Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 10

61 1,464 0
  • Loading ...
1/61 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2017, 14:47

Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn PHN I: NG HC CHT IM I Chuyn ng thng u, thng bin i u Bài mẫu 1: Hai ôtô chuyển động lúc từ A đến B, AB=S Ôtô thứ nửa quãng đ-ờng đầu với vận tốc v1, nửa quãng đ-ờng sau với vận tốc v2 Ôtô thứ hai với vận tốc v1 nửa thời gian đầu với vận tốc v2 nửa thời gian lại a)Tính vtb ôtô quãng đ-ờng b) Hỏi ôtô đến B tr-ớc đến tr-ớc bao nhiêu? c) Khi hai ôtô đến B ôtô lại cách B khoảng bao nhiêu? Giải S S a) + Ôtô 1: =v1.t1t1= 2v1 S S =v2.t2 t2= 2v 2 S (v1 v ) Thời gian quãng đ-ờng là: t=t1+t2= 2v1v 2v1v S vtb1= t v1 v + Ôtô 2: t t v v S 2 v1 v vtb2= t t S (v1 v ) b)+ Ôtô hết AB khoảng thời gian là: tA= 2v1v 2S + Ôtô hết AB khoảng thời gian là: tB= v1 v S (v1 v ) tB-tA= s2 Ta phải có: h > s suy a OA2 OB (1) s21>OA2-OB2 Với OA=R, OB=OA-AB=(R-s2) (1) s21> R2-(R-s2)2 s21> 2Rs2-s22 s12+s22-2Rs2>0 (2) (s12-2Rs2)+s12> Để (2) ta phải có (s12-2Rs2)> s12> 2Rs2 v2t2 > 2R gt2 v Rg hay s1> A S2 B C R O Vậy, để vật rơi tự mà không bị cản trở bán cầu vận tốc nhỏ bán cầu vmin= Rg IV.2.Liên hệ quãng đ-ờng, thời gian, vận tốc vật rơi tự Ph-ơng pháp -áp dụng công thức rơi tự cho vật suy liên hệ đại l-ợng cần xác định Nếu gốc thời gian không trùng với lúc buông vật, ph-ơng trình quãng đ-ờng rơi là: s= (t-t0)2 -Có thể coi vật hệ quy chiếu nghiên cứu cứu chuyển động t-ơng đối vật Ta có: a21 g g Hai vật rơi tự chuyển động thẳng Bài tập Hai giọt n-ớc rơi từ vị trí, giọt sau giọt 0,5s a)Tính khoảng cách giọt n-ớc sau giọt tr-ớc rơi đ-ợc 0,5s, 1s, 1,5s Hai giọt n-ớc rơi tới đất cách khoảng thời gian bao nhiêu? (g=10m/s2) Giải Chọn gốc thời gian lúc giọt thứ rơi 1 Các quãng đ-ờng rơi: s1= gt2; s2= g(t-0,5)2 2 g a) Khoảng cách d=s1-s2= (2t-0,5) b) Thời gian rơi nên thời diểm chạm đất cách 0,5s [Type text] Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn IV.3 Chuyển động vật đ-ợc ném thẳng đứng h-ớng xuống Ph-ơng pháp - Chuyển động có: *gia tốc: a g *vân tốc đầu: v h-ớng với a Chuyển động nhanh dần Ph-ơng trình: s = gt2 + v0t ( Chiều d-ơng h-ớng xuống ) Nội dung toán đ-ợc giải cách *Thiết lập ph-ơng trình thực tính toán theo đề * Xét chuyển động t-ơng đối có nhiều vật chuyển động Bài tập Từ tầng tháp cách mặt đất 45m, ng-ời thả rơi vật Một giây sau, ng-ời ném vật thứ hai xuống theo h-ớng thẳng đứng Hai vật chạm đất lúc Tính vận tốc ném vật thứ hai (g = 10m/s2) Giải Ta có ph-ơng trình chuyển động: S1= gt2 =5t2 (1) S2= g(t-1)2+v02(t-1) (2) 2 S1 Với S1=45m suy t= =3s g Vì S1=S2 nên ta d-ợc v02=12,5m/s Bài tập Phải ném vật theo ph-ơng thẳng đứng từ độ cao h=40m với vận tốc v0 để rơi tới mặt đất: a) Tr-ớc 1s so với tr-ờng hợp rơi tự b) Sau 1s so với tr-ờng hợp rơt tự Lấy g=10m/s2 Giải Chọn trục toạ độ Ox h-ớng xuống d-ới Các ph-ơng trình đ-ờng đi: S= gt2 (rơi tự do) (1) S= gt2 +v0t (2) a) Theo bi S=S=h suy t0: phải ném h-ớng xuống 2h Khi chạm đất t= = Với t-t=1, Thay vo (2) ta v0=12,7m g c) t>t nên v0 ; v phớ B; A = S: D x = TB 283 (2T0 + D T )S Cõu 22 Mt p tụn nn cú th chu n n hụn m s t tron x nh ớn thn n Phớ trờn p ttụn cú 1mo hớ, phớ d p ttụn cú mo hớ c cựn ch t hớ hớ tn nh t tu t T chun cho c h t s c c th tớch V1/V2 =n >1 Tớnh t s V1/ V2 h nh t cú tr c o hn D n n c x nh hụn n p dn bn s: n = 2; T= 2T S: 1,44 Cõu 23 Tron mt x nh ớn h u, t thn n cú mt p ttụn nn d n c phớ trờn v d p t tụn cú h n hớ nh nh u v cựn o nh t T , th tớch n hớ phớ trờn V1 n p n n th tớch n hớ phớ d p ttụn V2 H nu tn nh t c hớ ờn n thỡ t s h th tớch b o nh ờu, v nh t no thỡ t s h th tớch n bn n Xột tr n hp: a k =2; n = b n = 4; n = 3; T = 300K S: V1= 3V2; b V2= 0,35/0,65V1 Cõu 24 Mt x nh ớn hỡnh tr ch u c o h, t t d n S =100cm2 t thn n X nh c chia thnh h ph n nh mt p ttụn c ch nh t h n m =500 Khớ tron h ph n cựn o cựn nh t 270C v cú h n m1 v m2 v m2 = 2m1 P ttụn cõn bn h c ch h2= 3h/5 a Tớnh p su t tron h ph n c x nh?L = 10m/s b p ttụn c ch u h x nh thỡ ph nun nún ph n no, n nh t b o nh ờu? ( Ph n cũn nh t hụn ) s: p1= 15.102N/m2; p2 = 20.102N/m2.; b nun ph n trờn, 2020C Cõu 25 Mt x nh c ch nh t nm n n , th tớch V1+ V2= V0 = 80 ớt, c ch m h ph n hụn thụn v nh u b mt p ttụn c ch nh t P ttụn cú th chu n n hụn m s t M ph n c x [Type text] Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn nh cú ch 2mo hớ tn n n u ờn t B n u p ttụn n ờn, nh t h ph n h c nh u Truyn cho hớ bờn tr mt nh t n Q = 120J H h cõn bn , p su t m tron x nh n hn p su t b n u b o nh ờu? S: 10 N/m Cõu 26.H bỡnh A v B cú th tớch V1 v V2 ( V1= 2V2) c n v nh u bn mt n nh , bờn tron n cú mt c v n V n ch m h chờnh ch p su t h bờn D p 1,1atm B n u bỡnh A ch hớ tn nh t t0 = 270C, p su t p0 = 1atm, cũn bỡnh B l chõn khụng N t nun nũn u h bỡnh ờn t nh t t = 1270C T nh t no thỡ v n bt u m? b Tớnh p su t cu tron m bỡnh? ( Co th tớch h bỡnh hụn ) S: a 330K; b p2=0,16atm; p1=1,26atm Cõu 27 Hai bỡnhA v B cú th tớch V1= 40 dm3; V2= 10dm3 thụng v nh u bn mt n nh bờn tron n cú mt c v n V n ch m h chờnh ch p su t h bờn p1 p2 + 105 pa B n u bỡnh A ch hớ tn nh t t0 = 270C, p su t p0 = tm, cũn tron bỡnh B chõn hụn N t nun nũn u h bỡnh ờn t nh t T = 500K T nh t no thỡ v n bt u m? b Tớnh p su t cu tron m bỡnh? ( Kh nh t h bỡnh 500K) S: 333K; b 0,4 105pa; 1,4.105pa Cõu 28 Mt x nh t thn n , ớn c h u, c ch thnh h ph n bn nh u b mt p ttụn c ch nh t nn P ttụn cú th d chu n hụn m s t N t vo ph n trờn hớ H rụ nh t T, p su t p; ph n d hớ ụx nh t 2T Lt n c ờn trờn P ttụn v trớ ch x nh thnh h ph n bn nh u, n t h nh t hớ ụx n T/2 Nh t c hớ H rụ nh c H x c nh p su t hớ ụx trn th b n u v c s u s: p1= 1,6p; p2= 0,4p Cõu 29.Mt x nh ớn, t thn n , bờn tron cú h p ttụn cú th chu n n ụng ma sỏt Cỏc ho n A,B,C cú ch nh n h n bn nh u c cựn mt ch t hớ tn Kh nh t ch n c h 240C thỡ c c p ttụn n yờn v c c ho n tn n A,B,C cú th tớch ớt;3 ớt; ớt.Sau ú tn nh t c h t T thỡ c c p ttụn cú v trớ cõn bn m , c VB= 2VC H x c nh nh t T v th tớch hớ bỡnh A n v nh t T s: 648K; 4,1 ớt Cõu 30 Mt x nh ớn c h u, tron ú cú v ch n n m n , chu n n t do, ch x nh thnh h n n, m n n ch cựn mt h n hớ c cựn mt hớ tn B n u c h h hớ cú cựn nh t T0, n n (1) cú ũ xo, mt u n vo v ch n n, u n vo x nh Ch u d n n (1) 1; nn (2) = l1/3 B t ch u d c ũ xo hụn b n dn 0= l1+ l2 Nun hớ n n (2) n nh t T thỡ v ch n n chớnh x nh Tớnh t s T/T0 S: 11/3 C Nguyờn lớ th nht ca NLH Cõu 31 Tron mt bỡnh dun tớch V1 cú hớ tn n n u ờn t p su t p1 v nh t T1, tron mt bỡnh khỏc dung tớch V2 ch cựn o hớ p su t p2 v nh t T2 M hú thụn h bỡnh, tớnh nh t T v p su t p h cõn bn c th t p H bỡnh v n n u c ch nh t ( p V + p2V2 )T1T2 PV + PV 2 s: P = 1 ;T= 1 p1V1T2 + p2V2T1 V1 + V2 Cõu 32 Cú h bỡnh c ch nh t thụn v nh u bn n nh cú hú , ch cựn ch t hớ tn M u hú ún Bỡnh cú th tớch V1 ch hớ nh t t1= 270C v p su t p1= 105p Bỡnh cú th tớch V2 = 0,5V1 ch h n hớ ch bn 15% tron bỡnh v p su t p2= 0,5p1 M hú cho hớ trn n Tớnh nh t v p su t cu S: 0,83.105pa; 326K Cõu 33 Tron mt bỡnh hỡnh tr , p ttụn hụn trn n d n tớch S cú ch t hớ d p su t p0 v nh t T0 TH tớch tron c hỡnh tr c phõn thnh h ph n bn nh u b v ch n n nm n n c nh cú he hp Vt h n M t ờn p ttụn d t c dn c nú p ttụn dch n t v ch [Type text] Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn n n Tỡm nh t T c 2,5R hớ tron hỡnh tr nu thnh hỡnh tr v p ttụn hụn tru n nh t Cho CV = ổ 2Mg ổ Mg ữ ữ ỗ1 + ữ ữ T ' = T S: T = T0 ỗỗỗ1, + ; 0ỗ ữ ữ ỗ ữ ữ p S p S ố ố ứ ứ Cõu34 Tớnh cụn A s nh r b mt n hớ tn n n u ờn t h b n on nh t t trn th cú p su t p1 , th tớch V1 , nh t T1 n trn th cú p su t p2 , th tớch V2 , nh t T2 pV ổ T ữ s: A = 1 ỗỗ1- ữ ữ ữ g - ỗố T1 ứ Cõu 35 Mt mo hớ tn n n u ờn t c tron mt x nh c ch nh t nm n n v mt p ttụn cn c ch nh t P ttụn n vo u mt ũ xo L, ũ xo L nm dc theo trc c x nh Tron x nh n o ph n ch hớ chõn hụn B n u cho p ttụn v trớ m o xo hụn b n dn , h ú hớ tron x nh cú p su t p1= p v nh t T1 = 308K Th cho p ttụn P chu n n thỡ th hớ n r , n trn th cõn bn cu cựn thỡ th tớch c hớ p ụ th tớch hớ b n u Tỡm nh t T2 v p su t P2 c hớ ú S: 246K; P c Cõu 36 Khớ tn cú ch s n nh t p = g n theo qu ut p = a V , a hn s Th tớch b n cv u c hớ V0, th tớch cu NV0 Hóy tớnh: a tn n nn c hớ b Cụng m khớ sinh c Nh t dun mo c hớ tron qu trỡnh ú Cõu 37 H bỡnh c ch nh t, n v nh u bn mt n nh cú hú Bỡnh th nh t cú th tớch V1= 500 lớt, ch m1= 16,8 n t p su t p1= 3.106p Bỡnh th h cú th tớch V2= 250 ớt ch m2= 1,2kh Argon p su t p2= 5.105 p H s u h m hú cho h bỡnh thụn nh u, nh t v p su t c hớ b o 5R 3R nhiờu? Cho b t nh t dun mo n tớch c n t C1= , cựa Argon l C2= ; KH n mo 2 c N t 28 /mo ; c Ar on 40 /mo ; R = 8,31J/mo K S: 306,7K; 2,14 106Pa Cõu 38 N t cho vo mt bỡnh thộp th tớch V =100 ớt; m1= hớ H rụ v m2= 12 hớ ụx nh t t0= 2930C Sau H2 t hp v O2 to thnh h nc, nh t n s nh r n v mo nc to thnh l Q0= 2,4.105J Tớnh p su t v nh t s u ph n n Cho b t nh t dun mo n tớch c H rụ l CH= 14,3 J/ v c h nc Cn= 2,1 J/ S: 572K; 1,19 105pa Cõu 39 Mt x nh ớn hỡnh tr t thn n , bờn tron cú mt p ttụn nn cú th trt hụn m s t, p ttụn n v x nh n v nh u b mt ũ xo, v tron ho n ú cú ch n = 2mo hớ tn n nguyờn t th tớch V0 , nh t t1= 270C Phớ trờn chõn hụn B n u ũ xo trn th hụn co n S u ú t tru n cho h hớ mt nh t n Q v th tớch hớ lỳc ny l 4V0/3, nh t t2= 1470C Cho rn thnh x nh c ch nh t, m t m t nh t hụn n R = 8,31( J/mo K); CV= 3R Tỡm nh t n Q tru n cho h hớ [Type text] Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn D ng dng nguyờn lớ I vo chu trỡnh Cõu 40 Mt n c t tron dựn xn thc h n mt chu trỡnh n n nh chu trỡnh trờn hỡnh v G th t hớ tn v xột mo hớ cú t s nộn c dựn 4:1 ( V1 = 4V2 v p1 =3 p2 a X c nh p su t v nh t t c c nh c n b p-V theo p1, T1 v t s c c nh t dun r ờn c ch t hớ? c H u su t c chu trỡnh b o nh ờu? Cõu 41 Chu trỡnh C rnot mt chu trỡnh b o m h qu trỡnh n nh t xen v h qu trỡnh on nh t Cho mt n hớ tn b n theo chu trỡnh C cnot thun n hch Tớnh nh t n Q1 m hớ nhn c h thc h n qu trỡnh n n n nh t nh t T1 v nh t n Q2 m hớ nh r h nộn n nh t nh t T2 ( T2 < T1) b.Tớnh cụng A m khớ sinh chu trỡnh v t s A h u su t chu trỡnh Q1 Cõu 42 Mt mo hớ tn n n u ờn t chu n t trn th ( p1; V1) s n trn th ( p2; V2 ) v th on thn nh hỡnh v H x c nh: a Th tớch VT t ú nh t ch t hớ n nh t b Th tớch VQ cho VQ >V>V1 thỡ ch t hớ thu nh t VQ[...]... 3.g 10 gR 10 gR 54 gh t 0 (loai ) 2 3 3.g [Type text] Gia s Thnh c Vậy sau t www.daythem.edu.vn 10 gR 10 gR 54 gh 3 3.g thì vật sẽ rơi xuống đất Tầm bay xa của vật: S x v cos t S Bi 5: H vt nh 2 2R 10 gR 10 gR 54 gh 27 g c nộm n th gúc 600 so v phn n n hụn 2 2 10 gR 10 gR 54 gh gR 3 3 3 3.g hớ Tỡm ho n c ch t cựn mt Vn tc b n h vt s u th m: mt vt c nộm thn ờn, v vt u c... (2) 2 Hai vật chạm đất khi S1=S2 suy ra t= Độ cao h= 2v0 g 2(v0 g ) 1 2 g 2v0 g 2 gt = ( ) 8 v0 g 2 A B Bài tập 4 C Từ 3 điểm A, B, C trên một vòng tròn, ng-ời ta đồng thời thả rơi 3 vật Vật thứ nhất rơi theo ph-ơng thẳng đứng AM qua tâm vòng tròn, vật thứ hai theo P2 P1 dây BM, vật thứ 3 theo dây CM Hỏi vật nào tới m tr-ớc tiên, nếu bỏ qua ma P sát? Giải Quãng đ-ờng đi và gia tốc của vật thứ... gR 3 Giai đoạn tiếp theo vật nh- một vật bị ném xiên với góc và với vận tốc ban đầu: 2 v gR 3 Theo đề bài R h do vậy ban đầu ta xem 0 A Chọn trục 0' xy nh- hình vẽ 0' A p cos m x v cos t 1 y v sin t gt 2 2 Khi chạm đất y h , nên: v sin t 1 2 gt h 2 2 gR v 3 Thay vào ph-ơng trình trên ta tìm đ-ợc: 5 sin 3 10 gR 10 gR 54 gh t1 3 3.g 10 gR 10 gR 54 gh t 0 (loai... hn 15 ph t v cú vn tc v2 =10 m/h N th b xu t ph t mun hn n th h 30 ph t v u p h n trc t h n c ch nh u 5 m Tớnh vn tc c n th b ? Gii: G t1 th n xe th 3 p n th nh t => v3t1 = 6 + 8t1 tn t => v3t2 = 5 + 10t2 => th n n th 3 p n th nh t v th h n t : t1 = 6 / (v3 - 8) t2 = 5 / (v3 - 10) => qu n n n th b p n th nh t v th h n t : S1 = 6v3 / (v3 - 8) S2 = 5v3 / (v3 - 10) t b => |S1 - S2| = 5 =>... b qu c c n, xem v chm n h L = 10m/s2 Tớnh b n ớnh qu o [Type text] Gia s Thnh c c hũn b t www.daythem.edu.vn m c o nh t h n v chm ú S: 1,5cm Cõu 10 Em bộ n d sn nh nộm mt v ờn b ờn bn c o h =1m v vn tc v0= 2 10 m/s v ờn b cú th r xun mt bn B x mộp bn A nh t thỡ vn tc v0 ph n h ờn v phn n n mt úc bn b o nh ờu? Tớnh ho n c ch AB v ho n c ch t ch nộm O n chõn bn H L = 10m/s2 S: AB= 1m; OH = 0,732m... tc c m vt v c cn dõ c dõ 2 2 2 n L = 10m/s S: 1,8m/s ; 2,2m/s ; 0,2m/s2; 24,5N; 49N Cõu 2 Cho h nh hỡnh v: m1= 1kg; m2= 2kg; m3= 4 B qu m s t Tỡm tc c m1.Cho g 2 2 =10m/s S: 2m/s Cõu 3 Cho h nh hỡnh v: m1= 3kg; m2= 2kg; 300 ; g =10m/s2 B qu m s t Tớnh tc c m vt S: a1= 1,43m/s2; a2 = 0,71 m/s2 Cõu 4.Cho h nh hỡnh v m1= 3kg; m2= 4 B qu h n rũn rc v dõ n Cho = 10m/s2 Tớnh tc chu n n c m vt v c cn... một khoảng R Mặt nón quay đều với vận tốc góc Tính giá trị nhỏ nhất của hệ số ma sát tr-ợt ( ) giữa vật và mặt nón để vật vẫn đứng yên trên mặt nón Giải: Chọn hệ quy chiếu oxy gắn vào hình nón và quay đều cùng mặt nón nh- hình vẽ Trong hệ quy chiếu này các lực tác dụng vào vật: P, N , Fms , Fqt Vật đứng yên, do vậy: P N Fms Fqt o Chiếu lên 0x: P sin Fms Fqt cos 0 (1) Chiếu lên 0y:... v mt t a Tỡm kho n c ch n nh t hớ c u v vt tron qu trỡnh r , cho = 10m/s2 b Th n vt r p hớ c u Gii: Trn trc O hn ờn, c to t m nộm vt Kho n c ch n nh t vt v hớ c u h vt t c o cc Kh vt t c o cc thỡ vn tc c nú v1 = 0 Ta cú 0 = v0 + gt 0 = 18 - 10t t = 1.8 s S u 1 8 s vt b ờn c c o : v1^2 - v0^2 = 2gS 0 - 18^2 = 2.( -10) .S S = 16,2 m n th tron 1 8 s hớ c u xun c: S' = v t = 2 1 8... ủnh A c mt mt baứn phaỳng nghieõng n t th mt vt nh cú h n m = 0,2 trt hụn m s t, hụn vn tc u Cho AB=50cm; BC = 100 cm; AD = 130cm; = 10m/s2 ) Tớnh vn tc c vt t m B b) V t phn trỡnh qu o c vt s u h r h bn (L c to t C) c) Vt r c ch chõn bn mt on CE bn b o nh ờu? a vB = gsin g AD BC 30 10 = 6 m/s; AB 50 b y h tan x c CE = 0,635 m [Type text] g x2 2v cos 2 2 B A B D C nộm E Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn... n n n nh t( t c u) b H n qu bún p vo nh u c ch v trớ tun bún ho n b o nh ờu? L = 10m/s2 v0= 10m/s, b qu sc c n c hụn hớ? s:a.1,365s ; b.1,25m Cõu 36 Mt c nụ qu sụn uụn theo phn AB H c nụ ph hn theo hn no ( hp v AB mt úc?) th n t A n B r t B v A m t 5 ph t B t rn vn tc nc 1,9m/s v hp v AB mt 0 gúc 60 ; AB =1200m S: 1102 5 Cõu 37 Trờn mt phn t b nh c t m c u , cnh d L cú b con rự nh Theo h u nh ch n ... sin 10 gR 10 gR 54 gh t1 3.g 10 gR 10 gR 54 gh t (loai ) 3.g [Type text] Gia s Thnh c Vậy sau t www.daythem.edu.vn 10 gR 10 gR 54 gh 3.g vật rơi xuống đất Tầm bay xa vật: S... vòng tròn, vật thứ hai theo P2 P1 dây BM, vật thứ theo dây CM Hỏi vật tới m tr-ớc tiên, bỏ qua ma P sát? Giải Quãng đ-ờng gia tốc vật thứ nhất: S1=2R, a1=g M Quãng đ-ờng gia tốc vật thứ hai:... có nhiều vật chuyển động Bài tập Từ tầng tháp cách mặt đất 45m, ng-ời thả rơi vật Một giây sau, ng-ời ném vật thứ hai xuống theo h-ớng thẳng đứng Hai vật chạm đất lúc Tính vận tốc ném vật thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 10, Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 10, Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn