Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

13 224 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2017, 23:07

đại học quốc gia Hà Nội Khoa Luật Phạm ngọc minh Hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu Luận văn thạc sỹ luật học Hà Nội, năm 2006 đại học quốc gia Hà Nội Khoa Luật Phạm ngọc minh Hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu chuyên ngành: luật dân mã số: 60 38 30 Luận văn thạc sỹ luật học Ng-ời h-ớng dẫn: TS phạm công lạc Hà Nội, năm 2006 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu luận văn trung thực Những kết luận luận văn ch-a đ-ợc công bố công trình khoa học khác Tác giả luận văn Phạm Ngọc Minh Bảng chữ viết tắt luận văn: BLDS : Bộ luật dân BLHS : Bộ luật hình TAND : Tòa án nhân dân TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao UBND ủy ban nhân dân : BLDS năm 1995: Bộ luật dân N-ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đ-ợc Quốc hội thông qua ngày 28.10.1995 (có hiệu lực ngày 1.1.1996) BLDS năm 2005: Bộ luật dân N-ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đ-ợc Quốc hội thông qua ngày 14.6.2005 (có hiệu lực ngày 1.1.2006) Mở đầu Tính cấp thiết đề tài Hợp đồng dân ph-ơng thức hữu hiệu để chủ thể thực quyền, nghĩa vụ dân Hợp đồng dân có ý nghĩa quan trọng điều kiện kinh tế thị tr-ờng định h-ớng XHCN n-ớc ta giai đoạn Những quy định hợp đồng dân đ-ợc quy định BLDS Việt Nam năm 1995 tạo hành lang pháp lý cho giao l-u dân Tuy nhiên, quy định đ-ợc soạn thảo vào thực tiễn năm 1990, trải qua năm thực với phát triển mặt đời sống kinh tế - xã hội, bộc lộ hạn chế, bất cập Nhiều quy định không phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội nay, phát huy hết tác dụng thực tế Từ thực tiễn phát triển đa dạng quan hệ dân đặt yêu cầu: BLDS nói chung, quy định hợp đồng dân nói riêng cần phải đ-ợc sửa đổi theo h-ớng đại hơn, phù hợp với chuyển biến xã hội, nh- phải dự đoán tr-ớc đ-ợc chuyển biến Các quy định hợp đồng dân bao gồm hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu BLDS năm 2005 sở kế thừa có chọn lọc quy định BLDS năm 1995, có sửa đổi, bổ xung điều chỉnh hiệu quan hệ hợp đồng Nh-ng để quy định phát huy hiệu lực thực tế, cần tiếp tục có nghiên cứu khoa học Việc nghiên cứu không dành cho nhà khoa học, mà công việc cấp thiết quan thi hành pháp luật Thực tế cho thấy, quy định hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu có vai trò quan trọng điều chỉnh quan hệ giao l-u dân kinh tế thị tr-ờng định h-ớng xã hội chủ nghĩa Mặt khác, quy định không tồn độc lập mà có liên hệ chặt chẽ với quy định khác tổng thể nội dung BLDS năm 2005 Bởi nghiên cứu hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu có đóng góp đáng kể việc nâng cao nhận thức bên chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng, góp phần làm sáng tỏ quy định hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu văn pháp luật thời kỳ Những nghiên cứu tài liệu tham khảo có giá trị công tác áp dụng, thực thi pháp luật nh- công tác phổ biến pháp luật Chính vậy, tác giả lựa chọn vấn đề: Hợp đồng dân vô hiệu v hậu qu pháp lý hợp đồng dân vô hiệulàm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu, phân tích quy định hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu vấn đề Việc nghiên cứu hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu đ-ợc nhiều nhà khoa học pháp lý quan tâm thời kỳ, d-ới góc độ khác Tr-ớc thời điểm BLDS năm 2005 có hiệu lực (1.1.2006), hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu đ-ợc đề cập tới nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nh-: Luận văn thạc sỹ luật học tác giả Trần Trung Trực: Một số vấn đề giao dịch dân vô hiệu v hậu qu php lý ca nó, Luận án tiến sỹ luật học tác giả Nguyễn Văn C-ờng: Giao dịch dân vô hiệu việc gii hậu qu php lý ca giao dịch dân vô hiệu, Hợp đồng kinh tế vô hiệu TS Lê Thị Bích Thọ (Sách tham khảo) NXB Chính trị quốc gia năm 2004 Một số vấn đề có liên quan tới hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu góc độ hẹp, đ-ợc trình bày báo, tạp chí, đề tài nghiên cứu khoa học Tuy nhiên, sau thời điểm BLDS năm 2005 có hiệu lực, quan điểm quy định pháp luật Việt Nam hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu, nh- việc áp dụng quy định vào thực tế có thay đổi, nh-ng lại có công trình nghiên cứu, đặc biệt công trình khoa học nghiên cách hệ thống vấn đề Vì vậy, đề tài: Hợp đồng dân vô hiệu v hậu qu php lý ca hợp đồng dân vô hiệu có giá trị lý luận thực tiễn định Mục đích nghiên cứu đề tài Việc nghiên cứu đề tài nhằm nhận thức sâu sắc toàn diện hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu nói chung Việc nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ quan điểm, t- t-ởng chất quy định pháp luật dân Việt Nam hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu, thấy đ-ợc điểm phù hợp ch-a phù hợp quy định vấn đề điều kiện kinh tế, xã hội Căn pháp luật thực định, thực tiễn áp dụng, luận văn đ-a số ph-ơng h-ớng cho việc áp dụng quy định hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu để quy định thực vào đời sống; đề xuất, kiến nghị số sửa đổi, bổ sung cụ thể quy định BLDS vấn đề Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề sau: Khái niệm chung vấn đề lý luận liên quan đến hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu theo khoa học pháp lý pháp luật số n-ớc giới; Phân tích quy định pháp luật dân Việt Nam, đặc biệt quy định BLDS năm 2005 hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu Nghiên cứu mối quan hệ quy định hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu với quy định khác tổng thể nội dung BLDS Trên sở, phân tích, tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu, đ-a kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Ph-ơng pháp nghiên cứu Tác giả lấy quan điểm vật phép biện chứng làm sở lý luận ph-ơng pháp luận để nghiên cứu đề tài Tác giả sử dụng số ph-ơng pháp, nh-: Tổng hợp, so sánh luật, phân tích quy phạm, phân tích án để nghiên cứu đề tài Mặt khác, sở đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật, thực tiễn xã hội, đ-a bất cập quy định cũ, điểm phù hợp ch-a phù hợp quy định Những kết nghiên cứu Trong bối cảnh BLDS 2005 ban hành, quan điểm quy định pháp luật Việt Nam hợp đồng dân hợp đồng dân vô hiệu có thay đổi định Tác giả phân tích, tổng hợp quan điểm khoa học, quy định theo pháp luật Việt Nam số n-ớc giới hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu, để làm rõ sở lý luận quy định hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu, đồng thời làm sáng tỏ tính kế thừa phát triển pháp luật Việt Nam hành quan điểm quy định Trên sở nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật giải tranh chấp TAND, tác giả đánh giá hiệu tích cực việc điều chỉnh quan hệ hợp đồng dân vô hiệu giải hậu hợp đồng dân vô hiệu, đồng thời số điểm ch-a phù hợp nguyên nhân dẫn đến tình trạng Bên cạnh đó, luận văn đ-a số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn gồm ch-ơng: Ch-ơng 1- Một số vấn đề lý luận hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu Ch-ơng - Hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu theo quy định pháp luật Việt Nam hành Ch-ơng - Thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu - Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật vấn đề Ch-ơng Một số vấn đề lý luận hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu 1.1 Hợp đồng dân vô hiệu 1.1.1 Khái niệm hợp đồng dân vô hiệu Hợp đồng dân vô hiệulà thuật ngữ đ-ợc sử dụng phổ biến khoa học pháp lý pháp luật hợp đồng Trong chế định hợp đồng dân sự, hợp đồng dân vô hiệu phận tách rời, mối quan hệ biện chứng hợp đồng dân sự, điều kiện có hiệu lực hợp đồng dân Tuy nhiên, hợp đồng dân sựđ-ợc định nghĩa t-ơng đối phổ biến pháp luật dân n-ớc, khái niệm hợp đồng dân vô hiệulại không đ-ợc pháp luật dân nhiều n-ớc giới (trong có Việt Nam) đ-a ra, mà thông th-ờng làm rõ tiêu chí xác định vô hiệu hợp đồng dân * Tiếp cận theo nghĩa thông th-ờng, Vô hiệu - hiệu lực, tác dụng [25, tr 880] Theo cách hiểu này, hợp đồng dân vô hiệu hợp đồng giá trị (hiệu lực) mặt pháp lý, không đ-ợc pháp luật công nhận Do đó, không làm phát sinh hậu pháp lý mà bên mong muốn * Tiếp cận từ góc độ chất hợp đồng: Hợp đồng dân giao dịch pháp lý song ph-ơng đa ph-ơng, qua thể thống ý chí bên, với mục đích đạt đ-ợc hệ pháp lý định việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền, nghĩa vụ ràng buộc bên quan hệ hợp đồng dân Nh-ng quyền tự giao kết hợp đồng dân tuyệt đối Ngày nay, xuất phát từ góc độ bảo vệ trật tự công, bên tham gia hợp đồng dân bị điều chỉnh pháp luật thông qua điều kiện cụ thể mà bên phải tuân thủ tham gia quan hệ hợp đồng dân Hợp đồng dân đ-ợc pháp luật công nhận có hiệu lực pháp luật đáp ứng đ-ợc yêu cầu, điều kiện định theo quy định pháp luật Ng-ợc lại, tr-ờng hợp điều kiện theo quy định pháp luật không đ-ợc thỏa mãn, nghĩa hợp đồng dân chứa đựng khiếm khuyết định bị coi vô hiệu Xuất phát từ đó, pháp luật dân n-ớc sử dụng ba cách điều chỉnh pháp luật hợp đồng dân vô hiệu nh- sau: - Cách thứ nhất, quy định điều kiện có hiệu lực hợp đồng dân sự, để từ có xác định hợp đồng vô hiệu dẫn tới hạn chế: thừa nhận quan hệ hợp đồng dân tuân thủ điều kiện pháp luật, nói cách khác chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng dân đ-ợc phép làm pháp luật quy định Bởi vậy, cách tiếp cận cứng nhắc, pháp luật n-ớc điều chỉnh hợp đồng dân vô hiệu theo cách - Cách thứ hai, quy định cụ thể điều kiện có hiệu lực hợp đồng lẫn vô hiệu hợp đồng Cách điều chỉnh đ-ợc nhiều n-ớc nh-: Pháp, Việt Nam sử dụng Điều chỉnh theo cách ch-a hẳn khắc phục đ-ợc hạn chế nh- cách điều chỉnh thứ lý nh- phân tích - Cách thứ ba, quy định tr-ờng hợp vô hiệu hợp đồng dân Đây cách tiếp cận pháp luật dân số n-ớc nh- Nhật Bản Theo cách điều chỉnh này, hợp đồng dân đ-ợc suy đoán hợp pháp đ-ơng nhiên có hiệu lực không thuộc vào tr-ờng hợp vô hiệu pháp luật quy định Dù quan điểm khác nhau, nh-ng nhìn chung, khoa học pháp lý pháp luật n-ớc thừa nhận yếu tố sau dẫn đến hợp đồng dân vô hiệu: a Không có tự nguyện chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng: Bản chất hợp đồng dân sự thống ý chí bày tỏ ý chí bên tham gia giao kết hợp đồng Do đó, bên phải hoàn toàn tự nguyện trở thành nguyên tắc giao kết hợp đồng dân Theo đó, bên hoàn toàn tự việc chấp nhận hay không chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng phía bên kia, tự xác định nội dung hợp đồng, tự lựa chọn hình thức hợp đồng ý chí bên quan hệ hợp đồng dân hoàn toàn tự nguyện trình giao kết hợp đồng không bị ảnh h-ởng, phụ thuộc hay ngăn cản Danh mục tài liệu tham khảo Văn quy phạm pháp luật Bộ luật dân N-ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đ-ợc Quốc hội khóa IX thông qua ngày 28.10.1995 (Bộ luật Dân năm 1995) Bộ luật Lao động n-ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đ-ợc Quốc hội khóa IX, thông qua ngày 23.6.1994 (Bộ luật Lao Động năm 1994) Luật số 33/2005/QH11, ngày 14.6.2005 Quốc hội n-ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định Dân (Bộ luật dân năm 2005) Luật số 35/2002/QH10 ngày 2.4.2002 Quốc hội n-ớc CHXHCN Việt Nam sửa đổi bổ xung số điều Bộ luật lao động đ-ợc Quốc hội khóa IX thông qua ngày 23.6.1994 (Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ xung năm 2002) Luật số 36/2005/QH11 ngày 16.6.2005 Quốc hội n-ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Th-ơng mại (Luật th-ơng mại năm 2005) Luật Th-ơng mại n-ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đ-ợc Quốc hội khóa IX thông qua ngày 10.5.1997 (Luật th-ơng mại năm 1997) Pháp lệnh hợp đồng dân năm 1991 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989 Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 13.9.2005 Thủ t-ớng Chính phủ việc triển khai thực Nghị Quốc hội việc thi hành BLDS 10 Công văn số 177/2002-KHXX ngày 5.12.2002 TANDTC xác định tự nguyện giao dịch dân 11 Nghị số 45/2005/QH11 ngày 14.6.2005 Quốc hội N-ớc CHXHCN Việt Nam việc thi hành BLDS 12 Nghị số 01/2003 Hội đồng thẩm phán TANDTC ngày 16 tháng năm 2003 h-ớng dẫn áp dụng pháp luật việc giải số tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình 13 Nghị số 01/2004 Hội đồng thẩm phán TANDTC ngày 28 tháng năm 2004 h-ớng dẫn áp dụng số quy định BLDS bồi th-ờng thiệt hại hợp đồng 14 Quyết định số 88/2000/QĐ-BTM Bộ Th-ơng mại (ngày 18/1/2000) Các tài liệu khác: 15 Bản án phúc thẩm số 117/2006/DSPT, ngày 12.5.2005, Tòa phúc thẩm Hà Nội TANDTC 16 Bản án kinh tế phúc thẩm số 132/2006/KTPT, ngày 6.7.2006, Tòa phúc thẩm Hà Nội TANDTC 17 Bản án kinh tế phúc thẩm số 142/2006/KTPT, ngày 19.7.2006 Tòa phúc thẩm Hà Nội TANDTC 18 Bản án phúc thẩm số 115/DSPT, ngày 30.9.1998, TAND tỉnh Đồng Nai 19 Bản án dân phúc thẩm số 1772/DSPT, ngày 12.9.2001, TAND TP Hồ Chí Minh 20 Bộ T- pháp - Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (1995), Bình luận khoa học Bộ luật dân Nhật Bản, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Đại học quốc gia Hà Nội Khoa Luật (2001), Giáo trình lý luận chung Nhà n-ớc pháp luật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 22 Đinh Thị Mai Ph-ơng (2005), Thống luật hợp đồng Việt Nam- NXB T- pháp 23 Đinh Trung Tụng (2005), Bình luận nội dung Bộ luật dân năm 2005, NXB T- pháp 24 Lê Thị Bích Thọ (2004), Hợp đồng kinh tế vô hiệu(Sách tham khảo), NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 25 Nguyễn Nh- ý (1998), Từ điển tiếng Việt thông dụng, NXB Giáo dục 26 Nguyễn Ngọc Điện (2005), Bình luận cc hợp đồng thông dụng luật dân Việt Nam, NXB Trẻ TP Hồ Chí Minh 27 Nguyễn Thị Mơ (2005), Sửa đổi luật thương mi Việt Nam 1997 phù hợp với php luật v tập qun thương mi quốc tế, NXB Lý luận Chính trị 28 Nhà pháp luật Việt - Pháp (1998), Bộ luật dân ca Nước Cộng hòa Php, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội (1998) 29 Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội (1995), Bộ luật dân th-ơng mại Thi Lan 30 Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội (1993), Những quy định chung ca Luật hợp đồng Pháp, Đức, Anh, Mỹ 31 Quyết định giám đốc thẩm số 178/GĐT, ngày 1.6.1999, Tòa dân TANDTC 32 Tòa án nhân dân tối cao - Công trình nghiên cứu cấp (1999), Vấn đề p dụng số chế định ca Bộ luật dân 1995 thực tiễn xét xử ca Tòa n 33 Tòa án nhân dân tối cao (2006), Bo co tổng kết công tc năm 2005 v phương h-ớng, nhiệm vụ công tác năm 2006 ngành TAND 34 Trần Vũ Hải (2006), Hợp đồng bo hiểm nhân thọ - vấn đề lý luận thực tiễn, NXB T- pháp 35 Tr-ờng Đại học Luật Hà Nội (2005), Gio trình luật dân tập 1, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 36 Tr-ờng Đại học Luật Hà Nội (2005), Gio trình luật dân tập tập 2, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 37 Tr-ờng đại học tổng hợp Hà Nội - Khoa Luật (1994), Gio trình Luật La M ... Ch-ơng 1- Một số vấn đề lý luận hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu Ch-ơng - Hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu theo quy định pháp luật Việt Nam hành Ch-ơng... dụng pháp luật hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu - Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật vấn đề Ch-ơng Một số vấn đề lý luận hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân. .. biệt quy định BLDS năm 2005 hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu Nghiên cứu mối quan hệ quy định hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu với quy định khác tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu, Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu, Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn