THPT tran hung dao lan 1 co loi giai chi tiet file word

16 552 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2016, 15:24

SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO MÔN SINH HỌC – KHỐI 12 Câu 1: Đột biến làm tăng cường hàm lượng amylaza lúa Đại mạch thuộc dạng: A Mất đoạn nhiễm sắc thể B Lặp đoạn nhiễm sắc thể C Đảo đoạn nhiễm sắc thể D Chuyển đoạn nhiễm sắc thể Câu 2: Một đoạn gen cấu trúc sinh vật nhân sơ có trình tự nuclêôtit sau: Mạch 1: 5'… TAXTTAGGGGTAXXAXATTTG 3' Mạch 2: 3'… ATGAATXXXXATGGTGTAAAX 5' Nhận xét sau ? A Mạch mang mã gốc mạch 2; số axit amin dịch mã B Mạch mang mã gốc mạch 1; số axit amin dịch mã C Mạch mang mã gốc mạch 1; số axit amin dịch mã D Mạch mang mã gốc mạch 1; số axit amin dịch mã Câu 3: Xét cặp nhiễm sắc thể tương đồng có trình tự xếp gen sau ABCDEFG*HI abcdefg*hi Do rối loạn trình giảm phân tạo giao tử có nhiễm sắc thê với trình tự xếp gen ABCdefFG*HI Có thể kết luận, giảm phân xảy tượng: A Trao đổi đoạn NST không cân crômatit NST không tương đồng B Nối đoạn NST bị đứt vào NST tương đồng C Nối đoạn NST bị đứt vào NST không tương đồng D Trao đổi đoạn NST không cân crômatit NST tương đồng Câu 4: tARN có ba đối mã 5' AUX 3' mạch bổ sung gen tương ứng nuclêotit A 3' XTA 5' B 5' TAG 3' C 5' ATX.3' D 5' GAT 3' Câu 5: Một loài thực vật NST có nội nhũ 18 SS thể ba kép khác tìm thấy quần thể loài bao nhiêu? A 36 B 15 C 66 D 20 Câu 6: Đột biến thay nucleotit vị trí thứ ba sau mạch mã gốc gây hậu nghiêm trọng nhất? A - XAG - 3’ B 5'- XTA- 3' C 5'- TTA - 3' D 5'-XAT - 3' Câu 7: Ở loài thực vật có NST 2n=32 Nếu thể đột biến lệch bội sinh sản hữu tính bình thường loại giao tử có sức sống khả thụ tinh cho thể (2n-l) tự thụ phấn, loại hợp tử có 31 NST đời chiếm tỉ lệ A 100% B 75% C 50% D 25% Câu 8: Một phân tử ADN mạch kép nhân đôi số lần liên tiếp tạo 30 mạch pôlinuclêôtit Xét kết luận sau đây, có kết luận (1) Nếu diễn theo nguyên tắc bổ sung tất ADN có cấu trúc giống (2) Trong phân tử ADN tạo , có 15 phân tử cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường nội bào (3) Phân tử ADN nói nhân đôi lần liên tiếp (4) Trong phân tử ADN tạo , có 14 phân tử cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường nội bào A B C D Câu 9: Mức xoắn NST A sợi bản, đường kính 11nm B crômatic, đường kính 700nm C sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30nm D siêu xoắn, đường kính 300nm Câu 10: Trong Opêron Lac thành phần sau : A Promoter B Operator C Các gen cấu trúc D Gen điều hòa R Câu 11: Một cá thể loài động vật có nhiễm sắc thể 2n = 12 Khi quan sát trình giảm phân 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số không phân li giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường; tế bào lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo thành từ trình số giao tử có nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ A 1% B 0,5% C 0,25% D 2% Câu 12: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau (1) Đột biến thay cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit (4) Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến (5) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường A (3), (4), (5) B (1), (3), (5) C (2), (4), (5) D (1), (2), (3) Câu 13: Cho biết côđon mã hóa axit amin tương ứng bảng sau: Côđon 5’AAA3’ 5XXX3’ 5’GGG3’ 5’UUU3’ 5’UUX3’ 5’XUU3’ 5’XUX3’ 5’UXU3’ Axit amin tương ứng Lizin (Lys) Prôlin (Pro) Glixin (Gly) Phêninalanin (Phe) Lơxin (Leu) Xêrin (Ser) Một đoạn gen sau bị đột biến điểm mang thông tin mã hóa chuỗi pôlipeptit có trình tự axit amin: Pro - Gly - Lys - Phe Biết đột biến làm thay nuclêôtit ađênin (A) mạch gốc guanin (G) Trình tự nuclêôtit đoạn mạch gốc gen trước bị đột biến có thê A 3' XXX GAG TTT AAA 5’ B 3’ GAGXXX TTT AAA 5’ C 5' GAGXXX GGG AAA ’ D 5’ GAGTTT XXX AAA 3’ Câu 14: Theo F.Jacôp J.Mônô, mô hình cấu trúc opêron Lac, vùng vận hành (operator) A Trình tự nuclêôtit đặc biệt, prôtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã B Vùng họat động tổng hợp nên prôtêin, prôtêin tham gia vào trình trao đổi chất tế bào hình thành nên tính trạng C Vùng mang thông tin mã hóa cấu trúc prôtêin ức chế, prôtêin có khả ức chế trình phiên mã D Nơi mà ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã tổng hợp nên ARN thông tin Câu 15: Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung G - X, A - U ngược lại thể cấu trúc phân tử trình sau (1) Phân tử ADN mạch kép (2) Phân tử tARN (3) Phân tử prôtêin (4) Quá trình dịch mã A (3) (4) B (1) (2) C (1) (3) D (2) (4) Câu 16: Ở ruồi giấm 2n = Một ruồi đột biến có số lượng NST cặp sau: Cặp số 2: có chiếc; cặp lại có Ruồi thuộc đột biến: A Thể bốn B Thể tứ bội C Thể nhiễm D Thể nhiễm Câu 17: Tế bào sinh dưỡng loài A có NST 2n = 20 Một cá thể tế bào sinh dưỡng có tổng số NST 19 hàm lượng ADN không đổi Tế bào xảy tượng A Mất NST B Lặp đoạn NST C Sát nhập hai NST với D Chuyển đoạn NST Câu 18: Quá trình dịch mã bao gồm giai đoạn A Phiên mã hoạt hóa axit amin B Hoạt hóa axit amin tổng hợp chuỗi polipeptit C Tổng hợp chuỗi polipeptit loại bỏ axit amin mở đầu D Phiên mã tổng hợp chuỗi polipeptit Câu 19: Khi tâm động nhiễm sắc thể, phát biểu sau (1) Tâm động trình tự nuclêôtit đặc biệt, nhiễm sắc thể có đuy trình tự nuclêôtit (2) Tâm động vị trí liên kết nhiễm sắc thể với thoi phân bào, giúp nhiễm sắc thể di chuyển cực tế bào trình phân bào (3) Tâm động nằm đầu tận nhiễm sắc thể (4) Tâm động điểm mà AND bắt đầu tự nhân đôi (5) Tùy theo vị trí tâm động mà hình thái nhiễm sắc thể khác A (3), (4), (5) B (1), (2), (5) C (2), (3), (4) D (1), (3), (4) Câu 20: Nhận định sau không phát biểu đột biến gen? A Đột biến gen phát sinh đuợc tái qua chế tự nhân đôi ADN B Đột biến gen có khả di truyền cho hệ sau C Đột biến gen biến đổi nhỏ xảy phân tử ADN D Đột biến gen phát sinh đuợc biểu kiểu hình cá thể Câu 21: Đột biến vị trí gen làm cho trình dịch mã không thực đuợc A Đột biến mã mở đầu B Đột biến mã kết thúc C Đột biến ba gen D Đột biến ba giáp mã kết thúc Câu 22: Mạch gốc gen ban đầu: 3' TAX TTX AAA… 5' Cho biết có trường hợp thay nucleotit vị trí số làm thay đổi condon thành codon khác? A B C D Câu 23: Một gen có tổng số loại nu 30% tổng số liên kết hóa trị nu 1198 Phân tử mARN gen tồng hợp có 210U 120G Kết luận ? A Tổng số A T gen 360 B Gen nàỵ có A=T=210 C Tổng số A T 840 D Tổng số G X gen 420 Câu 24: Cho đoạn mạch gốc gen : 3’ AGX TTA GXA 5’, đoạn mARN tương ứng gen tổng hợp là: A 5’ UXG AAU XGU 3’ B 5’ TXGAAT XGT 3’ C 5’AGX UUA GXA 3' D 3’ AGX UUA GXA 5’ Câu 25: Khi nói trình nhân đôi ADN, phát biểu sau sai A Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp kéo dài mạch theo chiều 3’ → 5’ B Enzim ligaza (enzim nối) nối đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh C Quá trình nhân đôi ADN diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn D Nhờ enzim tháo xoắn, hai mạch đơn ADN tách dần tạo nên chạc chữ Y Câu 26: A 5’UAG 3' B 5’UGG 3' C 5' UAX 3' D 5’UGX3' Câu 27: Cho biết A trội hoàn toàn so với a Lấy hạt phấn tam bội Aaa thụ phấn cho tứ bội Aaaa, hạt phấn lưỡng bội khả thụ tinh tỉ lệ kiểu hình đời A 11 : B : C : D : Câu 28: Nguyên tắc bán bảo tồn thể chế tự nhân đôi ADN là: A Trong phân tử ADN mạch từ ADN mẹ mạch tổng hợp B Trong phân tử ADN có xen kẽ đoạn ADN mẹ với đoạn tồng hợp C Trong phân tử ADN nửa phân tử ADN mẹ nối với nửa phân tử ADN tổng hợp D Trong phân tử ADN phân tử từ ADN mẹ phân tử tổng hợp Câu 29: Dạng đột biến quý trọng chọn giống trồng nhằm tạo giống suất cao, phần chất tốt không hạt A Đột biến gen B Đột biến dị bội C Thể nhiễm D Đột biến đa bội Câu 30: Ở cà độc dược 2n = 24 Số nhiễm sắc thể thể loài A 12 B 24 C 25 D 23 Câu 31: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là: A Mã mở đầu AUG, mã kết thúc UAA, UAG, UGA B Một ba mã hoá cho loại axit amin C Tất loài dùng chung mã di truyền D Nhiều ba xác định axit amin Câu 32: Hãy chọn loài thích hợp số loài để áp dụng chất consixin nhằm tạo giống đa bội đem lại hiệu kinh tế cao A Cây lúa B Cây đậu tương C Cây củ cải đường D Cây ngô Câu 33: Trong trình dịch mã, phân tử sau đóng vai trò “ người phiên dịch” A rARN B tARN C mARN D ADN Câu 34: Ở cà chua 2n = 24 nhiễm sắc thể, số nhiễm sắc thể thể tam bội là: A 25 B 48 C 27 D 36 Câu 35: Loại đột biến gen xảy không làm thay đổi số liên kết hidrô gen A Thay cặp A - T cặp G - X B Thay cặp A - T cặp T - A C Mất cặp nuclêôtit D Thêm cặp nuclêôtit Câu 36: Trong phát biểu sau, có phát biểu ADN tế bào nhân thực? (1) ADN tồn nhân tế bào chất (2) Các tác nhân đột biến tác động lên ADN nhân tế bào mà không tác động lên ADN tế bào chất (3) Các phân tử ADN nhân tế bào có cấu trúc kép, mạch thẳng phân tử ADN tế bào chất có cấu trúc kép, mạch vòng (4) Khi tế bào giảm phân, hàm lượng ADN nhân hàm lượng ADN tế bào chất giao tử giảm nửa so với tế bào ban đầu A B C D Câu 37: Sự rối loạn phân li cặp NST 13 trình giảm phân I tế bào sinh trứng dẫn đến xuất hiện: A Một trứng bình thường trứng bị đột biến B Một trứng thừa NST 13, trứng bị thiếu NST 13 C Một tráng bị đột biến thừa thiếu NST 13 D Một trứng bị đột biến thừa thiếu NST 13 Câu 38: Cho số phát biểu sau gen operon Lac E li, có phát biểu (1) Mỗi gen mã hóa cho chuỗi pôlipeptit khác (2) Mỗi gen có vùng điều hòa nằm đầu 3' mạch mã gốc (3) Các gen có số lần nhân đôi phiên mã (4) Sự nhân đôi, phiên mã dịch mã gen diễn tế bào chất (5) Mỗi gen tạo phân tử mARN riêng biệt A B C D Câu 39: Quá trình tổng hợp ARN dựa vào khuôn mẫu ADN gọi là: A Quá trình giải mã B Quá trình dịch mã C Quá trình tái D Câu 40: Điều hòa hoạt động gen : A Điều hòa lượng sản phẩm gen tạo B Điều hòa lượng mARN gen tạo C Điều hòa lượng tARN gen tạo D Điều hòa lượng rARN gen tạo Đáp án 1-B 2-C 3-D 4-D 5-B 6-D 7-C 8-C 9-A 10-D 11-B 12-C 13-B 14-A 15-D 16-D 17-C 18-B 19-B 20-D 21-A 22-A 23-C 24-A 25-A 26-A 27-B 28-A 29-D 30-C 31-B 32-C 33-B 34-D 35-B 36-A 37-C 38-C 39-D 40-A HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO NĂM HỌC 2017 Câu Đột biến làm tăng cường hàm lượng amylaza lúa đại mạch thuộc dạng : lặp đoạn NST Đoạn NST chứa gen tổng hợp amylaza lặp lại nhiều lần lúa Đại mạch, số lượng mARN tổng hợp tăng dẫn đến tăng tổng hợp enzym amylaza Đáp án B Câu Nhận xét C Mạch tổng hợp mARN : 5‘ XAA AUG UGG UAX XXX UAA GUA 3‘ Mạch tổng hợp mARN : 5‘ UAX UUA GGG GUA XXA XAU UUG 3‘ Do mARN tổng hợp từ mạch có ba mở AUG, mARN tổng hợp từ mạch nên mạch mạch mã gốc Mạch có : ba mở đầu AUG, ba kết thúc UAA số acid amin dịch mã : Đáp án C Câu Nhận xét: NST ban đầu : abcdefg*hi Sau : abc → ABC g ghi → FG gHI Có trao đổi chéo kép NST tương đồng Sự trao đổi chéo không tương xứng đoạn g ghi FG gHI Đáp án D Câu Ở tARN có anti-codon 5' AUX 3' Vậy ba tương ứng mARN 3' …UAG 5’ ( bồ sung vói mạch mã gốc nên có tương đồng) → Bộ ba tương ứng mạch bổ sung 3’ TAG 5’ hay 5’ GAT 3’ Đáp án D Câu Nội nhũ khối đa bào giàu chất dinh dưỡng, gồm tế bào tam bội 3n Vậy NST lưỡng bội loài 2n =12 Số thể ba kép (2n+l+l) khác tìm quần thể loài C6 = 15 Đáp án B Câu Đột biến thay nucleotit vị trí thứ ba : 5’- XAT - 3’ gây hậu nghiêm trọng Bộ ba phiên mã ba mARN 5’ - AUG -3’ ba mở đầu Đột biến thay nu vị trí thứ mạch mã gốc ↔ vị trí thứ ba ba mở đầu → khiến cho ba chức mở đầu Riboxom không nhận biết ba mở đầu → mARN đuợc tồng hợp khả dịch mã thành chuỗi acidamin từ không tổng hợp nên vài protein đuợc → Cơ thể thiếu hụt vài protein Đó protein quan trọng, mang tính chất sống cho thể Ví dụ : insulin điều hòa đường huyết, Đáp án D Câu Thể tự thụ phấn: 2n – Giao tử: 50% n 50% (n-1) Đời con: 2n : ( 2n − 1) : ( 2n − ) 4 Loại hợp tử có 31 NST ↔ 2n − đời chiếm tỉ lệ 50% Đáp án C Câu Các kết luận là: (1), (3), (4) Đáp án C Phát biểu (2) sai Gọi số lần nhân đôi phân tử n lần Số phân tử tạo 2n Do theo nguyên tắc bán bảo tồn, có mạch polinu cũ từ phân tử AND ban đầu bảo tồn lại, nằm AND đời → số mạch polinu đuợc tạo tử nguyên liệu môi truòng : 2n.2 − = 30 Giải ra, n = Vậy số phân tử AND tạo 24 = 16 Số phân tử ADN cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi truòng là: 16 – =14 Câu Mức xoắn NST sợi bản, đường kính 11 nm Đáp án A Câu 10 Operon Lac gồm : vùng khởi động (promoter), vùng vận hành (operator), gen cấu trúc Operon Lac chứa gen điều hòa R Đáp án D Câu 11 2000 tế bào sinh tinh tạo : 2000.4 = 8000 (giao tử) tế bào sinh tinh có cặp NST không phân li giảm phân I tạo giao tử (n+1) giao tử (n-1) Vậy số giao tử có NST (n-1) 40 Tỉ lệ số giao tử có 5NST 40/8000 X 100% = 0,5% Đáp án B Câu 12: Phát biểu (2) (4) (5) Đáp án C sai đột biến thay cặp nu phải làm xuất mã kết thúc (UAA, UAG, UGA) kết thúc sớm trình dịch mã Nếu không thay acid amin chuỗi không thay đổi sai, đột biến điểm dạng đột biến liên quan đến cặp nucleotit Câu 13 Chuối polipeptit: Pro - Gly - Lys – Phe 5’ XXX - GGG - AAA - UUU 3’ 5’ mARN: 5' XXX – GGG - AAA - UUX 3' mạch mã gốc: 3’ GGG - XXX - TTT - AAA 5’ hoặc: 3' GGG – XXX – TTT – AAG 5' Đối chiếu thấy chuỗi nucleotit phương án B khớp nhiều (3 ba phía sau ) mà theo đề bài, đột biến thay A G Từ ta khẳng định: đoạn mạch mã gốc gen trước biến đổi là: 3’ GAG - XXX - TTT - AAA 5’ Đáp án B Câu 14 Theo F.Jacôp J.Mônô, mô hình cấu trúc opêron Lac, vùng vận hành (operator) Trình tự nuclêôtit đặc biệt, prôtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã Đáp án A Câu 15 Nguyên tắc bổ sung G-X A-U thể phân tử tARN trình dịch mã Đáp án D sai, phân tử ADN mạch kép có nguyên tắc bổ sung A-T, G-X sai, phân tử protein có cấu tạo chủ yếu chuỗi acid amin Câu 16 Đột biến số lượng NST : cặp số 2: có chiếc; cặp lại có ↔ đột biến thể 2n - Đột biến thể nhiễm Đáp án D Câu 17 Tế bào sinh dưỡng loài A có NST lưỡng bội 2n = 20 Một cá thể, có tế bào sinh dưỡng có 19 NST hàm lượng ADN không đổi Tức thiếu NST (số lượng) khối lượng (hàm lượng) không đổi → NST sát nhập lại với thành NST Đáp án C Câu 18 Quá trình dịch mã gồm giai đoạn : Hoạt hóa acid amin Tổng hợp chuỗi polipeptit Đáp án B Câu 19 Các phát biểu (1) (2) (5) Đáp án B sai tâm động thường nằm NST, nơi xoắn cực đại, gắn thoi vô sắc giúp cho NSt di chuyển phân bào sai, tâm động vị trí NST xoắn cực đại, bất tiện cho trình nhân đôi, thường nhân đôi sau vị trí khác Câu 20 Nhận định không D Đột biến gen phát sinh đột biến lặn, không biểu kiểu hình thể dị hợp tử Đáp án D Câu 21 Đột biến mã mở đầu làm trình dịch mã bắt đầu Đáp án A Câu 22 Mạch mã gốc gen : mARN gen: 3’ TAX TTX AAA 5’ 5' AUG AAG UUU…3' Nucleotit vị trí thứ U, tương ứng với vị trí thứ codon số Có trường hợp đột biến thay nucleotit làm thay đổi codon từ codon sang codon khác là: − U thành X → Phe thành Leu − U thành A → Phe thành Ile − U thành G → Phe thành Val Đáp án A Câu 23 Do A = T G = X Do A + G = A + X = T + G = T + X = 50% Gen có tổng loại nu 30% ↔ A + T = 30% G + X = 30% ↔ A= 15% G= 15% Tổng số liên kết hóa trị nu 1198 ↔ gen có 1200 nu → 2A + 2G = 1200 Phân tử mARN gen tổng hợp có 210U 120G → mạch mã gốc gen có 210A 120X Ta có 15% 1200 180 210 >180 → loại trường hợp A = 15% → G = 15% → G - 180 M A + G = 1200 → A = 420 → A + T = 840 Đáp án C Câu 24 Mạch mã gốc gen : 3’ AGX TTA GXA 5’ → mARN : ’ UXG AAU XGU ’ Đáp án A Câu 25 Phát biểu sai A Enzyme ADN polimeraza tổng hợp kéo dài mạch theo chiều 5’→ 3’ Đáp án A Câu 26 Codon qui định tín hiệu kết thúc trình dịch mã : 5’ UAG 3’ Đáp án A Câu 27 P: Aaa x Aaa Hạt phấn lưỡng bội khả thụ tinh Aaa cho giao tử (hạt p h ấ n ) : 1/3A : 2/3a Aaaa cho giao tử (noãn): l/2Aa : 1/2 aa Đời : l/6AAa : 3/6Aaa : 2/6 aaa ↔ KH : trội : lặn Đáp án B Câu 28 Nguyên tắc bán bảo tồn thể co chế tự nhân đôi ADN : Trong phân tử ADN mạch từ ADN mẹ mạch tổng hợp Đáp án A Câu 29 Dạng đột biến tạo giống suất cao, phẩm chất tốt không hạt : đột biến đa bội Đáp án D Câu 30 Số nhiễm sắc thể dạng thể ba (2n+l) loài 25 Đáp án C Câu 31 Mã di truyền có tính đặc hiệu, nghĩa : ba mã hoá cho loại axit amin Đáp án B Câu 32 Cây dùng consixin để tạo giống đa bội, đem lại hiệu kinh tế cao : củ cải đường Do củ cải đường trồng để lấy củ (bộ phận sinh dưỡng) Các lúa, ngô, đậu tưong trồng lấy hạt (sau thụ tinh) Consixin có tác dụng tạo đột biến đa bội đột biến đa bội thường có phận sinh dưỡng to lại thường hạt Đáp án C Câu 33 Phân tử có vai trò người phiên dịch : tARN Đáp án B Câu 34 Số nhiễm sắc thể thể tam bội 3n 36 Đáp án D Câu 35 A liên kết với T liên kết H G liên kết với X liên kết H Đột biến xảy không làm thay đổi liên kết H thay cặp A-T cặp T-A Đáp án B Câu 36 Các phát biểu : (1) (3) Đáp án A sai, tác nhân đột biến tác động vào ADN nhân ADN tế bào chất (ADN tế bào chất thường dễ bị biến đổi ) sai, ADN tế bào chất nằm ti thể lục lạp tế bào có nhiều ti thể (lục lạp), giảm phân, tế bào chất tách đôi ra, lượng ti thể (lục lạp) bị chia không Câu 37 tế bào sinh trứng sau giảm phân tạo trứng thể cực Sự rối loạn phân li cặp NST giảm phân I tạo trứdg bị đột biến thừa thiếu NST số 13 Đáp án C Câu 38 Các phát biểu : (1) (2) (3) (4) Trong Operon Lac gồm : Vùng khởi động (P) - vùng vận hành (O) - gen cấu trúc z - gen cấu trúc Y - gen cấu trúc A Mỗi gen cấu trúc mã hóa cho chuỗi polipeptit khác - (1) Mỗi gen có cấu trúc gồm vùng : Vùng điều hòa - Vùng mã hóa -Vùng kết thúc => gen có vùng điều hòa nằm đầu 3’=> Các gen có số lần nhân đôi, phiên mã có chung vùng điều hòa - (3) Sự nhân đôi, phiên mã, dịch mã gen diễn tế bào chất Do sinh vật nhân sơ, chưa có nhân hoàn chỉnh với màng nhân bao bọc mà có vùng nhân nơi chứa vật chất di truyền tế bào - (4) Do dùng chung vùng điều hòa, phiên mã nên gen phiên mã tạo mARN chứa thông tin gen Đáp án C Câu 39 Quá trình tổng hợp ARN dựa vào khuôn mẫu ADN đuợc gọi trình phiên mã Đáp án D Câu 40 Điều hòa hoạt động gen điều hòa luợng sản phẩm mà gen tạo Đáp án A [...]... 2 loại nu bằng 30% ↔ A + T = 30% hoặc G + X = 30% ↔ A= 15 % hoặc G= 15 % Tổng số liên kết hóa trị giữa các nu là 11 98 ↔ gen có 12 00 nu → 2A + 2G = 12 00 Phân tử mARN do gen đó tổng hợp có 210 U và 12 0G → trên mạch mã gốc của gen có 210 A và 12 0X Ta có 15 % của 12 00 bằng 18 0 210 >18 0 → loại trường hợp A = 15 % → vậy G = 15 % → G - 18 0 M à 2 A + 2 G = 12 00 → A = 420 → vậy A + T = 840 Đáp án C Câu 24 Mạch mã... Một cá thể, có trong tế bào sinh dưỡng có 19 NST nhưng hàm lượng ADN không đổi Tức là thiếu đi 1 NST (số lượng) nhưng khối lượng (hàm lượng) không đổi → chỉ có thể là 2 chi c NST đã sát nhập lại với nhau thành 1 chi c NST Đáp án C Câu 18 Quá trình dịch mã gồm 2 giai đoạn : Hoạt hóa acid amin Tổng hợp chuỗi polipeptit Đáp án B Câu 19 Các phát biểu đúng là (1) (2) (5) Đáp án B 3 sai vì tâm động thường... phiên mã Đáp án A Câu 15 Nguyên tắc bổ sung G-X và A-U thể hiện trong phân tử tARN và quá trình dịch mã Đáp án D 1 sai, phân tử ADN mạch kép có nguyên tắc bổ sung là A-T, G-X 3 sai, phân tử protein có cấu tạo chủ yếu là chuỗi acid amin Câu 16 Đột biến số lượng NST : cặp số 2: có 1 chi c; các cặp còn lại đều có 2 chi c ↔ đây là đột biến thể 2n - 1 Đột biến thể 1 nhiễm Đáp án D Câu 17 Tế bào sinh dưỡng... không đều Câu 37 1 tế bào sinh trứng sau giảm phân tạo ra 1 trứng và 3 thể cực Sự rối loạn phân li của 1 cặp NST trong giảm phân I sẽ tạo ra 1 trứdg bị đột biến thừa hoặc thiếu 1 NST số 13 Đáp án C Câu 38 Các phát biểu đúng là : (1) (2) (3) (4) Trong Operon Lac gồm : Vùng khởi động (P) - vùng vận hành (O) - gen cấu trúc z - gen cấu trúc Y - gen cấu trúc A Mỗi gen cấu trúc mã hóa cho 1 chuỗi polipeptit... mạch mới theo chi u 5’→ 3’ Đáp án A Câu 26 Codon qui định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là : 5’ UAG 3’ Đáp án A Câu 27 P: Aaa x Aaa Hạt phấn lưỡng bội không có khả năng thụ tinh Aaa cho giao tử (hạt p h ấ n ) : 1/ 3A : 2/3a Aaaa cho giao tử (noãn): l/2Aa : 1/ 2 aa Đời con : l/6AAa : 3/6Aaa : 2/6 aaa ↔ KH : 2 trội : 1 lặn Đáp án B Câu 28 Nguyên tắc bán bảo tồn được thể hiện trong co chế tự nhân... kiểu hình ở cơ thể dị hợp tử Đáp án D Câu 21 Đột biến ở mã mở đầu sẽ làm quá trình dịch mã không thể bắt đầu Đáp án A Câu 22 Mạch mã gốc của gen : mARN của gen: 3’ TAX TTX AAA 5’ 5' AUG AAG UUU…3' Nucleotit ở vị trí thứ 7 là U, tương ứng với vị trí thứ nhất của codon số 3 Có 3 trường hợp đột biến thay thế nucleotit này sẽ làm thay đổi codon từ codon này sang codon khác là: − U thành X → Phe thành Leu... nhau - (1) đúng Mỗi gen đều có cấu trúc gồm 3 vùng : Vùng điều hòa - Vùng mã hóa -Vùng kết thúc => mỗi gen đều có 1 vùng điều hòa nằm ở đầu 3’=> 2 đúng Các gen có số lần nhân đôi, phiên mã bằng nhau do có chung 1 vùng điều hòa - (3) đúng Sự nhân đôi, phiên mã, dịch mã của các gen đều diễn ra trong tế bào chất Do ở sinh vật nhân sơ, chưa có nhân hoàn chỉnh với màng nhân bao bọc mà ở đây chỉ có 1 vùng... cặp A-T bằng 1 cặp T-A Đáp án B Câu 36 Các phát biểu đúng là : (1) (3) Đáp án A 2 sai, các tác nhân đột biến tác động cả vào ADN trong nhân và ADN trong tế bào chất (ADN trong tế bào chất thường dễ bị biến đổi hơn ) 4 sai, ADN trong tế bào chất nằm trong ti thể hoặc lục lạp 1 tế bào có rất nhiều ti thể (lục lạp), do đó khi giảm phân, tế bào chất tách đôi ra, lượng ti thể (lục lạp) này sẽ bị chia không... mỗi phân tử ADN con thì một mạch là từ ADN mẹ và một mạch mới tổng hợp Đáp án A Câu 29 Dạng đột biến tạo ra những giống năng suất cao, phẩm chất tốt hoặc không hạt là : đột biến đa bội Đáp án D Câu 30 Số nhiễm sắc thể dạng thể ba (2n+l) ở loài là 25 Đáp án C Câu 31 Mã di truyền có tính đặc hiệu, nghĩa là : một bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axit amin Đáp án B Câu 32 Cây có thể dùng consixin để tạo giống... chất Do ở sinh vật nhân sơ, chưa có nhân hoàn chỉnh với màng nhân bao bọc mà ở đây chỉ có 1 vùng nhân nơi chứa vật chất di truyền của tế bào - (4) đúng Do dùng chung 1 vùng điều hòa, phiên mã cùng nhau nên cả 3 gen này khi phiên mã sẽ tạo ra chỉ 1 mARN chứa thông tin của cả 3 gen Đáp án C Câu 39 Quá trình tổng hợp ARN dựa vào khuôn mẫu của ADN đuợc gọi là quá trình phiên mã Đáp án D Câu 40 Điều hòa hoạt ... 30% ↔ A= 15 % G= 15 % Tổng số liên kết hóa trị nu 11 98 ↔ gen có 12 00 nu → 2A + 2G = 12 00 Phân tử mARN gen tổng hợp có 210 U 12 0G → mạch mã gốc gen có 210 A 12 0X Ta có 15 % 12 00 18 0 210 >18 0 → loại... lượng rARN gen tạo Đáp án 1- B 2-C 3-D 4-D 5-B 6-D 7-C 8-C 9-A 10 -D 11 -B 12 -C 13 -B 14 -A 15 -D 16 -D 17 -C 18 -B 19 -B 20-D 21- A 22-A 23-C 24-A 25-A 26-A 27-B 28-A 29-D 30-C 31- B 32-C 33-B 34-D 35-B 36-A... thụ phấn: 2n – Giao tử: 50% n 50% (n -1) Đời con: 2n : ( 2n − 1) : ( 2n − ) 4 Loại hợp tử có 31 NST ↔ 2n − đời chi m tỉ lệ 50% Đáp án C Câu Các kết luận là: (1) , (3), (4) Đáp án C Phát biểu (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: THPT tran hung dao lan 1 co loi giai chi tiet file word , THPT tran hung dao lan 1 co loi giai chi tiet file word , THPT tran hung dao lan 1 co loi giai chi tiet file word

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn