LUẬN án TIẾN sĩ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục CHỦ NGHĨA yêu nước TRONG QUÂN đội NHÂN dân VIỆT NAM HIỆN NAY

104 682 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2016, 08:42

Tinh thần yêu nước là một giá trị văn hóa tinh thần cao đẹp của dân tộc Việt Nam, là một thành tố rất quan trọng, có vai trò quyết định trong sức mạnh dứg nước và giữ nước của nhân dân ta nói chung, trong sức mạnh chiến đấu của quân đội ta nói riêng. Tinh thần yêu nước ấy là biểu hiện cụ thể của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Chủ nghĩa yêu nước là sự phát triển ở trình độ cao của tinh thần yêu nước, là sự kết hợp chặt chẽ giữa lý trí và tình cảm, là tinh thần yêu nước đã đạt tới tình độ tự giác và độ bền vững cao. Trên ý nghĩa đó, giáo dục chủ nghĩa yêu nước trong quân đội đã góp phần to lớn vào vệic nâng cao tinh thần yêu nước của mọi quân nhân, tạo nên sức mạnh chính trị tinh thần vô địch trong lịch sử, đảm bảo cho quân đội ta luôn vững mạnh và chiến thắng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tinh thần yêu nước giá trị văn hóa - tinh thần cao đẹp dân tộc Việt Nam, thành tố quan trọng, có vai trò định sức mạnh dứg nước giữ nước nhân dân ta nói chung, sức mạnh chiến đấu quân đội ta nói riêng Tinh thần yêu nước biểu cụ thể chủ nghĩa yêu nước Việt Nam từ truyền thống đến đại Chủ nghĩa yêu nước phát triển trình độ cao tinh thần yêu nước, kết hợp chặt chẽ lý trí tình cảm, tinh thần yêu nước đạt tới tình độ tự giác độ bền vững cao Trên ý nghĩa đó, giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội góp phần to lớn vào vệic nâng cao tinh thần yêu nước quân nhân, tạo nên sức mạnh trị - tinh thần vô địch lịch sử, đảm bảo cho quân đội ta vững mạnh chiến thắng Đó học quý báu mà ngày cần tiếp tục phát huy có hiệu điều kiện Trong điều kiện lịch sử mới, tác động nhiều hoàn cảnh khách quan nhân tố chủ quan, vấn đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước nói chung, quân đội nói riêng đứng trước thuận lợi bản, đồng thời phải đối mặt với không thách thức Vì vậy, nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội đòi hỏi thiết Để làm điều cần có luậ giải cách khoa học sở lý luận thực tiễn, cần tìm n1giải pháp hữu hiệu Những năm qua công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội thu nhiều thành tựu đất nướcág kể, góp phần quan trọng làm cho quân đội ta tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang: " trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh độc lập tự Tổ quốc, CNXH Nhiệm vụ hoàn thành, khó khăn vợt qua, kẻ thù đánh thắng" (34, 349) Tuy vậy, trước tình hình công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội ta nói chung, đơn vị riêng bôc lộ nhiều bất cập, gặp nhiều khó khăn lúng túng nhận thức, nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp cách thức tổ chức giáo dục Từ lý trên, việc nghiên cứu "Nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước Quân đội nhân dân Việt Nam nay" đề tài cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng llv thực tiễn, góp phần xây dựng quân đội ta trị làm sở để nâng cao chất lượng tổng hợp quân đội đáp ứng yêu cầ nhiệm vụ cách mạng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Chủ nghĩa yêu nước giáo dục chủ nghĩa yêu nước luôn đề tài rộng lớn thu hút quan tâm lãnh tụ cách mạng, nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước quân đội, cac nghiệpàh khoa học nước Ở nước có nhiều công tình khoa học, sách chuyên khảo chủ nghĩa yêu nước giáo dục chủ nghĩa yêu nước nói chung, quân đội nói riêng Tuy nhiên, tài liệu dùng để tham khảo số vấn đề lý luận chung, lẽ chủ nghĩa yêu nước giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn liền với đặc điểm, điều kiện, truyền thống cụ thể dân tộc định Những tài liệu bàn vấn đề khác từ phương pháp tiếp cận đến quan điểm nội dung vấn đề nghiên cứu Ở nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta lãnh tụ cảu Đảng quan tâm đến chủ nghĩa yêu nước giáo dục chủ nghĩa yêu nước nhân dân quân đội, hệ trẻ, để lại nhiều nói, viết nghị bàn vấn đề Tiêu biểu là: nói, viết Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu nước thi đua yêu nước (trong Hồ Chí Minh toàn tập); Lê Duẩn với: "Chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa quốc tế vô sản"; "Chủ nghĩa yêu nước dân tộc Việt Nam"; "Yêu nước ngày phải gắn liền với yêu CNXH" Trường Chinh với "Nhận định yêu nước trước có Đảng" ; Phạm Văn Đồngvới "Chủ nghĩa yêu nước CNXH"; "Kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản" Các nhà khoa học nước ta quân đội có nhiều công trình khoa học, sách báo bàn vấn đề liên quan tới đề tài Tiêu biểu như: "Chủ nghĩa yêu nước - tình cảm tư tưởng lớn người Việt Nam"; "Giá trị tinh thần truyền thống dân tộc Việt Nam" GS Trần Văn Giàu; "Mấy vấn đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam" "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời địa Hồ Chí Minh" GS Trần Xuân Trường; "Tìm hiểu hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước bảo vệ Tổ quốc lịch sử dân tộc" (Thế kỷ X đến trước 1930), đề tài Nhà nước KX.07.19; "Đẩy mạnh giáo dục yêu nước quân đội ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh" PGS Lê Hồng Quang; "Sự thống chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa quốc tế vô sản cách mạng Việt Nam" Luận án TS Triết học Lương Gia Ban; "Nhận thức tính qui luật phát triển tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa Quân đội nhân dân Việt Nam nay" Luận án TS Triết học Lê Như Cử Các công tình khoa học, sách chuyên khảo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhà khoa học đề cập đến vấn đề như: - Quan niệm chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Những sở điều kiện hình thành, phát triển chủ nghĩa yêu nước Việt Nam - Quá tình hình thành, phát triển chủ nghĩa yêu nước Việt Nam - Nội dung chủ nghĩa yêu nước truyền thống đại - Mối quan hệ chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa quốc tế vô sản; truyền thống đại - Về giáo dục chủ nghĩa yêu nước số đối tượng cụ thể - Về thi đua yêu nước Tuy nhiên đến chưa có công trình khoa học nghiên cứu bản, toàn diện trực tiếp mang tính chất chuyên biệt nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước Quân đội nhân dân Việt Nam trước tình hình Mục tiêu nhiệm vụ đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài luận giải sở lý luận thực tiễn nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước Quân đội nhân dân Việt Nam nay; sở đề xuất, kiến giải mục tiêu, yêu cầu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội, góp phần xây dựng quân đội ta trị - tinh thần Để thực mục tiêu đề tài có nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Làm rõ thêm chủ nghĩa yêu nước Việt Nam từ truyền thống đến đại; biểu nhận thức hành động cán bộ, chiến sĩ quân đội ta - Luận giải vai trò giáo dục chủ nghĩa yêu nước nâng cao chất lượng trị - tinh thần quân đội ta - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội ta nguyên nhân thực trạng - Làm rõ nhân tố tác động đến chất lượng hiệu giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội năm đầu kỷ 21 - Xác định mục tiêu, yêu cầu số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước Quân đội nhân dân Việt Nam trước tình hình Cơ sở lý luận thực tiễn đề tài Đề tài thực sở quan điểm abrn vảu chủ nnml, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Quân Trung ương chủ nghĩa yêu nước giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam nhân dân quân đội Đề tìa tiếp thu, kế thừa, tham khảo kết nghiên cứu có liên quan công bố nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, nhà khoa học nước Cơ sở thực tiễn đề tài dựa vào kết khảo sát thực tiễn thực trước (chủ yếu ban đề tài) giáo dục chủ nghĩa yêu nước nói chung, quân đội nói riêng Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin KHXH&NV khác Trong đặc biệt ý phương pháp kết hợp nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn; kết hợp lôgíc lịch sử; điều tra xã hội học; sử dụng chuyên gia; mô hình hóa; trừu tượng hóa Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Ý nghĩa tổng quát đề tài góp phần xây dựng quân đội ta trị tinh thần Những kết nghiên cứu đề tài góp phần làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội; cung cấp luận khoa học, định hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội ta trước thời kỳ cách mạng Đề tài dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu chủ nghĩa yêu nước Việt Nam giáo dục chủ nghĩa yêu nước nhà trường, đơn vị quân đội Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, đề tài kết cấu thành chương (6 tiết) Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam từ truyền thống đến đại 1.1.1 Khái niệm chủ nghĩa yêu nước Để làm rõ mục tiêu, yêu cầu, đề xuất giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội ta nay, trước hết cần làm rõ: chủ nghĩa yêu nước gì? sở hình thành, phát triển chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; biểu chủ nghĩa yêu nước quân đội ta nay? Thiết nghĩ khái niệm đúng, mang tính khoa học chủ nghĩa yêu nước sở phương pháp luận, điểm xuất phát để giải vấn đề đề tài Hiện nhiều tài liệu, văn phẩm nước, chủ nghĩa yêu nước quan niệm khác Theo Bách khoa thư Liên Xô 1973: "Chủ nghĩa yêu nước - tình yêu Tổ quốc, trung thành với Tổ quốc, ước vọng phục vụ lợi ích Tổ quốc hành động Về mặt lịch sử, yếu tố chủ nghĩa yêu nước dạng tình cảm gắn bó với mảnh đất, ngôn ngữ truyền thống quê hương hình thành từ cổ xưa Trong xã hội có giai cấp, nội dung chủ nghĩa yêu nước mang tính giai cấp giai cấp thể thái độ với Tổ quốc thông qua lợi ích đặc biệt riêng mình" Bách khoa thư Trung Quốc 1994 định nghĩa: "chủ nghĩa yêu nước - quan điểm, tư tưởng cách ứng xử, hành vi người xuất phát từ tình cảm nồng nàn Tổ quốc Đó qui phạm, chuẩn mực đạo đức để diều tiết lợi ích cá nhân lợi ích Tổ quốc, biểu cương bảo vệ lợi ích Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ Tổ quốc, cần hy sinh Tổ quốc Đồng thời vào để đánh giá hành vi thiện hay ác, phù hợp với chuẩn mực đạo đức không Chủ nghĩa yêu nước phạm trù lịch sử, biểu cụ thể yêu dân tộc, yêu mảnh đất nuôi dưỡng dân tộc mình, yêu chữ viết, văn hóa lịch sử đất nước Vì phồn vinh, giàu mạnh Tổ quốc sức học tập, công tác lao động, bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, kiên chống lại xâm nhập kẻ thù bên ngoài, kiên chống lại phân biệt chủng tộc phân biệt quốc gia" Grand Larousse universel Pháp, 1995 quan niệm: "Chủ nghĩa yêu nước gắn bó tình cảm với đất nước, với Tổ quốc biểu thành ý chí bảo vệ thúc đẩy phát triển đất nước mình" Theo Từ điển Triết học: "Chủ nghĩa yêu nước - tình yêu, lòng trung thành với tư, ý thức phục vụ Tổ quốc" (54,577) Từ điển Chính trị lại cho "Chủ nghĩa yêu nước tình yêu Tổ quốc, dân tộc Chủ nghĩa yêu nước tượng xã hội - lịch sử có nội dung xã hội khác nhau, thời kỳ khác nhau" (53, 455) Trong Từ điển CNXH khoa học đưa định nghĩa V.I.Lênin chủ nghĩa yêu nước " tình cảm sâu sắc củng cố qua hàng trăm, hàng nghìn năm tồn Tổ quốc biệt lập" (56, 433 - 435) Ở nước ta, Từ điển Tiếng Việt định nghĩa: "Chủ nghĩa yêu nước lòng thếit tha Tổ quốc mình, thường biểu tinh thần sẵn sàng hy sinh Tổ quốc" (52, 173) Còn Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam lại quan niệm chủ nghĩa yêu nước " nguyên tắc đạo đức trị mà nội dung tình yêu, lòng trung thành, ý thức phục vận động Tổ quốc Xã hội nguyên thủy có mầm mống chủ nghĩa yêu nước, dựa tinh thần máu mủ thành viên thị tộc hay tộc Từ xã hội nguyên thủy ta rã, tình cảm tự nhiên gắn bó với quê hương, tiến mẹ đẻ, truyền thống kết hợp với nhận thức nghĩa vụ người dân cộng đồng xã hội thiết lập Cùng với hình thành dân tộc nhà nước dân tộc, chủ nghĩa yêu nước từ chỗ chủ yếu số yếu tố tâm lý xã hội, trở thành hệ tư tưởng Nó trở thành lực lượng tinh thần vô mạnh mẽ, động viên người đứng lên bảo vệ Tổ quốc chống lại xâm lược Chủ nghĩa yêu nước chân thể lòng tủng thành với Tổ quốc lợi ích dân tộc, nhân dân bảo vệ sinh tồn dân tộc đấu tranh cho phồn vinh đất nước" (55, 518) Qua quan niệm trên, có khác rút số nội dung chủ nghĩa yêu nước theo quan điểm - Chủ nghĩa yêu nước hệ thống quan điểm, tư tưởng, tình cảm đất nước, Tổ quốc, biểu tình yêu quê hương, xử sở, tiếng nói, văn hóa; gắn bó lợi ích chung cộng đồng, quốc gia - dân tộc; ý thức xây dựng bảo vệ đất nước - Chủ nghĩa yêu nước phạm trù lịch sử, hình thành, phát triển biến đổi qua thời kỳ lịch sử Tinh thần yêu nước, lòng yêu nước nảy sinh từ sớm từ nhà nước hình thành, cộng đồng quốc gia xuất Nhưng chủ nghĩa yêu nước đòi hỏi bước phát triển cao tinh thần yêu nước, tình cảm yêu nước nâng lên trình độ nhận thức sâu sắc, có hệ thống, chi phối cách có ý thức hành vi ứng xử người - Chủ nghĩa yêu nước tình cảm vừa có tính phổ quát nhân dân quốc gia, dân tộc, vừa mang tính đặc thù quốc gia dân tộc điều kiện tự nhiên, đặc điểm tộc người hòan cảnh, nội dung lịch sử cụ thể nước qui định Trong xã hội có giai cấp, chủ nghĩa yêu nước mang tính giai cấp, biểu thị quyền lợi nguyện vọng khác nhau, giai cấp khác nhau, không loại trừ tình cảm yêu nước cfộng đồng trước lợi ích chung cộng đồng giai cấp liên kết lại đấu tranh chung lợi ích cộng đồng Về phương diện này, chủ nghĩa yêu nước coi chuẩn mực đạo đức giữ vai trò điều tiết lợi ích mối quan hệ giai cấp, nhòm xã hội cộng đồng Tuy nhiên, định nghĩa chưa nói rõ chủ thể, khách thể khái niệm chủ nghĩa yêu nước, đồng thời chưa rõ thuộc tính bản, đặc trưng chủ yếu Dựa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu có chọn lọc tính hợp lý cấu trúc, nội dung nghiên cứu nhà khoa học, từ thực tiễn Việt Nam bước đầu nêu lên định nghĩa tổng quát: Chủ nghĩa yêu nước hệ thống quan điểm, tư tưởng, tình cảm đất nước, biểu tình yêu quê hướng, xứ sở, yêu thương đồng bào; cống hiến sức lực, tài trí tuệ, tinh thần xả thân nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; giá trị văn hóa quý báu bền vững, động lcực tinh thần to lớn phát huy sức mạnh dân tộc Chủ nghĩa yêu nước biểu phương diện sau: Thứ nhất, chủ nghĩa yêu nước hệ thống quan điểm, tư tưởng, tình cảm, thái độ yêu quý trách nhiệm cao với Tổ quốc Người yêu nước mõi dân tộc phải người chân chính, đem lợi ích gắn liền với phồn vinh, vận mệnh Tổ quốc Chủ nghĩa yêu nước gắn liền với dân tộc, nguồn sức mạnh dân tộc Chủ nghĩa