Ma trận đề thi học kỳ 1 môn hóa 12 chính thức

3 435 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2017, 21:26

Ma trận đề thi học kỳ môn Hóa 12 Chủ đề 1/ Este - lipit 2/ Cacbohydrat 3/ Amin-Aminoaxitpeptit-protein 4/ Polime 5/ Đại cương kim loại 6/ Tổng hợp liên chương Tổng Câu % Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng câu Tổng điểm 3 (1 toán) (1 toán) 1( toán) 1( toán) 1(1 toán) 1(1 toán) 8(3toán) 8(3toán) điểm điểm 3 (1 toán) 1( toán) 1(1 toán) 8(3toán) điểm 2 2(2 toán) 00 6( toán) 1,5 điểm 2(1 toán) 2(1 toán) 00 7( toán) 1,75 điểm 00 1 0,75 điểm 14 35 14 35 20 10 40(13toán) 100 10,0 NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA THEO MA TRẬN TRÊN Câu 1: Este tạo thành từ axit no, đơn chức, mạch hở ancol no, đơn chức, mạch hở có CTCT chung A CnH2n+1COOCmH2m-1 B CnH2n-1COOCmH2m-1 C CnH2n-1COOCmH2m+1 D CnH2n+1COOCmH2m+1 Câu 2: Hợp chất X có công thức phân tử C 4H8O2 Số đồng phân tác dụng với NaOH mà không tác dụng với Na là: A Câu 3: Chất béo B C D A hợp chất hữu chứa C, H, O, N B trieste glixerol axit béo C este axit béo ancol đa chức D trieste glixerol axit hữu Câu 4: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3 Tên gọi X A etyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D propyl axetat Câu 5: Một este no, đơn chức, mạch hở (CnH2nO2 , n ≥ 2) thu 1,8 g H2O V lít CO2 (đktc) Giá trị V A 2,24 B 4,48 C 3,36 D 1,12 Câu 6: Phát biểu sai ? A Dầu thực vật chứa nhiều axit béo không no chúng thể hấp thụ dễ dàng không gây xơ vữa động mạch B Dầu thực vật tốt cho sức khỏe mỡ động vật C Dầu mỡ bôi trơn máy móc este glixerol với axit béo mà este etylen glicol với axit béo D Trong dầu thực vật chứa số vitamin cần thiết cho thể Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp este no, đơn chức, mạch hở cần dùng 30,24 lít O2 (đktc), sau phản ứng thu 48,4 gam khí CO2 Giá trịcủa m là: A 68,2 gam B 25 gam C 19,8 gam D 43 gam Câu 8: Xà phòng hóa hoàn toàn 2,225 kg tristearin (chứa 20% tạp chất) dung dịch NaOH thu lượng glixerol gam ? A 184gam B 92 gam C 178 gam Câu 9: Chất không tham gia phản ứng thủy phân là: A glucôzơ B Saccarozơ C Xenlulôzơ Câu 10: Chất lỏng hòa tan xenlulôzơ là: A benzen B ete C etanol D 276 gam D tinh bột D nước Svayde Câu 11: Lọai thực phẩm không chứa nhiều saccarôzơ là: A đường phèn B mật mía C mật ong Câu 12: Trong nhận xét đây, nhận xét không đúng? D đường kính A.Cho glucôzơ fructôzơ vào dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng xảy phản ứng tráng bạc B Glucôzơ fructôzơ tác dụng với hidro sinh sản phẩm C Glucôzơ fructôzơ tác dụng với Cu(OH)2 tạo lọai phức đồng D Glucôzơ fructôzơ có công thức phân tử giống Câu 13: Cho chất: glucôzơ, fructôzơ, saccarozơ, glixerol, xenlulôzơ Số chất bị thủy phân là: A B C D Câu 14: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO dung dịch NH3 (dư) khối lượng Ag tối đa thu A 16,2 gam B 10,8 gam C 21,6 gam D 32,4 gam Câu 15: Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu 86,4 gam Ag Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ cho khí CO2 thu hấp thụ vào nước vôi dư lượng kết tủa thu A 60g B 20g C 40g D 80g Câu 16: Xenluloz trinitrat điều chế từ xenluloz axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng Để có 29,7kg xenluloz trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric ( H%=90%) Giá trị m là: A 30 B 21 C 42 D 10 Câu 17: Amino axit loại hợp chất hữu A đơn chức B đa chức C tạp chức D đơn giản Câu 18: Dãy chất gồm amin A C2H5NH2, CH3NH2, C2H5NH3NO3 B H2NCH2COOH , C6H5NH2, C2H5NH2 C NH(CH3)2, C6H5NH2, C2H5NH2 D (CH3)3N, C6H5NH2, CH3OH Câu 19: Tri peptit hợp chất A mà phân tử có liên kết peptit B có liên kết peptit mà phân tử có gốc amino axit giống C có liên kết peptit mà phân tử có gốc amino axit khác D có liên kết peptit mà phân tử có gốc α-amino axit Câu 20: Cho 0,4 mol amin no, đơn chức tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu 32,6g muối Công thức phân tử amin là: A C2H5NH2 B CH3NH2 C C3H7NH2 D C4H9NH2 Câu 21: Dung dịch chất chất không làm đổi màu quỳ tím ? A CH3NH2 B H2N-CH2-COOH C HOOC-CH2-CH2-CH-COOH D H2N-[CH2]4-CH[NH2]COOH ‫ا‬ NH Câu 22: Thuốc thử dùng để phân biệt Gly – Ala – Gly Gly – Ala là: A dd HCl B Cu(OH)2/OH− C dd NaCl D dd NaOH Câu 23: 0,1 mol aminoaxit A có công thức (H2N) n CH2(COOH)m , phản ứng vừa đủ với 0,2 mol HCl Sản phẩm tạo thành phản ứng vừa hết với 0,3 mol NaOH Giá trị n, m là: A 1; B 1; C 2; D 2; Câu 24: Thủy phân hoàn toàn 32,55 gam tripeptit mạch hở (Ala-Gly-Ala) dung dịch NaOH (vừa đủ), sau phản ứng thu dung dịch X Cô cạn X thu m gam muối khan Giá trị m là: A 47,85 gam B 42,45 gam C 35,85 gam D 44,45 gam Câu 25: Nhận xét tính chất vật lí chung polime không đúng? A Hầu hết chất rắn, không bay hơi, nhiệt độ nóng chảy xác định B Khi nóng chảy, đa số polime cho chất lỏng nhớt, để nguội rắn lại gọi chất nhiệt dẻo C Một số polime không nóng chảy đun mà bị mà phân hủy, gọi chất nhiệt rắn D Polime không tan nước dung môi Câu 26: Sản phẩm trùng hợp buta – 1,3-dien với CN-CH=CH2 có tên gọi thông thường A cao su buna B cao su buna - S C cao su buna - N D cao su Câu 27: Trong ý kiến đây, ý kiến ? A Đất sét nhào nước dẻo, ép thành gạch ngói ; đất sét nhào nước chất dẻo B Thạch cao nhào nước dẻo, nặn thành tượng ; chất dẻo C Thủy tinh hữu ( plexiglas) cứng bền với nhiệt ; chất dẻo D Tính dẻo chất dẻo thể điều kiện định ; điều kiện khác, chất dẻo không dẻo Câu 28: Trong số polime sau đây; tơ tằm, sợi bông, len, tơ enang, tơ visco, nilon 6-6, tơ axetat Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là: A tơ tằm, sợi bông, nilon 6-6 C sợi bông, len, nilon 6-6 B sợi bông, len, tơ axetat D tơ visco, sợi bông, tơ axetat Câu 29: Phân tử khối trung bình PVC 750000 Hệ số polime hoá PVC A 12.000 B 15.000 C 24.000 D 25.000 Câu 30: Khối lượng thủy tinh hữu thu điều chế từ 15 kg metyl metacrylat với hiệu suất 90% ? A 13,5n (kg) B 135 kg C 150n (kg) D 13,5 (kg) Câu 31: Kim loại sau có độ cứng tất kim loại? A Vonfram B Crom C Sắt D Đồng Câu 32: Cặp gồm kim loại không tan dung dịch HNO3 đặc, nguội là: A Zn, Fe B Fe, Al C Cu, Al D Ag, Fe Câu 33: Để làm loại bột Cu có lẫn bột Al,Fe người ta ngâm hỗn hợp dung dịch muối X dư X có công thức: A Al(NO3)3.dư B Cu(NO3)2dư C AgNO3.dư D Fe(NO3)3dư Câu 34: Hoà tan 5,6 gam Fe dung dịch HNO loãng (dư), sinh V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V A 6,72 B 4,48 C 2,24 D 3,36 Câu 35: Trong bảng tuần hoàn , kim loại thuộc nguyên tố p xếp : A nhóm IA, IIA, IIIA B nhóm IIIA C nhóm IB đến VIIIB D Họ lantan họ actini Câu 36: Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO thu dung dịch X Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X dung dịch Y Dung dịch Y chứa: A Fe(NO3)2 B Fe(NO3)2 Cu(NO3)2 dư C Fe(NO3)3 D.Fe(NO3)3 Cu(NO3)2 dư Câu 37: Hòa tan hoàn toàn 28g Fe vào dung dịch AgNO3 dư khối lượng chăt rắn thu là: A 108g B 162g C 216g D 154g Câu 38: Mùi của cá gây bởi hỗn hợp amin số tạp chất khác Để khử mùi của cá, trước nấu nên: A ngâm cá thật lâu với nước để amin tan B rửa cá bằng giấm ăn C rửa cá bằng dung dịch xôđa, Na2CO3 D rửa cá bằng dd thuốc tím (KMnO ) để sát trùng Câu 39: Trong chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, etyl axetat, xenlulozơ, mantozơ Số chất hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường A B C Câu 40: Có thí nghiệm sau: (I) Nhúng sắt vào dung dịch AgNO3 (II) Cho mì ( mononatri glutamat ) vào dung dịch NaOH (III) Sục khí metylamin vào dung dịch FeCl3 (IV) Nhúng nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội Số thí nghiệm xảy phản ứng hoá học A B C D D ... hoá PVC A 12 .000 B 15 .000 C 24.000 D 25.000 Câu 30: Khối lượng thủy tinh hữu thu điều chế từ 15 kg metyl metacrylat với hiệu suất 90% ? A 13 ,5n (kg) B 13 5 kg C 15 0n (kg) D 13 ,5 (kg) Câu 31: Kim... kg axit nitric ( H%=90%) Giá trị m là: A 30 B 21 C 42 D 10 Câu 17 : Amino axit loại hợp chất hữu A đơn chức B đa chức C tạp chức D đơn giản Câu 18 : Dãy chất gồm amin A C2H5NH2, CH3NH2, C2H5NH3NO3... NaOH Câu 23: 0 ,1 mol aminoaxit A có công thức (H2N) n CH2(COOH)m , phản ứng vừa đủ với 0,2 mol HCl Sản phẩm tạo thành phản ứng vừa hết với 0,3 mol NaOH Giá trị n, m là: A 1; B 1; C 2; D 2; Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trận đề thi học kỳ 1 môn hóa 12 chính thức , Ma trận đề thi học kỳ 1 môn hóa 12 chính thức , Ma trận đề thi học kỳ 1 môn hóa 12 chính thức