giống trồng, vật nuôi có phẩm chất tốt, sản phẩm 73 chất lượng cao vào sản xuất; áp dụng công nghệ công nghiệp chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp; rút kinh nghiệm nhân rộng điển hình thành công nhiều trang trại khác + Phổ biến cho trang trại biết bố trí trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên sinh thái vùng phù hợp với quy hoạch vùng chuyên canh địa phương, đặc biệt loại trồng dài ngày để giúp trang trại lựa chon phương hướng sản xuất phù hợp + Khuyến khích hình thức liên kết hợp tác nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ nông nghiệp, coi trọng liên kết trung tâm, viện nghiên cứu huyện với trang trại hạt nhân vùng để nghiên cứu tạo giống vật nuôi, trồng phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng chịu điều kiện khí hậu địa phương chuyển giao tiến khoa học công nghệ cho trang trại + Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch giống, thực quy trình sản xuất, du nhập giống chất lượng cao bệnh Đa dạng hoá loại giống trồng, vật nuôi, đưa đối tượng nuôi trồng thử nghiệm có hiệu cao vào sản xuất để đa dạng hoá đối tương nuôi trồng - Về nguồn nhân lực: Nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh trình độ khoa học kỹ thuật chủ trang trại, hộ gia đình, cá nhân Cụ thể: + Thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng quản lý, quy trình cách thức làm giàu từ kinh tế trang trại không cho chủ trang trại mà cho người có nguyện vọng có khả trở thành chủ trang trại + Về nội dung đào tạo bồi dưỡng cần hướng vào vấn đề kinh tế trang trại, xu hướng phát triển trang trại; chủ trương, đường lối, sách phát triển kinh tế trang trại; đặc biệt kiến thức tổ chức quản trị kinh doanh trang trại xác định phương hướng kinh doanh, tổ chức sử dụng yếu tố sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm + Tổ chức lớp chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho chủ trang trại, hỗ trợ cho họ việc triển khai ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Huyện Sóc Sơn có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp Nền kinh tế huyện phát triển theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp Năm 2014, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp huyện đạt 1.515 tỷ đồng với cấu kinh tế: ngành công nghiệp đạt 58,08%, ngành TM - DV đạt 27,56% ngành nông nghiệp đạt 14,36% Đời sống người dân ngày nâng cao với thu nhập bình quân đầu người đạt 26,4 triệu đồng/người/năm Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 92% Trong giai đoạn 2010 - 2014, 960,5 diện tích đất chưa sử dụng địa bàn huyện cải tạo đưa vào sử dụng chuyển sang diện tích đất nông nghiệp đất phi nông nghiệp Năm 2014, diện tích đất nông nghiệp chiếm 61,21% tổng diện tích tự nhiên, đất phi nông nghiệp chiếm 38,47% đất chưa sử dụng giảm chiếm 0,32% tổng diện tích tự nhiên Trong giai đoạn 2010 - 2014, trang trại nông nghiệp địa bàn huyện tăng số lượng quy mô Từ 93 trang trại năm 2010 tăng lên 124 trang trại năm 2014 Các trang trại có diện tích lớn 3ha ngày có xu hướng tăng Theo loại hình sản xuất, trang trại chia thành nhóm: trang trại chuyên canh (chăn nuôi tập trung, NTTS kết hợp chăn nuôi), trang trại trồng trọt kết hợp với chăn nuôi (trồng ăn kết hợp với chăn nuôi, NTTS kết hợp với trồng lúa vùng đất thường xuyên ngập nước sản xuất vụ lúa/năm), trang trại tổng hợp (kết hợp trồng trọt, NTTS chăn nuôi) với loại trồng, vật nuôi đa dạng phong phú khác Đánh giá hiệu sử dụng đất trang trại theo loại hình sản xuất cho thấy: - Về hiệu kinh tế: Trang trại tổng hợp mang lại hiệu kinh tế cao với TNHH bình quân 387,5 triệu đồng/ha/năm sau trang trại chuyên canh với TNHH dao động từ 238,8 - 356,1 triệu đồng/ha/năm loại hình trang 75 trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi với lãi dao động từ 43,4 - 111,9 triệu đồng/ha/năm Tuy trang trại trồng trọt kết hợp với chăn nuôi đem lại hiệu thấp loại hình trang trại chi phí đầu tư cho loại hình thấp nên nhiều người dân lựa chọn - Về hiệu xã hội: sử dụng đất nông nghiệp theo mô hình trang trại giải việc làm cho nhiều lao động địa phương, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động Số lao động thường xuyên loại hình trang trại: + Trang trại chuyên canh - người + Trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi - người + Trang trại tổng hợp - 10 người - Về hiệu môi trường: Sử dụng đất nông nghiệp theo mô hình trang trại không đem lại hiệu kinh tế cao, hiệu xã hội nâng lên mà vấn đề môi trường đảm bảo So với sản xuất theo hình thức truyền thống mô hình trang trại đảm bảo môi trường phát triển bền vững Trong năm tiếp theo, huyện Sóc Sơn tiếp tục phát triển sản xuất, sử dụng đất nông nghiệp theo mô hình trang trại, tăng tỷ trọng giá trị sản xuất hàng hoá dịch vụ bán trang trại đạt 40 - 45% giá trị sản xuất hàng hoá nông nghiệp huyện Hướng phát triển trang trại cụ thể sau: xã có địa hình thấp, nhiều ao đầm: Xuân Giang, Việt Long, Tân Hưng… tập trung phát triển mô hình trang trại tổng hợp lúa - cá Các xã nhiều đồi gò Minh Trí, Minh Phú, Tân Dân, Hiền Ninh… tập trung phát triển mô hình trang trại trồng trọt kết hợp với chăn nuôi; Vùng có địa hình phẳng gồm xã Phù Linh, Phù Lỗ, Xuân Thu, Đông Xuân…đất chật dân đông tập trung phát triển trang trại chăn nuôi Để đạt định hướng nêu trên, huyện Sóc sơn cần phải thực đồng giải pháp sách, vốn, kỹ thuật, nguồn nhân lực, công tác bảo quản chế biến thị trường tiêu thụ sản phẩm… 76 Kiến nghị Để việc sử dụng đất nông nghiệp theo mô hình trang trại có hiệu quả, xin đưa số kiến nghị sau: - Nhà nước cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước trang trại, cần có chủ trương, sách để khuyến khích trang trại phát triển quy mô chất lượng - Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho chủ trang trại cho lao động làm việc trang trại - Các chủ trang trại cần thực nghiêm túc biện pháp bảo vệ môi trường 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Ban vật giá phủ (2000) Tư liệu kinh tế trang trại, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2011) Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2015) Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 01 năm 2015 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam công bố mã HS thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tổng Cục thống kê (2000) Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT-BNN-TCTK, ngày 23/6/2000 hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2010) Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 Nguyễn Sinh Cúc (2001) Sản xuất nông nghiệp năm 2006 vấn đề đặt ra, Tạp chí Nông nghiệp phát triển nông thôn số trang – 7 Chính phủ (2000) Nghị số 03/2000/NQ-CP Thủ tướng Chính phủ ngày 02/2/2000 kinh tế trang trại Cục Thống kê Thành phố Hà Nội (2011) Niên giám thống kê TP Hà Nội 2010 Cục Thống kê Thành phố Hà Nội (2014) Hà Nội 60 năm phát triển 10 Nguyễn Điền, Kinh tế trang trại gia đình nước Tây Âu trình công nghiệp hoá, Tạp chí vấn đê kinh tế giới, số 2, tháng 4/1997 11 Trần Đức (1998) Kinh tế trang trại vùng đồi núi, Nxb Thống kê, Hà Nội 12 Hoàng Văn Hoa (1995) Chính sách nông nghiêp nước ASEAN định hướng tiếp tục hoàn thiện sách phát triển kinh tế nông nghiệp hoàng hoá Bắc bộ, Kỷ yếu khoa học, đề tài KX.03.21A 13 Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (2000) Kinh tế trang trại tổng quan giới Việt Nam, Nxb TP Hồ Chí Minh 14 Hội Khoa học đất (2000) Đất Việt Nam, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 15 Hội khoa học kinh tế Việt Nam (1996) Phát triển kinh tế hợp tác xã kinh tế trang trại Việt Nam, tập 16 Nguyễn Đình Hương (2000) Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế trang trại thời kỳ công nghiệp hoá đại hoá Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Phòng kinh tế UBND huyện Sóc Sơn (2014) Báo cáo kết rà soát, đánh giá đề án chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi đất nông nghiệp huyện Sóc Sơn từ năm 2002 đến năm 2013 78 18 Đặng Kim Sơn Trần Công Thắng (2001) Chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp số nước Đông Nam Á, Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 274 19 Tạ Đình Thi (2007) Bàn chuyển dịch cấu kinh tế quan điểm phát triển kinh tế bền vững vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Tạp chí Tài nguyên Môi trường số trang 49 – 53 20 Lê Trọng (2005) Trang trại quản lý phát triển, Nxb Lao động xã hội 21 Tổng cục Thống kê (2012) Kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011, Nxb Thống kê 22 Tổng cục Thống kê (2014) Niên giám thống kê 2013, Nxb Thống kê, Hà Nội 23 UBND huyện Sóc Sơn (2011) Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh năm 2010 24 UBND huyện Sóc Sơn (2014) Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội 25 UBND huyện Sóc Sơn (2015) Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 II Tài liệu tham khảo ấn phẩm điện tử 26 Vũ Văn Tân (2009) Kinh tế trang trại Mỹ - Mô hình công nghiệp hoá, đại hoá cao giới, Cổng thông tin khoa học công nghệ Sở Khoa học công nghệ tỉnh Hải Dương, Truy cập ngày 06/8/2014 từ http://www.haiduongdost.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article &id=1743:kinh-t-trang-tri-m-mo-hinh-cong-nghip-hoa-hin-i-hoa-cao-nht-thgii&catid=103:lvnn&Itemid=165 79 PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC HỘ ĐIỀU TRA TT Tên chủ hộ Địa Nguyễn Văn Nam Xuân Giang Vương Văn Hảo Xuân Giang Nghiêm Xuân Hùng Thanh Xuân Hoàng Văn Minh Phú Cường Bùi Văn Mạnh Hồng Kỳ Nguyễn Quốc Phi Phù Linh Nguyễn Thị Hương Kim Lũ Bùi Mạnh Hà Kim Lũ Trần Văn Quỳnh Kim Lũ 10 Dương Văn Bình Xuân Thu 11 Nguyễn Văn Ba Phù Linh 12 Hoàng Xuân Nga Minh Phú 13 Đỗ Văn Thanh Hồng Kỳ 14 Dương Văn Hoàng Phú Minh 15 Chu Văn Minh Tân Hưng 16 Nguyễn Bắc Linh Tân Hưng 17 Hà Văn Lĩnh Trung Giã 18 Nguyễn Văn Quý Trung Giã 19 Ngô Sỹ Sang Phú Minh 20 Nguyễn Bá Ân Phù Lỗ 21 Nguyễn Văn Tô Đông Xuân 22 Bùi Văn Thịnh Xuân Thu 23 Nguyễn Thị Huề Trung Giã 24 Vương Mạnh Hải Hồng Kỳ 25 Nguyễn Văn Nam Phù Linh 26 Nguyễn Văn Chanh Bắc Phú 27 Nguyễn Văn Hậu Bắc Phú 28 Bùi Thị Huệ Đông Xuân 29 Nguyễn Văn Thành Bắc Phú 30 Nguyễn Văn Luy Kim Lũ 31 Dương Văn Mến Xuân Thu 32 Hoàng Văn Loan Tân Hưng 33 Nguyễn Thị Liệu Phủ Lỗ 34 Nguyễn Văn Dũng Đức Hoà 35 Nguyễn Văn Hùng Thanh Xuân 36 Nguyễn Văn Tuấn Phú Cường 37 Chu Văn Tình Đức Hoà 38 Nguyễn Bá Quý Xuân Giang 39 Chu Văn Huy Minh Trí 40 Nguyễn Văn Long Việt Long 41 Nguyễn Văn Chuyên Đông Xuân 42 Nguyễn Văn Khanh Minh Trí 43 Hoàng Thị Hải Bắc Phú 44 Nguyễn Thanh Trọng Minh Phú 45 Nghiêm Văn Lào Hồng Kỳ 46 Nguyễn Bá Huy Việt Long 47 Nguyễn Văn Vệ Tân Hưng 48 Nguyễn Quang Thắng Xuân Thu 49 Hoàng Văn Hồng Tân Dân 50 Nguyễn Gia Bảo Trung Giã PHỤ LỤC Thang phân cấp tiêu hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất Chỉ tiêu Mức độ Cao TNHH (triệu đồng/ha/năm) > 300 HQĐV (lần) >1.0 GTSX (triệu đồng/ha/năm) >1.000 TB 100 - 300 0,5 - 500 - 1.000 Thấp
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo mô hình trang trại trên địa bàn huyện sóc sơn thành phố hà nội , đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo mô hình trang trại trên địa bàn huyện sóc sơn thành phố hà nội , đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo mô hình trang trại trên địa bàn huyện sóc sơn thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn