SKKN một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả bảo quản cơ sở vật chất tại trường THPT định quán

35 345 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2016, 22:50

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI TRƢỜNG THPT ĐỊNH QUÁN I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục đào tạo thời đại giữ vai trò vô quan trọng Muốn công nghiệp hóa – đại hóa đất nước phải phát triển Giáo dục – đào tạo Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo rõ “ Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân” Để đáp ứng mục tiêu giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu cần thiết phục vụ cho công tác dạy học sở vật chất giữ vai trò quan trọng công văn số 4509/BGDĐT – GDTrH ngày 03/9/2015 Bộ GD-ĐT hướng dẫn thực nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015 – 2016 có nêu “ Sử dụng hiệu nguồn kinh phí ngân sách nhà nước kết hợp với nguồn huy động khác từ công tác xã hội hóa để tăng cường sở vật chất” Để đạt mục tiêu nêu trên, lý khách quan, công tác quản lý đóng vai trò quan trọng Công tác quản lý nhà trường bao gồm nhiều nội dung, nhiệm vụ, nhiệm vụ có vị trí quan trọng riêng biệt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Quản lý CSVC nhà trường nói chung, quản lý tài sản phòng học , lớp học nói riêng số nhiệm vụ Vì hoạt động dạy học giáo viên học sinh ( học sinh ) chủ yếu diễn phòng học Mọi tài sản phòng học từ phòng, bàn ghế, hệ thống bảng biểu trang trí lớp, bảng , hệ thống cửa sổ, hệ thống quạt… tài sản có tần số sử dụng ( số lượt sử dụng, số người sử dụng ) cao tất tài sản nhà trường Tài sản lớp học tập thể học sinh ( từ 30 đến 40 em ) sử dụng quản lý Thời gian sử dụng năm mà nhiều năm … Làm để nâng cao hiệu quản lý tài sản ? Đó vấn đề từ trước tới nay, trường THPT Định Quán nói riêng số trường địa bàn có vài biện pháp hiệu việc quản lý hạn chế Từ vấn đề nêu trên, chọn đề tài “Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu bảo quản sở vật chất trường THPT Định Quán” Mục đích nghiên cứu: Làm rõ thực trạng việc bảo quản CSVC trường THPT Định Quán; làm rõ nguyên nhân tồn đề số nguyên tắc giải pháp công tác quản lý nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác bảo quản CSVC trường THPT Đối tƣợng nghiên cứu: - Thực trạng công tác quản lý, bảo quản, sử dụng CSVC trường THPT Định Quán - Những giải pháp đạo công tác quản lý sử dụng CSVC trường THPT Định Quán Phạm vi nghiên cứu: - Xác định sở lý luận sở pháp lý số giải pháp nâng cao hiệu quản lý CSVC trường THPT - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý sử dụng CSVC trường THPT Định Quán - Đề xuất số giải pháp công tác quản lý sử dụng CSVC trường THPT giai đoạn Phƣơng pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phối hợp phương pháp sau: - Trò chuyện, vấn - Quan sát, điều tra thực tế, so sánh, thống kê quản lý CSVC năm học: 2014 – 2015, 2015 – 2016 trường THPT Định Quán II NỘI DUNG Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CSVC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Lý luận chung CSVC - Cơ sở vật chất tất phương tiện vật chất huy động vào việc giảng