Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất tại trường đại học công nghiệp việt trì

101 496 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2016, 11:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ o0o - LÊ THỊ DỊU NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN DANH NGUYÊN HÀ NỘI - 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC HÌNH VẼ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU .vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT 1.1 Định nghĩa hoạt động quản lý trang thiết bị (Facilities management) 1.2 Quá trình phát triển khái niệm quản lý CSVC 1.3 Chức mục tiêu hoạt động quản lý CSVC 1.3.1 Chức quản lý CSVC 1.3.2 Mục tiêu QLCSVC 11 1.4 Nội dung hoạt động quản lý trang thiết bị 12 1.4.1 Quản lý hoạt động 12 1.4.2 Quản lý không gian (Space management) 14 1.4.3 Quản lý dịch vụ (Management of facilities service) 18 1.5 Các yếu tố tác động đến hoạt động quản lý trang thiết bị 22 1.5.1 Chi phí 24 1.5.2 Chính sách phủ 24 1.5.3 Phát triển công nghệ 25 1.5.4 Yêu cầu thay đổi kinh doanh 25 1.5.5 Yêu cầu linh hoạt hóa sở vật chất 25 1.5.6 Nhu cầu kỳ vọng nhân viên 26 1.5.7 Kỳ vọng khách hàng 26 1.6 Hoạt động quản lý sở vật chất trường đại học 26 1.6.1 Khái niệm, phân loại QLCSVC trường học 26 1.6.2 Vai trò ý nghĩa quản lý sở hạ tầng trường đại học 29 1.6.3 Yêu cầu quản lý sở vật chất thiết bị giáo dục trường đại học 32 i 1.6.4 Cơ sở pháp lý quản lý sở vật chất thiết bị giáo dục trường đại học 32 1.7 Tóm tắt chương I 34 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ 35 2.1 Giới thiệu chung trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì 35 2.1.1 Tóm tắt lịch sử hình thành phát triển 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 38 2.2 Thực trạng hoạt động quản lý sở vật chất trường Đại học Công nghiệp Việt Trì 38 2.2.1 Thực trạng công tác quản lý hoạt động trường Đại học Công nghiệp Việt Trì 38 2.2.2 Thực trạng công tác quản lý không gian trường Đại học Công Nghiệp Việt trì 56 2.2.3 Thực trạng quản lý dịch vụ sở vật chất trường Đại học Công nghiệp việt trì 60 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quản lý trang thiết bị trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì 63 2.3.1 Yêu cầu phát triển sở hạ tầng 63 2.3.2 Chính sách nhà nước 63 2.3.3 Sự thay đổi môi trường 64 2.3.4 Yêu cầu nâng cao tính linh hoạt 64 2.3.5 Người sử dụng dịch vụ 65 2.3.6 Trình độ chuyên môn hệ thống quản lý 65 2.4 Kết luận chương II 67 CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝCƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ 69 3.1 Nguyên tắc đề xuất giải pháp 69 ii 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 69 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo thực tiễn 70 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 70 3.1.4 Nguyên tắc đồng 70 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý sở vật chất 71 3.2.1 Giải pháp1: Nâng cao hiệu quản lý hoạt động trường Đại học Công nghiệp Việt Trì 71 3.2.2 Giải pháp2:Lập kế hoạch quản lý sử dụng không gian 79 3.2.3 Giải pháp 3: Nâng cao hiệu công tác quản lý dịch vụ 83 3.3 Kết luận chương III 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 43 PHỤ LỤC 45 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Những nội dung luận văn công trình nghiên cứu hướng dẫn trực tiếp TS Nguyễn Danh Nguyên Mọi tham khảo dùng luận văn trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Tác giả luận văn LÊ THỊ DỊU iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CSVC Cơ sở vật chất ĐH Đại học CNVT Công Nghiệp Việt trì FM Facilities Management TBGD Thiết bị giáo dục OM Operational Management SM Space Management MFS Management of Facilities Service QL Quản lý GV Giáo viên HSSV Học sinh sinh viên GD Giáo dục XDCB Xây dựng QLGD Quản lý giáo dục v DANH MỤC HÌNH VẼ   Hình 1.1: Các thành phần quản lý sở vật chất (Nordic 2003) 6  Hình 1.2: Định nghĩa QLCSVC (Levainen 2001, RAKLI 2001, Nordic 2003) 8  Hình 1.3: Chức QLCSVC (Wagenberg & Jongenelen năm 2002) 11  Hình 1.4: Vai trò trung tâm quản lý sở vật chất người quản lý CSVC (Waardhuizen 1999) 14  Hình 1.5: Yêu cầu quản lý không gian (Ahmadfauzi 2000) 17  Hình 1.6: Quản lý dịch vụ sở vật chất (Rakli 2001) 20  Hình 1.7: Nội dung cụ thể quản lý sở vật chất (Nordic FM 2003) 21  Hình 1.8: Áp lực ảnh hưởng đến phát triển FM 23  Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức trường Đại học Công nghiệp Việt Trì 38 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tóm tắt mục tiêu quản lý không gian 17  Bảng 1.2: Các loại dịch vụ sở vật chất khác 20  Bảng 2.1: Số lượng CSVC-TBGD nhà trường 40  Bảng 2.2 Diện tích làm việc bình quân đầu người khoa 42  Bảng 2.3 Số lượng CSVC-TBGD khoa trường 43  Bảng 2.4 Tình trạng CSVC – TBGD Khoa Phân tích 44  Bảng 2.5 Tình trạng CSVC – TBGD Khoa Công nghệ môi trường 44  Bảng 2.6 Tình trạng CSVC – TBGD Khoa Kinh tế 45  Bảng 2.7 Tình trạng CSVC – TBGD Khoa Ngoại ngữ 45  Bảng 2.9 Bảng thống kê số lượng diện tích phòng học, phòng thực hành 48  Bảng 2.10 Bảng thống kê số lượng máy móc, thiết bị phục vụ dạy học 49  Bảng 2.11 Bảng thống kê số lượng máy móc, thiết bị phục vụ cho phòng thí nghiệm 50  Bảng 2.12: Mức độ sử dụng CSVC-TBGD khoa nhà trường 50  Bảng 2.13: Đánh giá mức độ sử dụng CSVC-TBGD nhà trường qua số học phần 51  Bảng 2.14: Hiệu sử dụng CSVC-TBGD theo nhận định giảng viên 52  Bảng 2.15: Kết khảo sát sinh viên 52  Bảng 2.16: Thống kê SV mong muốn sử dụng CSVC-TBGD 53  Bảng 2.17: Thống kê tổng thể diện tích phòng làm việc lớp học giảng đường 57  Bảng 2.18: Thống kê chi tiết diện tích xây dựng 58  Bảng 2.19 Nguyên giá xây dựng theo sổ sách 59  Bảng 2.20: Thống kê khảo sát công tác phục vụ giảng dạy 61  Bảng 2.21: Thống kê thời gian khắc phục cố 62  Bảng 3.1: Tổng hợp giải pháp cải tiến hoạt động 71  Bảng 3.2: Tổng hợp giải pháp cải tiến công tác quản lý không gian 79  Bảng 3.3: Tổng hợp giải pháp quản lý dịch vụ 84 vii LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất nước ta bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, đại hóa cách nhanh chóng mạnh mẽ với mục tiêu năm 2020 đưa Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp Muốn thực nghiệp to lớn đó, cần phải thực nhiều công việc quan trọng đầy khó khăn Trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội văn minh công nghiệp Vì Đảng ta xác định giáo dục quốc sách hàng đầu với mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Để thực mục tiêu đó, giáo dục cần phải có đầu tư đổi cách nhiều mặt Từ quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ GV, tăng cường CSVC, nội dung, chương trình phương pháp dạy học giáo dục……Trong việc đầu tư CSVC có vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng GD&ĐT nhà trường Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đào tạo chuyên ngành lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, công nghệ kỹ thuật môi trường, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, khí, ngành công nghệ thông tin, kế toán quản trị kinh doanh Quá trình phát triển trưởng thành, nhà trường có thuận lợi gặp phải không khó khăn Trong năm vừa qua quan tâm giáo dục, sở ban ngành thành phố, đặc biệt với cố gắng, tâm Lãnh đạo tập thể cán giáo viên, nhà trường không ngừng cố gắng phấn đấu học hỏi, bước đưa nhà trường phát triển lên, ngành nghề mở rộng ngành Ngôn ngữ Anh, sở vật chất thiết bị giáo dục ngày dần cải thiện, số lượng học sinh - sinh viên có nguyện vọng vào học nhà trường hàng năm thay đổi liên tục, uy tín nhà trường nâng cao Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đào tạo bậc đại học cao đẳng song sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo trung tâm đào tạo kinh tế, khoa học công nghệ, việc quản lý sở vật chất thiết bị giáo dục nhiều hạn chế Mặt khác, đội ngũ cán lãnh đạo hiểu biết khoa học công nghệ nên cần thiết biện pháp quản lí hiệu Qua thực tế công tác Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, lựa chọn đề tài “Nâng cao hiệu sử dụng sở vật chất trường Đại học Công nghiệp Việt Trì" làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn nói 1.2 Mục đích đề tài Nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý sở vật chất - thiết bị giáo dục phục vụ tốt cho công tác đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì 1.3 Khách thể đối tượng nghiên cứu đề tài a Khách thể nghiên cứu đề tài Cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì sử dụng trình đào tạo b Đối tượng nghiên cứu đề tài Công tác quản lý sở vật chất- thiết bị giáo dục Trường Đại học Việt Trì 1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Tổng quan vấn đề lý luận công tác quản lý sở vật chất thiết bị giáo dục trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp - Đánh giá thực trạng công tác quản lý sở vật chất thiết bị giáo dục Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì - Đề xuất số giải pháp tăng cường quản lý sở vật chất thiết bị giáo dục Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì 1.5 Phạm vi nghiên cứu đề tài Đánh giá thực trạng năm từ 2013 đến 2016 đề xuất số biện pháp quản lý sở vật chất thiết bị giáo dục Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì khoảng năm tới 1.6 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, so sánh đối chiếu qua việc hồi cứu tư liệu có dạy.Thời khóa biểu cần ghi rõ CSVC – TBGD cần phải chuẩn bị để thực giảng dạy Tổ chức thi sử dụng trang thiết bị giáo dục hiệu quả, tổ chức hội thảo, hội nghị trao đổi kinh nghiệm sử dụng CSVC – TBGD từ tạo phong trào sử dụng CSVC – TBGD nhà trường Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên toàn trường học tập để có nhận thức đắn sử dụng, bảo quản, giữ gìn CSVC–TBGD để từ xây dựng phong trào quản lý tài sản nhà trường Điều kiện để thực biện pháp Chỉ đạo việc khai thác, sử dụng bảo quản CSVC–TBGD - Chỉ đạo việc xây dựng nội quy, quy định sử dụng khai thác loại thiết bị dạy học bao gồm nội quy phòng thực hành chuyên môn, nội quy phòng đọc, giảng đường, quy định việc sử dụng thiết bị dạy học yêu cầu người phải nghiêm túc thực - Tổ chức hướng dẫn giáo viên, sinh viên nắm vững quy trình sử dụng khai thác loại thiết bị thiết bị đại, tranh thủ có mặt chuyên gia nước tích cực khai thác tìm đối tác - Củng cố nâng cấp phòng thực hành chuyên môn Sử dụng có hiệu để tạo điều kiện cho SV thực tập, thực hành trường - Tổ chức cho cán giáo viên tham quan học hỏi kinh nghiệm sử dụng thiết bị dạy học số trường điểm 3.2.1.4 Tổ chức tu bảo quản sở vật chất - thiết bị giáo dục theo quy trình Mục đích - Đảm bảo nâng cao tuổi thọ, thời hạn sử dụng - Xây dựng quy trình tu bảo quản sở vật chất - thiết bị giáo dục theo quy trình Trường Trường Đại học CNVT Nội dung cách thức thực Sau thời gian sử dụng định, CSVC-TBGD bị hao mòn, xuống cấp, lạc hậu cần tu, sửa chữa, nâng cấp bảo quản để tiếp tục trì khai 78 thác sử dựng.Đây nhiệm vụ thường xuyên nhà trường khối lượng CSVCTBGD nhiều, tần suất sửa sụng lớn Để tăng cường quản lý, thực tốt nhiệm vụ này, nhà trường cần trọng biện pháp sau: - Xây dựng quy trình bảo quản, bảo dưỡng loại tài sản như: Nhà cửa, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị - Xây dựng, ban hành định mức bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp CSVCTBGD định giao tiêu kế hoạch năm học Quy chế chi tiêu nội nhà trường, thực khoán chi tiêu bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp CSVC-TBGD theo chất lượng, số lượng hoạt động đơn vị - Ban