Mẫu thay đổi hộ khẩu HK 02 2014

2 5,295 281
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2016, 10:31

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mẫu HK02 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU Kính gửi: I Thông tin người viết phiếu báo Họ tên (1): Giới tính: CMND số: Hộ chiếu số: Nơi thường trú: Địa chỗ nay: Số điện thoại liên hệ: II Thông tin người có thay đổi hộ khẩu, nhân Họ tên (1): .2 Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộc: Quốc tịch: CMND số: Hộ chiếu số: Nơi sinh: Nguyên quán: 10 Nghề nghiệp, nơi làm việc: 11 Nơi thường trú: 12 Địa chỗ nay: Số điện thoại liên hệ: 13 Họ tên chủ hộ: 14 Quan hệ với chủ hộ: 15 Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân (2): 16 Những người thay đổi: TT Họ tên Ngày, CMND số Quan hệ với Giới Nghề Dân Quốc tháng, Nơi sinh (hoặc Hộ chiếu người có thay tính nghiệp tộc tịch năm sinh số) đổi ……, ngày….tháng….năm… Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3) (Ghi rõ nội dung ký, ghi rõ họ tên) ……, ngày….tháng….năm… NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO (Ký, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4): ……, ngày…tháng…năm… TRƯỞNG CÔNG AN:……… (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) (1) Viết chữ in hoa đủ dấu (2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh thay đổi sổ hộ (3) Ghi rõ ý kiến chủ hộ đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm (4) Áp dụng trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đăng ký thường trú trường hợp cấp lại sổ hộ bị Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo người có thay đổi hộ khẩu, nhân công dân cần kê khai nội dung quy định mục II ... tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh thay đổi sổ hộ (3) Ghi rõ ý kiến chủ hộ đồng ý cho... trú đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm (4) Áp dụng trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đăng ký thường trú trường hợp cấp lại sổ hộ bị Ghi chú: Trường hợp... thường trú trường hợp cấp lại sổ hộ bị Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo người có thay đổi hộ khẩu, nhân công dân cần kê khai nội dung quy định mục II
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu thay đổi hộ khẩu HK 02 2014, Mẫu thay đổi hộ khẩu HK 02 2014, Mẫu thay đổi hộ khẩu HK 02 2014

Từ khóa liên quan