Kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc

20 2,106 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:25

Gi¸o viªn: §ç ThÞ Chiªn Tr­êng: THCS D­¬ng X¸ Quan s¸t ¶nh vµ cho biÕt: C¸c h×nh ¶nh sau nãi vÒ nÐt ®Ñp truyÒn thèng nµo cña d©n téc ta ? Thê cóng tæ tiªn Gãi b¸nh tr­ng ngµy tÕt H¸t quan hä Quan s¸t ¶nh vµ cho biÕt: C¸c h×nh ¶nh trªn nãi vÒ nÐt ®Ñp truyÒn thèng nµo cña d©n téc ta ?   ( TiÕp ) Xem đoạn phim tư liệu sau trả lời câu hỏi: a. Đoạn phim nói về những nét đẹp truyền thống nào của dân tộc ta? b. Dựa vào đoạn phim kết hợp với tìm hiểu thực tế, em hãy nêu ý nghĩa của các truyền thống tốt đẹp đó ? - §o¹n phim trªn nãi vÒ nh÷ng nÐt ®Ñp truyÒn thèng nµo cña d©n téc ta? - Nªu ý nghÜa cña c¸c truyÒn thèng tèt ®Ñp ®ã ? [...]... truyền thống, chúng ta sẽ bị đồng hoá, đánh mất mình, dân tộc sẽ bị diệt vong Và trả lời câu hỏi: 1 Nhận xét về các hành vi ăn mặc, nói năng, quan niệm sống của các bạn nam trong tiểu phẩm 2 Nếu em là bạn lớp trưởng em sẽ làm gì ? Nêu những việc nên làm không nên làm để góp phần giữ gìn phát huy các truyền thống dân tộc ? Chủ trương của Đảng nhà nước về việc kế thừa phát huy truyền thống. .. thống dân tộc Nghị quyết lần thứ V của BCH TW Đảng ( khoá VIII ) đã xác định: Kế thừa phát triển các giá trị truyền thống là yêu cầu đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ chung của tất cả mọi ngư ời Đại hội X của Đảng chỉ rõ: Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc trong giao lư u quốc tế là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, chống sự xâm nhập của. .. cửa hội nhập với thế giới, các giá trị truyền thống của dân tộc có bị ảnh hưởng không ? Vì sao ? Các nguyên thủ quốc gia trong hội nghị Apec Hà Nội 2007 Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức với mỗi dân tộc -Cơ hội: + Tiếp thu những tinh hoa của các dân tộc trên thế giới, để làm giàu thêm nền văn hoá của dân tộc -Thách thức: + Sự xâm nhập của các luồng văn hoá độc hại làm cho lối sống đạo đức của. .. hại để bảo vệ các giá trị truyền thống của dân tộc Bài tập 1: Theo dõi tình huống sau đưa ra ý kiến Bài tập 2: Nếu em là hướng dẫn viên du lịch cho người nước ngoài, em sẽ giới thiệu với bạn bè quốc tế nét đẹp truyền thống nào của dân tộc Việt Nam ? V Phú Thọ Hà Tây ó êng Thanh lịc Hộitrầu Cồng n v ậth ă N ch in Hà Nội ă Nghệ An n Một phong tụcở huy n Vẻ đẹp truyền thốngcó từ thời Làng Chuông... thốngcó từ thời Làng Chuông Luật chơi: tiếpOai chìavới chuyện Tìm ứng Hà trong giaovua Hùng xử Tây nổi 7 chữ cái ) Thanh từ gắn khoá ( gồm của người cổ tích nghề tích trầu cau trên bản đồ, ứng với tiếng với Sự truyền thống - Mỗi đội Hàchọn một địa danh sẽ Nội Một loại? hình nghệ thuật nào mỗi địa danh là một câu hỏi Huế h i Tây Nguyên n ế truyền thống của người -Trả lời đúng câu hỏi sẽ tìm được chữ trong... chữ trong từ chìa Tây Nguyên được Unesco Lễ hội được tổ chức vào khoá ngày 6-1 công nhận là di sản văn hàng năm ở huy n - Đội nàohoá Điền vật thể ? đoán được Quảng phi từ chìa khoá sẽ giành được chiến Thừa Thiên Huế ? thắng TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Mười XOA TL Dặn dò: + Học bài + Tiếp tục tìm hiểu những truyền thống tốt đẹp của quê hương, của đất nước + Ôn các bài đã học chuẩn bị kiểm tra 1 tiết . nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, chống sự xâm nhập của các luồng văn hoá độc hại để bảo vệ các giá trị truyền thống của dân tộc . Chủ trương của Đảng và nhà. mỗi dân tộc - Cơ hội: + Tiếp thu những tinh hoa của các dân tộc trên thế giới, để làm giàu thêm nền văn hoá của dân tộc. - Thách thức: + Sự xâm nhập của
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc, Kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc, Kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc

Từ khóa liên quan