hành quy định khen thưởng bảo quản, sử dụng tốt, xử phạt, bồi hoàn làm hỏng Điều kiện để thực biện pháp Nhà trường có đội ngũ cán quản lý sở vật chất – thiết bị giáo dục có chuyên môn, hiểu biết khoa học kỹ thuật Đội ngũ cán giảng viên chuyên môn tốt tu, sửa chữa, bảo dưỡng CSVC-TBGD nhà trường 3.2.2 Giải pháp2:Lập kế hoạch quản lý sử dụng không gian Nhóm giải pháp quản lý sử dụng không gian tác giả tổng hợp bảng 3.2 đây: Bảng 3.2: Tổng hợp giải pháp cải tiến công tác quản lý không gian STT Giải pháp Chi tiết - Dự báo nhu cầu phát triển Kế hoạch phát triển, - Lập kế hoạch nguồn lực xây dựng không gian - Xem xét không gian sẵn có - Cân nhắc việc chiếm dụng không gian thông thoáng - Xem xét kinh phí đầu tư hiệu - Đánh giá thẩm mỹ không gian chung - Đa hóa tòa nhà - Nâng cao cường độ sử dụng không gian 79 Cải tiến không gian - Bố trí lại không gian bên phòng có - Nâng cấp hệ thống nội thất - Tận dụng không gian thừa để trồng cây, làm khu vui chơi, bãi giữ xe - Sắp xếp văn phòng tận dụng tối đa không gian - Loại bỏ thiết bị, nội thất không sử dụng tạo thông thoáng tiết kiệm diện tích Áp dụng 5S cho khu vực văn phòng - tạo không gian Bố trí lại khu vực tạo mỹ quan nâng cao hiệu quả, tránh lãng phí lại tìm kiếm… (Nguồn: Phòng quản trị) 3.2.2.1 Đối với kế hoạch phát triển, xây dựng sở Không gian biên giới hoạt động quản lý sở vật chất.Mỗi người quản lý sở chịu trách nhiệmít sở với kích thước định có hoạt động diễn ra.Kích thước vật lý không gianlà bối cảnh đặc biệt người quản lý thực trách nhiệm Do công tác dự báo,lập kế hoạch, phân bổ quản lý không gian thành phần quan trọng phản ánhtrình độ quản lý sở vật chất tổ chức Sử dụng phương pháp dự báo nhu cầu không gian: Dự báo, dự đoán kết nghiên cứu hợp lý phân tích liệu thích hợp.Đây liên kết quy hoạch lập trình.Không gian dự báobao gồm việc xác định yêu cầu không gian dự kiến nhu cầu phân bổ lạihoặc xử lý không gian không cần thiết Đây phương pháp áp dụng nhiều đến lớncác công ty quốc tế, không thực tồn công ty nhỏ Nhà trường phải có chiến lược không gian mà thể phương pháp xử lý nhu cầu không gian Có hai chiến lược công tác lập kế hoạch không gian gồm: Chiếm không gian nước, cho phép kiểm soát tối đa Chiếm không gian cho phép linh hoạt tối đa 80 Từ hai chiến lược mà cán quản lý phòng sở hạ tầng nhà trường tham mưu cho lãnh đạo định hướng quản lý phát triển sở vật chất tùy theo mục đích sử dụng Bởi định đầu tư không gian khó để thay đỏi diện tích đất tái sử dụng thời gian dài dành cho công trình khác Ngoài ra, chi phí đầu tư cho công trình lớn nên nhà trường phận tham mưu phải có kế hoạch chiến lược sử dụng thật rõ ràng Bên cạnh đó, việc phân bổ tiêu chuẩn (m2 cho nhân viên) nên tính toán cụ thể chi tiết theo đặc điểm ngành giáo dục đặc điểm riêng nhà trường để đưa số kế hoạch Ngoài ra, trước tiến hành mở rộng không gian nhà trường cần phải xem xét yếu tố lập kế hoạch góp phần vào khả quản lý sở vật chất để quản lý không gian cách hiệu thông số dự báo sử dụng hiệu quả.Những yếu tố là: - Số lượng không gian có sẵn khung thời gian sử dụng không gian - Các loại không gian có sẵn điều kiện chung hạn chế kiến trúc, xây dựng - Cấu hình không gian (kích thước, diện tích, khối lượng, hình dạng và/hoặc địa điểm) - Sử dụng không gian, bao gồm hoạt động cụ thể chức hỗ trợ cần thiết Những câu hỏi giúp lãnh đạo nhà trường đưa định xác xem cần phải đầu từ vào không gian nào, số lượng bao nhiêu, cần đầu tư Bên cạnh đó, mục tiêu kế hoạch cho đầu tư xây dựng sở hạ tầng cần đảm bảo theo mục tiêu SMART: - Cụ thể, dễ hiểu (Specific) - Có thể đo lường (Measurable) - Có thể đạt được, phù hợp với lực (Achievable) - Mục tiêu phải thực tế (Realistics) 81 - Mục tiêu phải có thời hạn (Timebound) 3.2.2.2 Cải tiến hệ thống không gian Thông thường, việc phát triển không gian góp phần mang lại hiệu nhanh chóng nâng cao hình ảnh nhà trường người sử dụng.Tuy nhiên, điều kiện hạn chế kinh tế diện tích đất nhà trường giải pháp cải tiến hệ thống không gian xem hữu ích thiết thực Một số nội dung cải tiến không gian là: Nâng cao hiệu suất sử dụng tòa nhà khu vực không gian phụ trợ Thiết lập khu vực không gian đa sử dụng cho nhiều hoạt động học tập nghiên cứu khác Nâng cao mức độ an toàn thông thoáng phòng học, phòng họp, phòng làm việc để đảm bảo điều kiện tốt trình sử dụng Bố trí lại không gian kết hợp nâng cao liên kết tòa nhà Bố trí nội thất thiết bị phòng khoa học, tiết kiệm tối đa không gian phòng làm việc 3.2.2.3 Áp dụng 5S cho văn phòng 5S phương pháp quản lý áp dụng phổ biến công ty sản xuất giới Việt Nam.Hiện khái niệm 5S cho văn phòng nhiều tổ chức sản xuất dịch vụ quan tâm thực Tận dụng tối đa mặt văn phòng làm cho không gian thông thoáng, đẹp mục tiêu 5S Từ văn phòng, nhà kho công trường xây dựng, hay phòng học giảng đường Nơi có hoạt động nơi cần xếp, cần phân loại, cần sẽ.Không có hoạt động 5S bàn đến việc quản lý cải tiến.5S ngăn chặn xuống cấp nhà xưởng, tạo thông thoáng cho nơi làm việc, đỡ thời gian cho việc tìm kiếm vật tư, hồ sơ tránh nhầm lẫn Người làm việc cảm thấy thoải mái, làm việc có suất cao tránh sai sót Các thiết bị dụng cụ, sở hạ tầng hoạt động môi trường phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng an toàn Chính 5S công cụ hữu hiệu giúp thực tốt công tác quản lý không gian 82 Tóm lại, thực cải tiến công tác quản lý không gian cần lưu ý vấn đề sau: - Phát triển tầm nhìn rõ ràng khu vực mong muốn kỳ vọng mức độ hiệu cần đạt Người quản lý sở vật chất cần phải có tranh hoàn chỉnh cần phải hỗ trợ đơn vị chuyên gia quản lý không gian với nguồn lực thích hợp, hỗ trợ uy tín - Chủ động quản lý nhu cầu không gian tất đơn vị trường - Phân loại sở liệu, thông tin liên lạc ban cấu Cần phải có biện pháp nhanh chóng việc cải thiện vấn đềvà cần tập trung vào liệu sở chỗ - Xác định nhu cầu không gian thực tế tương lai cách chủ động xây dựng tràn lan kế hoạch Điều cần phải dựa nhu cầu “từ lên” - tức từchính người trực tiếp sử dụng nguồn lực phục vụ cho giảng viên sinh viên - Kế hoạch phải có thời gian dự tính hợp lý kết hợp với không gian có nhà trường - Xem xét tổng kích thước diện tích khu đất nhà trường Vấn đề khó khăn trường Đại học CNVT Điều nghĩa không nên có hoạt động xây dựng tái lập mô hình nâng cấp công việc, kế hoạch không gian tổng thể phải xem xét - Kế hoạch cải thiện quản lý không gian cần xem xét yếu tố trước có định đầu tư Cải tiến quản lý không gian sử dụng không đơn giản nâng cao cường độ sử dụng linh hoạt hóa mà cần đào tạo thay đổi thói quen sử dụng người dùng thông qua chương trình đào tạo, tập huấn 3.2.3 Giải pháp 3: Nâng cao hiệu công tác quản lý dịch vụ Giải pháp thứ luận văn giải pháp nâng cao công tác quản lý dịch vụ trình phục vụ sở vật chất cho người sử dụng nhà trường Chi tiết trình bày bảng 3.3 sau đây: 83 Bảng 3.3: Tổng hợp giải pháp quản lý dịch vụ STT Giải pháp Xây dựng cải tiến quy trình phục vụ - Xây dựng hệ thống thông tin phản hồi nhanh chóng - Tăng cường công tác đảm bảo an ninh - - - Chi tiết Xây dựng quy trình chuẩn cung cấp thiết bị, mở cửa, cung cấp điện nước… Quy trình bảo dưỡng định kỳ Quy trình khắc phục cố Quy định thời gian tối thiểu tối đa khắc phục cố Xây dựng hệ thống điện thoại, email trực giải thông tin phản hồi Lấy ý kiến đóng góp để nâng cao chất lượng phục vụ thông qua hòm thư email An ninh cháy nổ tòa nhà Tăng cường kiểm soát người vào, mượn thiết bị, phòng học… Đầu tư hệ thống camera, thiết bị cảnh báo 3.2.3.1 Xây dựng cải tiến quy trình phục vụ Giải pháp giải pháp cấp bách cần tiến hành ngay.Giống việc xây dựng quy trình quản lý ISO Bộ phận phụ trách quản lý sở vật chất phục vụ học tập nghiên cứu cần tiến hành quy trình chuẩn phục vụ cung cấp sở hạ tầng trang thiết bị cho người sử dụng - Quy định thời gian tối đa khắc phục cố xảy - Quy định bước thực quy trình cung cấp dịch vụ cho người sử dụng - Quy định điều kiện bảo hành, bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị 3.2.3.2 Xây dựng hệ thống thông tin phản hồi nhanh chóng Hệ thống thông tin phản hồi cần quản lý được: - Số lượng gọi đến - Làm nhiều người sử dụng phản hồi vấn đề tình trạng sở vật chất tồn Để cung cấp dịch vụ tốt cho người sử dụng, thông tin liên lạc điều cần thiết để đội ngũ cán nắm bắt nhanh chóng yêu cầu người sử dụng 3.2.3.3 Tăng cường công tác bảo vệ an ninh đảm bảo cho sở vật chất 84 Công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn hệ thống sở vật chất tài sản nhà trường cần quan tâm tương lai Đặc biệt trang bị thêm hệ thống đảm bảo an nình camera, hệ thống cảnh báo Hồ sơ thiết bị sở hạ tầng cần thiết cập nhật thường xuyên 3.3 Kết luận chương III Xuất phát từ thực trạng công tác quản lý lý sở vật chất – thiết bị giáo dục Trường Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, đề tài đề xuất số biện pháp quản lý CSVC-TBGD với mong muốn đưa công tác quản lý lý sở vật chất - thiết bị giáo dục Trường Đại học CNVT vào ổn định, hiệu đáp ứng yêu cầu đào tạo phát triển nhà trường Các biện pháp quản lý CSVC-TBGD đề xuất xuất phát từ thực tế, nhằm giải yêu cầu thực tiễn; biện pháp quản lý CSVCTBGD có liên quan mật thiết, có tác động qua lại lẫn nhau; biện pháp quản lý CSVC-TBGD đề xuất có mức độ cần thiết tính khả thi cao Các biện pháp quản lý CSVC-TBGD cần thực đồng để công tác quản lý CSVC-TBGD Trường Đại học CNVT đạt kết mong muốn 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Việc tăng cường quản lý sở vật chất thiết bị Trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì tất yếu, vừa cấp bách, vừa để đáp ứng yêu cầu nghiệp CNH-HĐH đất nước Trước nhiệm vụ thách thức, đòi hỏi nhà trường phải tiếp tục đổi cách toàn diện trình đầu tư, quản lý, khai thác sử dụng tu bảo dưỡng CSVC TBGD để nâng cao chất lượng hiệu đào tạo Việc triển khai nghiên cứu đề tài dựa sở lý luận giáo dục học, tâm lý học, lý luận quản lý trình giáo dục - đào tạo, quản lý sở vật chất, trang thiết bị trường đại học, với việc phân tích, xem xét thực tiễn CSVC-TBGD nhà trường, công tác quản lý CSVC-TBGD năm gần để đề xuất biện pháp có tính khả thi việc tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo Nội dung công tác quản lý sở vật chất – thiết bị giáo dục gồm: - Đầu tư, mua sắm CSVC- TBGD - Quản lý đưa vào sử dụng CSVC- TBGD - Khai thác, sử dụng CSVC- TBGD - Duy trì, bảo quản CSVC- TBGD Từ lý luận thực trạng quản lý CSVC- TBGD Trường Đại học CNVT, đề tài đề xuất bốn biện pháp sau: - Xây dựng đội ngũ cán quản lý sở vật chất - thiết bị giáo dục; - Lập triển khai kế hoạch đầu tư sở vật chất – thiết bị giáo dục theo nhu cầu sử dụng; - Kiểm tra, giám sát việc sử dụng sở vật chất - thiết bị giáo dục; - Tổ chức tu bảo quản sở vật chất - thiết bị giáo dục theo quy trình Kiến nghị Để đề tài phát huy tác dụng, xin khuyến nghị số điểm sau đây: - Hàng năm Bộ Công Thương cấp thêm nguồn kinh phí cho mua sắm CSVCTBGD cho nhà trường 86 - Ban Giám hiệu cần triển khai nhanh dự án xây dựng sở để đáp ứng yêu cầu diện tích sử dụng theo tiêu chuẩn qui định - Bổ sung cán lãnh đạo nhà trường (phó hiệu trưởng) có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đào tạo lĩnh vực khoa học công nghệ từ có kế hoạch cho phát triển CSVC-TBGD nhà trường đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phát huy khả tìm tòi sáng tạo thầy trò nhà trường - Bổ sung cán kĩ thuật cho lập phòng Quản trị, Ban quản lý dự án chuyên lo cung ứng thiết bị xây dựng kế hoạch thiết bị (kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn), quản lý thiết bị kỹ thuật, sở vật chất nhà trường - Hàng năm nhà trường xây dựng kế hoạch CSVC-TBGD - Nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức nhà trường yêu cầu, nhiệm vụ hiệu việc tăng cường quản lý Trường nói chung, đặc biệt tăng cường quản lý CSVC-TBGD để phát huy đến mức tối đa nguồn nhân lực có, góp phần nâng cao chất lượng hiệu đào tạo - Bồi dưỡng cho cán quản lý cấp kiến thức, kỹ quản lý nói chung quản lý CSVC-TBGD nói riêng - Rà soát lại nội quy, quy chế, quy trình quản lý CSVC-TBGD để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu - Tăng cường quản lý CSVC-TBGD theo biện pháp mà luận văn đề cập, nhằm làm cho công tác quản lý nhà trường ngày vào nề nếp thu kết tốt - Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào quản lý, kiểm tra, kiểm soát, theo dõi vật tư thiết bị kỹ thuật nhà trường - Xây dựng chương trình phát triển nhà trường dai hạn với ngành nghề cụ thể để từ có kế hoạch xây dựng CSVC chuẩn bị thiết bị kỹ thuật phục vụ cho giảng dạy nghiên cứu thực hành nghề nghiệp cho học sinh - sinh viên - Xây dựng chương trình đào tạo cho cán công chức viên chức học tập nghiên cứu quản trị thiết bị vât tư CSVC nhà trường, xây dựng ý thức cho cán giáo viên, học sinh - sinh viên thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ý thức bảo vệ tài sản, hướcg dẫn quy trình quy phạm để người làm được, làm 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Armen A & Demsetz, Harold Production Information Costs and Economic Organization American Economic Review, December 1972 Alexander (ed.) 1996,Facilities Management –Theory and Practice E & FN Spon, London, UK, 1996 173 p Alexander 2003,Local Authority Facilities Management in the United Kingdom NordicJournal of Surveying and Real Estate Research, Special series, Vol 1, 2003 pp 71-88 Ansoff 1984, H Igor Implanting Strategic Management, PrenticeHall,London, 1984 510 p Atkin & Brooks 2000Atkin Total Facilities Management TheFurther Education Funding Council and Blackwell Science Ltd.,London, UK, 2000 180 p Atkin 2003a, Brian Scope and Definitions of Facilities Management.HUT/NOCS Course in Facilities Management, 2003 Atkin 2003b Contracting Out or Managing Services In-House NordicJournal of Surveying and Real Estate Research Audit Commission 1988b.Local Authority Property: A Management Overview, AuditCommission/HMSO Bailey 1995 Garbage Budget: How can government save money? 10 Consider the L.A Motor Pool The Wall Street Journal, July 6, 1995 11 Barrett (ed.)1995 Facilities Management –Towards Best Practice.Blackwell Science Ltd, London, UK, 1995 256 p 12 Bộ Giáo Dục- Đào Tạo,Một số định hướng phát triển giáo dục-đào tạo Việt nam từ đến đầu kỷ XXI 13 Becker 1990 The Total Workplace: Facilities Management and the ElasticOrganization Van Nostrand Reinhold, New York, 1990 14 BIFM 2003 (British Institute of Facility Management –web site), 10.10.2003. 15 Bröchner 2003, Jan Notes on Municipal FM Contracts in Sweden NordicJournal of Surveying and Real Estate Research, Special series, Vol 1, 2003 pp.45-51 16 Bröchner, Jan & Adolfsson, P & Johansson, 2002 Outsourcing FacilitiesManagement in the Process Industry: A Comparison of Swedish andUK Patterns Journal of Facilities Management, Vol 1, No 3, 2002.pp.265-271 88 17 BSRIA 1997UK's premier centre for building services technologies, informationand consultancy 10.10.2003 http://www.bsria.co.uk/ 18 Cameron et al 1995 CorporateReal Estate 2000 –Decision, Support, Carnegy Mellon University,USA, May 1995 19 CFM 1997, Market Analysis Spring 97 Centre for Facilities Management.Quadrant Strathclyde Ltd, London 20 Cotts & Lee Cotts The Facility Management Handbook.American Management Association 1992 420 p 21 Đại học CNVT, Báo cáo sở vật chất, thiết bị giáo dục 2013-2016 22 Đặng Vũ Hoạt, Hà Thế Ngữ Giáo dục học NXB KHKT Hà Nội 1998 23 M.I Kondacop Cơ sở lý luận khoa học quản lý giáo dục Trường Cán QLGD TWI Hà Nội 1990 24 Nguyễn Đức Trí Quản lý trình giáo dục đào tạo nhà trường Viện nghiên cứu phát triển giáo dục, 1999 25 Nguyễn Quang Uẩn Bài giảng tâm lý học quản lý (Dành cho học viên cao học chuyên ngành tổ chức công tác văn hóa giáo dục) Hà Nôi 2003 26 Nguyễn Thị Hiếu Quản lý thiết bị dạy học trường trung học phổ thông: Thực trạng giải pháp Mã số B 2007-29-18 Hà Nội 2008 27 Kari I., Special series, Vol 1, 2003 pp.18-33.Local Authority Property, A Management Handbook', AuditCommission/HMSO 28 Phạm Viết Vượng Giáo dục học đại cương NXB đại học Quốc gia Hà Nội 1996 29 Trần Kiểm QL giáo dục trường học- Viện KHGD- Hà Nội 1997 30 Trần Quốc Thành Đề cương giảng môn Khoa học quản lý đại cương (Dành cho học viên cao học chuyên ngành tổ chức công tác văn hóa giáo dục) Hà Nội 2003 89 PHỤ LỤC Phiếu điều tra công tác quản lý CSVC-TBGD (CBQL, giảng viên) phục vụ công tác giảng dạy Để đánh giá thực trạng CSVC-TBGD, thực trạng công tác quản lý CSVCTBGD nhà trường để đề xuất số biện pháp quản lý CSVCTBGD với nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo Đề nghị bạn vui lòng trả lời câu hỏi đây: Câu 1: Công tác tu, bảo dưỡng sửa chữa CSVC-TBGD nhà trường mức độ nào? Công tác tu, bảo dưỡng sửa chữa CSVC-TBGD Tốt Khá Trung bình   Yếu   Câu 2: Trong công tác nghiên cứu giảng dạy, bạn có thường sử dụng CSVCTBGD? Mức độ sử dụng CSVC-TBGD nghiên cứu giảng dạy Liên tục   Thường Thỉnh Không bao xuyên thoảng   Hiệu sử dụng CSVC-TBGD theo nhận định bạn (phần trăm) TT Hiệu Tỷ lệ % •   Rèn luyện tác phong làm việc cách tổ chức tiết   học GV&HS tốt •   Không khí lớp học sôi   •   GV-HS có mối liên hệ chặt chẽ, hiểu   •   Kết học tập tốt   Câu 3: Theo bạn học phần có mức độ sử dụng CSVC-TBGD nào? Mức độ sử dụng CSVC-TBGD TT Tên học phần Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Tin đại cương   Marketing   Phân tích hệ thống thông tin kế toán   Xử lý số liệu thực nghiệm   Hóa phân tích   Vật liệu kỹ thuật điện   Ngoại ngữ   PHỤ LỤC Phiếu điều tra thực trạng công tác quản lý CSVC-TBGD (học sinh, sinh viên) phục vụ công tác giảng dạy Để đánh giá thực trạng CSVC-TBGD, công tác quản lý CSVC-TBGD nhà trường để đề xuất số biện pháp quản lý CSVC-TBGD với nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo Bạn vui lòng cho biết: Câu 1: Nhận thức bạn sử dụng TBDH học (phần trăm) TT Nội dung Tỷ lệ % ĐỒNG Ý Có nhu cầu GV sử dụng cho sử dụng CSVC - TBGD   Tạo hứng thú học tập   Giúp hiểu học   Giúp em cách tự tìm kiến thức   Giúp kết học tốt   Giúp HS – SV hiểu biết thực tế   Câu 2: Bạn cho biết tỷ lệ phần trăm với TBGD mà bạn cần sử dụng dạy học STT Tên thiết bị Có mong muốn (%) Tranhảnh   Đĩa ghi hình   Phim đèn chiếu   Máy chiếu đa   Đĩa ghi âm   TBGD khác, xin ghi cụ thể   ... SỬ DỤNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ 35 2.1 Giới thiệu chung trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì 35 2.1.1 Tóm tắt lịch sử hình thành phát triển 35 2.1.2 Cơ. .. tế công tác Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, lựa chọn đề tài Nâng cao hiệu sử dụng sở vật chất trường Đại học Công nghiệp Việt Trì" làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp nhằm đáp ứng... pháp nâng cao hiệu công tác quản lý sở vật chất 71 3.2.1 Giải pháp1: Nâng cao hiệu quản lý hoạt động trường Đại học Công nghiệp Việt Trì 71 3.2.2 Giải pháp2:Lập kế hoạch quản lý sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất tại trường đại học công nghiệp việt trì , Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất tại trường đại học công nghiệp việt trì , Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất tại trường đại học công nghiệp việt trì , Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan