đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá trên địa bàn huyện duy tiên, tỉnh hà nam

116 296 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 11:52

MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Một số vấn đề lý luận sử dụng đất 1.1.1 Đất nông nghiệp tình hình sử dụng đất nông nghiệp 1.1.2 Nông nghiệp vùng khí hậu nhiệt đới 1.2 Những vấn đề hiệu sử dụng đất đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 1.2.1 Khái quát hiệu hiệu sử dụng đất 1.2.2 Đặc điểm, phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 1.3 Sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá 11 1.3.1 Những xu hướng phát triển nông nghiệp giới 11 1.3.2 Phương hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam năm tới 13 1.3.3 Xây dựng nông nghiệp sản xuất hàng hoá 15 1.4 Các nghiên cứu liên quan đến nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá 26 1.4.1 Các nghiên cứu giới 26 1.4.2 Những nghiên cứu Việt Nam 28 iii Chương ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Đối tượng địa điểm nghiên cứu 32 2.2 Nội dung nghiên cứu 32 2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có liên quan đến sử dụng đất đai 32 2.2.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp 32 2.2.3 Thực trạng sản xuất nông nghiệp hàng hóa địa bàn nghiên cứu: 33 2.2.4 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Duy Tiên theo hướng sản xuất hàng hóa 33 2.3 Phương pháp nghiên cứu 33 2.3.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 33 2.3.2 Phương pháp thu thập số thứ cấp 34 2.3.3 Phương pháp xác định hệ thống tiêu để đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 35 2.3.4 Phương pháp so sánh xử lý số liệu 38 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 39 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội huyện Duy Tiên 39 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên cảnh quan môi trường 39 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 44 3.1.3 Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 huyện Duy Tiên 51 3.1.4 Đánh giá chung 52 3.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Duy Tiên 53 3.2.1 Hiện trạng biến động sử dụng đất nông nghiệp 53 3.2.2 Thực trạng loại hình sử dụng đất nông nghiệp 54 3.2.3 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Duy Tiên 57 3.3 Thực trạng sản xuất nông nghiệp hàng hoá 72 3.3.1 Thực trạng tiêu thụ sản phẩm 72 3.3.2 Thị trường nhu cầu sản phẩm nông nghiệp 73 3.3.3 Vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá 74 iv 3.4 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Duy Tiên theo hướng sản 75 xuất hàng hóa 3.4.1 Quan điểm sử dụng đất 75 3.4.2 Các lựa chọn loại hình sử dụng đất 77 3.4.3 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá 78 3.4.4 Một số giải pháp nhằm định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Duy Tiên 80 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 84 Kết luận 84 Kiến nghị 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 89 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU TT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BVTV Bảo vệ thực vật CAQ Cây ăn CNH - HĐH Công nghiệp hoá, đại hoá CPTG Chi phí trung gian ĐBSH Đồng sông Hồng GTGT Giá trị gia tăng GTSX Giá trị sản xuất HQĐV Hiệu đồng vốn đầu tư LĐ Lao động 10 LX - LM Lúa xuân – lúa mùa 11 LUT Loại hình sử dụng đất 12 NN & PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn 13 NTTS Nuôi trồng thuỷ sản 14 RM Rau màu vi DANH MỤC CÁC BẢNG TT Tên bảng Trang 2.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu kinh tế 37 2.2 Tiểu chuẩn đánh giá hiệu xã hội LUT 37 3.1 Cơ cấu kinh tế huyện Duy Tiên giai đoạn 2006-2014 44 3.2 Dân số huyện Duy Tiên giai đoạn 2010 – 2014 48 3.3 Hiện trạng sử dụng đất huyện Duy Tiên năm 2014 51 3.4 Hiện trạng biến động sử dụng đất nông nghiệp 53 3.5 Thực trạng trồng huyện Duy Tiên 54 3.6 Hiện trạng loại hình sử dụng đất huyện Duy Tiên 56 3.7 Hiệu sử dụng đất loại hình sử dụng đất tiểu vùng 58 3.8 Hiệu sử dụng đất loại hình sử dụng đất tiểu vùng 60 3.9 Tổng hợp mức đầu tư lao động thu nhập/ngày công tiểu vùng 62 3.10 Tổng hợp mức đầu tư lao động thu nhập/ngày công mức độ sản xuất hàng hóa tiểu vùng 3.11 64 Tổng hợp mức đầu tư lao động thu nhập bình quân ngày công lao động LUT tiểu vùng 65 3.12 Lượng phân bón cho số trồng Duy Tiên 67 3.13 So sánh lượng thuốc BVTV thực tế khuyến cáo trồng 68 3.14 Hiệu môi trường LUT tiểu vùng 69 3.15 Xác định LUT có khả lựa chọn 71 3.16 Tỷ lệ hàng hóa phương thức tiêu thụ nông sản huyện Duy Tiên 73 3.17 Định hướng LUT phát triển theo hướng hàng hóa 74 3.18 Định hướng số loại hình sử dụng đất đến năm 2020 79 vii DANH MỤC CÁC HÌNH TT Tên hình Trang 3.1 Sơ đồ hành huyện Duy Tiên 39 3.2 Biểu đồ Cơ cấu sử dụng đất năm 2014 huyện Duy Tiên 52 viii MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai có vai trò quan trọng quốc gia tảng, môi trường sống người Với sản xuất nông nghiệp, đất đai tư liệu sản xuất thay được, đất sản xuất nông nghiệp Chính vậy, sử dụng đất phần hợp thành chiến lược nông nghiệp sinh thái phát triển bền vững (Đặng Kim Sơn, Trần Công Thắng, 2005) Nông nghiệp hoạt động sản xuất cổ loài người (Nguyễn Văn Bộ, 2005) Hầu giới phải xây dựng kinh tế xuất phát từ phát triển nông nghiệp, dựa vào khai thác tiềm đất, lấy làm sở phát triển ngành khác Vì vậy, việc tổ chức sử dụng nguồn tài nguyên đất đai hợp lý, có hiệu theo quan điểm sinh thái phát triển bền vững trở thành vấn đề toàn cầu Điều mà nhà khoa học giới quan tâm làm để sản xuất nhiều lương thực, thực phẩm đáp ứng cho nhu cầu khuôn khổ xã hội kinh tế thực Nói cách khác, mục tiêu loài người phấn đấu xây dựng nông nghiệp toàn diện kinh tế xã hội, môi trường cách bền vững Trong điều kiện nguồn tài nguyên để sản xuất có hạn, diện tích đất nông nghiệp ngày bị thu hẹp sức ép trình đô thị hóa, công nghiệp hóa gia tăng dân số mục tiêu nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp cần thiết, tạo giá trị lớn kinh tế đồng thời tạo đà cho phát triển nông nghiệp bền vững Chính vậy, nông nghiệp hàng hóa nội dung Nghị Đại hội X Đảng: “Xây dựng nông nghiệp hàng hóa mạnh, đa dạng bền vững dựa sở phát huy lợi so sánh, áp dụng khoa học công nghệ, làm sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đa dạng nước tăng khả cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường Quốc tế; nâng cao hiệu sử dụng đất, lao động, vốn; tăng thu nhập đời sống nhân dân” (Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 10, 2006) Cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu diễn gần gây sức ép lớn đến vấn đề sản xuất lương thực Nhiều nước có Việt Nam phải nhìn lại vấn đề sử dụng đất để đáp ứng mục tiêu phát triển cân đối công nghiệp nông nghiệp Ngày 18/04/2008, phủ ban hành Quyết định 391/QĐ-TTg rà soát, kiểm tra thực trạng việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm từ 2005 – 2010 địa bàn nước, tập trung vào đất nông nghiệp nói chung đất chuyên trồng lúa nước nói riêng(Nguyễn Tấn Dũng, 2008) Tại khoản điều 3, Quyết định nêu rõ: “Hạn chế tối đa việc chuyển đất trồng lúa nước sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp Không xét quy hoạch chuyển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích sản xuất dịch vụ phi nông nghiệp địa phương có điều kiện sử dụng loại đất này” (Nguyễn Tấn Dũng, 2008) Điều lần khẳng định xu hướng phát triển nông nghiệp hàng hoá bền vững hướng tất yếu đảm bảo phát triển đất nước lâu dài, ổn định Duy Tiên nằm vùng đồng Sông Hồng Mặc dù định hướng phát triển huyện tới năm 2020 phát triển thành đô thị loại sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao (chiếm 19,3% tổng thu nhập GDP huyện), nguồn thu chủ yếu nhân dân huyện Hiện nay, áp lực vấn đề lương thực giảm xuống, tình trạng độc canh lúa ngày thu hẹp Chuyển dịch cấu giống trồng diễn hầu hết xã huyện, điển hình xã Trác Văn, xã Chuyên Ngoại, xã Mộc Nam xã Mộc Bắc Từ tạo nhiều sản phẩm hàng hoá góp phần hình thành kinh tế - kinh tế hàng hoá Từ vấn đề khoa học thực tiễn sản xuất diễn huyện Duy Tiên trình bày trên, để góp phần thực thành công mục tiêu phát triển nông nghiệp huyện đến năm 2020 mục tiêu lâu dài nhằm khai thác tốt phát triển nông nghiệp hàng hoá Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá thực trạng định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Duy Tiên - Đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá 1.3 Yêu cầu - Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp cho vùng chọn với tiêu phù hợp với điều kiện cụ thể huyện Duy Tiên - Các giải pháp đề xuất phải có sở khoa học, phải phù hợp với đặc thù địa phương, tập quán sản xuất phải có tính khả thi Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Một số vấn đề lý luận sử dụng đất 1.1.1 Đất nông nghiệp tình hình sử dụng đất nông nghiệp Lịch sử giới chứng minh nước dù nước phát triển hay phát triển sản xuất nông nghiệp có vị trí quan trọng kinh tế quốc dân, tạo ổn định xã hội mức an toàn lương thực quốc gia Đối với nước phát triển, sản phẩm từ nông nghiệp nguồn tạo thu nhập ngoại tệ, tạo nguồn thu lớn cho kinh tế Tuỳ theo đặc điểm thời tiết, khí hậu, lợi vị trí địa lý mà nước lựa chọn sản phẩm nông sản phù hợp để xuất thu ngoại tệ hay trao đổi lấy sản phẩm công nghiệp để đầu tư lại cho nông nghiệp ngành khác kinh tế quốc dân Theo Luật đất đai năm 2013, đất nông nghiệp chia làm nhóm đất sau: đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối đất nông nghiệp khác (Luật đất đai 2013) Sự phân chia cụ thể giúp cho việc khai thác tiềm nâng cao hiệu sử dụng loại đất Cùng với việc phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, công nghệ, khoa học kỹ thuật, công đất khai thác triệt để có vai trò quan trọng sống người Nhân loại có bước tiến kỳ diệu làm thay đổi diện mạo sống chất lượng sống ngày Nhưng chạy theo lợi nhuận tối đa, phát triển nóng cục bộ, chiến lược ổn định, bền vững nên gây mặt tiêu cực phát triển, hậu tiêu cực như: ô nhiễm môi trường, thoái hoá đất… Hàng năm gần 12 triệu rừng nhiệt đới bị tán phá Châu Mỹ La Tinh Châu Á Cân sinh thái bị phá vỡ, hàng triệu đất đai bị hoang mạc hoá (Trần An Phong cs, 2006) Sự thoái hoá đất đai tập trung chủ yếu nước phát triển.Theo kết điều tra Liên Hợp Quốc (UNDP ) trung tâm thông tin nghiên cứu đất quốc tế (ISRIC), giới có khoảng 13,4 tỷ đất có khoảng tỷ đất bị hoang hoá mức độ khác Châu Á Châu Phi 1,2 tỷ chiếm 62% tổng diện tích bị STT 20 C I 21 D I 22 E I 23 24 II 25 26 F I 27 II 28 29 30 G I 31 Ký hiệu FAO - UNESCOWAB Gld.vtst AR ARh ARh.dygl2 FR FRx FRx.fedy AC Acf ACf.dyvt ACf.dyst ACh ACh.fedy ACh.dysk CM CMch CMch.vtfi CMd CMd.vtgl2 CMd.vtst CMd.vtor LP LPd LPd.vtsk Stagni - Veti - Dystric Gleysols ARENOSOLS Haplic Arenosols Endogieyi - Dystri - Haplic Arenosols FERRALSOLS Xanthic Ferralosls Dystri - Ferri - Xanthic Ferralsols ACRISOLS Ferric Acrisols Veti - Dystri - Ferric Acrisols Stagni - Dystri - Ferric Acrisols Haplic Acrisols Dystri- Ferri - Haplic Acrisols Skeleti - Dystri - Haplic Acrisols CAMBISOLS Chomic Cambisols Fluvi - Veti - Chomic Cambisols Dystric Cambisols Endogieyi - Veti - Dystric Cambisols Stagni - Veti - Dystric Cambisols Orthi - Veti - Dystric Cambisols LEPTOSOLS Dystric Leptosols Skeleti - Veti - Dystric Leptosols Tên đất Đất glây, chua, nghèo bazơ, đọng nước Đất cát Đất cát điển hình Đất cát, điển hình, chua, glây sâu Đất đỏ Đất đỏ, vàng Đất đỏ, vàng, có kết von, chua Đất xám Đất xám có kết von Đất xám, có kết von, chua, nghèo bazơ Đất xám, có kết von, chua, đọng nước Đất xám điển hình Đất xám, điển hình, có kết von, chua Đất xám, điển hình, chua, nhiều sỏi sạn Đất biến đổi Đất biến đổi sáng màu Đất biến đổi, sáng màu, nghèo bazơ, có đặc tính phù sa Đất biến đổi, chua Đất biến đổi, chua, nghèo bazơ, glây sâu Đất biến đổi, chua, nghèo bazơ, đọng nước Đất biến đổi, chua, nghèo bazơ, điển hình Đất tầng mỏng Đất tầng mỏng, chua Đất tầng mỏng, chua, nghèo bazơ, nhiều sỏi sạn Tổng diện tích điều tra Diện tích (ha) 27,42 106,64 106,64 106,64 241,99 241,99 241,99 996,28 402,20 387,06 15,14 594,08 53,41 540,67 1177,99 528,32 528,32 649,67 309,87 293,10 46,70 415,37 415,37 415,37 Tỷ lệ (%) 0,26 1,00 1,00 1,00 2,28 2,28 2,28 9,38 3,79 3,64 0,14 5,59 0,50 5,09 11,09 4,97 4,97 6,11 2,92 2,76 0,44 3,91 3,91 3,91 10625,69 100 Nguồn: Báo cáo kết đề tài “ Điều tra, đánh giá quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2010”, Viện Nông hóa thổ nhưỡng, 2000 96 Phụ lục Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 403230 423490 433010 432250 387670 - Nông Nghiệp 364260 382310 390770 389840 357090 + Trồng trọt 168080 181180 184910 183262 166950 + Chăn nuôi 177970 192330 197280 197640 191480 + Dịch vụ 8380 8800 8580 8580 7500 - Lâm nghiệp 1800 1800 1900 2023 2136 38790 41000 42050 42230 30400 Giá trị sản xuất (giá cố định năm 1994) - Thủy sản Năm 2013 Năm 2014 (Nguồn: Niên giám thống kê huyện Duy Tiên) Phụ lục Hiệu kinh tế, xã hội số trồng TT vùng GTSX CPTG GTGT LĐ GTSX/LĐ GTGT/LĐ (tr.đồng) (tr.đồng) (tr.đồng) (công) (1000 đ) (1000 đ) Lúa xuân 18,58 6,92 11,66 260 71,46 44,85 Lúa mùa 18,72 9,64 9,08 252 74,37 36,07 ngô xuân 17,78 9,77 8,00 263 67,60 30,44 ngô đông 24,66 9,51 15,15 200 123,60 75,91 Lạc xuân 30,20 13,09 17,11 247 122,27 69,28 Lạc thu 29,75 13,09 16,66 247 120,45 67,45 Đậu tương 20,57 6,31 14,26 190 108,26 75,06 Khoai lang 18,57 6,14 12,44 209 88,87 59,50 Cải bắp 39,60 8,59 31,01 426 93,07 72,89 10 Su hào 36,00 8,41 27,59 409 88,13 67,54 11 Vải, nhãn 42,78 8,82 33,96 230 123,20 97,80 97 TT Vùng GTSX CPTG GTGT LĐ GTSX/LĐ GTGT/LĐ (tr.đồng) (tr.đồng) (tr.đồng) (công) (1000 đ) (1000 đ) Lúa xuân 20,78 7,16 13,62 273 76,12 49,89 Lúa mùa 20,59 10,12 10,47 264 77,91 39,61 ngô xuân 19,56 10,26 9,29 276 70,81 33,66 ngô đông 27,12 9,99 17,14 209 129,48 81,80 Lạc xuân 33,22 13,74 19,48 259 128,09 75,10 Cỏ 102,73 13,74 18,98 259 126,18 143,19 Ổi 168,52 7,07 16,45 228 103,16 172,17 Bưởi diễn 153,43 6,45 13,99 355 93,10 163,73 Cam vinh 64,68 20,39 44,29 412 130,99 189,70 10 Táo 143,56 9,02 34,54 327 97,50 177,32 12 Dưa 52,80 14,17 38,63 399 132,33 96,83 13 Nuôi thủy sản 146,20 9,53 36,67 884 123,20 197,80 98 PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Huyện: Duy Tiên Xã: Châu Giang Thôn: kênh Mã phiếu:01 Họ tên chủ hộ: Lê Văn Quang Tuổi: 52 Dân tộc: kinh giới tính: nam Trình độ: 7/10 Loại hộ Giàu =1; Trung bình= 2; Nghèo = Phần I: Thông tin chung hộ (tính số người thường trú) 1.1.Số nhân khẩu: 1.2.Số người độ tuổi lao động: 1.3.Số lao động nông nghiệp: Phần II: Nguồn thu hộ 2.1 Nguồn thu lớn hộ năm: - Nông nghiệp = 1 - Nguồn thu khác = 2.2 Nguồn thu lớn hộ từ nông nghiệp - Lúa = - Màu = - Hoa cảnh = - Cây ăn = - Cây trồng khác = - Chăn nuôi = - NTTS = 2.3 Ngành sản xuất hộ 2.4 Sản xuất hộ nông nghiệp 1 - Ngành nông nghiệp = - Ngành khác = - Trồng lúa = - Trồng màu = - Trồng hoa cảnh = - Trồng ăn = - Trồng trồng khác = - Chăn nuôi = - NTTS = Phần III: Tình hình sản xuất nông nghiệp hộ 3.