Hoàn thiện chính sách tạo động lực làm việc cho công chức, viên chức tại ủy ban nhân dân thị xã thái hòa, tỉnh nghệ an

108 524 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2016, 17:02

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN HẢI ĐỨC HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ THÁI HÒA, NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN HẢI ĐỨC HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ THÁI HÒA, NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 Quyết định giao đề tài: 256/QĐ-ĐHNT ngày 24/3/2016 Quyết định thành lập hội đồng: Ngày bảo vệ: Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Xuân Thủy ThS Võ Hải Thủy Chủ tịch Hội Đồng TS Đỗ Thị Thanh Vinh Khoa sau đại học KHÁNH HÒA - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “ Hoàn thiện sách tạo động lực làm việc cho công chức, viên chức UBND thị xã Thái Hòa ” công trình nghiên cứu riêng Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực tác giả thu thập phân tích Kết nghiên cứu chưa trình bày hay công bố công trình nghiên cứu khác trước Thái Hòa, tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Hải Đức iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang, đặc biệt Thầy giáo – T.S Phạm Xuân Thủy Cô giáo – Th.S Võ Hải Thủy tận tình giúp đỡ hướng dẫn cho suốt trình viết luận văn Xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo, đồng nghiệp UBND thị xã Thái Hòa cung cấp nhiều thông tin tài liệu tham khảo giúp thực đề tài Xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình bạn bè tạo điều kiện động viện giúp đỡ suốt thời gian qua Trân trọng cảm ơn Thái Hòa, tháng 07 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Hải Đức iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC HÌNH VẼ .x TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xi PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC 1.1 Một số khái niệm động lực tạo động lực làm việc 1.1.1 Khái niệm động lực .6 1.1.2 Khái niệm tạo động lực 1.1.3 Các học thuyết tạo động lực làm việc cho người lao động 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc người lao động .13 1.2.1 Nhận thức người quản lý tạo động lực làm việc cho người lao động 13 1.2.2 Phong cách quản lý người lãnh đạo 13 1.2.3 Môi trường, điều kiện làm việc 14 1.2.4 Đặc điểm người lao động 14 1.2.5 Mức sống người lao động 14 1.2.6 Các sách quản lý nhân 15 1.3 Các công cụ tạo động lực cho người lao động .15 1.3.1 Xác định nhu cầu người lao động .15 1.3.2 Các công cụ tạo động lực cho người lao động 16 1.3.3 Đo lường mức độ thỏa mãn người lao động tổ chức 22 v 1.4 Tầm quan trọng tạo động lực làm việc cho công chức, viên chức tổ chức hành nhà nước 23 1.4.1 Đặc điểm công chức, viên chức ảnh hưởng đến động lực làm việc họ 23 1.4.2 Tầm quan trọng tạo động lực làm việc cho công chức, viên chức tổ chức hành nhà nước 24 1.5 Một số kinh nghiệm tạo động lực làm việc cho CCVC Việt Nam giới 25 1.5.1 Kinh nghiệm từ thành phố Đà Nẵng 25 1.5.2 Kinh nghiệm từ Singapore .27 1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho UBND thị xã Thái Hòa 28 Tóm tắt chương .29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI UBND THỊ XÃ THÁI HÒA - NGHỆ AN 30 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội Thị xã Thái Hòa tổng quan UBND Thị xã Thái Hòa .30 2.1.1 Khái quát tình hình kinh tế xã hội Thị xã Thái Hòa giai đoạn 2012-2015 30 2.1.2 Tổng quan UBND Thị xã Thái Hòa .32 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới sách tạo động lực làm việc cho CCVC UBND Thị xã Thái Hòa .37 2.2.1 Nhận thức Ban lãnh đạo, cấp quản lý tạo động lực làm việc cho CCVC 37 2.2.2 Phong cách người lãnh đạo 37 2.2.3 Môi trường, điều kiện làm việc 38 2.2.4 Đặc điểm đội ngũ công chức, viên chức 39 2.2.5 Mức sống CCVC .42 2.3 Phân tích thực trạng sách tạo động lực cho CCVC UBND Thị xã Thái Hòa giai đoạn 2012 -2015 43 2.3.1 Thực trạng sách tiền lương .43 2.3.2 Thực trạng sách khen thưởng - kỷ luật, sách phúc lợi 49 vi 2.3.3 Thực trạng bố trí, xếp công việc cho CCVC .55 2.3.4 Chính sách đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, phẩm chất cho CCVC 58 2.3.5 Điều kiện môi trường làm việc 64 2.4 Đánh giá chung sách tạo động lực làm việc cho CCVC UBND Thị xã Thái Hòa 66 2.4.1 Những mặt đạt .67 2.4.2 Những mặt hạn chế 68 2.4.3 Nguyên nhân 70 Tóm tắt chương .70 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TẠI UBND THỊ XÃ THÁI HÒA GIAI ĐOẠN 2016-2020 71 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển KT - XH thị xã Thái Hòa giai đoạn 2016 - 2020 71 3.1.1 Mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội thị xã Thái Hòa .71 3.1.2 Phương hướng phát triển đến Kinh tế - xã hội đến năm 2020 72 3.1.3 Nhiệm vụ phát triển nhân lực 74 3.1.4 Quan điểm tạo động lực làm việc cho CCVC UBND Thị xã Thái Hòa 75 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện sách tạo động lực làm việc cho CCVC UBND Thị xã Thái Hòa giai đoạn 2016-2020 77 3.2.1 Nhóm giải pháp sử dụng khuyến khích vật chất để tạo động lực làm việc cho CCVC 77 3.2.2 Nhóm giải pháp sử dụng khuyến khích tinh thần để tạo động lực làm việc cho CCVC 80 3.3 Một số kiến nghị 85 Tóm tắt chương .86 KẾT LUẬN .87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHYT: Bảo hiểm y tế BHXH: Bảo hiểm xã hội CCVC: Công chức, viên chức Đvt: Đơn vị tính GDP: Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm quốc nội) NBLTH: Nâng bậc lương trước hạn TTCN: Tiểu thủ công nghiệp XDCB: Xây dựng UBND: Ủy ban nhân dân viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Một số tiêu kinh tế xã hội chủ yếu thị xã Thái Hòa giai đoạn 2012 - 2015 30 Bảng 2.2: Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức UBND thị xã Thái Hòa năm 2015 39 Bảng 2.3: Trình độ chuyên môn đội ngũ CCVC UBND thị xã Thái Hòa giai đoạn 2007 - 2015 40 Bảng 2.4: Năng lực chuyên môn CCVC UBND thị xã Thái Hòa giai đoạn 2012 - 2015 41 Bảng 2.5: Cơ cấu CCVC UBND thị xã Thái Hòa theo độ tuổi giai đoạn 2012 - 2015 41 Bảng 2.6: Tiền lương bình quân theo chức danh từ 2007 - 2015 44 Bảng 2.7: Hệ số nâng lương theo chức danh CCVC Thị xã Thái Hòa 45 Bảng 2.8: Đánh giá CCVC tiền lương UBND Thị xã Thái Hòa 46 Bảng 2.9: Đánh giá lý chấp nhận mức lương UBND thị xã Thái Hòa 48 Bảng 2.10: Mức độ hài lòng CCVC phụ cấp tiền lương theo chức danh, vị trí công việc 48 Bảng 2.11: Tình hình khen thưởng, kỷ luật CCVCtại UBND Thị xã Thái Hòa năm 2013 - 2015 50 Bảng 2.12 : Mức khen thưởng áp dụng UBND thị xã Thái Hòa 51 Bảng 2.13: Đánh giá CCVC sách khen thưởng UBND thị xã Thái Hòa 52 Bảng 2.14: Chính sách phúc lợi UBND thị xã Thái Hòa 54 Bảng 2.15: Đánh giá CCVC sách khen thưởng UBND thị xã Thái Hòa 54 Bảng 2.16: Tình hình tiếp nhận, điều động, đề bạt bổ nhiệm nhân UBND thị xã Thái Hòa giai đoạn 2012 - 2015 56 Bảng 2.17: Tổng hợp số CCVC tiếp nhận, điều động, đề bạt bổ nhiệm UBND Thị xã Thái Hòa giai đoạn 2012 - 2015 57 Bảng 2.18: Kết công tác đào tạo, bồi dưỡng CCVC thuộc UBND Thị xã Thái Hòa 59 Bảng 2.19: Tổng hợp số CCVC đào tạo bồi dưỡng UBND Thị xã Thái Hòa giai đoạn 2012 – 2015 60 Bảng 2.20: Số lượng CCVC học tập nâng cao trình độ UBND thị xã Thái Hòa 61 Bảng 2.21: Đánh giá CCVC công tác đào tạo nhân lực UBND Thị xã Thái Hòa 62 Bảng 2.22: Đánh giá hài lòng CCVC điều kiện, môi trường làm việc UBND thị xã Thái Hòa 65 Bảng 3.1: Dự báo tăng trưởng kinh tế - xã hội thị xã Thái Hòa giai đoạn 2016 – 2020 73 ix DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Tháp nhu cầu Maslow Hình 2.1: Trụ sở UBND thị xã Thái Hòa 33 Hình 2.2: Cơ cấu tổ chức máy UBND Thị xã Thái Hòa 34 Hình 2.3: Mức độ hài lòng với công tác đào tạo bồi dưỡng CCVC UBND thị xã Thái Hòa 63 x Khi cử học, UBND thị xã Thái Hòa cần có bảng cam kết hoàn thành tốt việc học tập với thành tích cao có thời gian phục vụ định đơn vị sau thời gian kết thúc khóa học, bồi thường kinh phí đào tạo kinh phí hội mà quan phải bỏ thời gian họ học, tránh xảy số trường hợp CCVC cử học lại không cống hiến, làm việc đơn vị Thành phố Đà Nẵng 3.2.2.2 Giải pháp tạo hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp Một hạn chế hệ thống máy làm việc quan trì trệ, việc tiếp nhận, bố trí hay chí đề bạt vị trí công việc thường mang tính “cảm tính” mối quan hệ “thân quen, nể”, số người lực lại đảm nhận vị trí quan trọng nên ảnh hưởng đến hiệu công việc, đồng thời khiến nhân viên khác giảm hứng thú công việc Do đó, cần nâng cao hiệu quản lý, tiếp nhận, điều động\, bổ nhiệm đề bạt để sách phù hợp với trình phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công việc đảm bảo công khách quan Muốn vậy, lãnh đạo thị xã Thái Hòa cần dựa vào biện pháp sau: - Tiến hành điều tra, đánh giá lại đội ngũ cán nhằm xác định xác số lượng, chất lượng toàn đội ngũ CCVC thị xã sở để quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ cán Xây dựng hệ thống sở liệu cán để bước chuyển sang quản lý cán hệ thống tin học đơn giản, việc làm vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính khoa học cao quản lý Ở điều kiện địa phương thành lập nhiều khó khăn thị xã Thái Hòa không đánh giá đội ngũ CCVC cán giỏi, không động viên cán thực thi công việc Khác với cấp tỉnh Trung ương chỗ thị xã, huyện cấp đường lối, quan nghiên cứu, thị xã cấp quận, huyện cấp thực thi góp phần làm sáng tỏ đường lối sách Đảng Nhà nước địa phương, làm cho đường lối sách Đảng Nhà nước địa phương ngày hoàn thiện thực tế Một đánh giá lực, phẩm chất, trình độ, chuyên môn đội ngũ CCVC giúp cho quản lý có sở khoa học để nhìn nhận số lượng cách khách quan từ bố trí đủ số lượng, chất lượng cán cho công việc 82 - Thường xuyên quy hoạch, lập kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ CCVC để theo kịp phát triển không ngừng xã hội Khi người cán bồi dưỡng, bổ sung kiến thức mới, quản lý, quy hoạch điều hành theo phương pháp khoa học công nghệ đại người cán góp phần quan trọng công đưa thị xã Thái Hòa trở thành đô thị loại III tỉnh Nghệ An - Nhà nước cần sửa đổi, bổ sung hệ thống, ngạch bậc, quy định hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ, chức danh cán bộ, hoàn thiện hệ thống chức danh cán phù hợp với thực tiễn Việt Nam, với yêu cầu công tác chuyên môn đối tượng làm cho việc đánh giá lực cán để có sách, chế độ phù hợp Hiện phạm vi nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng có hoạch định tương đối thống cấu ngành, quan đơn vị cấp huyện, thị xã Tuy nhiên thời gian qua máy cấp huyện, thị xã thường xuyên biến động, đơn vị chuyên môn tách ra, sáp nhập tạo nên ổn định máy cấp huyện, thị xã chia tách huyện Nghĩa Đàn thành lập thị xã Thái Hòa, thành lập thị xã Hoàng Mai sau tách khỏi huyện Quỳnh Lưu Thị xã Thái Hòa thành lập gồm 13 phòng ban đơn vị nghiệp, đến năm 2015 có 15 phòng ban chuyên môn (chưa kể đơn vị nghiệp) Như vậy, thời gian ngắn sau thành lập 10 năm có tăng thêm đầu mối quản lý hành (5 phòng) chưa kể biên chế tăng thêm so với năm 2007 việc tăng đơn vị nghiệp - Việc tuyển dụng CCVC hàng năm thị xã Thái Hòa chủ yếu thi tuyển Đây khâu quan trọng nhất, định đầu vào tốt hay không cán suốt trình thực sách, chế độ CCVC Tuy nhiên với thực tế thiếu tiêu biên chế cho số phòng ban, trung tâm Phòng Nội vụ: thiếu 01 người, phòng Kế hoạch – Tài chính: 01 người, Trung tâm quỹ đất: 01 người, Ban quản lý dự án: 02 người … Thì thị xã cần xây dựng quy chế thi tuyển chặt chẽ, rõ ràng, dân chủ theo quy chế Nhà nước, công khai hoạt động tuyển dụng để góp phần cho thị xã có đội ngũ cán hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ, động cho uy tín Nhà nước sở không ngừng nâng cao Quản lý tuyển dụng chặt chẽ nếp có ý nghĩa quan trọng đánh giá xếp loại CCVC sở kết hiệu công tác không dễ nặng phẩm chất đạo đức mà quên yếu tố họ làm Song song với việc xây dựng chế độ tuyển dụng cán phù hợp, cần thực nghiêm túc việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán theo quy 83 định Nhà nước Tăng cường kỷ cương phép nước hoạt động công vụ, xử lý nghiêm minh, kịp thời phòng ban, cán vi phạm quy định Nhà nước, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân trình thực công vụ, cản trở, trì trệ trình thực nhiệm vụ cải cách hành Đồng thời việc bổ nhiệm, đề bạt người lực, phẩm chất làm ảnh hưởng tới hiệu công việc giảm bớt uy tín Ban lãnh đạo mà gây tâm lý chán nản, không kích thích, tạo động lực làm việc cho nhân viên 3.2.2.3 Xây dựng văn hóa tổ chức, đảm bảo môi trường làm việc có hiệu cao Xây dựng văn hóa cho tổ chức nói chung UBND thị xã Thái Hòa nhiệm vụ sáng chiều mà đòi hỏi trình nỗ lực lâu dài toàn thể cán CCVC thị xã Văn hóa tổ chức có ảnh hưởng lớn tới công tác tạo động lực làm việc cho CCVC, đâu có môi trường làm việc lành mạnh, có văn hóa người lao động cảm thấy thoải mái, yên tâm với nhiệm vụ mình, họ làm việc hăng say tạo thành lao động tốt hơn, tận tâm, tận tụy với công việc Thực trạng cho thấy, nhận thức CCVC văn hóa chưa đầy đủ, không thấy mối quan hệ qua lại trình độ văn hóa công sở với hiệu quả, suất công việc Tại UBND thị xã Thái Hòa thiếu chế tài xử lý vi phạm, thiếu đào tạo, bồi dưỡng văn hóa, ứng xử , đặc biệt giao tiếp với người dân thiếu chuẩn mực Nhận biết tầm quan trọng, cần thiết sắc văn hóa, UBND thị xã cần thực số bước để tạo tảng vững cho tổ chức sau: Văn hoá công sở vấn đề nhạy cảm; yếu tố nhận thức vấn đề then chốt để cán lãnh đạo, đội ngũ CCVC hiểu vai trò, trách nhiệm từ nâng cao hành vi văn hoá công sở điều kiện cần đủ để đội ngũ CCVC thay đổi quan niệm, cung cách làm việc tiến dần đến chuẩn “Chuyên nghiệp đại” Chính vậy, UBND thị xã Thái Hòa cần đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức văn hóa công sở cho cán lãnh đạo, đội ngũ CCVC Ban lãnh đạo Thị xã nên mời báo cáo viên tập huấn cho toàn thể CCVC quan đề tài văn hóa công sở Sau khóa học cần xây dựng bảng nội quy với quy định buộc người phải thực hiện, có kiểm tra, đánh giá chấm điểm phải làm thường xuyên liên tục, không làm kiểu phong trào, tránh hô hiệu to làm nhỏ giọt Việc chấm điểm quan trọng việc xếp loại A, B, C hàng tháng 84 Đối với lãnh đạo cần phải tạo chế tốt để CCVC có điều kiện phát triển, môi trường hòa đồng, thân thiện có tính đoàn kết cao hiệu công tác cao; quan trọng việc cần thay đổi nhận thức, suy nghĩ số CCVC thái độ, hành vi ứng xử với đồng nghiệp nhân dân từ việc làm nhỏ cảnh trí nơi làm việc, ghế, bàn, nước uống nhằm góp phần xây dựng hình ảnh người CCVC “Trung thành – Tận tụy – Sáng tạo – Gương mẫu”, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân ngày sạch, vững mạnh Mỗi cán bộ, CCVC cần có ý thức thực số việc sau: tuân thủ giấc làm việc nghiêm túc, đến công sở làm việc ăn mặc phải gọn gàng, phù hợp, đứng nhẹ nhàng, đặc biệt tránh giầy dép tạo tiếng ồn lớn làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc chung; Luôn ý thức giữ gìn vệ sinh sẽ, xếp gọn gàng, ngăn nắp bàn làm việc, phòng làm việc, giữ vệ sinh công sở giữ vệ sinh nhà mình; Không lạm dụng máy tính quan vào trò tiêu khiển làm việc, vừa ảnh hưởng đến suất công việc, vừa tạo thói quen xấu cho thân; tránh dùng ngôn từ tục tĩu nơi làm việc trình giao tiếp, Không buôn chuyện; không tạo bè kéo cánh để tranh chức, tranh quyền; tránh thái độ xun xoe với người trên, hách dịch với người dưới; tránh tổ chức nhậu nhẹt quan 3.3 Một số kiến nghị Ngoài nguyên nhân chủ quan dẫn đến hạn chế công tác tạo động lực làm việc nghiên cứu tìm giải pháp để khắc phục có nguyên nhân khách quan mà UBND thị xã Thái Hòa không đủ thẩm quyền tự giải Để khắc phục nguyên nhân khách quan đó, cách kiến nghị lên quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền có khả đề nghị xem xét, giúp đỡ Vì vậy, để hoàn thiện sách tạo động lực làm việc cho CCVC UBND thị xã Thái Hòa, tác giả mạnh dạn đề xuất số kiến nghị sau: Về phía Nhà nước Cần có điều chỉnh phù hợp mức lương CCVC nói riêng người lao động nói chung để đảm bảo mức sống cho họ gia đình Trong tăng lương cần phải ý tới mức tăng giá sinh hoạt để tính toán hợp lý đảm bảo mức tăng có tác dụng định việc cải thiện đời sống CCVC Nhà nước cần phải thực cải cách chế độ tiền lương CCVC, dứt khoát đặt vấn đề tiền lương giá sức lao động, coi trả lương mức cho CCVC đầu tư cho phát triển Phải cấu lại khoản chi ngân sách nhà nước, lý ngân sách nhà nước hạn hẹp mà xem nhẹ việc trả lương cho CCVC cách đắn, ngân sách đầu tư vào công trình hiệu 85 Về chế độ đãi ngộ, khen thưởng: Nhà nước cần quán triệt thống đạo chung đến quan hành Nhà nước phần thưởng cho CCVC phải công Mọi người mong muốn công đánh giá lực thực công việc phần thưởng họ nhận Sự công phần thưởng mà CCVC nhận mà CCVC nhận phải phù hợp với đóng góp, cống hiến họ, mà phải phù hợp phần thưởng cá nhân với Nếu không, phần thưởng không tạo động viên, khuyến khích CCVC làm việc tốt hơn, mà ngược lại làm giá trị phần thưởng làm hăng hái, nỗ lực họ Về phía cộng đồng, quan, đoàn thể nhân dân Cần có phối hợp hoạt động quan, đoàn thể để thực công việc có liên quan; có quan tâm, động viên chia sẻ thuận lợi, khó khăn tháo gỡ khó khăn đơn vị, tổ chức để tổ chức đạt hiệu hoạt động tốt Đặc biệt, người dân đến giải công việc quan phải có hiểu biết định, thực quy trình, thủ tục quy định để giảm bớt thời gian cho công chức giải công việc; tránh tình trạng không hiểu thủ tục hành người dân gây khó khăn trình làm việc CCVC Tóm tắt chương Từ việc đánh giá sách tạo động lực làm việc UBND thị xã Thái Hòa chương 2, chương luận văn đưa hai nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện sách tạo động lực làm việc cho công chức viên chức UBND thị xã Thái Hòa bao gồm: Nhóm giải pháp sử dụng khuyến khích vật chất nhóm giải pháp sử dụng khuyến khích tinh thần để tạo động lực làm việc cho CCVC UBND thị xã Thái Hòa Đối với nhóm giải pháp sử dụng khuyến khích vật chất bao gồm 02 giải pháp cụ thể giải pháp hoàn thiện sách tiền lương giải pháp hoàn thiện sách khen thưởng kỷ luật; nhóm giải pháp sử dụng khuyến khích tinh thần bao gồm 03 giải pháp giải pháp hoàn thiện sách đào tạo bồi dưỡng,Giải pháp tạo hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp giải pháp xây dựng văn hóa tổ chức, đảm bảo môi trường làm việc có hiệu cao Các giải pháp trình bày có mối quan hệ chặt chẽ với có tầm quan trọng định Mỗi giải pháp phần cấu thành hệ thống giải pháp, kết giải pháp sở, tiền đề điều kiện để thực giải pháp khác Do cần thực đồng giải pháp đem lại hiệu cao 86 KẾT LUẬN Sự phát triển hiệu tổ chức chịu ảnh hưởng tác động lớn đội ngũ CCVC CCVC nguồn nhân lực thiếu tổ chức Do đó, việc chăm lo xây dựng đội ngũ CCVC vấn đề mà Ban lãnh đạo trọng, đặt lên hàng đầu Điều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ việc ban hành triển khai tốt sách tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức làm việc quan hành Nhà nước Có vậy, giúp khơi gợi lòng nhiệt tình, tâm huyết động lực làm việc CCVC việc thực nhiệm vụ giao Trong chương luận văn trình lý luận động lực lao động tạo động lực cho người lao động; học thuyết tạo động lực, nhân tố ảnh hưởng đến động lực lao động, nghiên cứu số kinh nghiệm tạo động lực số quốc gia địa phường nhằm rút học kinh nghiệm áp dụng Chương luận văn tiến hành nghiên cứu phân tích thực trạng sách tạo động lực làm việc cho đội ngũ CCVC UBND thị xã Thái Hòa, mặt hạn chế tìm nguyên nhân sách trả lương, khen thưởng, sách đào tạo, ảnh hưởng đến động lực làm việc CCVC Trên hạn chế nguyên nhân xuất phát từ nhiêm vụ quan điểm tạo động lực cho CCVC tác giả đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện sách tạo động lực làm việc cho CCVC UBND thị xã Thái Hòa thời gian tới để UBND thị xã xem xét áp dụng 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thị xã Thái Hòa giai đoạn 2012, 2013, 2014, 2015 Business Edge (2004), Tạo động lực làm việc phải tiền? NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh Bộ Tài Chính (2003), Quyết định số 1441/QĐ-BTC ngày 10 tháng năm 2009 Bộ Tài việc Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng quan nhà nước, đơn vị nghiệp thuộc Bộ Tài Cẩm nang kinh doanh Harvard (2006), Tuyển dụng đãi ngộ người tài, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Đỗ Minh Cương (2002), Một số vấn đề phát triển nguồn nhân lực nước ta nay, NXB Giáo dục Chính Phủ (2005), Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Vân Điềm & PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2013), Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 10 Trần Thị Hạnh, Đặng Thành Hưng, Đặng Mạnh Hổ (1995), Quản lý nguồn nhân lực, NXB Chính trị quốc gia 11 Nghị định 117/2003/NĐ-CP quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức quan NN 12 Hà Quang Ngọc - Góp phần xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước - NXB Chính trị Quốc gia 2000 13 Võ Kim Sơn - Tổ chức nhân hành nhà nước - NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 2002 14 Bùi thị Sáu (2012) “Tạo động lực cho người lao động Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên”, luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 15 Bùi Anh Tuấn (2003), Giáo trình Hành vi tổ chức, nhà xuất Thống kê, Hà Nội 16 Vũ Thị Uyên, (2013), Đại học Kinh tế quốc dân, Văn hoá doanh nghiệp động lực người lao động, Tạp chí lao động xã hội 88 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho Công chức viên chức UBND thị xã Thái Hòa) Xin chào Anh/Chị, Tên Nguyễn Hải Đức - học viên cao học chuyên ngành quản trị kinh doanh trường đại học Nha Trang Hiện thực đề tài nghiên cứu: “Hoàn thiện sách tạo động lực làm việc cho công chức, viên chức UBND thị xã Thái Hòa” Đề tài đóng góp phần nhỏ vào việc tạo động lực làm việc cho đội ngũ CCVC UBND thị xã Thái Hòa Bởi động lực làm việc yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động CCVC nói chung thị xã Thái Hòa nói riêng) Vì vậy, nghiên cứu đánh giá, tìm yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc CCVC yêu cầu cấp thiết để đưa biện pháp thúc đẩy lực làm việc công chức, nâng cao hiệu hoạt động quan Với mục đích trên, tác giả luận văn mong nhận giúp đỡ, tạo điều kiện Anh (Chị) để hoàn thành đề tài nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! Câu Anh (chị) vui lòng cho biết số thông tin cá nhân - Công việc đảm nhiệm:……………………………………… - Đơn vị công tác: ………………………………………………… Nam  - Giới tính: - Tình trạng hôn nhân: Đã có gia đình  Nữ  Còn độc thân  - Trình độ học vấn: Trung cấp  Cao đẳng Đại học  Trên đại học   - Thâm niên công tác: Dưới năm  Từ < 10 năm  Trên 10 năm  Câu 2: Anh (chị) vui lòng đánh giá cho vấn đề: - Cơ sở vật chất Rất hài lòng  Hài lòng  Không hài lòng  - Đồng nghiệp Chăm chỉ, vui vẻ, hay giúp đỡ người khác  Chỉ biết lo cho lợi ích thân  Chia thành nhiều nhóm  Tôi không để ý nhiều đến họ  - Lãnh đạo Ban lãnh đạo thân thiện  Ban lãnh đạo khó gần  Chỉ tiếp xúc có vấn đề liên quan đến công việc  - Đánh giá CCVC tiền lương UBND Thị xã Thái Hòa Tiền lương chi trả công dựa kết thực công việc  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức Trong đó: Mức 1: Hoàn toàn hài lòng Mức 2: Hài lòng Mức 3: Bình thường Mức 4: Không hài lòng Mức 5: Không quan tâm Tiền lương nhận đảm bảo tính công  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức Hình thức trả lương phù hợp  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức Xét nâng lương quy định  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức Mức nâng lương hợp lý  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức Tiền lương tương xứng với doanh nghiệp địa bàn  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức Rất hài lòng với mức tiền lương  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức - Lý anh chị chấp nhận mức lương (có thể chọn nhiều ý): Công việc ổn định  Cơ hội thăng tiến  Môi trường làm việc tốt  Để có kinh nghiệm  Được đào tạo nước  Khẳng định  Kiếm nhiều tiền  -Anh chị hài lòng với mức phụ cấp nay?  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức -Đánh giá Anh chị sách khen thưởng UBND thị xã Thái Hòa? Anh chị thường xuyên nhận phần thưởng  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Hiếm  Chưa Ý nghĩa phần thưởng Anh/chị?  Vật chất  Tinh thần  Cả hai  Không cảm thấy -Đánh giá CCVC sách khen thưởng UBND thị xã Thái Hòa Anh/Chị đóng khoản bảo hiểm đầy đủ  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức Anh/Chị quan tâm, giúp đỡ gặp khó khăn  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức Anh/Chị hài lòng với sách phúc lợi  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức -Đánh giá CCVC công tác đào tạo nhân lực UBND Thị xã Thái Hòa Đối tượng cử đào tạo xác  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức Nội dung đào tạo cung cấp kiến thức kỹ phù hợp với mong đợi  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức Hình thức đào tạo đa dạng, phong phú  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức Được quan tạo điều kiện để học tập  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức Kiến thức, kỹ đào tạo giúp ích cho công việc tương lai  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức Hiệu chương trình đào tạo cao  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức Số lượng CCVC đào tạo phù hợp  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức Hài lòng với sách đào tạo  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức -Mức độ hài lòng với môi trường, điều kiện làm việc CCVC UBND thị xã Thái Hòa Cơ sở hạ tầng khang trang, đại  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức Các phòng ban trang bị thiết bị, máy móc văn phòng đầy đủ, sử dụng tốt  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức Ban lãnh đạo gương mẫu, thân thiện hòa đồng  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức CCVC thường xuyên quan tâm giúp đỡ lẫn  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức CCVC ứng xử, tác phong chuẩn mực  Mức  Mức  Mức  Mức  Mức Câu 3: Ngoài Anh chị có nhận quan tâm tổ chức đến việc chăm sóc sức khỏe, hoạt động vui chơi giải trí? Cơ quan thường xuyên tổ chức hoạt động  Có hạn chế  Cơ quan chưa tổ chức hoạt động  Câu 4: Anh (chị) có có nhận xét với công việc mình? Phù hợp với sở trường nguyện vọng  Nhàm chán  Áp lực  Không phù hợp với sở trường nguyện vọng anh (chị) Câu Trong tương lai Anh (chị) mong muốn Ban lãnh đạo có giải pháp để tạo động lực làm việc cho Anh (chị)? (có thể chọn nhiều yếu tố) STT Các yếu tố tạo động lực cho công chức Cải thiện thu nhập Tạo điều kiện học tấp, nâng cao trình độ Điều kiện làm việc Phong cách lãnh đạo Mối quan hệ thân thiện, đoàn kết thành viên Phân công công việc Đánh giá công chức Phân chia quyền lợi Cơ hội thăng tiến Lựa chọn Câu 6: Anh (chị) có ý kiến đề xuất với ban Lãnh đạo việc tạo động lực làm việc cho nhân viên? …… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Anh (chị)! PHỤ LỤC Bảng đánh giá thực công việc CCVC TT Tiêu chí Điểm đánh giá A PHẨM CHẤT 30 I Tinh thần trách nhiệm công việc 10 Gắn bó với công việc/nhiệm vụ giao Luôn cố gắng hoàn 10 thành công việc Đáng tin cậy, không cần giám sát, hướng dẫn Có thể tin cậy, nhiều cần giám sát hướng dẫn Thờ với công việc giao, khoái thác nhiệm vụ II Tinh thần hợp tác, gắn bó với tập thể Sẵn sàng hợp tác, có tinh thần gắn bó tập thể Có ý thức hợp tác làm việc xây dựng tinh thần tập thể Thiếu tinh thần hợp tác, đoàn kết Quan hệ với đồng nghiệp/ người dân Đối xử, ứng xử với đồng nghiệp/ người dân tinh tế, mực Được người quý mến Có kiến thức ứng xử đồng nghiệp/người dân Được người quý mến 3 Ứng xử với đồng nghiệp/người dân bình thường Đôi thiếu thiện cảm Năng động, sáng tạo Năng động, có sáng kiến cải tiên để giải công việc giao kể công việc Luôn giải tốt công việc, chí công việc cách chủ động, độc lập Luôn cần hướng dẫn III IV V Nỗ lực/quyết tâm Toàn tâm, toàn ý với công việc, kiên trì tâm thực nhiệm vụ đến cùng, khắc phục khó khăn Có tính kiên trì, khắc phục khó khăn Thiếu tâm, chùn bước gặp khó khăn B HOÀN THÀNH NHỮNG MỤC TIÊU CÔNG VIỆC 60 I Khối lượng công việc 20 Luôn làm việc áp lực cao, hoàn thành công việc thời gian ấn định 20 Có khả giải nhiều công việc áp lực cao, hoàn thành công việc thời gian cho phép 15 Hoàn thành hầu hết công việc giao khoảng thời gian ấn định 10 Chỉ hoàn thành công việc với khối lượng nhỏ II Chất lượng công việc 30 Công việc hoàn thành xuất sắc, đầy đủ xác thời gian 30 Công việc hoàn thành xuất sắc đầy đủ, đảm bảo thời gian 25 Công việc hoàn thành xuất sắc đạt yêu cầu, nhiên cần có chỉnh sửa 20 Công việc hoàn thành chưa đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu đề 10 Đảm bảo ngày công 10 Có mặt đầy đủ ngày, tháng làm việc, sinh hoạt 10 Luôn có mặt nơi làm việc, nghỉ 1- ngày (có phép), sinh hoạt tập thể Thường xuyên có mặt nơi làm việc, nghỉ ngày (có phép), sinh hoạt tập thể Ngày công làm việc đầy đủ, nghỉ ngày (có phép), làm muộn sớm C KỸ NĂNG LÀM VIỆC 10 Có kiến thức sâu rộng khía cạnh công việc, cần hướng dẫn 10 Hiểu gần hết khía cạnh công việc, nhiên cần hướng dẫn Có kiến thức công việc, nhiên cần hướng dẫn người giám sát III ... hiệu công việc chung… xi Chính sách tạo động lực cho công chức, viên chức UBND Thị xã Thái Hòa; sở đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện sách tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức, viên chức. ..BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN HẢI ĐỨC HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ THÁI HÒA, NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ... trạng sách tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức, viên chức UBND Thị xã Thái Hòa Qua xác định nguyên nhân có ảnh hưởng chủ yếu đến động lực làm việc công chức, viên chứctại UBND Thị xã Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách tạo động lực làm việc cho công chức, viên chức tại ủy ban nhân dân thị xã thái hòa, tỉnh nghệ an , Hoàn thiện chính sách tạo động lực làm việc cho công chức, viên chức tại ủy ban nhân dân thị xã thái hòa, tỉnh nghệ an , Hoàn thiện chính sách tạo động lực làm việc cho công chức, viên chức tại ủy ban nhân dân thị xã thái hòa, tỉnh nghệ an

Từ khóa liên quan