220 BAI TAP TRAC NGHIEM THE TICH KHỐI đa DIỆN

29 494 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2017, 09:56

NGUYỄN BẢO VƯƠNG TỔNG BIÊN SOẠN, TỔNG HỢP VÀ PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu Cho hình chóp tam giác S ABC có đáy ABC tam giác vuông B, AB  a,   600 , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy SB tạo với mặt đáy góc 450 ACB Tính thể tích V khối chóp S ABC a3 a3 a3 a3 A V  B V  C V  D V  18 Câu Cho hình chóp tam giác S ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B, AC  a , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy SB  a Tính thể tích V khối chóp S ABC a3 a3 a3 a3 A V  B V  C V  D V  Câu Cho hình chóp tam giác S ABC có đáy ABC tam giác cân A, BC  2a ,   1200 , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy SA  2a Tính thể tích V khối BAC chóp S ABC a3 a3 a3 3 A V  B V  a C V  D V  Câu Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB  2a, AD  a Hình chiếu S lên mặt phẳng ABCD  trung điểm H cạnh AB , đường thẳng SC tạo với đáy góc 45 Tính thể tích V khối chóp S ABCD a3 2a 2a 3a A V  B V  C V  D V  3 Câu Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy a cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy góc 600 Tính thể tích V khối chóp S ABCD a3 a3 a3 a3 A.V  B.V  C.V  D.V  Câu Cho khối chóp S ABCD c ó đáy ABCD hình vuông cạnh a SA vuông góc với đáy SA = a Gọi I trung điểm SC Tính thể tích V khối chóp I ABCD a3 a3 2a a3 A V  B V  C V  D V  12 Câu Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác vuông cân A, BC  a , A ' B  3a Tính thể tích V khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' A V  a a3 B V  a3 C V  a3 D V  220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác cạnh a Gọi M trung điểm BC , góc AM mặt phẳng đáy 60 Tính thể tích V khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' a3 a3 3a 3 C V  D V  Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vuông cân B A V  Câu 3a 3 B V  AB  BC  a , góc đường thẳng A ' B mặt phẳng đáy 600 Tính thể tích V khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' a3 a3 a3 V  V  C D 6 Câu 10 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật Tam giác SAB A V  a3 B V  nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy ABCD  Biết SD  2a góc tạo đường thẳng SC mặt phẳng ABCD  30 Tính thể tích V khối chóp S ABCD 2a 3 a3 a3 4a A V  B V  C V  DV  13 Câu 11 Cho hình chóp S ABC có tam giác ABC cạnh 2a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy SA  a Gọi M , N trung điểm SB, SC Tính thể tích V khối chóp A.BCNM a3 a3 B V  C V  D V  a Câu 12 Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông cân A, BC  a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy , mặt bên SBC  tạo với mặt đáy ABC  3a A V  góc 450 Tính thể tích V khối chóp S ABC A V  a3 12 B V  a3 C V  a3 D V  a3 18 Câu 13 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi , hai đường chéo AC  2a , BD  2a cắt O , hai mặt phẳng SAC  SBD  vuông góc với mặt phẳng ABCD  Biết khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng SAB  a Tính thể tích V khối chóp S ABCD a3 A V  a3 B V  a3 C V  12 a3 D V  220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 14 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy ABCD Mặt bên SCD  hợp với đáy góc 60 Tính thể tích V khối chóp S ABCD a3 a3 a3 a3 A V  B V  C V  D V  12 Câu 15 Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a ,cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy,góc mặt phẳng SBD  mặt phẳng đáy 60 Tính thể tích V khối chóp S ABCD a3 a3 a3 a3 A V  B V  C V  D V  12 Câu 16 Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a,cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy.Đường thẳng SD tạo với mặt phẳng SAB  góc 30 Tính thể tích V khối chóp S ABCD A V  a3 B V  a3 C V  a3 12 D V  a3 3 Câu 17 Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B , AB  a, SA  ABC  góc hai mặt phẳng SBC  ABC  300 Gọi M trung điểm cạnh SC Tính thể tích V khối chóp S ABM a3 a3 2a 3 C V  D V  24 36 Câu 18 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A B AB  BC  a SA  a vuông góc với mặt phẳng ABCD  Khoảng cách từ D đến mặt A V  a3 12 B V  phẳng SAC  a Tính thể tích V khối chóp S ABCD a3 a3 a3 a3 A V  B V  C V  D V  Câu 19 Cho hình chóp SABC có SA  a vuông góc với đáy ABC Biết tam giác ABC mặt phẳng SBC  hợp với đáy ABC  góc 300 Tính thể tích V khối chóp S ABC A V  a3 3 B V  2a 3 C V  a3 12 D V  a3 Câu 20 Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ tích V, thể tích khối chóp C’.ABC là: 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG A 2V B V C V D V Câu 21 Cho khối chóp S.ABC tích V Gọi B’, C’ trung điểm AB AC Thể tích khối chóp S.AB’C’ là: 1 1 V B V C V D V Câu 22 Cho khối chóp S.ABC, ba cạnh SA, SB, SC lấy ba điểm A’, B’, C’ cho A SA' = 1 SA ; SB' = SB ; SC' = SC , Gọi V V’ thể tích khối chóp S.ABC S.A’B’C’ Khi tỉ số V' là: V 1 C 24 D 12 24 Câu 23 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm O cạnh a, góc BAC  60o , 3a Khi thể tích khối chóp là: SO   ABCD  SO  A 12 B a3 a3 a3 a3 B C D 8 4 Câu 24 Thể tích khối lăng trụ tam giác có tất cạnh a : A 3a3 3a3 3a3 B C Câu 25 Thể tích khối chóp tứ giác có tất cạnh a : A A 2a B 3a3 C 3a3 D a3 a3 D Câu 26 Cho khối chóp tích V, giảm diện tích đa giác đáy xuống diện tích đa giác đáy cũ thể tích khối chóp bằng: V V V V B C D Câu 27 Nếu ba kích thước khối chữ nhật tăng lên lần thể tích tăng A lên: A lần B 16 lần C 64 lần D 192 lần Câu 28 Thể tích khối lăng trụ tam giác có cạnh đáy a cạnh bên 2a là: a3 a3 a3 a3 B C D Câu 29 Kim tự tháp Kêốp Ai Cập xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công A nguyên Kim tự tháp khối chóp tứ giác có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m Thế tích là: 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG A 2592100 m3 B 2592100 m2 C 7776300 m3 D 3888150 m3 Câu 30 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông Mặt bên SAB tam giác cạnh a nằm mặt phẳng vuông góc với (ABCD) Thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 a3 a3 A B C D a Câu 31 Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình chữ nhật cạnh AB = 2a, AD = a; cạnh bên có độ dài 3a Thể tích hình chóp S.ABCD a 31 A a 31 C a3 B a3 D Câu 32 Cho khối lập phương biết tăng độ dài cạnh khối lập phương thêm 2cm thể tích tăng thêm 98cm3 Hỏi cạnh khối lập phương cho bằng: A cm B cm C cm D cm Câu 33 Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC tam giác cạnh a~ Hình chiếu S mặt phẳng (ABC) trung điểm cạnh AB, góc tạo cạnh SC mặt phẳng đáy (ABC) 300 Thể tích khối chóp S.ABC là: a3 a3 a3 a3 A B C D 8 Câu 34 Cho khối lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có đáy tam giác vuông cân A~ Cho AC  AB  2a , góc AC’ mặt phẳng  ABC  300 Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ 4a3 2a 3 4a 4a B C D 3 3 Câu 35 Một khối hộp chữ nhật  H  có kích thước a, b, c Khối hộp chữ nhật  H   có A kích thước tương ứng V H  V H  1 C D 12 Câu 36 Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC), đáy ABC tam giác vuông cân A 24 a 2b 3c , , Khi tỉ số thể tích B A, BC=2 , góc SB (ABC) 30o Thể tích khối chóp S~.ABC là: √ √ √ √ B C D Câu 37 Khối chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC), đáy ABC tam giác vuông B Biết A SB=2 , BC= thể tích khối chóp A B Khoảng cách từ A đến (SBC) là: C D √ 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 38 Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác cạnh a, hình chiếu C’ (ABC) trung điểm I BC Góc AA’ BC 30o Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’là: A B D C Câu 39 Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a~ Hai mặt phẳng (SAC) (SAB) vuông góc với (ABCD) Góc (SCD) (ABCD) 60o Thể tích khối chóp S.ABCD là: A √ B √ C √ D √ Câu 40 Cho hình lập phương có độ dài đường chéo 10 3cm Thể tích khối lập phương A 300 cm B 900 cm C 1000 cm D 2700 cm Câu 41 Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A’B’C’D’ cạnh đáy dm Biết mặt phẳng (BCD’) hợp với đáy góc 600 Thể tích khối lăng trụ A 325 dm3 B 478 dm3 C 576 dm3 D 648 dm3 Câu 42 Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ với AB = 10cm, AD = 16cm Biết BC’ hợp với đáy góc  cho cos   Thể tích khối hộp 17 A 4800 cm B 5200 cm C 3400 cm D 6500 cm Câu 43 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, biết AB = 2a; AD = a~ Hình chiếu S lên đáy trung điểm H cạnh AB ; góc tạo SC đáy 450 Thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 2a 2a a3 B C D 3 Câu 44 Cho hình chóp S.ABC có cạnh đáy a; SA = 2a Thể tích khối chóp S.ABC : A a3 2a 3 3a 3 a 11 A B C D 3 12 Câu 45 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, biết AB = a; AD  a Hình chiếu S lên đáy trung điểm H cạnh AB; góc tạo SD đáy 600 Thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 a 13 a3 B C D Đáp án khác Câu 46 Tổng diện tích mặt hình lập phương 96 cm Thể tích khối lập phương là: A A 64 cm B 84 cm C 48 cm D 91 cm Câu 47 Cho hình chóp tam giác có cạnh đáy a cạnh bên tạo với đáy góc  Thể tích khối chóp 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG a3 tan  a3 tan  a3 cot  a3 cot  A B C D 12 12 Câu 48: Đáy hình chóp S ABCD hình vuông cạnh a Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy có độ dài a Thể tích khối tứ diện S BCD bằng: a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 49: Một hình chóp tam giác có đường cao 100cm cạnh đáy 20cm, 21cm, 29cm Thể tích khối chóp bằng: A 7000cm B 6213cm C 6000cm D 7000 2cm Câu 50: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác đều; mặt bên SAB nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy tam giác SAB vuông S, SA = a , SB = a Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 51: Thể tích tứ diện có cạnh 2cm là: 2 6 cm cm cm cm B C D 3 Câu 52: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cân C, tam giác SAB cạnh a Hình chiếu vuông góc S lên mặt đáy trung điểm cạnh AB, góc hợp SC với mặt đáy 300 Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a A a3 a3 a3 a3 B C D 8 Câu 53: Cho hình chóp S ABC có A, B  trung điểm cạnh SA, SB Khi V đó, tỉ số SABC  ? VSA B C A 1 B C D 4 Câu 54: Cho hình chóp S.ABC có mp(SAC) vuông góc với mp(ABC),    900 Tính thể tích khối chóp S.ABC C  ABC SA  AB  a , AC  2a , AS A a3 a3 a3 a3 A B C D 12 Câu 55: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB  2a, AD  a Hình chiếu S lên mặt đáy trung điểm H cạnh AB, SC tạo với mặt đáy góc 450 Thể tích khối chóp S.ABCD theo a là: A 2 a B a3 C a D 3 a 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 56: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật, AB  a; AD  2a; SA  a   , SA  ABCD M điểm SA cho AM  a Tính VS BCM  ? a3 2a 3 2a 3 a3 A B C D 3 9 Câu 57: Cho hình chóp S.ABCD có SA  ABCD , đáy hình thang vuông A D   thỏa mãn AB  2a, AD  CD  a, SA  a Tính thể tích khối chóp S.BCD là: 2a a3 a3 2a B C D 3 Câu 58: Cho hình chóp S ABCD Gọi A ', B ',C ', D ' trung điểm A SA, SB, SC , SD Tỉ số thể tích hai khối chóp S A ' B 'C ' D ' S ABCD bằng: 1 1 B C D 16 Câu 59: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a, mặt bên SAB tam giác nằm mp vuông góc với đáy Khoảng cách từ A đến mp(SCD) là: A A a 21 B a 21 C a 21 14 D a 21 21 Câu 60: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a, SA  a SA  (ABCD) , H hình chiếu A cạnh SB Thể tích khối chóp S.AHC là: a3 a3 a3 a3 B C D 12 Câu 61: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hợp với cạnh bên góc 450 Bán A kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD Thể tích khối chóp là: 2 B C D 3 Câu 62: Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy tam giác cân A, AB  AC  2a , A CAB  1200 Góc mp(A'BC) mp(ABC) 45 Thể tích khối lăng trụ là: a3 a3 3 A 2a B C a D Câu 63: Thể tích lăng trụ tam giác có tất cạnh a là: A 2a 3 B 2a C 3a D 3a 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 64: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác cạnh 2a, hình chiếu A’ lên (ABC) trùng với trọng tâm ABC Biết góc cạnh bên mặt đáy 60o Thể tích khối lăng trụ bằng: a3 a3 B C 2a 3 D 4a 3 Câu 65: Đáy hình hộp đứng hình thoi có đường chéo nhỏ d góc nhọn  Diện tích mặt bên S Thể tích khối hộp cho là:   A dS cos B dS sin C dS sin  D dS sin  2 Câu 66: Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ tích V Gọi I J trung điểm hai cạnh AA’ BB’ Khi thể tích khối đa diện ABCIJC’ bằng: A V B V C V D V 5 Câu 67: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy hình thoi hai mặt chéo ACC’A’, BDD’B’ vuông góc với mặt phẳng đáy Hai mặt có diện tích 100cm2, 105cm2 cắt theo đoạn thẳng có độ dài 10cm Khi thể tích khối hộp cho là: A A 225 5cm B 425cm C 235 5cm D 525cm Câu 68: Khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a, góc cạnh bên mặt phẳng đáy 300 Hình chiếu đỉnh A’ mp(ABC) trùng với trung điểm cạnh BC Thể tích khối lăng trụ cho là: A a3 B a3 C a3 3 D a3 12 Câu 69 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật AB = a, BC = 2a, SB = 3a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Thể tích khối chóp SABCD tính theo a 4a 4a 2a A B C D 2a 3 3 Câu 70 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật AB = a, BC = 2a, Mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng (ABCD) góc 450 SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Thể tích khối chóp SABCD tính theo a 2a 6a 4a A B C D 2a 3 3 Câu 71 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a, góc ABC 600 SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) SD tạo với mặt phẳng (ABCD) góc 600 Thể tích khối chóp SABCD tính theo a a3 a3 3a A B C D 2a 3 Câu 72 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A D AB = 2a, AD = CD = a SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) SB = 3a Thể tích khối chóp S.ABCD tính theo a là: 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 107: Khi độ dài cạnh hình lập phương tăng thêm 3cm thể tích tăng thêm 387cm3 Cạnh hình lập phương cho A 5cm B 6cm C 4cm D 3cm Câu 108: Tổng diện tích mặt hình lập phương 150 Thể tích khối lập phương A 145 B 125 C 25 D 625 Câu 109: Cho hình hộp ABCD A ' B ' C ' D ' Tỉ số thể tích khối tứ diện ACB ' D ' khối hộp ABCD A ' B ' C ' D ' 1 1 A B C D Câu 110: Cho khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' Khi đó, tỉ số thể tích hai khối chóp C ' ABC C ' ABB ' A ' 1 A B C D 3 Câu 111: Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ tích V, thể tích khối chóp C’.ABC là: A 2V B V V C D V Câu 112 : Cho khối chóp S.ABC tích V Gọi B’, C’ trung điểm AB AC Thể tích khối chóp S.AB’C’ là: V A B V C V D V Câu 113: Cho khối chóp S.ABC, ba cạnh SA, SB, SC lấy ba điểm A’, 1 SA ; SB' = SB ; SC' = SC Gọi V V’ thể tích V khối chóp S.ABC S.A’B’C’ Khi tỉ số là: V 1 A 12 B C 24 D 12 24 B’, C’ cho SA'= Câu 114: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm O cạnh a, góc BAC  60o , SO   ABCD  SO  A a3 B a3 3a Khi thể tích khối chóp S.ABCD là: C a3 D a3 Câu 115: Thể tích khối lăng trụ tam giác có tất cạnh a : A 3a B 3a 3 C 3a a3 D Câu 116: Thể tích khối chóp tứ giác có tất cạnh a : 14 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG A 2a 3a B 3a C a3 D Câu 117: Cho khối chóp tích V, giảm diện tích đa giác đáy xuống thể tích khối chóp lúc bằng: V V A B C V D V Câu 118: Nếu ba kích thước khối hộp chữ nhật tăng lên lần thể tích tăng lên: A lần B 16 lần C 64 lần D 192 lần Câu 119: Thể tích khối lăng trụ tam giác có cạnh đáy a cạnh bên 2a là: A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 120: Kim tự tháp Kêốp Ai Cập xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên Kim tự tháp khối chóp tứ giác có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m Thế tích là: A 2592100 m3 B 2592100 m2 C 7776300 m3 D 3888150 m Câu 121: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông Mặt bên SAB tam giác cạnh a nằm mặt phẳng vuông góc với (ABCD) Thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 A a3 B a3 C D a Câu 122: Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình chữ nhật cạnh AB = 2a, AD = a; cạnh bên có độ dài 3a Thể tích hình chóp S.ABCD a3 a 31 a 31 B C D Câu 123: Cho khối lập phương biết tăng độ dài cạnh khối lập phương thêm 2cm thể tích tăng thêm 98cm3 Hỏi cạnh khối lập phương cho bằng: A cm B cm C cm D cm Câu 124: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC tam giác cạnh a, Hình chiếu S mặt phẳng (ABC) trung điểm cạnh AB, góc tạo cạnh SC mặt phẳng đáy (ABC) 300 Thể tích khối chóp S.ABC là: a3 A a3 A a3 B a3 C 24 a3 D 15 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 125: Cho khối lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có đáy tam giác vuông cân A Cho AC  AB  2a , góc AC’ mặt phẳng  ABC  300 Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ 4a3 4a 4a C D 3 Câu 136 Gọi V thể tích khối hộp chữ nhật Gọi V’ thể tích khối hộp chữ nhật mà kích thước tăng lên k lần (k > 0) thì: V' V' V' V' A B C D k  k3  3k  k9 V V V V A 4a3 3 B Câu 137 Thể tích khối tứ diện đều, cạnh a là: a3 a3 a3 a3 A V  B V  C V  D V  12 12 Câu 138.Cho hình chóp S.ABCD, có SA vuông góc với đáy, SA = 3a đáy hình thang vuông có đáy lớn AD = 2a, đáy nhỏ BC = a, đường cao AB = a Thể tích khối chóp 9a 3a 3a A V  B V  C V  D V  3a Câu 139 Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ Gọi V V’ tương ứng thể tích khối lăng trụ khối chóp A’ABC Khi đó: V V V V A B C D 2 3   V' V' V' V' Câu 140 Một lăng trụ đứng có đáy tam giác cạnh a cạnh bên có độ dài h thể tích là: a 2h a 2h a 2h a 2h A V  B V  C V  D V  12 Câu 141.Cho khối chóp S.ABC, có SA vuông góc với đáy, SA = a đáy tam giác vuông a cân đỉnh B, AB = BC = Thể tích khối chóp là: a3 a3 a3 a3 A V  B V  C V  D V  12 Câu 142.Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông B, SA  ( ABC ) , AB  a , BC  a , SB  a Thể tích khối chóp S.ABC theo a bằng: a3 2a a3 A B a C D 3 Câu 143 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a cạnh bên a Thể tích khối chóp S.ABCD theo a bằng: a 14 a 14 a 10 a 10 A B C D 6 16 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 144 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, có đáy hình chữ nhật cạnh AB=a; BC=2a, SA  ( ABCD ) , SA = a Thể tích khối chóp SABCD theo a bằng: a3 D a 3 Câu 145 Một hình hộp đứng có đáy hình thoi, có cạnh đường chéo có độ dài a, độ dài cạnh bên hình hộp a thể tích là: a3 a3 a3 a3 A V  B V  C V  D V  12 A 2a 3 B 2a3 C Câu 146: Nếu khối đa diện có 10 mặt, mặt tam giác số cạnh khối đa diện A 15 B 30 C 25 D 10 Giải: Số cạnh 10x3/2 Đáp án A Phân tích: + Hiểu: số canh lớn số mặt loại bỏ đáp án D + Không nắm tính chất đa diệnsố cạnh =10x3= 30 đáp án B + Không vẽ hình, ghép tam giác có chung cạnh, đếm cạnh, suy số cạnh 5x5 đáp án C Câu 147: Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ biết AB=3 cm ; AD=6 cm AB’ = cm Tính thể tích khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ A 108cm3 B 54 cm3 C 54 cm3 D 108cm Giải: Tính AA’= cm V=AB.AD.AA’=108Đáp án A Phân tích: + Nhầm lẫn AB AD  AA’=3 cm đáp án B + Áp dụng sai ĐL pytago AA’= cm  đáp án C Câu 148: Khối lăng trụ tam giác cạnh đáy a, cạnh bên 2a tích a3 a3 A B a3 C D 2a3 a Giải:-Tính dt đáy -Biết chiều cao cạnh bên: 2aĐáp án A: Phân tích: Nhầm với CT thể tích khối chóp Đáp án C a2 hay S  a  Đáp án B, D Tính sai dt đáy: S  17 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 149: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B , AB  a , BC  a , SA vuông góc với mặt đáy, SA= 2a Thể tích khối chóp S.ABC ? a3 A 3 Giải:-Tính dt đáy a3 C a3 D B a a2 -Biết chiều SA= 2aĐáp án A: Phân tích nhiễu: +Nhầm với CT thể tích khối lăng trụ Đáp án B +Tính sai dt đáy: S  a2 (Ct diện tích sai) đáp án C S  a2 ( nhầm tam giác vuông tai A) Đáp án D Câu 150: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC Gọi A’, B’ trung điểm cạnh SA, SB.Khi tỉ số A Giải: B VS ABC VS A ' B ' C C bằng: D VS ABC SA SB    đáp án A VS A ' B 'C SA ' SB ' Phân tích: Cảm nhân từ hình vẽ (và nhầm thứ tự tỉ số)  Nhầm công thức tỉ số VS ABC   đáp án B, ( D) VS A ' B 'C VS ABC SA ' SB '    đáp án C VS A ' B 'C SA SB Câu 151: Cho khối hộp ABCD,A’B’C’D’ tích V Khi thể tích khối tứ diện A’ ABC : 1 1 A V B V C V D V Giải: dt(ABC)=1/2 dt(ABCD) + khối có chiều cao + Viết CT thể tích khối chóp đáp án A Phân tích: So sánh dt chiều cao + Sai CT khối chóp  đáp án C Xác định chiều cao + quên dt đáy đáp án B Nhầm : VA ' ABC  VABC A ' B 'C ' đáp án D Câu 152: Cho khối lập phương có tổng diện tích mặt 24 cm2 Khi thể tích khối lập phương : 18 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG A cm3 B 6 cm3 C 48 cm3 D cm3 Giải: DT mặt 4 cạnh=2  V=23 =8 đáp án A Phân tích: Tính cạnh+Tính nhầm V=6  đáp án D Sai DT mặt : S=24/4=6 đáp án B Hiểu nhầm 24 diện tích mặtđáp án C Câu 153: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình chữ nhật , AB=2.AD= 2a , SA vuông góc với mặt đáy SA=3a Tính thể tích hình chóp S ABCD ? A 2a3 B 6a3 C 4a3 D 12a3 Giải: DT đáy 2a2, + đcao SA=3a  V=2a3 đáp án A Phân tích: Nhầm CT hể tích  đáp án B Đọc sai liệu sai DT đáy : 4a2 đáp án C Cả ý trênđáp án D Câu 154: Cho lăng trụ tứ giác ABCD.A’B’C’D’có đường chéo ABCD AC= a , AA’= 3a Tính thể tích khối lăng trụ ? A 3a3 B 6a3 C a3 D 2a3 Giải: Cạnh đáy =a, + DT đáy=a2,  V=3a3 đáp án A Phân tích: Hiểu nhầm cạnh đáy a  đáp án B Nhầm CT thể tích đáp án C Cả ý trênđáp án D Câu 155: Cho Lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD hình thoi cạnh a, góc ABC băng 600, AA’= 3a Tính thể tích khối lăng trụ : 3a3 3a3 a3 3 A B 3a C D 2 a2 Giải: Tam giác ABC tamg giác đều,Dt(ABCD)=2.dt(ABC)= 3a Chiều cao AA’=3a,  V=  đáp án A Phân tích: Sai DT đáy : Nhầm với hình vuôngDt đáy= a2  đáp án B a2 Tính sai đường cao hình thoiDT đáy =  đáp án C Nhầm CT thể tích đáp án D 19 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 156 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB = a, AD =2a, cạnh SA vuông góc với đáy, cạnh SB tạo với mặt đáy góc 600 Thể tích khối chóp 3 A a B a C a D a 3 3   Câu 157 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang, BAD  ABC  900 , AB=BC=a, AD = 2a, SA vuông góc với đáy SA = 2a Thể tích khối chóp 3 A a B a C 2a D a 3 Câu 158 Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy hình thoi cạnh a, ABC  60 , cạnh bên SA vuông góc với đáy SA  AC Tính thể tích khối chóp S ABCD a3 3 A B a C a (nhầm AC= a ) D a 6 (đáy HV) MỨC 3,4 Câu 159 Hình chóp tam giác S.ABC, có đáy tam giác vuông Biết hai mặt SAB, SAC nằm hai mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy mặt bên lại tam giác cạnh a Thể tích khối chóp bên 2 3 B a C a D a 24 24 12 Câu 160 Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC tam giác vuông A Biết SA   ABC  , AC  a , ABC  300 , mặt bên  SBC  tạo với đáy góc 600 Tính A a thể tích khối chóp S.ABC A a 3 3a 3 3  ABC B C D a a ) (sai góc 2mp) (sai ĐC Câu 161 Cho tứ diện ABCD.Gọi (H) hình bát diện có đỉnh trung điểm cạnh tứ diện Tính tỉ số A B V( H ) VABCD C D Câu 162 Tổng diện tích mặt tứ diện 4a Thể tích khối tứ diện là: a 2a a3 A B C 4a D 12 Câu 163 Một hình chóp tam giác S.ABC có AB  3cm, AC  4cm, BC  5cm , cạnh bên 4cm tạo với đáy góc 300 Thể tích khối chóp là: 20 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG A 8cm3  B 4cm 4a cm3 3 cm C D  Câu 164 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, mặt bên SAB tam giác vuông góc với mặt đáy Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  SCD  a a 21 2a 21 B C a D 7 Câu 165 : Cho hình lập phương có độ dài đường chéo 10 3cm Thể tích khối lập phương A 300 cm3 B 900 cm3 C 1000 cm3 D 2700 cm Câu 166 Cho hình hộp chữ nhật có kích thước a, b,c đường chéo d có độ dài là: A A d  2a  2b  c B d  a  b  c d  2a  b  c C D d  3a  3b  2c Câu 167 Cho khối lập phương biết tăng độ dài cạnh khối lập phương thêm 2cm thể tích tăng thêm 98cm3 Hỏi cạnh khối lập phương cho bằng: A cm B cm C cm D cm Câu 168 Nếu ba kích thước khối chữ nhật tăng lên lần thể tích tăng lên: A lần B 16 lần C 64 lần D 192 lần  Câu 169 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Biết SA  ABCD  SA  a Thể tích khối chóp S.ABCD là: B a A a3 3 C a D a 12 Câu 170 Thể tích chóp tam giác có tất cạnh A √ √ B √ C là: √ D Câu 171 Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có cạnh đáy , cạnh bên Thể tích khối lăng trụ là: A √ √ B C D Câu 172 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a SA  (ABC) SA  a Thể tích khối chóp S.ABC A 3a3 B a3 C 3a3 D 3a3 21 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 173 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a SA  (ABCD) SB  a Thể tích khối chóp S.ABCD : a3 a3 a3 B a C D Câu 174 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B biết AB  a AC  2a SA  (ABC) SA  a Thể tích khối chóp S.ABC : 3a3 a3 3a3 a3 A B C D 4 Câu 175 Cho hình lăng trụ tam giác có cạnh a Thể tích khối lăng trụ là: a3 2a 2a a3 A B C D 3 Câu 176 Kim tự tháp Kêốp Ai Cập xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên Kim tự tháp khối chóp tứ giác có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m Thế tích là: A 2592100 m3 B 2592100 m2 C 7776300 m3 D 3888150 m3 Câu 177 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, biết AB = 2a; AD = a Hình chiếu S lên đáy trung điểm H cạnh AB ; góc tạo SC đáy 450 Thể tíchkhối chóp S.ABCD là: a3 2a 2a a3 A B C D 3 Câu 178 Cho hình chóp S.ABC có cạnh đáy a; SA  2a Thể tích khối chóp A S.ABC : a3 A 2a 3 B 3a 3 C a 11 D 12 Câu 179 Một khối hộp chữ nhật  H  có kích thước a, b, c Khối hộp chữ nhật  H  có kích thước tương ứng A 24 B 12 V H  a 2b 3c , , Khi tỉ số thể tích V H  C D Câu 180 Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a cạnh bên tạo với đáy góc 60o Tính thể tích hình chóp a3 a3 a3 a3 A B C D 6 Câu 181 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B , AB  a , BC  a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy Biết góc SC ABC 600 Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 3 3 A 3a B a C a D 22 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 182 Cho hình lập phương có độ dài đường chéo 10 3cm Thể tích khối lập phương A 300 cm3 B 900 cm3 C 1000 cm3 D 2700 cm3 Câu 183 Trong phát biểu sau, phát biểu (Sai) A Trọng tâm mặt hình lập phương tạo thành tứ diện B Trọng tâm mặt hình bát diện tạo thành hình lập phương C Trọng tâm mặt tứ diện hình lập phương D Trung điểm cạnh tứ diện tạo thành bát diện Câu 184 Hình lập phương có mặt đối xứng? A B C 12 D Câu 185 Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’, AB = a, A’D’ = 2a, AC’ = 3a Thể tích khối hộp bằng: 4a 2a A 4a B C D 2a 3 Câu 186 Cho khối chóp S.ABCD có tất cạnh a Thể tích khối chóp là: a3 a3 a3 a3 A B C D 6 Câu 187 Cho khối chóp tam giác S.ABC với SA, SB, SC đôi vuông góc SA = SB = SC = a Khi đó, thể tích khối chóp bằng: a3 a3 a3 2a A B C D 3 Câu 188 Cho hình chóp S.ABCD, ABCD hình chữ nhật, AB = a, AD  a Biết SA = a, SA  (ABCD) Thể tích khối chóp S.ABCD bằng: a3 a3 a3 a A B C D Câu 189 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC  cạnh 2a Biết SB  a , SA  (ABC) Thể tích khối chóp là: a3 a3 a3 A B C a 3 D 12 Câu 190 Cho hình chóp S.ABCD, ABCD hình thoi AC = a, BD = 2a Biết SC vuông góc với đáy, SA  a Tính thể tích khối chóp a3 2a a3 A B C a D 3 Câu 191 Cho hình chóp S.ABCD, ABCD hình chữ nhật AB = 2a, AD = a Hình chiếu vuông góc S trên mặt phẳng (ABCD) trung điểm AB, SAB Thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 a3 2a 3 A B a C D 3 Câu 192 Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh đáy a, A 'B  2a Thể tích khối đa diện BCC’B’A’ bằng: 23 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG a3 3a 3a a3 B C D 4 Câu 193 Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC  vuông B, AB = a, BC  a A Góc A 'CA  60o Thể tích khối lăng trụ là: a3 A 3a B a C D a 3 Câu 194 Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác cạnh 2a, hình chiếu A’ lên a 13 (ABC) trùng với trung điểm AB Biết cạnh bên có độ dài Thể tích khối lăng trụ bằng: 3a 3 3 A 2a B 3a C D a 3 Câu 195: Cho hình chóp tam giác S ABC có đáy ABC tam giác vuông B, AB  a,   600 , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy SB tạo với mặt đáy góc 450 Tính ACB thể tích V khối chóp S ABC a3 A V  18 a3 a3 B V  C V  D V  Câu 196: Cho hình chóp tam giác S ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B, a3 AC  a , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy SB  a Tính thể tích V khối chóp S ABC a3 a3 a3 a3 A V  B V  C V  D V  Câu 197: Cho hình chóp tam giác S ABC có đáy ABC tam giác cân A, BC  2a ,   1200 , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy SA  2a Tính thể tích V khối BAC chóp S ABC A V  a3 3 B V  a 3 C V  a3 D V  a3 Câu 198: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB  2a, AD  a Hình chiếu S lên mặt phẳng ABCD  trung điểm H cạnh AB , đường thẳng SC tạo với đáy góc 450 Tính thể tích V khối chóp S ABCD a3 2a 2a 3a A V  B V  C V  D V  3 Câu 199:Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy a cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy góc 600 Tính thể tích V khối chóp S ABCD a3 a3 a3 a3 A.V  B.V  C.V  D.V  24 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 200: Cho khối chóp S ABCD c ó đáy ABCD hình vuông cạnh a SA vuông góc với đáy SA = a Gọi I trung điểm SC Tính thể tích V khối chóp I ABCD : A V  a3 B V  a3 C V  a3 12 D V  2a Câu 201: Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác vuông cân A, BC  a A ' B  3a Tính thể tích V khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' a3 a3 a3 C V  D V  Câu 202: Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác cạnh a Gọi M trung điểm BC , góc AM mặt phẳng đáy 60 Tính thể tích V khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' A V  a B V  3a 3 A V  a3 a3 3a 3 B V  C V  D V  Câu 203: Cho khối chóp tam giác S ABC có cạnh bên SA  a , góc họp cạnh bên SA o mặt phẳng đáy 45 Tính khoảng cách h từ điểm S đến mặt phẳng ABC  a a a C h  D h  3 Câu 204: Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vuông cân B AB  BC  a , góc đường thẳng A ' B mặt phẳng đáy 600 Tính thể tích V khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' A h  2a 3 B h  a3 A V  a3 a3 a3 B V  C V  D V  6 Câu 205: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật Tam giác SAB nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy ABCD  Biết SD  2a góc tạo đường thẳng SC mặt phẳng ABCD  30 Tính thể tích V khối chóp S ABCD 2a 3 A V  a3 a3 4a B V  C V  DV  13 Câu 206: Cho hình chóp S ABC có tam giác ABC cạnh 2a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy SA  a Gọi M , N trung điểm SB, SC Tính thể tích V khối chóp A.BCNM 3a A V  B V  a3 C V  a3 D V  a 25 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 207: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông cân A, BC  a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy , mặt bên SBC  tạo với mặt đáy ABC  góc 450 Tính thể tích V khối chóp S ABC A V  a3 12 B V  a3 C V  a3 D V  a3 18 Câu 208: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi , hai đường chéo AC  2a , BD  2a cắt O , hai mặt phẳng SAC  SBD  vuông góc với mặt phẳng ABCD  Biết khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng SAB  a Tính thể tích V khối chóp S ABCD a3 a3 a3 C V  D V  12 Câu 209: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy ABCD Mặt bên SCD  hợp với đáy góc 60 Tính thể tích V khối chóp A V  a3 S ABCD a3 V  A B V  a3 a3 a3 V  V  C D 12 Câu 210: Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a ,cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy,góc mặt phẳng SBD  mặt phẳng đáy 60 Tính thể tích B V  V khối chóp S ABCD a3 A V  a3 a3 a3 B V  C V  D V  12 Câu 211: Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a,cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy.Đường thẳng SD tạo với mặt phẳng SAB  góc 30 Tính thể tích V khối chóp S ABCD a3 A V  a3 a3 a3 B V  C V  D V  12 Câu 212: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B , AB  a, SA  ABC  góc hai mặt phẳng SBC  ABC  300 Gọi M trung điểm cạnh SC Tính thể tích V khối chóp S ABM A V  a3 12 B V  a3 24 C V  a3 36 D V  2a 3 26 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 213: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A B AB  BC  a SA  a vuông góc với mặt phẳng ABCD  Khoảng cách từ D đến mặt phẳng SAC  a Tính thể tích V khối chóp S ABCD a3 a3 a3 C V  D V  Câu 214: Cho hình chóp SABC có SA  a vuông góc với đáy ABC Biết tam giác ABC mặt phẳng SBC  hợp với đáy ABC  góc 300 Tính thể tích V khối A V  a3 B V  chóp S ABC 2a a3 a3 C V  D V  3 12 Câu 215 Cho lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' , có tất cạnh a Thể tích A V  a3 3 B V  khối lăng trụ bằng: A a3 B a 3 C a3 D a 3 12 Câu 216 Cho hình lăng trụ tam giác có cạnh đáy a, diện tích mặt bên 4a2 Thể tích khối lăng trụ là: A 4a B a3 C a 3 D a3 Câu 217 Cho hình lập phương có cạnh 3a Thể tích hình lập phương là: A 9a B 3a D 27a C 6a Câu 218 Thể tích khối lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có tất cạnh a : a3 A V = a3 B V = a3 A 12 2a 3 B 2a 3 C D a 3 Câu 219 Cho khối lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có tất cạnh a Thể tích khối tứ diện A’BB’C có a3 C 2a 3 D Câu 220 Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có ABC tam giác vuông A , AB  a, BC  a , A ' B tạo với đáy góc 45o Thể tích lăng trụ 27 220 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG a3 A a3 B a3 C a3 D 28 ... khối đa diện có 10 mặt, mặt tam giác số cạnh khối đa diện A 15 B 30 C 25 D 10 Giải: Số cạnh 10x3/2 Đáp án A Phân tích: + Hiểu: số canh lớn số mặt loại bỏ đáp án D + Không nắm tính chất đa diện số... NGHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG A 2a 3a B 3a C a3 D Câu 117: Cho khối chóp tích V, giảm diện tích đa giác đáy xuống thể tích khối chóp lúc bằng: V V A B C... 2a Thể tích khối chóp S.ABC tính theo a bằng: a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 81 Khối tứ diện ABCD có AD vuông góc với mặt phẳng (ABC) AC = AD = 4cm, AB = 3cm, BC = 5cm Thể tích khối tứ diện ABCD bằng:
- Xem thêm -

Xem thêm: 220 BAI TAP TRAC NGHIEM THE TICH KHỐI đa DIỆN , 220 BAI TAP TRAC NGHIEM THE TICH KHỐI đa DIỆN