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp hộ Tổng diện tích đất nông nghiệp hộ : 3145 m2, bao gồm mảnh: Đặc điểm mảnh: Tình Diện Địa hình Hình Dự kiến Lịch trạng tích tương thức thay đổi thời vụ TT mảnh đối canh tác sử dụng đất (m ) (b) (c) (d) (a) Mảnh 820 2-6;6-10 Mảnh 735 1 2-6;6-10 Mảnh 852 1 2-6;6-10 Mảnh 738 1-12 (a): 1= Đất giao (c): 1= Lúa xuân – lúa 2= Đất thuê, mượn, đấu thầu 2= vụ lúa = Đất mua 3= Lúa cá 4= khác(ghi rõ) 4= Chuyên rau màu (b): 1= Cao, vàn cao 5= lúa – màu = Vàn 6= lúa – màu = Thấp, trũng 7= Cây ăn 4= Khác (ghi rõ) 8= Hoa cảnh (d): 1= Chuyển sang trồng rau 9= NTTS = Chuyển sang trồng ăn 10=Khác (ghi rõ) = Chuyển sang NTTS = Chuyển sang trồng hoa cảnh = Khác (ghi rõ) 3.2 Hiệu kinh tế sử dụng đất 3.1.1 Cây trồng hàng năm Kết sản xuất Hạng mục - Tên giống - Thời gian sinh trưởng - Diện tích - Năng suất - Sản phẩm khác Chi phí ĐV T M2 kg Cây trồng Lúa Xuân KD18 KD18 110 100 360 3097 1700 3097 1550 48 70 Lúa Mùa Sắn 100 a Chi phí vật chất – tính bình quân sào Hạng mục Giống trồng - Mua - Tự sản xuất Phân bón - Phân hữu - Phân vô + Đạm + Lân + Kali + NPK + Phân tổng hợp khác + Vôi Thuốc BVTV ĐVT 1000đ Cây trồng Lúa xuân Lúa màu Sắn 40 35 X kg 200 200 200 kg 5 kg kg 20 20 10 20 1000đ 20 20 b Chi phí lao động – tính bình quân sào Cây trồng Hạng mục ĐVT Chi phí lao động thuê 1000 - Cày, bừa, làm đất - Gieo cấy - Chăm sóc - Bón phân - Phun thuốc - Thu hoạch - Vận chuyển - Tuốt -Phơi sấy - Chi phí thuê khác Chi phí lao động tự làm Công - Cày, bừa, làm đất - Gieo cấy - Chăm sóc - Bón phân Lúa xuân Lúa mùa Sắn 50 50 50 1 1 0,5 101 - Phun thuốc 1 - Thu hoạch 0,5 0,5 - Vận chuyển 1 - Tuốt 1 -Phơi sấy 2 - Công việc hỗ trợ khác c Chi phí khác- tính bình quân sào Cây trồng Hạng mục ĐVT Lúa xuân Lúa mùa Sắn - Thuế nông nghiêp - Thủy lợi phí 12,5 12,5 - Dịch vụ BVTV 1000đ 6 Tiêu thụ Cây trồng Hạng mục Gia đình sử dụng Lượng bán - Số lượng - Giá bán - Nơi bán - Bán cho đối tượng ĐVT % Lúa xuân Lúa mùa Sắn 100 100 % kg 1000đ/kg 100 -Nơi bán: (Tại nhà, ruộng=1; Cơ sở người mua= 2; Chợ xã= 3; Chợ xã = 4;Nơi khác=5) -Bán cho đối tượng: (Các tổ chức = 1; Tư thương = 2; Đối tượng khác = 3) 102 3.2.2 Cây lâu năm kết sản xuất Cây trồng ĐV T Hạng mục - Tên giống - Thời gian sinh trưởng - Diện tích M2 - Năng suất kg - Sản phẩm khác Chi phí a Chi phí vật chất – tính bình quân sào Hạng mục Giống trồng - Mua - Tự sản xuất Phân bón - Phân hữu - Phân vô + Đạm + Lân + Kali + NPK + Phân tổng hợp khác + Vôi Thuốc BVTV Cây trồng ĐVT 1000đ kg kg kg kg 1000đ b Chi phí lao động – tính bình quân sào Hạng mục Chi phí lao động thuê - Cày, bừa, làm đất - Gieo cấy - Chăm sóc - Bón phân Cây trồng ĐVT 1000 103 - Phun thuốc - Thu hoạch - Vận chuyển - Tuốt -Phơi sấy - Chi phí thuê khác Chi phí lao động tự làm Công - Cày, bừa, làm đất - Gieo cấy - Chăm sóc - Bón phân - Phun thuốc - Thu hoạch - Vận chuyển - Tuốt -Phơi sấy - Công việc hỗ trợ khác c Chi phí khác- tính bình quân sào Hạng mục Cây trồng ĐVT - Thuế nông nghiêp - Thủy lợi phí - Dịch vụ BVTV 1000đ Tiêu thụ Hạng mục Gia đình sử dụng Lượng bán - Số lượng - Giá bán - Nơi bán - Bán cho đối tượng Cây trồng ĐVT % % kg 1000đ/kg -Nơi bán: (Tại nhà, ruộng=1; Cơ sở người mua= 2; Chợ xã= 3; Chợ xã = 4;Nơi khác=5) 104 -Bán cho đối tượng: (Các tổ chức = 1; Tư thương = 2; Đối tượng khác = 3) 3.2.3 Nuôi trồng thủy sản (chăn nuôi) 11 kết sản xuất Cây trồng ĐV Hạng mục T - Tên giống - Thời gian sinh trưởng - Diện tích M2 - Năng suất kg - Sản phẩm khác Chi phí b Chi phí vật chất – tính bình quân sào Cây trồng Hạng mục ĐVT Giống 1000đ - Mua - Tự sản xuất Thức ăn kg - Phân hữu - Thức ăn tinh - Thức ăn thô kg Thuốc phòng trừ dịch bện d Chi phí lao động – tính bình quân sào Hạng mục Cây trồng ĐVT Chi phí lao động thuê 1000đ - Làm đất - Thả - Chăm sóc - Thu hoạch - Vận chuyển - Chi phí thuê khác Chi phí lao động tự làm Công - Làm đất - Thả 105 - Chăm sóc - Thu hoạch - Vận chuyển - Chi phí thuê khác e Chi phí khác- tính bình quân sào Hạng mục - Thuế nông nghiệp - Thủy lợi phí - Dịch vụ BVTV - Tu bổ, nạo vét, vệ sinh ao Cây trồng ĐVT 1000đ Tiêu thụ Hạng mục Gia đình sử dụng Lượng bán - Số lượng - Giá bán - Nơi bán - Bán cho đối tượng Cây trồng ĐVT % % kg 1000đ/kg -Nơi bán: (Tại nhà, ruộng=1; Cơ sở người mua= 2; Chợ xã= 3; Chợ xã = 4;Nơi khác=5) -Bán cho đối tượng: (Các tổ chức = 1; Tư thương = 2; Đối tượng khác = 3) 106 3.3 Nguồn cung cấp thông tin, thị trường phục vụ sản xuất nông nghiệp Nguồn cung cấp thông tin cho hộ Nguồn cung cấp thông tin Trong năm qua hộ ông/ bà có nhận thông tin Giống trồng Phòng trừ sâu bệnh cho trồng Sử dụng phân bón Thời tiết Thông tin thị trường phương pháp kỹ thuật X Hộ ông/ bà áp dụng thông tin vào sản Phương xuất chưa? Cán tiện Nguồn Đã áp dụng = khuyến thông khác nông tin đại Chưa áp chúng dụng= x x x x x 1 1 x x x x Thị trường mua, trao đổi giống, vật tư phục vụ sản xuất hộ Nơi mua chủ Mua đối yếu: tượng nào? - Trong xã = Năm 2009 hộ ông/ bà có mua vật -Tổ chức = x - Trong huyện tư phục vụ sản xuất nông nghiệp - Tư thương= =2 -Đối tượng khác - Trong tỉnh = =3 - Ngoài tỉnh = Giống trồng 2 Thuốc phòng trừ sâu bệnh cho trồng Phân bón Giống vật nuôi Thuốc thú y 3.Hiện việc thu mua nông sản gia đình nào? Thuận lợi = Thất thường = Khó khăn = 4.Xin hỏi gia đình có biết nhiều thông tin giá nông sản thị trường không? 107 Có= Không = Gia đình có biết địa bàn huyện có quan cá nhân làm công tác thu mua nông sản? Có = Không= Nếu có, xin gia đình cho biết rõ tên quan cá nhân đó: Sau thu hoạch, gia đình có tiến hành bảo quản nông sản không? Có = 1 Không = Nếu có, gia đình cho biết dùng cách bảo quản nào?: phơi, cho vào thùng Trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa gia đình, xin ông/bà cho biết vai trò tổ chức, cá nhân việc hỗ trợ công việc sau: Mức độ thực vai trò tổ chức cá Tên nhân tổ Rất Trung Chưa Tốt tốt bình tốt Vai trò tổ chức cá nhân Cung cấp tài chính(trợ cấp vốn, tư liệu sản x xuất) Tiếp thị sản phẩm nông nghiệp x Chuyển giao khoa học kỹ thuật x Tổ chức buổi tập huấn cho nông dân x Giúp cho nông dân giải vấn đề x sản xuất nông nghiệp Hỗ trợ tín dụng cho nông dân (Cho vay vốn x hỗ trợ sản xuất) Tạo quan hệ với quan tổ chức hỗ x trợ tài chính, kỹ thuật Giúp cho nông dân phát triển kỹ quản x lý sản xuất nông nghiệp Vai trò khác(xin ông/ bà cho biết cụ thể) 10 Ông / bà thường nhận kiến thức khoa học, kỹ năng, phương pháp kỹ thuật sản xuất nông nghiệp từ đâu? (x ) Từ gia đình, họ hàng ( ) Từ trường học xã (x ) Từ nông dân điển hình 108 (x ) Từ hợp tác xã nông nghiệp ( ) Từ tổ chức cá nhân xã ( ) Từ tổ chức cá nhân xã (x ) Từ nơi khác 11 Xin ông bà cho biết khó khăn sản xuất nông sản hàng hóa gia đình mức độ Ông bà có Mức độ khó biện pháp đề TT Loại khó khăn khăn nghị hỗ trợ để (a) khắc phục khó khăn Thiếu đất sản xuất Nguồn nước tưới Thiếu vốn sản xuất Thiếu lao động Khó thuê LĐ, giá thuê cao Thiếu kỹ thuật Tiêu thụ khó Giá vật tư cao Giá sản phẩm đầu không ổn định 10 Thiếu thông tin vê… 11 Sản xuất nhỏ lẻ 12 Thiếu liên kết, hợp tác 13 Sâu bệnh hại 14 khác (a) Mức độ: 1= khó khăn cao; 2= khó khăn cao; 3= khó khăn trung bình; 4= khó khăn thấp; = khó khăn thấp Phần IV: Vấn đề môi trường 4.1 Theo ông bà việc sử dụng đất có phù hợp với đất không? - Phù hợp - Ít phù hợp - Không phù hợp 4.2 Việc bón phân có ảnh hưởng đến đất không? - Rất tốt cho đất = - Tốt cho đất = - Không ảnh hưởng = - ảnh hưởng = - ảnh hưởng nhiều = 4.3 Hộ ông bà có ý định chuyển đổi cấu trồng không? - không x 109 Vì sao? …………………………… - có sao? ……………………………… 110 ... - Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Duy Tiên - Đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá 1.3 Yêu cầu - Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp. .. phát triển nông nghiệp hàng hoá Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 1.2... trạng sử dụng đất nông nghiệp 32 2.2.3 Thực trạng sản xuất nông nghiệp hàng hóa địa bàn nghiên cứu: 33 2.2.4 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Duy Tiên theo hướng sản xuất hàng hóa 33 2.3
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá trên địa bàn huyện duy tiên, tỉnh hà nam , đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá trên địa bàn huyện duy tiên, tỉnh hà nam , đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá trên địa bàn huyện duy tiên, tỉnh hà nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn