Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Và 25 Đề Thi Mẫu

218 431 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2016, 16:50

B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb fac re e h ck i l c = /< i a ocM H va n o o M g n oo b e c Gia i a B n a /B m o c k fa = < / i a M c Ho re e h k clic a PHNG PHPoGII NHANH onv M g n a i GTRC BI TP NGHIM i a B an B / om HC V 25 THI HểA c k oo b e fac MU re e h ck i l c = /< i a M c o H va on o M ng ia a /B m o c iG a B n k oo b e c fa li re e h ck B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb fac MC LC LI NểI U re e h ck Phn th nht: 10 PHNG PHP GII NHANH BI TP TRC NGHIM HểA HC Phng phỏp 1: p dng nh lut bo ton lng Phng phỏp 2: Bo ton mol nguyờn t Phng phỏp 3: Bo ton mol electron Phng phỏp 4: S dng phng trỡnh ion - electron Phng phỏp 5: S dng cỏc giỏ tr trung bỡnh Phng phỏp 6: Tng gim lng Phng phỏp 7: Qui i hn hp nhiu cht v s lng cht ớt hn Phng phỏp 8: S ng chộo Phng phỏp 9: Cỏc i lng dng khỏi quỏt Phng phỏp 10: T chn lng cht i l c = /< i a ocM H va n o o M g n oo b e c Gia i a B n a /B m o c k a th hai: 25 THI TH TUYN SINH I HC, CAO NG fPhn s 01 s 02 s 03 s 04 s 05 s 06 s 07 s 08 s 09 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 s 15 s 16 s 17 s 18 s 19 s 20 s 21 s 22 s 23 s 24 s 25 onv o gM n ia G i a nB a B m/ o re e h ck i l c = /< i a M c o H va on o M ng ia a /B m o c iG a B n 108 108 115 122 129 136 143 150 157 163 170 177 185 193 201 209 216 223 231 238 247 254 262 270 277 284 re e h k clic a c k o bo face = < / i a M c Ho 13 22 36 49 60 71 77 85 97 Phn th ba: P N 25 THI TH TUYN SINH I HC, CAO NG ok01 o ỏp ỏn b faceỏp ỏn 02 291 291 291 li re 1e h ck B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb VNMATHS.TK c ỏp ỏn 03 a f ỏp ỏn 04 ỏp ỏn 05 ỏp ỏn 06 ỏp ỏn 07 ỏp ỏn 08 ỏp ỏn 09 ỏp ỏn 10 ỏp ỏn 11 ỏp ỏn 12 ỏp ỏn 13 ỏp ỏn 14 ỏp ỏn 15 ỏp ỏn 16 ỏp ỏn 17 ỏp ỏn 18 ỏp ỏn 19 ỏp ỏn 20 ỏp ỏn 21 ỏp ỏn 22 ỏp ỏn 23 ỏp ỏn 24 ỏp ỏn 25 oo b e c fa re e h ck i l c = /< i a ocM H va n o o M g n Gia i a B n a /B m o c k = < / i a M c Ho re e h k clic a onv o gM 291 292 292 292 292 293 293 293 293 294 294 294 294 295 295 295 295 296 296 296 296 297 297 n a i LI NểI U G B n a B giỳp cho Giỏo viờn /v hc sinh ụn tp, luyn v dng cỏc kin thc vo vic gii cỏc bi ohcmv c bit gii nhng bi cn phi tớnh toỏn mt cỏch nhanh nht, thun trc nghim mụn húa c k li nht ng oothi ỏp ng cho k thi tuyn sinh i hc v cao ng b e facChỳng tụi xin trõn trng gii thiu cun : 10 phng phỏp gii nhanh trc nghim húa hc v 25 thi th tuyn sinh i hc v cao ng re e h ck Cu trỳc ca cun sỏch gm phn: i l c = /< i a M Phn I: 10 phng phỏp gii nhanh trc nghim húa hc mi phng phỏp gii nhanh trc nghim húa hc chỳng tụi u trỡnh by phn hng dn gii mu chi tit nhng bi trc nghim khú, giỳp hc sinh cú cỏch nhỡn nhn mi v phng phỏp gii bi trc nghim tht ngn gn thi gian nhanh nht, bo m tớnh chớnh xỏc cao gii bi trc nghim nhanh vũng t 1-2 phỳt chỳng ta phi bit phõn loi v nm chc cỏc phng phỏp suy lun Vic gii bi trc nghim khụng nht thit phi theo ỳng qui trỡnh cỏc bc gii, khụng nht thit phi s dng ht cỏc d kin u bi v ụi khụng cn vit v cõn bng tt c cỏc phng trỡnh phn ng c o H va on o M ng ia iG a B n Phn II: 25 thi th tuyn sinh i hc, cao ng Cỏc thi c xõy dng vi ni dung a dng phong phỳ vi hm lng kin thc hon ton nm chng trỡnh húa hc THPT theo qui nh ca B Giỏo dc v o to B thi cú khú tng ng hoc cao hn cỏc ó c s dng cỏc k thi tuyn sinh i hc v cao ng gn õy a /B m o c ok o b cePhn III: ỏp ỏn ca b 25 thi ó gii thiu phn II fa Chỳng tụi hi vng cun sỏch ny s l mt ti liu tham kho b ớch cho giỏo viờn v hc sinh THPT li re e h ck B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb tụi xin chõn thnh cỏm n nhng ý kin úng gúp xõy dng ca Quớ Thy,Cụ giỏo, cỏc ng acChỳng fnghip v bn c re e h ck Cỏc tỏc gi i H Ni thỏng nm 2008 l c = /< i a ocM H va n o o M g n Gia i a B n a /B Phn th nht m o c k oPHNG 10 PHP GII NHANH BI TP TRC NGHIM o b e c fa HểA HC Phng phỏp = < / i a M c Ho P DNG NH LUT BO TON KHI LNG re e h k clic a onv o gM Nguyờn tc ca phng phỏp ny khỏ n gin, da vo nh lut bo ton lng: Tng lng cỏc cht tham gia phn ng bng tng lng cỏc cht to thnh phn ng Cn lu ý l: khụng tớnh lng ca phn khụng tham gia phn ng cng nh phn cht cú sn, vớ d nc cú sn dung dch n ia G i a nB a B m/ Khi cụ cn dung dch thỡ lng mui thu c bng tng lng cỏc cation kim loi v anion gc axit o c k o bo Vớ d 1: Hn hp X gm Fe, FeO v Fe2O3 Cho mt lung CO i qua ng s ng m gam hn hp X nung núng Sau kt thỳc thớ nghim thu c 64 gam cht rn A ng s v 11,2 lớt khớ B (ktc) cú t so vi H2 l 20,4 Tớnh giỏ tr m face A 105,6 gam B 35,2 gam C 70,4 gam D 140,8 gam Hng dn gii re e h ck i l c = /< i a M Cỏc phn ng kh st oxit cú th cú: t 2Fe3O4 + CO2 3Fe2O3 + CO (1) t Fe3O4 + CO 3FeO + CO2 (2) o o c o H va on o (3) M ngFe O hoc ớt hn, iu ú khụng quan trng v vic Nh vy cht rn A cú th gm cht Fe, FeO, a i iGcn thit, quan trng l s mol CO phn ng bao gi cng bng cõn bng cỏc phng trỡnh trờn cng khụng a B s mol CO to thnh an B / m 11,2 nk.co 0,5 mol oo 22,5 b e facGi x l s mol ca CO ta cú phng trỡnh v lng ca B: t Fe + CO2 FeO + CO o B li re 3e h ck B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb fac VNMATHS.TK 44x + 28(0,5 x) = 0,5 20,4 = 20,4 nhn c x = 0,4 mol v ú cng chớnh l s mol CO tham gia phn ng re e h ck Theo LBTKL ta cú: li c = m = 64 + 0,4 44 0,4 28 = 70,4 gam (ỏp ỏn C) /< i a M c o Vớ d 2: un 132,8 gam hn hp ru no, n chc vi H SO c 140 C thu