Bai tap TNKQ gioi han co dap an

4 733 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2017, 20:29

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Giới hạn dãy số: Bài 1: Giới hạn dãy số sau bao nhiêu: lim A B − D ∞ C Bài 2: Giới hạn dãy số sau bao nhiêu: lim A B −1 D ∞ C Bài 3: Giới hạn dãy số sau bao nhiêu: lim A B − 3 B C n −1 n−2 7n − n2 − D ∞ C Bài 4: Giới hạn dãy số sau bao nhiêu: lim A n−2 2n + n3 − 3n + D ∞ n +1 n +1 Bài 5: Giới hạn dãy số sau bao nhiêu: lim A B C −1 D Bài 6: Giới hạn dãy số sau bao nhiêu: lim n3 + n n+2 D 2 Bài 7: Giới hạn dãy số sau bao nhiêu: lim n + − n A B ∞ C D sin n Bài 8: Cho giới hạn lim Trong giới hạn sau đây, tìm kết giới hạn trên? n n 2n + 1  n A lim B lim C lim  ÷ D lim( n + n − 1) n   A B C Bài 9: Trong dãy sau đây, dãy có giới hạn A un = sin n B un = cos n C un = (−1)n D un = Bài 10: Tổng cấp số nhân lùi vô hạn sau: + + + + là: A Bài 11: B C D ∞ Hình vuông có cạnh 1, người ta nối trung điểm cạnh liên tiếp để hình vuông nối lại tiếp tục làm hình vuông (như hình bên) Tồng diện tích hình vuông liên tiếp A B C 12 D Bài 12: Trong dãy số sau, dãy số có giới hạn hữu hạn? n n A un = + B un = 2n3 − 11n + un = C n2 − − n2 + n2 − D un = n + 2n − n GIỚI HẠN HÀM SỐ: x − x) Bài 1: Giới hạn hàm số sau bao nhiêu: lim(5 x →3 A 24 B C ∞ D Không có giới hạn x + x − 15 Bài 2: Giới hạn hàm số sau bao nhiêu: lim x →3 x−3 A ∞ B C D 8 x3 − x + x − Bài 3: Giới hạn hàm số sau bao nhiêu: lim x →1 x −1 A B C D ∞ x4 − a Bài 4: Giới hạn hàm số sau bao nhiêu: lim x →a x − a 4 A 2a B 3a C 4a D 5a x + − x2 + x + Bài 5: Giới hạn hàm số sau bao nhiêu: lim x →0 x A B C ∞ D 1− 1− x Bài 6: Giới hạn hàm số sau x tiến đến : f ( x) = x 1 A B C D x − 3x + f ( x ) = Bài 7: Giới hạn hàm số sau x tiến đến 2: bao nhiêu: ( x − 2) A B C D ∞ 5x2 + x − Bài 8: Giới hạn hàm số sau bao nhiêu: lim x →∞ x − x + A B C D ∞ ( x + 1)( x + 1) ∞ Bài 9: Giới hạn hàm số sau x tiến đến : f ( x) = : (2 x + x )( x + 1) A B ∞ C D 2 (2 x + 1)(2 x + x ) Bài 10: Giới hạn hàm số sau x tiến đến ∞ : f ( x) = : (2 x + x)( x + 1) A B ∞ C D ( x + x − x) Bài 11: Giới hạn hàm số sau bao nhiêu: xlim →+∞ A B ∞ C D Bài 12: Khi x tiến tới −∞ , hàm số sau có giới hạn: f ( x) = ( x + x − x) A B + ∞ C −∞ D  2x −1 neu x ≥  x Bài 13: cho hàm số: f ( x) =  Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai?  x − x neu x <  x − A lim− f ( x) = B lim+ f ( x) = C lim f ( x) = D Không xác định x tiến tới x →1 x →1 x →1 x + x−2 neu x >  x Bài 14: cho hàm số: f ( x) =  Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng?  x + x + neu x <  f ( x) không xác định A xlim →1− f ( x) không xác định B xlim →1+ f ( x) không xác định C lim x →1 D f(1) không xác định HÀM SỐ LIÊN TỤC:  x2 −1 neu x ≠  Bài 1: cho hàm số: f ( x) =  x − để f(x) liên tục điêm x0 = a bằng? a neu x =  A B +1 C D -1  x + neu x > Bài 2: cho hàm số: f ( x) =  mệnh đề sau, mệnh đề sai? neu x ≤ x A lim f ( x) = B lim f ( x) = C f ( x) = D f liên tục x0 = x →0 x →0 neu x ≥ ax + Bài 3: cho hàm số: f ( x) =  để f(x) liên tục toàn trục số a bằng?  x + x − neu x < A -2 B -1 C D f ( x ) = x + x − Bài 4: Cho hàm số Xét phương trình: f(x) = (1) mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai? A (1) có nghiệm khoảng (-1; 1) B (1) có nghiệm khoảng (0; 1) C (1) có nghiệm R D Vô nghiệm Bài 5: Cho hàm số: (I) y = sinx ;`(II) y = cosx ; (III) y = tanx ; (IV) y cotx Trong hàm số sau hàm số liên tục R A (I) (II) B (III) IV) C (I) (III) D (I0, (II), (III) (IV)  x − 16 neu x ≠  Bài 6: cho hàm số: f ( x) =  x − đề f(x) liên tục điêm x = a bằng? a neu x =  A B C D x2 − 2x Bài 7: Cho hàm số f(x) chưa xác định x = 0: f ( x ) = Để f(x) liên tục x = 0, phải gán cho x f(0) giá trị bao nhiêu? A -3 B -2 C -1 D x3 + x Bài 8: Cho hàm số f(x) chưa xác định x = 0: f ( x ) = Để f(x) liên tục x = 0, phải gán x2 cho f(0) giá trị bao nhiêu? A B C D ax neu x ≤ Bài 9: cho hàm số: f ( x) =  để f(x) liên tục R a bằng?  x + x − neu x > Bài 10: Cho phương trình x + x − = Xét phương trình: f(x) = (1) mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng? A (1) Vô nghiệm B (1) có nghiệm khoảng (1; 2) C (1) có nghiệm R D (1) có nghiệm A B C D ... (0; 1) C (1) có nghiệm R D Vô nghiệm Bài 5: Cho hàm số: (I) y = sinx ;`(II) y = cosx ; (III) y = tanx ; (IV) y cotx Trong hàm số sau hàm số liên tục R A (I) (II) B (III) IV) C (I) (III) D (I0,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap TNKQ gioi han co dap an , Bai tap TNKQ gioi han co dap an , Bai tap TNKQ gioi han co dap an