Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công áp dụng cho cống số 6 đê chã, huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên

81 350 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2016, 14:01

L IC M N Lu n v n Th c s k thu t chuyên ngành Qu n lý xây d ng v i đ tài: “Nghiên c u gi i pháp qu n lý ch t l ng công trình giai đo n thi công áp d ng cho c ng s đê Chã, huy n Ph Yên, t nh Thái Nguyên” đ đ c a Phòng t o i h c Sau ngh Qu n lý xây d ng - Tr ng c hoàn thành v i s giúp i h c, Khoa Công trình, B môn Công i h c Th y l i, th y cô giáo, b n bè, đ ng nghi p gia đình H c viên xin cám n chân thành đ n Lãnh đ o Chi c c Th y l i Phòng, ch ng l t, bão Thái Nguyên, th y cô cán b c quan khác h t lòng giúp đ cho h c viên hoàn thành Lu n v n c bi t, h c viên xin cám n sâu s c đ n PGS.TS Nguy n Tr ng T tr c ti p h ng d n, giúp đ t n tình cho h c viên trình th c hi n Lu n v n V i th i gian trình đ h n ch , tác gi không th tránh kh i nh ng thi u sót r t mong nh n đ ch ng d n đóng góp ý ki n c a th y cô giáo, c a đ ng nghi p Hà N i, ngày tháng 11 n m 2015 TÁC GI Ma V n Tr ng L I CAM OAN Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n s n ph m nghiên c u c a riêng cá nhân Các s li u k t qu lu n v n hoàn toàn trung th c ch a đ c ng b công trình nghiên c u tr lu n v n đ c c thông tin trích c ghi rõ ngu n g c Hà N i, ngày tháng 11 n m 2015 TÁC GI Ma V n Tr ng M CL C M CH U .1 NG 1: T NG QUAN V QU N LÝ CH T L NG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI O N THI CÔNG .4 1.1 M t s khái ni m 1.1.1 Ch t l ng công trình .4 1.1.2 Qu n lý ch t l 1.2 ng giai đo n thi công công trình c m công trình th y l i 1.3 Công tác qu n lý ch t l ng công trình Th y l i giai đo n hi n đ a bàn t nh Thái Nguyên 1.4 Yêu c u nâng cao ch t l K t lu n ch CH ng thi công công trình 10 ng .11 NG 2: C S NGHIÊN C U QU N LÝ CH T L NG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI O N THI CÔNG 12 2.1 C s nghiên c u v ch t l ng công trình .12 2.1.1 C s lý thuy t 12 2.1.2 C s pháp lý 12 2.2 c m c a thi công công trình Th y l i m i liên quan t i ch t l ng công trình 15 2.3 Yêu c u qu n lý ch t l ng thi công công trình c ng 16 2.3.1 Ki m soát ch t l ng v t li u 16 2.3.2 Ki m soát ch t l ng h móng .16 2.3.3 Ki m soát ch t l ng thi công đóng c c 17 2.3.4 Ki m soát ch t l ng c p pha 17 2.3.5 Ki m soát ch t l ng c t thép .17 2.3.6 Ki m soát ch t l ng bê tông 18 2.3.7 Ki m soát ch t l ng đ t đ p 20 2.3.8 Ki m soát ch t l ng kh p n i .20 2.4 Nh ng s c th ng g p giai đo n thi công công trình th y l i 20 2.4.1 M t s khái ni m v s c công trình .20 2.4.2 M t s nguyên nhân s c th ng g p giai đo n thi công xây d ng 21 2.5 Các nhân t nh h ng đ n ch t l ng công trình 22 2.5.1 Các y u t nh h ng đ n ch t l ng công trình 22 2.5.2 Các y u t nh h ng đ n công tác qu n lý ch t l K t lu n ch CH NG 3: ng công trình 24 ng .29 XU T GI I PHÁP QU N LÝ CH T L NG CÔNG TRÌNH C NG S Ê CHÃ TRONG GIAI O N THI CÔNG 30 3.1 Gi i thi u chung v công trình 30 3.1.1 Gi i thi u chung: .30 3.1.2 M c tiêu, nhi m v c a công trình 30 3.1.3 V trí đ a lí, u ki n t nhiên 30 3.1.4 Các thông s k thu t ch y u c a C ng 33 3.1.5 Th c tr ng qu n lý ch t l ng thi công c ng s 35 3.2 Gi i pháp t ch c, qu n lý đ b o đ m nâng cao ch t l ng công trình 37 3.2.1 C s đ xu t đ xu t gi i pháp 37 3.2.2 Trách nhi m c a bên giai đo n thi công: 38 3.2.3 Công tác qu n lý ch t l ng v t t 43 3.2.4 Công tác nghi m thu .48 3.2.5 Qu n lý ch t l K t lu n ch ng thi công c ng 52 ng .71 K T LU N VÀ KI N NGH 72 TÀI LI U THAM KH O 74 DANH M C CÁC S S đ 2.1 S đ qu n lý ch t l ng thi công công trình c ng 16 S đ 3.1 S đ qu n lý ch t l ng giai đo n thi công 38 S đ 3.3 S đ qu n lý, ki m tra kh i l ng, ch t l ng v t t đ a vào thi công 48 S đ 3.4 S đ quy trình nghi m thu công vi c xây d ng .48 S đ 3.5 S đ quy trình nghi m thu hoàn thành giai đo n xây l p 49 cho phép đ t 50 S đ 3.6 S đ quy trình nghi m thu hoàn thành công trình đ a vào s d ng 50 S đ 3.7 S đ qu n lý ch t l ng thi công c ng s đê Chã 53 S đ 3.8 S đ qu n lý ch t l ng h móng 53 S đ 3.9 S đ qu n lý ch t l ng c c bê tông c t thép 53 S đ 3.10 S đ qu n lý ch t l ng đ bê tông lót 55 S đ 3.11 S đ qu n lý ch t l ng c p pha, c t thép móng .57 S đ 3.12 S đ qu n lý ch t l ng đ bê tông đáy c ng 60 S đ 3.13 S đ qu n lý ch t l ng c p pha, c t thép t S đ 3.14 S đ qu n lý ch t l ng đ bê tông t S đ 3.15 S đ qu n lý ch t l ng thi công kh p n i PVC KN 64 S đ 3.16 S đ qu n lý ch t l ng đ t đ p 64 S đ 3.17 S đ qu n lý ch t l ng ván khuôn t m lát 65 S đ 3.18 S đ qu n lý ch t l ng đ bê tông t m lát 66 S đ 3.19 S đ qu n lý ch t l ng lát mái 66 S đ 3.20 S đ qu n lý ch t l ng c p pha, c t thép giàn van 67 S đ 3.21 S đ qu n lý ch t l ng đ bê tông c t, sàn công tác, lan can 68 S đ 3.22 S đ qu n lý ch t l ng l p đ t máy đóng m c a van thép 69 S đ 3.23 S đ qu n lý ch t l ng đ bê tông hoàn tr m t đê 70 ng, tr n c ng .61 ng, tr n c ng 62 DANH M C CÁC B NG BI U B ng 3.1 L p đ t 31 B ng 3.2 L p đ t 32 B ng 3.3 B ng t ng h p trình đ chuyên môn s n m kinh nghi m cán b Ban qu n lý d án Th y l i đê u .35 B ng 3.4: Tiêu chu n đánh giá v t li u ph i tr n t i công tr ng 55 B ng 3.5: Yêu c u ki m tra c t pha 57 B ng 3.6: Yêu c u ki m tra c t thép 58 DANH M C CÁC HÌNH V Hình 3.1 M t c t ngang đ i di n c ng 33 Hình 3.2 M t c t d c c ng .34 M U Tính c p thi t c a đ tài Trong nh ng n m g n d án đ u t xây d ng công trình Nguyên không ng ng t ng v s l t nh Thái ng quy mô Các công trình đ a s d ng s góp ph n an sinh xã h i, góp ph n thúc đ y trình phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Tuy nhiên bên c nh nh ng k t qu đ t đ l c, công tác qu n lý ch t ng xây d ng công trình b c l nhi u y u d n đ n ch t l ng công trình không đ m b o, làm cho d án đ u t hi u qu gây lãng phí ngân sách nhà n c D án xây m i c ng s đê Chã, c ng s đê Chã c ng s đê Sông Công huy n Ph Yên có nhi m v tiêu úng cho 1178ha ru ng c a xã Tân H ng, ông Cao, Thu n Thành, Trung Thành huy n Ph Yên, riêng c ng s tiêu úng thêm cho khu công nghi p thu c xã Thu n Thành, Trung Thành 200ha Thúc đ y phát tri n kinh t xã h i, nâng cao đ i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân, phù h p v i ch tr ng, đ ng l i, sách c a ng Nhà n toàn cho công trình, đ a công trình s d ng đ t đ công tác qu n lý ch t l c đ m b o an c hi u qu nh mong mu n ng giai đo n thi công c n ph i đ c th c hi n t t V i mong mu n đóng góp mu n đóng góp ki n th c tích l y đ trình h c t p vi c giúp ch đ u t qu n lý ch t l c ng giai đo n thi công, tác gi ch n đ tài “Nghiên c u gi i pháp qu n lý ch t l ng công trình giai đo n thi công áp d ng cho c ng s đê Chã, huy n Ph Yên, t nh Thái Nguyên” đ làm đ tài lu n v n t t nghi p khóa h c c a M c đích nghiên c u Nghiên c u đ xu t gi i pháp t ch c, qu n lý giám sát đ b o đ m nâng cao ch t l ng giai đo n thi công áp d ng cho c ng s đê Chã huy n Ph Yên, t nh Thái Nguyên Ý ngh a khoa h c th c ti n a Ý ngh a khoa h c Nghiên c u h th ng nh ng v n đ lý lu n liên quan đ n công tác qu n lý ch t l ng giai đo n thi công công trình th y l i, t rút nh ng h c kinh nghi m cho b n thân nh ng lý lu n chung công tác qu n lý ch t l ng giai đo n thi công áp d ng cho c ng s đê Chã b Ý ngh a th c ti n T nh ng k t qu đ t đ lý ch t l c làm c s cho h c viên có thêm ki n th c v qu n ng giai đo n thi công công trình th y l i t ph c v t t h n cho công vi c giúp cho ch đ u t qu n lý ch t l công trình khác đ c t t h n it ng ph m vi a it it ng giai đo n thi công ng nghiên c u ng nghiên c u c a đ tài nguyên nhân công trình c ng bê tông c t thép không đ t ch t l ng ho c x y s c xây d ng t áp d ng bi n pháp qu n lý ch t l ng giai đo n thi công áp d ng cho c ng s đê Chã huy n Ph Yên, t nh Thái Nguyên b Ph m vi nghiên c u Các công trình th y l i công trình xây m i c ng s đê Chã, huy n Ph Yên, t nh Thái Nguyên Ph ng pháp nghiên c u Lu n v n áp d ng ph - Ph ng pháp nghiên c u sau: ng pháp k th a: Nghiên c u k th a bi n pháp qu n lý ch t l giai đo n thi công c a công trình th y l i công trình c ng d ng i đê thi công, tài li u công b - Ph ng pháp u tra, kh o sát th c t : ánh giá công tác qu n lý ch t l ng th c hi n đ rút nh ng h c kinh nghi m - Ph ng pháp th ng kê, phân tích, so sánh, t ng h p - Ph ng pháp h th ng đ i chi u v i v n b n pháp quy v qu n lý ch t l - Ph ng pháp chuyên gia ng K t qu d ki n đ t đ c - H th ng hóa c s lý lu n bi n pháp qu n lý ch t l ng giai đo n thi công công trình th y l i - Ch nh ng thi u sót, b t c p công tác qu n lý ch t l đo n thi công d n đ n công trình th y l i có ch t l ng giai ng th p không đ m b o yêu c u đ t - Nghiên c u, đ xu t m t s gi i pháp có c n c khoa h c, phù h p kh thi v i u ki n th c ti n thi công c a công trình c ng đê Chã huy n Ph Yên t nh Thái Nguyên 60 Ph Công tác c n ng pháp ki m tra Yêu c u c a T n su t ki m tra ki m tra ki m tra thi t Thép ch Xác đ nh v trí, kích chi ti t đ t th c s l ng b ng s n bi n pháp thích h p N i bu c Quan sát b ng m t th c t thép t yêu c u thi t Tr c đ bê k m b o đo n ch ng n i ng, đo b ng m t tông Trong sau t o khung c t thép L p d ng Quan sát b ng m t th c t thép ng o b ng th c L p d ng k Quá trình t h p thu t.Ch ng lo i, v trí c t thép c a k t kích th Con kê, v t B ng m t, đo b ng th c c thi t k Sai c u l ch ph m vi quy đ nh nghi m thu m b o qui đ nh Quá trình t h p kê c t thép Ki m tra n t theo Theo qui đ nh cho t ng Quá trình l p Chi u dày l p bê tông TCXD 240-2000 lo i k t c u d ng nghi m b ov c t thu thép Thay đ i Theo tính toán Khi g p khó kh n c n thay c t thép Tr c gia công c t thép * Thi công đ bê tông đáy c ng: Quy trình qu n lý ch t l ng th c hi n theo s đ 3.12 C T, TVGS VTC đ BT, C T, TVGS Ki m tra v t li u, ki m tra, đ t B o d ng t l c p ph i t Nghi m thu S đ 3.12 S đ qu n lý ch t l ng đ bê tông đáy c ng 61 + V t li u dùng đ bê tông đáy M250# dày 0,5m: Cát vàng; Xi m ng Hoàng Th ch PCB 30; đá d m (1x2) T l c p ph i cho 01 m3 bê tông đáy c ng M 250# đá (1x2) đ s t (2-4): n (1x2): 0,903m3, cát vàng: 0,489 m3, xi m ng: 335,175kg, c s ch 189,625 lít - Yêu c u đ n v thi công đ m bê tông b ng đ m dùi đ m bàn + T i t ng ch đ m th i h n ch n đ ng t 30” - 40” không th y bê tông lún n a, xu t hi n n c xi m ng n i m t bê tông m i Khi rút đ m ph i rút t t vuông góc v i m t ph ng đ m đ không t o thành l bê tông Sau đ m dùi xong ti n hành đ m m t b ng đ m bàn Kho ng cách gi a v trí đ m li n ph i đ c ch ng lên 3-5cm Th i gian đ m t i m i v trí t 5-8 giây + Bê tông thi công kho ng 3-4h b t đ u cho ti n hành b o d b ng ph ng pháp t i n c lên b m t bê tông đ c gi ng B o d ng m liên t c kho ng th i gian không h n ngày Sau đ bê tông t 2-3 ngày, bê tông đ t c đ c góc c nh c a k t c u m i đ + Ch t l ng bê tông: ng đ đ c ng, gi c tháo c p pha thành s t đ m b o TCXDVN 374-2006, đ đ ng nh t c a bê tông: m u th l y t m tr n khác gi ng nhau, đ ch ng th m n c c đ m b o TCVN 3116-1993, c ng đ nén đ m b o TCVN 3118-1993, ng đ kéo u n đ m b o TCVN 3119-1993 b Ph n t ng, tr n c ng, c a vào, ra: * Thi công c t thép, c p pha: Quy trình qu n lý ch t l ng th c hi n theo s đ 3.13 VTC bu c c t thép, ghép c p pha C T, TVGS ki m tra, đ t Nghi m thu S đ 3.13 S đ qu n lý ch t l ng c p pha, c t thép t ng, tr n c ng + Yêu c u đ n v thi công gia công c t thép b ng máy c t u n liên h p theo yêu c u thi t k C t thép móng đ có đ đ c bu c b ng dây thép m m 1mm, n i c t thép ng kính >10mm b ng hàn h quang Chi u dài đ ng hàn 10d, chi u cao ng hàn >3,5mm, hàn m t m t Yêu c u bu c thép xong không đ c l i d m 62 lên tránh sai sót, xê d ch, ph i có kê bê tông đ đ m b o l p b o v c t thép bê tông + C t thép đ t xong ti n hành ghép c p pha b ng c p pha thép đ nh hình - Kho ng cách thép gi a l p l p d i, v trí ch u l c c a c t thép, v trí thép t i c p pha + C p pha t ng cao 1,95m, c p pha tr n c ng r ng 1,4m, n đ nh bôi m t l p d u th i đ đ m b o tháo l p không gây h h i cho bê tông: + C p pha thép đ đ c c đ nh b ng ch ng, h v ng có th c gia c thêm b ng đai đ đ m b o ch c ch n trình đ , đ m bê tông cho kích th c v trí ván khuôn không b thay đ i + C p pha ghép ph i kín khít đ tránh m t n + Thép đ ph c xi m ng c l y m u g i v đ n v thí nghi m b ng ph ng pháp th kéo, ng pháp th u n theo TCVN 197 - 85 TCVN - 85 + Thép b o đ m đ ng kính, đ t bu c đ s l ng v trí hình d ng theo TCVN - 4453 - 95 + Thép s d ng thép Thái Nguyên đ m b o tiêu chu n k thu t ,đ m b o ch ng lo i, quy cách theo yêu c u thi t k , tuân th tiêu chu n Vi t Nam: TCVN 6285: 1997-Thép c t bê tông- Thép v n TCVN 6286: 1997-Thép c t bê tông- L i thép hàn * Thi công bê tông: Quy trình qu n lý ch t l C T, TVGS Ki m tra v t li u, t l c p ph i t VTC đ bê tông, b od ng S đ 3.14 S đ qu n lý ch t l ng th c hi n theo s đ 3.14 C T, TVGS ki m tra, đ t Nghi m thu ng đ bê tông t ng, tr n c ng Yêu c u đ n v thi công: + V t li u dùng đ bê tông M250#: Cát vàng; Xi m ng Hoàng Th ch PCB 30; đá d m (1x2): T l c p ph i cho 01 m3 bê tông M 250# đá (1x2) đ s t (2-4): (1x2): 0,903m3, cát vàng: 0,489 m3, xi m ng: 335,175kg, n c s ch 189,625 lít 63 + Bê tông tr n c ng dày 35,0cm, r ng 2,2m; t ng cao 1,6m, dày 0,4m; c a vào, dày 0,4m + Tr n bê tông b ng máy tr n c ng b c đ đ m b o v đ s t + Ph i đ bê tông liên t c không đ m ch ng ng đ i v i 01 khoang t xa v g n so v i v trí đ t máy tr n bê tông đ đ bê tông không + l i k t c u bê tông v a đ xong + 20m3 bê tông ti n hành th m u (M i m t t m u l y viên kích th tiêu chu n, viên dùng cho thí nghi m c đ tu i ngày, viên dùng cho đ tu i 28 ngày, viên l u t i Ban qu n lý công trình) M i m tr n tr đ s t theo tiêu chu n “H n h p bê tông c t thép -Ph c thi công đ u th ng pháp th đ s t - TCVN 3106-93” + m bê tông móng b ng đ m dùi đ m bàn + Bê tông thi công kho ng - h b t đ u cho ti n hành b o d d ng b ng ph ng pháp t in c lên b m t bê tông đ c gi ng B o m liên t c kho ng th i gian không h n ngày + Sau đ bê tông t - ngày, bê tông đ t c đ c góc c nh c a k t c u m i đ ph i đ 28 ngày m i đ ng đ đ c ng, gi c tháo c p pha thành Riêng c p pha tr n c ng c tháo c p pha - Nghi m thu: + Ch t l ng bê tông: s t đ m b o TCXDVN 374-2006, đ đ ng nh t c a bê tông: m u th l y t m tr n khác gi ng nhau, đ ch ng th m n c c đ m b o TCVN 3116-1993, c ng đ nén đ m b o TCVN 3118-1993, ng đ kéo u n đ m b o TCVN 3119-1993 TCVN 4453: 1995 tiêu chu n quy ph m thi công bê tông bê tông c t thép toàn kh i * Kh p n i PVC KN: c th c hi n theo s đ 3.15 C T, TVGS VTC thi ki m tra v t li u PVC KN công kh p n i t yêu c u C T, TVGS ki m tra, đ t Nghi m thu 64 S đ 3.15 S đ qu n lý ch t l ng thi công kh p n i PVC KN - Giám sát: Thi công t i v trí kh p n i, t m nh a PVC KN đ c đ t cách m t c a c ng 20,0cm, thi công t ng cánh Ph n l i c a kh p n i đ t bao t i t m nh a đ ng Chi u dài 01t m nh a PVCKN (1,8x2+2x2) = 7,6m - Nghi m thu: M u kh p n i PVC KN ph i đ c g i đ n phòng thí ngi m đ t yêu c u TCVN 9159 : 2012 Công trình th y l i - Kh p n i bi n d ng - Yêu c u thi công nghi m thu K t qu đ t yêu c u + b n kéo đ t ph i l n h n MPa ; + dãn dài đ t t 250 % đ n 280 %; p đ t mang c ng, đ nh c ng hoàn tr thân đê Quy trình qu n lý ch t l ng đ t đ p đ c th c hi n theo s đ 3.16 C T, C T, TVGS thí VTC TVGS nghi m ki m VTC đ p ki m tra đ p l p 01 tra đ ch t l p l p ti p theo ch tiêu c 01, đ t Nghi m lý đ t đ p thu l p đ p 01 t S đ 3.16 S đ qu n lý ch t l C T, TVGS thí nghi m ki m tra đ ch t l p ti p theo, đ t Nghi m thu l p đ p ti p theo C T, TVGS ki m tra cao trình, đ t Nghi m thu hoàn thành h ng m c ng đ t đ p - Giám sát: + p đ t cao trình +11.8m Mái phía sông có h s m=2,5, phía đ ng m=3 + p đ t t ng l p sau đ m ch t, đ p đ i x ng bên mang c ng; đ m b o cân b ng áp l c tránh thay đ i, phá v k t c u công trình + m cách mép bên thành 15cm tránh gây ch n đ ng đ n k t c u c ng + pl nl t t ng l p đ u bên mang c ng Quá trình đ p đ t mang c ng, đ p xong l p ti n hành thí nghi m ki m tra đ ch t l p - Nghi m thu: + t đ c l y m u g i v phòng thí nghi m ph i đ m b o theo tiêu chu n TCVN 9165:2012 Công trình th y l i – Yêu c u k thu t đ p đê, TCVN 4447-1987 QPTL D1-1974 + Ki m tra đ ch t t ng l p đ p b ng ph ng pháp rót cát K t qu đ t yêu c u 65 t đ t đ ch t K=95 theo thi t k + + Quá trình đ p đ t tuân th ch t ch theo tiêu chu n 22TCVN 332-06, TCVN 4447-1987, TCVN 2683-91 - Yêu c u đ t dùng đ đ p: V t li u đ t đ p thân đê v t li u đ t n ch n đ t bãi sông đ c l y m u đem thí nghi m theo TCVN 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202-86 có k t qu đ m b o ch tiêu c lý, trình đ p đ t ph i th chu n không đ ng xuyên ki m tra đ m, n u đ c đ p đ t mà ph i d ng b xung đ m không đ tiêu mm iđ c thi công đ p ti p Công tác thi công đ p đ t thân đê ph i tuân th theo tiêu chu n 22TCVN 332-06, TCVN 4447-1987 công tác đ t, TCVN 2683 - 91 Quy ph m thi công nghi m thu t đ p thân đê đ m b o không l n t p ch t h u c , c rác, r ph i đ c thí nghi m xác đ nh ch tiêu c lý Lát mái đê a) Ván khuôn t m lát: Qu n lý ch t l ng th c hi n theo s đ 3.17 C T, TVGS C T, TVGS VTC thi ki m tra, đ t Ki m tra v t li u làm ván công ván khuôn Nghi m thu khuôn t S đ 3.17 S đ qu n lý ch t l ng ván khuôn t m lát - Giám sát: + Ván khuôn t m lát ph i ván khuôn thép đ nh hình có kích th (40x40)cm cao 16,0cm, có gh t o ngàm âm d khít đ tránh m t n c ng 5,0cm, n đ nh, ghép ph i kín c xi m ng, bôi m t l p d u th i m t ván khuôn - Nghi m thu: + Thép đ ph c l y m u g i v đ n v thí nghi m b ng ph ng pháp th kéo, ng pháp th u n theo TCVN 197 - 85 TCVN - 85 b) bê tông t m lát: Qu n lý ch t l ng th c hi n theo s đ 3.18 66 C T, TVGS C T, Ki m tra m t TVGS b ng đ bê VTC đ bê tông ki m tra, tông, t p k t đ t b o d ng t m lát v t Nghi m li u đ u vào thu t S đ 3.18 S đ qu n lý ch t l ng đ bê tông t m lát - Giám sát: + M t b ng ph i t ng đ i ph ng, đ r ng đ đ bê tông t p k t t m lát; + V t li u s d ng đ bê tông t m lát M200# ngàm âm d (40x40)cm dày 16,0cm: Xi m ng Hoàng Th ch PCB 30; ng kích th (1x2); Cát vàng; T l c p ph i cho 01 m3 bê tông t m lát M 200# đá (1x2) đ s t (2-4): (1x2): 0,904m3, cát vàng: 0,5 m3, xi m ng: 285,212kg, n + c c s ch 187,75 lít bê tông vào ván khuôn thép đ nh hình s n đ c nghi m thu m bê tông b ng đ m dùi +B od ng bê tông: Ti n hành sau se m t bê tông ho c 02 ti ng sau đ bê tông ph i ti n hành công tác b o d ng, cung c p n c đ y đ cho bê tông, không h n ngày Cho phép tháo ván khuôn sau đ bê tông đ ngày, nh ng ph i đ 28 ngày m i đ c 3-4 c v n chuy n, t p k t + Th đ s t bê tông: D ng c th đ s t côn hình nón c t tiêu chu n que đ m l y theo TCVN 3106-1993 L y m u th c ng đ theo TCVN3118-1993 - Nghi m thu: + Ch t l ng bê tông: s t đ m b o TCXDVN 374-2006, đ đ ng nh t c a bê tông: m u th l y t m tr n khác gi ng c) Lát mái đê: Qu n lý ch t l VTC C T, TVGS ki m tra đ b ng ph ng c a lát mái mái c n lát t ng th c hi n theo s đ 3.19 C T, TVGS, ki m tra, đ t Nghi m thu S đ 3.19 S đ qu n lý ch t l ng lát mái 67 - Giám sát: + Ki m tra đ b ng ph ng c a m t c n lát Th ph ng b ng th c nhôm 5m đ d c b ng nivô b t n ng xuyên ki m tra đ b ng c + Lát t tr c tim c ng sang hai bên 16,0m, lát t chân đên lên đ n đ nh đê, lát c hai mái phía sông phía đ ng + Có dây c ng ngang d c đ lát, c 10m ph i c ng m t m t c t Lát theo trình t cu n chi u, thi công đ n đâu g n đ n - Nhi m thu: Yêu c u c a l p lát đ m b o đ b ng ph ng, đ d c ngang, d c cao đ thi t k , m ch ph i kín khít, viên bê tông không b c p kênh, bong b t Giàn van: a) C t thép, c p pha: Qu n lý ch t l ng th c hi n theo s đ 3.20 C T, TVGS C T, TVGS VTC ghép ki m tra, đ t ki m tra ch t l ng c t c t pha, c t thép Nghi m thu thép t S đ 3.20 S đ qu n lý ch t l ng c p pha, c t thép giàn van - Giám sát: + Gia công b ng máy c t u n liên h p theo yêu c u thi t k C t thép móng đ c bu c b ng dây thép m m 1mm, n i c t thép có đ h quang Chi u dài đ ng hàn 10d, chi u cao đ Yêu c u bu c thép xong không đ ng kính >10mm b ng hàn ng hàn >3,5mm, hàn m t m t c l i d m lên tránh sai sót, xê d ch, ph i có kê bê tông đ đ m b o l p b o v c t thép bê tông + C t thép đ t xong ti n hành ghép c p pha b ng c p pha thép đ nh hình - Trong trình gia công c t thép th ng xuyên ghi nh t ký gia công cho t ng lo i c u ki n Sau gia công c t thép đ m b o không sai l ch kích th c m c cho phép b ng 4– TCVN 4453-1995 - L p d ng c t thép ph i đ m b o kho ng cách gi a l p l p d i, v trí ch u l c c a c t thép, v trí thép t i c p pha 68 + C p pha c t s cao 3,6m, c t s cao 4,43m; c p pha sàn công tác cao 40,0 cm, r ng 1,2m t i v trí sàn máy đóng m 3,0m ; C p pha lan can cao 85,0cm r ng 10,0cm Yêu c u đ n v thi công bôi m t l p d u th i đ đ m b o tháo l p không gây h h i cho bê tông: + C p pha thép đ đ c c đ nh b ng ch ng, h v ng có th c gia c thêm b ng đai đ đ m b o ch c ch n trình đ , đ m bê tông cho kích th c v trí ván khuôn không b thay đ i + C p pha ghép ph i kín khít đ tránh m t n c xi m ng - Nghi m thu: + Thép đ ph c l y m u g i v đ n v thí nghi m b ng ph ng pháp th kéo, ng pháp th u n theo TCVN 197 - 85 TCVN - 85 + Thép b o đ m đ ng kính, đ t bu c đ s l ng v trí hình d ng theo TCVN - 4453 - 95 + Thép s d ng thép Thái Nguyên đ m b o tiêu chu n k thu t ,đ m b o ch ng lo i, quy cách theo yêu c u thi t k , tuân th tiêu chu n Vi t Nam: TCVN 6285: 1997-Thép c t bê tông- Thép v n TCVN 6286: 1997-Thép c t bê tông- L i thép hàn b) bê tông c t sàn lan can: C T, TVGS VTC đ bê tông Ki m tra v t li u t b o d ng S đ 3.21 S đ qu n lý ch t l c th c hi n theo s đ 3.21 C T, TVGS ki m tra, đ t Nghi m thu ng đ bê tông c t, sàn công tác, lan can - Giám sát: + V t li u dùng đ bê tông c t, sàn công tác, lan can M200#: Cát vàng; Xi m ng Hoàng Th ch PCB 30; đá d m (1x2) T l c p ph i cho 01 m3 bê tông t m lát M 200# đá (1x2) đ s t (2-4): (1x2): 0,904m3, cát vàng: 0,5 m3, xi m ng: 285,212kg, n c s ch 187,75 lít 69 + Sàn công tác cao trình +11.6 Bê tông c t vông 25,0cm, cao 3,6m 4,43m; Bê tông sàn dày 40cm r ng 1,2m 2,0m; Bê tông lan can cao 85cm, vuông 10cm + Yêu c u đ n v thi công tr n bê tông b ng máy tr n c ng b c m bê tông b ng đ m dùi + Bê tông thi công kho ng - h b t đ u cho ti n hành b o d d ng b ng ph ng pháp t in c lên b m t bê tông đ c gi ng B o m liên t c kho ng th i gian không h n ngày Sau đ bê tông t - ngày, bê tông đ t c đ c góc c nh c a k t c u m i đ 28 ngày m i đ ng đ đ c ng, gi c tháo c p pha thành Riêng c p pha sàn ph i đ c tháo c p pha - Nghi m thu: + Ch t l ng bê tông: s t đ m b o TCXDVN 374-2006, đ đ ng nh t c a bê tông: m u th l y t m tr n khác gi ng nhau, đ ch ng th m n c c đ m b o TCVN 3116-1993, c ng đ nén đ m b o TCVN 3118-1993, ng đ kéo u n đ m b o TCVN 3119-1993 TCVN 4453: 1995 tiêu chu n quy ph m thi công bê tông bê tông c t thép toàn kh i c) C a van thép, máy đóng m V10: c đ t hàng t i x ng gia công c khí nên ph n tác gi ch đ c p đ n ph n l p đ t Quy trình qu n lý ch t l ng th c hi n theo s đ 3.22 C T, TVGS VTC l p đ t Ki m tra tâm cánh c ng t máy, cánh c ng S đ 3.22 S đ qu n lý ch t l C T, TVGS C T, TVGS VTC v n hành Ki m tra Ki m tra, nghi m t thu t nh, đ t máy đóng m Nghi m thu ng l p đ t máy đóng m c a van thép - Giám sát: + Tâm cánh c ng tâm máy đóng m V10 - Nghi m thu: + Nghi m thu làm vi c không t i: V n hành máy đóng m , quay lên, xu ng 3-4 l n nh nhàng, không rung l c m nh, ti ng n 70 ng bê tông hoàn tr m t đê Quy trình qu n lý ch t l ng đ c th c hi n theo s đ 3.23 VTC C T, TVGS VTC ghép C T, TVGS ki m VTC đ bê C T, TVGS, ki m tra cao ki m tra, tra v t li u, t l tông, b o d ng r i đá d m c p pha trình t đ t.Nghi m thu c p ph i t S đ 3.23 S đ qu n lý ch t l ng đ bê tông hoàn tr m t đê - Giám sát: - R i đá d m cao trình +11.8m, r i m t l p đá d m 15,0cm, l p ti p theo r i ni lon, ghép c p pha cao 25,0cm, đ bê tông M250# dày 25,0cm, r ng 9,0m + V t li u dùng đ bê tông m t đê M200#: Cát vàng; Xi m ng Hoàng Th ch PCB 30; đá d m (1x2) T l c p ph i cho 01 m3 bê tông t m lát M 200# đá (1x2) đ s t (2-4): (1x2): 0,904m3, cát vàng: 0,5 m3, xi m ng: 285,212kg, n + Tr n bê tông b ng máy tr n c ng b c c s ch 187,75 lít m bê tông b ng đ m dùi đ m bàn - Yêu c u k thu t đ m: T i t ng ch đ m th i h n ch n đ ng t 30”-40” không th y bê tông lún, xu t hi n n c xi m ng n i m t bê tông + Bê tông thi công kho ng 3-4 h yêu c u đ n v thi công b o d Sau đ bê tông t - ngày, bê tông đ t c đ c góc c nh c a k t c u m i đ - Nghi m thu: Ch t l ng ng đ đ c ng, gi c tháo c p pha thành ng bê tông: s t đ m b o TCXDVN 374-2006, đ đ ng nh t c a bê tông: m u th l y t m tr n khác gi ng nhau, đ ch ng th m n 1993, c c đ m b o TCVN 3116-1993, c ng đ nén đ m b o TCVN 3118- ng đ kéo u n đ m b o TCVN 3119-1993 TCVN 4453: 1995 tiêu chu n quy ph m thi công bê tông bê tông c t thép toàn kh i 71 K t lu n ch Trong ch ng ng tác gi gi i thi u v công trình: Xây m i c ng s đê Chã ây công trình quan tr ng đ m b o tiêu ch đ ng cho 1178 ru ng c a xã Tân H ng, ông Cao, Thu n Thành, Trung Thành huy n Ph yên tiêu cho khu công nghi p thu c xã Thu n Thành, Trung Thành 200ha Nh m nâng cao ch t l ng thi công công trình, ch ng này, tác gi d a th c tr ng qu n lý thi công công trình thi công đ xu t gi i pháp qu n lý đ nâng cao ch t l ng thi công công trình c ng s đê Chã Có th nói, giai đo n thi công công trình khâu quy t đ nh đ n ch t l ng công trình, c n có s quan tâm đ c bi t c a ch th tham gia qu n lý công trình Các ch th c n nh n th c rõ vai trò, trách nhi m c a trình thi công, nh v y công trình m i đáp ng đ c yêu c u đ t 72 K T LU N VÀ KI N NGH A K T LU N Khái quát chung Trong ph m vi nghiên c u c a lu n v n, tác gi t p chung nghiên c u nh ng v n đ liên quan đ n công tác qu n lý ch t l l ng thi công công trình Th y l i nói riêng Qua trình thu th p s li u phân tích tác gi thu đ Ch l ng công trình nói chung, ch t c k t qu nh t đ nh ng tác gi trình bày nh ng quan m lý lu n th c ti n v ch t ng, qu n lý ch t l ng công trình giai đo n thi công, qu n lý ch t l ng công trình c ng Nêu đ c m công trình th y l i, nguyên t c thi công công trình th y l i M t s v n đ công tác qu n lý ch t l đo n hi n yêu c u nâng cao ch t l ng công trình giai ng thi công công trình đ a bàn t nh Thái Nguyên Ch ng nêu rõ nh ng c s nghiên c u v ch t l ng công trình có c s lý thuy t c s pháp lý c m c a thi công công trình th y l i m i liên quan t i ch t l ng công trình xây d ng Yêu c u qu n lý ch t l công công trình c ng Các nhân t qu n lý ch t l nh h ng t i ch t l ng công trình Nh ng s c th ng thi ng công trình công tác ng g p giai đo n thi công công trình th y l i Ch ng tác gi gi i thi u v d án xây d ng c ng s đê Chã c th , c s k th a nh ng lý lu n c a ch ng v qu n lý ch t l ng trình thi công, th c tr ng qu n lý thi công trình, tác gi đ xu t gi i pháp k thu t, gi i pháp qu n lý đ công trình có th đ m b o ch t l ng, t ng tu i th hi u qu s d ng công trình K t qu đ t đ c: Qua trình hoàn thành lu n v n, tác gi nghiên c u làm sáng t nh ng v n đ lý lu n c b n v qu n lý ch t l ng thi công công trình xây d ng 73 H th ng đ c nh ng h n ch , t n t i công tác qu n lý ch t l ng thi công công trình xây d ng Trên c s phân tích nguyên nhân c a nh ng t n t i, h n ch qu n lý ch t l ng thi công công trình xây d ng xu t gi i pháp nh m nâng cao hi u qu công tác qu n lý ch t l ng công trình xây d ng trình thi công Nh ng h n ch lu n v n: Do th i gian h n ch , tác gi ch a sâu phân tích nh ng bi n pháp, quy trình thí nghi m, k t qu thí nghi m c a công trình Qua trình công tác, tác gi thi u kinh nghi m công tác qu n lý, lu n v n ch a sâu phân tích, xây d ng quan h c a ch th tham gia qu n lý, y u t tác đ ng đ n công tác qu n lý c a ch th B KI N NGH Công tác qu n lý ch t l ng xây d ng hi n m t v n đ đ toàn xã h i quan tâm đ c bi t qu n lý ch t l c ng công trình xây d ng trình thi công, khâu quan tr ng mang tính quy t đ nh đ n ch t l ng công trình xây d ng, hi u qu đ u t c a d án Vì v y, tác gi xin đ a m t s ki n ngh v i ch th tham gia T ng c ng s ph i k t h p công tác qu n lý ch t l ng công trình xây d ng gi a bên tham gia Nâng cao n ng l c chuyên môn c a c quan qu n lý nhà n c, ch đ u t , nhà th u tham gia d án xây d ng Nâng cao ý th c trách nhi m c a ch th tham gia d án xây d ng 74 TÀI LI U THAM KH O Các qui ph m, tiêu chu n, qui chu n có liên quan t i ch t l ng xây d ng công trình Th y l i; Chính ph n c c ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2015), Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12 tháng n m 2015 c a Chính ph v Qu n lý ch t l ng b o trì công trình xây d ng; Tr n Ch ng (2008), S c h c, Bài gi ng t i l p b i d ng nghi p v T v n giám sát thi công xây d ng, ph n VI; Lê V n Hùng, M Duy Thành (2012), Ch t l h c, Tr ng Qu c h i n ng công trình, Bài gi ng cao i h c Th y l i; c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2006), Lu t đê u s : 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2014), Lu t xây d ng s : 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 n m 2014; TCVN -4453-95; TCVN-3105-93 Bê tông c t thép toàn kh i- Quy ph mnghi m thu; TCVN-197-85; TCVN -198-85 Gia công nghi m thu c t thép; TCVN-4447-87 Quy ph m thi công nghi m thu công tác đ t; 10 UBND t nh Thái Nguyên (2011), Quy t đ nh s 65/2011/Q -UBND ngày 20/12/2011 c a UBND t nh Thái Nguyên v vi c công b đ n giá xây d ng c b n t nh Thái Nguyên; Internet: 11 http://www.vncold.vn/web/default.aspx: Trang web h i đ p l n phát tri n ngu n n 12 c Vi t Nam; http://google.com.vn: Trang web tìm ki m thông tin c a Vi t Nam ... n thi công áp d ng cho c ng s đê Chã huy n Ph Yên, t nh Thái Nguyên b Ph m vi nghiên c u Các công trình th y l i công trình xây m i c ng s đê Chã, huy n Ph Yên, t nh Thái Nguyên Ph ng pháp nghiên. .. n áp d ng ph - Ph ng pháp nghiên c u sau: ng pháp k th a: Nghiên c u k th a bi n pháp qu n lý ch t l giai đo n thi công c a công trình th y l i công trình c ng d ng i đê thi công, tài li u công. .. y đ trình h c t p vi c giúp ch đ u t qu n lý ch t l c ng giai đo n thi công, tác gi ch n đ tài Nghiên c u gi i pháp qu n lý ch t l ng công trình giai đo n thi công áp d ng cho c ng s đê Chã,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công áp dụng cho cống số 6 đê chã, huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công áp dụng cho cống số 6 đê chã, huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công áp dụng cho cống số 6 đê chã, huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan