Đề cương chi tiết Môn học: thị trường tài chính | viện đào tạo sau đại học (Học viện Ngân hàng)

5 366 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2017, 11:24

Môn học: Thị trường tài | Viện Đào tạo Sau đại học 2017/02/14 11(22 - Viện Đào tạo Sau đại học - http://sdh.ueh.edu.vn - Môn học: Thị trường tài Posted By Phạm Thành Đạt On 12/12/2012 @ 11:04 pm In Khoa Ngân hàng | Comments Disabled ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC HỌC PHẦN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH SỐ TÍN CHỈ : 1- Giảng viên phụ trách : Học hàm, học vị, họ tên Bộ môn Email liên lạc PGS TS Bùi Kim Yến Chứng khoán yen.kim@yahoo.com.vn TS Thân Thị Thu Thủy Chứng khoán thuynh@ueh.edu.vn TS Trần Thị Mộng Tuyết Chứng khoán ttmtuyet232@ueh.edu.vn 2- Điều kiện tiên Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, lý thuyết Tài tiền tệ 3- Giới thiệu môn học Môn học cung cấp kiến thức cần thiết thị trường tài , định chế tài , để làm tảng cho môn học chuyên sâu ngành tài ngân hàng 4- Mục tiêu tổng quát + Nắm kiến thức, lý luận chung thị trường tài chính, cấu tổ chức , thị trường phận thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán mối liên hệ chúng + Các định chế tài ngân hàng thương mại , công ty chứng khoán , công ty tài …với vai trò làm trung gian tài + Đi sâu vào thị trường chứng khoán , hàng hoá chứng khoán , Sở giao dịch chứng khoán … http://sdh.ueh.edu.vn/de-cuong-cao-hoc/de-cuong-ngan-hang/mon-hoc-thi-truong-tai-chinh/print/ Page of Môn học: Thị trường tài | Viện Đào tạo Sau đại học 5- Phương pháp giảng dạy 2017/02/14 11(22 + Giảng viên trình bày kiến thức lớp, giao lưu với học viên qua câu hỏi, gợi ý, học viên chuẩn bị trước kiến thức có liên quan phát biểu theo gợi ý giáo viên, đặt câu hỏi + Học viên cần chuẩn bị trước đến lớp cách đọc tài liệu có liên quan đến học phương tiện thông tin hay tài liệu tham khảo + Sau giảng có câu hỏi, tập tình thuyết trình cho nhóm làm việc + Sẽ có tiểu luận với đề tài giao cho nhóm, chuẩn bị trước trình học, trình bày trước lớp, giáo viên học viên khác góp ý, phản biện, Sau nhóm hoàn thiện nộp vào cuối môn học 6- Đánh giá Quá trình : 30% + Điểm chuyên cần + Tham gia thảo luận, thuyết trình + Làm tập Hết môn : 70% (tự luận) 7- Tài liệu tham khảo 1/ PGS TS Bùi Kim Yến TS Nguyễn Minh Kiều, Giáo trình Thị trường tài , NXB Thống Kê, năm 2009 2/ Chứng khoán thị trường chứng khoán , kiến thức – UBCKNN 3/ Principles of Financial Market – Lawrence S Ritter 4/ How the U.S Securities Industry Works – Hal Mc Intyre 5/ Các trang web UBCKNN, SGDCK TP.HCM, công ty chứng khoán + www.sgx.com + www.tse.com + www.nyse.com http://sdh.ueh.edu.vn/de-cuong-cao-hoc/de-cuong-ngan-hang/mon-hoc-thi-truong-tai-chinh/print/ Page of Môn học: Thị trường tài | Viện Đào tạo Sau đại học 2017/02/14 11(22 + www.bvsc.com.vn + www.bsc.com.vn + www.ssi.com.vn + www.vcbs.com.vn + www.dongasecurities.com.vn + www.hsc.com.vn 6/ Văn pháp lý : + Luật chứng khoán : Luật số 70/2006/QH11 văn pháp qui Luật NỘI DUNG CHI TIẾT Trình tự thời gian Nội dung giảng dạy Tuần (4 tiết) Bài 1: Thị trường tài Tuần (4 tiết) Bài 2: Các định chế tài Tuần (4 tiết) Bài 3: Các công cụ tài Chuẩn bị học viên Đọc trước tài liệu tham khảo tiếng Việt tiếng Anh Tóm tắt: vai trò chức thị trường tài thị trường tài Các phận thị trường tài Thảo luận lớp tương tác chúng Đọc trước tài liệu tham khảo tiếng Việt tiếng Anh Tóm tắt: tổ chức nhận tiền gửi định chế tài trung chủ chốt ngân hàng thương gian mại Các tổ chức không nhận tiền gửi công ty chứng khoán , Thảo luận lớp công ty bảo hiểm, công ty tài Các nhóm chuẩn bị thuyết trình Đọc trước tài liệu tham khảo tiếng Việt tiếng Anh Tóm tắt: Các công cụ tài loại chứng khoán thị trường vốn : chứng khoán http://sdh.ueh.edu.vn/de-cuong-cao-hoc/de-cuong-ngan-hang/mon-hoc-thi-truong-tai-chinh/print/ Page of Môn học: Thị trường tài | Viện Đào tạo Sau đại học 2017/02/14 11(22 nợ, chứng khoán vốn, chứng khoán Thảo luận lớp phái sinh Các nhóm thuyết trình công ty tài Tuần (4tiết) Bài 4: Trái phiếu quốc tế Đọc trước tài liệu tham khảo tiếng Việt tiếng Anh Tóm tắt: Chính phủ doanh việc phát hành trái phiếu nghiệp huy động vốn nợ quốc tế thị trường tài quốc tế việc phát hành trái phiếu quốc tế Thảo luận lớp Các nhóm thuyết trình công ty chứng khoán Tuần (4tiết) Bài 5: Thị trường chứng khoán sơ Đọc trước tài liệu tham khảo cấp tiếng Việt tiếng Anh việc phát hành chứng Tóm tắt: Các hoạt động phát hành khoán bảo lãnh phát hành chứng khoán Thảo luận lớp Các nhóm thuyết trình phát hành trái phiếu quốc tế Tuần (4tiết) Bài 6: Thị trường thứ cấp : Sở giao Đọc trước tài liệu tham khảo dịch chứng khoán tiếng Việt tiếng Anh Sở giao dịch chứng khoán Tóm tắt: tổ chức hoạt động giao dịch tập trung Sở giao dịch Thảo luận lớp chứng khoán Xem phim nêu ý kiến hoạt động SGDCK Việt Nam New York Tuần (4tiết) Bài 7: thị trường thứ cấp : thị trường OTC Đọc trước tài liệu tham khảo tiếng Việt tiếng Anh thị trường OTC Tóm tắt: mô tả hoạt động chế giao dịch thị trường OTC Thảo luận lớp Các nhóm thuyết trình định hướng phát triển thị trường OTC Việt Nam http://sdh.ueh.edu.vn/de-cuong-cao-hoc/de-cuong-ngan-hang/mon-hoc-thi-truong-tai-chinh/print/ Page of Môn học: Thị trường tài | Viện Đào tạo Sau đại học 2017/02/14 11(22 Article printed from Viện Đào tạo Sau đại học: http://sdh.ueh.edu.vn URL to article: http://sdh.ueh.edu.vn/de-cuong-cao-hoc/de-cuong-ngan-hang/monhoc-thi-truong-tai-chinh/ Copyright © 2013 Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế TP HCM All rights reserved http://sdh.ueh.edu.vn/de-cuong-cao-hoc/de-cuong-ngan-hang/mon-hoc-thi-truong-tai-chinh/print/ Page of ... http://sdh.ueh.edu.vn/de-cuong-cao-hoc/de-cuong-ngan-hang/mon-hoc-thi-truong-tai-chinh/print/ Page of Môn học: Thị trường tài | Viện Đào tạo Sau đại học 2017/02/14 11(22 Article printed from Viện Đào tạo Sau đại học: http://sdh.ueh.edu.vn... http://sdh.ueh.edu.vn/de-cuong-cao-hoc/de-cuong-ngan-hang/mon-hoc-thi-truong-tai-chinh/print/ Page of Môn học: Thị trường tài | Viện Đào tạo Sau đại học 2017/02/14 11(22 nợ, chứng khoán vốn, chứng khoán Thảo luận lớp phái sinh Các nhóm thuyết trình công ty tài Tuần ( 4tiết) ... 70/2006/QH11 văn pháp qui Luật NỘI DUNG CHI TIẾT Trình tự thời gian Nội dung giảng dạy Tuần (4 tiết) Bài 1: Thị trường tài Tuần (4 tiết) Bài 2: Các định chế tài Tuần (4 tiết) Bài 3: Các công cụ tài Chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết Môn học: thị trường tài chính | viện đào tạo sau đại học (Học viện Ngân hàng), Đề cương chi tiết Môn học: thị trường tài chính | viện đào tạo sau đại học (Học viện Ngân hàng), Đề cương chi tiết Môn học: thị trường tài chính | viện đào tạo sau đại học (Học viện Ngân hàng)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn