Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS ở huyện cẩm khê tỉnh phú thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

129 1,045 3
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2016, 08:25

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÙI ĐỨC SAN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN CẨM KHÊ TỈNH PHÚ THỌ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÙI ĐỨC SAN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN CẨM KHÊ TỈNH PHÚ THỌ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo du ̣c Mã ngành: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS PHÍ THI ̣ HIẾU THÁI NGUYÊN - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Bùi Đức San i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu đề tài "Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục", đến hoàn thành phép bảo vệ luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy, cô khoa Tâm lý - Giáo dục, phận phụ trách sau đại học thuộc Phòng đào tạo trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tận tình giúp đỡ trình học tập Với tình cảm chân thành xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: TS Phí Thi ̣ Hiế u - người giúp đỡ, hướng dẫn suốt thời gian làm luận văn Mặc dù thân có nhiều cố gắng trình nghiên cứu song chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong dẫn quí thầy cô bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Phú Thọ, tháng năm 2016 Tác giả luận văn Bùi Đức San ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC BẢNG v MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn .5 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN THCS ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC .6 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Một số khái niệm .11 1.2.1 Giáo viên đội ngũ giáo viên 11 1.2.2 Bồi dưỡng giáo viên 11 1.2.3 Năng lực chuyên môn giáo viên .12 1.3 Lý luận bồi dưỡng giáo viên trung học sở đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục 17 1.3.1 Sự cần thiết hoạt động bồi dưỡng 17 1.3.2 Mục tiêu bồi dưỡng 18 iii 1.3.3 Nội dung bồi dưỡng 19 1.3.4 Phương pháp bồi dưỡng .23 1.3.5 Hình thức bồi dưỡng 24 1.4 Lý luận quản lý bồi dưỡng giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục 24 1.4.1 Hiệu trưởng trường THCS với chức quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục 24 1.4.2 Nội dung quản lý bồi dưỡng giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục 25 1.4.3 Mối quan hệ bồi dưỡng quản lý hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên trường trung học sở đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục 29 1.4.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý bồi dưỡng GV THCS đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục 31 Kết luận chương 34 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN THCS Ở HUYỆN CẨM KHÊ TỈNH PHÚ THỌ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC 35 2.1 Tổ chức khảo sát thực trạng 35 2.1.1 Mục đích khảo sát 35 2.1.2 Đối tượng khảo sát 35 2.1.3 Nội dung khảo sát 35 2.1.4 Phương pháp khảo sát 36 2.1.5.Vài nét khách thể khảo sát .36 2.2 Thực trạng bồi dưỡng giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục huyện Cẩm Khê 37 2.2.1 Nhận thức đội ngũ GV tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng NLCM cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục 37 2.2.2 Nội dung bồi dưỡng giáo viên 39 2.2.3 Phương pháp, hình thức bồi dưỡng giáo viên 42 iv 2.2.4 Kết bồi dưỡng giáo viên 46 2.3 Thực trạng quản lý bồi dưỡng giáo viên THCS huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục 51 2.3.1 Thực trạng quản lý kế hoạch bồi dưỡng giáo viên 51 2.3.2 Thực trạng quản lý xây dựng nội dung bồi dưỡng giáo viên 54 2.3.3 Thực trạng quản lý phương pháp bồi dưỡng giáo viên 57 2.3.4 Thực trạng quản lý hình thức bồi dưỡng giáo viên 59 2.3.5 Thực trạng quản lý sở vật chất phục vụ hoạt động bồi dưỡng 61 2.3.6 Thực trạng quản lý kiểm tra kết hoạt động bồi dưỡng 63 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quản lý bồi dưỡng NLCM cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục 66 2.5 Đánh giá chung kết quản lý bồi dưỡng giáo viên học kinh nghiệm 70 Kết luận chương 76 Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN THCS Ở HUYỆN CẨM KHÊ TỈNH PHÚ THỌ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC 78 3.1 Các nguyên tắc đề xuất 78 3.1.1 Đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 78 3.1.2 Đảm bảo tính kế thừa 78 3.1.3 Đảm bảo tính toàn diện 79 3.1.4 Đảm bảo tính hiệu .79 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục 80 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho giáo viên mục tiêu cốt lõi đổi căn, toàn diện giáo dục yêu cầu đặt cán quản lý, giáo viên bồi dưỡng lực chuyên môn 80 3.2.2 Cụ thể hoá nội dung, phương pháp, hình thức bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục kế hoạch bồi dưỡng 82 v 3.2.3 Xây dựng khung chương trình bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu giáo viên yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục 83 3.2.4 Khuyến khích hình thức bồi dưỡng “đồng nghiệp giúp đỡ đồng nghiệp” tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 86 3.2.5 Xây dựng tiêu chí tiến hành đánh giá kết bồi dưỡng giáo viên phương diện (phương pháp, hình thức bồi dưỡng…), nội dung bồi dưỡng .88 3.2.6 Tổ chức thi đua, khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục 91 3.3 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 92 3.4 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp .94 Kết luận chương 97 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 98 Kết luận 98 Khuyế n nghị 100 PHỤ LỤC vi DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT BD : Bồi dưỡng CBQL : Cán quản lý CNH : Công nghiệp hoá GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GV : Giáo viên HĐH : Hiện đại hoá NLCM : Năng lực chuyên môn QLGD : Quản lý giáo dục SGK : Sách giáo khoa THCS : Trung học sở iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê số lượng đội ngũ cá n bô ̣ quả n lý, giá o viên, trình độ đạt chuẩn, chuẩn CBQL, GV từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015 36 Bảng 2.2 Nhận thức GV tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng NLCM cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo 38 Bảng 2.3 Mức độ thực mức độ hiệu nội dung bồi dưỡng NLCM cho giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục 40 Bảng 2.4 Mức độ thực mức độ hiệu phương pháp bồi dưỡng NLCM cho giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục 43 Bảng 2.5 Ý kiến CBQL giáo viên đánh giá mức độ phù hợp hình thức bồi dưỡng NLCM cho giáo viên thực trường 45 Bảng 2.6 Thống kê công tác kiểm tra toàn diện Phòng GD&ĐT trường 49 Bảng 2.7 Thống kê kết kiểm tra giáo viên THCS hàng năm Phòng GD &ĐT huyện Cẩm Khê 50 Bảng 2.8 Thống kê chất lượng kiểm tra Phòng GD giáo viên THCS 50 Bảng 2.9 Thống kê hoạt động học tập nâng cao trình độ giáo viên 51 Bảng 2.10 Ý kiến CBQL GV đánh giá công tác lập Kế hoạch bồi dưỡng NLCM cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 52 Bảng 2.11 Ý kiến CBQL GV mức độ hiệu hoạt động quản lý xây dựng nội dung bồi dưỡng NLCM cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục 55 Bảng 2.12 Đánh giá CBQL GV hoạt động quản lý phương pháp bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục 58 Bảng 2.13 Mức độ hiệu công tác quản lý hình thức bồi dưỡng NLCM cho giáo viên 60 v 27 Phạm Hồng Quang (2013), Phát triển chương trình đào tạo giáo viên – vấn đề lí luận thực tiễn, tài liệu dành cho học viên chuyên ngành QLGD 28 Nguyễn Thị Nguyệt Quế (2010), Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên hiệu trưởng trường THCS thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục Trung tâm học liệu - Đại học Thái Nguyên, http://www.lrc-tnu.edu.vn 29 Quố c hô ̣i nước CHXH Viê ̣t Nam (2005), Luật giáo dục 2005 đã bổ sung sửa đổ i năm 2009, Nxb giáo du ̣c 30 Quỹ hòa bình phát triển Việt Nam (2012), Đề tài khoa học công nghệ độc lập cấp nhà nước ”Nghiên cứu đề xuất giải pháp cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông” mã số 01/2010, Hà Nội 31 Nguyễn Xuân Thanh (2013), Giáo trình kiểm tra tra giáo dục, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 32 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 việc Phê duyệt ''Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020" 33 Từ điể n Tiế ng Viê ̣t (1992), Viê ̣n khoa ho ̣c xã hội Viê ̣t Nam, trung tâm từ điể n ngôn ngữ, Hà Nô ̣i 34 Từ điể n Tiế ng Viê ̣t (1999), Nxb Văn hóa thông tin, Hà nô ̣i 35 Bùi Hải Vượng (2013), Quản lý hoạt động đổi phương pháp dạy học trường THCS phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh, Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục Trung tâm học liệu - Đại học Thái Nguyên, http://www.lrc-tnu.edu.vn 36 Phạm Viết Vượng (1997), Phương pháp luận khoa học, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 37 Phạm Viết Vượng (2007), Quản lý hành nhà nước quản lý ngành giáo dục đào tạo, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 38 Phạm Viết Vượng (2014), Giáo dục học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 104 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL, giáo viên) Kính thưa Quý Thầy/Cô! Để nghiên cứu thực trạng đề xuất biện pháp Quản lý hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường THCS địa bàn huyện Cẩm Khê đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục hiê ̣n nay, xin Thầy/Cô vui lòng cho biết ý kiến đánh giá nội dung (trả lời đánh dấu (x) vào ô tương ứng mà Thầy/Cô thấy phù hợp) Tuổi đời … ……… ; Giới tính…………….; Dân tộc……… Số năm công tác……………………………………………… Chức vụ nay…………………………………………… Trình độ chuyên môn đào tạo:……………………………… Trình độ quản lý giáo dục:…………………………… - Được học, bồi dưỡng quản lý từ năm:…………… Câu Thầy/cô đánh giá tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên cách đánh dấu (x) vào cột tương ứng với nội dung mà thầy/cô thấy phù hợp STT Nội dung đánh giá Thông qua hoạt động bồi dưỡng NLCM cho giáo viên để tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm đổi Đảng Nhà nước giáo dục Bồi dưỡng NLCM cho giáo viên thường xuyên sở để trang bị cho giáo viên kiến thức, kỹ Bồi dưỡng NLCM cho giáo viên thường xuyên để nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục Bồi dưỡng NLCM cho giáo viên sở để đánh giá chất lượng đội ngũ GV Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Không đồng ý Câu Thầy/Cô đánh giá mức độ thực mức độ hiệu nội dung bồi dưỡng NLCM cho giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục Mức độ thực STT Nội dung bồi dưỡng NLCM Rất TX Bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận lực Bồi dưỡng giáo viên đổi chương trình sách giáo khoa Bồi dưỡng lực tích hợp để dạy nội dung tích hợp Bồi dưỡng NL đánh giá xếp loại HS Bồi dưỡng lực làm việc đồng đội, phối hợp (học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, ) Bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh TX Đôi Ít Mức độ hiệu Không Rất hiệu Hiệu Bình Ít hiệu Không thường hiệu Mức độ thực STT Nội dung bồi dưỡng NLCM Rất TX Bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Bồi dưỡng kỹ lập KHDH Bồi dưỡng đổi PPDH Bồi dưỡng nội dung đổi kiểm 10 tra đánh giá xếp loại học sinh Bồi dưỡng cách thức tổ chức sinh hoạt 11 chuyên môn, nhóm chuyên môn Bồi dưỡng lực sử dụng phương tiện kỹ thuật mới, khai thác 12 ứng dụng công nghệ thông tin dạy học,… TX Đôi Ít Mức độ hiệu Không Rất hiệu Hiệu Bình Ít hiệu Không thường hiệu Câu Thầ y/ cô hãy đánh giá mức độ thực mức độ hiệu phương pháp bồi dưỡng NLCM cho giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục Mức độ thực STT Phương pháp bồi dưỡng lực chuyên môn Thuyết trình báo cáo viên Thuyết trình kết hợp với minh hoạ hình ảnh Thuyết trình kết hợp với luyện tập thực hành Nêu vấn đề, thảo luận theo nhóm Nêu tình huống, tổ chức giải theo nhóm Nêu vấn đề, cá nhân tự nghiên cứu tài liệu, trình bày báo cáo Toạ đàm, trao đổi Phối hợp phương pháp Rất TX TX Đôi Ít Mức độ hiệu Không Rất bao hiệu Hiệu Bình Ít hiệu Không thường hiệu Câu Thầ y/cô hãy đánh giá mức độ phù hợp hình thức bồi dưỡng NLCM cho giáo viên thực trường Hình thức bồi dưỡng lực chuyên môn STT Bồi dưỡng thông qua lớp tập huấn theo kế hoạch Sở, phòng Giáo dục Đào tạo Bồi dưỡng tập trung cụm trường theo kế hoạch phòng Giáo dục Đào tạo Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trường Bồi dưỡng thông qua việc tự học cán giáo viên (thông qua giáo trình, tài liệu cung cấp) Rất phù Phù Bình Ít phù Không hợp hợp thường hợp phù hợp Câu Thầy/Cô đánh giá công tác lập Kế hoạch bồi dưỡng NLCM cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục STT Các tiêu chí Lồng ghép Kế hoạch, Chương trình công tác hàng năm nhà trường Hiệu trưởng có riêng Kế hoạch, Chương trình bồi dưỡng NLCM cho giáo viên hàng năm dựa văn đạo đổi toàn diện giáo dục Chỉ đạo tổ chuyên môn khảo sát, lấy kiến nhu cầu cần bồi dưỡng giáo viên trước lập kế hoạch bồi dưỡng NLCM cho GV Chỉ đạo lập kế hoạch xây dựng nội dung bồi dưỡng NLCM cho giáo viên Chỉ đạo lập kế hoạch xây dựng phương pháp bồi dưỡng NLCM cho giáo viên Chỉ đạo lập kế hoạch xây dựng hình thức bồi dưỡng NLCM cho giáo viên Chỉ đạo việc lập kế hoạch kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng NLCM cho giáo viên Lập kế hoạch đầu tư sở vật chất phục vụ hoạt động bồi dưỡng Lập kế hoạch thành lập đội ngũ báo cáo viên; mời chuyên gia tham gia hoạt động bồi dưỡng Tốt Khá Trung bình Yếu Câu Thầ y/cô hãy cho ý kiế n mức độ hiệu hoạt động quản lý nội dung bồi dưỡng NLCM cho giáo viên trường đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục STT Quản lý xây dựng nội dung bồi dưỡng NLCM Xây dựng nội dung bồi dưỡng theo văn đạo đổi giáo dục Đảng Nhà nước Chỉ đạo khảo sát nhu cầu giáo viên những kiến thức, kỹ cần trang bị để đáp ứng yêu cầu dạy học Chỉ đạo xây dựng nội dung bồi dưỡng tập trung vào kiến thức nhằm nâng cao lực dạy học giáo viên (Xây dựng kế hoạch dạy học; bồi dưỡng phương pháp dạy học, kỹ đánh giá xếp loại học sinh; kỹ quản lý hồ sơ sổ sách) Chỉ đạo xây dựng nội dung bồi dưỡng tập trung vào kiến thức nhằm nâng cao lực giáo dục (xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục; giáo dục qua môn học; kỹ đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh, ) Chỉ đạo xây dựng nội dung bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục cho giáo viên (kỹ tổ chức hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh; kỹ tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, ) Chỉ đạo xây dựng nội dung bồi dưỡng kiến thức, phương pháp, kỹ dạy học giáo dục học sinh giáo viên đề xuất Chỉ đạo xây dựng nội dung bồi dưỡng bám sát mục tiêu đổi toàn diện giáo dục Tốt Khá Trung bình Yếu Câu Thầ y cô hãy đánh giá hoạt động quản lý phương pháp bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục STT Quản lý phương pháp bồi dưỡng lực chuyên môn Chú trọng đến việc tăng cường khả tương tác giáo viên tham gia bồi dưỡng Chú trọng đến khả tự học, tự nghiên cứu giáo viên khả phát triển lực riêng giáo viên Tôn trọng tính sáng tạo cá nhân giáo viên tham gia bồi dưỡng Coi trọng trách nhiệm quyền hạn GV; đề cao tinh thần làm việc tập thể tổ chức hoạt động bồi dưỡng NLCM cho giáo viên Tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu phương pháp bồi dưỡng sau đợt tổ chức bồi dưỡng NLCM cho giáo viên Chỉ đạo lựa chọn phương pháp bồi dưỡng phù hợp với nội dung bồi dưỡng Mức độ hiệu Tốt Khá Trung bình Yếu Câu Thầ y cô hãy đánh giá mức độ hiệu công tác quản lý hình thức bồi dưỡng NLCM cho giáo viên STT Mức độ hiệu Quản lý hình thức bồi dưỡng lực chuyên môn Chỉ đạo tổ chức hoạt động bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch Sở, phòng Giáo dục Đào tạo; nhà trường Chỉ đạo tổ chức thực bồi dưỡng thường xuyên tổ chuyên môn Tổ chức toạ đàm, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với trường bạn cụm sinh hoạt chuyên môn liên trường Mời chuyên gia, giáo viên có lực chuyên môn tốt làm giảng viên, báo cáo viên tổ chức bồi dưỡng NLCM cho giáo viên Tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu hình thức bồi dưỡng sau đợt tổ chức bồi dưỡng NLCM cho giáo viên Tốt Khá Trung bình Yếu Câu Thầ y/cô hãy đánh giá độ thực công tác quản lý sở vật chất phục vụ hoạt động bồi dưỡng NLCM cho giáo viên STT Quản lý sở vật chất phục vụ bồi dưỡng NLCM cho giáo viên Có kế hoạch đầu tư phân bổ ngân sách phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng NLCM cho giáo viên Chỉ đạo rà soát nhu cầu bổ sung sở vật chất từ đầu năm học Chỉ đạo phận chuyên môn kịp thời mua sắm trang thiết bị dạy học phục vụ cho hoạt động chuyên môn giáo viên; cho phòng học môn Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng trang thiết bị nhà trường Xây dựng quy chế chi chế độ báo cáo viên, giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng NLCM công khai trước tập thể giáo viên Có chế độ động viên, khen thưởng kịp thời giáo viên có lực, tích cực tham gia hoạt động bồi dưỡng NLCM nhà trường Thường xuyên rút kinh nghiệm đánh giá việc sử dụng sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đầu tư ngân sách cho hoạt động bồi dưỡng NLCM cho giáo viên Tốt Khá Trung bình yếu Câu 10 Thầ y/cô hãy đánh giá mức độ thực hiện, mức độ hiệu công tác quản lý kiểm tra kết hoạt động bồi dưỡng NLCM cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục STT Phương pháp bồi dưỡng lực chuyên môn Phòng Giáo dục Đào tạo, ban giám hiệu nhà trường tổ chức đoàn kiểm tra hoạt động bồi dưỡng NLCM cho GV đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục đào tạo Lồng ghép nội dung kiểm tra hoạt động bồi dưỡng NLCM cho giáo viên với nội dung kiểm tra khác Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra nội dung bồi dưỡng liên quan đến đổi toàn diện giáo dục đào tạo Tổ chức buổi họp đánh giá, rút kinh nghiệm sau đợt kiểm tra hoạt động bồi dưỡng NLCM cho giáo viên Có biện pháp đạo, điều chỉnhhoạt động bồi dưỡng NLCM sau đợt kiểm tra Rất TX Mức độ thực Đôi TX Ít khi Không Rất hiệu Mức độ hiệu Hiệu Bình Ít thường hiệu Không hiệu Câu 11 Thầ y/cô hãy đánh giá mức độ tác động yếu tố đến hiệu quản lý hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Yếu tố tác động STT Nhận thức cấp quản lý cần thiết hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Nhận thức giáo viên hoạt động bồi dưỡng NLCM Việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn giáo viên Việc tổ chức, đạo cấp quản lý giáo dục hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên Nội dung, phương pháp hình thức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Năng lực đội ngũ báo cáo viên Cơ sở vật chất, điều kiện phương tiện phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng NLCM Kinh phí đầu tư cho hoạt động bồi dưỡng NLCM cho giáo viên Hoạt động giám sát, kiểm tra đánh giá kết bồi dưỡng Trân trọng cảm ơn thầy, cô! Rấ t nhiề u Nhiề u Í t Không Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL giáo viên ) Để góp phần cải thiện thực trạng việc bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên THCS, xin Thầ y/cô vui lòng đánh giá tính cấp thiết tính khả thi biện pháp bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên cấp THCS địa bàn huyện Cẩ m Khê đáp ứng yêu cầ u đổ i bản, toàn diện giáo du ̣c (Đánh dấu (x) vào ô tương ứng mà Thầy/cô thấy phù hợp) Mức độ cần thiết Các biện pháp STT Rất cần thiết Nâng cao nhận thức cho giáo viên mục tiêu cốt lõi đổi toàn diện giáo dục yêu cầu đặt cán quản lý, giáo viên bồi dưỡng lực chuyên môn Cụ thể hoá nội dung, phương pháp, hình thức bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục kế hoạch bồi dưỡng Mức độ khả thi Cần Không Rất thiêt cần thiết khả thi Khả thi Không khả thi Mức độ cần thiết Rất Các biện pháp STT cần thiết Cần Không Rất thiêt cần thiết khả thi Xây dựng khung chương trình bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu giáo viên yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục Khuyến khích hình thức bồi dưỡng “đồng nghiệp giúp đỡ đồng nghiệp” tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Xây dựng tiêu chí tiến hành đánh giá kết bồi dưỡng giáo viên phương diện (phương pháp, hình thức bồi dưỡng…), nội dung bồi dưỡng Tổ chức thi đua, khen thưởng nhằm động viên, Mức độ khả thi khuyến khích giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục Xin chân thành cảm ơn! Khả thi Không khả thi ... sở lý luận quản lý bồi dưỡng giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu. .. cứu sở lý luận quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục 5.2 Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi. .. với chức quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục 24 1.4.2 Nội dung quản lý bồi dưỡng giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS ở huyện cẩm khê tỉnh phú thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục , Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS ở huyện cẩm khê tỉnh phú thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục , Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS ở huyện cẩm khê tỉnh phú thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn