Bài tập tổng hợp hóa học hay nhất dành cho luyện thi

75 483 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2016, 20:42

LỜI MỞ ĐẦU Năm 2014 trôi qua Bước sang năm 2015 Diễn đàn Bookgol xin gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể bạn gia đình, năm An khang thịnh vượng - Vạn ý Để cảm ơn ủng hộ bạn năm 2014 chào đón năm 2015 với nhiều đổi mới, đặc biệt đổi Bộ Giáo Dục Đào Tạo kỳ thi Quốc gia cấp bậc THPT Diễn đàn Bookgol chuẩn bị số quà nhỏ dành cho bạn năm Bài tập tổng hợp Bookgol quà Tài liệu chia làm phần Phần 1: Phần lý thuyết: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết đa dạng với nhiều ứng dụng thực tế Phần 2: Phần tập: Tổng hợp tập phong phú gồm nhiều tập hay, lạ lời giải đặc sắc thành viên Bookgol Bên cạnh phụ lục với phản ứng hóa học cần ý chương trình hóa học phổ thông Hy vọng tài liệu quà khác Bookgol giúp ích bạn việc ôn luyện giảng dạy để chuẩn bị tốt cho kỳ thi Quốc gia năm 2015 Thay mặt cho BQT Bookgol xin gửi lời cảm ơn đến thành viên : Tiểu Minh Minh, Thachanh, Huyền Nguyễn, Võ Văn Thiện tham gia tổng hợp nội dung tài liệu Cảm ơn Admin Tinpee thành viên GS.Xoăn trình bày, soạn thảo tài liệu Cảm ơn Admin Uchiha Itachi trình bày bìa cho tài liệu Mặc dù cố gắng tài liệu khó tránh khỏi sai sót trình soạn thảo Rất mong nhận góp ý bạn để tài liệu hoàn thiện Mọi đóng góp xin liên hệ : Email: Bookgol.tailieu@gmail.com theo Sđt: 0962748426 Bookgol,Ngày 01 tháng 01 năm 2015 T/M BQT Uchiha Itachi Soạn thảo LATEX GS.Xoăn Trình bày bìa: Uchiha Itachi http://bookgol.com/ Phụ lục MỘT SỐ PHẢN ỨNG VÔ CƠ PHỔ THÔNG CẦN CHÚ Ý H2 S(k) + SO2 (k) → S(r) + H2 O (điều kiện: có vết nước đun nóng) H2 S(k) + Cl2 (k) → S(r) + HCl(k) (điều kiện: nhiệt độ thường đun nóng) H2 S + Cl2 + H2 O → HCl + H2 SO4 (điều kiện: nhiệt độ thường) H2 S + Br2 → S + HBr (điều kiện: nhiệt độ thường, H2O) SO2 + Br2 + H2 O → HBr + H2 SO4 (điều kiện: nhiệt độ thường) SO2 + Cl2 + H2 O → H2 SO4 + HCl (điều kiện: nhiệt độ thường) Br2 + Cl2 + H2 O → HCl + HBrO3 (điều kiện: nhiệt độ thường) N aOH(dd) + X2 → N aOX + N aX + H2 O (X: Cl, Br, I điều kiện: nhiệt độ thường) N aOH(dd) + X2 → N aX + N aXO3 + H2 O (X: Cl, Br, điều kiện: đun nóng khoảng > 70 độ C) 10 N aOH(dd) + N O2 → N aN O2 + N aN O3 + H2 O (điều kiện: nhiệt độ thường) 11 N aOH(dd) + N O2 + O2 → N aN O3 (điều kiện: nhiệt độ thường) 12 N a2 CO3 (nóng chảy) + SiO2 → N a2 SiO3 + CO2 13 N aOH(loãng lạnh − 2%) + F2 → N aF + OF2 + H2 O 14 N aAlO2 (dd) + CO2 + H2 O → N aHCO3 + Al(OH)3 (điều kiện: nhiệt độ thường đun nóng) 15 N aAlO2 (dd) + HCl + H2 O → N aCl + Al(OH)3 (điều kiện: nhiệt độ thường đun nóng) Nếu dư HCl Al(OH)3 tan HCl dư 16 N aAlO 2(dd) + N H4 Cl + H2 O → N H3 + N aCl + Al(OH)3 (điều kiện: nhiệt độ thường) 16 M g + CO2 → M gO + C (điều kiện: Khoảng 500 độ C) 17 M g + SiO2 → M gO + Si (điều kiện: khoảng 1000 độ C) 18 CO + I2 O5 (r) → I2 + CO2 (điều kiện: nhiệt độ thường đun nóng) 19 CO2 + N a2 SiO3 (dd) + H2 O → N a2 CO3 + H2 SiO3 (điều kiện: nhiệt độ thường) 20 N H3 + O2 → N2 + H2 O (điều kiện: đốt cháy N H3 ) 21 N H3 + O2 → N O + H2 O (điều kiện: 800 độ C, xt: Pt/Rh) 22 N H3 (k) + Cl2 → N2 + N H4 Cl (điều kiện: N H3 cháy Cl2 điều kiện thường) 23 P X3 + H2 O → H3 P O3 + HX (X: Cl, Br, I ; điều kiện thường) 24 SO2 + F e2 (SO4 )3 + H2 O → H2 SO4 + F eSO4 (điều kiện: nhiệt độ thường) 25 SO2 + KM nO4 + H2 O → K2 SO4 + M nSO4 + H2 SO4 (điều kiện: nhiệt độ thường) 26 H2 S + KM nO4 + H2 SO4 → S + M nSO4 + K2 SO4 + H2 O (điều kiện: nhiệt độ thường) 27 H2 S + F eCl3 (dd) → F eCl2 + S + HCl (điều kiện: nhiệt độ thường) 28 H2 S + M (N O3 )2 (dd) → HN O3 + M S (M: Cu, Pb) (điều kiện: nhiệt độ thường) 29 H2 S + AgN O3 (dd) → HN O3 + Ag2 S (điều kiện: nhiệt độ thường) 30 H2 S + HN O3 (long) → S + H2 O + N O 31 N aX(tinh thể)+H2 SO4 (đặc, đun nóng) → N a2 SO4 (hoặc N aHSO4 )+HX(khí) (X: N O3− , Cl− , F − ) 32 Ca3 (P O4 )2 + H3 P O4 (dd) → Ca(H2 P O4 )2 (điều kiện: nhiệt độ thường) 33 C + ZnO → CO + Zn (điều kiện: đun nóng) 34 HCOOH → H2 O + CO(điều kiện: đun nóng có H2 SO4 đặc xúc tác) 35.Ag2 S(hoặcHgS) + O2 → Ag(hoặcHg) + SO2 (điều kiện: đốt cháy) 36 Zn + Cr2 (SO4 )3 (dd) → ZnSO4 + CrSO4 (điều kiện: môi trường axit) 37 K2 Cr2 O7 + H2 S + H2 SO4 → S + Cr2 (SO4)3 + K2 SO4 + H2 O 38 Ag(hoặcCu) + H2 S + O2 → Ag2 S(hoặcCuS) + H2O (điều kiện: nhiệt độ thường không khí) 39 SO2 + I2 + H2 O → H2 SO4 + HI (điều kiện: nhiệt độ thường) 40 Ag3 P O4 + HN O3 (dd) → AgN O3 + H3 P O4 (điều kiện: nhiệt độ thường) 41 Ag2 O + H2 O2 (dd) → Ag + H2 O + O2 (điều kiện: nhiệt độ thường) 42 HClO + HClđặc → H2 O + Cl2 (điều kiện: nhiệt độ thường) bring about change http://bookgol.com/ 43 SO2 + K2 Cr2 O7 + H2 SO4 → K2 SO4 + Cr2 (SO4 )3 + H2 O (điều kiện: nhiệt độ thường) 44 Sn + O2 (đun nóng) → SnO2 45 HI + O2 → I2 + H2 O (điều kiện: nhiệt độ thường không khí) MỘT SỐ PHẢN ỨNG HỮU CƠ PHỔ THÔNG CẦN CHÚ Ý C4 H10 + O2 → CH3 COOH + H2 O điều kiện: (Co(CH3 COO)2 , 1800 C, 150atm) C6 H5 − CH3 + KM nO4 + H2 SO4 → C6 H5 − COOH + M nSO4 + K2 SO4 + H2 O (điều kiện: đun nóng) C6 H5 − CH2 − CH2 − CH3 + KM nO4 + H2 SO4 → C6 H5 − COOH + CH3 COOH + K2 SO4 + M nSO4 + H2 O (điều kiện: đun nóng) CH3 −CH = CH2 +KM nO4 (loãng −2%)+H2 O → CH3 −CH(OH)−CH2 −OH+M nO2 +KOH (điều kiện: điều kiện thường) CH3 − CH = CH2 + KM nO4 + H2 SO4 → CH3 COOH + CO2 + K2 SO4 + M nSO4 + H2 O(điều kiện: đun nóng) Xiclopropan + Br2 /CCl4 (hoặcBr2 /H2 O) → Br − CH2 − CH2 − CH2 − Br (điều kiện: điều kiện thường) CH2 = CH − Cl + N aOH(đậm đặc, nhiệt độ cao, áp suất cao) → CH3 − CHO + N aCl + H2 O C6 H12 (xiclohexan) + Cl2 → C6 H1 1Cl + HCl (điều kiện: ánh sáng khuếch tán nhiệt độ) CH3 OH + CO → CH3 COOH (điều kiện: RhIII, I-, 1800 C, 30 atm) 10 CH3 OH + CuO(hoặcO2 , điều kiện: Cu) → HCHO + Cu + H2 O 11 C2 H5 OH → CH2 = CH−CH = CH2 +H2 O+H2 (điều kiện:M gO/ZnO Al2 O3 /ZnO, 350− 4500 C) 12 C6 H6 + Cl2 → C6 H6 Cl6 (điều kiện: ánh sáng khuếch tán nhiệt độ) 13 C6 H6 + Cl2 (hoặcBr2) → C6 H5 − Cl + HCl (điều kiện: bột F eCl3 , AlCl3 có mặt Fe, Al) 14.HCHO + Br2 (trong nước) → CO2 + HBr.(điều kiện: điều kiện thường) 15 HCHO + H2 → CH3 − OH (điều kiện: Ni, nhiệt độ) 16 R − CHO + HCN (dd)(hoặc − CN ) → R − CH(OH) − CN (điều kiện: nhiệt độ thường) 17 R − CH(OH) − CN + H2 O → R − CH(OH) − COOH + N H3 (điều kiện: xúc tác H2SO4 loãng) 18 RCOOH → (RCO)2 O + H2 O (điều kiện: P2 O5 , nhiệt độ) 19 CH3 − COOH + Cl2 (hoặcBrom) → Cl − CH2 − COOH + HCl (điều kiện: ánh sáng có mặt photpho) 20 CH3 − CO − CH3 + Br2 → CH3 − CO − CH2 − Br + HBr (điều kiện: axit CH3COOH ánh sáng khuếch tán) 21 HCOOH + Br2 (dd nước) → H2 O + CO2 + HBr (điều kiện: nhiệt độ thường) 22 R − CHO + Cu(OH)2 + N aOH → RCOON a + Cu2 O + H2 O (điều kiện: đun nóng) 23 R − CH(OH) − CH2 − OH + Cu(OH)2 → Phức Cu2+ màu xanh lam đậm +H2 O điều kiện: nhiệt độ thường) 24 CH3 − COOH + Cu(OH)2 → (CH3 COO)2 Cu + H2 O (điều kiện: nhiệt độ thường) 25 C6 H5 − N O2 + [H] → C6 H5 − N H2 + H2O (điều kiện: Fe/HCl Zn,Sn HCl) 26 C6 H5 − N H2 + N aN O2 + HCl → [C6 H5 − N2 ] + Cl− + N aCl + H2 O (điều kiện: nhiệt độ lạnh - độ C) 27 C6 H5 − N H2 + N aN O2 + HCl → C6 H5 − OH + N2 + N aCl + H2 O (điều kiện: nhiệt độ thường đun nóng) 28 CH3 − CHO + KM nO4 (loãng) + H2 O → CH3 COOK + KOH + M nO2 (điều kiện: điều kiện thường đun nóng) 29 C2 H2 + KM nO4 + H2 SO4 → CO2 + K2 SO4 + M nSO4 + H2 O(điều kiện: điều kiện thường đun nóng) 30 C2 H2 + HCl → CH2 = CH − Cl (điều kiện: HCl, đun nóng) bring about change http://bookgol.com/ 31 CH2 = CH − Cl + HCl → CH3 − CH(Cl)2 (điều kiện: HCl, đun nóng) bring about change http://bookgol.com/ Hóa học vô 1.1 Câu hỏi lí thuyết Câu 1: Có hóa chất : K2 Cr2 O7 , HCl, KM nO4 , M nO2 , N aCl, HClO, H2 SO4 , KClO3 Những hóa chất sử dụng để điều chế Cl2 phòng thí nghiệm A B C D Lời giải: Phương pháp điều chế Cl2 phòng thí nghiệm cho HCl tác dụng với chất oxi hóa mạnh Những chất K2 Cr2 O7 , KM nO4 , M nO2 , KClO3 tính thêm HCl chất Đáp án C Câu 2: Dãy chất thể tính oxi hóa tác dụng với SO2 : A Dung dịch BaCl2 , CaO, nước brom B Dung dịch N aOH, O2 ,dung dịch KM nO4 C O2 ,nước brom,dung dịch KM nO4 D H2 S, O2 ,nước brom Lời giải: Nhìn vào đề ta loại câu D H2 S có tính khử, tính oxi hóa Câu A, B BaCl2 không tác dụng với SO2 phản ứng với N aOH, CaCl2 phản ứng trao đổi Câu C Các phương trình phản ứng 2SO2 + O2 ↔ 2SO3 SO2 + 2KM nO4 + 2H2 O → 2M nSO4 + H2 SO4 + K2 SO4 SO2 + Br2 + 2H2 O → H2 SO4 + 2HBr Câu 3: Trong phòng thí nghiệm sơ suất nên học sinh điều chế nhiều khí Cl2 làm ô nhiễm không khí có nguy phá hủy máy móc thiết bị.Để loại bỏ phần lớn cho không khí, nên dùng cách sau hiệu hợp lí nhất: A Bơm không khí phòng sục qua dung dịch kiềm B Rắc vôi bột vào phòng C Thổi luồng khí N H3 vừa phải vào phòng D Phun mù nước phòng Lời giải: Vôi bột không tác dụng với khí Cl2 nên loại B Cl2 + H2 O → HClO + HCl: không loại bỏ khí mà tăng độc tính nên loại D bring about change 1.1 Câu hỏi lí thuyết http://bookgol.com/ Xét đến phương án C thổi luồng khí N H3 vừa phải vào phòng (hơi dư tí) để có phản ứng sau xảy ra: NH3 + Cl2 −−→ NH4 Cl + N2 (không độc) Câu 4: Cho phát biểu sau: CO2 tan nước nhiều SO2 điều kiện nhiệt độ áp suất SO2 phân tử phân cực CO2 phân từ không phân cực SO2 có tính khử, CO2 tính khử SO2 dùng để chống nấm mốc cho lương thực, thực phẩm “nước đá khô” dùng bảo quản thực phẩm Phát biểu không là: A B C D Lời giải: 1.sai CO2 tan nước SO2 tan nhiều nước Đáp án B Câu 5: Cho phản ứng: 1)Cu + HN O3 (loãng) → X + 2)M nO2 + HCl → Y + 3)N aHSO3 + N aHSO4 → Z + 4)Ba(HCO3 )2 + HN O3 → T + Các khí sinh tác dụng với dung dịch N aOHlà: A X;Y;Z;T B Y;Z;T C Z;T D Y;T Lời giải: X, Y, Z, T N O, Cl2 , SO2 , CO2 Do chất tác dụng với dung dịch N aOH Y, Z, T Đáp án B Câu 6: Khi điều chế oxi phòng thí nghiệm phản ứng phân huỷ H2 O2 (xúc tác M nO2 ), khí oxi sinh thường bị lẫn nước Người ta làm khô khí oxi cách dẫn khí qua ống sứ chứa chất đây? A N a B Bột CaO C CuSO4 5H2 O D Bột S Lời giải: Đáp án B CaO vừa có tác dụng hút ẩm tốt vừa không tác dụng với O2 Câu 7: Nhờ bảo quản nước ozon, mận Bắc Hà - Lào Cai, cam Hà Giang bảo quản tốt hơn, bà nông dân có thu nhập cao Nguyên nhân làm cho nước ozon bảo quản hoa tươi lâu ngày? bring about change 1.1 Câu hỏi lí thuyết http://bookgol.com/ A Ozon khí độc B Ozon độc dễ tan nước oxi C Ozon có tính chất oxi hoá mạnh, khả sát trùng cao dễ tan nước oxi D Ozon có tính tẩy màu Lời giải: Đáp án C Câu 8: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường bảo quản dung dịch HF bình làm bằng: A Nhựa B Kim loại C Thủy tinh D Gốm sứ Lời giải: Đáp án A HF không ăn mòn nhựa Không thể sử dụng bình làm thủy tinh, kim loại chứa SiO2 PTHH: SiO2 + HF −−→ SiF4 + H2 O Câu 9: Trong phòng thí nghiệm, khí CO2 điều chế từ CaCO3 dung dịch HCl thường bị lẫn khí hiđro clorua nước Để thu CO2 gần tinh khiết, người ta dẫn hỗn hợp khí qua hai bình đựng dung dịch dung dịch đây? A N aOH, H2 SO4 đặc B N aHCO3 ; H2 SO4 C N a2 CO3 ; N aCl D H2 SO4 đặc, N a2 CO3 Lời giải: Đáp án D Khi cho H2 SO4 đặc hút nước muối N a2 CO3 lại tác dụng với khí HCl tạo khí CO2 Câu 10: Để đề phòng nhiễm độc CO, người ta sử dụng mặt nạ phòng độc có chứa hóa chất là: A Cu M nO2 B CuO M gO C CuO than hoạt tính D Than hoạt tính Lời giải: Đáp án D, than hoạt tính có khả hấp phụ chất khí Câu 11: Cho phát biểu sau: (1) Độ dinh dưỡng phân kali đánh giá hàm lượng phần trăm kali phân (2) Phân lân có hàm lượng photpho nhiều supephotphat kép ( Ca(H2 P O4 )2 ) (3) Nguyên liệu để sản xuất phân quặng photphorit đolômit (4) Bón nhiều phân đạm amoni làm cho đất chua (5) Thành phần phân lân nung chảy hỗn hợp photphat silicat canxi magie (6) Phân urê có công thức (N H2 )2 CO bring about change 1.1 Câu hỏi lí thuyết http://bookgol.com/ (7) Phân hỗn hợp chứa nitơ, phôtpho, kali gọi chung phân NPK (8) Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho dạng ion nitrat (N O3− ) ion amoni (N H4+ ) (9) Amophot hỗn hợp muối (N H4 )2 HP O4 KN O3 Số phát biểu là: A B C D Lời giải: sai độ dinh dưỡng phân kali đánh giá hàm lượng phần trăm K2 O phân sai nguyên liệu để sản xuất phân quặng photphorit sai phân đạm cung cấp nitơ hóa hợp cho dạng ion nitrat (N O3− ) ion amoni (N H4+ ) sai nitrophotka hỗn hợp muối (N H4 )2 HP O4 KN O3 Các phát biểu 2,4,5,6,7 Đáp án D Câu 12: Khí A không màu có mùi đặc trưng, cháy khí oxi tạo nên khí B không màu, không mùi Khí B tác dụng với liti kim loại nhiệt độ thường tạo chất rắn C Hòa tan chất rắn C vào nước thu khí A Khí A tác dụng axit mạnh D tạo muối E Dung dịch muối E không tạo kết tủa với bari clorua bạc nitrat Nung muối E bình kín sau làm lạnh bình thu khí F chất lỏng G Khí F là: A O2 B H2 S C N2 O D N2 Lời giải: A N H3 B N2 C Li3 N E N H4 N O3 F N2 O G H2 O Đáp án C Câu 13: Cho dãy chất Ca(HCO3 )2 , N H4 Cl, (N H4 )2 CO3 , ZnSO4 , Al(OH)3 , Zn(OH)2 Số chất có tính lưỡng tính A B C D Lời giải: Các chất Ca(HCO3 )2 , (N H4 )2 CO3 , Al(OH)3 , Zn(OH)2 Đáp án A Câu 14: Cho chất Al, Al2 O3 , Al2 (SO4 )3 , ZnOH2 , N aHS, K2 SO3 , (N H4 )2 CO3 Số phản ứng phản ứng với HCl N aOH bring about change 1.1 Câu hỏi lí thuyết A http://bookgol.com/ B C D Lời giải: Các chất Al, Al2 O3 , ZnOH2 , N aHS, (N H4 )2 CO3 Vậy có chất Đáp án A Câu 15: Dung dịch Br2 màu vàng chia thành phần Dẫn khí X không màu qua phần thấy dung dịch màu Dẫn khí Y không màu qua phần thấy dung dịch sẫm màu X Y là: A H2 S SO2 B SO2 vàH2 S C SO2 HI D HI SO2 Lời giải: Khí làm màu dung dịch Br2 H2 S SO2 Khí làm màu dung dịch sẫm màu HI I2 màu tím Vậy chọn C Các phương trình phản ứng: SO2 + Br2 + H2 O −−→ HBr + H2 SO4 HI + Br2 −−→ HBr + I2 Câu 16: X halogen Cho khí X2 , qua dung dịch N aOH loãng, lạnh, sau phản ứng thu chất khí Y Cho Y qua bột Mg thu hỗn hợp oxit muối ion X − , X là: A F B Cl C Br D I Lời giải: X flo phản ứng với NaOH loãng, lạnh phản ứng riêng Flo tạo OF2 Đáp án A Câu 17: Có hai bình kín không giãn nở đựng đầy hỗn hợp khí t0 C sau: - Bình (1) chứa H2 Cl2 - Bình (2) chứa CO O2 Sau đun nóng hỗn hợp để phản ứng xảy ra, đưa nhiệt độ trạng thái ban đầu áp suất bình thay đổi nào? A Bình (1) giảm, bình (2) tăng B Bình (1) không đổi, bình (2) giảm C Bình (1) tăng, bình (2) giảm D Bình (1) không đổi, bình (2) tăng Lời giải: PTHH: H2 + Cl2 −−→ HCl (1 ) bring about change 10 2.1 Bài tập http://bookgol.com/ Khi ta có hệ : a + b = 0, 4a + 8b = 2, ⇒ a = 0, b = 0, Este tạo thành là: C2 H3 COOC3 H7 khối lượng este là: m = 0, 2.0, 8.114 = 18, 24 Đáp án C Câu 132: Hỗn hợp A gồm este đơn chức, mạch thẳng, tạo thành từ rượu B với axit hữu cơ, có axit no đồng đẳng axit không no chứa liên kết đôi Xà phòng hóa hoàn toàn 14,7 gam A dung dịch NaOH, thu hỗ hợp muối p gam rượu B Cho p gam rượu B vào bình đựng natri dư, sau phản ứng có 2,24 lít khí thoát khối lượng bình đựng natri tăng 6,2 gam Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 14,7 gam A, thu 13, 44 lít CO2 9, gam H2 Xác định công thức cấu tạo este A (Các thể tích khí đo đktc) Lời giải: Dễ dàng xác định B CH3 OH Đặt CT chung A Cx Hy O2 Dễ thấy nA = nB = 0, ¯ = 5, 5; M ¯ = 73, ⇒ C¯ = 3; H Từ kiện đầu toán suy este HCOOCH3 , CH3 COOCH3 , C2 H3 COOCH3 Câu 133: Axit cacboxylic X hai chức (có phần trăm khối lượng oxi nhỏ 70%), Y Z hai ancol đồng đẳng (MY < MZ) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm X, Y, Z cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc), thu 7,84 lít khí CO2 (đktc) 8,1 gam H2 O Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp là? A 15,9 % B 12,6 % C 29,9 % D 29,6 % Lời giải: Ta có :nCO2 = 0, 35mol, nH2 O = 0, 45, nO2 = 0, nCO2 = 1, 75 Số nguyên tử C trung bình hỗn hợp C¯ = nhh Do axit acid chức nên số nguyên tử C lớn nên ancol : CH3 OH : amol C2 H5 OH : bmol Gọi chung công thức ancol Cn H2n+1 OH : umol, acid chức Cx Hy O4 : vmol u + 4v = 0, 35.2 + 0, 45 − 0, 4.2 = 0, 35 u = 0, 15 Bảo toàn nguyên tố O ta hệ ⇔ u + v = 0, v = 0, 05 Bảo toàn nguyên tố C: u.n + v.x = 0, 35 n > nên suy x < suy x = 2, x = Mặt khác, từ giải thiết đề %O < 0, 7% ⇒ MX > 91 ⇒ x = ⇒ n =  a + b = u = 0, 15 Nên ta có : a + 2b ⇒ a = 0, 1; b = 0, 05  = 0, 15 bring about change 61 2.1 Bài tập Khi %Y = Đáp án C http://bookgol.com/ 3, 100 = 29, 9% 10, Câu 134: Hỗn hợp X gồm Ala-Ala, Ala-Gly-Ala , Ala-Gly-Ala-Gly Ala-Gly-Ala-Gly-Gly Đốt 26,26 gam hỗn hợp X gồm cần 25,872 lít O2 (đktc) Cho 0,25 mol hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu gam muối? A 104,00 B 100,50 C 99,15 D 98,84 Lời giải: CTPT peptit : C6 H12 O3 N2 ; C8 H15 O4 N3 ; C10 H18 O5 N4 ; C12 H21 O6 N5 Gọi CTTQ X C2x+2 H3x+6 Ox+1 Nx 1, 155.2 (57x + 46) = 26, 25 → x = 3, → 4, 5x + → m = 0, 25.262, + 0, 25.3, 8.40 − 0, 25.18 = 99, 15g Đáp án C Comment: Mình giải theo cách quy hỗn hợp thành Ala x Gly Gọi CTTQ : [2C3 H7 N O2 ; xC2 H5 N O2 ] = C6+2x H12+3x N2+x O3+x ] 1, 155.2 ⇒ (57x + 160) = 26, 26 ⇒ x = 1, 15 + 4, 5x ⇒ m = 0, 25.262, + 0, 25.3.8.40 − 18.0, 25 = 99, 15 ⇒ C Cái nhanh : Thay phải viết tất cách chất tìm quy luật nó.Thì bạn cần để ý đến hỗn hợp luôn có Ala hỗn hợp chứa aminnoaxit no,đơn.Nên ta quy hỗn hợp thành Ala x Gly Mẹo vặt: Ala: C3 H7 N O2 Gly :C2 H5 N O2 +Tìm số Cacbon : C = 3.2 + 2x = + 2x +Tìm số Nitơ :N = 2.1 + x.1 = + x +Tìm số Hidro :H = 2C + − N = 2.(6 + 2x) + − (2 + x) = 12 + 3x +Tìm số Oxi :O = N + = (2 + x) + = + x Cách cho aminnoaxit no,đơn nha Câu 135: X tripeptit; Y đipeptit tạo aminoaxit no chứa nhóm −N H2 nhóm −COOH Đốt cháy hoàn toàn 0, 15 mol hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 1, 845 mol O2 thu hỗn hợp gồm CO2 , H2 O N2 ; tổng khối lượng CO2 H2 O có khối lượng 86, 88 gam Mặt khác đun nóng 82, gam E với dung dịch N aOH vừa đủ thu m gam muối Giá trị m là: A 114,5 B 141,5 C 111,45 D 154,5 Lời giải: bring about change 62 2.1 Bài tập http://bookgol.com/ Cn H2n−1 O4 N3 (a) Cm H2m O3 N2 (b) a + b = 0, 15 6(na + mb) − 9a − 6b = 4.1, 845 ⇔  62(na + mb) − 9a = 86, 88 = 1, 5.0, 06 + 0, 09 = 1, 65 Theo ta có hệ phương trình sau: Dễ thấy: nN2 Do đó:mE   Cháy a = 0, 06 b = 0, 09 = 82, Xét 82, 2gE, ta có:nX = 0, 15; nY = 0, 225 Vậy m = mE + mN aOH − mH2 O = 82, + 40(3.0, 15 + 2.0, 225) − 18(0, 15 + 0, 225) = 111, 45 Đáp án C Câu 136: peptit có dạng Cx Hy Oz N6 ; Y peptit có dạngCn Hm O6 Nt (X, Y tạo aminoaxit no chứa nhóm −N H2 nhóm −COOH) Đun nóng 32, 76 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 480ml dung dịch N aOH1M Mặt khác đốt cháy 32, 76 gam E thu sản phẩm cháy gồm CO2 , H2 O N2 Dẫn toàn sản phẩm cháy vào nước vôi lấy dư thu 123, gam kết tủa; đồng thời khối lượng dung dịch giảm a gam Giá trị a : A Tăng 49,44 B Giảm 94,56 C Tăng 94,56 D Giảm 49,44 Lời giải: Viết lại CT X, Y Cx H2x−4 O7 N6 ; Cn H2n−3 O6 N5 Đặt số  mol X, Y a, b 6a + 5b = 0, 96  ⇒ Ta có: na + mb = 1, 23  14(na + mb) + 192a + 163b = 32, 76 Suy nH2 O = 1, 08 a = 0, 03 b = 0, 06 Suy khối lượng dung dịch giảm 49, 44g Đáp án D Câu 137: Cho hỗn hợp A gồm đimetylamin hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng Lấy 100ml hỗn hợp A trộn với 300ml oxi dư Đốt hoàn toàn hỗn hợp, thể tích hỗn hợp sản phẩm khí thu 435ml Sau cho hỗn hợp qua H2 SO4 đặc thể tích khí lại 185ml Khi cho qua tiếp KOH đặc lại 45ml Các thể tích khí đo điều kiện Công thức phân tử hai hiđrocacbon là: A C3 H6 , C4 H8 B C3 H8 , C4 H10 C C2 H4 , C3 H6 D CH4 , C2 H6 Lời giải: Htb = (435 − 185).2/100 = < nên hiđrocacbon có Htb < Ctb = (185 − 45)/100 = 1, < nên hiđrocacbon có Htb < 1, Đáp án D Câu 138: Hỗn hợp khí X gồm etylamin hai hiđrocacbon đồng đẳng Đốt cháy hoàn toàn bring about change 63 2.1 Bài tập http://bookgol.com/ 100 ml hỗn hợp X lượng oxi vừa đủ, thu 550 ml hỗn hợp Y gồm khí nước Nếu cho Y qua dung dịch axit sunfuric đặc dư lại 250 ml lít khí (đktc) Công thức hai hiđrocacbon là: A CH4 C2 H6 B C2 H4 C3 H6 C C2 H6 C3 H8 D C3 H6 C4 H8 Lời giải: Ta có VH2 O = 300ml; VCO2 +N2 = 250ml Trong đáp án có ankan anken.Nhận thấy hai hidrocacbon anken thích hợp Đặt CTC của hidrocacbon Cn H2n  Thể tích etylamin hiđrocacbon x, y x + y = 100  x = 50  Khi ta có 2, 5x + ny = 250 ⇒ y = 50   n = 2, 3, 5x + ny = 300 Từ suy hai hidrocacbon C2 H4 C3 H6 Đáp án C Câu 139: Thực phản ứng ester hóa hỗn hợp gồm mol CH3 COOH nguyên chất với mol C1 H5 OH nguyên chất nhiệt độ xác định hiệu suất tối đa phản ứng 60% Trên thực khó gặp CH3 COOH dạng nguyên chất nên thực phản ứng người ta phải lấy dung dịch CH3 COOH Như lấy 60g dung dịch CH3 COOH 94% tác dụng với 46g etanol nguyên chất điều kiện giống hiệu suất phản ứng ester hóa bao nhiêu? Lời giải: Thí nghiệm 1: CH3 COOH nguyên chất 0, 62 [CH3 COOC2 H5 ].[H2 O] = 2, 25 Thí nghiệm 2: CH3 COOH = Theo đề ta có: Kcb = [CH3 COOH].[C2 H5 OH] (1 − 0, 6)2 dung dịch nCH3 COOH = 0, 94 mol → nH2 O = 0, mol nC2 H5 OH = mol Ở điều kiện nên Kcb không đổi x.(x + 0, 2) → Kcb = = 2, 25 (0, 94 − x)(1 − x) → x = 3, 1074 > 0, 94 (loại) V x = 0, 5445 (nhận) → H% = 57, 92% Câu 140: Cho X, Y hai axit cacboxylic đơn chức mạch hở (MX < MY ); T este hai chức tạo X, Y ancol no m ạch hở Z Đốt cháy hoàn toàn 6,88 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T lượng vừa đủ O2 , thu 5,6 lit CO2 (đktc) 3, 24 gam nước Mặt khác 6, 88 gam E tác dụng với dung dịch AgN O3 /N H3 dư thu 12, 96 gam Ag Khối lượng rắn khan thu cho lượng E tác dụng với 150 ml dung dịch KOH 1M : A 10, 54 gam B 14, 04 gam C 12, 78 gam D 13, 66 gam Lời giải: Do E tác dụng với AgN O3 /N H3 (MX < MY ) nên X HCOOH T gốc HCOO− bring about change 64 2.1 Bài tập http://bookgol.com/ Mặt khác ta thấy nCO2 = 0, 25 > nH2 O = 0, 18 nên suy Y axit không no Đặt nX = a, nY = b, nT = c (mol) Bảo toàn nguyên tố oxi E ta 2a + 2b + 4c = Vào từ lượng Ag = 0, 12 ta suy 2a + 2c = 0, 12 (2) 6, 88 − 0, 25.12 − 0, 18.2 = 0, 22(1) 16 Từ (1) (2) suy b + c = 0, 05 (3) Giả sử số liên kết π Y k suy số liên kết π E k + Khi (k − 1)b + kc = 0, 25 − 0, 18 ⇒ 0, 07 = 0, 05k − b Với điều kiện b < 0, 05 suy k < 2, Suy Y có liên kết π liên kết π gốc không no Từ suy a = 0, 04, b = 0, 03, c = 0, 02 Từ ta tìm X: HCOOH, Y: CH2 = CHCOOH, T: HCOO − CH2 − CH2 − OOC − CH = CH2 Z:C2 H4 (OH)2 bring about change 65 2.2 Lý thuyết tự luyện http://bookgol.com/ 2.2 Lý thuyết tự luyện Câu 141: Chất thử dùng để nhận biết glucôzơ fructôzơ: A Cu(OH)2 /NaOH B Br2 C AgNO3 /NH3 D H2 (Ni, t0 ) Câu 142: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (một mũi tên phương trình phản ứng): Tinh bột −−→ X −−→ Y −−→ Z −−→ metyl axetat Các chất Y,Z sơ đồ là: A C2 H5 OHCH3 COOH B CH2 −CH2 CH3 COOH C CH3 COOHC H3 OH D CH3 COOHC2 H5 OH Câu 143: Este sau este dùng để sản xuất nhựa hữu cơ( kính ô tô) A metyl oxalat B poli (mety metacrylat) C poli (vinyl axetat) D Isoamyl axetat Câu 144: Cho chất sau: (1 )CH3 COO−C2 H5 ;(2 )CH2 −CHCOO−CH3 ;(3 )C6 H5 COO−CH−CH2 ; (4 )CH2 −C(CH3 )−OOCCH3 ;(5 )C6 H5 OOCCH3 ;(6 )CH3 COO−CH2 −C6 H5 Dãy chất tác dụng với NaOH đun nóng không thu ancol là: A (1)(2)(3)(4) B (3)(4)(5) C (1)(3)(4)(6) D (3)(4)(5)(6) Câu 145: Cho phát biểu sau: • Phenol chất rắn , tan tốt nước 700 C • Tính axit phenol mạnh nước ảnh hưởng gốc phenyl lên nhóm −OH • Sục khí CO2 dư vào dung dịch natriphenolat thấy dung dịch vẩn đục • Nguyên tử H vòng benzen phenol dễ bị thay nguyên tử H benzen ảnh hưởng nhóm -OH tới vòng benzen • C6 H5 OH C6 H5 CH2 OH đồng đẳng (−C6 H5 gốc phenyl) Số phát biểu là: A B C D Câu 146: Axit salixylic (axit o-hidroxibenzoic) tác dụng với chất X có xúc tác H2 SO4 tạo metyl salixylat dùng làm thuốc xoa bóp, tác dụng với chất Y tạo axit axetyl salixylic (aspirin) dùng làm thuốc cảm Các chất X, Y là: A metan anhiđrit axetic bring about change B metan axit axetic 66 2.2 Lý thuyết tự luyện http://bookgol.com/ C metanol anhiđrit axetic D metanol axit axetic Câu 147: ho phương pháp sơ chế hợp chất hữu cơ: a) Giã chàm, cho vào nước, lọc lấy dung dịch màu để nhuộm sợi, vải b) Nấu rượu uống c) Ngâm rượu thuốc, rượu rắn d) Làm đường cát, đường phèn từ nước mía e)Muối dưa,muối cà f)Nấu nước để xông g) Đun sôi dầu thô để tách riêng nhựa đường,dầu nhờn, dầu điêzen, dầu hỏa,xăng, h)Nấu cao động vật Số phương pháp thuộc loại chưng cất ,chiết, kết tinh là: A 2;3;3 B 2;2;3 C 3;2;2 D 3;3;2 Câu 148: Cho dãy chất: phenyl clorua,benzyl clorua,etylmetyl ete, mantozo, tinh bột, nilon-6, poli(vinyl axetat), tơ visco,protein, metylamoni clorua.Số chất dãy tác dụng với dd NaOH loãng, đun nóng: A B C D Câu 149: Cho sơ đồ phản ứng: N aOH,d N aOH/CaP,t0 O2 ,xt CO CH3 −CCl3 −−−−−→ X −−−−−−−−→ Y −−−→ Z −−→ T Các chất X,Y,Z,T là: A CH3 COONa; CH4 ; CH3 OH; CH3 COOH B CH3 COOH; CH3 COONa; CH3 CHO; CH3 COOH C CH3 COONa;C2 H4 ; C2 H5 OH; CH3 COOH D CH3 COOH; C2 H5 OH; CH3 CHO; CH3 CH2 CHO Câu 150: Hidro hóa hoàn toàn hidrocacbon mạch hở X thu isopentan Số công thức cấu tạo có X là: A B C D Câu 151: Hợp chất hữu X có công thức phân tử C4 H8 O3 X có khả tham gia phản ứng Na, với dung dịch NaOH phản ứng tráng bạc Sản phẩm thủy phân X môi trường kiềm có khả hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam Công thức cấu tạo X là: A CH3 CH(OH)CH(OH)CHO B HCOOCH2 CH(OH)CH3 C CH3 COOCH2 CH2 OH D HCOOCH2 CH2 CH2 OH Câu 152: Chỉ số câu câu sau: bring about change 67 2.2 Lý thuyết tự luyện http://bookgol.com/ • Phenol, axit axetic, CO2 phản ứng với NaOH • Phenol, ancol etylic không phản ứng với NaHCO3 • CO2 , axit axetic phản ứng với natriphenolat dd natri etylat • Phenol, ancol etylic, CO2 không phản ứng với dd natri axetat • HCl phản ứng với dd natri axetat, natri p-crezolat A B C D Câu 153: Cho phát biểu sau: • Phenol tan vô hạn nước 660 C • Phenol có lực axit mạnh ancol etylic • Phản ứng vào benzen dễ phản ứng vào nhân thơm phenol • Phenol tan tốt etanol • Phenol làm quỳ tím hóa đỏ • Nhóm OH phenol không bị gốc axit nhóm OH ancol Có phát biểu ? A B C D Câu 154: Nghiền thủy tinh thường thành bột cho vào nước cất nhỏ vài giọt phenolphtalenin nước chuyển thành màu ? Giải thích A tím B xanh C hồng D đỏ Câu 155: Cho nhận định sau: • Gốc hiđrocacbon tập hợp nguyên tử C H tạo hiđrocacbon nguyên tử H hay số nguyên tử H mà có, có công thức tổng quát Cn H2n+1 − • Silic dioxit tan kiềm cacbonat kim loại kiềm nóng chảy tạo thành muối silicat, muối silicat kim loại kiềm tan nước gọi thủy tinh lỏng • Trong thực tế phenol dùng để sản xuất: poli(phenol fomandehit), chất diệt cỏ 2,4-D axit picric • Anilin tác dụng với axit nitrơ đun nóng thu muối điazonin bring about change 68 2.2 Lý thuyết tự luyện http://bookgol.com/ • Các chất mà phân tử không phân cực là: HBr; CO2 ;CH4 · • Phân đạm nitrat muối natri nitrat canxi nitrat có tỷ lệ %N thấp thích hợp cho vùng đất nhiễm phèn nhiễm mặn • Khi vật gang, thép bị ăn mòn điện hoá không khí ẩm tinh thể sắt anot, xảy trình khử • Các ancol đa chức phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam Số nhận định không là: A B C D Câu 156: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hidrocacbon mạch hở thu 19, 712(l) khí CO2 (ĐKTC) 8, 1g H2 O.Hai hidrocacbon hỗn hợp X thuộc dãy đồng đẳng : A ankadien B ankin C ankylbenzen D ankadien ankin Câu 157: Hai chất tham gia phản ứng trùng ngưng tạo tơ nilon-6,6? A Axit glutamic hexametylenđiamin B Axit ađipic hexametylenđiamin C Axit picric hexametylenđiamin D Axit ađipic etilen glicol Câu 158: Lắp dụng cụ hình vẽ dùng để thực thí nghiệm số thí nghiệm sau: (1) Điều chế este etyl axetat từ rượu etylic axit axetic (2) Điều chế axit axetic từ natri axetat (3) Điều chế buten-2 từ butanol-2 A (1) B (2) C (1) (3) D (1) (2) Câu 159: Thủy phân chất sau dung dịch N aOH tạo muối anđêhit: A CH3 COOCH−CH2 B CH3 COOC2 H5 C CH3 COOCHClCH3 D A; C bring about change 69 2.2 Lý thuyết tự luyện http://bookgol.com/ Câu 160: Đốt cháy hoàn toàn 1mol hợp chất hữu X thu mol CO2 Chất X tác dụng Na, tham gia phản ứng tráng bạc phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol : Công thức cấu tạo X là: A HO−CH2 −CH2 −CH−CHO B HOOC−CH−CH−COOH C HO−CH2 −CH−CH−CHO D HO−CH2 −CH2 −CH2 −CHO Câu 161: Trong ý kiến đây, ý kiến đúng? A Đất sét nhào nước dẻo, ép thành gạch, ngới, đất sét nhào nước chất dẻo B Thạch cao nhào nước dẻo, nặn thành tượng, chất dẻo C Thủy tinh hữu (plexiglas) cứng bền với nhiệt, chất dẻo D Tính dẻo chất dẻo thể điều kiện định, điều kiện khác, chất dẻo không dẻo Câu 162: Có thể điều chế poli vinyl ancol cách: A Trùng hợp ancol vinylic B Trùng ngưng etylen glicol C Xà phòng hóa poli (vinyl axetat) D Dùng ba cách Câu 163: DHA (docosahexaenoic acid) có mỡ loài cá sống vùng biển lạnh sâu, axit béo chưa no thuộc nhóm omega − 3.DHA nhà khoa học chứng minh có lợi cho việc phát triển trí não trẻ , giúp giảm loạn nhịp tim, giảm tỉ lệ bệnh suy động mạch vành, giảm chứng nhồi máu tim người lớn DHA có công thức C21 H31 COOH, mạch không phân nhánh, phân tử chứa toàn nối đơn nối đôi Vậy DHA axit béo chưa no có nối đôi C−C phân tử: A B C D Câu 164: Cho số tính chất sau: • chất rắn không màu, tan tốt nước, tạo dung dịch có vị ngọt; • bị oxi hóa dung dịch brom AgNO3 dung dịch NH3 đun nóng; • lên men điều kiện thích hợp thu etanol khí cacbonic • tác dụng với (CH3 CO)2 O tạo hợp chất có tối đa chức este (pentaeste) • bị khử H2 với xúc tác Ni đun nóng, tạo thành sobitol Số tính chất với glucozơ là: A B C D Câu 165: Trong số chất hữu (chứa C, H, O) có phân tử khối 60, có a chất tác dụng với Na giải phóng H2 ; b chất tác dụng với dung dịch NaOH; c chất tham gia phản ứng tráng bạc Giá trị a, b, c là: bring about change 70 2.2 Lý thuyết tự luyện A 4; 2; http://bookgol.com/ B 2; 1; C 3; 2; D 2; 2; Câu 166: Để tách chất khỏi từ hỗn hợp axit axetic etylaxetat ta tiến hành theo trình tự sau : A Dùng Na2 O, chưng cất, dung dịch H2 SO4 dư, chưng cất B Dùng dung dịch K2 CO3 dư, chưng cất, dung dịch H2 SO4 dư, chưng cất C Dùng Na2 O, dung dịch H2 SO4 dư,chưng cất D Dùng dung dịch NaOH dư,chưng cất, dung dịch H2 SO4 dư,chưng cất Câu 167: Hợp chất mạnh hở X: C4 H6 O3 có hoá tính sau: • Tác dụng với NaOH, Na ; làm màu dung dịch Br2 • Tham gia phản ứng trùng ngưng trùng hợp Số công thức cấu tạo X : A B C D Câu 168: Cho nhóm dung dịch riêng rẽ sau : • Saccarozơ Glucozơ; • Saccarozơ Mantozơ; • Saccarozơ, Mantozơ, Fomanđehit; • Saccarozơ, Glucozơ, Etanal; • Glucozơ, Axit axetic; • Glucozơ, Glixerol, Fomanđehit Thuốc thử nhận biết dung dịch nhóm A H2 SO4 B AgNO3 /NH3 C Cu(OH)2 /OH ,t D Na2 CO3 – Câu 169: Số đồng phân amin bậc ứng với công thức phân tử: C7 H17 N là: A 16 B 17 C 18 D 19 Câu 170: Phản ứng este hóa ancoletylic với axit axetic (xúc tác H2 SO4 đặc, nhiệt độ)là phản ứng thuận nghịch Thực biện pháp: • Dùng dư xit axetic; bring about change 71 2.2 Lý thuyết tự luyện http://bookgol.com/ • Liên tục thêm ancol vào bình phản ứng; • Thêm chất xúc tác vào; • Thường xuyên tách ester khỏi hỗn hợp phản ứng; • Nhỏ giọt chậm nước vào hỗn hợp; • Đun hồi lưu hỗn hợp phản ứng Số biện pháp làm tăng hiệu suất tạo este là: A B xt,t0 Câu 171: C3 H8 → X Cl2 ,t0 cao → C ddCl D N aOH Y → Z → glixerol Biết X, Y, Z sản phẩm Công thức cấu tạo X, Y, Z là: A CH3 −CH−CH2 ;CH2 −CH−CH2 Cl;CH2 Cl−CHOH−CH2 Cl B CH≡ C−CH3 ;CH2 Cl−CCl2 −CH3 ;CH2 OH−CHOH−CH2 Cl C C2 H2 ;CH2 −CH−CH3 ;CH2 Cl−CHCl−CH2 Cl D CH2 −CH−CH3 ;CH2 −CH−CH2 Cl; CH2 Cl−CHCl−CH2 OH Câu 172: Chất hữu X có công thức phân tửlà C3 H6 O2 X tác dụng với N a với Ag2 O dung dịch NH3 Oxi hóa X điều kiện thích hợp thu hợp chất đa chức Hãy cho biết công thức cấu tạo sau với X? A HCOO−CH2 −CH3 B CH3 −CH(OH)−CH−O C CH3 −CH2 −COOH D HO−CH2 −CH2 −CH−O xt,t0 Câu 173: C3 H8 → X Cl2 ,t0 cao → ddCl N aOH Y → Z → glixerol Biết X, Y, Z sản phẩm Công thức cấu tạo X, Y, Z A CH3 − CH = CH2 ; CH2 = CH − CH2 Cl; CH2 Cl − CHOH − CH2 Cl B CH ≡ C − CH3 ; CH2 Cl − CCl2 − CH3 ; CH2 OH − CHOH − CH2 Cl C C2 H2 ; CH2 = CH − CH3 ; CH2 Cl − CHCl − CH2 Cl D CH2 = CH − CH3 ; CH2 = CH − CH2 Cl; CH2 Cl − CHCl − CH2 OH Câu 174: Chất hữu X có công thức phân tửlà C3 H6 O2 X tác dụng với N a với Ag2 O dung dịch N H3 Oxi hóa X điều kiện thích hợp thu hợp chất đa chức Hãy cho biết công thức cấu tạo sau với X? A HCOO − CH2 − CH3 B CH3 − CH(OH) − CH = O C CH3 − CH2 − COOH D HO − CH2 − CH2 − CH = O Câu 175: Các chất hữu cơK, L, M, P, E có CTPT: C4 H8 O2 K, L có phản ứng với Na NaOH Chất lại tác dụng với NaOH, riêng E tham gia phản ứng tráng gương Các chất K, L, M, P, E là: bring about change 72 2.2 Lý thuyết tự luyện http://bookgol.com/ A CH3 CH2 CH2 COOH; CH3 CH2 COOCH3 ; CH3 CH(CH3 )COOH; CH3 COOC2 H5 ; HCOOCH2 CH2 CH3 B CH3 CH2 CH2 COOH; CH3 CH(CH3 )COOH; CH3 CH2 COOCH3 ; CH3 COOC2 H5 ; HCOOCH2 CH2 CH3 C CH3 CH(CH3 )COOH; CH3 CH2 CH2 COOH; HCOOCH2 CH2 CH3 ; CH3 COOC2 H5 ; HCOOCH2 CH2 CH3 D Tất sai Câu 176: Cho chât sau: CH3 COOCH2 CH2 Cl; ClH3 N −CH2 COOH; C6 H5 Cl (thơm);HCOOC6 H5 (thơm), C6 H5 COOCH3 (Thơm);OH−C6 H4 CH2 OH (thơm), CH3 CCl3 ; CH3 COOC(Cl2 )CH3 Có chất tác dụng với N aOH đặc dư, nhiệt độ áp suất cao cho sản phẩm có muối: A B C D Câu 177: Cho phản ứng sau: t0 X + 3N aOH → C6 H5 ON a + CH3 CHO + H2 O CaO,t0 Y + 2N aOH → T + 2N a2 CO3 t0 CH3 CHO + 2Cu(OH)2 + N aOH → Z + CaO,t0 Z + N aOH → T + N a2 CO3 Số nguyên tử hidro X là: A B 10 C 12 D 14 Câu 178: Cho phát biểu sau: • Số nguyên tử cacbon chất béo số lẻ • Nguyên nhân làm dầu mỡ bị ôi thiu nối đôi C = O bị oxi hóa chậm oxi không khí tạo thành sản phẩm có mùi khó chịu • Axit béo không no cao su thiên nhiên dạng đồng phân hình học cis • Thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch • Lipit bao gồm chất béo, sáp, steroit, photphođieste, • Axit panmatic, axit steric axit béo chủ yếu thường gặp thành phần chất béo hạt, Số phát biểu không là: A bring about change B C D 73 2.2 Lý thuyết tự luyện http://bookgol.com/ Câu 179: Cho phát biểu sau: (1) Toluen tham gia phản ứng với HN O3 dễ benzen (2) Để phân biệt anilin ancol etylic dùng dung dịch N aOH (3) Tất aminoaxit có tính lưỡng tính (4) Ở điều kiện thường, trimetylamin chất khí, hóa xanh quỳ tím ẩm (5) Protein bền môi trường axit kiềm (6) Anilin dùng sản xuất phẩm nhộm công nghiệp Có phát biểu ? A B C D Câu 180: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:T oluen → X → Y → Z Trong X, Y, Z hỗn hợp hợp chất hữu Chất Z có thành phần gồm: A Benzyl bromua o-brom toluen B m-metyl phenol o-metyl phenol C o-metyl phenol p-metyl phenol D o-brom toluen p-brom Câu 181: Cho polime : PE, PVC, cao su buna, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hoá Polime có dạng cấu trúc mạch không phân nhánh là? A PE, PVC, cao su lưu hoá, amilozơ, xenlulozơ B PE, PVC, cao su buna, amilopectin, xenlulozơ C PE, PVC, cao su buna , amilozơ , amilopectin D PE, PVC,cao su buna, amilozơ, xenlulozơ Câu 182: Cho mệnh đề sau: (1) Có ankan trạng thái khí nhiệt độ thường (2) Nhiệt độ sôi Hidrocacbon tăng theo chiều tăng khối lượng mol phân tử (3) Ancol, axit cacboxylic, este, amino axit chất chất khí nhiệt độ thường (4) Nếu chất có khối lượng phân tử gần chất có liên kết hidro có nhiệt độ sôi cao chất liên kết hidro Số nhận xét là: A B C D Câu 183: X loại thuốc cảm có công thức phân tử C9 H8 O4 Cho mol X phản ứng hết với dung dịch N aOH thu mol chất Y , mol chất Z mol H2 O Nung Y với hỗn hợp CaO/N aOH thu parapin đơn giản Chất Z phản ứng với dung dịch H2 SO4 loãng dư thu hợp chất hữu tạp chức T khả phản ứng tráng gương Có phát biểu sau : a) Chất X phản ứng với N aOH theo tỉ lệ : b) Chất Y có tính axit mạnh H2 CO3 c) Chất Z có CTPT C7 H4 O4 N a2 bring about change 74 2.2 Lý thuyết tự luyện http://bookgol.com/ d) Chất T không tác dụng với CH3 COOH có phản ứng với CH3 OH (H2 SO4 đặc, nhiệt độ) Số phát biểu là: A B C D Câu 184: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: H2 /xt,t0 xt,caosubunaN +Z/xt,t0 C2 H2 −−−−−−−−→ X −−−−−→ Y −−−−−→ caosubunaN Chất X,Y,Z sơ đồ chuyển hóa là: A benzen xiclohexan, amoniac B axetanhđehit, ancol etylic, buta-1,3-đien C vinylaxetilen; buta-1.3-đien stiren D vinylaxetilen, buta-1,3-đien, acrilonitrin ——Hết—— Copyright c 2014 - 2015 Bookgol Ngày 1/1/2015 GS.Xoăn bring about change 75 [...]... Nhận xét: Từ bài toán này ta có thể áp dụng công thức nhanh cho các bài toán khác tương tự ( hỗn hợp gồm hợp chất của sắt và lưu huỳnh) Đó là nHN O3 pu = 4nF e từ đó có thể rút ngắn thời gian làm bài Câu 36: Hòa tan hết 53, 82g kim loại M (có hóa trị duy nhất trong các hợp chất) vào dung dịch HN O3 ( chưa biết rõ loãng hay đặc nóng) thu được dung dịch X (không chứa N H4+ )và 8, 064 lít hỗn hợp khí Y (... hỗn hợp x gồm F eS và F eS2 ( lưu huỳnh chiếm 44% khối lượng hỗn hợp) trong 800 ml HN O3 4M , thu được dung dịch Y và khí N O duy nhất Dung dịch này có thể hòa tan tối đa 44, 8g Fe cho khí N O duy nhất Giá trị của m là: bring about change 17 1.2 Bài tập rèn luyện A 60,7 http://bookgol.com/ B 44 C 40 D 50 Lời giải: Coi hỗn hợp chỉ gồm F e(xmol) và S(ymol) Theo đề lưu huỳnh chiếm 44% khối lượng hỗn hợp. .. Mg(NO3 )2 + NO + N2 O + H2 O bring about change 14 1.2 Bài tập rèn luyện http://bookgol.com/ Nếu tỉ lệ khối của hỗn hợp N O và N2 O đối với H2 là 17,8 Tỉ lệ số phân tử bị khử và số phân tử oxy hóa là: Lời giải: n N O : n N2 O = 3 : 2 25M g + 64HN O3 → 25M g(N O3 )2 + 6N O + 4N2 O + 32H2 O Tỉ lệ là 14:25 1.2 Bài tập rèn luyện Câu 29: Cho 158,4g hỗn hợp X gồm F e, F e(N O3 )2 , F e(N O3 )3 vào một bình... 47: Hỗn hợp X gồm BaO, F eO và CuO Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch hỗn hợp HCl0, 75M và HBr0, 25M vừa đủ thu được dung dịch Y chứa 73, 7475 gam chất tan Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được 0, 96m gam kết tủa Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HN O3 loãng dư thu được 0, 672 lít N O (đktc, sản phẩm khử duy nhất) Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch... 17, 92 (lít) khí N O thoát ra Các thể tích đo ở ĐKTC Giá trị của m gần nhất với: bring about change 20 1.2 Bài tập rèn luyện A 160 http://bookgol.com/ B 170 C 180 D 190 Lời giải: Quy hỗn hợp gồm [M, Mx Oy ] = [M, O] = (a; b) : mol Bảo toàn e cho phần 1: m.nM = 3nN O + 2nO ⇒ m.a = 3.0, 2 + 2b (Với m là hóa trị của M) Bảo toàn e cho phần 2:m.nM = 3nN O = 3.0, 8 = 2, 4 Từ đó suy ra :nO = 0, 9 ⇒ mO = 14,... Giả sử hỗn hợp ban dầu chỉ có F e Khi đó: nF e = 0, 119.Để HN O3 min trong trường hợp này thì F e chỉ được tạo muối sắt (II)(Khi đó số mol NO sinh ra ít nhất nên HN O3 dùng ít nhất) Lập luận tương tự như trên ta có:3nN O = 2nF e ⇒ nN O = 0, 079 ⇒ nHN O3 = 0, 316(mol) Do vậy: 0, 316 < nHN O3 min < 0, 988 bring about change 22 1.2 Bài tập rèn luyện http://bookgol.com/ Đáp án C Câu 47: Hỗn hợp X gồm BaO,... 2, 135 mol Đáp án C Câu 38: Hỗn hợp X gồm Al, Zn, F e, M g Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu được m + 27, 69 gam hỗn hợp muối Oxi hóa dung dịch Y cần 0, 784 lít khí Clo (đktc) Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với oxi sau 1 thời gian thu được m + 1, 76 gam hỗn hợp Z Cho hỗn hợp Z tác dụng với dung dịch HN O3 loãng dư thu được 4, 032 lít N O (đktc)... Nhiệt phân 50,56 gam KM nO4 sau 1 thời gian thu được 46,72 gam chất rắn Cho toàn bộ lượng khí sinh ra phản ứng hết với hỗn hợp X gồm Mg, Fe thu được hỗn hợp Y nặng 13,04g Hòa tan bring about change 21 1.2 Bài tập rèn luyện http://bookgol.com/ hoàn toàn Y trong dung dịch H2 SO4 đặc nóng dư thu được 1,344l SO2 ở đktc( sản phẩm khử duy nhất) Phần trăm khối lượng Mg trong X: A 39,13 % B 46,15 % C 28,15 %... mỏng thi c Hãy cho biết phương pháp chống ăn mòn kim loại trên thuộc vào phương pháp nào sau đây ? A điện hóa B tạo hợp kim không gỉ C cách ly D dùng chất kìm hãm Lời giải: Sắt tây (Fe tráng Sn) hay tôn (Fe tráng Zn) cũng thuộc phương pháp cách li hay phương pháp bảo vệ bề mặt Đáp án C bring about change 13 1.1 Câu hỏi lí thuyết http://bookgol.com/ Câu 25: Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng Cu Cho. .. + c] + 62.0, 085 = 18, 19 2 Câu 31: Hỗn hợp X gồm F eO, F e2 O3 , F e3 O4 , CuO Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2 SO4 đặc nóng dư thu được 3,36 lít SO2 (đktc) Nếu khử m gam hỗn hợp X bằng H2 đun nóng sau 1 thời gian thu được 76,64 gam hỗn hợp Y, hoà tan hết hỗn hợp Y trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 3,136 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) Giá trị của m là A 77,60 B 79,2 C 79,6 ... dụng thực tế Phần 2: Phần tập: Tổng hợp tập phong phú gồm nhiều tập hay, lạ lời giải đặc sắc thành viên Bookgol Bên cạnh phụ lục với phản ứng hóa học cần ý chương trình hóa học phổ thông Hy vọng... Dục Đào Tạo kỳ thi Quốc gia cấp bậc THPT Diễn đàn Bookgol chuẩn bị số quà nhỏ dành cho bạn năm Bài tập tổng hợp Bookgol quà Tài liệu chia làm phần Phần 1: Phần lý thuyết: Tổng hợp câu hỏi lý... ôn luyện giảng dạy để chuẩn bị tốt cho kỳ thi Quốc gia năm 2015 Thay mặt cho BQT Bookgol xin gửi lời cảm ơn đến thành viên : Tiểu Minh Minh, Thachanh, Huyền Nguyễn, Võ Văn Thi n tham gia tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tổng hợp hóa học hay nhất dành cho luyện thi, Bài tập tổng hợp hóa học hay nhất dành cho luyện thi, Bài tập tổng hợp hóa học hay nhất dành cho luyện thi