Bài tập lớp 8 nâng cao

14 397 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2017, 20:24

Đề thi violympic toán lớp vòng 16 BÀI THI SỐ Chọn đáp án đúng: Câu 1: nghiệm bất phương trình Câu 2: Phân thức đối phân thức là: Câu 3: Phân thức đối phân thức là: Câu 4: Thực phép toán ta kết là: Câu 5: Cho tam giác ABC có diện tích giác ABM ? 40 30 20 80 , cạnh BC lấy điểm M cho BM = BC Diện tích tam Câu 6: Cho tam giác ABC, cạnh AB AC lấy M N cho diện tích tam giác AMN Diện tích tam giác ABC Biết ? 50 60 65 70 Câu 7: Hai biểu thức có giá trị khi: Câu 8: Biết Khi bằng: Câu 9: Phương trình có tập nghiệm S là: Câu 10: Cho tam giác ABC Trên cạnh AB, BC, AC lấy điểm D, E, F cho đây: BÀI THI SỐ Hãy tìm khẳng định khẳng định sau Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số số thập phân phải viết số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 1: Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 10 phút ngược dòng từ B A hết 30 phút Tính vận tốc riêng ca nô biết vận tốc dòng nước 2km/h.Kết km/h Câu 2: Cho tam giác ABC vuông C, đường cao CH trung tuyến CM chia góc C thành ba phần Biết diện tích tam giác CHA Câu 3: Cho hình bình hành ABCD có diện tích Diện tích tam giác ABC , M trung điểm DC Tính diện tích tứ giác ABMD Kết (Nhập kết dạng số thập phân) Câu 4: Cho tam giác ABC có BC=20cm, AB=12cm Trên AB, AC lấy M, N cho MN//BC MN=8cm Tính AM? Kết AM = cm Câu 5: Cho hình vuông ABCD Biết hình vuông nhận AB làm đường chéo có diện tích vuông ABCD Câu 6: Chu vi hình Tìm để phương trình có vô số nghiệm.Kết Câu 7: Tìm số có sáu chữ số biết số có tận chuyển chữ số thành chữ số ta số gấp lần số ban đầu.Kết Câu 8: Một người từ A đến B với vận tốc 12 km/h Lúc từ B A người có việc phải theo đường khác dài lúc km Biết vận tốc lúc 15 km/h thời gian thời gian 20 phút Tính quãng đường AB lúc Kết km Câu 9: Cho hình thang ABCD (AB // CD), hai đường chéo cắt O Biết Diện tích hình thang ABCD Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dạng số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 10: Tổng số tuổi hai mẹ 28 tuổi, sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Tuổi mẹ BÀI THI SỐ Chọn đáp án đúng: Câu 1: Biết Khi v bằng: Câu 2: Phân thức đối phân thức là: v Câu 3: Cho tam giác ABC có diện tích tam giác ABM ? , cạnh BC lấy điểm M cho BM = BC Diện tích 40 30 20 80 Câu 4: Cho tam giác ABC có diện tích Trên đường cao AH lấy điểm M cho M trung điểm AH Diện tích tam giác MBC ? 12 v 16 48 Câu 5: Phân thức đối phân thức là: v Câu 6: Cho tam giác ABC có diện tích cho Trên cạnh AB AC lấy M N Diện tích tam giác AMN 15 12 v 18 Câu 7: Phân thức đối phân thức là: ? v Câu 8: Cho tam giác ABC, cạnh AB AC lấy M N cho diện tích tam giác AMN Diện tích tam giác ABC Biết ? 50 60 v 65 70 Câu 9: Diện tích hình vuông thay đổi cạnh giảm 20%? Diện tích hình vuông giảm 40% Diện tích hình vuông giảm 20% Diện tích hình vuông giảm 36% v Diện tích hình vuông tăng thêm 80% Câu 10: Cho tam giác ABC vuông A có diện tích dài đường cao AH cm? Hai cạnh góc vuông 7cm Độ v Câu 1: Cho phương trình số thực.Gọi A tập giá trị k cho nghiệm phương trình cho (nhập phần tử theo thứ tự tăng dần, ngăn cách dâú “;”) Câu 2: Nghiệm lớn phương trình Câu 3: Cho tam giác đồng quy Câu 4: Tìm có đường cao Ta có A = { 1;3 Tỉ số để phương trình có vô số nghiệm.Kết -2 } Câu 5: Tìm số có sáu chữ số biết số có tận chuyển chữ số thành chữ số ta số gấp lần số ban đầu.Kết Câu 6: 102564 Chữ số tận số Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dạng số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 7: Cho hình bình hành ABCD có AB = 10,5 cm, BC = cm, tia đối tia AD lấy điểm M cho AM 3,5 = 21 cm MB cắt DC N Độ dài đoạn thẳng CN cm (nhập kết dạng số thập phân) Câu 8: Một phân số có tổng tử số mẫu số 32 Nếu bớt mẫu số đơn vị đồng thời thêm vào tử số 19 đơn vị ta phân số có giá trị Mẫu số phân số ban đầu Câu 9: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 40,8 cm, BC = 17 cm, phân giác góc B góc D cắt đường chéo AC M N Độ dài đoạn thẳng MN Câu 10: 18,2 cm (nhập kết dạng số thập phân) Tổng hai số 53, số lớn số bé đơn vị Số bé 23 ÀI THI SỐ Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số số thập phân phải viết số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 1: Cho tam giác ABC có AB = AC = 10 cm, BC = 12 cm, đường cao AD BE cắt H Độ dài đoạn 9,6 BE cm Câu 2: Cho tam giác ABC có BC=20cm, AB=12cm Trên AB, AC lấy M, N cho MN//BC MN=8cm Tính AM? Kết AM = Câu 3: 4,8 cm 0,12 Giá trị lớn biểu thức (Nhập kết dạng số thập phân) Câu 4: Cho tam giác ABC vuông C, đường cao CH trung tuyến CM chia góc C thành ba phần Biết diện tích tam giác CHA Câu 5: Tìm Diện tích tam giác ABC để phương trình 68 vô nghiệm Kết Câu 6: Tìm số có sáu chữ số biết số có tận chuyển chữ số thành chữ số ta số gấp lần số ban đầu.Kết Câu 7: 102564 Tìm để phương trình có vô số nghiệm.Kết Câu 8: Cho hình thang ABCD (AB // CD), hai đường chéo cắt O Biết -2 64 Diện tích hình thang ABCD Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dạng số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 9: Cho hình bình hành ABCD có AB = 10,5 cm, BC = cm, tia đối tia AD lấy điểm M cho AM 3,5 = 21 cm MB cắt DC N Độ dài đoạn thẳng CN cm (nhập kết dạng số thập phân) Câu 10: Tổng số tuổi hai mẹ 28 tuổi, sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Tuổi mẹ 26 BÀI THI SỐ Chọn đáp án đúng: Câu 1: Phân thức đối phân thức là: Câu 2: Cho tam giác ABC có diện tích , chiều cao AH = 10cm Độ dài cạnh BC cm? 4,5 18 45 Câu 3: Phân thức đối phân thức là: Câu 4: thỏa mãn bất đẳng thức sau đây? Câu 5: Diện tích hình chữ nhật thay đổi giảm chiều dài 15 lần đồng thời tăng chiều rộng gấp lần? diện tích hình chữ nhật giảm 12 lần diện tích hình chữ nhật giảm lần diện tích hình chữ nhật giảm 18 lần diện tích hình chữ nhật giảm 45 lần Câu 6: Diện tích hình vuông thay đổi cạnh tăng thêm 20%? Diện tích hình vuông tăng thêm 20% Diện tích hình vuông tăng thêm 44% Diện tích hình vuông tăng thêm 400% Diện tích hình vuông tăng thêm 80% Câu 7: Phân thức đối phân thức là: Câu 8: Cho tam giác ABC có diện tích Trên cạnh AB AC lấy M N cho Diện tích tam giác AMN ? 15 12 18 Câu 9: Biết Khi bằng: Câu 10: Cho tam giác ABC vuông A có diện tích đường cao AH cm? BÀI THI SỐ Hai cạnh góc vuông 7cm Độ dài Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số số thập phân phải viết số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 1: Cho hình vuông ABCD Biết hình vuông nhận AB làm đường chéo có diện tích Chu vi hình vuông ABCD Câu 2: Cho tam giác ABC có diện tích Trên cạnh AB lấy điểm M cho MA= qua M song song với BC cắt AC N Diện tích tam giác AMN Câu 3: Cho phương trình MB, đường thẳng số thực.Gọi A tập giá trị k cho nghiệm phương trình cho phần tử theo thứ tự tăng dần, ngăn cách dâú “;”) Câu 4: Ta có A = { } (nhập Nghiệm lớn phương trình Câu 5: Một người từ A đến B với vận tốc 12 km/h Lúc từ B A người có việc phải theo đường khác dài lúc km Biết vận tốc lúc 15 km/h thời gian thời gian 20 phút Tính quãng đường AB lúc Kết km Câu 6: Tìm số có sáu chữ số biết số có tận chuyển chữ số thành chữ số ta số gấp lần số ban đầu.Kết Câu 7: Cho hình thang ABCD (AB // CD), hai đường chéo cắt O Biết Diện tích hình thang ABCD Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dạng số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 8: Tổng số tuổi hai mẹ 28 tuổi, sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Tuổi mẹ Câu 9: Cho hình bình hành ABCD có AB = 10,5 cm, BC = cm, tia đối tia AD lấy điểm M cho AM = 21 cm MB cắt DC N Độ dài đoạn thẳng CN Câu 10: Tổng hai số 53, số lớn số bé đơn vị Số bé cm (nhập kết dạng số thập phân) BÀI THI SỐ Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số số thập phân phải viết số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 1: Cho hình bình hành ABCD có diện tích , M trung điểm DC Tính diện tích tứ giác ABMD Kết Câu 2: (Nhập kết dạng số thập phân) Cho tam giác ABC có diện tích Trên cạnh AB lấy điểm M cho MA= MB, đường thẳng qua M song song với BC cắt AC N Diện tích tam giác AMN Câu 3: Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 10 phút ngược dòng từ B A hết 30 phút Tính vận tốc riêng ca nô biết vận tốc dòng nước 2km/h.Kết km/h Câu 4: Giá trị lớn biểu thức Câu 5: (Nhập kết dạng số thập phân) Tìm để phương trình có vô số nghiệm.Kết Câu 6: Tìm số có sáu chữ số biết số có tận chuyển chữ số thành chữ số ta số gấp lần số ban đầu.Kết Câu 7: Cho hình thang ABCD (AB // CD), hai đường chéo cắt O Biết Diện tích hình thang ABCD Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dạng số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 8: Cho hình bình hành ABCD có AB = 10,5 cm, BC = cm, tia đối tia AD lấy điểm M cho AM = 21 cm MB cắt DC N Độ dài đoạn thẳng CN Câu 9: cm (nhập kết dạng số thập phân) Tổng hai số 53, số lớn số bé đơn vị Số bé Câu 10: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 40,8 cm, BC = 17 cm, phân giác góc B góc D cắt đường chéo AC M N Độ dài đoạn thẳng MN cm (nhập kết dạng số thập phân) BÀI THI SỐ Chọn đáp án đúng: Câu 1: Phân thức đối phân thức là: Câu 2: Biết Khi bằng: Câu 3: Cho tam giác ABC có diện tích giác ABM ? 40 , cạnh BC lấy điểm M cho BM = BC Diện tích tam 30 20 80 Câu 4: Diện tích hình chữ nhật thay đổi giảm chiều dài 15 lần đồng thời tăng chiều rộng gấp lần? diện tích hình chữ nhật giảm 12 lần diện tích hình chữ nhật giảm lần diện tích hình chữ nhật giảm 18 lần diện tích hình chữ nhật giảm 45 lần Câu 5: nghiệm bất phương trình Câu 6: Phương trình có tập nghiệm S là: Câu 7: Hai biểu thức có giá trị khi: Câu 8: Diện tích hình vuông thay đổi cạnh tăng thêm 20%? Diện tích hình vuông tăng thêm 20% Diện tích hình vuông tăng thêm 44% Diện tích hình vuông tăng thêm 400% Diện tích hình vuông tăng thêm 80% Câu 9: Diện tích hình chữ nhật thay đổi giảm chiều dài 10% đồng thời tăng chiều rộng thêm 10%? Diện tích hình chữ nhật giảm 1% Diện tích hình chữ nhật không đổi Diện tích hình chữ nhật tăng 1% Diện tích hình chữ nhật giảm 10% Câu 10: Cho tam giác ABC Trên cạnh AB, BC, AC lấy điểm D, E, F cho đây: Hãy tìm khẳng định khẳng định sau BÀI THI SỐ Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số số thập phân phải viết số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 1: Cho hình vuông ABCD điểm E nằm cạnh AB Biết EB = cm, EC = 12 cm Diện tích hình vuông ABCD Câu 2: Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 10 phút ngược dòng từ B A hết 30 phút Tính vận tốc riêng ca nô biết vận tốc dòng nước 2km/h.Kết Câu 3: Tìm để phương trình vô nghiệm Kết Câu 4: Cho hình vuông ABCD Biết hình vuông nhận AB làm đường chéo có diện tích ABCD Câu 5: km/h Chu vi hình vuông Nghiệm lớn phương trình Câu 6: Một người từ A đến B với vận tốc 12 km/h Lúc từ B A người có việc phải theo đường khác dài lúc km Biết vận tốc lúc 15 km/h thời gian thời gian 20 phút Tính quãng đường AB lúc Kết km Câu 7: Tìm số có sáu chữ số biết số có tận chuyển chữ số thành chữ số ta số gấp lần số ban đầu.Kết Câu 8: Cho hình thang ABCD (AB // CD), hai đường chéo cắt O Biết Diện tích hình thang ABCD Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dạng số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 9: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 40,8 cm, BC = 17 cm, phân giác góc B góc D cắt đường chéo AC M N Độ dài đoạn thẳng MN cm (nhập kết dạng số thập phân) Câu 10: Tổng số tuổi hai mẹ 28 tuổi, sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Tuổi mẹ Câu 1: Biết Khi bằng: Câu 2: Biết Khi bằng: Câu 3: Phân thức đối phân thức là: Câu 4: Cho tam giác ABC có diện tích , chiều cao AH = 10cm Độ dài cạnh BC cm? 4,5 18 45 Câu 5: nghiệm phương trình Câu 6: Phân thức đối phân thức là: Câu 7: Diện tích hình vuông thay đổi cạnh giảm 20%? Diện tích hình vuông giảm 40% Diện tích hình vuông giảm 20% Diện tích hình vuông giảm 36% Diện tích hình vuông tăng thêm 80% Câu 8: Cho hình chữ nhật có chu vi 40cm, biết khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo đến cạnh nhỏ lớn khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo đến cạnh lớn 2cm Diện tích hình chữ nhật cho ? 396 399 96 99 Câu 9: Hai biểu thức Câu 10: Cho tam giác ABC vuông A có diện tích đường cao AH cm? có giá trị khi: Hai cạnh góc vuông 7cm Độ dài [...]... 80 Câu 4: Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu giảm chiều dài đi 15 lần đồng thời tăng chiều rộng gấp 3 lần? diện tích hình chữ nhật giảm 12 lần diện tích hình chữ nhật giảm 5 lần diện tích hình chữ nhật giảm 18 lần diện tích hình chữ nhật giảm 45 lần Câu 5: là một nghiệm của bất phương trình Câu 6: Phương trình có tập nghiệm S là: Câu 7: Hai biểu thức và có giá trị bằng nhau khi: Câu 8: ... dưới dạng số thập phân) Câu 10: Tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là 28 tuổi, sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con Tuổi mẹ hiện nay là Câu 1: Biết Khi đó bằng: 1 Câu 2: Biết Khi đó bằng: Câu 3: Phân thức đối của phân thức là: Câu 4: Cho tam giác ABC có diện tích bằng , chiều cao AH = 10cm Độ dài cạnh BC bằng bao nhiêu cm? 9 4,5 18 45 Câu 5: là nghiệm của phương trình Câu 6: Phân thức đối của phân... giảm đi 36% Diện tích hình vuông tăng thêm 80 % Câu 8: Cho hình chữ nhật có chu vi bằng 40cm, biết khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo đến cạnh nhỏ lớn hơn khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo đến cạnh lớn là 2cm Diện tích hình chữ nhật đã cho là bao nhiêu ? 396 399 96 99 Câu 9: Hai biểu thức và Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại A có diện tích bằng đường cao AH bằng bao nhiêu cm? có giá trị bằng... thêm 80 % Câu 9: Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu giảm chiều dài đi 10% đồng thời tăng chiều rộng thêm 10%? Diện tích hình chữ nhật giảm 1% Diện tích hình chữ nhật không đổi Diện tích hình chữ nhật tăng 1% Diện tích hình chữ nhật giảm 10% Câu 10: Cho tam giác ABC Trên các cạnh AB, BC, AC lần lượt lấy các điểm D, E, F sao cho đây: Hãy tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau BÀI THI... ta được số mới gấp 4 lần số ban đầu.Kết quả là Câu 8: Cho hình thang ABCD (AB // CD), hai đường chéo cắt nhau tại O Biết rằng Diện tích hình thang ABCD bằng Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 9: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 40 ,8 cm, BC = 17 cm, phân giác góc B và góc D cắt đường ... biểu thức có giá trị khi: Câu 8: Biết Khi bằng: Câu 9: Phương trình có tập nghiệm S là: Câu 10: Cho tam giác ABC Trên cạnh AB, BC, AC lấy điểm D, E, F cho đây: BÀI THI SỐ Hãy tìm khẳng định... M cho BM = BC Diện tích 40 30 20 80 Câu 4: Cho tam giác ABC có diện tích Trên đường cao AH lấy điểm M cho M trung điểm AH Diện tích tam giác MBC ? 12 v 16 48 Câu 5: Phân thức đối phân thức là:... tích hình vuông tăng thêm 80 % Câu 10: Cho tam giác ABC vuông A có diện tích dài đường cao AH cm? Hai cạnh góc vuông 7cm Độ v Câu 1: Cho phương trình số thực.Gọi A tập giá trị k cho nghiệm phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớp 8 nâng cao, Bài tập lớp 8 nâng cao, Bài tập lớp 8 nâng cao