Đề cương chi tiết học phần Thiết kế, mô phỏng hệ thống máy (Đại học Bà Rịa Vũng Tàu)

5 251 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2017, 10:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CƠ KHÍ Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Thông tin chung - Tên học phần: Thiết kế, mô hệ thống máy - Mã học phần: 0101120735 - Số tín chỉ: 02 - Học phần học trước: Vẽ kỹ thuật Autocad - Các yêu cầu học phần: Trang bị máy tính cá nhân Mục tiêu học phần - Kiến thức: Sau học xong học phần này, sinh viên có khả năng: + Có kiến thức phần mềm Autodesk Inventor, bao gồm: Các lệnh vẽ phác biên dạng 2D, Công cụ tạo mô hình 3D, Quá trình lắp ráp chi tiết thành hệ thống hoàn chỉnh, Mô trình tự lắp ráp chi tiết, Xây dựng vẽ kỹ thuật 2D tạo hình biểu diễn (hình chiếu, hình cắt, hình trích ….) từ mô hình 3D thiết kế + Nắm công cụ chép hiệu chỉnh đối tượng thiết kế + Thiết kế nhanh chi tiết tiêu chuẩn như: Bulông, Đai ốc, Vít, Ổ bi, Chốt, Then… từ thư viện hệ thống phần mềm Inventor - Kỹ năng: + Kỹ cứng: Hiểu rõ quy trình thiết kế sản phẩm hoàn chỉnh để từ phân tích nội dung công việc cần thực trình thiết kế tổng thể + Kỹ mềm: Biết hoạch định kế hoạch học tập khả tự học, tự rèn luyện để nâng cao kỹ thiết kế - Thái độ: Tham gia lớp học đầy đủ, sinh viên chủ động tham khảo tài liệu trước, tích cực thực hành tập lớp thực đầy đủ tập giảng viên giao nhà Tóm tắt nội dung học phần: Học phần bao gồm nội dung bản, thiết thực với 06 chương, giúp sinh viên hiểu rõ yêu cầu cần đạt được, bao gồm: - Tạo vẽ phác 2D nhanh chóng - Nắm vững lệnh tạo mô hình 3D chi tiết - Lắp ráp chi tiết thành sản phẩm hoàn chỉnh - Mô trình tự lắp ráp chi tiết - Xây dựng vẽ kỹ thuật 2D xác từ mô hình 3D thiết kế Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học học phần Số tiết Lên lớp Nội dung chi tiết Chương Giới thiệu tổng quan phần mềm Autodesk Inventor 1.1 Tính 1.2 Khởi động 1.3 Giao diện 1.4 Tạo file Inventor 1.5 Mở file sẵn có Inventor Chương Môi trường vẽ phác biên dạng 2D (Sketch) 2.1 Giới thiệu chung 2.2 Khởi động 2.3 Giao diện 2.4 Công cụ vẽ phác 2.4.1 Lệnh Line 2.4.2 Lệnh Circle 2.4.3 Lệnh Arc 2.4.4 Lệnh Rectangle 2.4.5 Lệnh Slot 2.4.6 Lệnh Spline 2.4.7 Lệnh Equation Curve 2.4.8 Lệnh Ellipse 2.4.9 Lệnh Point 2.4.10 Lệnh Fillet 2.4.11 Lệnh Polygon 2.4.12 Lệnh Text 2.5 Công cụ ghi kích thước ràng buộc vị trí 2.6 Công cụ chép hiệu chỉnh đối tượng 2.7 Ví dụ áp dụng 2.8 Bài tập chương Chương Môi trường tạo mô hình 3D (Part) 3.1 Giao diện 3.2 Công cụ tạo mô hình 3D 3.2.1 Lệnh Extrude 3.2.2 Lệnh Revolve 3.2.3 Lệnh Loft 3.2.4 Lệnh Sweep 3.2.5 Lệnh Rib Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể sinh viên Thí Bài nghiệm, Lý tập, Thực thuyết thảo hành luận 2 Làm quen với giao diện phần mềm Autodesk Inventor hiểu tính phần mềm Nghiên cứu trước: + Tài liệu [1]: nội dung từ mục 1.1 đến 1.3, Chương + Tài liệu [2]: nội dung từ mục 1.1 đến 1.3, Chương - Sử dụng công cụ vẽ phác môi trường Sketch để xây dựng vẽ biên dạng 2D - Biết cách ghi hiệu chỉnh kích thước đồng thời ràng buộc vị trí đối tượng cách hợp lý - Thực ví dụ tập chương để hiểu sâu kiến thức học đồng thời nâng cao kỹ vẽ phác biên dạng Nghiên cứu trước: + Tài liệu [1]: nội dung từ mục 2.1 đến 2.6, Chương + Tài liệu [2]: nội dung từ mục 2.4 đến 2.6, Chương 4 16 - Nắm vững tính cách sử dụng lệnh tạo mô hình 3D môi trường Part - Hiểu tính cách sử dụng lệnh chép hiệu chỉnh mô hình 3D Nghiên cứu trước: + Tài liệu [1]: nội dung từ mục 3.1 đến 3.5, Chương + Tài liệu [2]: nội dung từ mục 3.1 đến 3.3, Chương + Tài liệu [3]: nội dung mục 9.4, Bài tập 3.2.6 Lệnh Coil 3.2.7 Lệnh Emboss 3.3 Công cụ hiệu chỉnh mô hình 3D 3.3.1 Lệnh Hole 3.3.2 Lệnh Fillet 3.3.3 Lệnh Chamfer 3.3.4 Lệnh Shell 3.3.5 Lệnh Draft 3.3.6 Lệnh Thread 3.3.7 Lệnh Split 3.3.8 Lệnh Combine 3.4 Công cụ chép mô hình 3D 3.4.1 Lệnh Rectangular Pattern 3.4.2 Lệnh Circular Pattern 3.4.3 Lệnh Mirror 3.5 Công cụ tạo đối tượng phụ trợ 3.5.1 Lệnh Plane 3.5.2 Lệnh Axis 3.5.3 Lệnh Point 3.6 Bài tập chương Chương Môi trường lắp ráp chi tiết (Assembly) 4.1 Giới thiệu chung 4.2 Khởi động 4.3 Chèn tạo chi tiết môi trường lắp ráp 4.3.1 Lệnh Place 4.3.2 Lệnh Place from Content Center 4.3.3 Lệnh Create 4.4 Lệnh ràng buộc Contraint 4.5 Các lệnh hiệu chỉnh sau lắp ráp 4.5.1 Thay đổi khoảng cách ràng buộc chi tiết 4.5.2 Sao chép chi tiết môi trường lắp ráp 4.5.3 Xóa chi tiết 4.5.4 Ẩn hiển thị chi tiết 4.5.5 Chỉnh sửa chi tiết 4.6 Kiểm tra va chạm 4.7 Ví dụ áp dụng 4.8 Bài tập chương - Thực ví dụ tập chương để hiểu sâu kiến thức học đồng thời nâng cao kỹ vẽ - Biết cách chèn chi tiết tạo từ môi trường Part vào môi trường lắp ráp - Sử dụng tốt công cụ Place from Content Center để tạo nhanh chi tiết tiêu chuẩn từ thư viện hệ thống - Nắm vững tính cách sử dụng lệnh ràng buộc Contraint để lắp ráp chi tiết tạo thành mô hình lắp hoàn chỉnh - Thực ví dụ hoàn thành tập chương để hiểu sâu kiến thức học đồng thời nâng cao kỹ lắp ráp Nghiên cứu trước: + Tài liệu [1]: nội dung từ mục 4.1 đến 4.6, Chương + Tài liệu [2]: nội dung từ mục 4.1 đến 4.5, Chương + Tài liệu [3]: nội dung từ mục 10.1 đến 10.6, Bài tập 10 Chương Mô trình lắp ráp chi tiết (Presentation) 5.1 Giới thiệu chung 5.2 Khởi động 5.3 Lệnh Create View 5.4 Lệnh Tweak Components 5.5 Hiệu chỉnh tính Tweak Components chi tiết tạo 5.6 Lệnh Precise View Rotation 5.7 Lệnh Animate 5.8 Ví dụ áp dụng Chương Môi trường xuất vẽ 2D (Drawing) 6.1 Giới thiệu chung 6.2 Khởi động 6.3 Thiết lập tiêu chuẩn cho vẽ 6.3.1 Tạo trang giấy vẽ 6.3.2 Định dạng khổ giấy vẽ 6.3.3 Tạo khung vẽ 6.3.4 Tạo khung tên 6.3.5 Sử dụng trang vẽ thiết kế làm trang vẽ mẫu 6.4 Tạo hình biểu diễn 2D từ mô hình 3D thiết kế 6.4.1 Lệnh Base View 6.4.2 Lệnh Projected View 6.4.3 Lệnh Auxiliary 6.4.4 Lệnh Section 6.4.5 Lệnh Detail 6.4.6 Lệnh Break 6.4.7 Lệnh Break Out 6.4.8 Lệnh Slice 6.4.9 Lệnh Crop 6.5 Ghi kích thước Tổng 15 45 - Biết cách phân rã chi tiết sau lắp hoàn chỉnh - Mô trình tự lắp ráp chi tiết - Thực ví dụ chương để hiểu sâu kiến thức học đồng thời nâng cao kỹ mô trình lắp ráp - Biết cách tạo vẽ kỹ thuật 2D theo tiêu chuẩn - Biết cách xây dựng hình biểu diễn (gồm hình chiếu, hình cắt, hình trích, ghi kích thước, dung sai….) từ mô hình 3D tạo vẽ kỹ thuật 2D -Nghiên cứu trước: + Tài liệu [1]: nội dung từ mục 5.1 đến 5.4, Chương + Tài liệu [2]: nội dung từ mục 6.1 đến 6.4, Chương -Nghiên cứu trước: + Tài liệu [1]: nội dung từ mục 6.1 đến 6.5, Chương + Tài liệu [2]: nội dung từ mục 5.1 đến 5.5, Chương Kiểm tra, đánh giá kết học tập học phần Sinh viên phải tham dự lớp học 80% số tiết theo quy định học phần Tích cực tham gia thảo luận học lớp 5.1 Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học phần 5.2 Điểm thi học phần: 20% điểm học phần 5.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần Tài liệu học tập 6.1 Tài liệu bắt buộc: Nguyễn Đức Quý - Lê Hùng Phong (2015), Hướng dẫn sử dụng phần mềm Autodesk Inventor 2014, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu 6.2 Tài liệu tham khảo: Đặng Minh Phụng (2014), Đồ họa kỹ thuật máy tính với Inventor 2014, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM Trần Hữu Quế-Nguyễn Văn Tuấn (2006), Bài tập vẽ kỹ thuật khí, T2, Nxb Giáo dục Việt Nam Thông tin giảng viên 7.1 Giảng viên giảng dạy Họ tên: Lê Hùng Phong Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ Thời gian, địa điểm làm việc: 951 Bình Giả, phường 10, thành phố Vũng Tàu Địa liên hệ email: phong.lehung@gmail.com Điện thoại di động: 0936345280 Các hướng nghiên cứu chính: Thiết kế chế tạo chi tiết máy, thiết bị khí 7.2 Giảng viên tham gia giảng dạy Họ tên: Đinh Ngọc Đức Chức danh, học hàm, học vị: Kỹ sư Địa điểm làm việc: 951 Bình Giả, phường 10, thành phố Vũng Tàu Địa liên hệ: ngocduc1910@yahoo.com.vn Di động: 01689974640 Các hướng nghiên cứu chính: Thiết kế mô hệ thống tự động, mobile robot, hệ thống thông minh tích hợp Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 02 tháng 12 năm 2015 HIỆU TRƯỞNG HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH (DUYỆT) GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN ... viên giảng dạy Họ tên: Lê Hùng Phong Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ Thời gian, địa điểm làm việc: 951 Bình Giả, phường 10, thành phố Vũng Tàu Địa liên hệ email: phong. lehung@gmail.com Điện... để hiểu sâu kiến thức học đồng thời nâng cao kỹ mô trình lắp ráp - Biết cách tạo vẽ kỹ thuật 2D theo tiêu chuẩn - Biết cách xây dựng hình biểu diễn (gồm hình chiếu, hình cắt, hình trích, ghi kích... 5.5, Chương Kiểm tra, đánh giá kết học tập học phần Sinh viên phải tham dự lớp học 80% số tiết theo quy định học phần Tích cực tham gia thảo luận học lớp 5.1 Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần Thiết kế, mô phỏng hệ thống máy (Đại học Bà Rịa Vũng Tàu), Đề cương chi tiết học phần Thiết kế, mô phỏng hệ thống máy (Đại học Bà Rịa Vũng Tàu), Đề cương chi tiết học phần Thiết kế, mô phỏng hệ thống máy (Đại học Bà Rịa Vũng Tàu)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn