ĐỀ KIỂM TRA GIỮA kì i – 2016 2017 môn hóa học 10

5 462 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2016, 11:12

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – 2016-2017 MÔN: HÓA 10 I Mục tiêu đề kiểm tra: Kiến thức: a) Chủ đề 1: Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học b) Chủ đề 2: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất NTHH c) Chủ đề 3: Ý nghĩa BTH Kĩ năng: a) Viết cấu hình electron nguyên tử b) Xác định vị trí nguyên tố BTH c) So sánh tính chất nguyên tố d) Tìm nguyên tố Thái độ: a) Xây dựng lòng tin tính đoán HS giải vấn đề b) Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc khoa học II Hình thức đề kiểm tra: Trắc ngiệm (30%), Tự luận (70%) III Ma trận đề kiểm tra: Nhận biết Mức độ nhận thức Thông hiểu Vận dụng Nội dung kiến thức TN Bảng TH Sự biến đổi TC Ý nghĩa BTH câu 1,0 đ (10%) câu 0,75 đ (7,5%) câu 0,5 đ (5%) Tổng số câu câu Tổng số 2,25 đ điểm (22,5%) TL TN câu 0,75 đ (7,5%) câu 0,75 đ (7,5%) câu 0,75 đ (7,5%) câu 2,25 đ (22,5% ) T L TN TL câu 3,0 đ (30%) Vận dụng mức cao TN TL Cộng câu 0,25 đ (2,5%) câu 0,25 đ (2,5%) câu 2,0 đ (20%) câu 4,75 đ (47,5%) câu 1,75 đ (17,5%) câu 3,5 đ (35%) câu 0, đ (5%) câu 5,0 đ (50%) 22 câu 10,0 đ (100%) Trắc nghiệm Bảng Tuần hoàn NTHH Câu 1: Nguyên tố Natri thuộc chu kì 3, nhóm IA Nguyên tử Natri có cấu hình electron là: a 1s22s22p63s1 b 1s22s22p63s2 c 1s22s22p63s23p1 d 1s22s22p63s23p6 Câu 2: Các nguyên tố xếp chu kì có số lớp electron nguyên tử là: a b c d Câu 3: Trong bảng tuần hoàn nguyên tố, số chu kì nhỏ số chu kì lớn là: a b c d Câu 4: Số nguyên tố chu kì chu kì là: a 18 b 18 c d 18 18 Câu 5: Nguyên tử nguyên tố Agon có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p6 Vị trí agon bảng tuần hoàn là: a Chu kì 3, nhóm VIIIA b Chu kì 3, nhóm VIA c Chu kì 3, nhóm IIIA d Chu kì 3, nhóm VIIIB Câu 6: Tìm câu sai câu sau: a Bảng tuần hoàn có chu kì Số thứ tự chu kì số phân lớp electron nguyên tử b Bảng tuần hoàn gồm ô nguyên tố, chu kì nhóm c Chu kì dãy nguyên tố mà nguyên tử chúng có số lớp electron, xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần d Bảng tuần hoàn có nhóm A nhóm B Câu 7: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố xếp theo chiều: a Điện tích hạt nhân tăng dần b Độ âm điện tăng dần c Bán kính nguyên tử tăng dần d Cấu hình electron lớp tăng dần Sự biến đổi tuần hoàn tính chất nguyên tố bảng tuần hoàn Câu 8: Tính phi kim dãy nguyên tố: Na(Z=11), Mg(Z=12), Al(Z=13), Si(Z=14), P(Z=15), S(Z=16), Cl(Z=17) biến đổi theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử? a tăng dần b giảm dần c không thay đổi d vừa tăng vừa giảm Câu 9: Oxit cao nguyên tố ứng với công thức R2O3 Nguyên tố R là: a Al b Mg c Si d P Câu 10: Trong chu kì, bán kính nguyên tử nguyên tố biến đổi nào? a Tăng theo chiều tăng dần tính kim loại b.Tăng theo chiều tăng dần tính phi kim c.Tăng theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân d.Tăng theo chiều tăng dần độ âm điện Câu 11: Theo quy luật bến đổi tính chất đơn chất nguyên tố bảng tuần hoàn thì: a phi kim mạnh flo b phi kim mạnh iot c kim loại yếu xesi d kim koại mạnh liti Câu 12: Độ âm điện dãy nguyên tố: F, Cl, Br, I biến đổi theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử? a giảm dần b tăng dần c không thay đổi d vừa tăng vừa giảm Câu 13: Các nguyên tố thuộc nhóm A có tính chất hoá học tương tự nhau, vỏ nguyên tử chúng có: a số electron thuộc lớp b số electron c số lớp electron d số electron s, p,d,f Câu 14: A, B nguyên tố thuộc phân nhóm thuộc chu kì liên tiếp BTH Biết tổng số hạt proton hai nguyên tố 32 Số proton nguyên tử A, B là: a 12, 20 b 7, 25 c 15, 17 d 8, 24 Ý nghĩa bảng tuần hoàn NTHH Câu 15: Nguyên tử M có cấu hình electron phân lớp 2p2 Tổng số electron nguyên tử M là: a b c d Câu 16: Nguyên tố X có cấu hình electron hoá trị 3d104s2 Vậy bảng tuần hoàn, vị trí X thuộc: a Chu kì 4, nhóm IIB b Chu kì 4, nhóm IIA c Chu kì 4, nhóm VIIA d.Chu kì 4, nhóm VIIB Câu 17: Cho biết cấu hình electron nguyên tố X: 1s 22s22p63s23p4; Y: 1s22s22p63s23p64s2; Z: 1s22s22p63s23p6 Nguyên tố kim loại ? a Y b X c Z d X, Y, Z Câu 18: Hiđroxit bazơ mạnh nhất? a NaOH b Mg(OH)2 c Al(OH)3 d LiOH Câu 19: Các nguyên tố nhóm A bảng tuần hoàn là: a nguyên tố s p b nguyên tố s c nguyên tố d f d nguyên tố p Câu 20: Nguyên tố X có hoá trị I hợp chất khí với hiđro Trong hợp chất oxit cao X chiếm 38,8% khối lượng Công thức oxit cao nhất, hiđroxit tương ứng X là: a Cl2O7, HClO4 b F2O7, HF c Br2O7, HBrO4 d Cl2O7, HCl TỰ LUẬN Câu 1: a Nguyên tố Canxi thuộc chu kì 4, nhóm IIA bảng tuần hoàn Hãy viết cấu hình electron nguyên tử canxi? b Cho biết nguyên tố lưu huỳnh có cấu hình phân lớp electron 3p Hãy xác định vị trí lưu huỳnh bảng tuần hoàn? c Từ vị trí lưu huỳnh cho biết tính chất lưu huỳnh (gồm: tính kim loại hay phi kim, công thức oxit cao nhất, công thức hợp chất khí với hidro, công thức hidroxit tương ứng) Câu 2: Khi cho 1,17 gam kim loại nhóm kiềm tác dụng với nước tạo 336 ml khí hiđro ĐKTC Xác định kim loại đó? (Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: Li=7, Na=23, K=39, O=16, H=1, Cl=35,3) ĐÁP ÁN: Trắc nghiệm: a Tự luận: Câu 1: a Cấu hình Ca : 1s22s22p63s23p64s2 b Vị trí S : - Ô thứ : 16 - chu kì - nhóm VIA c - S phi kim - công thức oxit cao : SO3 - Công thức với hidro: H2S - Công thức hidroxit: H2SO4 Câu 2: PTHH : 2A + 2H2O  2AOH + H2 Số mol khí H2 = 0,015(mol) Số mol A= 0,03(mol) MA = 39 A Kali 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 ... a phi kim mạnh flo b phi kim mạnh iot c kim lo i yếu xesi d kim ko i mạnh liti Câu 12: Độ âm i n dãy nguyên tố: F, Cl, Br, I biến đ i theo chiều tăng dần i n tích hạt nhân nguyên tử? a giảm... tuần hoàn là: a Chu kì 3, nhóm VIIIA b Chu kì 3, nhóm VIA c Chu kì 3, nhóm IIIA d Chu kì 3, nhóm VIIIB Câu 6: Tìm câu sai câu sau: a Bảng tuần hoàn có chu kì Số thứ tự chu kì số phân lớp electron... cấu hình electron hoá trị 3d104s2 Vậy bảng tuần hoàn, vị trí X thuộc: a Chu kì 4, nhóm IIB b Chu kì 4, nhóm IIA c Chu kì 4, nhóm VIIA d.Chu kì 4, nhóm VIIB Câu 17: Cho biết cấu hình electron nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA GIỮA kì i – 2016 2017 môn hóa học 10 , ĐỀ KIỂM TRA GIỮA kì i – 2016 2017 môn hóa học 10 , ĐỀ KIỂM TRA GIỮA kì i – 2016 2017 môn hóa học 10