Một số thuật toán cải tiến trong nâng cao chất lượng ảnh vân tay

15 261 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2017, 17:33

TR I H C QU C GIA HÀ N I NG I H C CÔNG NGH ÀO THANH KHI T M T S THU T TOÁN C I TI N TRONG NÂNG CAO CH T L NG NH VÂN TAY LU N V N TH C S HÀ N I - 2007 TR I H C QU C GIA HÀ N I NG I H C CÔNG NGH ÀO THANH KHI T M T S THU T TOÁN C I TI N TRONG NÂNG CAO CH T L NG NH VÂN TAY Ngành: Công ngh thông tin Mã s : 1.01.10 LU N V N TH C S NG IH NG D N KHOA H C: PGS.TS NGÔ QU C T O HÀ N I - 2007 M t s thu t toán c i ti n nâng cao ch t l L IC M ng nh vân tay N hoàn thành t t khóa lu n này, n l c t nghiên c u tìm tòi, có s đóng góp không nh c a th y giáo, b n bè, gia đình c a Tôi xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n PGS.TS Ngô Qu c T o, ng i đ u tiên truy n cho ngu n c m h ng l nh v c x lý nh, th y h ng d n t n tình trình làm lu n v n Bên c nh đó, nh n đ c s giúp đ nhi t tình c a b n bè, ng i thân Xin chân thành c m n b n inh Quang Huy, Bùi Ng c Th ng, Bùi c Giang Các b n có nh ng nh n xét, đánh giá, trao đ i nh ng kinh nghi m quý báu giúp hoàn thành t t lu n v n Tôi xin chân thành c m n anh Tr n Qu c Long h tr tìm tài li u tham kh o Xin chân thành c m n trung tâm nghiên c u phát tri n công ngh ph n m m tr ng đ i h c Công Ngh , HQGHN - t o m i u ki n cho đ c hoàn thành lu n v n Cu i xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n gia đình, n i đ ng viên, giúp đ trình hoàn thành lu n v n Hà N i, 12/2007 Thanh Khi t ... TOÁN C I TI N TRONG NÂNG CAO CH T L NG NH VÂN TAY Ngành: Công ngh thông tin Mã s : 1.01.10 LU N V N TH C S NG IH NG D N KHOA H C: PGS.TS NGÔ QU C T O HÀ N I - 2007 M t s thu t toán c i ti n nâng. .. NG D N KHOA H C: PGS.TS NGÔ QU C T O HÀ N I - 2007 M t s thu t toán c i ti n nâng cao ch t l L IC M ng nh vân tay N hoàn thành t t khóa lu n này, n l c t nghiên c u tìm tòi, có s đóng góp không
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số thuật toán cải tiến trong nâng cao chất lượng ảnh vân tay, Một số thuật toán cải tiến trong nâng cao chất lượng ảnh vân tay, Một số thuật toán cải tiến trong nâng cao chất lượng ảnh vân tay