c hn hp cỏc ete cú aH v s mol bng v cú lng l 111,2 gam S mol ca mi ete hn hp l bao nhiờu? n o o A 0,1 mol B 0,15 mol C 0,4g mol M D 0,2 mol n Hng dn gii Gia i a Bnc iu kin H SO c, 140 C thỡ to thnh loi ete v tỏch n Ta bit rng c loi rua tỏch /B phõn t H O m o cta cú k o Theo LBTKL bo m m m 132,8 11,2 21,6 gam e c fa mX + mCO = mA + mCO2 2 o o H 2O ete rợu 21,6 1,2 mol 18 re e h kluụn Mt khỏc c hai phõn t ru thỡ to mt phõn t ete v mt phõn t H O ú s molliHcO c = 1,2 < bng s mol ete, suy s mol mi ete l 0,2 mol (ỏp ỏn D) / i a M c o H Nhn xột: Chỳng ta khụng cn vit phng trỡnh phn ng t ru tỏch nc to thnh ete, cng a v khụng cn tỡm CTPT ca cỏc ru v cỏc ete trờn Nu cỏc o bn oxan vo vic vit phng trỡnh phn ng v Mgii c m cũn tn quỏ nhiu thi gian t n s mol cỏc ete tớnh toỏn thỡ khụng nhngn khụng g a i G i Vớ d 3: Cho 12 gam hn hp hai kim loi Fe, Cu tỏc dng va vi dung dch HNO 63% Sau phn ng a B thu c dung dchB Aa vn11,2 lớt khớ NO nht (ktc) Tớnh nng % cỏc cht cú dung / m dch A o c k.36,66% v 28,48% o A B 27,19% v 21,12% o b e C 27,19% v 72,81% D 78,88% v 21,12% fac Hng dn gii re Fe + 6HNO Fe(NO ) + 3NO + 3H O e h ick Cu + 4HNO Cu(NO ) + 2NO + 2H O l c = < n 0,5 mol n 2n mol / i a M c o p dng nh lut bo ton lng ta cú: H a m m m m onv o M g 63 100 n 12 46 0,5 89 ia gam G 63 i a B n t n = x mol, n = y mol ta cú: Ba / m o64y 12 56x x 0,1 c k oo3x 2y 0,5 y 0,1 b e fac re e h lick n H 2O 2 3 3 NO2 HNO3 d muối Fe h k.loại Cu d HNO3 NO2 NO2 2 2 B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb fac %m Fe( NO3 )3 0,1 242 100 27,19% 89 %m Cu( NO3 )2 0,1 188 100 21,12% (ỏp ỏn B) 89 re e h ck i l c = mui Vớ d 4: Ho tan hon ton 23,8 gam hn hp mt mui cacbonat ca cỏc kim loi < / hoỏ4,48trlớt(I)khớv(ktc) i cacbonat ca kim loi hoỏ tr (II) dung dch HCl Sau phn ng thuac M c em cụ cn dung dch thu c bao nhiờu gam mui khan? o H v30agam A 13 gam B 15 gam C 26 gam oD n o M Hng dn gii g n Gi+aCO + H O i M CO + 2HCl a 2MCl B 2MCl + CO + H O n a R CO + 2HCl /B m o c 4,88 0,2 mol nk o 22,4 bo e c fa 2 3 2 2 CO2 Tng nHCl = 0,4 mol v n H2O 0,2 mol re e h k clic p dng nh lut bo ton lng ta cú: 23,8 + 0,436,5 = mmui + 0,244 + 0,218 = < / i a gam Nhit phõn hon 83,68 Vớ d 5: Hn hp A gm KClO , Ca(ClO ) , Ca(ClO ) , CaCl v KCl nngM c ton A ta thu c cht rn B gm CaCl , KCl v 17,472 lớt H khớo ( ktc) Cho cht rn B tỏc dng a v ta C v dung dch D Lng KCl vi 360 ml dung dch K CO 0,5M (va ) thu c oA.nkt o dung dch D nhiu gp 22/3 ln lng KCl cúM % lng KClO cú A l ng a A 47,83% B 56,72% GiC 54,67% D 58,55% i a Hng dn gii nB a B / m o c KCl O KClO (1) k o o b e c CaCl 3O (2) Ca(ClO ) a f mmui = 26 gam (ỏp ỏn C) 2 2 2 3 to t o 2 to CaCl2 2O2 83,68 gam A Ca(ClO2 )2 CaCl CaCl2 KCl ( A ) KCl ( A ) h2 B (3) i l c = /< i a M c o H va n O2 0,78 mol on o M ng p dng nh lut bo ton lng ta cú: mA = mB + m O2 re e h ck ia iG a B n mB = 83,68 320,78 = 58,72 gam Ba / m o K CO .CaCl c k o Cho cht rn B tỏc dng vi 0,18 mol K2CO3 o B 0,18 Hn bhp e c KCl fa 2 0,18 ( B) CaCO3 2KCl (4) 0,36 mol hn hp D KCl ( B) li re 5e h ck B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb fac VNMATHS.TK m KCl ( B ) m B m CaCl2 ( B) 58,72 0,18 111 38,74 gam m KCl ( D ) m KCl ( B) m KCl ( pt 4) i l c = /< i a ocM 38,74 0,36 74,5 65,56 gam 3 m KCl ( D ) 65,56 8,94 gam 22 22 m KCl ( A ) m KCl pt (1) = m KCl (B) m KCl (A) 38,74 8,94 29,8 gam H va n o o M g n Theo phn ng (1): re e h ck ia G i a m B n a /B m 49 100 o c 58,55% (ỏp ỏn D) %m k o 83,68 o b 29,8 122,5 49 gam 74,5 KClO3 KClO3 ( A ) fVớadce6: t chỏy hon ton 1,88 gam cht hu c A (cha C, H, O) cn 1,904 lớt O (ktc) thu c CO2 v hi nc theo t l th tớch 4:3 Hóy xỏc nh cụng thc phõn t ca A Bit t ca A so vi khụng khớ nh hn A C8H12O5 B C4H8O2 C C8H12O3 D C6H12O6 = < / i a 1,88 gam A + 0,085 mol O 4a mol CO + 3a mol H O cM Ho a p dng nh lut bo ton lng ta cú: v on o m m 1,88 0,085 32 46 gam M g n a i mol Ta cú: 444a + 183a = 46 ai= G0,02 a nB Trong cht A cú: a B / m n = 4a = 0,08 mol o c k o n = 3a2 = 0,12 mol o b e c a n = 4a2 + 3a 0,0852 = 0,05 mol f Hng dn gii CO2 re e h k clic H 2O C H O nC : nH : no = 0,08 : 0,12 : 0,05 = : 12 : Vy cụng thc ca cht hu c A l C8H12O5 cú MA < 203 (ỏp ỏn A) re e h ck i l c = /< i a M Vớ d 7: Cho 0,1 mol este to bi ln axit v ru mt ln ru tỏc dng hon ton vi NaOH thu c 6,4 gam ru v mt lng mi cú lng nhiu hn lng este l 13,56% (so vi lng este) Xỏc nh cụng thc cu to ca este c o H va A CH3COO CH3 on o M ng B CH3OCOCOOCH3 Gia i a D CH COOCH COOCH B n a /B Hng dn gii m o c + 2NaOH R(COONa) + 2ROH k o R(COOR) bo 0,1 0,2 0,1 0,2 mol e c fa C CH3COOCOOCH3 2 li re e h ck B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb fac M R OH 6,4 32 Ru CH3OH 0,2 re e h ck p dng nh lut bo ton lng ta cú: i l c = /< i a ocM meste + mNaOH = mmui + mru mmui meste = 0,240 64 = 1,6 gam mmui meste = m 13,56 meste 100 H va n o o M g n 1,6 100 11,8 gam Meste = 118 vC meste = 13,56 Gia i a B n a Vy cụng thc cu to ca este B l CH OCOCOOCH (ỏp ỏn B) / m ohon ton 11,44 gam hn hp este n chc l ng phõn ca bng dung dch c Vớ d 8: Thu k phõn oo thu c 11,08 gam hn hp mui v 5,56 gam hn hp ru Xỏc nh cụng thc cu to NaOH b e fac ca este R + (44 + 15)2 = 118 R = 3 A HCOOCH3 v C2H5COOCH3, B C2H5COOCH3 v CH3COOC2H5 C HCOOC3H7 v C2H5COOCH3 = < / i a M c Ho D C B, C u ỳng Hng dn gii re e h k clic a nv o o + ROH RCOOR + NaOH RCOONa M g n ia 5,56 gam 11,44 11,08 G i a ta cú: Blng p dng nh lut bo ton n a B+ 5,56 11,44 = 5,2 gam / M =m 11,08 co5,2 k o 0,13 mol bo n 40 e c fa t cụng thc trung bỡnh tng quỏt ca hai este n chc ng phõn l RCOOR NaOH NaOH M RCOONa 11,08 85,23 R 18,23 0,13 5,56 42,77 R 25,77 0,13 M R OH M RCOOR CTPT ca este l C4H8O2 11,44 88 0,13 i l c = /< i a M c o H va Vy cụng thc cu to este ng phõn l: on o M ng ia iG a B n HCOOC3H7 v C2H5COOCH3 re e h ck Ba / m ogm hai anehit no n chc lm hai phn bng nhau: c hp Vớ d 9: Chia hn k oo 1: em t chỏy hon ton thu c 1,08 gam H O b - Phn e fac hoc C2H5COOCH3 v CH3COOC2H5 (ỏp ỏn D) li re 7e h ck B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb fac VNMATHS.TK - Phn 2: Tỏc dng vi H2 d (Ni, to) thỡ thu c hn hp A em t chỏy hon ton thỡ th tớch khớ CO2 (ktc) thu c l A 1,434 lớt B 1,443 lớt C 1,344 lớt i Hng dn gii l c = /< i a ocM Phn 1: Vỡ anehit no n chc nờn n CO2 n H 2O = 0,06 mol n CO2 (phần 2) n C (phần 2) 0,06 mol H va n o o M g n Theo bo ton nguyờn t v bo ton lng ta cú: n C (phần 2) n C ( A ) 0,06 mol re e h ck D 0,672 lớt Gia i a B n a V = 22,40,06 /B = 1,344 lớt (ỏp ỏn C) m o clung CO i qua ng s ng 0,04 mol hn hp A gm FeO v Fe O t núng Sau k o Vớ d 10: Cho mt o thỳc thớ nghim thu c B gm cht nng 4,784 gam Khớ i ng s cho hp th bkt e c fa vo dung dch Ba(OH) d thỡ thu c 9,062 gam kt ta Phn trm lng Fe O hn n CO2 ( A ) = 0,06 mol CO2 2 hp A l A 86,96% B 16,04% C 13,04% D.6,01% = < / i a M c Ho Hng dn gii re e h k clic 0,04 mol hn hp A (FeO v Fe2O3) + CO 4,784 gam hn hp B + CO2 CO2 + Ba(OH)2 d BaCO3 + H2O n CO2 n BaCO3 0,046 mol n ia G i a n CO ( p. ) n CO2 0,046 mol v a onv o gM nB a B m + m m=/ m + m k.c= o4,784 + 0,04644 0,04628 = 5,52 gam oom b e c a t f n = x mol, n y mol hn hp B ta cú: p dng nh lut bo ton lng ta cú: A CO B CO2 A FeO Fe2O x 0,01 mol x y 0,04 72x 160y 5,52 y 0,03 mol 0,01 72 101 13,04% 5,52 %mFeO = %Fe2O3 = 86,96% (ỏp ỏn A) re e h ck i l c = /< i a M c o H va on o M MT S BI TP VN DNG GII THEO g PHNG PHP S DNG NH LUT n a i BO iGTON KHI LNG a B aCu,n Mg, Al bng mt lng va dung dch HCl thu c 7,84 lớt khớ X B 01 Hũa tan 9,14 gam hp /kim m o (ktc) v 2,54 gam cht rn Y v dung dch Z Lc b cht rn Y, cụ cn cn thn dung dch Z thu c c okkhan l lngbmui o face A 31,45 gam B 33,99 gam C 19,025 gam D 56,3 gam li re e h ck B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb c 15 gam hn hp amin n chc, bc mt tỏc dng va vi dung dch HCl 1,2 M thỡ thu c Cho f02.a18,504 gam mui Th tớch dung dch HCl phi dựng l A 0,8 lớt B 0,08 lớt C 0,4 lớt re e h ck D 0,04 lớt 03 Trn 8,1 gam bt Al vi 48 gam bt Fe2O3 ri cho tin hnh phn ng nhit nhụm iu kin khụng cú khụng khớ, kt thỳc thớ nghim lng cht rn thu c l li c = /< A 61,5 gam B 56,1 gam C 65,1 gam D 51,6 gam i a M dóy in húa) bng dung Hctrong 04 Hũa tan hon ton 10,0 gam hn hp X gm hai kim loi (ng trco aHphn ng thu c lng mui khan dch HCl d thu c 2,24 lớt khớ H (ktc) Cụ cn dung dchvsau n l oo M g n gam D 34,2 gam A 1,71 gam B 17,1 gam C ia13,55 G i 05 Nhit phõn hon ton m gam hn hp a X gm CaCO v Na CO thu c 11,6 gam cht rn v 2,24 lớt B n khớ (ktc) Hm lng % CaCO X l a B / m B 8,62% C 50,2% D 62,5% A 6,25% o c okhn hp hai kim loi nhúm I hai chu k liờn tip tỏc dng vi dung dch HCl d thu gam 06 Cho 4,4 o b ce 4,48 lớt H (ktc) v dung dch cha m gam mui tan Tờn hai kim loi v lng m l fac 3 A A 11 gam; Li v Na B 18,6 gam; Li v Na C 18,6 gam; Na v K D 12,7 gam; Na v K 07 t chỏy hon ton 18 gam FeS2 v cho ton b lng SO2 vo lớt dung dch Ba(OH)2 lng mui to thnh l e r e h 0,125M.kKhi clic = < / i M16,8a lớt khớ X (ktc) gm hai c c 08 Hũa tan 33,75 gam mt kim loi M dung dch HNO loóng, d thuo H 17,8 abng khớ khụng mu húa nõu khụng khớ cú t hi so vi hiro v n o o a) Kim loi ú l M ng A Cu B Zn C Fe D Al a i G i b) Nu dựng dung dch HNO 2MB v a ly d 25% thỡ th tớch dung dch cn ly l n a A 3,15 lớt /BB 3,00 lớt C 3,35 lớt D 3,45 lớt m ton 09 Ho tan hon co15,9 gam hn hp gm kim loi Al, Mg v Cu bng dung dch HNO thu c 6,72 k o o v dung dch X em cụ cn dung dch X thu c bao nhiờu gam mui khan? lớt khớbNO e c A 77,1 gam B 71,7 gam C 17,7 gam D 53,1 gam fa A 57,40 gam B 56,35 gam C 59,17 gam D.58,35 gam 3 10 Hũa tan hon ton 2,81 gam hn hp gm Fe2O3, MgO, ZnO 500 ml axit H2SO4 0,1M (va ) Sau phn ng, hn hp mui sunfat khan thu c cụ cn dung dch cú lng l A 6,81 gam B 4,81 gam C 3,81 gam B B B B D a-D, b-B B Phng phỏp a /B m o c c o H 10 A va D on o M ng ia iG a B n BO TON MOL NGUYấN T i l c = /< i a M D 5,81 gam ỏp ỏn cỏc bi dng: A re e h ck Cú rt nhiu phng phỏp gii toỏn húa hc khỏc nhng phng phỏp bo ton nguyờn t v phng phỏp bo ton s mol electron cho phộp chỳng ta gp nhiu phng trỡnh phn ng li lm mt, qui gn vic tớnh toỏn v nhm nhanh ỏp s Rt phự hp vi vic gii cỏc dng bi toỏn húa hc trc nghim k oo b e c fa li re 9e h ck B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb fac A 37,4 gam B 49,8 gam C 25,4 gam D 30,5 gam Mi cht dóy no sau ch phn ng vi dung dch axit sunfuric c, núng m khụng phn ng vi dung dch axit sunfuric loóng? A Al, Fe, FeS2, CuO B Cu, S C Al, Fe, FeS2, Cu D S, BaCl2 re e h ck li c = /< i Cho s phn ng: a M c o Z X dd X Y Khớ X H T + H O, a v ú X l on o M A NH B CO C SOn g D NO a i Cho gam canxi tan hon ton i200Gml dung dch hn hp HCl 2M v H SO 0,75M thu c khớ a B H v dung dch X Cụ cn dung an dch X thu c lng mui khan l B / A 22,2 gam.om B 25,95 gam c okgam m 25,95 gam D 22,2gam m 27,2gam C.o 22,2 b ce 1,04 gam hn hp kim loi tan hon ton H SO loóng d thy cú 0,672 lớt khớ thoỏt f10.aCho H 2O HCl HNO3 NaOH 2 to 2 2 iu kin tiờu chun Khi lng hn hp mui sunfat khan thu c l A 3,92 gam B 1,68 gam C 0,46 gam D 2,08 gam 11 lm sch mui n cú ln cht CaCl2, MgCl2, BaCl2 cn dựng hoỏ cht l re e h k clic = < / i a D dd AgNO , dd NaOH C dd Na SO , dd HCl M c o Hth a 12 phõn bit dung dch NaOH, HCl, H SO ch cn dựng mtvthuc l n o o A Na CO B Al C BaCO M D qu tớm nvga mol NaOH tỏc dng vi mt dung dch cha b mol a i 13 Mt dung dch hn hp cha a mol NaAlO G ng l aiphn HCl iu kin thu c ktnta sau B a2b B / A a = b B a = C b = 5a D a < b < 5a m o c k.hn hp hai mui sunfớt trung ho ca kim loi kim hai chu kỡ liờn tip tan hon ton 14 Cho 11,1 o gam o bdung dch HCl d thu c 2,24 lớt khớ SO (ktc) Hai kim loi ú l e c a f A Li, Na B Na, K C K, Cs D Na, Cs A dd Na2CO3, dd HCl B dd NaOH, dd H2SO4 2 3 2 re e h ck 15 Khi phn ng vi Fe2+ mụi trng axit, lớ no sau õy khin MnO4 mt mu? i + l c = /< i a M A MnO4 to phc vi Fe2 + B MnO4 b kh cho ti Mn2 khụng mu c o H va C MnO4- b oxi hoỏ D MnO4 khụng mu dung dch axit on o M ng 16 Cho mt gam bt st tip xỳc vi oxi mt thi gian thu c 1,24 gam hn hp Fe2O3 v Fe d Lng Fe d l A 0,036 gam a GC.i0,87 i a gam nB B 0,44 gam a /B m o c D 1,62 gam 17 kh hon ton 6,4 gam mt oxớt kim loi cn 0,12 mol khớ H2 Mt khỏc ly lng kim loi to thnh cho tan hon ton dung dch H2SO4 loóng thỡ thu c 0,08 mol H2 Cụng thc oxit kim loi ú l fa ok A.oCuO b ce B Al2O3 C Fe3O4 D Fe2O3 li re e h ck 203 B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb VNMATHS.TK fac 18 t chỏy hon ton 8,8 gam FeS v 12 gam FeS2 thu c khớ Cho khớ ny sc vo V ml dung dch NaOH 25% (d=1,28 g/ml) c mui trung hũa Giỏ tr ti thiu ca V l A 50 ml B 75 ml C 100 ml re e h ck D 120 ml 19 Dung dch X cha NaOH 0,2M v Ca(OH)2 0,1M Sc 7,84 lớt khớ CO2 (ktc) vo lớt dung dch X thỡ lng kt ta thu c l i A 15 gam B gam C 10 gam l c = /< i a ocM D gam 20 Cho cỏc phn ng: aH (I) v n oo (CH ) NH Cl + NH NH Cl + (CH )g NH (II) M n Trong ú phn ng t xy l Gia i a A (I) B (II) nB C (I), (II) D khụng cú a B / 21 Cho a mol Cu kimoloi m tan hon ton 120 ml dung dch X gm HNO 1M v H SO 0,5M (loóng) c thu c V lớt khớ NO nht (ktc) Tớnh V? k o o cebA 14,933a lớt B 12,32a lớt C 18,02a lớt D kt qu khỏc f22.aHo tan ht m gam hn hp gm FeO, Fe O v Fe O bng HNO c, núng thu c 4,48 lớt khớ NO C6H5NH3Cl + (CH3)2NH (CH3)2NH2Cl + C6H5NH2 2 3 3 (ktc) Cụ cn dung dch sau phn ng c 145,2 gam mui khan Giỏ tr ca m l A 35,7 gam B 46,4 gam C 15,8 gam D 77,7 gam 23 S ng phõn cú cụng thc phõn t C4H10O l re e h k clic = < / i a M c 24 Hai anken cú cụng thc phõn t C H v C H phn ng vi HBr thu c o sn phm, vy anken H a ú l v n o o A xiclopropan v but-1-en B propen v Mbut-1-en g n C propen v but-2-en D.ipropen a v metyl propen G i a lm xỳc tỏc nhit thớch hp thu c mt olefin nht SOBc 25 un núng mt ru X vi H n a Cụng thc tng quỏt ca/B X l (vi n > 0, nguyờn) m o B ROH OH C C H CH OH D C H O A C H c k o o hn hp etanol v propanol-2 vi axit oxalic cú xỳc tỏc H SO m c cú th thu c ti a bnúng 26 un e c fabao nhiờu este hu c a chc? A B C n 2n+1 A D n B 2n+1 C n 2n+2 D re e h ck 27 Khi t chỏy mt ru n chc (X) thu c CO2 v hi nc theo t l th tớch VCO2 : VH2O : i l c = /< i a M Cụng thc phõn t ca X l A C4H10O2 B C3H6O C C4H10O D C5H12O c o H va 28 Cụng thc n gin nht ca anehit no, mch h X l C2H3O X cú cụng thc phõn t l A C2H3O B C4H6O2 29 Cho s phn ng sau: oD.nC o M ng C C8H12O4 ia iG a B n 12H18O6 Cl2 , 500 C NaOH CuO, t Propilen X propenal Y o o Ba / m o B propenol C axeton D axit propionic c A propanol k oo ng este hoỏ gia ru v axit hu c, yu t khụng lm cõn bng ca phn ng este hoỏ b phn 30 Trong e c dch theo chiu thun l fachuyn Tờn gi ca Y l 204 li re e h ck B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb fac B dựng cht hỳt nc tỏch nc A cho ru d hay axit d C chng ct tỏch este D s dng axit mnh lm xỳc tỏc re e h ck 31 Cho cht Y (C4H6O2) tỏc dng vi dung dch NaOH thu c sn phm u cú kh nng phn ng gng Cụng thc cu to ca Y l A CH3COOCH=CH2 B HCOOCH2CH=CH2 C HCOOCH=CHCH3 D HCOOC(CH3)=CH2 i l c = /< i a ocM aH v n oo M g A C H O B C H O C C H nO D C H a i iGu hon ton): ng 33 Cho s bin hoỏ (gi s cỏc phna B an X X X B / Triolein m o c Tờn ca Xol k o b face A axit oleic B axit panmitic C axit stearic D axit linoleic 32 t chỏy hp cht hu c X thu c CO2 v H2O Khi lng phõn t ca X l 74 vC X tỏc dng c vi Na, dung dch NaOH, dung dch AgNO3/NH3 Cụng thc phõn t ca X l 10 2 NaOH đ , t o HCl H , Ni, t o 2 34 Cho phn ng: CH2CH2Br + NaOH (loãng) H2O to Y + NaBr = < / i a M c Ho Br Cụng thc cu to ca Y l: CH2CH2OH n B.ia G i a A Br nB a B m/ CH2CH2OH CH2CH2OH C OH o c k o bo a onv o gM CH2CH2Br re e h k clic D ONa OH 35 mol aminoaxit Y tỏc dng va vi mol HCl 0,5 mol Y tỏc dng va vi mol NaOH Phõn t ca Y l 147 vC Cụng thc phõn t ca Y l face A C H NO B C4H7N2O4 C C5H7NO4 D C7H10O4N2 36 Tớnh cht c trng ca saccaroz l re e h ck tham gia phn ng hiro hoỏ; i l c = /< i a M cht rn kt tinh, khụng mu; thu phõn to glucoz v fructoz; tham gia phn ng gng; phn ng vi ng (II) hiroxit Nhng tớnh cht no ỳng? A 3, 4, B 1, 2, 3, c o H va on o M C 1, 2, n3,g4 D 2, 3, a i iG a B n A Dung dch Br /Ba m B H / Ni, to c ok dung dch NaOH C.o Cu(OH) b ce 37 Fructoz khụng phn ng vi cht no sau õy? 2 fa o D Dung dch AgNO3 NH3 li re e h ck 205 B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb VNMATHS.TK fac 38 Khi clo hoỏ PVC thu c mt loi t clorin cha 66,6% clo theo lng S mt xớch trung bỡnh ca PVC tỏc dng vi mt phõn t clo l A 1, B C re e h ck D 2,5 39 Chn phn ng sai? li c = /< i a B Ru benzylic + ng (II) oxit Anehit benzoic + ng + nc M c o aH Axeton + ng + nc C Propanol-2 + ng (II) oxit v n o D Etilen glycol + ng (II) hiroxit DungM dcho mu xanh thm + nc g ian2 anehit no, mch h cú cựng s nguyờn t cỏcbon gm 40 t chỏy hon ton 2,6 gam hn hp (X) G i a mol H O Cụng thc phõn t ca anehit l 0,1 phõn t thu c 0,12 mol COnv B a A C H O, C Hm O /.B B C H O, C H O o c C Co HkO, C H O D C H O , C H O o b bit l mt nhón: phenol, stiren, ru benzylic, ngi ta dựng mt thuc th nht l cenhn f41.a A Phenol + dung dch brom Axit picric + axit bromhiric to to 10 A natri 2 B nc brom 6 4 C dd NaOH D Ca(OH)2 re e h k clic 42 t chỏy hon ton m gam hn hp X gm hai anehit no, n chc, mch h c 0,4 mol CO2 Mt khỏc hiro hoỏ hon ton cựng lng hn hp X trờn cn 0,2 mol H2 thu c hn hp hai ru t chỏy hon ton lng hn hp hai ru trờn thỡ s mol H2O thu c l = < / i a M c 43 t chỏy hon ton hn hp gm ankan v anken Cho sn phmo ln lt i qua bỡnh ng H chỏy a v P O d v bỡnh ng KOH rn, d, sau thớ nghim thy lng bỡnh tng 4,14 gam bỡnh tng n o o 6,16 gam S mol ankan cú hn hp l gM D 0,045 mol nmol a A 0,06 mol B 0,09 mol C.i0,03 i2Gru ng ng liờn tip thu c 0,66 gam CO v 0,45 gam a B 44 t chỏy hon ton m gam hn hp amngam hn hp ru trờn bng CuO, sn phm to thnh cho tỏc dng vi B H O Nu tin hnh oxi/húa os m AgNO / NH d thu c lng kt ta Ag l c k o bA.o10,8 gam B 3,24 gam C 2,16 gam D 1,62 gam e c f45.aKt lun no sau õy khụng ỳng? A 0,4 mol B 0,6 mol C 0,8 mol D 0,3 mol 2 3 A Cỏc thit b mỏy múc bng kim loi tip xỳc vi hi nc nhit cao cú kh nng b n mũn hoỏ hc B p tm km vo mn tu thu lm bng thộp (phn ngõm di nc) thỡ v tu thu c bo v C vt bng thộp ngoi khụng khớ m thỡ vt ú b n mũn in hoỏ D hp lm bng st tõy (st thic) b xõy xỏt, khụng khớ m b n mũn in hoỏ thỡ thic s b n mũn trc re e h ck i l c = /< i a M c o H va on o M ng 46 lm sch CO2 b ln khớ HCl v hi nc thỡ cho hn hp ln lt i qua cỏc bỡnh ng (lng d) A dd NaOH v dd H2SO4 B dd Na2CO3 v P2O5 D dd NaHCO3 v P2O5 C dd H2SO4 v dd KOH ia iG a B n Ba / m o3,04 gam hn hp Y (gm FeO, Fe O , Fe O ) thỡ cn 0,05 mol H Mt khỏc ho tan c 47 kh honkton honb ton oo3,04 gam hn hp Y dung dch H SO c thỡ thu c th tớch khớ SO (sn phm kh e c nht) iu kin tiờu chun l faduy A 224 ml 206 B 448 ml C 336 ml 4 2 D 112 ml li re e h ck B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb c chỏy hon ton 5,8 gam mt axit cacboxylic mch thng thu c 0,2 mol CO f48.at Cụng thc phõn t ca axit ú l A C2H4O2 B C3H4O4 C C4H4O4 v 0,1mol H2O re e h ck D C6H6O6 49 Mi ankan cú cụng thc dóy sau s tn ti mt ng phõn tỏc dng vi clo theo t l : to monocloroankan nht? B C2H6; C5H12; C8H18 A C2H6; C3H8; C4H10; C6H14 D C2H6; C5H12; C6H14 C C3H8; C6H14; C4H10 i l c = /< i a ocM aH v n ooX X C H X X M g HOOC ian COOH G i a X , X ln lt l B n Ba CH OH / NaOOC A OHCCH OH, m o CuC O c B OHC .CHO, k o CHO, NaOOCCOONa oOHC b C e fac D HOCH CH OH, OHCCHO 50 Cho s chuyn hoỏ sau: Br2 NaOH CuO Cu(OH)2 2NaOH H 2SO4 2 2 Bộ Giáo Dục v Đo Tạo = < / i a M c Kì thi thử đại học(2)Ho va n o o M ( Thời gian n lm bi : 90 phút) g ia G i Ba n a m/B Trờng Đại học s phạm H Nội o c k o bo S 25 re e h k clic face Mt nguyờn t X cú tng s ht proton, ntron v electron l 155 ht ú s ht mang in nhiu hn s ht khụng mang in l 33 Nguyờn t ú cú s proton, ntron tng ng l A 47 v 61 B 35 v 45 C 26 v 30 re e h ck D 20 v 20 li c = < A 19 B 24 C 29 D A, B, C u ỳng ai/ cM o ng hon ton thu c dung dch A Hũa tan hn hp X gm Al v Fe vo dung dch HNO d sau phnH vakhớ khụng mu, ú cú mt khớ t v 4,44 gam hn hp khớ Y cú th tớch 2,688 lớt ( ktc) gm hai n o o húa nõu ngoi khụng khớ S mol hn hp X l M g anmol D 0,12 mol A 0,32 mol B 0,22 mol C.i0,45 G i a cht cú kh nng tỏc dng vi H SO c núng cú khớ SO bay Trong cỏc oxit FeO, Fe O , FenOBnhng Ba l / m ov Fe O c B ch cú Fe O A ch k cú.FeO o bC.och cú FeO D ch cú FeO v Fe O e c f5.aTh tớch dung dch KOH 0,001M cn ly pha vo nc c 1,5 lớt dung dch cú pH = l Nguyờn t X cú phõn lp ngoi cựng cu hỡnh eletron l 4s1 in tớch ht nhõn ca nguyờn t X l 3 3 4 4 li re e h ck 207 B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb fac A 30 ml VNMATHS.TK C 20 ml D 15 ml B 25 ml Dung dch A cha cỏc ion SO42; 0,2 mol Ca2+; 0,1 mol NH4+ v 0,2 mol NO3 Tng lng cỏc mui khan cú dung dch A l A 36,2 gam B 36,6 gam C 36,3 gam re e h ck i D 36,4 gam l c = /< i a ocM Dung dch nc clo cú tớnh ty mu, sỏt trựng l A clo tỏc dng vi nc to HClO cú tớnh oxi húa mnh aH v n ookt yu M D liờn kt gia nguyờn t clo phõn t l liờn g n Gicha HNO vi hiu sut ca c quỏ trỡnh l 80% thỡ thu c Khi oxi húa 11,2 lớt NH ( ktc) aiu i Bl n lng dung dch HNO a 6,3% /B A 300 gam.omB 500 gam C 250 gam D 400 gam c oZnkang tỏc dng vi dung dch HCl, nu cho thờm vi git dung dch CuSO vo thỡ Mt o b face A lng bt khớ H bay vi tc khụng i B clo cú tớnh oxi húa mnh C clo tỏc dng vi nc to HCl cú tớnh axit mnh 3 B lng bt khớ H2 bay chm hn re e h k clic C bt khớ H2 ngng bay D lng bt khớ H2 bay nhanh hn = < / i a M c Ho 10 Tớnh oxi húa ca cỏc ion kim loi: Fe3+, Fe2+, Mg2+, Zn2+, Cu2+, Ag+ bin i theo quy lut no sau õy? A Fe3+ > Fe2+ > Mg2+ > Zn2+ > Cu2+ > Ag+ va n o C Mg > Zn > Cu > Ag > Fe > Fe Mo ian g D Fe > Ag > Cu > Fe > ZniG > Mg a dung dch cú cha 13,35 gam AlCl , sau phn ng hon ton thu Bgam n 11 Cho a gam Na hũa tan ht vo 86,8 a B / c m gam dung dch X v 3,36 lớt khớ H ( C, 2atm) Hóy chn cõu tr li ỳng cỏc cõu sau: m co A.omo=k 100,6 gam v dung dch X cú cht tan bB m = 100,6 gam v dung dch X cú cht tan e c a f B Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Zn2+ > Mg2+ 2+ 3+ 2+ + 2+ 2+ + 2+ 3+ 2+ 2+ o C m = 100 gam v dung dch X cú cht tan re e h k th Cú 12 Nc t nhiờn thng cú ln lng nh cỏc mui Ca(NO ) , Mg(NO ) , Ca(HCO ) , Mg(HCOli)c c = dựng mt húa cht no sau õy loi ht cỏc cation mu nc trờn? < / i a A NaOH B K SO C NaHCO D Na CO M c o dch K CO l Hdung 13 S phng trỡnh húa hc ti thiu cn dựng iu ch K kim v loi t a oD.n4 o A B C M ngthu c m gam cht rn X gm Fe, Fe O , Fe O , FeO a i ng 14 Nung 8,4 gam Fe khụng khớ sau phn iG a Hũa tan ht m gam X vo dung B dch HNO d thu c 2,24 lớt khớ NO ( ktc) l sn phm kh n nht Giỏ tr ca m l /Ba omB 10,2 gam C 7,2 gam D 6,9 gam c A 11,2kgam o oliu b 15 Nguyờn ch yu c dựng sn xut Al cụng nghip l e fac D m = 100 gam v dung dch X cú cht tan 2 3 2 3 3 A qung olomit 208 3 B qung mahetit li re e h ck B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb fac C t sột D qung boxit 16 Cho 200 ml dung dch AlCl3 0,5M tỏc dng vi 500 ml dung dch NaOH 1M c dung dch X Trong dung dch X cha cỏc cht tan re e h ck i l c = C NaAlO , NaCl D AlCl , AlCl /< i a 17 Hũa tan ht 5,6 gam Fe bng mt lng va dung dch HNO c núng Mthu c V lớt NO l sn c o phm kh nht (ti ktc) V nhn giỏ tr nh nht l aH v n A 1,12 lớt B 2,24 lớt C 4,48 lớt ooD 6,72 lớt M g 18 Fe(NO ) l sn phm ca phn ng ian G i a B dd FeSO + dd Ba(NO ) A FeO + dd HNO B n a C Ag + dd Fe(NO/)B D A hoc B u ỳng m o c kcha 0,01 mol Fe(NO ) v 0,13 mol HCl cú kh nng hũa tan ti a bao nhiờu gam Cu 19 Dung dchoA o b kim loi? (bit NO l sn phm kh nht) face A 2,88 gam B 3,92 gam C 3,2 gam D 5,12 gam A NaAlO2, NaCl, NaOH B NaAlO2, AlCl3 3 3 3 3 re e h k clic 20 Khi cho C6H14 tỏc dng vi clo (chiu sỏng) to ti a sn phm ng phõn cha mt nguyờn t clo Tờn gi ca C6H14 l A 2,3-imetylbutan B 2-metylpentan C n-hexan D 3-metylpentan = < / i a M c Ho va n o D gMo 21 Cú bao nhiờu ng phõn ankin cú cụng thc phõn t C5H8? A B C n ia G i a 22 Cho 3,548 lớt hi hn hp X ( 0oC, 1,25 atm) gm anken l ng ng liờn tip vo dung dch nc brom d thy lng bỡnh ng dung dch brom tng 10,5 gam Cụng thc phõn t ca anken l nB a B m/ A C3H6 v C4H8 B C2H4 v C3H6 D C H v C H co k o bocú th to bao nhiờu gc hirocacbon húa tr mt? 23 Isopren e c fa A B C D C C4H8 v C5H10 10 12 re e h ck 24 Cho hirocacbon X cú cụng thc phõn t C7H8 Cho 4,6 gam X tỏc dng vi lng d AgNO3 dung dch NH3 thu c 15,3 gam kt ta X cú ti a bao nhiờu cụng thc cu to? li c = < i C/ H OH bin i theo 25 linh ng ca nguyờn t hiro nhúm OH ca cỏc cht: H O, C H OH, a M c quy lut no sau õy? o aH A H O > C H OH > C H OH B C H OH > H O >nCvH OH oo M D C H OH > C H OH > H O C C H OH > H O > C H OH g iann chc X vo Na d thu c 4,48 lớt H (ktc) Lng Gancol 26 Cho 15,2 gam hn hp gm glixerinav i n HBdo glixerin sinh X cú cụng thc l H X sinh bng 1/3 lng a /B A C H OH.omB C H OH C C H OH D C H OH c k ton m gam hn hp X gm ru k tip dóy ng ng thu c 6,72 lớt ohon 27 t chỏy o b ce( ktc) v 7,65 gam H O Mt khỏc nu cho m gam X tỏc dng ht vi Na thỡ thu c 2,8 lớt H ( faCO A B C D 2 5 5 2 5 6 5 2 2 5 2 ktc) Cụng thc ca ru l li re e h ck 209 B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb fac A C2H5OH v C3H7OH VNMATHS.TK B C H (OH) v C H (OH) C C2H4(OH)2 v C3H6(OH)2 D C3H6(OH)2 v C4H8(OH)2 re e h ck 28 Ru X cú cụng thc phõn t l C5H12O un X vi H2SO4 c 170oC khụng thu c anken Tờn gi ca X l i A pentanol B pentanol-2 C 2,2-imetylpropanol-1 D 2-metylbutanol-2 l c = /< i a ocM aH v n oo M g A HCHO B HCOOH ian G i a D A, B, C u ỳng C HCOONH B n a gia phn ng gng hon ton vi dung dch AgNO (trong NH ) Btham 30 Cho 2,32 gam mt anehit / m ogam Ag Vy th tớch khớ H ( ktct) ti a cn dựng phn ng ht vi 2,9 gam X d thu c 17,28 c k l boo face A 1,12 lớt B 3,36 lớt C 2,24 lớt D 6,72 lớt 29 Hp cht hu c X tỏc dng vi AgNO3 NH3 d thu c sn phm Y Cho Y tỏc dng vi dung dch H2SO4 loóng hoc dung dch NaOH u thu c khớ vụ c X l cht no cỏc cht sau õy? 3 31 T khớ thiờn nhiờn, cỏc cht vụ c v iu kin cn thit iu ch nha phenolfomanehit cn dựng ti thiu bao nhiờu phng trỡnh phn ng? A B C D = < / i a M c Ho re e h k clic 32 Cụng thc phõn t C9H8O2 cú bao nhiờu ng phõn axit l dn xut ca benzen, lm mt mu dung dch nc brom (k c ng phõn hỡnh hc)? D 8.va n o hai o ln axit X thu c 6,72 lớt CO ( ktc) v 4,5 33 t chỏy hon ton m gam mt axit no, mch h,M ng gam H O Cụng thc ca X l a i iGB C H (COOH) a A C H (COOH) B an D C H (COOH) C C H (COOH) /B m o c h to bi ancol no n chc v axit khụng no (cú mt ni ụi C=C) n chc t Xk mch 34 Mt este o o ba mol X thu c 6,72 lớt khớ CO ( ktc) v 4,05 gam nc Giỏ tr ca a l chỏy e c a f A 0,025 mol B 0,05 mol C 0,06 mol D 0,075 mol A B C 2 4 10 2 re e h ck 35 Thy phõn este C4H6O2 mụi trng axit thu c mt hn hp gm cỏc sn phm u cú kh nng phn ng gng Cụng thc cu to ca este l A HCOOCH=CHCH3 B HCOOCH2CH=CH2 C CH3COOCH=CH2 D c A, B, C u ỳng i l c = /< i a M c o H va 36 Du thc vt l on o M B hn hp cỏc hirocacbon trng thỏi lng ng a i iviGaxit bộo ch yu l axit bộo khụng no C este ln este ca ru glixerin a B anglixerin vi axit bộo ch yu l axit bộo no D este ln este ca ru B / m este X cụng thc phõn t l C H O bng 75 ml dung dch NaOH 2M Cụ cn o c 37 X phũng húa 10 gam osauk phn ng c 11,4 gam cht rn khan Tờn gi ca X l o dungb dch face A etylacrylat B vinylpropyonat A hn hp cỏc hirocacbon trng thỏi rn 210 li re e h ck B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb fac C metylmetacrylat D alylaxetat 38 S ng phõn mch h cú cụng thc phõn t C2H4O2 l re e h k 39 Cho 100 ml dung dch aminoaxit X nng 0,3M phn ng va vi 48 ml dung dch NaOH ic1,25M, l c = sau ú cụ cn thỡ thu c 5,31 gam mui khan X cú cụng thc no sau õy? < / i a A H NCH(COOH) B H NC H COOH M c o C (H N) CHCOOH D H NC H (COOH) aH onv 40 Cho cỏc hp cht: C H NH ; C H NH ; (C M H )o NH; (C H ) NH; NH Tớnh baz ca chỳng ng bin i theo quy lut no sau õy? a i iGB > > > > a A > > > > B n C > > > > /3.Ba D > > > > m o c axit axetic, axit acrylic, etylaxetat, vinylpropionat, alylfomiat ng cỏc l khỏc 41 Cho cỏc chtklng: o o cỏc húa cht no sau õy nhn bit c tt c cỏc cht trờn? nhau.bDựng e c fa A dd AgNO /NH ; dd Br A B 2 C 2 5 D 2 2 2 2 B dd AgNO3/NH3; qu tớm, dd Br2 C dd AgNO3/NH3; qu tớm; Cu(OH)2 D qu tớm; Cu(OH)2 = < / i a M c Ho re e h k clic 42 Lờn men 22,5 gam glucoz lm ru etylic, hiu qu quỏ trỡnh lờn men l 80% Khi lng ru thu c l D 6,9 vagam n o os : theo 43 Da nhõn to (PVC) c iu ch t khớ thiờn nhiờnM g n=CHCl [CH CHCl] a i CH C H CH G i aiu B Nu hiu sut ca ton b quỏntrỡnh ch l 20%, mun iu ch c tn PVC thỡ th tớch khớ a iu kin tiờu B / thiờn nhiờn (cha 80% metan) chun cn dựng l m o c A 4375 km B 4450 m C 4480 m D 6875 m o o b e 44 V tu thy lm bng thộp, bo v tu b n mũn i trờn bin ngi ta gn vo ỏy tu kim c a f loi no sau õy? A 4,6 gam B 9,2 gam A Mg C 2,3 gam 2 B Sn C Pb n re e h ck D Cu 45 Hp cht hu c X cú cụng thc phõn t l C4H7O2Cl thy phõn mụi trng kim c cỏc sn phm, ú cú hp cht cú kh nng tham gia phn ng gng Cụng thc cu to ỳng ca X l i l c = /< i a M c o H C CH COOCHClCH D HCOOCHClCH vCHa n o o v 0,2 mol Al(NO ) thu c 7,8 gam kt ta thỡ 46 Cho mol KOH vo dung dch cha m gam HNO M g giỏ tr ca m l ian G i a C 19,8 gam D A hoc B u ỳng A 18,9 gam B 44,1 n gam B a Bru / dch glixerin nc cú nng 71,875% tỏc dng ht vi mt lng d 47 Cho 12,8 gam dungm o c Na thu ck V lớt khớ H ( ktc) Giỏ tr ca V l o o b B 3,36 lớt C 4,48 lớt D 11,2 lớt face A 5,6 lớt A HCOOCH2CHClCH3 B C2H5COOCH2Cl 3 3 48 Dóy cỏc cht no sau õy u cú kh nng tham gia phn ng gng (to kt ta Ag)? li re e h ck 211 B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb fac VNMATHS.TK A axetilen, anehit axetic, metylfomiat B metanal, etanal, axit axetic re e h ck C metanal, etanal, axit foocmic, metylfomiat li c = 49 kh hon ton 13,2 gam hn hp gm Fe, FeO, Fe O , Fe O thỡ cn va 4,48 / < lớt CO ( ktc) i a Khi lng ca Fe thu c l M c o A 8,4 gam B 10 gam C 11,2 gam D 11,6 gam aH v n o axit acrylic, ru etylic, glixerin Nu 50 Cú cht lng ng l mt nhón: benzen, axit oaxetic, M iu kin thng thỡ cú th nhn bit c ch dựng cỏc húa cht sau õy: qu tớm, nc brom, Cu(OH) g n a i nhng cht no? aiGC 1, 3, A Tt c B 3, a 4, n 5.B D 2, B / m o c ok o b face D axetilen, axit axetic, axit foocmic 3 = < / i a M c Ho re e h k clic a onv o M ba Phngth n a i aiG P N nB a B m/ 25 THI TH TUYN SINH I HC, CAO NG co k o bo 01: P e N c fa B C 11 D 16 A 21 D 26 D 31 B 36 C 41 A 46 A C A 12 B 17 D 22 B 27 D 32 A 37 A 42 D 47 C A B P N 02: A face 212 c k B o bo A i l c = C 14 C 19 B 24 A 29 A 34 A 39 A 44 B 49 B /< i a 10 D 15 B 20 C 25 B 30 C 35 D 40 DcM 45 D 50 C o aH v n oo M g ian G i a B 21 D 26 A 31 D 36 B 41 D 46 D C 11 CB16 n a D/B12 A 17 B 22 A 27 A 32 A 37 C 42 B 47 B m o A D re e h ck D 13 D 18 D 23 B 28 C 33 C 38 A 43 C 48 B A 13 D 18 B 23 C 28 B 33 D 38 D 43 C 48 B A 14 C 19 A 24 B 29 C 34 B 39 A 44 B 49 B li re e h ck B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb fac D 10 A 15 D 20 D 25 B 30 B 35 D 40 B 45 B 50 B P N 03: re e h ck i l c = A A 11 D 16 A 21 A 26 C 31 C 36 C 41 B 46 C /< i a D A 12 B 17 A 22 D 27 A 32 C 37 CcM 42 B 47 A o D D 13 A 18 B 23 B 28 C 33.vCaH 38 D 43 D 48 C n o A A 14 D 19 B 24 D M 29 o A 34 B 39 B 44 C 49 C g n 30 D 35 C 40 A 45 D 50 D D 10 B 15 D 20 G C ia 25 i a C, C B n Ba / m P N 04:.co ok o b D 16 A 21 D 26 B 31 C 36 C 41 D 46 C face 1.2 BB 6.7 CC 11 12 C 17 A 22 D 27 D 32 D 37 A 42 C 47 B re e h ck A 10 B 15 A 20 A 25 D 30 C 35 A 40 B 45 A 50 B cli = < / i a M c Ho P N 05: a v n o o D D 11 D 16 A 21 DgM 26 A 31 C 36 C 41 D 46 B n a B B 12 B 17 D Gi22 D 27 B 32 A 37 D 42 C 47 B i a C B 13.n AB18 B 23 B 28 D 33 A 38 B 43 B 48 A a B A B/ 14 C 19 A 24 B 29 D 34 A 39 C 44 B 49 B m o c kA 10 D 15 A 20 A 25 B 30 D 35 D 40 B 45 C 50 D o o b e c a f C A 13 C 18 C 23 D 28 A 33 B 38 D 43 D 48 A D D 14 C 19 C 24 C 29 B 34 D 39 A 44 B 49 B C 11 C 16 C 21 A 26 D 31 A 36 C 41 C 46 D B 12 C 17 B 22 A 27 A 32 A 37 D 42 B 47 D C 12 A 17 B 22 D 27 B 32 C 37 D 42 C 47 D B C 13 C 18 D 23 B 28 C 33 A 38 C 43 D 48 D A A 14 B 19 A 24 D 29 B 34 A 39 B 44 D 49 D P N 06: D A D D P N 07: face i l c = https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb fac C 10 B 15 A VNMATHS.TK 20 A 25 C 30 C 35 B 40 B 45 D 50 C re e h ck P N 08: i l c = B B 12 B 17 C 22 B 27 C 32 A 37 D 42 B 47 A i/ < C B 13 C 18 A 23 A 28 A 33 D 38 B M 43.aD 48 C oc B D 14 D 19 B 24 D 29 D 34 DaH 39 B 44 C 49 D nv C 10 C 15 A 20 A 25 B 30.o Ao 35 D 40 C 45 B 50 A M g n Gia i a B P N 09: n a /B m o A c C 11 D 16 B 21 D 26 A 31 D 36 B 41 C 46 C k o bo A D 12 C 17 B 22 A 27 C 32 B 37 D 42 B 47 D e c C A 13 C 18 C 23 A 28 D 33 B 38 C 43 C 48 A fa B A 11 C 16 C 21 C 26 D 31 B 36 C 41 D 46 B B D 14 C 19 A 24 C 29 D 34 C 39 D 44 D 49 D D 10 A 15 C 20 B 25 C 30 D 35 A 40 D 45 B 50 B = < / i a M c o A D 11 C 16 C 21 C 26 C 31 DaH 36 A 41 C 46 A v n B D 12 A 17 B 22 D 27 o Do 32 C 37 C 42 D 47 D M C B 13 B 18 A 23 Dg 28 D 33 C 38 A 43 B 48 B n a Gi24 B 29 C 34 B 39 B 44 C 49 B i A B 14 C 19 C a nBB20 D 25 A 30 D 35 C 40 A 45 B 50 A a D 10 D B15 / m o c k o o b re e h k clic P N 10: aceN 11: fP D C 11 B 16 D 21 D 26 B 31 D 36 B 41 B 46 B A D 12 A 17 D 22 B 27 C 32 A 37 B 42 C 47 A B C P N 12: A B face 214 i l c = C 14 D 19 D 24 A 29 B 34 A 39 C 44 D 49 D i/ < 10 A 15 C 20 D 25 C 30 A 35 C 40 A M 45.aD 50 B c o H va n o o M g B 11 D 16 A i21 anA 26 A 31 B 36 A 41 B 46 B G i a B 22 B 27 A 32 C 37 C 42 A 47 C A 12 BB17 n a C 18 C 23 C 28 C 33 B 38 A 43 A 48 D D/B13 m o A C re e h ck D c k o bo B B 13 A 18 A 23 D 28 D 33 A 38 B 43 B 48 A D 14 C 19 C 24 A 29 A 34 B 39 D 44 C 49 C 10 A 15 C 20 D 25 B 30 C 35 B 40 C 45 A 50 D li re e h ck B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb ac N 13: fP C B 11 D 16 B 21 D 26 C 31 B 36 D 41 B 46 B C B 12 C 17 B 22 A 27 C 32 A 37 B 42 D 47 D D C 13 A 18 A 23 D 28 B 33 C 38 B 43 D 48 D B C 14 B 19 D 24 C 29 D A 10 B 15 C 20 C 25 B 30 C 36 D 41 B 46 B 37 B 42 D 47 D 38 B 43 D 48 D P N 14: C B A B D ia G i a 11 B 16 B 21.B D 26 B 31 B n a 12 C 17 /BB 22 C 27 C 32 A m o 13.c D 18 A 23 D 28 B 33 C 19 D 24 D 29 D 34 B 39 B 44 B 49 B 15 B 20 C 25 B 30 C 35 B 40 D 45 B 50 C fa5.cAe 10 C D P N 15: = < / i a M A B 12 B 17 B 22 C 27 A 32 B 37 B 42 B 47 C c o H C B 13 C 18 B 23 B 28 C 33 C 38 C v43 C 48 B a n A A 14 D 19 C 24 A 29 D 34 B o 39.oD 44 A 49 A M 40 B 45 A 50 D g n C 10 A 15 C 20 B 25 B 30 C 35 D a Gi i a nB a P N 16: B / m o c A 16 A 21 B 26 D 31 C 36 D 41 A 46 B A D k11 o o 2.c Beb7 D 12 A 17 C 22 B 27 C 32 C 37 D 42 D 47 C a f A C 13 C 18 D 23 C 28 D 33 D 38 C 43 B 48 B B D 11 B 16 C 21 A 26 C 31 B 36 A 41 A 46 A D D 14 D 19 D 24 C 29 A 34 B 39 C 44 B 49 C D 10 C 15 A 20 C 25 C 30 C 35 C 40 B 45 A 50 B P N 17: i l c = 34 B 39 B 44 B 49 C /< i a 35 D 40 D 45 B 50 C M c o aH v n oo M g n k b9.oCo 14 D C re e h ck re e h k clic re e h ck i l c = /< i a M c o H a B 46 C C C 11 B 16 B 21 B 26 B 31 B 36 Cnv41 o o37 C 42 C 47 D B C 12 B 17 B 22 A 27 C 32 B M g A A 13 D 18 A 23 D 28 A ian33 B 38 B 43 B 48 A G i B C 14 D 19 A 24 Ca 29 B 34 C 39 D 44 A 49 C B n BBa 25 B 30 C 35 C 40 D 45 B 50 A A 10 B 15 C 20 / m o c k oo b e ac N 18: fP li re e h ck 215 B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb VNMATHS.TK fa1.cD D 11 B 16 D 21 C 26 A 31 C 36 B 41 C 46 C B C 12 C 17 C 22 A 27 C 32 B 37 B 42 D 47 B C B 13 C 18 A 23 C 28 B 33 A 38 D 43 C 48 C C D 14 B 19 D 24 A 29 B 34 C 39 A 44 C B 10 C 15 B 20 B 25 B 30 A 35 A 40 C 45 B P N 19: D C B B C D D A 16 A 21 C 12 B 17 D 22 B oC k15 C D 10 o b aceN 20: fP 20 A 25 B 26 B 30 A i l c = /< i a ocM 49 D 50 D aH v n oo M g n31 B 36 D 41 C 46 A GDia 32 C 27 i a B 13 D 18 Ban 23 D 28 B 33 C /B 14 o A m19 B 24 A 29 C 34 A c 11 C re e h ck 35 C 37 D 42 B 47 B 38 B 43 D 48 A 39 A 44 D 49 D 40 B 45 A 50 B re e h D C 12 C 17 D 22 B 27 A 32 B 37 C 42 B 47 D lick c = A A 13 D 18 C 23 C 28 D 33 A 38 C 43 B 48 C < i/ A D 14 C 19 D 24 A 29 A 34 C 39 C M 44.aC 49 B oc A 10 A 15 A 20 A 25 C 30 C 35 CaH 40 B 45 A 50 D onv o M g n a P N 21: Gi i a nAB16 D 21 B 26 C 31 B 36 B 41 D 46 A a C A B11 / 12 C 17 B 22 C 27 A 32 C 37 B 42 C 47 A m o C B c kD A 13 C 18 C 23 D 28 C 33 B 38 C 43 B 48 C o o b e c a D B 14 B 19 D 24 C 29 D 34 A 39 B 44 C 49 B f A 10 D 15 D 20 A 25 B 30 B 35 A 40 C 45 B 50 B re e h ick l c P N 22: = < / i C A 11 C 16 A 21 A 26 B 31 A 36 D M 41.aD 46 C c o C B 12 C 17 D 22 A 27 C 32 AaH 37 C 42 C 47 C v D D 13 C 18 A 23 B 28.o C on 33 C 38 A 43 B 48 B M g D A 14 A 19 A 24 A 29 D 34 B 39 B 44 D 49 A n a i iCG 25 D 30 B 35 B 40 A 45 A 50 A A 10 A 15 C 20 a B an B / m o c k P N o23: o b face C D 11 B 16 D 21 B 26 B 31 B 36 C 41 B 46 A re e 216 h lick A A 11 A 16 B 21 C 26 D 31 A 36 B 41 C 46 A B / CLICK => https://www.facebook.com/BanBaiGiangMoonvaHocMai/ com k o o eb A D 12 D 17 A 22 B 27 D 32 B 37 B 42 C 47 C D B 13 B 18 A 23 B 28 B 33 B 38 B 43 D 48 D B B 14 B 19 C 24 B 29 D 34 D 39 C 44 B 49 C D 10 D 15 D 20 A 25 C 30 A 35 D 40 D fac A 11 A 16 B 21 A 26 B D B 12 C 17 D 22 B 27 C C A B B C 10 A GBia 34 A i 29 a nB 15 B 20.B Aa 25 C 30 D 35 A / m o c 23 C 14 A 19 B 24 C 45 B 50 B 41 B 46 D aH v n 32 C o 37.oA 42 B 47 A M g n33 C 38 C 43 B 48 C D 18 B i l c = /< i a ocM P N 24: 13 D re e h ck 28 B 31 C 36 D 39 A 44 B 49 B 40 B 45 D 50 C ok o b aceN 25: fP A B 11 C 16 A 21 B 26 A 31 C 36 C 41 B 46 D D A 12 D 17 C 22 A 27 C 32 B 37 A 42 B 47 A re e h B D 13 B 18 B 23 C 28 C 33 B 38 C 43 C 48 C lick c = A D 14 A 19 C 24 B 29 D 34 D 39 D 44 A 49 B < i/ D 10 B 15 D 20 B 25 C 30 C 35 A 40 C M 45.aD 50 A c o H va n o o M g n a i G B n a B / om c k boo face re e h ck i l c = /< i a M c o H va on o M ng ia a /B m o c iG a B n k oo b e c fa li re e h ck 217 ... cỏch nhanh nht, thun trc nghim mụn húa c k li nht ng oothi ỏp ng cho k thi tuyn sinh i hc v cao ng b e facChỳng tụi xin trõn trng gii thiu cun : 10 phng phỏp gii nhanh trc nghim húa hc v 25 thi. .. gii, khụng nht thit phi s dng ht cỏc d kin u bi v ụi khụng cn vit v cõn bng tt c cỏc phng trỡnh phn ng c o H va on o M ng ia iG a B n Phn II: 25 thi th tuyn sinh i hc, cao ng Cỏc thi c xõy dng... nh ca B Giỏo dc v o to B thi cú khú tng ng hoc cao hn cỏc ó c s dng cỏc k thi tuyn sinh i hc v cao ng gn õy a /B m o c ok o b cePhn III: ỏp ỏn ca b 25 thi ó gii thiu phn II fa Chỳng tụi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Và 25 Đề Thi Mẫu, Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Và 25 Đề Thi Mẫu, Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Và 25 Đề Thi Mẫu

Từ khóa liên quan