yêu nước ìtnh cảm, tình yêu chân nhân dân đất nước, trước hết quê hương, gia đình, làng xóm, phố phường, nơi họ sinh lớn lên Đso tình yêu cảnh quan thiên thiên, giá trị văn hóa - tinh thần nhân dân sáng tạo nên, tình cảm bao la, rộng lớn, cao quý người với người, dân tộc riêng biệt ý thức tự tôn, tự hào giá trị văn hóa dân tộc Chủ nghĩa yêu nước chân đòi hỏi người phải biết nâng niu, quý trọng, bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa dân tộc Chủ nghĩa yêu nước hàm chứa tình cảm, thái độ trị người với thể chế trị dân tộc đnag sống Chủ nghĩa yêu nước mang chất giai cấp định, có thứ chủ nghĩa yêu nước chung chung, phi giai cấp Giai cấp vô sản có chủ nghĩa yêu nước triệt để Hình thức cao chủ nghĩa yêu nước giai cấp vô sản chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa, đoàn kết tất giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức lãnh đạo Đảng nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa kết hợp hữu với chủ nghĩa quốc tế giai cấp công nhân Chủ nghĩa yêu nước chân nhân dân lao động thống với chủ nghĩa yêu nước XHCN, với chủ nghĩa quốc tế giai cấp công nhân Thứ hai, chủ nghĩa yêu nước không tư tưởng, tình cảm mà biểu thành ý chí, hành động, trách nhiệm, nghĩa vụ người Tổ quốc Chủ nghĩa yêu nước đòi hỏi người, nhóm xã hội phải đem sức lực, trí tuệ để xây dựng Tổ quốc, làm cho Tổ quốc phồn vinh, bình yên mãi Một Tổ quốc bị lâm nguy chủ nghĩa yêu nước trở thành sức mạnh vô địch nhấn chìm bè lũ cướp nước, bán 'nước; đòi hỏi người dám xả thân nước, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh độc lập, tự Tổ quốc Tổ quốc nhân dân mãi tôn vinh người anh hùng dân tộc Trong lịch sử tư tưởng dân tộc thiếu thể loại anh hùng ca Chủ nghĩa yêu nước dân tộc bước đề cao anh hùng cá nhân, tiến lên hình thành chủ nghĩa anh hùng tập thể dân tộc Thứ ba, chủ nghĩa yêu nước tượng xã hội - lịch sử gắn với dân tộc định Bất dân tộc từ lúc sơ khai đến độ trưởng thành mang chủ nghĩa yêu nước Chủ nghĩa yêu nước dân tộc phản ánh giá trị chung đặc điểm tâm lý xã hội, quyền lợi, nghĩa vụ công dân cộng đồng quốc gia dân tộc Chủ nghĩa yêu nước coi chất keo liên kết thành viên xã hội với sở để điều tiết mối quan hệ xã hội cộng đồng theo xu hướng đồng thuận điều kiện lịch sử cụ thể, trước biến cố lịch sử đe dọa đến tồn vong dân tộc Chủ nghĩa yêu nước gắn với dân tộc cụ thể, đồng chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa dân tộc Chủ nghĩa yêu nước chân hội tụ phẩm chất tốt đẹp dân tộc, tọa nên sức mạnh vô địch dân tộc nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Chủ nghĩa dân tộc vị kỷ, hẹp hòi, cực đoan, sô vanh nước lớn ngược lại với lợi ích dân tộc, kìm hãm phát triển dân tộc mở rộng giao lưu quốc tế Điều vừa có hại cho dân tộc vừa hại cho đấu tranh chung dân tộc hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ CNXH [51,15] 1.1.2 Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam truyền thống "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam truyền thống" quan niệm dùng để phân biệt so sánh với giai đoạn phát triển "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh" - Yêu nước XHCN 1.1.2.1 Nội dung chủ nghĩa yêu nước Việt Nam truyền thống Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam truyền thống nội dung cốt lõi tư tưởng Việt Nam, nhân sinh quan giới quan Việt Nam; lý luận đường lối trị, quân Nhà nước phong kiến dân tộc Việt Nam Giáo sư Trần Văn Giàu viết: "Chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam hẳn truyền thuyết thâm viễn, ctĩng tín ngưỡng huyền diệu; hệ thống tư tưởng nhận thức ứng xử đơn giản vừa đủ dân tộc Việt Nam tồn tồn danh dự" [15,6] Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam truyền thống thể nội dung sau đây: * Tình yêu quê hương, đất nước, người Trong ý niệm Tổ quốc người Việt Nam có ý niệm quê hương cụ thể nơi họ sinh va flớn lên với bao hình ảnh thân thương: đa, giếng nước, sân đình, người cụ thể mảnh đất Tổ quốc chung, rộng lớn gắn với làng riêng biệt Trong thực tế hình thành lên mối quan hệ Nhà - Làng - Nước hình thành, phát triển dân tộc Việt Nam, tổ chức nhà nước, tư tưởng, tình cảm người Việt Nam Điều làm cho chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam có độ sâu sắc, mạnh mẽ độc đáo Yêu nước người dân Việt Nam tình yêu cụ thể, không trừu tượng, từ yêu cảnh quan thiên nhiên nơi mảnh đất họ sinh ra, đến tình yêu Tổ quốc bao la Tư tưởng yêu nước gắn với thương nòi, sản sinh hành động yêu nước cụ thể, hành động chủ nghĩa anh hùng sản xuất, chiến đấu hình thành nên tình cảm yêu thương, đùm bọc lẫn người Lạc, cháu Hồng *Tình cảm gắn bó, cố kết cộng đồng, hướng dân, lấy dân làm gốc Thực tiễn sản xuất để mưu sinh, chiến đấu bảo vệ, giữ vững độc lập dân tộc, đòi hỏi cách khách quan tầng lớp dân cư phải có đoàn kết, cố kết với tạo thành sức mạnh cộng đồng vững mạnh, sức mạnh tất quần chúng nhân dân, sức mạnh ví "nước" Nói Nguyễn Trãi : chở thuyền dân, lật thuyền dân Trong lịch sử dân tộc Việt Nam trải qua triều đại khác nhau, có mục đích: "Việc nhân nghĩa, cốt yên dân", tạo nên bình yên làng quê toàn vùng Tổ quốc Ở Việt Nam ba mối quan hệ Vua - Tôi, Cha - Con, Chồng - Vợ có mối quan hệ thứ tư quan hệ Nước Dân, "Nước lấy dân làm gốc" * Ý thức bảo vệ sắc văn hoá dân tộc Nền văn hoá, văn minh Việt Nam kết trình lao động chinh phục thiên nhiên, xây dựng sống, đấu tranh chống xâm lược, chống hoá lực bên dân tộc Việt Nam Ý niệm lịch sử văn hoá chung giữ vai trò quan trọng nhận thức tình cảm yêu nước (huyền thoại, truyền thuyết, truyện lịch sử, lễ hội dân gian) Quan niệm bảo vệ văn hoá dân tộc chủ yếu bảo vệ lĩnh, sắc dân tộc gắn với độc lập, chủ quyền quốc gia, không mang tính bảo thủ, hẹp hòi Theo đó, chủ nghĩa yêu nước đòi hỏi cư dân, cộng đồng phải có trách nhiệm bảo vệ sắc văn hoá dân tộc mình, gắn với bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia Bảo vệ sắc văn hoá dân tộc biết tiếp thu có chọn lọc, hợp lý tinh hoa văn hoá giới Bảo vệ không đóng cửa, bảo vệ gắn liền với phát triển Ở bước phát triển lịch sử dân tộc có bước phát triển văn hoá cao Đó tính quy luật phát triển văn hoá Việt Nam * Ý thức bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia Lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc, có ba Tuyên ngôn độc lập Bản Tuyên ngôn lần thứ vào mùa xuân 1077 sau chiến thắng quân Tống xâm lược, Lý Thường Kiệt viết thơ bất hủ: "Nam quốc sơn hà Nam đế cư Tuyệt nhiên định phận thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư" Năm 1428 sau chiến tranh giải phóng khỏi ách đô hộ nhà Minh - Nguyễn Trãi người anh hùng dân tộc viết "Bình ngô đại cáo", Tuyên ngôn độc lập lần thứ II Bản Tuyên ngôn độc lập lần thứ II Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố ngày 02 tháng năm 1945 khai sinh Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà Tất Tuyên ngôn khẳng định quyền dân tộc tự Việt Nam; ý chí tâm giữ vững độc lập dân tộc, giữ vững sắc văn hoá Việt Nam; nghị lực, tâm dân tộc nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ giàu mạnh Từ tình yêu quê hương, xứ sở nâng lên thành ý thức bảo vệ non sông đất nước, giang sơn, tổ quốc, sơn hà xã tắc (ý niệm sâu sắc lãnh thổ quốc gia) bước trưởng thành chủ nghĩa yêu nước Việt Nam truyền thống Thế kỷ XV Lê Thánh Tông khẳng định: "Một thước núi, tấc sông ta vất bỏ Ai dám đem thước núi, tấc sông Vua Thái Tổ để lại làm mồi cho giặc tội phải tru di" Ngay thời kỳ phân liệt Đàng Trong - Đàng Ngoài, nhân dân miền không coi miền quốc gia riêng * Ý thức sâu sắc độc lập dân tộc lòng tự tôn dân tộc Biểu cao chủ nghĩa yêu nước ý thức coi độc lập dân tộc thiêng liêng, bất khả xâm phạm - tinh thần tự tôn dân tộc Mỗi lần Tổ quốc bị xâm lăng tầng lớp nhân dân đặt lợi ích đất nước lên hết sẵn sàng gạt bỏ lợi ích riêng, chấp nhận gian nan, thử thách, hy sinh độc lập dân tộc Tuy nước nhỏ, có lúc bị nước hàng trăm, hàng nghìn năm, giữ vững niềm tự tin, tự tôn dân tộc Chính tinh thần sau Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát: "Không có quý độc lập , tự do" Ý thức tự tôn, tự lập dân tộc hình thành sớm triều đại nối tiếp có ý thức bảo vệ lòng tự tôn, tự lập dân tộc, xây dựng nên sắc, cốt cách riêng dân tộc Việt Nam Dân tộc Việt Nam luôn hoà nhập với giới, không bị hoà tan, sắc riêng có * Ý thức xây dựng đất nước Việt Nam nước có tiềm lớn tài nguyên, kinh tế phát triển Vì vậy, tâm thức người Việt Nam qua hệ coi việc xây dựng đất nước phồn vinh sánh vai cường quốc biểu Lợi ích quân nhân gắn chặt phụ thuộc vào lợi ích đơn vị, quân đội đất nước Sự biến đổi nhiệm vụ cách mạng, quân đội qua giai đoạn làm cho hệ thống giá trị lợi ích quân nhân thay đổi theo Ngày nay, trước biến đổi kinh tế - xã hội đất nước quân đội, hệ thống giá trị lợi ích quân nhân phản ánh nguyện vọng, mong muốn họ phục vụ quân đội lâu dài, có điều kiện để học tập nâng cao nghiệp vụ,.được có sống cá nhân, gia đình no ấm, hạnh phúc Vì giải đắn hài hoà quan hệ lợi ích quân nhân với tập thể đơn vị đòi hỏi phải thực sử dụng quy luật lợi ích thực tiễn, bao gồm hệ thống yếu tố, phương tiện vận dụng quy luật lợi ích để tác động vào mối quan hệ xã hội, thông qua chủ thể, nhằm tạo cách xử mối quan hệ lợi ích phù hợp với chuẩn mực giá trị xã hội, tạo nên động lực phát triển người xã hội, làm nảy sinh phát triển tư tưởng, tình cảm yêu nước quân nhân Trong trình giải mối quan hệ lợi ích quân nhân với tập thể, quân đội phải trọng lợi ích kinh tế lợi ích trị, lợi ích trước mắt lợi ích lâu dài quân nhân; cần tuân thủ nguyên tắc phải dựa sở pháp luật, điều lệnh, kỷ luật quân đội, lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích tập thể, bảo đảm công bằng, bình đẳng dựa chuẩn mực đạo đức truyền thống xã hội thừa nhận tôn trọng Cần khắc phục tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cục bộ, quan điểm phiến diện chiều giải mối quan hệ lợi ích trách nhiệm Mặt khác, cần thể chế hoá quan điểm Đảng, chủ trương Nhà nước thành pháp luật chế độ sách Trong trình thực sách cần kịp thời phát sửa đối, bổ sung điểm bất hợp lý * Tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng, lực tổ chức thực huy cấp đề cao vai trò trách nhiệm tổ chức quần chúng đơn vị Vai trò lãnh đạo tổ chức đảng cấp quân đội nhân tố định thắng lợi đơn vị Trong giáo dục nâng cao giác ngộ chủ nghĩa yêu nước cho đội, vai trò tổ chức đảng cấp biểu chủ trương nghị lãnh đạo đơn vị hàng tháng, quý, năm đợt công tác, nhiệm vụ trị đột xuất đơn vị Bên cạnh việc lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm tổ chức đảng cấp cần đề phương hướng xây dựng trị - tư tưởng cho đội, bồi dưỡng, phát triển tư tưởng, tình cảm yêu nước phải trọng mức Chất lượng hoàn thành nhiệm vụ đơn vị cao đội có tư tưởng, tình cảm yêu nước sâu sắc Ngược lại, việc bồi dưỡng phát triển tư tưởng, tình cảm yêu nước đạt hiệu tốt thông qua hành động cách mạng quân nhân thực nhiệm vụ đơn vị Đó mối quan hệ có tính nhân Vì vậy, tồ chức đảng đơn vị phải lãnh đạo gắn việc xây dựng tư tưởng, tình cảm yêu nước với việc thực nhiệm vụ đơn Để làm tốt yêu cầu phải sức xây dựng tổ chức đảng thật sạch, vững mạnh Trong giai đoạn cần thực tốt vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng quân đội Những đảng viên cán đơn vị, cán chủ chốt phải gắn vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng với phát huy hiệu lực tổ chức quản lý huy đơn vị, giữ nghiêm kỷ luật, xây dựng nếp qui, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh bảo đảm để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ giao Các tổ chức quần chúng quân đội Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn, Hội Phụ nữ môi trường trực tiếp mà cán bộ, chiến sĩ sống, sinh hoạt hàng ngày họ giáo dục, rèn luyện mặt nhận thức, tình cảm hành động yêu nước, yêu mến quân đội đơn vị Vì vậy, chăm lo xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh toàn diện tạo môi trường lành mạnh điều kiện thuận lợi cho phát triển tinh thần yêu nước quân nhân Trong tổ chức quần chúng quân đội nay, Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh đóng vai trò đặc biệt quan trọng Tổ chức đoàn nơi giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tình yêu Tổ quốc, trách nhiệm quân nhân tốt cho niên quân đội Vì vậy, cần củng cố tổ chức đoàn đơn vị, đổi phương thức hoạt động để tạo nên hấp dẫn đặc biệt niên, thu hút họ tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, động viên, khích lệ họ xung kích thực nhiệm vụ trị đơn vị Các tập thể quân nhân vững mạnh, có chất lượng cao môi trường thuận lợi để phát triển chủ nghĩa yêu nước quân đội Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước, tập thể quân nhân cần giải hài hoà quan hệ xã hội thức không thức Việc làm tạo nên quân nhân tình cảm gắn bó, yêu mến đơn vị, lòng tự hào tập thể họ quân đội ta, sở làm cho họ đưa lực trí tuệ xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao * Xây dựng đội ngũ cán có phẩm chất lực tốt, gương mẫu ý chí hành động có khả tập hợp giáo dục cán chiến sĩ đơn vị có hiệu Sau có nghị lãnh đạo Đảng đơn vị, đội ngũ cán giữ vai trò định việc tổ chức thực thắng lợi nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy: công việc thành công thất bại cán tốt hay " Vì vậy, Đảng phải nuôi dạy cán bộ, người làm vườn vun trồng cối quý báu " (30,273) Thực tiễn xây dựng quân đội ta chứng minh vai trò to lớn đội ngũ cán bộ, điều kiện có nhiều gian nguy, ác liệt, tình hình phức tạp vai trò tổ chức thực đội ngũ cán lại có ý nghĩa to lớn Điều ý nghĩa chiến tranh mà xây dựng hoà bình Nói vai trò đội ngũ cán nói chung V.I.Lênin khẳng định: "Trong lịch sử, chưa có giai cấp giành quyền thống trị, không đào tạo hàng ngũ lãnh tụ trị, đại biểu tiền phong có đủ khả tổ chức lãnh đạo phong trào" [23,473J Trong lĩnh vực CTĐ, TCT nói chung, giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho đội nói riêng, lời di huấn V.I.Lênin lại có giá trị phương pháp luận cao Ngày nay, trước đòi hỏi nhiệm vụ xây dựng quân đội xây dựng mặt trị, tư tưởng, bồi dưỡng phát triển chủ nghĩa yêu nước quân đội, đội ngũ cán quân đội bên cạnh mặt mạnh bộc lộ nhiều bất cập Vì vậy, cần coi "Vân đề giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán vấn đề chiến lược, có ý nghĩa định phát triển quân đội ta trước mắt lâu dài" [17] Cần trọng xây dựng đội ngũ cán trị, người trực tiếp làm công tác giáo dục trị, có đủ phẩm chất lực để làm tốt nhiệm vụ giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho đội * Tăng cường dân chủ sở giữ nghiêm kỷ luật quân đội, tạo đoàn kết, trí cao đơn vi Thực chất dân chủ quân đội thực quyền nghĩa vụ công dân gắn với lợi ích trách nhiệm nghĩa vụ người quân nhân cách mạng Tăng cường dân chủ quân đội có liên quan mật thiết với giữ nghiêm kỷ luật Dân chủ vừa mục tiêu, vừa tiền đề kỷ luật quân đội Kỷ luật quân đội biểu cao dân chủ hoạt động quân Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Dân chủ kỷ luật nhằm đạt tới mục đích chung phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân" (26,214), rằng: "Quân đội ta quân đội dân chủ, dân chủ mệnh lệnh Mỗi mệnh lệnh đưa xuống, cấp thảo luận cân nhắc kỹ nên cấp phải tuyệt đối chấp hành phục tùng, lúc tác chiến" [31,318] Trong thực dân chủ đơn vị phải bảo đảm quân nhân biết, bàn bạc, đóng góp ý kiến, thực kiểm tra hoạt động đơn vị vấn đề liên quan đến nhiệm vụ trị đơn vị, ván đề tài chế độ sách liên quan đến đời sống vật chất tinh thần đội Nội dung tăng cường dân chủ phải toàn diện trị, quân sự, kinh tế văn hoá, Quá trình thực dân chủ mặt trình giải mối quan hệ lãnh đạo, huy với cán chiến sĩ, cấp với cấp trên, tổ chức đơn vị Trên sở bảo đảm tăng cường đoàn kết trí toàn đơn vị Tăng cường dân chủ phải đôi với trì kỷ luật chặt chẽ nghiêm minh, quản lý tốt đội, làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ Đảng hệ thống huy; đề cao cảnh giác chống địch phá hoại nội thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt * Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, đẩy lùi tiêu cực, tệ nạn xã hội đơn vị địa bàn đóng quân Môi trường văn hoá lành mạnh đơn vị nơi nuôi dưỡng, "vun trồng" phát triển tình cảm yêu mến, gắn bó người quân nhân đơn vị quân đội Đó nơi bồi dưỡng phát triển định hướng giá trị đạo đức lối sống cao đẹp, nâng cao trách nhiệm cá nhân với tập thể, với quân đội Tổ quốc Để xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh đơn vị cần tích cực đấu tranh ngăn chặn ảnh hưởng quan điểm sai trái chủ nghĩa hội, chủ nghĩa chống cộng âm mưu "diễn biến hoà bình" kẻ địch 2.3.4 Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước toàn quân Tinh thần yêu nước quân đội nảy sinh, phát triển sở sống thực xã hội quân đội Vì lẽ đó, đẩy mạnh nghiệp xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc XHCN nói chung xây dựng quân đội mặt nói riêng, "mảnh đất" thực để nảy sinh, phát triển tư tưởng, tình cảm yêu nước cán bộ, chiến sĩ quân đội Nâng cao trình độ giác ngộ chủ nghĩa yêu nước quân đội việc làm thường xuyên, mang tính khoa học tự giác cao tổ chức cá nhân quân đội Ý thức, tư tưởng, tình cảm yêu nước nảy sinh phát triển từ tiếp thu kiến thức khoa học, hiểu biết thực tiễn, thông qua giáo dục, biến trình giáo dục thành trình tự giáo dục, kết hợp với thuyết phục, cảm hoá, chuyển biến tích cực sống đất nước, thân quân đội Sẽ sai lầm phiến diện đơn giáo dục mặt nhận thức, mà không gắn với trọng, chủ động lôi đội vào hoạt động thực tiễn thông qua phong trào thi đua yêu nước thiết thực nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh mặt, vào công xây dựng đất nước Phong trào thi đua yêu nước đơn vị toàn xã hội làm biến đổi sâu sắc đời sống thực xã hội quân đội Đến lượt nó, thực xã hội quân đội lại động lực tinh thần sức mạnh vật chất to lớn hàng ngày, hàng làm nảy sinh, phát triển nhận thức, tư tưởng, tình cảm yêu nước quân nhân Phấn đấu cho thắng lợi công đổi độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, qui, tinh nhuệ, bước đại, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện sở nội dung phong trào thi đua yêu nước Phát động, nuôi dưỡng thúc đẩy toàn quân phong trào thi đua yêu nước tạo môi trường xã hội lành mạnh, tích cực nuôi dưỡng làm nảy nở tư tưởng, tình cảm: yêu quê hương, đất nước, yêu mến chế độ, yêu mến Đảng quân đội Ngược lại, thực đất nước quân đội nhiều tiêu cực, nghèo nàn, lạc hậu, nhiều tệ nạn xã hội, đương nhiên người có tâm huyết yêu nước chân khó tránh khỏi băn khoăn, lo lắng, chí phát sinh tâm lý hoài nghi mức độ khác Chính vậy, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước xã hội nói chung quân đội nói riêng để xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc XHCN xây dựng quân đội vững mạnh điều kiện thuận lợi giải pháp thiếu để nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội ta Sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc XHCN nhiệm vụ xây dựng quân đội ta không tách rời khỏi hiệu phong trào thi đua yêu nước XHCN Trong trình xây dựng CNXH, đặc biệt với nước chậm phát triển, thi đua trở nên quan trọng cần thiết, nguồn tiềm to lớn V.I.Lênin viết: " Chủ nghĩa xã hội không dập tắt thi đua, mà trái lại, lần đầu tiên, tạo khả áp dụng thi đua cách thật rộng rãi với quy mô thực to lớn Nhiệm vụ Chính phủ XHCN cầm quyền phải tổ chức thi đua"[20,234] Như vậy, thi đua XHCN trở thành vấn đề tất yếu cần thiết cho xã hội, ngành, đơn vị Đặc biệt, quân đội ta, thi đua yêu nước thực hoạt động trị bản, thường xuyên nhân tố to lớn thúc đẩy phát triển, tạo nên sức mạnh đơn vị toàn quân Hơn thế, tổ chức thực phong trào thi đua thắng trở thành truyền thống quân đội Yêu cầu xây dựng quân đội ta biểu thành nhiệm vụ cụ thể đơn vị, phù hợp với giai đoạn cách mạng Vì vậy, tổ chức phong trào thi đua yêu nước toàn quân phải hướng chủ yếu vào việc hoàn thành nhiệm vụ trị trung tâm đơn vị Bên cạnh cần trọng lôi đội vào hoạt động xây dựng đơn vị, rèn luyện qui, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho đơn vị Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, công việc hàng ngày nội dung thi đua Người dặn đừng "Tưởng lầm thi đua việc khác với công việc hàng ngày Thật công việc hàng ngày tảng thi đua " [30,658] Quán triệt tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ trước đến nay, đơn vị quân đội ta thường xuyên coi trọng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước Trong giai đoạn cách mạng, phong trào thi đua yêu nước quân đội ta góp phần tích cực thực thắng lợi nhiệm vụ cách mạng quân đội Trước "kháng chiến, kiến quốc" thi đua nhằm mục đích đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng CNXH Các phong trào thi đua yêu nước mãi vào trang sử hào hùng dân tộc quân đội ta hai kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ Đó phong trào thi đua "Quyết tử cho Tổ quốc sinh"; "Tất cho tiền tuyến, tất để chiến thắng"; "Thi đua giết giặc lập công"; "Mỗi viên đạn quân thù"; "Thanh niên sẵn sàng"; "Phụ nữ đảm đang"; "Thóc không thiếu cân, quân không thiếu người"; "Thi đua nhất"; "5 xung phong" Cùng với phong trào thi đua yêu nước toàn dân, năm qua nghiệp đổi mới, phong trào thi đua yêu nước toàn quân liên tục phát triển chiều rộng chiều sâu Đó phong trào "Giành đỉnh cao thắng", "Phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh; phong trào "Hai giỏi" Phụ nữ quân đội; "Xây dựng công đoàn vững mạnh, tự chủ hoạt động" phong trào "Năng suất, chất lượng, hiệu quả" công nhân viên chức quốc phòng; phong trào "Dạy tốt, học tốt, rèn nghiêm, nghiên cứu khoa học tốt, phục vụ tốt" Học viện, nhà trường quân đội; phong trào "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt bền, an toàn, tiết kiệm an toàn giao thông" ngành kỹ thuật; phong trào "Ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy" ngành hậu cần; "Đơn vị quản lý tài tốt" ngành tài v.v Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua thắng toàn quân năm qua thực tạo thành cao trào cách mạng rộng khắp, thực động lực thúc đẩy tổ chức, người, phát huy tiềm sáng tạo, vươn lên giành thành tích mới, đỉnh cao Đó thực biểu cụ thể nhất, rõ nét chủ nghĩa yêu nước quân đội, đồng thời môi trường giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước cho cán bộ, chiến sĩ quân đội Tuy nhiên, phong trào thi đua yêu nước đơn vị quân đội nhiều hạn chế lãnh đạo, đạo, tổ chức thực hiện, nội dung hình thức Những hạn chế cần khắc phục để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội Phong trào thi đua yêu nước quân đội năm tới cần hướng vào mục tiêu: phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang quân đội, ý chí chiến, thắng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần tự cường, sáng tạo làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững tình hình đơn vị chất lượng toàn quân, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tình góp phần xứng đáng vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh [41,20] Các phong trào thi đua yêu nước đơn vị cần tuỳ theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà đề mục tiêu thích hợp Có thể nhân ngày lễ lớn quân đội, đất nước ngày truyền thống đơn vị phát động thi đua tìm hiểu truyền thống hoạt động thiết thực, qua để giáo dục, bồi dưỡng tình cảm yêu nước cho quân nhân Cần đề mục tiêu cụ thể, tiêu yêu cầu cần đạt đợt thi đua Để đạt mục tiêu trên, phong trào thi đua yêu nước toàn quân cần tập trung vào nội dung chủ yếu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, tổ chức huy có hiệu lực cao, tổ chức quần chúng vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trị đơn vị toàn quân [41] Vấn đề hàng đầu, cốt yếu nội dung phong trào thi đua yêu nước toàn quân đơn vị tập trung nâng cao trình độ lĩnh trị, bảo đảm cho quân đội tình trung thành tuyệt Tổ quốc, với Đảng, nhân dân, sẵn sàng xả thân lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH Nội dung phong trào thi đua yêu nước đơn vị cần phải thiết thực, gắn với nhiệm vụ trị đơn vị giai đoạn cụ thể; gắn với việc khắc phục mặt yếu kém, trì trệ đơn vị, tránh phô trương hình thức phát động tràn lan trọng tâm, trọng điểm Chính thông qua phong trào thi đua yêu nước mà đội rèn luyện, thử thách thực tiễn huấn luyện, xây dựng đơn vị, lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc Cũng từ thực tiễn mà giác ngộ chủ nghĩa yêu nước quân đội kiểm nghiệm, thử thách Đó môi trường tốt làm bộc lộ mặt tích cực mặt hạn chế tinh thần yêu nước đội Chất lượng hoàn thành nhiệm vụ thước đo kết phong trào thi đua Để phong trào thi đua yêu nước toàn quân có chất lượng ngày cao, góp phần giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước quân đội; năm tới toàn quân đơn vị cần thực tốt số biện pháp sau: Trước hết, phải tạo chuyển biến bản, vững nhận thức lãnh dạo, huy cấp vị trí, vai trò to lớn công tác thi đua yêu nước tình hình mới; sở định chủ trương, biện pháp sát đưa phong trào thi đua yêu nước ngày phát triển Đây yếu tố hàng đầu định đến chất lượng, hiệu phát triển bền vững, hướng phong trào thi đua yêu nước Thi dua phong trào cách mạng rộng lớn cán bộ, chiến sĩ nhằm thực mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng giai đoạn, thời kỳ Do vậy, đòi hỏi phải có lãnh đạo, đạo chặt chẽ Thực tế cho thấy đâu, lúc lãnh đạo huy đơn vị có nhận thức đầy đủ đắn thi đua yêu nước, quan tâm lãnh đạo, đạo, lãn lộn hoạt động thực tiễn đơn vị đó, lúc phong trào thi đua đơn vị có chất lượng, hiệu quả, thực động lực thúc đẩy việc thực thắng lợi nhiệm vụ giao Còn đâu lãnh đạo, huy chưa nhận thức đầy đủ, thiếu quan tâm lãnh đạo, đạo phong trào, phong trào hình thức, chạy theo thành tích Vì vậy, cần tăng cường vai trò lãnh đạo cấp uỷ Đảng phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng hiệu làm tham mưu quan trị cấp; đề cao trách nhiệm người huy cán trị công tác thi đua; phát huy vai trò tổ chức quần chúngtrong vận động hội viên thực có hiệu phong trào thi đua theo ngành phong trào thi đua chung đơn vị Cấp uỷ huy đơn vị cần ý thức sâu sắc động lực tác dụng phong trào thi đua yêu nước, phải trực tiếp lãnh đạo, đạo, điều hành công tác thi đua; khắc phục tình trạng coi công tác thi đua quan trị cán trị Các cấp uỷ cần có nghị chuyên đề lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước đơn vị, cụ thể hoá mục tiêu thi đua toàn quân vào thực tế đơn vị, cấp, ngành, thời gian, nhiệm vụ Chỉ huy đơn vị cần xác định rõ kế hoạch tổ chức thực hiện, làm cho vận hành chế thi đua nhịp nhàng, chặt chẽ từ sở đến quan, phát huy tính động, sáng tạo nhạy bén quan trị, cán trị làm tham mưu cho cấp uỷ huy Cấp uỷ cấp cần có quy chế hoạt động thi đua; người huy phải báo cáo trước cấp uỷ kế hoạch đạo, điều hành phong trào thi đua Cấp uỷ cấp cần đưa công tác lãnh đạo, đạo kết thi đua vào việc phân loại tổ chức đảng bình xét đảng viên Có nâng cao trách nhiệm cấp uỷ, cán bộ, đảng viên công tác thi đua Hai là, coi trọng công tác giáo dục, xây dựng động thi đua đắn, khơi dậy ý thức tự giác sức sáng tạo cán bộ, chiên sĩ đơn vị Thi đua thực công việc hàng ngày tổ chức, người quân nhân với nhiệt tình, sáng tạo suất chất lượng, hiệu cao Phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, đưa lại hiệu thực chất sở ý thức tự giác cán bộ, chiến sĩ Vì phải thường xuyên coi trọng giáo dục, giác ngộ, xây dựng động thi đua đắn để người thực tự giác Công tác tuyên truyền, giáo dục thi đua yêu nước toàn quân phải nhằm tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương Đảng, sách Nhà nước thi đua yêu nước; làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức vai trò to lớn phong trào thi đua yêu nước giai đoạn cách mạng Chỉ có sở khơi dậy sức bật tiềm năng, sáng tạo cán bộ, chiến sĩ làm cho họ hăng say cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phấn đấu vượt lên để giành đỉnh cao mới; mà nâng cao tinh thần yêu nước người quân nhân Thực tiễn cho thấy khó khăn, thử thách xuất nhiều phong trào thi đua; thi đua cáng có nhiều cách làm độc đáo, sáng tạo Thông qua phong trào hành động cách mạng sâu rộng, tự giác quần chúng, dù khó khăn vượt qua Ba là, phong trào thi đua yêu nước phải tổ chức cách khoa học, đổi sáng tạo Thi đua phong trào tự giác phong trào có tổ chức cách khoa học, qua sức mạnh cán bộ, chiến sĩ phát huy cao độ, tạo sức mạnh - sức mạnh tập thể, sức mạnh cộng đồng Tính khoa học kết hợp sáng tạo nội dung, hình thức biện pháp, tạo đa dạng, phong phú phù hợp với dặc điểm nhiệm vụ, chức hoạt động cấp, ngành, đơn vị tổ chức; phù hợp với nguyện vọng, tình cảm, tâm lý quần chúng Có tạo cho phong trào có sức hút mới, sức sống lâu bền, phát triển rộng khắp thực "người người thi đua, ngành ngành thi đua" Thực tiễn cho thấy công tác thi đua yêu nước đổi mới, nội dung biện pháp tổ chức phù hợp với nhu cầu nguyện vọng cán bộ, chiến sĩ thi đua thực động lực to lớn thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ đơn vị cá nhân Cần cải tiến phương thức tổ chức hoạt động công tác thi đua Tập trung vào nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, cải tiến hình thức, biện pháp tổ chức phát động thi đua, kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua đột kích Trong thời điểm, phải xác định mục tiêu, tiêu cụ thể phù hợp với chức trách, nhiệm vụ đơn vị, tổ chức để có biện pháp thực có hiệu quả, tạo động lực làm chuyển biến mặt tình hình đơn vị Bốn là, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm thi đua, kịp thời phát nhân tố mới, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến Từ phát động thi đua đến kiểm tra đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, thi đua, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thi đua quy trình có tính liên tục, hệ thống, đồng bộ, cần sử dụng linh hoạt, sáng tạo, song không xem nhẹ bỏ qua khâu Trong đó, việc phát nhân tố mới, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến khâu đòi hỏi phải nhanh nhạy có phương pháp khoa học Trong xây dựng điển hình cần tránh tư tưởng "ăn sẵn" song tránh tập trung đầu tư mức, khiến cho điển hình trở nên xa lạ với hoàn cảnh thực, khó nhân rộng nơi khác Những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến phải gương tiêu biểu cho chủ nghĩa yêu nước, cho ý chí, tâm chiến đấu, hy sinh Tổ quốc, nhân dân, nghiệp xây dựng quân đội Lãnh đạo, huy đơn vị cần có kế hoạch để cán bộ, chiến sĩ học tập làm theo gương tốt đó, làm cho đơn vị ngày có nhiều gương người tốt, việc tốt hơn, đẩy lùi tiêu cực đơn vị Năm là, cần kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua yêu nuớc tùng đơn vị quân đội với phong trào thi đua yêu nước địa phương đơn vị đóng quân Hoạt động quân đội phận hưu gắn chặt với hoạt động cách mạng nước địa phương nơi đơn vị đóng quân Những hoạt động địa phương nơi đơn vị đóng quân có ảnh hưởng to lớn đến việc xây dựng đơn vị mặt Chính lẽ đó, phong trào thi đua đơn vị đội, việc nhằm thực nhiệm vụ trị chủ yếu đơn vị, cần phối hợp tham gia tích cực có hiệu phong trào cách mạng địa phương nơi đơn vị đóng quân Cũng qua tham gia phong trào cách mạng địa phương mà xây dựng tình đoàn kết quân, dân ngày gắn bó, thực quân với dân ý chí; qua nâng cao tình cảm yêu quý nhân dân hoà quyện tình yêu quê hương đất nước KẾT LUẬN Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam giá trị văn hoá, đạo đức, thẩm mỹ cao đẹp dân tộc ta Đó truyền thống quý báu nhân dân ta gắn liền với trình dựng nước giữ nước qua hàng nghìn năm lịch sử Đỉnh cao chủ nghĩa yêu nước Việt Nam chủ nghĩa yêu nước thời đại Hồ Chí Minh Đó kết hợp nhuần nhuyễn nội dung truyền thống tinh hoa hàng nghìn năm dân tộc ta với tinh thần cách mạng thời đại với chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ tư tưởng cách mạng khoa học giai cấp công nhân đại; kết hợp chặt chẽ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, gắn liền làm lòng yêu quê hương đất nước với yêu chủ nghĩa xã hội, với tinh thần quốc tế giai cấp công nhân Biểu tập trung, chủ yếu chủ nghĩa yêu nước Quân đội nhân dân Việt Nam cụ thể hoá, thực hoá với yêu cầu mới, chất lượng truyền thống, chất quân đội điều kiện mới:Trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh độc lập tự Tổ quốc, chủ nghĩa xã hội Nhiệm vụ hoàn thành, khó khăn vượt qua, kẻ thù đánh thắng lời khen tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh tôn vinh nhân dân ta Tinh thần yêu nước cán bộ, chiến sĩ quân đội ta sức mạnh trị - tinh thần vô địch làm nên chiến công hiển hách 55 năm xây dựng chiến đấu quân đội ta Công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt- Nam quân đội ta góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh Do vậy, điều kiện nay, nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước yêu cầu vừa bản, vừa cấp bách nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp quân đội ta, lấy chất lượng trị làm sở Chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội cấu thành chất lượng trình tổ chức giáo dục hiệu giáo dục, thể nhận thức hành động yêu nước Xét hai phương diện đó, năm qua đơn vị toàn quân ta có nhiều cố gắng để tạo nên chất lượng mới, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại Tuy vậy, so với mục tiêu, yêu cầu xây dựng quân đội thời kì giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội bộc lộ nhiều bất cập cần tiếp tục nghiên cứu giải Nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội chịu tác động nhiều nhân tố khách quan chủ quan Những nhân tố vừa tạo nên điều kiện thuận lợi, đồng thời gây không khó khăn cho trình giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội ta Nhận rõ nhân tố sở để xác định mục tiêu, yêu cầu giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội ta phải nhằm mục tiêu: đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ giác ngộ yêu nước theo lập trường giai cấp công nhân, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao trình độ giác ngộ trị nói chung, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, trước hết sức mạnh trị - tinh thần quân đội; làm cho quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc nhân dân; làm cho quân đội nêu cao tinh thần cảch giác cách mạng, nhận rõ chất, âm mưu, thủ đoạn lực thù địch, sẵn sàng chiến đấu, thắng kẻ thù tình huống; làm cho toàn quân quân với dân khối thống ý chí hành động; giữ gìn phát huy truyền thống yêu nước dân tộc, quân đội, phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ" Để thực mục tiêu đó, giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội cần thực yêu cầu sau: sát thực, toàn diện, thiết thực, phát huy tính tự giác, sáng tạo quân nhân; hình thức, phương pháp giáo dục đa dạng, phù hợp; phương tiện tiên tiến, đại, phong phú; phương thức tổ chức giáo dục chặt chẽ, khoa học, đảm bảo tính hệ thống; tạo lập môi trường giáo dục lành mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp lực lượng; biến trình giáo dục thành trình tự giáo dục; hiệu giáo dục cao Để nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội ta cần thực đồng bộ, quán hệ thống giải pháp sau: làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức xã hội quân đội tầm quan trọng, cần thiết tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội ta nay; tích cực đổi nội dung, phương thức phương tiện tiến hành giáo dục chủ nghĩa yêu nước; tích cực, chủ động tạo lập điều kiện thuận lợi môi trường giáo dục lành mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua thắng toàn quân Nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội ta trình đầy khó khăn phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện, nhiều lực lượng Vì vậy, kết nghiên cứu đề tài bước đầu cố gắng làm rõ số vấn đề lí luận thực tiễn bản, chắn cần tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn sâu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lương Gia Ban Sự thống chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa quốc tế vô sản cách mạng Việt Nam Luận án TS Triết học, H.1997 Báo cáo tình hình CTĐ, CTCT năm (1991-1995) phương hướng CTĐ, CTCT từ 1996 - 2000, Văn phòng Tổng cục Chính trị, số 319/VP ngày 19/9/1995 Báo cáo tổng kết công tác tư tưởng - văn hóa 1991- 1996 phương hướng nhiệm vụ công tác tư tưởng - văn hóa Quân đội nhân dân từ 19972000 Tổng cục Chính trị, số 8/CT, 1/1997, 29 tr Lê Bằng Lòng yêu nước thương nòi - ưu tuyệt đối quân đội ta Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 4/2998 M.I.Calinin Bàn giáo dục cộng sản chủ nghĩa, Giáo dục cộng sản, tập 1, Nxb Thanh niên, H.1962 Các giá trị truyền thống người Việt Nam nay, tập 2, đề tài KX07-02, H.1996, 491 trang Lê Như Cử Nhận thức tính qui luật phát triển tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa Quân đội nhân dân Việt Nam , Luận án TSQS, H.2000 Trường Chinh Nhận định yêu nước trước có Đảng, tập chí Học tập, số 5/1960 Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH, Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Sự thật, H.1991 10 Lê Duẩn Chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa quốc tế vô sản, NXB Sự thật, H.1979, 119 trang 11 Nguyễn Tuấn Dũng Góp phần nhận thức học "Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại" điều kiện nay, Giáo dục lý luận trị quân sự, số 2(48)/1997 12 Nguyên Tuấn Dũng Suy nghĩ nhận thức định hướng xã hội chủ nghĩa với việc giáo dục trị quân đội nay, Quốc phòng toàn dân, só 12/1995 13 Phạm Văn Đồng Chủ nghĩa yêu nước CNXH, Nxb Sự thật, H.1959 14 Trần Văn Giàu Giá trị tinh thần truyền thống dân tộc Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, H.1980 15 Trần Văn Giàu Sự hình thành hệ thống tư tưởng yêu nước Việt Nam, Tạp chí Lịch sử quân sự, số 5/1998 16 Đặng Vũ Hiệp Mấy vấn đề quán triệt Nghị ĐH Đảng VIII giáo dục nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa quân đội ta Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 11/1996 17 Đoàn Khuê Nắm vững định hướng chiến lược quan điểm giáo dục đào tạo Đảng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán quân đội thực làm nòng cốt xây dựng quân đội thời kỳ CNH,HĐH đất nước Báo Quân đội nhân dân, số 12859, 3/3/1997 18 V.I Lênin toàn tập, tập 41, NXB Tiến Bộ, M.1978 19 V.I Lênin toàn tập, tập 37, NXB Tiến Bộ, M.1977 20 V.I Lênin toàn tập, tập 35, NXB Tiến Bộ, M.1976 21 V.I Lênin toàn tập, tập 29, NXB Tiến Bộ, M.1981 22 V.I Lênin toàn tập, tập 41, NXB Tiến Bộ, M.1978 23 V.I Lênin toàn tập, tập 4, NXB Tiến Bộ, M.1977 24 C.Mác - Ph.ănghen Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, H.1995 25 C.Mác - Ph.ănghen Toàn tập, tập 3, Nxb CTQG, H.1995 26 C.Mác - Ph.ănghen Toàn tập, tập 8, Nxb CTQG, H.1995 27 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 6, Nxb CTQG, H.1995 28 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 8, Nxb CTQG, H.1996 29 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 9, Nxb CTQG, H.1996 30 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H.1995 31 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 6, Nxb CTQG, H.1995 32 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 2, Nxb CTQG, H.1995 33 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 10, Nxb CTQG, H.1996 34 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập11, Nxb CTQG, H.1996 35 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, H.1996 36 Một số vấn đề sách xã hội nước ta Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, H.1993, 159 trang 37 Đỗ Mười Hãy xứng danh anh "Bộ đội Cụ Hồ" , tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 1/1995 38 Phạm Thanh Ngân Nâng cao hiệu chất lượng công tác giáo dục trị quân đội, tạp chí Cộng sản, số 15, 8/1997 39 Nghị Bộ Chính trị vê fmột số định hướng lớn công tác tư tưởng Số 9/NQTƯ, H.1995, 11 trang 40 Nghị tiếp tục đổi công tác đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật xây dựng nhà trường qui Đảng ủy Quân Trung ương, số 93/ĐUQSTƯ, 1/6/1994, 11 trang 41 Phát huy chất truyền thống tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", đẩy mạnh phong trào thi đua thắng, thực thắng lợi nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Báo cáo tổng kết phong trào thi đua thắng thời kỳ đổi ĐH Thi đua qyuết thắng toàn quân lần thứ VI, H.2000 42 Lê Khả Phiêu Xây dựng quân đội nhân dân trị ánh sáng Nghị ĐH VII Đảng, NXB QĐND, H.1994 43 Lê Khả Phiêu Đảng cộng sản Việt Nam 70 năm xây dựng trưởng thành Nxb CTQG, H.2000 44 Lê Hồng Quang Đẩy mạnh giáo dục yêu nước quân đội ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 5/1997 45 Tác động biến đổi kinh tế xã hội đến nhận thức trị tư tưởng cán quân đội số vấn đề đổi công tác tư tưởng, tổ chức quân đội ta Tổng cục Chính trị, NXB QĐND,H.1996 46 Trần Hữu Tiến Kết hợp độc lập dân tộc CNXH - biểu cao chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại ngày Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 10/1997 47 Tổng kết CTĐ, CTCT kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), Nxb QĐND, H.1990 48 Lê Quang Thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước NXB CTQG, H.1994, 115 trang 49 Trần Xuân Trường Chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa quốc tế vô sản, Nxb Sự thật, H.1981, 106 trang 50 Trần Xuân Trường Mấy vấn đề chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nxb QĐND, H.1981 51 Trần Xuân Trường Chủ nghĩa yêu nước thời đại Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, H.1999 52 Từ điển tiếng Việt, Nxb Giáo dục, H.1994 53 Từ điển Chính trị vắn tắt, Nxb Tiến bộ, M - nxb Sự thật, H.1998 54 Từ điển Triết học, Nxb Tiến bộ, M.1975 55 Từ điển Bách khoa thư Việt Nam Trung tâm Từ điển Bách khoa Việt Nam H.1995 56 Từ điển CNXHKH Nxb Sự thật, H.1986 57 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, ĐCSVN, Nxb Sự thật, H.1976 58 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, ĐCSVN, Nxb CTQG, H.1991 59 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, ĐCSVN, Nxb CTQG, H.1996 60 Văn kiện Hội nghị lần thứ BCH Trung ương khóa VIII, ĐCSVN, Nxb CTQG, H.1998 61 Hồ Kiếm Việt Giáo dục bồi dưỡng lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa cho hệ trẻ quân đội Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 9/1997 ... trình nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước quân đội ta Mục tiêu, yêu cầu giáo dục chủ nghĩa yêu nước Mục tiêu, yêu cầu giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho quân đội phẩm chất chủ nghĩa yêu nước. .. hiệu chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước Chất lượng hiệu giáo dục chủ nghĩa yêu nước bị quy định chất lượng yếu tố cấu thành toàn trình giáo dục chủ nghĩa yêu nước Giáo dục chủ nghĩa yêu nước. .. LUẬN VÀ THỰC TIỄN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam từ truyền thống đến đại 1.1.1 Khái niệm chủ nghĩa yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN án TIẾN sĩ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục CHỦ NGHĨA yêu nước TRONG QUÂN đội NHÂN dân VIỆT NAM HIỆN NAY, LUẬN án TIẾN sĩ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục CHỦ NGHĨA yêu nước TRONG QUÂN đội NHÂN dân VIỆT NAM HIỆN NAY, LUẬN án TIẾN sĩ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục CHỦ NGHĨA yêu nước TRONG QUÂN đội NHÂN dân VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan