Ma trận đề kiểm tra hóa 11 học kỳ 1

2 607 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2016, 11:17

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌCHÓA 11 I Mục đích đề kiểm tra: Kiểm tra mức độ biết, hiểu, vận dụng, kỹ viết CTCT, viết đồng phân tính toán, quy luật biến đổi sống, so sánh, biết điều suy điều khác II Hình thức đề kiểm tra: trắc nghiệm 100% III Ma trận đề kiểm tra: Cấp độ Chủ đề Sự điện li Số câu: 10 Số điểm: 2,5 Tỉ lệ %: 25% Chủ đề Nito - photpho Số câu: 10 Số điểm: 2,5 Tỉ lệ %: 25% Chủ đề Đại cương hóa hữu Số câu: 10 Số điểm: 2,5 Tỉ lệ %: 25% Chủ đề Nhận biết HS: - biết chất điện li manh, yếu - biết axit, bazo, muối, hidroxit lưỡng tính - biết môi trường theo pH Số câu: Số điểm: 1,25 Tỉ lệ: 12,5% HS: - biết tính chất hóa hoc, ứng dụng, điều chế Nito - Biết tính chất hh Amoniac, muối amoni - pp điều chế axit HNO3 PTN, CN Số câu: Số điểm: 1,25 Tỉ lệ: 12,5% HS: - biết số đặc điểm HCHC - biết cách phân loại HCHC - Biết CTPT, CTĐGN Số câu: Số điểm: 1,25 Tỉ lệ: 12,5% HS: - Viết Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp HS: Tính pH Cấp độ cao Giải số tập theo pp bảo toàn điện tích, phương trình ion thu gọn Số câu: Số điểm: 0,75 Tỉ lệ: 7,5% HS: Hiểu tính chất hóa học axit HNO3, tính chất muối nitrat Số câu: Số điểm: 0,25 Tỉ lệ: 2,5% - Giải số tập bảo toàn e KL với HNO3 - Giải tập OH- tác dụng với H3PO4 Số câu: Số điểm: 0,25 Tỉ lệ: 2,5% Giải số tập tìm kim loại xác định sản phẩm khử Nito Số câu: Số điểm: 0,5 Tỉ lệ: 5% HS: - hiểu đồng đẳng, đp - Hiểu cách viết CTCT Số câu: Số điểm: 0,5 Tỉ lệ: 5% Giải tập xác định CTPT theo % khối lượng Số câu: Số điểm: 0,25 Tỉ lệ: 2,5% Vận dụng pp BTNT, BTKL giải tập đốt cháy HCHC Số câu: Số điểm: 0,75 Tỉ lệ: 7,5% HS: hiểu phản ứng Số câu: Số điểm: 0,25 Tỉ lệ: 2,5% Giải số Số câu: Số điểm: 0,25 Tỉ lệ: 2,5% Giải tập đốt HS: - hiểu chất, điều kiện xảy pư trao đổi ion dd chất điện li Ankan Số câu: 10 Số điểm: 2,5 Tỉ lệ %: 25% CTCT gọi tên số ankan đơn giản - Tính chất hh đặc trưng ankan phản ứng Số câu: Số điểm: 1,25 Tỉ lệ: 12,5% ưu tiên cacbon bậc cao Số câu: Số điểm: 0,75 Tỉ lệ: 7,5% tập xác định Ankan phản ứng đốt cháy Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 0% cháy hỗn hợp nhiều ankan Số câu: Số điểm: 0,5 Tỉ lệ: 5% Định hướng phát triển lực: Tổng số câu: 40 Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ %: 100% Số câu: 20 Số điểm: 5,0 Tỉ lệ: 50% Số câu: 11 Số điểm: 2,75 Tỉ lệ: 27,5% Số câu: Số điểm: 2,25 Tỉ lệ: 22,5% ... Tỉ lệ: 5% Định hướng phát triển lực: Tổng số câu: 40 Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ %: 10 0% Số câu: 20 Số điểm: 5,0 Tỉ lệ: 50% Số câu: 11 Số điểm: 2,75 Tỉ lệ: 27,5% Số câu: Số điểm: 2,25 Tỉ lệ: 22,5% ...Ankan Số câu: 10 Số điểm: 2,5 Tỉ lệ %: 25% CTCT gọi tên số ankan đơn giản - Tính chất hh đặc trưng ankan phản ứng Số câu: Số điểm: 1, 25 Tỉ lệ: 12 ,5% ưu tiên cacbon bậc cao Số
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trận đề kiểm tra hóa 11 học kỳ 1 , Ma trận đề kiểm tra hóa 11 học kỳ 1 , Ma trận đề kiểm tra hóa 11 học kỳ 1

Từ khóa liên quan