dạy, học tập hoạt động mang tính giáo dục khác để đạt mục đích giáo dục - Hệ thống CSVC nhà trường bao gồm công trình xây dựng, sân chơi, bãi tập, vườn thực nghiệm, trang thiết bị dạy học, thiết bị phục vụ thực hành môn học, phương tiện nghe – nhìn sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, phấn viết, bảng… 1.2 Cơ sở pháp lý việc quản lý CSVC - Chỉ thị 39/2007/CT-BGD&ĐT ngày 31 tháng năm 2007 Bộ giáo dục & đào tạo: “Các Sở Giáo dục Đào tạo tham mưu tích cực với lãnh đạo địa phương để tổ chức cung ứng sách giáo khoa, thiết bị dạy học cách kịp thời, đảm bảo đủ số lượng đạt yêu cầu chất lượng; rà soát, đánh giá số lượng, chất lượng, hiệu sử dụng thiết bị dạy học trường phổ thông”; Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm có nhiệm vụ : “Củng cố tăng cƣờng sở vật chất, thiết bị dạy học, phát triển mạng lƣới trƣờng, lớp học, phòng học môn, nhà công vụ cho giáo viên, thu hút nguồn lực cho xây dựng CSVC, trƣờng, lớp học, thiết bị giáo dục sách quy hoạch rõ ràng” Như vậy, vấn đề CSVC, quản lý CSVC Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đạo có hệ thống, khoa học nhằm đáp ứng đổi nội dung, phương pháp, không ngừng nâng cao chất lượng dạy học giai đoạn 1.3 Cơ sở lý luận việc quản lý CSVC 1.3.1 Khái niệm quản lý Quản lý hoạt động có ý thức người nhằm định hướng, tổ chức, sử dụng nguồn lực phối hợp hành động nhóm người hay cộng đồng người để đạt mục tiêu đề cách hiệu 1.3.2 Khái niệm quản lý CSVC Quản lý CSVC tác động có mục đích người quản lý nhằm xây dựng, phát triển sử dụng có hiệu hệ thống CSVC phục vụ đắc lực cho công tác giáo dục đào tạo 1.4 Cơ sở thực tiễn việc quản lý CSVC Thực tế cho thấy, tài sản chung thường, nhanh hỏng, nhanh hết, mà không rõ nguyên nhân Nhất tài sản phòng học, lớp học Những tài sản có tần số sử dụng cao nhất, có số người sử dụng nhiều tài sản nhà trường, chủ sử dụng lại lứa tuổi học sinh, ý thức bảo vệ tài sản nói chung, tài sản lớp học nói riêng nhiều hạn chế Đại đa số em chưa biết cách bảo vệ tài sản chung, hiếu động…hay làm hỏng, làm bẩn đồ dùng, bàn ghế…, tài sản phòng học.Giáo viên chủ nhiệm có ý thức giáo dục học sinh giữ gìn tài sản chung dừng mực độ giáo dục, tuyên truyền, chưa có biện pháp quản lý hữu hiệu Vì mà tuổi thọ CSVC phòng học không cao, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục nhà trường Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CSVC Ở TRƢỜN THPT ĐỊNH QUÁN 2.1.T nh h nh trƣờng lớp, giáo viên, học sinh trƣờng trung học phổ thông Định Quán năm học 2015 - 2016 - Đội ng quản lý STT CBQL Tuổi iệu trưởng, h Thâm Tr nh niên chuyên môn iệu trưởng độ Tr nh độ LLCT dƣỡng giáo dục QLGD Đ Th.S ( năm) Hiệu trưởng 42 20 Bồi Ngữ QLGD Sơ Trung CC cấp cấp X X Văn P.Hiệu trưởng 57 35 Toán X X P Hiệu trưởng 36 14 Ngữ X X Văn Qua điều tra cho thấy Hiệu trưởng nhà trường có trình độ chuyên môn Đại học sư phạm, công tác ngành 20 năm có thâm niên quản lý năm, có trình độ thạc s Quản lý Giáo dục học xong Trung cấp lý luận trị Các Phó Hiệu trưởng có trình độ chuyên môn Đại học sư phạm, có thâm niên quản lý giáo dục bồi dư ng công tác quản lý trường trung học phổ thông Nhìn chung đội ngũ quản lý trường THPT Định Quán đủ số lượng, mạnh chất lượng, đủ lực, trình độ để thực tốt công tác quản lý nhà trường Đội ng giáo viên T nh h nh đội ng giáo viên Số lƣợng Tuổi Tr nh độ Đảng viên Danh hiệu chuyên môn < 30 < 40 50 Đại học Thạc s CS T/Đ GV GV Cấp tỉnh Giỏi Giỏi cấp tỉnh cấp sở 63 45 10 75 24 11 36 Giáo viên nhà trường đạt chuẩn 100 , chuẩn 3.17 Phần lớn giáo viên nhà trường trẻ, có tâm huyết với nghề Tuy nhiên số giáo viên nghại đổi tuổi cao trình độ công nghệ thông tin hạn chế, nhiều có gây khó khăn cho phát triển nhà trường nh h nh trường lớp học sinh 10 cần thiết có nhu cầu sử dụng thường xuyên thiết bị này, phát huy hiệu sử dụng chúng học điều thiết yếu Để nâng cao nhận thức cho giáo viên, phó hiệu trưởng phụ trách CSVC TBDH cần phải thực công việc sau đây: - Xây dựng kế hoạch bảo quản giữ gìn sở vật chất thật cụ thể, hợp lý - Nâng cao vai trò GVCN việc hướng dẫn, nhắc nhở học sinh bảo quản, giữ gìn CSVC - Đoàn niên trường phát huy vai trò xung kích việc giữ gìn bảo quản CSVC - Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên gương mẫu việc giữ gìn, bảo quản CSVC như: tiết kiệm điện, nước, không xả rác… 3.1.2 Giải pháp thứ hai: Giao khoán tài sản cho tập thể lớp Quy tr nh giao khoán đƣợc tiến hành hành làm ba bƣớc : 21 Bƣớc – Bàn giao nhà trƣờng : Nhà trường giao khoán toàn CSVC - tài sản phòng học cho lớp gồm phòng học, trang thiết bị phòng, địa phận ranh giới đầu khóa học Mỗi năm học, nhà trường lại tiến hành kiểm kê, bàn giao tài sản, việc kiểm kê, bàn giao tài sản thực 02 lần/ năm ( lần thứ vào đầu năm học từ 13 đến 15/8 năm trước, lần thứ vào 20 đến 25/5 năm sau Việc kiểm kê, bàn giao nhằm đánh giá lại việc quản lý, sử dụng tài sản lớp năm qua tính khấu hao tài sản sử dụng Đồng thời nhận lại tài sản lớp học giao bảo vệ bảo quản tháng hè, đến trung tuần tháng lớp lại nhận lại tài sản phòng học từ nhà trường thực việc quản lý, sử dụng suôt năm học) Việc làm trở thành quy định, tiến hành liên tục từ năm học 2007 – 2008 đến nay.Thành phần tham gia bàn giao tài sản phòng học gồm BGH, kế toán nhà trường, GVCN lớp, đại diện phụ huynh lớp , bảo vệ nhà trường Nội dung bàn giao bao gồm: Số lượng thực trạng tài sản phòng học ( phòng, tường, hành lang, địa phận không gian) trang thiết bị phòng học GVCN, đại diện phụ huynh học sinh trực tiếp nhận Nội dung giao 22 nhận – kiểm kê ghi thành biên thông qua trước lớp , đại diện bên tham gia ký xác nhận Sau nhận bàn giao tài sản từ nhà trường xong, quản lý đạo GVCN tài sản phòng học hoàn toàn thuộc quyền quản lý, sử dụng tập thể lớp GVCN, phụ huynh học sinh lớp có trách nhiệm bảo quản tài sản giao, làm hỏng, làm tài sản phải kịp thời lập biên bản, báo bảo vệ nhà trường, chủ động tìm hiểu nguyên nhân, xác định trách nhiệm, báo cáo nhà trường đề xuất phương án xử lý, khắc phục, kết hợp với phụ huynh, học sinh lớp chủ động sửa chữa, đền bồi gia trị tài sản theo quy định Tập thể làm hỏng, tài sản việc sửa chữa, đền bồi bị trừ điểm thi đua theo quy định Nhà trường chịu trách nhiệm sửa chữa, bổ sung tài sản hỏng cố thiên tai, tuổi thọ sử dụng, tình bất khả kháng khác hi nhà trường, hay phận, tổ chức nhà trường muốn sử dụng tài sản lớp học phải thông qua GVCN lớp thực quy trình giao nhận tài sản từ GVCN Tài sản phòng học , thời điểm nào( theo biên 23 giao – nhận ) tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng thời điểm phải chịu trách nhiệm Bƣớc hai - Bàn giao lớp : Sau nhận tài sản từ nhà trường , vào nhiệm vụ, chức trách phân công , thực tế , GVCN tiến hành bàn giao tài sản cho cá nhân nhóm học sinh ( theo sơ đồ phân công chỗ ngồi ghi sổ chủ nhiệm ) Nội dung bàn giao thông báo tới phụ huynh học sinh hội nghị phụ huynh đầu năm Học sinh có quyền sử dụng tài sản lớp mà giáo viên chủ nhiệm giao cho đồng thời có trách nhiệm bảo vệ, làm vệ sinh… quản lý tài sản Nếu em làm hỏng phải sửa chữa , làm phải đền, thân không làm hỏng, làm mà người khác làm phải phát người đề nghị GVCN yêu cầu đền bồi bị trừ điẻm thi đua theo quy định bị hạ hạnh kiểm tùy theo mức độ nặng, nh Cách làm trên, nhà trường chấm dứt quan niệm “ cha chung không khóc” giáo viên, học sinh sử dụng nhìn nhận tài sản chung nhà trường Và thực tế cho thấy, hiệu việc giao khoán cao Tính từ tháng năm 24 2007 tới nay, sở vật chất trường – đ p, bàn ghế hư hỏng tình trạng học sinh cạo khắc, viết vẽ làm bẩn bàn ghế, tường… Bƣớc 3: Đo lƣờng thu thập liệu : Khảo sát trước sau áp dụng giải pháp giao khoán CSVC- tài sản phòng học : Qua khảo sát ( xem bảng 1): nhận thấy việc giao khoán toàn CSVC – tài sản lớp học tới người sử dụng cách làm thiết thực nâng cao chất lượng hiệu sử dụng, tuổi thọ CSVC- tài sản chung nhà trường.Đồng thời góp phần vào việc giáo dục đạo đức ý thức bảo vệ cuả công tinh thần trách nhiệm học sinh Nội dung giao khoán việc quản lý sử dụng tài sản lớp đến người sử dụng ( học sinh giáo viên chủ nhiệm ) cụ thể , chặt chẽ hiệu quản lý, sử dụng cao Bảng 1: So sánh thống kê số lượng tài sản hỏng – mất, hỏng trước sau áp dụng giải pháp giao khoánquyền tự chủ quản lý sử dụng tài sản lớp học: 25 Trƣớc Tên tài áp dụng Sau áp dụng giải pháp ( tính năm giải pháp gần nhất) Đối tƣợng sản 2006 - 2007 Tổn g H n g 2013- 2014 2014- 2015 Tổng H ng Tổng H n số số g số 2015-2016 làm Tổn H n h ng g g số Bàn 360 05 360 01 360 01 360 Tự hỏng ( ghế Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ lâu năm) học sinh Ghế 1200 40 1200 36 1200 38 1200 28 Tự hỏng nhựa Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái lâu năm 26 Học sinh Bảng 30 chống Cái 30 Cái 30 Cái 30 Cái lóa Bàn 30 ghế giáo Bộ 30 30 30 viên Hệ 480 66 480 10 480 12 480 Tự hỏng thống Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái lâu năm điện ( bóng đèn, quạt, 27 công tắc) Nhận xét cán giáo viên- nhân viên cấp Sau thực giao khoán quyền sử dụng quản lý tài sản cho lớp học, nhiều cán giáo viên, nhân viên phụ huynh nhà trường có nhận x t sau : - Bảo vệ nhà trường : Học sinh đ phá nhiều, bảo vệ nhàn hẳn liên tục xử lý điều tra, lập biên vụ việc làm hỏng tài sản lớp học, đ hẳn việc phải cài cửa sổ - Giáo viên chủ nhiệm : Chúng thấy thoải mái hơn, thấy thực chủ tài sản lớp mình, ý thức bảo vệ tài sản học sinh lớp nâng cao Chúng bị nhà trường gọi, mai bị nhà trường gọi việc học sinh làm hỏng, tài sản, không nhiều công sức điều tra nguyên nhân làm hỏng tài sản yêu cầu đền bù Cái chủ yếu nhàn hẳn khâu 28 Bản thân thực có trách nhiệm Cứ hỏng đâu làm hỏng người phải sửa chữa, phải đền bồi Thật đơn giản, nhàn - Bản thân ban giám hiệu nhà trường nhiều thời gian xử lý việc làm hỏng, tài sản Các em thật biết quý trọng tài sản chung, chí em biết làm cho lớp đ p hơn, “giàu hơn” Cụ thể, năm học 2015 – 2016 có lớp ( 11a1, 10a6, 10a8, 10a1) tự trang bị tivi đồng hồ treo tường cho lớp Kết luận Sở GD-ĐT Đồng Nai tra toàn diện trường THPT Định Quán ngày 7,8/10/2015 có đoạn “ Trường có khuôn viên rộng, cảnh quan môi trường xanh, đ p Có đủ phòng học để tổ chức dạy học hai buổi/ngày bồi dư ng, phụ đạo cho HS Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh Các trang thiết bị bảo quản tốt.” Tóm lại, kết thực tế cho thấy việc áp dụng giải pháp giao khoán tự chủ quản lý sử dụng tài sản lớp học tới tận tay người sử dụng giải pháp hữu ích 29 Khi áp dụng giải pháp quan sát thấy: Học sinh tích cực, tự giác việc giữ gìn công Các em chủ động quản lý tài sản giao Khi tài sản bị hỏng, việc xác định nguyên nhân trách nhiệm, xử lý đền bù tiến hành xác nhanh chóng Học sinh tự theo dõi, nhắc nhở lẫn Tinh thần trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm, bảo vệ nhà trường tăng lên Thay báo cáo tài sản lớp em bị hỏng, bị , giáo viên chủ nhiệm báo cáo tài sản hỏng, nguyên nhân nào, phương án kết xử lý Giáo viên môn tham gia vào công tác quản lý tài sản giáo viên chủ nhiệm Nhất vào cách tự giác tích cực phụ huynh học sinh lớp, ban đại diện cha m học sinh Hiện tượng tranh luận việc tìm nguyên nhân hỏng, tài sản chấm dứt, họp xử lý việc làm tài sản lớp học nhà trường giảm hẳn, không CSVC- tài sản lớp học dảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu dạy học giáo viên học sinh Công tác quản lý nhà trường, GVCN lớp nh nhàng hơn, hiệu 30 PHẦN ẾT LUẬN Giải pháp thực đem lại hiệu quản lý lớn nhà trường nhiều phương diện : quản lý sở vật chất, giáo dục tư tưởng đạo đức – ý thức cho cán giáo viên nhân viên, học sinh,nâng cao nhận thức phụ huynh học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý CSVC nhà trường nói chung, CSVC lớp học nói riêng : Về việc quản lý sở vật chất : Đảm bảo tuổi thọ CSVC - tài sản, phát huy hết hiệu sử dụng tài sản., thực hành tiết kiệm Tuổi thọ CSVC - tài sản, hiệu sử dụng cao góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu dạy – học nhà trường, đồng thời tiết kiệm cho nhà trường hàng chục triệu đồng tu sửa CSVC năm để góp phần kinh phí vào việc nâng cao hiệu công tác dạy – học hoạt động giáo dục nhà trường Về việc giáo dục tư tưởng- đạo đức - ý thức : Xóa bỏ tư tưởng cố hữu từ ngàn xưa “ Cha chung không khóc”, xây dựng tinh thần, ý thức làm chủ, sáng 31 tạo việc quản lý – sử dụng tài sản, lớp học giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh, ý thức cộng đồng trách nhiệm việc bảo quản giữ gìn tài sản, vệ sinh môi trường lớp học nói riêng, tài sản nhà trường nói chung Hình thành ý thức bảo vệ công, bảo vệ môi trường nhà trường xanh – – đ p Về công tác quản lý : Đây hình thức phát huy quan điểm “ Dân chủ, tập trung” công tác quản lý nhà nước Đảng ta Giải pháp quản lý phát huy cao độ tính dân chủ , huy động nhiều lực lượng học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh….cùng tham gia làm công tác quản lý cách tích cực, tự giác Mỗi người, tổ lớp tự quản lý tài sản giáo viên chủ nhiêm giao cho.Giáo viên chủ nhiệm lớp chủ động, sáng tạo tìm giải pháp quản lý tài sản lớp nhà trường giao Ban đại diện cha m học sinh lớp chủ động kết hợp với GVCN lớp quán tài sản lớp Từng phụ huynh tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ tài sản lớp cho em Các giáo viên môn giảng dạy lớp chịu trách nhiệm quản lý tài sản lớp với học sinh tiết dạy Bảo vệ nhà trường chịu trách nhiệm quản lý tài sản chung 32 Việc quản lý tài sản nhà trường phận, cá nhân quản lý mà tập thể tập thể quản lý, công khai minh bach, công khai số lượng, chất lượng tài sản, công khai hỏng hóc, mát, nguyên nhân đền bù, đối tượng, hình thức đền bù Vì vậy, tạo bầu không khí đoàn kết, thân thiện, hiệu quản lý cao hơn, khối lượng công việc quản lý san xẻ Để nâng cao hiệu công tác quản lý CSVC – tài sản lớp học, xin đề xuất số kiến nghị sau : Đối với nhà trường : Cần xây dựng quy chế định việc giao khoán quyền tự chủ việc sử dụng – quản lý CSVC- tài sản lớp học nói riêng, tài sản nhà trường nói chung Hằng năm có tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực tốt, rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân thực chưa tốt Đối với GVCN lớp: Cần cụ thể hơn, công bằng, khách quan việc giao khoán đến tổ, cá nhân lớp, tăng cường tính chặt chẽ, kịp thời, xác việc giao nhận tài sản xử lý vi phạm Đảm bảo 33 chế độ thông tin hai chiều với nàh trường phụ huynh học sinh Thường xuyên biểu dương khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân lớp thực tốt, rút kinh nghiệm tập thẻ, cá nhân thực chưa tốt Đối với phụ huynh học sinh : Tăng cường cộng đồng trách nhiệm với GVCN,với nhà trường việc giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, kịp thời xử lý,giải sai phạm theo quy định chung Định Quán, ngày 28 tháng 10 năm 2015 Người viết Hoắc Công Sơn 34 35 ... số biện pháp quản lý nâng cao hiệu bảo quản sở vật chất trường THPT Định Quán Mục đích nghiên cứu: Làm rõ thực trạng việc bảo quản CSVC trường THPT Định Quán; làm rõ nguyên nhân tồn đề số nguyên... Quán - Những giải pháp đạo công tác quản lý sử dụng CSVC trường THPT Định Quán Phạm vi nghiên cứu: - Xác định sở lý luận sở pháp lý số giải pháp nâng cao hiệu quản lý CSVC trường THPT - Phân tích,... tắc giải pháp công tác quản lý nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác bảo quản CSVC trường THPT Đối tƣợng nghiên cứu: - Thực trạng công tác quản lý, bảo quản, sử dụng CSVC trường THPT Định Quán -
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả bảo quản cơ sở vật chất tại trường THPT định quán , SKKN một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả bảo quản cơ sở vật chất tại trường THPT định quán , SKKN một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả bảo quản cơ sở vật chất tại trường THPT định quán

Từ khóa liên quan