“Vận dụng quan điểm toàn diện vào quá trình đổi mới ở nước ta

28 454 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2016, 10:30

Tr¶i qua 30 n¨m (1986 2016), c«ng cuc ®ỉi míi toµn diƯn ®t n­íc do §¶ng ta khi x­íng, l•nh ®¹o, ®­ỵc nh©n d©n ®ng t×nh h­ng ng, ®• ®¹t ®­ỵc nh÷ng thµnh tu to lín, vµ c ý ngha lÞch sư trng ®¹i. §iỊu ® chng t ®­ng li ®ỉi míi cđa §¶ng lµ ®ĩng ®¾n, s¸ng t¹o, con ®­ng ®i lªn chđ ngha x• hi cđa n­íc ta lµ ph hỵp víi thc tiƠn ViƯt Nam.Nh ®ỉi míi mµ n­íc ta ®• tho¸t khi khđng ho¶ng kinh t x• hi, kinh t t¨ng tr­ng nhanh, c¬ s vt cht ®­ỵc t¨ng c­ng, ®i sng cđa c¸c tÇng líp nh©n d©n kh«ng ngng ®­ỵc c¶i thiƯn. §ỉi míi lµm thay ®ỉi gÇn nh­ tt c¶ mi mỈt ®i sng kinh t ®t n­íc. T sau §¹i hi §¶ng VI (121986) ®n nay ®• c rt nhiỊu thay ®ỉi quan trng trong s¶n xut vµ tiªu dng, tit kiƯm ®Çu t­, chÝnh s¸ch tiỊn tƯ vµ ngo¹i th­¬ng. ChÝnh s¸ch ®ỉi míi ®• t¹o ra ngun ®ng lc s¸ng t¹o cho hµng tiªu dng ViƯt Nam thi ®ua s¶n xut ®­a kinh t ®t n­íc t¨ng tr­ng trung b×nh trªn 7% n¨m t 1987 mở đầu Trải qua 30 năm (1986 - 2016), công đổi toàn diện đất nớc Đảng ta khởi xớng, lãnh đạo, đợc nhân dân đồng tình hởng ứng, đạt đợc thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trọng đại Điều chứng tỏ đờng lối đổi Đảng đắn, sáng tạo, đờng lên chủ nghĩa xã hội nớc ta phù hợp với thực tiễn Việt Nam Nhờ đổi mà nớc ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, kinh tế tăng trởng nhanh, sở vật chất đợc tăng cờng, đời sống tầng lớp nhân dân không ngừng đợc cải thiện Đổi làm thay đổi gần nh tất mặt đời sống kinh tế đất nớc Từ sau Đại hội Đảng VI (12/1986) đến có nhiều thay đổi quan trọng sản xuất tiêu dùng, tiết kiệm đầu t, sách tiền tệ ngoại thơng Chính sách đổi tạo nguồn động lực sáng tạo cho hàng tiêu dùng Việt Nam thi đua sản xuất đa kinh tế đất nớc tăng trởng trung bình 7%/ năm từ 1987 Xét riêng kinh tế, thứ đổi chuyển kinh tế Việt Nam từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu kinh tế Nhà nớc giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể, kinh tế t nhân đợc khuyến khích phát triển không hạn chế; thứ hai, chuyển kinh tế khép kín, thay nhập chủ yếu sang kinh tế mở, chủ động hội nhập, hớng mạnh xuất khẩu, thứ ba, tăng trởng kinh tế đôi với tiến công xã hội giai đoạn đổi phát triển Việt Nam, xoá đói giảm nghèo giải công ăn việc làm u tiên trọng tâm; thứ t, với đổi kinh tế bớc đổi hệ thống trị với trọng tâm nâng cao lực lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam Trong công đổi đó, Đảng ta vận dụng đắn, hợp lý quan điểm toàn diện, đặc biệt quan điểm toàn diện đổi kinh tế nớc ta Trong gii hn ca mt tiu lun trit hc, tụi xin phõn tớch ni dung Vn dng quan im ton din vo quỏ trỡnh i mi nc ta Do thi gian hc tp, nghiờn cu v nhn thc ca bn thõn cũn hn ch nờn nhng ni dung trỡnh by cú th cha tht hon chnh Hc viờn mong mun nhn c s quan tõm gúp ý ca cỏc thy cụ ging viờn nghiờn cu tiu lun v nhn thc ca bn thõn c hon thin hn NI DUNG I Một số vấn đề quan điểm toàn diện Nguyên lí mối liên hệ phổ biến - sở lí luận quan điểm toàn diện a Khái niệm mối liên hệ phổ biến Theo chủ nghĩa vật biện chứng mối liên hệ phạm trù triết học dùng để qui định, tác động qua lại, chuyển hoá lẫn vật, tợng giới b Các tính chất mối liên hệ Tính khách quan: Mọi mối liên hệ vật tợng khách quan, vốn có vật tợng Ngay vật vô tri vô giác ngày hàng ngày, hàng chịu tác động vật tợng khác (nh ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm) tự nhiên, dù muốn hay không, luôn bị tác động vật tợng khác Đó tính khách quan mối liên hệ Ngoài ra, mối liên hệ vốn có tính phổ biến Tính phổ biến mối liên hệ thể hiện: Thứ nhất, vật, tợng liên hệ với vật tợng khác, vật tợng nằm mối liên hệ Trong thời đại ngày nàykhông có quốc gia quan hệ, liên hệ với quốc gia khác mặt đời sống xã hội Việt Nam ta tham gia tích cực vào tổ chức nh ASEAN, hay tói WTO không mục đích quan hệ, liên hệ, giao lu với nhiều nớc giới Thứ hai, mối liên hệ biểu dới hình thức riêng biệt cụ thể tuỳ theo điều kiện định Song, dù dới hình thức chúng biểu mối liên hệ phổ biến nhất, chung c Cơ sở lí luận quan điểm toàn diện Từ nghiên cứu quan điểm vật biện chứng mối liên hệ phổ biến phát triển rút phơng pháp luận khoa học để nhận thức cải tạo thực Đó quan điểm toàn diện Vì vật nào, tợng giới tồn mối liên hệ đa dạng, phong phú, nhận thức vật tợng ta phải xem xét thông qua mối liên hệ với vật khác hay nói cách khác phải có quan điểm toàn diện, tránh quan điểm phiến diện xét vật tợng mối liên hệ vội vàng kết luận chất hay tính qui luật chúng Nội dung quan điểm toàn diện Quan điểm toàn diện đòi hỏi nhận thức vật mối liên hệ qua lại phận, yếu tố, mặt vật với vật khác, kể mối liên hệ trực tiếp mối liên hệ gián tiếp Chỉ sở nhận thức vật Đồng thời, quan điểm toàn diện đòi hỏi phải biết phân biệt mối liên hệ, phải ý tới mối liên hệ bên trong, mối liên hệ chất, mối liên hệ chủ yếu, mối liên hệ tất nhiên để hiểu rõ chất vật Quan điểm toàn diện không đòi hỏi nắm bắt đạng tồn vật, mà phải thấy rõ khuynh hớng phát triển tơng lai chúng, phải thấy đợc biến đổi lên nh biến đổi có tính chất thụt lùi Song điều phải khái quát biến đổi để vạch khuynh hớng biến đổi vật Vai trò quan điểm toàn diện hoạt động ngời Nắm quan điểm toàn diện xem xét vật tợng từ nhiều khía cạnh, từ mối liên hệ với vật tợng từ nhiều khía cạnh từ mối liên hệ với vật tợng khác giúp ngời có nhận thức sâu sắc, toàn diện vật tợng tránh đợc quan điểm phiến diện vật tợng nghiên cứu Từ kết luận chất qui luật chung chúng để đề biện pháp kế hoạch có phơng pháp tác động phù hợp nhằm đem lại hiệu coa cho hoạt động thân Tuy nhiên, nhận thức hành động cần lu ý tới chuyển hoá lẫn mối liên hệ điều kiện xác định II Quan điểm toàn diện trình đổi kinh tế Việt Nam Thực trạng kinh tế Việt Nam năm trớc đổi Sau đất nớc đợc giải phóng (năm 1976) đất nớc thống năm (1976) Mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung miền Bắc đợc áp dụng phạm vi nớc Mặc dù có nỗ lực lớn xây dựng phát triển kinh tế, Nhà nớc đầu t lớn nhng sách có nhiều điểm ý chí nên năm đầu (1976 - 1980) tốc độ tăng trởng kinh tế chậm chạp đạt 0,4%/năm (kế hoạch 13 - 14%/năm) chí có xu hớng giảm sút rơi vào khủng hoảng Biểu mặt Kinh tế tăng trởng chậm, nhiều tiêu chủ yếu kế hoạch năm lần thứ hai ba không đạt đợc Tất 15 tiêu kế hoạch đặt cho năm 1976 - 1980 không đạt đợc, chí tỉ lệ hoàn thành mức thấp Chỉ có tiêu đạt 50 - 80% so với kế hoạch (điện, khí, khai hoang, l ơng thực, chăn nuôi lợn, than, nhà ở) tiêu khác đạt 25 - 48% (trồng rừng, gỗ tròn, vải lụa, cá biẻn, giấy, xi măng, phân hoá học, thép) Cơ sở vật chất kỹ thuật có kinh tế Quốc dân yếu kém, thiếu đồng bộ, cũ nát, trình độ nói chung lạc hậu (phổ biến trình độ kỹ thuật năm 1960 trở trớc) lại phát huy đợc công suất mức 50% phổ biến công nghiệp nặng xa đáp ứng đợc nhu cầu tối thiểu; công nghiệp nhẹ bị phụ thuộc 70 - 80% nguyên liệu nhập Do đa phận lao động lao động thủ công, kinh tế chủ yếu sản xuất nhỏ Phân công lao động xã hội phát triển, suất lao động xã hội thấp Cơ cấu kinh tế chậm thay đổi, kinh tế bị cân đối nghiêm trọng Sản xuất phát triển chậm, không tơng xứng vói sức lao động vốn đầu t bỏ Sản xuất không đủ tiêu dùng, làm không đủ ăn, phải dựa vào nguồn bên nogài ngày lớn Toàn qũy tích luỹ (rất nhỏ bé) phần quỹ tiêu dùng phải dựa vào nguồn nớc (riêng lơng thực phải nhập 5,6 triệu thời gian 1976 - 1980 Năm 1985 nợ nớc lên tới 8,5 tỉ Rup USD hố ngăn cách nhu cầuvà lực sản xuất ngày sâu Phân phối lu thông bị rối ren Thị trờng tài chính, tiền tệ không ổn định Ngân sách Nhà nớc liên tục bị bội chi ngày lớn năm 1980 18,1%, 1985 36,6% dẫn đến bội chi tiền mặt Năm 1976, phạm vi nớc, lạm phát xuất ngày nghiêm trọng giá tăng nhanh Đời sống nhân dân ngày khó khăn, tiêu cực bất công xã hội tăng lên Trật tự xã hội bị giảm sút Những điều chứng tỏ giai đoạn nớc ta bị khủng hoảng kinh tế trị, xã hội Trớc tình hình đó, Đảng cộng sản Việt Nam khởi xớng lãnh đạo thực công đổi Nội dung đổi Tại Đại hội Đảng VI (tháng 12 / 1986) xem lại cách vấn đề cải tạo XHCN đa quan điểm xây dựng kinh tế nhiều thành phần coi nhiệm vụ cho trình đổi toàn diện kinh tế Vậy kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN thực chất kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo chế thị trờng có quản lý Nhà nớc theo định hớng XHCN 2.1 Xây dựng kinh tế thị trờng tất yếu khách quan Cơ sở khách quan cho tồn phát triển kinh tế thị trờng Việt Nam, gồm sở chính: Trong kinh tế nớc ta tồn nhiều hình thức sở hữu sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu t nhân (gồm sở hữu cá thể, sở hữu tiểu chủ, sở hữu t t nhân), sở hữu hỗn hợp Do tồn nhiều chủ thể kinh tế độc lập, lợi ích riêng nên quan hệ kinh tế hàng hoá họ thực quan hệ hàng hoá tiền tệ Phân công lao động xã hội với tính cách sở chung sản xuất hàng hoá không đi, mà trái lại đợc phát triển chiều rộng chiều sâu Phân công lao động khu vực, địa phơng ngày phát triển phát triển phân công lao động đợc thể tính phong phú, đa dạng chất lợng ngày cao sản phẩm đa trao đổi thị trờng Quan hệ hàng hoá, tiền tệ cần thiết quan hệ kinh tế đối ngoại đặc biệt điều kiện phân công lao động quốc tế ngày sâu sắc, vĩ mô nớc quốc gia riêng biệt, ngời chủ sở hữu hàng hoá đa tra đổi thị trờng giới Sự trao đổi phải theo nguyên tắc ngang giá Mặt khác xây dựng kinh tế thị trờng nhiều tác dụng to lớn kinh tế Việt Nam + Nền kinh tế nớc ta bớc vào thời kì độ lên CNXH mang nặng tính tự cung tự cấp, sản xuất hàng hoá phát triển phá vỡ dần kinh tế tự nhiên chuyển thành kinh tế hàng hoá, thúc đẩy xã hội hoá sản xuất Kinh tế hàng hoá tạo động lực thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển Do cạnh tranh ngời sản xuất hàng hoá, buộc chủ thể sản xuất phải cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ để giảm chi phí nhờ cạnh tranh giá Quá trình thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển, nâng cao suất lao động xã hội + Kinh tế hàng hoá kích thích tính động sáng tạo chủ thể kinh tế kích thích việc nâng cao chất lợng, cải tiến mẫu mã nh tăng khối lợng hàng hoá dịch vụ Sự phát triển kinh tế chuyên môn hoá sản xuất Vì phát huy đợc tiềm lợi vùng, nh lợi đất nớc có tác dụng mở rộng quan hệ kinh tế với nớc + Sự phát triển kinh tế thị trờng thúc đẩy trình tích tụ tập trung sản xuất, tạo điều kiện đời sản xuất lớn có xã hội hoá cao; đồng thời chọn lọc đợc ngời sản xuất kinh doanh giỏi, hình thành đội ngũ cán quản lý có trình độ lao động lành nghề đáp ứng vào nhu cầu phát triển đất nớc Nói tóm lại, phát triển kinh tế thị trờng tất yếu kinh tế với nớc ta, nhiệm vụ kinh tế cấp bách để chuyển kinh tế lạc hậu nớc ta thành kinh tế đại, hội nhập vào phân công lao động quốc tế Đó đờng đắn để phát triển lực lợng sản xuất, khai thác có hiệu tiềm đất nớc vào nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá 2.2 Giải pháp để phát triển kinh tế thị trờng định hớng XHCN Việt Nam a Thực sách kinh tế nhiều thành phần Đại hội VI xem xét lại cách vấn đề cải tạo XHCN đa quan điểm kinh tế nhiều thành phần: "Đi đôi với việc phát triển kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, tăng cờng nguồn tích luỹ tập trung Nhà nớc tranh thủ vốn nớc cần có sách sử dụng cải tạo đắn thành phần kinh tế khác" Quan điểm Đảng xây dựng kinh tế nhiều thành phần xuất phát từ thực trạng kinh tế kinh tế Việt Nam Nó cho phép có nhiều hình thức sản xuất kinh doanh theo qui mô thích hợp với khâu trình tái sản xuất lu thông nhằm khai thác khả thành phần kinh tế Đảng coi giải pháp có ý nghĩa chiến lợc để giải phóng sức sản xuất xây dựng cấu kinh tế hợp lý Đổi doanh nghiệp Nhà nớc Là thành phần nắm giữ khối lợng lớn tài sản cố định vốn lu động, với gần triệu lao động tạo khoảng 35 - 40% tổng sản phẩm xã hội đóng góp 50% ngân sách Nhà nớc Trong nhiều ngành công nghiệp, xí nghiệp quốc doanh chiếm khoảng từ 70 - 100% sản lợng Tuy nhiên xí nghiệp quốc doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều sở kinh doanh yếu hiệu thua lỗ lãi Vì đổi xí nghiệp quốc doanh (sau gọi doanh nghiệp Nhà nớc) nội dung quan trọng trình đổi đợc thực bớc với biện pháp: + Từng bớc mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp Nhà nớc đôi với xoá bỏ chế độ Nhà nớc bao cấp tài chính, cung ứng bao cấp giá vật t định giá hầu hết sản phẩm DNNN sản xuất tiêu thụ Chế độ quốc doanh đợc bãi bỏ thay vào chế độ thuế + Sắp xếp lại DNNN theo hớng giải thể doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thua lỗ kéo dài, sát nhập doanh nghiệp có liên quan với công nghệ thị trờng Tổ chức lại công ty liên hiệp công nghiệp đợc thành lập trớc thành lập Tổng công ty mới, Nhà nớc bổ nhiệm Hội đồng quản trị để điều hành chịu trách nhiệm trớc nhà nớc kết hoạt động Tổng công ty + Chuyển sang hình thức sở hữu khác, cổ phần hoá DNNN bắt đầu thực thí điểm từ năm 1992, đến năm 1996 có 10 doanh nghiệp đựơc cổ phần hoá.Từ năm 1998 đến năm đến Nhà nớc thực nhiều biện pháp thúc đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá, Nhà nớc thực nhiều biện pháp chuyển đổi DNNN sang hình thức sở hữu kinh doanh khác nh: giao, bán, khoán, kinh doanh doanh nghiệp quy mô nhỏ + Sắp xếp đổi phát triển DNNN đợc nghiên cứu tiếp tục thực theo hớng đa dạng hoá sở hữu, hoàn thiện thể chế làm cho DNNN có quyền tự chủ hiệu sản xuất kinh doanh ngày nâng cao Năm 2003, phủ bắt đầu thực chuyển đổi DNNN, kể tổng công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty Đổi kinh tế hợp tác Kinh tế hợp tác chủ yếu dới hình thức: Tổ hợp tái tập đoàn sản xuất, hợp tác xã đợc hình thành trình cải tạo XHCN ngời sản xuất nhỏ cá thể nông nghiệp thủ công nghiệp, thơng nghiệp dịch vụ Trong kinh tế hợp tác sở hữu tập thể kiểu chung chung, không phân định rõ trách nhiệm thêm vào yếu quản lý, nên bộc lộ nhiều hạn chế đặc biệt mô hình hợp tác xã nông nghiệp rơi vào khủng hoảng sâu sắc Nhiều hợp tác xã tồn hình thức Trong thời kỳ đổi mới, kinh tế hợp tác chuyển theo hớng sau: + Giải thể tập đoàn sản xuất hợp tác xã làm ăn kém, thua lỗ kéo dài tồn hình thức + Giao khoán nhợng bán t liệu sản xuất cho xã viên để họ trực tiếp quản lý, sản xuất kinh doanh theo hộ gia đình Hợp tác xã làm số khâu dịch vụ đầu vào tiêu thụ sản phẩm cho xã viên Đối với đất đai hợp tác xã nông, lâm nghiệp Nhà nớc nắm quyền sở hữu nhng giao cho hộ gia đình nông dân quản lý, sử dụng với quyền bản: Thừa kế, cho thuê chuyển đổi, chuyển nhợng chấp (theo luật đất đai ban hành năm 1993) + Chuyển hợp tác xã hoạt động kinh doanh thành hợp tác xã cổ phần, hoạt động theo luật hợp tác xã (ban hành năm 1997) Phát triển kinh tế cá thể, t nhân loại hình sở hữu hỗn hợp Trớc đổi khu vực kinh tế t nhân cá thể tồn nớc ta, chiếm tới 29,1% tổng sản phẩm xã hội Nhng chủ trơng Nhà nớc hạn chế, cải tạo nên khu vực bớc đợc khôi phục phát triển theo chủ trơng cải cách Nhà nớc 10 + Trình độ kỹ thuật kinh tế không ngừng tiến bộ, phù hợp với xu hớng tiến khoa học công nghệ diễn nh vũ bão giới + Cho phép khai thác tối đa tiềm đất nớc, ngành địa phơng, thành phần kinh tế + Thực phân công hợp tác quốc tế theo xu hớng toàn cầu hoá kinh tế, cấu kinh tế đợc tạo dựng phải cấu Thiết lập quan hệ sản xuất phù hợp theo định hớng xã hội chủ nghĩa Đó nội dung công nghiệp hoá nớc ta, mà cụ thể nội dung công nghiệp hoá - đại hoá đại hoá nớc ta năm trớc mắt: + Đặc biệt coi trọng công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp nông thôn + Phát triển công nghiệp hoá trọng ngành: nghề chế biến lơng thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất công nghiệp điện tử công nghiệp thông tin + Cải tạo, mở rộng, nâng cấp xây dựng có trọng điểm kết cấu hạ tầng, vật chất kinh tế + Phát triển nhanh du lịch, ngành dịch vụ + Phát triển hợp lý vùng lãnh thổ b Mở rộng nâng cao hiệu kinh tế đối ngoại Đại hội VI rõ:"Cùng với việc mở rộng xuất nhập tranh thủ vốn viện trợ vay dài hạn cần vận dụng nhiều hình thức đa dạng để phát triển kinh tế đối ngoại" Thực chủ trơng đó, Nhà nớc ban hành chinhs ách "mở cửa" để thu hút vốn kỹ thuật nớc ngoài, bớc gắn kinh tế quốc gia với kinh tế giới, thị trờng nớc với thị trờng quốc tế nguyên tắc bình đẳng có lợi, đảm bảo độc lập, chủ quyền dân tộc an ninh quốc gia 14 Về ngoại thơng, cải cách ngoại thơng đợc thực theo hớng bớc mở cửa hội nhập quốc tế Chủ trơng Đảng Nhà nớc là: Đẩy mạnh xuất để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu, coi xuất chơng trình trọng điểm chặng đờng đầu tiên, hớng u tiên kinh tế đối ngoại suốt thời kỳ đổi Các giải pháp cụ thể là: + Nhà nớc xoá bỏ bao cấp bù lỗ kinh doanh xuất nhập DNNN từ cuối năm 1987 doanh nghiệp phải tự hạch toán kinh doanh cho có hiệu + Nhà nớc bỏ nguyên tắc độc quyền ngoại thơng (từ năm 1990) + Điều chỉnh tỷ giá hối đoái để khuyến khích xuất Từ năm 1991 chế độ tổ quốc đợc xoá bỏ, chuyển sang thực tỷ giá linh hoạt có quản lý củ Nhà nớc Tăng cờng thu hút vốn đầu t nớc nogài Năm 1987, Nhà nớc ban hành luật đầu t nớc ngoài, sau đợc bổ sung sửa đổi nhiều lần nhằm hấp dẫn nhà đầu t Nhà nớc tạo môi trờng thuận lợi cho nhà đầu t nớc nh đơn giản hoá thủ tục hành chính, xây dựng khu chế xuất, sở hạ tâng thuận tiện Những sách nhằm đẩy mạnh hoạt động thơng mại quốc tế thu hút đầu t nớc ngoài, kết hợp nguồn lực bên bên để phát triển kinh tế c Xoá bỏ triệt để chế tập trung quan liêu, bao cấp, hoàn thiện chế quản lý kinh tế Nhà nớc Cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp từ nhiều năm không tạo đợc động lực phát triển gây nhiều tợng tiêu cực xã hội Do đó, đại hội VI chủ trơng đổi chế quản lý kinh tế thực 15 chất chế là: "Cơ chế kế hoạch hoá theo hớng phơng thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, nguyên tắc tập trung dân chủ" Trên sở đánh giá vấn đề thực tiễn đổi chế quản lý nớc ta từ năm 1986 đến nay, kỳ Đại hội Đảng ta tiếp tục làm rõ nội dung phơng thức đổi chế quản lý kinh tế theo hớng "xóa bỏ chế tập trung quan liêu bao cấp, hình thành chế thị trờng có quản lý Nhà nớc theo định hớng XHCN" Điều thực chất trình đổi hệ thống công cụ, sách quản lý tăng cờng chức quản lý Nhà nớc Những thành tựu sau 26 năm đổi 3.1 Nền kinh tế tăng trởng liên tục, nhiều năm có tốc độ cao Trong suốt thời kỳ đổi từ năm 1986 kinh tế Việt Nam có nhịp độ tăng trởng dơng, đặc biệt đạt đợc tốc độ tăng trởng nhanh liên tục suốt thời gian từ 1986-1997 Trong năm đầu đổi (1986-1990), chế độ bao cấp bị xoá bỏ dần, doanh nghiệp Nhà nớc hợp tác xã gặp nhiều khó khăn, khu vực kinh tế t nhân cá thể cha phát triển kinh tế rơi vào tình trạng bất ổn định, bình quân đạt 3,9%/năm (riêng năm 1986 đạt 0,3%) lạm phát cao kéo dài Nhng đầu thập kỷ 90, kinh tế nớc ta liên tục tăng trởng ổn định đạt đến đỉnh cao 9,5% vào năm 1995 Đặc biệt kế hoạch năm (1991-1995), lần ta hoàn thành vợt mức nhiều tiêu kế hoạch Đại hội VIII Đảng (năm 1996) nhận định: "Nớc ta khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội nhng số mặt cha vững Nhiệm vụ đề cho chặng đờng đầu thời kỳ độ chuẩn bị tiền đề cho công nghiêp hoá hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc Tất mục tiêu kinh tế - xã hội kế hoạch năm (1996-2000) chiến lợc kinh tế 10 năm (1991-2000) đạt vợt kế hoạch; GDP 10 16 tăng bình quân hàng năm 7,56%/năm nhờ GDP năm 2000 gấp 2,07 lần năm 1990 Riêng năm 1998-1999 kinh tế tăng trởng châm trớc (5,8% 4,8%) bị ảnh hởng khủng hoảng tài tiền tệ với thiên tai xảy nhiều vùng nớc Tuy nhiên đến năm 20002002 tốc độ tăng trởng lại tăng lên đạt 6,7%; 68% 70% đặc biệt năm 2005 8,0% đa tốc độ tăng trởng bình quân năm 2001-2005 từ 7,5% 3.2 Thnh tu 10 thc hin chin lc phỏt trin kinh t - xó hi (2001 2010) + Nn kinh t vt qua nhiu khú khn, thỏch thc, kinh t v mụ c bn n nh, trỡ c tc tng trng khỏ, tim lc v quy mụ nn kinh t tng lờn, nc ta ó tỡnh trng kộm phỏt trin Tc tng trng kinh t bỡnh quõn nm t 7% Tng u t ton xó hi gp 2,5 ln so vi giai on 2001 - 2005, t 42,9% GDP Mc dự khng hong ti chớnh v suy thoỏi kinh t ton cu, nhng thu hỳt u t nc ngoi vo nc ta t cao Quy mụ tng sn phm nc (GDP) nm 2010 tớnh theo giỏ thc t t 101,6 t USD, gp 3,26 ln so vi nm 2000; GDP bỡnh quõn u ngi t 1.168 USD Hu ht cỏc ngnh, lnh vc ca nn kinh t u cú bc phỏt trin khỏ S phỏt trin n nh ngnh nụng nghip, nht l sn xut lng thc ó bo m an ninh lng thc quc gia Kinh t nụng thụn v i sng nụng dõn c ci thin hn trc Vic trung u t xõy dng kt cu h tng nụng thụn, u t, phỏt trin ging mi cú nng sut, cht lng cao, phỏt trin cỏc cm cụng nghip, lng ngh, tiu th cụng nghip ó cú tỏc ng tớch cc n vic sn xut, to vic lm v xoỏ úi, gim nghốo Sn phm cụng nghip phỏt trin ngy cng a dng v phong phỳ v chng loi, cht lng c ci thin, tng bc nõng cao kh nng cnh tranh, m bo cung cu ca nn kinh t, gi vng th trng nc v m rng th trng xut khu ó u t phỏt trin mt s ngnh cụng nghip mi, cụng ngh cao Khu vc dch v cú tc tng 17 trng n nh C cu kinh t tip tc c chuyn dch theo hng cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ C cu lao ng cng cú s chuyn dch tớch cc[1] Th ch kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha tip tc c xõy dng v hon thin; ch trng, ng li i mi ca ng tip tc c th ch hoỏ thnh lut phỏp, c ch, chớnh sỏch ngy cng y , ng b hn; mụi trng u t, kinh doanh c ci thin; cỏc yu t th trng v cỏc loi th trng tip tc hỡnh thnh, phỏt trin; nn kinh t nhiu thnh phn cú bc phỏt trin mnh Vic kin ton cỏc tng cụng ty, thớ im thnh lp cỏc on kinh t nh nc t mt s kt qu Giai on 2006 - 2010, doanh nghip nc ta tng hn 2,3 ln v s doanh nghip v 7,3 ln v s so vi nm trc Doanh nghip c phn tr thnh hỡnh thc t chc sn xut kinh doanh ph bin + Giỏo dc v o to, khoa hc v cụng ngh, hoỏ v cỏc lnh vc xó hi cú tin b, bo v ti nguyờn, mụi trng c chỳ trng hn; i sng cỏc tng lp nhõn dõn c ci thin i mi giỏo dc t mt s kt qu bc u Chi ngõn sỏch nh nc cho giỏo dc, o to t trờn 20% tng chi ngõn sỏch; vic huy ng cỏc ngun lc xó hi cho giỏo dc, o to, phỏt trin giỏo dc, o to vựng sõu, vựng xa, vựng khú khn, vựng ng bo dõn tc thiu s c quan tõm Quy mụ giỏo dc tip tc c phỏt trin n nm 2010, tt c cỏc tnh, thnh ph ó t chun ph cp giỏo dc trung hc c s T l lao ng qua o to tng, nm 2010 t 40% tng s lao ng ang lm vic Hot ng nghiờn cu, ng dng tin b khoa hc, cụng ngh c y mnh, gúp phn thỳc y phỏt trin kinh t - xó hi Qun lý khoa hc, cụng ngh cú i mi, thc hin c ch t ch cho cỏc n v s nghip khoa hc, cụng ngh Th trng khoa hc, cụng ngh bc u hỡnh thnh u t cho khoa hc, cụng ngh c nõng lờn 18 Gii quyt vic lm, xoỏ úi, gim nghốo, thc hin chớnh sỏch vi ngi v gia ỡnh cú cụng, chớnh sỏch an sinh xó hi t kt qu tớch cc Trong nm, ó gii quyt c vic lm cho trờn triu lao ng, t l tht nghip thnh th gim cũn di 4,5%, t l h nghốo gim cũn 9,5% Cụng tỏc dõn s, k hoch hoỏ gia ỡnh, chm súc v bo v sc kho nhõn dõn, bỡnh ng gii v tin b ca ph n t c mt s kt qu quan trng; mc hng th cỏc dch v y t ca nhõn dõn tng lờn, c bit vi tr em, ngi nghốo, ng bo dõn tc thiu s Ch s phỏt trin ngi khụng ngng tng lờn; Vit Nam ó hon thnh phn ln cỏc Mc tiờu Thiờn niờn k Hot ng hoỏ, ngh, thụng tin, th dc, th thao ngy cng m rng, tng bc ỏp ng nhu cu hng th hoỏ ngy cng cao ca nhõn dõn Phong tro "Ton dõn on kt xõy dng i sng hoỏ" tng bc i vo chiu sõu Nhn thc v bo v mụi trng c nõng lờn Vic phũng nga, khc phc suy thoỏi, ụ nhim mụi trng c quan tõm v t mt s kt qu tớch cc Cụng tỏc bo tn thiờn nhiờn, bo v a dng sinh hc cú tin b Chng trỡnh quc gia v ng phú vi bin i khớ hu bc u c trin khai + Quc phũng, an ninh, i ngoi c tng cng c lp, ch quyn, thng nht, ton lónh th, ch xó hi ch ngha, an ninh chớnh tr, trt t, an ton xó hi c gi vng Th trn quc phũng ton dõn v th trn an ninh nhõn dõn c cng c; tim lc quc phũng, an ninh c tng cng, nht l trờn cỏc a bn chin lc, xung yu, phc Cụng tỏc giỏo dc, bi dng kin thc quc phũng, an ninh c trin khai rng rói S phi hp quc phũng, an ninh, i ngoi c chỳ trng hn Quõn i nhõn dõn v Cụng an nhõn dõn tip tc c cng c, xõy dng theo hng cỏch mng, chớnh quy, tinh nhu v tng bc hin i, thc s l lc lng tin cy ca ng, Nh nc v nhõn dõn; lm tt vai trũ tham 19 mu, gúp phn ch ng phũng nga, lm tht bi õm mu din bin ho bỡnh, hot ng gõy ri, bo lon lt ca cỏc th lc thự ch; u tranh ngn chn v x lý cú hiu qu cỏc hot ng c hi chớnh tr, cỏc loi ti phm hỡnh s, nht l ti phm nguy him, cú t chc, ti phm ma tuý, ti phm cú yu t nc ngoi, ti phm li dng cụng ngh cao, s dng v khớ núng, chng ngi thi hnh cụng v; tham gia tớch cc, cú hiu qu vo cỏc chng trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi, hot ng cu h, cu nn, phũng, chng v khc phc thiờn tai Quan h i ngoi c m rng v ngy cng i vo chiu sõu, gúp phn to th v lc mi ca t nc Phỏt trin quan h vi cỏc nc lỏng ging; thit lp v nõng cp quan h vi nhiu i tỏc quan trng Hon thnh phõn gii cm mc trờn t lin vi Trung Quc; tng dy h thng mc biờn gii vi Lo; hon thnh mt bc phõn gii cm mc trờn t lin vi Campuchia; bc u m phỏn phõn nh vựng bin ngoi ca Vnh Bc B vi Trung Quc v thỳc y phõn nh bin phớa Tõy Nam vi cỏc nc liờn quan Tham gia tớch cc v cú trỏch nhim ti cỏc din n khu vc v quc t; m nhim tt vai trũ U viờn khụng thng trc Hi ng Bo an Liờn hp quc; úng gúp quan trng vo vic xõy dng cng ng Hip hi cỏc quc gia ụng Nam ỏ (ASEAN) v Hin chng ASEAN, m nhim thnh cụng vai trũ Ch tch ASEAN, Ch tch Hi ng liờn ngh vin cỏc nc ụng Nam ỏ (AIPA) Quan h vi cỏc ng cng sn v cụng nhõn, ng cỏnh t, ng cm quyn v mt s ng khỏc; hot ng i ngoi nhõn dõn tip tc c m rng Cụng tỏc v ngi Vit Nam nc ngoi t kt qu tớch cc Thc hin y cỏc cam kt quc t; i thoi ci m, thng thn v t do, dõn ch, nhõn quyn Nc ta ó gia nhp T chc Thng mi th gii (WTO), ký kt hip nh thng mi t song phng v a phng vi mt s i tỏc quan trng; m rng v tng cng quan h hp tỏc vi cỏc i tỏc; gúp phn quan trng vo vic to dng v m rng th trng hng hoỏ, dch v v u t 20 ca Vit Nam, thu hỳt u t trc tip nc ngoi, tranh th h tr phỏt trin chớnh thc (ODA) v cỏc ngun ti tr quc t khỏc + Dõn ch xó hi ch ngha cú tin b, sc mnh i on kt ton dõn tc c cng c ng v Nh nc tip tc nhiu ch trng, chớnh sỏch nhm phỏt huy hn na quyn lm ch, bo m li ớch ca nhõn dõn, vai trũ giỏm sỏt ca nhõn dõn i vi hot ng ca cỏc t chc ng, c quan nh nc, cỏn b, ng viờn, cụng chc, viờn chc Cụng tỏc dõn ca h thng chớnh tr cú nhiu i mi c v ni dung v hỡnh thc Cỏc cp u ng, chớnh quyn lng nghe, tng cng i thoi vi cỏc tng lp nhõn dõn, tụn trng cỏc loi ý kin khỏc Dõn ch ng, cỏc t chc v xó hi c m rng, nõng cao; quyn lm ch ca nhõn dõn c phỏt huy tt hn Vic bo v quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn, x lý cỏc hnh vi vi phm phỏp lut c coi trng Khi i on kt ton dõn tc trờn nn tng liờn minh giai cp cụng nhõn vi giai cp nụng dõn v i ng trớ thc di s lónh o ca ng tip tc c m rng v tng cng trờn c s thng nht v mc tiờu dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch, minh.Mt trn T quc Vit Nam v cỏc on th nhõn dõn phỏt huy tt hn vai trũ hp, xõy dng i on kt ton dõn tc; cng c, m rng t chc, phỏt trin on viờn, hi viờn, t chc nhiu phong tro thi ua, nhiu cuc ng cú hiu qu thit thc ; cựng Nh nc chm lo, bo v quyn v li ớch hp phỏp, chớnh ỏng ca nhõn dõn, tham gia qun lý nh nc, qun lý xó hi, gúp phn tớch cc vo nhng thnh tu ca t nc + Vic xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha c y mnh, hiu lc v hiu qu hot ng c nõng lờn Quc hi tip tc c kin ton v t chc, cú nhiu i mi, nõng cao cht lng hot ng H thng phỏp lut c b sung Hot ng giỏm sỏt 21 ó trung vo nhng bc xỳc, quan trng nht ca t nc Vic tho lun, quyt nh k hoch phỏt trin kinh t - xó hi, d toỏn ngõn sỏch nh nc, cỏc d ỏn, cụng trỡnh trng im quc gia cú cht lng v thc cht hn U ban Thng v Quc hi, Hi ng Dõn tc, cỏc u ban ca Quc hi cú nhiu ci tin ni dung, phng phỏp cụng tỏc; cao trỏch nhim ca i biu Quc hi C cu t chc, b mỏy ca Chớnh ph c sp xp, iu chnh, gim u mi theo hng t chc cỏc b qun lý a ngnh, a lnh vc Qun lý, iu hnh ca Chớnh ph, cỏc b nng ng, trung nhiu hn vo qun lý v mụ v gii quyt nhng ln, quan trng Ci cỏch hnh chớnh tip tc c chỳ trng, ó r soỏt, bc u tng hp thnh b th tc hnh chớnh thng nht v cụng b cụng khai Vic thc hin thớ im i mi v t chc b mỏy chớnh quyn a phng (khụng t chc hi ng nhõn dõn qun, huyn, phng) c trung ch o rỳt kinh nghim T chc v hot ng ca cỏc c quan t phỏp cú mt s i mi Vic tng thm quyn cho to ỏn cp huyn, nõng cao cht lng tranh tng ti phiờn to, cao vai trũ ca lut s t tng c thc hin bc u cú kt qu Vic thc hin cỏc th tc t tng ngy cng tt hn, hn ch c tỡnh trng iu tra, truy t, xột x oan, sai hay b lt ti phm Cht lng hot ng iu tra, truy t, xột x, thi hnh ỏn c nõng lờn Vic thc hin Ngh quyt Trung ng (khoỏ X) v tng cng s lónh o ca ng i vi cụng tỏc phũng, chng tham nhng, lóng phớ v Lut Phũng, chng tham nhng, Lut Thc hnh tit kim, chng lóng phớ c ch o tớch cc, t mt s kt qu Nhiu v ỏn tham nhng c a xột x Trờn mt s lnh vc, lóng phớ, tham nhng tng bc c kim ch + Cụng tỏc xõy dng, chnh n ng c tng cng, t mt s kt qu tớch cc 22 Cụng tỏc lý lun ó ch ng nghiờn cu nhiu lý lun v thc tin ca cụng cuc i mi, din bin mi ca tỡnh hỡnh th gii; giỏ tr khoa hc, cỏch mng ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh; trung vo tng kt v b sung, phỏt trin Cng lnh, xõy dng Chin lc phỏt trin kinh t - xó hi 2011 - 2020 v cỏc kin khỏc trỡnh i hi XI ca ng Cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc chớnh tr t tng cú i mi Coi trng hn nhim v xõy dng o c cỏn b, ng viờn v nhõn dõn; trung ch o cú kt qu bc u cuc ng Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh, gn vi nhim v xõy dng, chnh n ng; ch ng hn u tranh chng din bin ho bỡnh, bỏc b cỏc quan im sai trỏi, lun iu tuyờn truyn ca cỏc th lc thự ch Cỏc hot ng thụng tin, bỏo chớ, xut bn c quan tõm lónh o, ch o; chỳ trng ngn nga, khc phc nhng lch lc, nht l biu hin xa ri tụn ch, mc ớch Cụng tỏc thụng tin i ngoi c y mnh a s cỏn b, ng viờn v nhõn dõn phn khi, tin tng vo ng, Nh nc, vo cụng cuc i mi v trin vng phỏt trin ca t nc T tng tớch cc l xu hng ch o i sng xó hi Cụng tỏc t chc, cỏn b c trin khai thc hin tng i ng b T chc b mỏy cỏc c quan ng, nh nc cỏc cp c sp xp, kin ton theo hng tinh gn, nõng cao hiu qu ó xõy dng, b sung cỏc quy nh v chc nng, nhim v, phng thc hot ng v l li lm vic ca mi t chc; ban hnh nhiu quy ch phi hp gia cỏc c quan h thng chớnh tr Tng kt, rỳt kinh nghim, xỏc nh rừ hn t chc v hot ng cỏc ng on, ban cỏn s ng cỏc c quan hnh phỏp v t phỏp trung ng v cp tnh, ban cỏn s ng v mụ hỡnh t chc ng cỏc n v s nghip trc thuc Chớnh ph Nhiu ch trng, quan im, gii phỏp ln v cụng tỏc cỏn b c th ch hoỏ, c th hoỏ thnh cỏc quy ch, quy nh ó trin khai tng i ng b cỏc khõu: qun lý, ỏnh giỏ, tuyn chn, quy hoch, o to, bi dng, 23 luõn chuyn, b trớ, s dng v thc hin chớnh sỏch cỏn b, ú cụng tỏc quy hoch, o to v luõn chuyn cỏn b cú nhng chuyn bin tớch cc Tng cng phõn cp cụng tỏc cỏn b i ng cỏn b c b sung v s lng, chỳ trng nõng cao v cht lng Vic cng c, nõng cao nng lc lónh o, sc chin u ca t chc ng, cht lng i ng cỏn b, ng viờn t c mt s kt qu; chỳ trng hn xõy dng, cng c t chc c s ng nhng vựng, lnh vc trng yu, cú nhiu khú khn Chc nng, nhim v cỏc loi hỡnh t chc c s ng c xỏc nh phự hp hn Cụng tỏc phỏt trin, qun lý, nõng cao cht lng ng viờn c quan tõm ch o S lng ng viờn mi kt np hng nm u tng; t l ng viờn mi kt np tui niờn, ng viờn n, ngi dõn tc thiu s, trớ thc tng hn khoỏ trc Sau hn hai nm trin khai thc hin Quy nh s 15-Q/TW ngy 28-8-2006 ca Ban Chp hnh Trung ng ng (khúa X) v ng viờn lm kinh t t nhõn, ó cú nhiu ng viờn trc õy cụng tỏc cỏc c quan ng, nh nc, t chc chớnh tr - xó hi, lc lng v trang, doanh nghip nh nc, tham gia phỏt trin kinh t t nhõn lm giu chớnh ỏng cho bn thõn, úng gúp tớch cc vo phỏt trin kinh t - xó hi Cụng tỏc bo v chớnh tr ni b c cỏc cp u, t chc ng quan tõm ch o; tip tc gii quyt nhng lch s chớnh tr, ng thi chỳ trng nm v gii quyt chớnh tr hin Cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt ca ng c coi trng, cht lng, hiu qu c nõng lờn Cp u ng cỏc cp ó ch o thc hin cú kt qu vic kim tra thc hin ngh quyt, ch th ca ng; cỏc chng trỡnh, d ỏn; qun lý v s dng t ai, u t xõy dng c bn; chng tham nhng, lóng phớ, thc hnh tit kim v cụng tỏc cỏn b; x lý nghiờm t chc ng, ng viờn cú sai phm, gúp phn phũng nga, ngn chn vi phm, tng cng k lut, k cng, thỳc y thc hin nhim v chớnh tr Chc nng, nhim v, thm 24 quyn, t chc b mỏy, iu kin hot ng ca u ban kim tra v c quan u ban kim tra cỏc cp tip tc c lm rừ Phng thc lónh o ca ng tip tc c i mi, va bo m s lónh o ca ng, va phỏt huy tt hn tớnh ch ng, sỏng to ca cỏc t chc h thng chớnh tr Vic m rng, phỏt huy dõn ch ng c chỳ trng; ó thớ im ch trng i hi ng bu trc tip ban thng v, th, phú th Phong cỏch, l li lm vic ca cỏc c quan lónh o ng t trung ng n c s tip tc c ci tin theo hng sõu sỏt c s, gn gi nhõn dõn, tng cng ụn c, kim tra, giỏm sỏt Kt qu t c nm thc hin Ngh quyt i hi X ó gúp phn quan trng vo vic thc hin thng li Chin lc phỏt trin kinh t xó hi 2001 - 2010 v 20 nm thc hin Cng lnh xõy dng t nc thi k quỏ lờn ch ngha xó hi Mi nm thc hin Chin lc phỏt trin kinh t - xó hi 2001 - 2010 l giai on t nc ta thc s y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, phỏt trin nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha v hi nhp quc t, ó t c nhng thnh tu to ln v rt quan trng Kinh t tng trng nhanh, t tc bỡnh quõn 7,26%/nm Tng sn phm nc (GDP) nm 2010 so vi nm 2000 theo giỏ thc t gp 3,26 ln; thu ngõn sỏch, kim ngch xut khu gp ln; tui th bỡnh quõn tng t 67 tui lờn 72,8 tui Nhng thnh tu t c 20 nm thc hin Cng lnh l to ln v cú ý ngha lch s t nc bc u thc hin thnh cụng cụng cuc i mi, tỡnh trng kộm phỏt trin, b mt ca t nc v i sng ca nhõn dõn cú nhiu thay i; sc mnh v mi mt c tng cng, c lp, ch quyn, thng nht, ton lónh th v ch xó hi ch ngha c gi vng, v th v uy tớn ca Vit Nam trờn trng quc t c nõng cao; to tin nc ta tip tc phỏt trin mnh m hn giai on mi 25 Kết luận Quan im ton din l mt nhng nguyờn tc quan trng nht ca phng phỏp bin chng vt Theo nguyờn tc ny, nhn thc c ỳng n s vt, chỳng ta cn phi xem xột nú khụng ch bn thõn nú m cũn s liờn h, tỏc ng qua li vi cỏc s vt v hin tng khỏc Chỳng ta phi tớnh n tng hũa nhng quan h muụn v ca s vt y vi nhng s vt khỏc1 V.I.Lờnin vit: Mun tht s hiu c s vt, cn phi nhỡn bao quỏt v nghiờn cu tt c cỏc mt, tt c cỏc mi liờn h v quan h giỏn tip ca s vt ú Chỳng ta khụng th lm c iu ú mt cỏch hon ton y , nhng s cn thit phi xột tt c mi mt s phũng cho chỳng ta phm sai lm v s cng nhc2 Nớc ta độ lên CNXH từ xuất phát điểm thấp; kinh tế chủ yếu sản xuất nhỏ, tự cấp, tự túc, tình trạng phổ biến tái sản xuất giản đơn, lực lợng sản xuất lạc hậu, suất lao động thấp, quan hệ sản xuất yếu ể xây dựng thành công CNXH, đảm bảo mục tiêu Dân giàu, nớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đòi hỏi phải có chủ trơng đổi toàn diện mặt đời sống xã hội, phải kết hợp đổi kinh tế với đổi trị Phát triển kinh tế th trng theo nh hng XHCN vi nhiều thành phần kinh t, tạo điều kiện để thành phần kinh tế phát triển, có nh tạo nhiều cải vật chất tạo tiền đề cho đời phát triển CNXH Trong s nghip xõy dng ch ngha xó hi, cú lỳc ng ta ó mc sai lm ch quan, ý chớ, núng vi Vi quan im ton din núi riờng, t bin chng núi chung, ng ta ó nhn thy sai lm ú v kp thi sa cha, ch trng tin hnh cụng cuc i mi t i hi ng ln th VI n V.I.Lờnin: Ton tp, Nxb Tin b, Mỏtxcva, 1981, t.29, tr.239 V.I.Lờnin: Ton tp, Nxb Tin b, Mỏtxcva, 1977, t.42, tr.364 26 Những thành tựu sau 26 năm đổi phần cho thấy đờng lối Đảng Nhà nớc ta hoàn toàn đắn, đời sống nhân dân ngày đợc cải thiện, tăng thêm niềm tin nhân dân vào Đảng Tuy nhiên số hạn chế - Cơ chế tập trung quan liêu bao cấp bị xoá bỏ, nhiên chế cha hoàn toàn u việt, có quan liêu đặc biệt nạn tham nhũng xảy ngày nghiêm trọng Nó gây ảnh hởng đến uy tín Đảng Nhà nớc Vì giai đoạn mới, cần phải cải tổ mạnh mẽ chế quản lý - Giai đoạn tới giai đoạn kinh tế tri thức, nhiên đội ngũ cán nhiều yếu kém, nhiều ngời có trình độ không cao nhng lại giữ chức vụ quan trọng, tiếp cận kinh tế tri thức gây nhiều khó khăn Công tác đào tạo đội ngũ tri thức trẻ có lực cao điều quan trọng thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chủ nghĩa t nớc ta Đảng Nhà nớc cần trọng đến công tác này./ 27 TI LIU THAM KHO Giỏo trỡnh trit hc Mỏc Lờnin, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni-2001 GS, TS Ngụ Thnh Dng Phộp bin chng vt v cụng cuc i mi Vit Nam, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 2007 PGS, TS Trn Vn Phũng Tng kt thc tin vi vic phỏt trin lý lun v ch ngha xó hi Vit Nam, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 2010 V.I.Lờnin: Ton tp, Nxb Tin b, Mỏtxcva, 1981, t.29 V.I.Lờnin: Ton tp, Nxb Tin b, Mỏtxcva, 1977, t.42 ng Cng sn Vit Nam: Vn kin i hi i biu ton quc ln th VIII, Nxb Chớnh tr Quc gia, HN-1996 ng Cng sn Vit Nam: Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr Quc gia S tht, HN-2001 28 ... chung c Cơ sở lí luận quan điểm toàn diện Từ nghiên cứu quan điểm vật biện chứng mối liên hệ phổ biến phát triển rút phơng pháp luận khoa học để nhận thức cải tạo thực Đó quan điểm toàn diện Vì vật... khách quan Cơ sở khách quan cho tồn phát triển kinh tế thị trờng Việt Nam, gồm sở chính: Trong kinh tế nớc ta tồn nhiều hình thức sở hữu sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu t nhân (gồm sở hữu... chúng Nội dung quan điểm toàn diện Quan điểm toàn diện đòi hỏi nhận thức vật mối liên hệ qua lại phận, yếu tố, mặt vật với vật khác, kể mối liên hệ trực tiếp mối liên hệ gián tiếp Chỉ sở nhận thức
- Xem thêm -

Xem thêm: “Vận dụng quan điểm toàn diện vào quá trình đổi mới ở nước ta, “Vận dụng quan điểm toàn diện vào quá trình đổi mới ở nước ta, “Vận dụng quan điểm toàn diện vào quá trình đổi mới ở nước ta

Từ khóa liên quan