Chương III - Bài 2: Phương trình đường tròn

23 1,076 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:26

Tiết 35 : Đ4. Đường tròn (T1) * Nêu định nghĩa đường tròn? Cách xác định đường tròn? * Cho điểm I(x 0 ; y 0 ) và M(x; y). Viết công thức tính khoảng cách IM? Tiết 35 : Đ4. Đường tròn (T1) + Đường tròn tâm I bán kính R ( với R > 0) là hình gồm các điểm cách điểm I một khoảng bằng R. + Một đường tròn được xác định khi biết tâm và bán kính của đường tròn đó hoặc khi biết một đoạn thẳng là đường kính của đường tròn đó. + Cho I(x 0 ;y 0 ) và M(x;y) thì IM = ( ) ( ) 2 0 2 0 yyxx + y x 0 y 0 x 0 I M(x ; y) R Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , cho đường tròn (C) tâm I( x 0 ; y 0 ) , bán kính R. Tìm điều kiện cần và đủ để điểm M( x; y) thuộc ( C ) ? Tiết 35 : Đ4. Đường tròn (T1) + Đường tròn tâm I bán kính R ( với R > 0) là hình gồm các điểm cách điểm I một khoảng bằng R. + Một đường tròn được xác định khi biết tâm và bán kính của đường tròn đó hoặc khi biết một đoạn thẳng là đường kính của đường tròn đó. + Cho I(x 0 ;y 0 ) và M(x;y) thì IM = ( ) ( ) 2 0 2 0 yyxx + y x 0 y 0 x 0 I M(x ; y) R Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , cho đường tròn (C) tâm I( x 0 ; y 0 ) , bán kính R. Tìm điều kiện cần và đủ để điểm M( x; y) thuộc ( C ) ? Tiết 35 : Đ4. Đường tròn (T1) y x 0 y 0 x 0 I M(x ; y) R Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , cho đường tròn (C) tâm I( x 0 ; y 0 ) , bán kính R. Tìm điều kiện cần và đủ để điểm M( x; y) thuộc ( C ) ? Trên mặt phẳng toạ độ Oxy phương trình đường tròn: là: (x x 0 ) 2 + (y y 0 ) 2 = R 2 (1) Tâm I(x 0 ;y 0 ) Bán kính R ViÕt PT ®­êng trßn ®­êng kÝnh PQ víi P(4;- 3), Q(- 4;3)? §iÓm M(x;y) thuéc ®­êng trßn ®­êng kÝnh PQ (x - 4)(x + 4) + (y + 3)(y - 3) = 0 ⇔ x 2 + y 2 = 25 I Q P • M(x;y) 0. =QMPM ⇔ ⇔ NÕu t©m I(x 0 ; y 0 ) trïng O (0; 0) th× ®­êng trßn cã ph­¬ng tr×nh : x 2 + y 2 = R 2 Khai triển phương trình : (x x 0 ) 2 + (y y 0 ) 2 = R 2 (1) x 2 + y 2 2x 0 x 2y 0 y + x 0 2 + y 0 2 R 2 = 0 Phương trình a. x 2 + y 2 + 2x 4y + 4 = 0 (Phiếu số 3) b. x 2 + y 2 + 2x 4y + 6 = 0 Có là phương trình đường tròn không ?Vì sao? Vậy phương trình có dạng : x 2 + y 2 + 2ax + 2by + c = 0 (2) với a,b,c tùy ý khi nào là phương trình đường tròn ? Hãy tìm tâm và bán kính trong trường hợp đó ? Đặt a = - x 0 ; b = - y 0 ; c = x 0 2 + y 0 2 R 2 Đường tròn có PT dạng: x 2 + y 2 + 2ax + 2by + c = 0 (2) Bài tâp: Cho họ đường cong (C m ) có phương trình: x 2 + y 2 2mx + 4my + 6m 1 = 0 a. Tìm m để (C m ) là đường tròn? b.Tính bán kính đường tròn (C m ) biết nó tiếp xúc đường thẳng () : x + y 3 = 0 * Phương trình đường tròn nói chung có dạng như thế nào? * Có phải mọi phư ơng trình dạng: x 2 +y 2 +2ax+2by+c = 0 đều là phương trình của đường tròn hay không? x 0 I R M y x0 y •I y 0 x 0 * §­êng trßn ( C ) tiÕp xóc Ox ⇔ | y 0 | = R Cho ®­êng trßn (C) t©m I(x 0 ;y 0 ) b¸n kÝnh R H­íng dÉn vÒ nhµ: M x0 y I • x 0 y 0 y 0 x 0 * §­êng trßn ( C ) tiÕp xóc Ox ⇔ | y 0 | = R * §­êng trßn ( C ) tiÕp xóc Oy ⇔ | x 0 | = R * §­êng trßn ( C ) tiÕp xóc Ox vµ Oy ⇔ | x 0 | = | y 0 | = R Cho ®­êng trßn (C) t©m I(x 0 ;y 0 ) b¸n kÝnh R H­íng dÉn vÒ nhµ: M M N Bµi tËp tham kh¶o: 1a. ViÕt PT ®­êng trßn qua 3 ®iÓm M(-2;-1), N(-1;4), P(4;3). •I M • • P • N [...]... MI = PI 13 Vậy PT đường tròn là: (x 1)2 + (yMI = 2 = Tâm I(1;1) và bán kính 1) 13 Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo Chúc các em học sinh luôn học tập tốt Viết PT đường tròn biết đường kính Tâm + BK Viết PT đường tròn đi qua ba điểm Viết PT đường tròn Tiết 16: Đường tròn (T1) Hình 1: y M(x ; y) R y0 I 0 x0 x Bài tập áp dụng: Viết PT đường tròn đư ờng kính PQ với P(4 ;- 3), Q (- 4;3)? Q I P Cách... = 0 Có là phương trình đường tròn không ?Vì sao? Vậy phương trình có dạng : x2 + y2 + 2ax + 2by + c = 0 (2) với a,b,c tùy ý khi nào là phương trình đường tròn ? Vì sao ? Hướng dẫn về nhà: Cho đường tròn (C) tâm I(x0;y0) bán kính R y * Đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn ( C ) ? M R I 0 x Hướng dẫn về nhà: Cho đường tròn (C) tâm I(x0;y0) bán kính R y y0 0 * Đường tròn ( C ) tiếp xúc Ox ? I M... thuộc đường tròn đư ờng kính PQ Q I P M(x;y) PM QM = 0 (x - 4)(x + 4) + (y + 3)(y - 3) = 0 x2 + y2 = 25 Khai triển phương trình : (x x0 )2 + (y y0 )2 = R2 (1) x2 + y2 2x0x 2y0y + x02 + y02 R2 = Đặt a = - x0 ; b = - 0 0 ; c = x02 + y02 R2 y Đường tròn có PT dạng: x2 + y2 + 2ax + 2by + c = 0 (2) Phương trình a x2 + y2 + 2x 4y + 4 = 0 (Phiếu số 3) b x2 + y2 + 2x 4y + 6 = 0 Có là phương trình đường. .. dẫn về nhà: y I x0 Cho đường tròn (C) tâm I(x0;y0) bán kính R * Đường tròn ( C ) tiếp xúc Oy ? M y 0 0 x Hướng dẫn về nhà: y x0 M I * Đường tròn ( C ) tiếp xúc Ox và Oy ? x 0 N Cho đường tròn (C) tâm I(x0;y0) bán kính R y0 Hướng dẫn về nhà: Cho đường tròn (C) tâm I(x0;y0) bán kính R y * Đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn ( C ) M d(I ; ) = R R I 0 x Tiết 35 : Đ4 Đường tròn( T1) Trong mặt phẳng.. .Bài tập tham khảo: 1a Viết PT đường tròn qua 3 điểm M (-2 ;-1 ), N (-1 ;4), P(4;3) N M I P Thay toạ độ điểm M, N, P vào PT x2 + y2 + 2Ax + 2By + C = 0 ta được hệ : 4 + 1 4A 2B + C = 0 1 + 16 2A + 8B + C = 0 16 + 9 + 8A + 6B + C = 0 Giải hệ được A = B = -1 , C = -1 1 PT đ /tròn: x2 + y2 2x 2y 11= 0 Cách giải khác : Gọi I(x; y) là tâm đường tròn Phải có: MI = NI = PI (bằng... C ) M d(I ; ) = R R I 0 x Tiết 35 : Đ4 Đường tròn( T1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , cho đường tròn (C) tâm I( x0; y0) , bán kính R Tìm điều kiện cần và đủ để điểm M( x; y) thuộc ( C ) ? y 0 Tâm I(x0;y0) Bán kính R là: (x x0)2 + (y y0)2 = R2 (1) R y0 Trên mặt phẳng toạ độ Oxy phương trình đường tròn: M(x ; y) I x0 x . là phương trình đường tròn không ?Vì sao? Vậy phương trình có dạng : x 2 + y 2 + 2ax + 2by + c = 0 (2) với a,b,c tùy ý khi nào là phương trình đường tròn. là phương trình đường tròn không ?Vì sao? Vậy phương trình có dạng : x 2 + y 2 + 2ax + 2by + c = 0 (2) với a,b,c tùy ý khi nào là phương trình đường tròn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III - Bài 2: Phương trình đường tròn, Chương III - Bài 2: Phương trình đường tròn, Chương III - Bài 2: Phương trình đường tròn