Quản lý đào tạo ở trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM)

171 786 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2016, 11:39

1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận án trung thực có xuất xứ rõ ràng Tác giả luận án Đặng Việt Xô MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ (TQM) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Các khái niệm Quản lý chất lượng tổng thể (TQM) Tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) quản lý đào tạo trường đại học Nội dung tiêu chí quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) Những yếu tố tác động đến quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân Chương CƠ SỞ THỰC TIỄN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN 2.1 2.2 2.3 Khái quát Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân Khái quát chung tổ chức khảo sát thực trạng Thực trạng hoạt động đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân Thực trạng quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân Đánh giá chung thực trạng quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân 2.4 2.5 Chương 3.1 3.2 Chương GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ (TQM) Yêu cầu, quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân Các giải pháp quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) KHẢO NGHIỆM VÀ THỰC NGHIỆM CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT- HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ (TQM) 4.1 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi giải pháp 4.2 Thực nghiệm đánh giá KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 14 29 29 39 45 49 58 63 63 65 66 78 89 93 93 96 145 145 149 160 163 164 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 Chữ viết đầy đủ An ninh quốc gia Công nghiệp hoá, đại hoá Công an nhân dân Chất lượng đào tạo Chất lượng tổng thể Giáo dục Đào tạo Giáo dục đại học Kỹ thuật - Hậu cần Nghiên cứu khoa học Nhà xuất Quản lý chất lượng Quản lý giáo dục Trật tự an toàn xã hội Totanl Quality Managentment Xây dựng lực lượng Chữ viết tắt ANQG CNH, HĐH CAND CLĐT CLTT GD - ĐT GDĐH KT - HC NCKH Nxb QLCL QLGD TTATXH TQM XDLL DANH MỤC CÁC BẢNG TT 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tên g Nội dung Kết khảo sát thực trạng hoạt động đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân 2.2 Khảo sát chương trình đào tạo chuyên ngành 2.3 Khảo sát trình độ học vấn đội ngũ giảng viên 2.4 Khảo sát trình độ đội ngũ giảng viên theo chức danh 2.5 Khảo sát trình độ học vấn đội ngũ cán QLGD Khảo sát thực trạng NCKH biên soạn giáo trình, 2.6 tài liệu 2.7 Khảo sát thực trạng sở vật chất 2.8 Khảo sát thực trạng trang thiết bị kỹ thuật dạy học Kết khảo sát thực trạng quản lý đào tạo Trường 2.9 Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân 2.10 Khảo sát thực trạng điểm tuyển sinh đầu vào 2.11 Khảo sát thực trạng kết học tập sinh viên 4.1 Kết khảo nghiệm tính cần thiết giải pháp 4.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi giải pháp Tương quan tính cần thiết tính khả thi 4.3 giải pháp 4.4 Mô tả nhóm đối tượng thực nghiệm Kết hoạt động dạy học giảng viên trước thực 4.5 nghiệm Kết khảo sát hiệu quản lý hoạt động giảng dạy 4.6 giảng viên sau thực nghiệm Kết khảo sát chất lượng giảng dạy giảng viên 4.7 sau thực nghiệm 4.8 Kết khảo sát hoạt động NCKH sau thực nghiệm Kết khảo sát hoạt động đào tạo bồi dưỡng nâng cao 4.9 trình độ giảng viên sau thực nghiệm Kết tổng hợp đánh giá giảng giảng viên 4.10 tham gia thực nghiệm 2.1 Tran g 66 68 70 71 73 74 76 77 78 79 83 146 147 147 150 152 153 155 156 157 158 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ TT Tên sơ đồ 01 1.1 02 1.2 03 1.3 Nội dung Sơ đồ TQM doanh nghiệp Sơ đồ quản lý chất lượng tổng thể giáo dục đại học Sơ đồ quản lý đào tạo theo TQM Tran g 41 47 52 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TT Tên biểu đồ Nội dung 01 2.1 02 2.2 03 04 2.3 2.4 05 4.1 Mô tả trình độ học vấn đội ngũ giảng viên Mô tả trình độ đội ngũ giảng viên theo chức danh Mô tả trình độ học vấn đội ngũ QLGD Mô tả NCKH biên soạn giáo trình, tài liệu Biểu đồ tương quan tính cần thiết tính khả thi Tran g 71 72 73 74 148 MỞ ĐẦU Giới thiệu khái quát luận án Từ thực tiễn công tác đào tạo quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND cho thấy, để nâng cao CLĐT, cần thiết phải xây dựng mô hình quản lý CLĐT phù hợp với thực tiễn nhà trường xu hướng QLGD đại giới Đây vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn vừa bản, vừa cấp bách ngành GD - ĐT nước ta nói chung trường đại học CAND nói riêng để thực quan điểm, chủ trương Đảng “ Đổi toàn diện giáo dục đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội; nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực nghiệp CNH, HĐH, xây dựng bảo vệ Tổ quốc”[15, tr.77] Để thực chủ trương trên, công tác đào tạo quản lý đào tạo trường đại học nói chung Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND cần tiếp tục đổi hoàn thiện theo tiếp cận quản lý đại có tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) Luận án triển khai nghiên cứu, kế thừa có chọn lọc công trình nghiên cứu chất lượng quản lý chất lượng, quản lý chất lượng giáo dục đại học nhà quản lý, nhà khoa học số nước giới công trình nghiên cứu tập thể cá nhân cán khoa học nước đồng thời, dựa vào tài liệu, văn báo cáo tổng kết của Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND công tác đào tạo quản lý đào tạo Trên sở đó, luận án, luận giải rõ sở lý luận, thực tiễn đề xuất hệ thống giải pháp quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM), góp phần đảm bảo từng bước nâng cao CLĐT nhà trường Lý lựa chọn đề tài luận án Chất lượng GDĐH vấn đề quan tâm hàng đầu xã hội sản phẩm giáo dục người ảnh hưởng gần toàn đến phát triển hay tụt hậu quốc gia Chính vậy, đầu tư cho giáo dục đầu tư cho tương lai, đầu tư cho phát triển bền vững, đặc biệt xu hội nhập phát triển nay, chất lượng GDĐH không đơn để đạt chuẩn mực quốc gia mà dần tiến đến đạt chuẩn mực khu vực giới, vấn đề quan tâm xã hội vấn đề trọng yếu quản lý giáo dục, sách giáo dục Đảng Nhà nước ta đổi toàn diện giáo dục, đào tạo Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta xác định: “Đổi công tác QLGD, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho sở giáo dục, đào tạo; thực giám sát chủ thể nhà trường xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, tra quan quản lý cấp, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch”[16, tr.116] Chính vậy, chất lượng GD - ĐT, đặc biệt chất lượng GDĐH mối quan tâm hàng đầu nước, tổ chức quốc tế Hiện giới có nhiều trường đại học, nhiều sở đào tạo nghiên cứu, lựa chọn giải pháp quản lý nâng cao CLĐT việc áp dụng mô hình quản lý đại vào quản lý CLĐT cho phù hợp với mục tiêu, phương thức đào tạo hoàn cảnh thực tiễn trường Tuy nhiên, thực tế chất lượng đào tạo trường đại học nói chung học viện, trường CAND nói riêng thấp chưa đáp ứng yêu cầu mong đợi toàn xã hội, nguyên nhân nhiều, có nguyên nhân quan trọng công tác quản lý hoạt động đào tạo nhiều hạn chế bất cập, có lúc buông lỏng, nếp, kỷ cương quản lý đào tạo, thực quy chế đào tạo chưa nghiêm túc, chí có nơi, có lúc vi phạm nghiêm trọng quản lý đào tạo, vai trò chủ thể quản lý chưa đề cao phát huy, lực quản lý chủ thể trình quản lý đào đạo chưa coi trọng, chưa có bước tiến đổi đột phá trì tư cũ quản lý đào tạo, chưa theo kịp với xu quản lý giáo dục đại nước khu vực giới Lực lượng CAND lực lượng nòng cốt thực nhiệm vụ bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững hòa bình, ổn định trị, bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH; chủ động ngăn chặn, làm thất bại âm mưu hành động chống phá lực thù địch nghiệp cách mạng nhân dân ta Nhiệm vụ đòi hỏi phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán CAND có phẩm chất lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH thời kỳ CNH, HĐH đất nước hội nhập quốc tế, đồng thời chủ động ứng phó với biến đổi tình hình nhiệm vụ tương lai, cần phải bổ sung hoàn thiện hệ thống ngành nghề đào tạo cho phù hợp với phát triển khoa học nghiệp vụ Công an để thực tốt nhiệm vụ học viện, trường đại học CAND cần phải đổi quản lý hoạt động đào tạo, nghiên cứu vận dụng tiếp cận mô hình quản lý tiến tiến vào thực tiễn trường để không ngừng nâng cao CLĐT bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đáp ứng tốt yêu cầu công tác, chiến đấu xây dựng lực lượng CAND, cách mạng, quy, tinh nhuệ, từng bước đại Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND có nhiệm vụ đào tạo cán kỹ thuật nghiệp vụ hậu cần cho toàn lực lượng CAND, kỹ thuật nghiệp vụ xác định biện pháp nghiệp vụ lực lượng CAND, trước phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, lực thù địch tội phạm luôn tìm cách chống phá mạng nước ta, đối tượng khai thác triệt để ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ đặc biệt tội phạm phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao…Cho nên, biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quan trọng đóng góp định đến hiệu quả, phòng ngừa đấu tranh trấn áp loại tội phạm, điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng Chính vậy, để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán kỹ thuật nghiệp vụ hậu cần giai đoạn nay, vấn đề đặt quản lý đào tạo nhiệm vụ then chốt, nhà trường thành lập, nên từ ngày đầu, nhà trường gặp nhiều khó khăn nhiều mặt; đội ngũ giảng viên, cán QLGD thiếu số lượng hạn chế chất lượng; quản lý đào tạo nhà trường bộc lộ tồn tại, bất cập tính kế hoạch, phương pháp quản lý; vai trò chủ thể quản lý đào tạo chưa phát huy hết trách nhiệm, tư quản lý đào tạo chưa đổi thực theo thói quen nếp cũ; nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy đại học nhiều hạn chế chưa tiếp cận với khoa học, công nghệ tiên tiến lạc hậu so với học viện, trường đại học lực lượng CAND; sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành thực tập cho sinh viên Những bất cập nêu đòi hỏi phải xây dựng, lựa chọn mô hình quản lý đào tạo, phù hợp với tính chất đặc thù nghề nghiệp đào tạo nhà trường đồng thời phù hợp với tính đặc thù, phù hợp với môi trường quản lý hoạt động đào tạo, môi trường sư phạm lực lượng CAND kết hợp theo xu hướng quản lý đại, đảm bảo chất lượng, hiệu tối ưu để không ngừng nâng cao CLĐT đội ngũ cán KT - HC đáp ứng tốt yêu cầu công tác, chiến đấu tình hình Tuy có số đề tài, luận án tiến sĩ nghiên cứu quản lý đào tạo, quản lý chất lượng đào tạo sở đào tạo ngành CAND, song chưa có đề tài, luận án tiến sĩ nào, nghiên cứu vấn đề tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND Xuất phát từ lý tác giả luận án chọn vấn đề “Quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM)” làm đề tài luận án tiến sỹ chuyên ngành quản lý giáo dục Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích Xây dựng sở lý luận & thực tiễn đề xuất giải pháp quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM), góp phần đảm bảo từng bước nâng cao CLĐT nhà trường * Nhiệm vụ nghiên cứu - Xây dựng sở lý luận quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) 10 - Khảo sát thực tiễn, đánh giá thực trạng quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND; rõ vấn đề đặt quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) - Xác định định hướng đề xuất giải pháp quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) - Tiến hành khảo nghiệm, thăm dò tính cần thiết, tính khả thi thực nghiệm số giải pháp quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) Đối tượng, phạm vi nghiên cứu giả thuyết khoa học * Khách thể nghiên cứu Hoạt động đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND * Đối tượng nghiên cứu Quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) * Phạm vi nghiên cứu luận án Phạm vi nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) Phạm vi khách thể khảo sát: Căn vào đối tượng, khách thể nghiên cứu, luận án tập trung khảo sát đội ngũ cán QLGD, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND Cán lãnh đạo, quản lý số quan, đơn vị CAND Phạm vi thời gian: Các số liệu sử dụng phục vụ việc nghiên cứu luận án khảo sát, điều tra, tổng hợp giới hạn từ năm 2011 đến tháng năm 2016 * Giả thuyết khoa học Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, thành lập, công tác quản lý hoạt động đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo trường gặp nhiều khó khăn, bất cập mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo, đội ngũ giảng viên, cán QLGD, sở vật chất kỹ thuật, đặc 157 4.2.6.2 Kết dạy học giảng viên sau thực nghiệm Bảng 4.6 Kết khảo sát hiệu quản lý hoạt động giảng dạy giảng viên sau thực nghiệm Nhóm đối chứng Số TT Tiêu chí Chưa tốt Bình thường Độ lệch Nhóm thực nghiệm Tốt Tần suất % Tần suất % Tần suất % Giá trị trung bình Chưa tốt Bình thường Tốt Tần suất % Tần suất % Tần suất % Giá trị trung bình Lập kế hoạch dạy học 11 36,7 13 43,3 20 1.83 0 20.0 24 80.0 2.80 0.97 Phân công giảng dạy cho giảng viên 6,7 19 63,3 30 2.23 0 6.7 28 93.3 2.93 0.70 Thực quy chế đào tạo, chương trình kế hoạch dạy học giảng viên 6,7 12 40 16 53,3 2.47 0 10 33.3 20 66.7 2.67 0.20 Thực lên lớp giảng viên 16,7 16 53,3 30 2.13 0 20.0 24 80.0 2.80 0.67 Hình thức tổ chức dạy học 23,3 10 33,3 13 43,3 2.20 0 16.7 25 83.3 2.83 0.63 Kiểm tra đánh giá kết học tập học viên 6,7 18 54 10 33,3 2.27 0 23.3 23 76.7 2.77 0.50 Hoạt động NCKH 6,7 10 33,3 18 54 2.55 0 16.7 25 83.3 2.83 0.26 Bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng viên 6,7 15 50 13 43,3 2.37 0 16.7 25 83.3 2.83 0.46 Đánh giá chất lượng giảng giảng viên 10 30 18 54 2.50 0 13.3 26 86.7 2.87 0.37 10 Đồ dùng trang thiết bị dạy học 13,3 12 40 14 46,6 2.33 0 16.7 25 83.3 2.83 0.50 2,29 2,82 Nhận xét: Qua bảng 4.6, kết hoạt động dạy học 02 nhóm đối tượng sau thực nghiệm khác nhau, giá trị trung bình chung nhóm đối chứng giữ nguyên 2,29; giá trị chung bình chung nhóm thực nghiệm 2,82 có độ lệch 0,53 (độ lệch lớn cho khẳng định có khác biệt thay đổi nhận thức hoạt động dạy học nhóm thực nghiệm so với nhóm đối chứng Từ khẳng định, biện pháp quản lý hoạt động dạy học có tính khả thi mang lại hiệu tích cực) Độ lệch tiêu chí lớn 158 khoảng (0,20 đến 0,97) Tiêu chí có độ lệch cao tiêu chí 02 “ phân công giảng dạy cho giảng viên” có giá trị trung bình 2.93 (độ lệch so với nhóm đối chứng 0.70) cho thấy nhóm giảng viên nhóm thực nghiệm sau thực nghiệm biện pháp quản lý có chuyển biến tích cực Nhóm thực nghiệm nhà quản lý trọng, phân công sử dụng lực, khả chuyên môn đào tạo giảng viên theo hướng phát triển, xuất phát từ yêu cầu giảng dạy quyền lợi học tập toàn thể học viên Chú trọng phân công giảng viên tiến tập thể sư phạm, tạo điều kiện cho giảng viên có kinh nghiệm kèm cặp giảng viên chưa có nhiều kinh nghiệm Sau trọng công tác này, nhóm thực nghiệm có phân công hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế nhà trường góp phần định nâng cao chất lượng giảng dạy Biện pháp quản lý trước áp dụng với nhóm đối chứng, công tác phân công giảng viên chưa đáp ứng lực, chuyên môn, nguyện vọng giảng viên, ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy học, nhóm đối chứng có giá trị trung bình mức thấp 1.83 Độ lệch lớn tiêu chí “lập kế hoạch dạy học” có giá trị trung bình 2.80 (độ lệch so với nhóm đối chứng 0.97) giá trị trung bình cao, độ lệch cao cho thấy thay đổi lớn khác biệt Nhóm đối chứng có giá trị trung bình 2.23 cho thấy nhà quản lý chưa trọng quản lý việc lập kế hoạch dạy học giảng viên So với nhóm thực nghiệm, kế hoạch dạy học thể rõ mục tiêu dạy học, hoạt động lên lớp, tiến độ thực có giám sát nhà quản lý, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế; thể thống dạy học, dạy học giáo dục, tính đến đặc điểm học viên, dự kiến tình sư phạm xảy cách xử lý phù hợp; chuẩn bị kế hoạch bản, logic, công phu thể đầu tư giảng viên yếu tố mang tính định đến thành công giảng So sánh bảng kết khẳng định nội dung quản lý lập kế hoạch dạy học giảng viên khả thi đánh giá mức tốt, có chuyển biến rõ rệt Qua đổi biện pháp quản lý, quan sát thay đổi giá trị trung bình (nhóm đối chứng giá trị chung bình chung 10 tiêu chí: 2.29 so với nhóm thực nghiệm có giá trị trung bình chung 10 tiêu chí: 2.82), độ lệch 10 tiêu chí trên, hoàn toàn khẳng định, hiệu biện pháp quản lý hoạt động dạy học sau thực nghiệm có thay đổi theo chiều hướng hoàn thiện ngày đánh giá cao so với nhóm đối chứng, sử dụng biện pháp quản lý cũ, chưa tập 159 trung trọng công tác phát triển, bồi dưỡng khâu dạy học Như vậy, biện pháp quản lý hoạt động dạy học giảng viên hoàn toàn khả thi áp dụng rộng rãi thường xuyên liên tục, định kỳ hàng năm mang lại chất lượng giảng dạy cao tiến tới đảm bảo chất lượng đào tạo nhà trường cách tổng thể 4.2.6.3 Kết khảo sát chất lượng giảng dạy giảng viên sau thực nghiệm Bảng 4.7 Kết khảo sát chất lượng giảng dạy giảng viên sau thực nghiệm Nhóm đối chứng Số TT Chỉ báo Chưa tốt Bình thường Độ lệch Nhóm thực nghiệm Tốt Tần suất % Tần suất % Tần suất % Giá trị trun g bình Chưa tốt Bình thường Giá trị trun g bình Tốt Tần suất % Tần suất % Tần suất % Thiết kế trình bày giảng 23.3 12 40.0 11 36.7 2.1 0.0 10.0 27 90.0 2.9 0.80 Năng lực chuyên môn 6.7 13 43.3 15 50.0 2.4 0.0 3.3 29 96.7 3.0 0.70 Tư lễ tiết tác phong điều lệnh CAND 20.0 15 50.0 30.0 2.1 0.0 11 36.7 19 63.3 2.6 0.25 Năng phạm sư 16.7 16 53.3 30.0 2.1 3.3 23.3 22 73.3 2.7 0.60 Kiến thức thực tiễn 10.0 26.7 19 63.3 2.5 3.3 23.3 22 73.3 2,7 0,1 lực 2.24 2.80 Nhận xét: Qua bảng 4.7 cho ta thấy kết khảo sát chất lượng giảng dạy giảng viên sau thực nghiệm khác nhau, giá trị trung bình chung nhóm đối chứng 2,24; giá trị trung bình chung nhóm thực nghiệm 2.80 có độ lệch 0.56 (độ lệch lớn cho thấy có thay đổi rõ rệt chất lượng giảng dạy giảng viên sau tiến hành thực nghiệm biện pháp quản lý mới) Tiêu chí có thay đổi rõ rệt nhất, tiêu chí 01 “thiết kế trình bày giảng” có giá trị trung bình nhóm thực nghiệm cao 2.9 (độ lệch so với nhóm đối chứng 0.80) Các nhà quản lý sau thực biện pháp quản lý thường xuyên dự giờ, kiểm tra việc thiết kế trình bày giảng giảng viên công tác có thay đổi, chuyển biến tích cực so với nhóm đối chứng 160 Như vậy, khẳng định mức độ khả thi hiệu thực tiến hành thực nghiệm biện pháp quản lý Giá trị trung bình báo thành phần phần lớn có chênh lệnh từ 0.1 đến 0.80 Sau áp dụng biện pháp quản lý mới, quan tâm, sát nhà quản lý việc thiết kế trình bày giảng; lực chuyên môn; tư tác phong điều lệnh CAND; lực sư phạm thay đổi tích cực so với nhóm đối chứng ban đầu 4.2.6.4 Kết khảo sát hoạt động NCKH sau thực nghiệm Bảng 4.8 Kết khảo sát hoạt động NCKH sau thực nghiệm Nhóm đối chứng Số TT Chỉ báo Chưa tốt Bình thường Nhóm thực nghiệm Tốt Tần suất % Tần suất % Tần suất % Giá trị trung bình Chưa tốt Bình thường Tốt Tần suất % Tần suất % Tần suất % Giá trị trung bình Độ lệch Chất lượng đề tài, báo cáo khoa học 11 36.7 12 40.0 23.3 1.90 0.0 20.0 24 80.0 2.80 0.90 Vai trò chủ nhiệm đề tài 20.0 15 50.0 30.0 2.10 3.3 20.0 23 76.7 2.70 0.60 Hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học 12 40.0 12 40.0 20.0 1.80 0.0 20.0 24 80.0 2.80 1.0 1.93 2.77 Nhận xét: Kết khảo sát bảng 4.8, hiệu hoạt động nghiên cứu khoa học sau thực nghiệm khác nhau, thể qua thay đổi giá trị trung bình từ 1.80 nhóm đối chứng so với nhóm thực nghiệm 2.80, giá trị trung bình chung nhóm đối chứng 1.93; giá trị trung bình chung nhóm thực nghiệm 2.77 có độ lệch 0.84 (độ lệch lớn cho thấy có thay đổi rõ rệt chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học sau tiến hành thực nghiệm biện pháp quản lý mới) Như vậy, khẳng định mức độ khả thi hiệu thực tiến hành thực nghiệm biện pháp quản lý Giá trị trung bình báo thành phần phần lớn có chênh lệnh từ 0.60 đến 1.00 Chỉ báo có thay đổi độ lệch lớn 1.00 liên quan đến việc hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học cho thấy chất lượng hoạt động đầu tư có chuyển biến lớn Trong trường đại học, việc hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học, tập dần cho học viên tự nghiên cứu hoạt động quan trọng, cần thiết nhằm bổ trợ, bồi dưỡng cho học viên khả độc lập, kích thích tư 161 sáng tạo, tự nghiên cứu cho sinh viên, hoạt động nhà quản lý đầu tư quan tâm thực thi biện pháp quản lý Các báo vai trò chủ nhiệm đề tài, chất lượng đề tài, báo cáo khoa học quan tâm quản lý chặt chẽ, nghiêm túc hơn, có chế tài để công tác nghiên cứu khoa học thực có hiệu 4.2.6.5 Kết khảo sát hoạt động đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng viên sau thực nghiệm Bảng 4.9 Kết khảo sát hoạt động đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng viên sau thực nghiệm Nhóm đối chứng Số T T Chỉ báo Chưa tốt Bình thường Độ lệch Nhóm thực nghiệm Giá trị trung bình Tốt Tần suất % Tần suất % Tần suất % Chưa tốt Bình thường Giá trị trung bình Tốt Tần suất % Tần suất % Tần suất % Kế hoạch bồi dưỡng 13.3 19 63.3 23.3 2.10 0.0 12 40.0 18 60.0 2.60 0.50 Nội dung bồi dưỡng 6.7 15 50.0 13 43.3 2.40 0.0 23.3 23 76.7 2.80 0.40 Hình thức bồi dưỡng 23.3 30.0 14 46.7 2.20 0.0 30.0 21 70.0 2.70 0.50 Phương pháp bồi dưỡng 13.3 15 50.0 11 36.7 2.20 0.0 20.0 24 80.0 2.80 0.60 2.23 2.73 Nhận xét: Tác giả sâu vào khảo sát thực nghiệm tiêu chí bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên thông qua bảo kế hoach bồi dưỡng, nội dung, hình thức phương pháp bồi dưỡng Kết thấy rõ có khác biệt lớn, giá trị trung bình chung nhóm đối chứng 2.23 ; giá trị trung bình chung nhóm thực nghiệm 2.73 có độ lệch 0.50 (độ lệch lớn cho thấy có thay đổi rõ rệt chất lượng hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên sau tiến hành thực nghiệm biện pháp quản lý mới) Giá trị trung bình báo thành phần phần lớn có chênh lệnh từ 0.40 đến 0.60 Chỉ báo có thay đổi độ lệch lớn 0.60 liên quan đến phương pháp bồi dưỡng, báo thành phần khác thay đổi theo hướng tích cực, quan tâm đến chất lượng So sánh đối chiếu nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm thấy có độ chênh lệch cao khẳng định biện pháp quản lý thực nghiệm có hiệu cao 162 4.2.6.6 Kết tổng hợp đánh giá giảng giảng viên tham gia thực nghiệm Bảng 4.10 Kết tổng hợp đánh giá giảng giảng viên tham gia thực nghiệm Số TT Số Xuất lượng sắc 30 Nhóm đối chứng Giỏi Khá Trung bình 15 13 Nhóm thực nghiệm Xuất Giỏi Khá Trung sắc bình 25 Nhận xét: Nhìn vào bảng tổng hợp kết đánh giá giảng giảng viên tham gia thực nghiệm ta thấy rõ chất lượng hai nhóm đối tượng có phân biệt rõ ràng Tỷ lệ giảng viên đánh giá kết từ mức trở lên nhóm tham gia thực nghiệm chiếm 100% Trong nhóm đối chứng có giảng viên đánh giá giảng mức trung bình (02 giảng viên) Qua kết đánh giá, dự trực tiếp giảng viên nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm thấy rõ, giảng viên nhóm thực nghiệm sau tham gia thực nghiệm biện pháp quản lý có thay đổi nhà quản lý, đội ngũ giảng viên dự đánh giá cao, lần nữa, khẳng định tính khả thi hiệu biện pháp quản lý Nhà trường tích cực sử dụng biện pháp quản lý này, để nâng cao, hoàn thiện chất lượng đội ngũ giảng viên góp phần không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo 4.2.7 Kết luận thực nghiệm Phân tích, so sánh đối chiếu kết 02 nhóm đối tượng, thực nghiệm khẳng định tính khả thi biện pháp “Quản lý hoạt động dạy học giảng viên” đáp ứng yêu cầu giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND Như vậy, việc áp dụng biện pháp “Quản lý hoạt động dạy học giảng viên” có hiệu cao thực mục đích đề luận án 163 Kết luận chương Chương luận án thể nội dung kết nghiên cứu để khẳng định cần thiết, tính khả thi giải pháp quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) qua việc tiến hành trưng cầu ý kiến phiếu giải pháp quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) Để khắc phục hạn chế tính chủ quan không rõ nội dung lập luận người trả lời trưng cầu ý kiến, tổ chức trao đổi tọa đàm với cán lãnh đạo, quản lý nhà trường quan, đơn vị CAND nghiên cứu báo cáo tổng kết nhà trường, quan, đơn vị CAND Kết trao đổi tọa đàm với cán lãnh đạo, quản lý nhà trường quan, đơn vị CAND thể tranh rõ nét định lượng định tính công tác quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND Đồng thời cho phép khẳng định rằng, giải pháp quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) phù hợp với lý luận thực tiễn, phản ánh rõ tính đặc thù nhiệm vụ đào tạo cán bộ, kỹ thuật, hậu cần CAND Qua phân tích, so sánh đối chiếu kết 02 nhóm đối tương, thực nghiệm khẳng định tính khả thi biện pháp “Quản lý hoạt động dạy học giảng viên” đáp ứng yêu cầu giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND Theo quan điểm hệ thống, cần bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, tính tập trung, trọng điểm việc thực giải pháp quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) 164 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn, góp phần nâng cao CLĐT Để giải vấn đề này, tác giả luận án nghiên cứu công trình khoa học nước có liên quan Trên sở đó, làm rõ sở lý luận CLĐT quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) vấn đề: Quan niệm chất lượng, CLĐT, quản lý CLĐT; nội dung quản lý CLĐT; xây dựng tiêu chí đánh giá CLĐT theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) Đây luận quan trọng để nghiên cứu làm rõ đặc điểm, thực trạng, vấn đề đặt xác định yêu cầu, đề xuất giải pháp quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) Luận án phân tích làm rõ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm yếu tố tác động đến CLĐT quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) Dựa vào nội dung tiêu chí đánh giá, tác giả luận án khảo sát thực trạng CLĐT quản lý CLĐT Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND xác định vấn đề đặt cần giải để đảm bảo CLĐT quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) Những vấn đề cung cấp luận khoa học cho việc xác định yêu cầu đề xuất giải pháp quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) Dựa vào kết nghiên cứu lý luận khảo sát thực trạng, tác giả luận án đề xuất giải pháp quản lý CLĐT Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) bao gồm bốn giải pháp: Giải pháp giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức, lực lượng; giải pháp quản lý chất lượng đầu vào; giải pháp quản lý chất lượng trình đào tạo giải pháp quản lý chất lượng đầu Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND tác giả cho cần phải thực đồng giải pháp đó, 165 cần tập trung nỗ lực Nhà trưởng đột phá vào giải pháp quản lý chất lượng trình đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND.Đây phải xem vấn đề then chốt cốt lõi Để minh chứng cho tính cần thiết tính khả thi giải pháp, tác giả luận án tiến hành khảo nghiệm, thực nghiệm Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND với đối tượng cán bộ, giảng viên sinh viên Trao đổi, tọa đàm, vấn với cán lãnh đạo, quản lý số quan, đơn vị CAND sử dụng sản phẩm đào tạo Nhà trường Từ kết khảo nghiệm, thực nghiệm củng cố nhận thức tác giả tính hợp lý, đắn giải pháp quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) Các giải pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, làm tiền đề điều kiện nhau, phản ánh tính quy luật quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) Quá trình quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) trình phát triển không ngừng Từ mối quan hệ biện chứng khách quan chủ quan trình đào tạo, từ kết nghiên cứu sở lý luận thực tiễn, để quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) tác giả kiến nghị: Một là: Từ thực tiễn công tác tuyển sinh nhiều năm (đầu vào) để đảm bảo chất lượng trình đào tạo đảm bảo chuẩn đầu ra, Bộ Công an cần kiến nghị với nhà nước nên giao quyền tự chủ công tác tuyển sinh cho học viện, trường đại học CAND đối tượng tuyển sinh CAND có đặc thù phẩm chất trị đặc thù lực chuyên môn, kỹ nghề nghiệp khía cạnh chi phối yếu tố tâm lý khiếu người cán CAND tương lai Hai là: Bộ Công an cần nghiên cứu thay đổi bổ sung số văn quản lý đào tạo theo hướng phân quyền mạnh cho hiệu trưởng (giám đốc) học viện, trường CAND, Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm chất lượng đào tạo theo quy định nhà nước không trái với Luật GDĐH đồng thời nghiên cứu quy định có tính mềm dẻo tránh tạo áp lực điều kiện để công 166 nhận chức danh giảng viên học viện, trường đại học CAND Do tính chất đặc thù quản lý lực lượng CAND việc tổ chức quản lý đào tạo học viện, trường CAND nên xác định phương thức đào tạo cho hợp lý nên theo hướng kết hợp đào tạo theo niên chế với đào tạo theo tín Ba là: Từ nghiên cứu lý luận, thực tiễn luận án phân tích luận giải đề giải pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý CLTT Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, sở đào tạo lực lượng CAND nghiên cứu vận dụng giải pháp theo cách tiếp cận quản lý CLTT (TQM) vào quản lý đào tạo quản lý chất lượng đào tạo đơn vị để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo lực lượng CAND Bốn là: Đối với Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND cần cụ thể hóa văn quản lý đào tạo nhà nước, Bộ Công an cách sáng tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn sát với công tác quản lý đào tạo để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cán Kỹ thuật - Hậu cần nhà trường Phải xây dựng kế hoạch hành động rõ ràng: làm gì, làm nào, làm, làm, điều kiện thực hiện, chuẩn cần đạt được, cần phải dựa vào: hoàn cảnh (yêu cầu, điều kiện, sách); đầu vào (các điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường) để xây dựng kế hoạch hành động phù hợp Phát huy sức mạnh đội ngũ cán lãnh đạo quản lý, cán chiến sỹ sinh viên nhà trường vào quản lý đào tạo nhà trường trách nhiệm chung thành viên, người tự quản lý nhiệm vụ thân nên việc phân công giao nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện cụ thể cho từng phận chuyên môn, từng cá nhân để người tự xây dựng kế hoạch hành động mình, tự giám sát, kiểm tra việc thực cá nhân, tổ chức để phát hiện, điều chỉnh giúp đỡ người hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Năm là: Nhà trường phải xây dựng quy định văn hóa chất lượng, đòi hỏi thay đổi văn hoá tổ chức, thay đổi tác phong, quan hệ, phương pháp làm việc, quản lý, kể việc xây dựng phát triển truyền thống, uy tín khẳng định giá trị cốt lõi chất lượng đào tạo quản lý đào tạo nhà trường với tư quản lý mới, cung cách mới, nguyên tắc mà vấn đề thay đổi văn hoá nhà trường 167 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐỀN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Đặng Việt Xô (2011), “Vận dụng thuyết quản lý chất lượng tổng thể (TQM) vào quản lý chất lượng đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân”, Tạp chí Giáo dục, Số 267, tr.8-11 Đặng Việt Xô (2015), “ Nhà giáo - nhân tố định đến chất lượng giáo dục, đào tạo”, Tạp chí khoa học giáo dục Kỹ thuật - Hậu cần, số 1-2015, tr.17-18 Đặng Việt Xô (2015), “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công tác thông tin liên lạc Công an nhân dân qua thời kỳ”, Tạp chí Công an nhân dân, kỳ 2- tháng 11/2015, tr.84-87 Đặng Việt Xô (2016), “Đổi phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường Công an Nhân dân”, Tạp chí Tâm lý học Xã hội, số 7/07/2016, tr.91-98 Đặng Việt Xô (2016), “Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Công an nhân dân”, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, kỳ - 7/2016, tr.79-81 Đặng Việt Xô (2016), “Xây dựng văn hóa chất lượng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND”, Tạp chí Giáo dục, số 390, kỳ - 9/2016, tr.27-28 Đặng Việt Xô (2016), “Các tiêu chí đánh giá quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM)”, Tạp chí Giáo dục số 393, kỳ - 11/2016, tr.28-30 168 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Vũ Phư Báo cáo Đặng Q Đặng Q Bộ Côn Bộ Côn Bộ Côn Bộ Giá Bộ Giáo 10 Bộ Giá tạo, Hà 11 Nguyễ 12 Nguyễ Chính phủ (2011), Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể, nâng cao lực chất lượng đào tạo sở đào tạo, bồi dưỡng CAND đến năm 2020, Hà Nội 13 Chính 14 Đảng C 15 Đảng C 16 Nguyễ 17 Trần K 18 Trần K 19 Trần K 20 Trần K 21 Trần K 22 Phạm M 23 Nguyễ 24 Bùi Hi 169 25 Học v 26 Đặng X 27 Mai V 28 Vũ Xu 29 Bùi Th Trường 30 Phan V 31 Trần K 32 Trần K 33 Trần K 34 Nguyễn giáo dụ 35 Bùi Ng 36 Đặng B 37 Luật g 38 Luật g 39 Trần T 40 Nguyễ 41 Nguyễn 42 Nguyễ 43 Lê Đứ 44 Nguyễ Hà Nội 45 Nguyễn 46 Hoàng 47 Nguyễ 48 Nguyễ 49 Lâm Q 50 Phạm M 51 Trịnh N 170 52 Phạm X 53 Trường 54 Trường 55 Trường 56 Tổng c 57 Tổng c 58 Từ điể 59 Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), Trung tâm biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, Hà Nội 60 Từ điể 61 Từ điể 62 Trần V 63 Thái D 64 Trần Đ 65 Nguyễ 66 Phan V 67 Viện n 68 Viện n 69 Viện n 70 Văn Ph iếng Anh 71 Centre 72 Eduant 73 Eduant 74 Eduant 75 Saint M 76 Sallis 77 Self- E 171 78 Simmo 79 Stepha 80 Walton ài liệu 81 www.g 82 www.t 83 www.v 84 www.u 85 www.n [...]... thể (TQM) vào quản lý đào tạo ở Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND Khảo cứu, đánh giá thực trạng, đưa ra một số nhận định về thực trạng đào tạo và quản lý đào tạo và những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong quản lý đào tạo ở Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) Đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo ở Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND hiện nay theo tiếp cận. .. tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) ở những vấn đề dưới đây: Một là: Cơ sở lý luận của quản lý đào tạo ở Trường Đại học theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) là gì? Hai là: Nội dung quản lý đào tạo và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo ở Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM)? Ba là: Thực trạng quản lý đào tạo ở Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND có những thuận lợi,... học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) và đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo ở Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) Từ tổng quan các vấn đề nghiên cứu nêu ở trên, tác giả xác định, luận án cần tập trung luận giải, trả lời một cách có cơ sở lý luận, thực tiễn quản lý đào tạo ở Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể. .. lãnh đạo, quản lý ở Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND có thể vận dụng tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) vào quản lý đào tạo của nhà trường hay không? Nếu hoàn toàn có thể vận dụng được thì cần có các yêu cầu, nguyên tắc và thực hiện các giải pháp nào? Bốn là: Những giải pháp mà tác giả luận án đề xuất nhằm quản lý đào tạo ở Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) có... cứu cơ sở lý luận, thực tiễn của quản lý đào tạo cử nhân bằng kép theo tiếp cận quản lý CLTT, từ đó xây dựng các nhóm biện pháp quản lý đào tạo cử nhân bằng kép theo tiếp cận quản lý CLTT tại Đại học Quốc gia, Hà Nội [36] 21 Tác giả, Bùi Thị Thu Hương, trong công trình nghiên cứu Quản lý chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao tại Đại học Quốc gia, Hà Nội theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) đã... nhà trường, từ đó đề xuất và từng bước triển khai các giải pháp quản lý đào tạo ở Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận QLCL tổng thể (TQM), khoa học, phù hợp với thực tiễn của nhà trường thì sẽ góp phần nâng cao hoạt động quản lý đào tạo và từng bước đảm bảo chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND trong giai đoạn hiện nay 5 Phương pháp luận và phương pháp nghiên... các chủ thể trong quản lý đào tạo, chủ yếu là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp của nhà trường chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng và nội dung, nhiệm vụ của công tác quản lý đào tạo Nếu Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, nghiên cứu tiếp cận QLCL tổng thể (TQM) bao gồm quản lý đầu vào, quản lý quá trình và quản lý đầu ra, xây dựng chính sách chất lượng, văn hóa chất lượng trong nhà trường, ... ngoài, các công trình đã đánh giá quản lý đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo, rút ra các bài học kinh nghiệm về quản lý đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo Khẳng định 28 những yêu cầu khách quan của quản lý đào tạo của các cơ sở đào tạo đại học của Việt Nam Tuy mỗi đề tài có mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu khác nhau, nhưng đều thống nhất cho rằng, quản lý đào tạo và CLĐT... phương pháp tiếp cận quản lý đào tạo; quan niệm chất lượng GDĐH; các cấp độ đánh giá chất lượng GDĐH; các mô hình quản lý đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo Một số công trình ở trong nước đề cập đến vấn đề quản lý đào tạo, nghiên cứu các yếu tố, các bộ phận của quản lý nói chung và quản lý trường học nói riêng Nhìn chung các công trình nghiên cứu ở trong nước đã tiếp thu có chọn lọc các công trình... cứu quản lý đào tạo ở Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tiếp cận theo QLCL tổng thể (TQM) Hai là: Các nghiên cứu về chất lượng GDĐH của các nhà nghiên cứu 25 giáo dục ở nước ngoài cung cấp một cách nhìn toàn diện, nhưng rất cụ thể về chất lượng GDĐH Mặc dù có cách tiếp cận và những quan niệm khác nhau về chất lượng GDĐH, nhưng nhìn tổng quát các lý thuyết, trường phái đều dựa vào quan điểm tiếp cận ... quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân Các giải pháp quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM). .. chí quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) Những yếu tố tác động đến quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công. .. đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân Thực trạng quản lý đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân Đánh giá chung thực trạng quản lý đào tạo Trường Đại học
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đào tạo ở trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) , Quản lý đào tạo ở trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) , Quản lý đào tạo ở trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) , Biểu đồ tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi, Lý do lựa chọn đề tài luận án, CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN, Các công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài có liên quan đến đề tài luận án, Các công trình ở trong nước có liên quan đến đề tài luận án, Khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố và những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết, THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ (TQM), Quản lý chất lượng tổng thể (TQM) bao hàm các thành tố cơ bản sau:, Các chuyên ngành đào tạo của nhà trường gồm: Chuyên ngành Mật mã và An ninh thông tin; chuyên ngành Công nghệ thông tin; chuyên ngành Điện tử viễn thông; chuyên ngành Tài chính kế toán CAND; chuyên ngành Tham mưu chỉ huy Hậu cần - Kỹ thuật; chuyên ngành X, Kết quả khảo sát cho thấy có tới 71,42% cán bộ QLGD; 67,74% đối với giảng viên; 74,85% đối với sinh viên hoàn toàn hài lòng về cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật đảm bảo cho đào tạo, tuy nhiên có 23,21% đối với cán bộ QLGD; 27,41% đối với giảng viên; 11,14, A1 hoàn toàn hài lòng; A2 chỉ hài lòng một phần; A3 hoàn toàn chưa hài lòng., KỸ THUẬT - HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ (TQM), (gồm 3 nội dung), Tác giả sử dụng execl để phân tích, xử lý kết quá tính tần số, giá trị trung bình, độ lệch., Kết luận chương 4, ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐỀN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm