Đánh giá kết quả điều trị ung thư bàng quang nông bằng phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo

106 362 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2016, 15:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC HỨA VĂN ĐỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƢ BÀNG QUANG NÔNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA ĐƢỜNG NIỆU ĐẠO LUẬN VĂN BÁC SĨ NỘI TRÚ BỆNH VIỆN THÁI NGUYÊN - NĂM 2015 Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC HỨA VĂN ĐỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƢ BÀNG QUANG NÔNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA ĐƢỜNG NIỆU ĐẠO Chuyên ngành : Ngoại khoa Mã số : NT 62.72.07.50 LUẬN VĂN BÁC SĨ NỘI TRÚ BỆNH VIỆN NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Đỗ Trƣờng Thành THÁI NGUYÊN - NĂM 2015 Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu khác Thái Nguyên, ngày 18 tháng 12 năm 2015 Tác giả luận văn Hứa Văn Đức Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, phòng sau đại học, thầy cô môn Ngoại - Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên, Ban giám đốc, tập thể khoa ngoại bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên, ban giám đốc tập thể khoa Ngoại bệnh viện trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên dạy bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập nội trú nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn ban giám đốc, phòng kế hoạch tổng hợp, phòng lưu trữ hồ sơ, tập thể khoa phẫu thuật tiết niệu -Bệnh viện hữu nghị Việt Đức Ban lãnh đạo, tập thể khoa ngoại bệnh viện đa khoa tư nhân Hùng Vương tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận văn V i lòng k nh trọng v biết ơn sâu s c, t i in cảm ơn chân th nh t i PGS TS Đỗ Trường Thành, Trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Thầy tận tâm hư ng dẫn qua trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn n y Xin cảm ơn mẹ v gia đình người lu n bên t i động viên, tạo điều kiện thuận lợi để học tập nghiên cứu Cám ơn bạn bè đồng nghiệp bạn nội trú giúp đỡ, động viên trình học tập Cảm ơn tất bệnh nhân tham gia nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận văn n y Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 18 tháng 12 năm 2015 Học viên Hứa Văn Đức Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AJCC : American Joint Committee on Cancer (Hội ung thư Hoa Kỳ) BCG : Bacillus Calmete Guerin (vac xin phòng lao) BN : Bệnh nhân BQ : Bàng quang CS : Cộng CT scanner : Computed topography (chụp c t l p vi tính) G : Grade (độ mô học) GĐ : Giai đoạn HG : High grade (độ mô học cao) MMC : Mitomycin C MRI : Magnetic resonance imagine (chụp cộng hưởng từ) NCCN : National Comprehensive Cancer Network (Mạng lư i ung thư quốc gia Mỹ) TUR : Transurethral resection (c t u bàng quang nội soi qua niệu đạo) UT : Ung thƣ UTBM : Ung thƣ biểu mô UTBQ : Ung thƣ bàng quang UTBQN : Ung thƣ bàng quang nông UTBQXL : Ung thƣ bàng quang xâm lấn WHO : World Health Organization (Tổ chức Y tế gi i) % : Tỷ lệ phần trăm Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng 1:TỔNG QUAN 1.1 Giải phẫu liên quan bàng quang 1.2 Mô học, sinh lý bàng quang 1.3 Dịch tễ học nguyên nhân ung thƣ bàng quang 10 1.4 Đặc điểm giải phẫu bệnh ung thƣ bàng quang 11 1.5 Sự tiến triển ung thƣ bàng quang 14 1.6 Đặc điểm bệnh học ung thƣ bàng quang 14 1.7 Điều trị 22 Chƣơng 2:ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 30 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 31 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 31 2.4 Phƣơng pháp điều trị áp dụng nghiên cứu 36 2.5 Phƣơng pháp thu thập xử lý số liệu 40 2.6 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 41 Chƣơng 3:KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 3.1 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 42 3.2 Kết điều trị 48 Chƣơng 4:BÀN LUẬN 61 4.1 Một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 61 4.2 Kết điều trị ung thƣ bàng quang nông 70 KẾT LUẬN 77 Một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân UTBQN 77 Kết điều trị ung thƣ bàng quang nông 77 Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v KHUYẾN NGHỊ 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH MINH HỌA DANH SÁCH BỆNH NHÂN Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC HÌNH Hình 1 Liên quan bàng quang với quan xung quanh nam Hình Mạch máu bàng quang Hình Cấu tạo vi thể mô học thành bàng quang bình thƣờng Hình Hình ảnh vi thể biểu mô bàng quang bình thƣờng Hình 1.5 Hình ảnh ung thƣ biểu mô chuyển tiếp dạng nhú qua nội soi 12 Hình 1.6 Hình ảnh đại thể ung thƣ biểu mô thể đặc 12 Hình 1.7 Hình ảnh ung thƣ biểu mô chỗ qua nội soi 12 Hình 1.8 Hình ảnh vi thể ung thƣ biểu mô tế bào vảy 13 Hình 1.9 Hình ảnh vi thể ung thƣ tế bào chuyển tiếp 13 Hình 1.10 Hình ảnh vi thể ung thƣ tế bào tuyến 14 Hình 1.11 Phân chia giai đoạn UTBQ 20 Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1.Tai biến, biến chứng phẫu thuật 48 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Các yếu tố nguy tái phát xâm lấn theo OERTC………… 35 Bảng Phân bố bệnh nhân ung thƣ bàng quang nông theo nhóm tuổi giới 42 Bảng 2.Phân bố nghề nghiệp, tiền sử bệnh nhân ung thƣ bàng quang nông 43 Bảng 3 Lý vào viện 43 Bảng Triệu chứng toàn thân 44 Bảng Thời gian từ có triệu chứng đến lúc đƣợc chẩn đoán 44 Bảng Xét nghiệm sinh hóa đánh giá chức thận 45 Bảng Kích thƣớc, vị trí, số lƣợng u siêu âm 45 Bảng Kích thƣớc, vị trí, số lƣợng hình dáng u nội soi 46 Bảng Kích thƣớc, vị trí, số lƣợng u bàng quang phim chụp cắt lớp vi tính 47 Bảng 10 Thời gian phẫu thuật 48 Bảng 11 Thời gian điều trị hậu phẫu 49 Bảng 12 Kết giải phẫu bệnh sau mổ 50 Bảng 13 Giai đoạn xâm lấn mô học 50 Bảng 14 Phân độ biệt hóa tế bào 50 Bảng 15 Giai đoạn độ biệt hóa mô học UTBQN 51 Bảng 16 Giai đoạn xâm lấn mô học sau mổ với tình trạng bệnh nhân 51 Bảng 17 Mối liên quan giai đoạn xâm lấn mô bệnh học sau mổ tái phát, xâm lấn 52 Bảng 18 Mối liên quan độ biệt hóa tái phát, xâm lấn sau mổ 53 Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii Bảng 19 Mối liên quan tình trạng bệnh nhân tái phát, xâm lấn 54 Bảng 20 Mối liên quan tái phát, xâm lấn điều trị hóa chất, miễn dịch bổ trợ sau mổ 55 Bảng 21 Mối liên quan thời gian tái phát số lƣợng u nội soi 56 Bảng 22 Mối liên quan thời gian tái phát độ biệt hóa 57 Bảng 23 Mối liên quan giữu nhóm nguy tái phát tái phát, xâm lấn sau mổ 58 Bảng 24 Mối liên quan nhóm nguy xâm lấn tái phát, xâm lấn sau mổ 59 Bảng 25 Mối liên quan thời gian tái phát điều trị bổ trợ sau mổ 60 Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 19 Hoàng Long (2012), "Kết điều trị ung thƣ bàng quang nông phẫu thuật nội soi cắt u qua niệu đạo phối hợp với bơm Mitomycin C", Y học thực hành, Tập 857, số 1, tr 19-22 20 Trần Lê Linh Phƣơng, Nguyễn Minh Quang, Vũ Hồng Thịnh, Từ Thành Trí Dũng, Nguyễn Tân Cƣơng, Phạm Nam Việt (2011), "Điều trị ung thƣ bàng quang nông bệnh viện đại học y dƣợc", Tạp chí y học TP.Hồ Chí Minh, Tập 15, số 1, tr 175-178 21 Lun Sophall (2012), Đánh giá kết điều trị c t nội soi ung thư b ng quang nông kết hợp v i Mitomycin C sau phẫu thuật, Luận Văn Thạc Sỹ Y Học, Đại học Y Hà Nội 22 Đỗ Anh Tuấn (2010), "Kết sớm mổ ung thƣ bàng quang bệnh viên xanh-pôn ba năm 6/2007- 6/2010", Y học thực hành, Tập 723, số 6, tr 171-173 23 Đỗ Trƣờng Thành (2004), "Kết điều trị phấu thuật ung thƣ bàng quang Bệnh viện Việt Đức năm (2000-2002)", Y học thực hành, Tập 491, tr 466-469 24 Đỗ Trƣờng Thành (2007), 'Ung Thƣ Bàng Quang', Bệnh Học Tiết Niệu, Nhà xuất Y Học, Hà Nội, tr 399- 412 25 Trần Văn Thuấn (2009), "Một số đặc điểm dịch tễ học qua ghi nhận ung thƣ Hà Nội", Tạp Chí Nghiên Cứu Y Học, Tập 62, số 3, tr 41-47 26 Trần Văn Thuấn (2014), "Ứng dụng nội soi chẩn đoán can thiệp phát điều trị ung thƣ bàng quang nông bệnh viện K", Y học thực hành, Tập 914, số 4, tr 115-117 27 Nguyễn Bửu Triều (2006), 'Ung thƣ bàng quang', Bệnh Học Ngoại, Nhà xuất Y Học, Hà Nội, tr 180-184 28 Nguyễn Bửu Triều (1988), "Điều trị ung thƣ nông bàng quang phƣơng pháp cắt nội soi", Y học thực hành, Tập 3, số 4, tr 9-12 Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Tiếng Anh 29 Aldousari S., Kassouf W (2010), "Update on the management of nonmuscle invasive bladder cancer", Canadian Urological Association journal, vol 4, no 1, pp 56-64 30 American Cancer Society (2014), Cancer facts and figures 2014, USA, pp 22-23 31 American Joint Committee on Cancer (2010), AJCC Cancer staging manual, Springer, London, England, pp 497-505 32 Andius P., Holmang S (2004), "Bacillus Calmette-Guerin therapy in stage Ta/T1 bladder cancer: prognostic factors for time to recurrence and progression", BJU International, vol 93, no 7, pp 980- 984 33 Badrinath R K., Sam S C (2015), Management of Bladder Cancer, Springer, London, pp 3-277 34 Barocas D A., Globe D R., Colayco D C., Onyenwenyi A., Bruno A S., Bramley T J (2012), "Surveillance and Treatment of Non-MuscleInvasive Bladder Cancer in the USA", Advances in Urology, vol 2012, pp 1-8 35 Benjamin I C., Grahm S., James D B (2012), 'Anatomy of the lower Urinary tract and Male Genitalia', in Louis R K cộng sự, Campbell- Walsh Urology, USA, pp 53- 55 36 Bogdan G., Marian J., Razvan M., Pestrisor G (2012), "Narrow- band imaging cystoscopy in non-muscle-invasive bladder cancer : a prospective comparision to the standard approach", Therapeutic Advances in Urology, vol 4, no 5, pp 211-217 37 Bostrom P J., Rhijn B W G V., Fleshner N., Finelli A., Jewett M., Thoms J (2010), "Staging and staging errors in bladder cancer", European Urology, vol 9, no 2010, pp 2–9 Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 38 Brook L., Galsky M D (2014), Bladder Cancer: Catching Up at Last, truy cập ngày 21/9-2014, trang web http://www.medscape.com/viewarticle/831067 39 Burger M., Catto J W F., Dalbagni G., Grossman H B., Herr H., Karakiewicz P (2013), "Epidemiology and Risk Factors of Urothelial Bladder Cancer", European Urology, vol 63, no 2013, pp 234-241 40 European Organisation for Research and Treatment of Cancer (2006), EORTC Risk Tables for Predicting Recurrence and Progression in Individual Patients with Stage Ta T1 Bladder Cancer, truy cập ngày 5/5-2015, trang web www.eortc.be/tools/bladdercalculator/ 41 Cancer Research UK (2014), Bladder cancer incidence statistics, truy cập ngày 11/3-2015, trang web http://www.cancerresearchuk.org 42 UICC International Union Against Cancer (2010), TNM Classification of Malignant Tumours, Wiley-Blackwell, London, England, pp 262-265 43 Clark P E., Agarwal N., Biagioli M C., Eisenberger M A., Greenberg R E., Herr H W (2013), "Bladder Cancer", Journal of the National Comprehensive Cancer Network, vol 11, no 4, pp 446-475 44 Colado A et al (2000), "Early complications of endoscopic treatment for superficial bladder tumors", The Journal of Urology, vol 164, no 5, pp 1529-1532 45 Cristina M G., Christopher G P (2015), Genitourinary Pathology, Springer, London, England, pp 173-205 46 David A G., Michael R., Jens H., Eugene K C., Brian R (2012), "Accurate preoperative prediction of nonorgan- confined bladder urothelial carcinoma at cystectomy", BJU International, Vol 111, no 3, pp 404-415 Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 47 David P W (2012), 'Urothelial Tumors of Bladder', in Louis R K., Campell- Walsh Urology, Elservier, USA, pp 2306-2335 48 Derek C Allen (2013), Histopathology Reporting, Springer, London, pp 321-334 49 Fahmy N., Aprikian A., Al- Otaibi M., Tanguay S., Steinberg J., Jeyaganth S (2009), "Impact of treatment delay in patients with bladder cancer managed with partial cystectomy in Quebec: a population-based study", Canadian Urological Association Journal, vol 3, no 2, pp 131-135 50 Filipo de B., Massimo M., Vito V., Paolo B., Gemma G., William F H (2002), "Bladder cancer", Elservier, vol 41, no 1, pp 89-106 51 Freedman N D., Silverman D T., Hollenbeck A R., Hollenbeck A R., Schatzkin A., Abnet C C (2011), "Association between smoking and risk of bladder cancer among men and women", The Journal of American Medical Association, vol 306, no 7, pp 737-745 52 Hall M C., Sam S C., Guido D., Raj S P., Paul F S., John D S (2014), Guideline for the Management of Nonmuscle Invasive Bladder Cancer: (Stages Ta, T1 and Tis: Update (2007), truy cập ngày 5/12-2014, trang web https://www.auanet.org/common/pdf/education/clinical- guidance/Bladder-Cancer.pdf 53 Hartge P., Harvey E B., Linehan W B (1990), "Unexplained excess risk of bladder cancer in men", Journal of the National Cancer Ínstitute, vol 82, no 20, pp 1636-1640 54 Hiroshi F., Seiichiro O (2010), "Transurethral resection of bladder tumour( TURBT) for non-muscle invasive bladder cancer: Bassic skills", The Japanese Urological Association, vol 17, pp 698-699 Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 55 J Stephen Jones,William A L (2012), 'Non- muscle invasive bladder cancer( Ta, T1, and Cis)', in Louis R K cộng sự, CampellWalsh urology, Elservier, USA, pp 2335-2354 56 Jen J L., Michael J D., Joseph C L (2012), "New optical imaging technologies for bladder cancer: consideration and Perspectives", J Urol, vol 188, no 2, pp 361-368 57 John E M., Matthew J O'S., Philip H K., Harry W H (2015), "Bladder biopsy of normal-appearing mucosa is not helpful in patients with unexplained positive after nonmuscle invasive bladder cancer", The Journal of Urology, vol 193, pp 48-52 58 John P B., Richard G N., John M R (2005), Transurethral Resection, Taylor and Francis, London, England, pp 136-167 59 Jonathan I E (2003), "The New World Health Organization International Society of Urological Pathology (WHO/ISUP) classification for Ta,T1 bladder tumours: is it an improvement ?", Elservier, vol 47, no 2003, pp 83-89 60 Jung S J., Chang H S., Park C H., Kim C I., Kim B H (2011), "Effectiveness of an Immediate Mitomycin C Instillation in Patients with Superficial Bladder Cancer Receiving Periodic Mitomycin C Instillation", Korean Journal of Urology, vol 52, no 2011, pp 323326 61 Kazuhiro M., Tatsuo G., Nozomi H., Takahiro M., Akiharu N., So N (2015), "The role of single instillation chemotherapy in patients who receive subsequent bacillus Calmette-Guérin: A retrospective single centre study, and systematic review of the literature", Canadian Urological Association journal, vol 9, no 7-8, pp 411-416 Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 62 Konstatinos S., Hippocrates M., Marina P., Georgios P., Andreas S (2011), "Accuracy of modern ultrasonographic techniques in the follow up of patients with supperficial bladder cancinoma", Medical Ultrasonography, vol 13, no 2, pp 114-119 63 Konstinos S., Loannis P., Stefanos D., Grigoris Z., Konstatinos P (2009), "The accuracy of Utrasonography in the diagnosis of supperficial bladder tumors in patients preseting with hematuria", Ann Saudi Med, vol 29, no 2, pp 134-137 64 Liang Cheng, Antonio L B., David G B (2012), Bladder Pathology, Wiley- Blackwell, Canada, pp 99-193 65 Lindsey A T., Freddie B., Rebecca L S., Jacques F., Joannie L T., Ahmedin J (2015), "Global Cancer Statistics, 2012", A cancer Journal for clinicians, vol 65, pp 87-108 66 Macvicar A D (2000), "Bladder cancer staging", BJU International, vol 86, no 1, pp 111-122 67 Maffezini M., Audisio R., Macaluso M P.,Hall R R (1998), "Bladder cancer", Elservier, vol 27, no 2, pp 151-153 68 Mahul B A., Jesse K Mc., Gladell P P., Donna E H., David J G., Rodolfo M (2013), "ICUD-EAU internatinal Consultation on Bladder Cancer 2012: Pathology", European Urology, vol 63, no 2013, pp 16-35 69 Marko B., Maximilian B., Richard Z., Shahrokh F S., Bas W.G., Eva C (2013), "EAU Guidelines on Non–Muscle-invasive Urothelial Carcinoma of the Bladder: Update 2013", European urology, Vol 64, no 2013, pp 639-653 Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 70 Matsuda T., Aptel I., Exbrayat C., Grosclaude P (2003), "Determinants of quality of life of bladder cancer survivors five years after treatment in France", International Journal of Urology, vol 10, no 8, pp 423- 429 71 Maximilian B., Dirk Z., Christian G S., Thomas F., Wolf F W., Wolfgang R (2007), "Photodynamic diagnostic and noninvasive bladder cancer: is it cost-effectiveness in long-term application? a Germany-based cost analysis", European Urology, vol 52, pp 142147 72 May F., Treiber U., Hartung R., Schwaibold H (2003), "Significance of random bladder biopsies in superficial bladder cancer", European Urology, Vol 44, no 1, pp 47-50 73 Miyamoto H., Yao J L., Chaux A., Zheng Y., Hsu I., Izumi K (2012), "Expression of androgen and oestrogen receptors and its prognostic significance in urothelial neoplasm of the urinary bladder", BJU International, vol 109, no 11, pp 1716-1726 74 Muhammad R., Abrar A J (2004), "Role of intravenous urography and transabdominal ultrasonography in the diagnosis of bladder carcinoma", Clinical Urology, vol 30, no 3, pp 185-191 75 National Comprehensive Cancer Network (2014), Bladder Cancer, NCCN, USA, pp 2-23 76 Neelam V., Sabita M (2014), Textbook of human histology, Jaypee Brothers, New Delhi, India, pp 319-322 77 Nieder A M., Meinbach D S., Kim S S., Soloway M S (2005), "Transurethral bladder tumor resection: intraoperative and postoperative complications in a residency setting", J Urol, vol 174, no 6, pp 2307-2316 Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 78 Pashos C L., Botteman M F., Laskin B L., Redaelli A (2002), "Bladder Cancer :Epidemiology, Diagnosis, and Management", Cancer Practice, Vol 10, no 6, pp 311- 322 79 Richard J S., Adrian P.M., Willem O., J Alfred Witjes, Christian B., Louis D (2006), "Predicting Recurrence and Progression in Individual Patients with Stage Ta T1 Bladder Cancer Using EORTC Risk Tables: A Combined Analysis of 2596 Patients from Seven EORTC Trials", European Urology, vol 49, no 2009, pp 466-477 80 Robert S S., Brent K H., Sten H., Simon P K., Arnulf S., Yair L (2014), "The Economics of Bladder Cancer: Costs and Considerations of Caring for This Disease", European urology, vol 66, no 66, pp 253262 81 Rushton L., Hutchings S J., Fortunato L., Young C., Evans G S., Brown T (2012), "Occupational cancer burden in Great Britain", Bristish Journal of Cancer, vol 107, no 1, pp 3-7 82 Ryan K B., Harry W H (2012), 'Surgical for Bladder Cancer', in Louis R K cộng sự, Campbell- Walsh urology, Springer, USA, pp 23742385 83 Saad A.,Wassim K (2010), "Update on the management of non-muscle invasive bladder cancer", Canadian Urological Association journal, vol 4, no 1, pp 56-64 84 Sadow C A., Silverman S G., O'Leary M P.,Signorovitch J E (2008), "Bladder cancer detection with CT urography in an Academic Medical Center", Radiology, Vol 249, no 1, pp 195-202 Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 85 Saga Y., Numata A., Tokumitsu M., Yamaguchi S., Fuji H., Hasimoto H (2004), "Comparetive study of novel endoluminal ultrasonography and conventional transurethral ultrasonography in staging of bladder cancer", International Journal of Urology, vol 11, no 8, pp 597-601 86 Said Abdallah Al-Mamari, Salim Said Al-Busaidy (2015), Urological Cancer Management, Springer, London, pp 59-99 87 Seung hyup Kim (2012), Radiology Illustrated : Uroradiology, Springer, USA, pp 721-729 88 Simon M A., Lokeshwar V B., Soloway M S (2003), "Current bladder cancer tests: unnecessary or beneficial?", Oncology Hematology, Vol 47, no 2, pp 91- 107 89 Skolarikos A., Chrisofos M., Ferakis N., Papatsoris A., Dellis A., Deliveliotis C (2005), "Does the management of bladder perforation during transurethral resection of superficial bladder tumors predispose to extravesical tumor recurrence?", J Urol, vol 173, no 6, pp 19081919 90 Syed Z A., Dorothy L R., Tehmina Z Ali, Jonathan I E (2010), Atlas of Urinary Cytopathology, Demos Medical ,United State of America, pp 107-153 91 Turney B W., Willatt J M., Nixon D., Crew J P., Cowan N C (2006), "Computed tomography urography for diagnosing bladder cancer", BJU International, Vol 98, no 2, pp 345- 353 92 Verma D K., Purdham J T., Roels H A (2002), "Translating evidence about occupational conditions into strategies for prevention", Occupational and Environmental Medicine, vol.59, no 3, pp 205-214 Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 93 Vukotic V, Lazic M, Savic S, Cerovic S,Kojic D (2007), "The role of partial cystectomy in treatment of muscle invasive bladder cancer", J Urol, vol 54, pp 26-27 94 Wallace D M A., Bryan R T., Dunn J A., Begum J., Bathers S (2002), "Delay and survival in bladder cancer", BJU International, vol 89, pp 868- 878 Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Mã số hồ sơ:………………………………………………………………… I THÔNG TIN BỆNH NHÂN HÀNH CHÍNH: Họ tên BN: ……………………………………………………………… Tuổi: ………………………………… Giới: Nam Nữ Nghề nghiệp: ……………………… Dân tộc: …………………………… Địa chỉ: Điện thoại: Ngày vào viện: ………………………………………………………… Ngày mổ: ……………………………………………………………… Ngày viện: …………………………………………………………… Thời gian mổ: ………………………………………………………… 10 Tình trạng viện: 11 U lần đầu: U tái phát: Tổng số lần tái phát:……lần Tái phát thời điểm nghiên cứu: … lần II LÝ DO VÀO VIỆN 12.Đái máu: Có Không 13 Đái buốt, dắt: Có Không 14 Đau bụng dƣới rốn: Có Không 15 Tình cờ phát hiện: Có Không 16 Bí đái: Có Không 17 Khác: III TIỀN SỬ: 18 Hút thuốc lá: Có Không 19 Uống rƣợu: Có Không 20 Nghề nghiệp tiếp xúc hóa chất độc hại: Có Không 21 Mổ u đƣờng xuất: Có Không 22 Đái máu tái diễn: Có Không 23 Bệnh phối hợp: Tim mạch Huyết áp Phổi Tiêu hoá Khác:………………… Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ……………………………………………………………………………… IV TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG 24 Toàn thân a Mệt mỏi gầy sút cân: Có Không b Thiếu máu: Có Không c Sốt: Có Không 25 Cơ a Đái máu: Có Không b Đái buốt, dắt: Có Không c Đau tức vùng dƣới rốn: Có Không d Không triệu chứng: Có Không 26 Thời gian từ có triệu chứng đến phát bệnh:… tháng V CẬN LÂM SÀNG Công thức máu: - Hồng cầu: 1012 /l Hb: g/l Hct: % - Bạch cầu: 109/l NE: % Sinh hóa máu: - Urê: (bình thƣờng 3.8 -8,3mmol/l)………………………………………… - Creatinin: (bình thƣờng 63-115 mmol/l)…………………………………… Nƣớc tiểu - Hồng cầu: 1+ 2+ 3+ Khác:……………… - Bạch cầu: 1+ 2+ 3+ Khác:……………… Siêu âm: - Số lƣợng u: …………… - Kích thƣớc: …………….cm - Vị trí: + Cổ BQ: + Tam giác cổ BQ- lỗ niệu quản: + Thành bên: + Thành trƣớc: + Thành sau: + Thành trên: + Rải rác: Nội soi bàng quang: - Số lƣợng u: ………………… Có cuống: Không cuống: - Kích thƣớc: …………….cm Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn - Vị trí: + Cổ BQ: + Tam giác cổ BQ- lỗ niệu quản: + Thành bên: + Thành trƣớc: + Thành sau: + Thành trên: + Rải rác: Ct -scanner: - Vị trí: + Cổ BQ: + Tam giác cổ BQ- lỗ niệu quản: + Thành bên: + Thành trƣớc: + Thành sau: + Thành trên: + Rải rác: - Kích thƣớc: …………………………………………….cm Kết giải phẫu bệnh sau mổ: - UT tế bào: chuyển tiếp vẩy: tuyến: - T: Ta Tis , T1 - G: G1: G2: G3: Tai biến mổ - Thủng BQ: Có Không - Chảy máu: Có Không Biến chứng sau mổ Chảy máu: Có Không - Nhiễm trùng: Có Không - Bí đái: Có Không 10 Hóa chất bổ trợ sau mổ - Không sử dụng : - BCG: - Mitomycin C: 11 Điểm tái phát xâm lấn theo EORTC: Khả tái phát, điểm số 0-17: thấp (0), thấp (1-4), trung bình (59), cao (10-17) Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Khả xâm lấn, điểm số 0-23: thấp (0-1), thấp (2-6), trung bình (7-13), cao (14-23) Yếu tố Số lƣợng Kích thƣớc Suất độ tái phát Giai đoạn Cis Biệt hóa tế bào Điểm tái phát Điểm xâm lấn 0 2-7 3 ≥8 lần/năm Ta 0 T1 Không 0 Có G1 0 G2 G3 0-17 0-23 Tổng Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHIẾU KHÁM LẠI Họ tên: ……………………… Khám lại: ngày tháng năm Sau mổ: tháng Tái phát điều trị phƣơng pháp: Tái phát điều trị phƣơng pháp khác: Lâm sàng + Đái máu: có không + Đái buốt, dắt: có không + Đau hạ vị: có không + Hạch bẹn: có không + Di xa: có không Cận lâm sàng Máu: - hồng cầu: 1012/l Hb: g/l Hct: % - Bạch cầu: 109/l Nƣớc tiểu: - hồng cầu: - Bạch cầu: NE: % 1+ 2+ 3+ 1+ 2+ 3+ Siêu âm: Bình thƣờng Có u Nội soi: Bình thƣờng Có u CT- Scanner:………………………………………………………………… Ng y…….tháng…….năm…… Xác nhận bệnh viện Số hóa STrung tâm Học liệu – ĐHTN Ngƣời làm hồ sơ http://www.lrc.tnu.edu.vn ... sàng ung thư bàng quang nông phẫu thuật nội soi cắt u qua đường niệu đạo bệnh viện hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2013- 2015 Đánh giá kết điều trị ung thư bàng quang nông phẫu thuật nội soi qua đường. .. 2013 đến chƣa có tổng kết đánh giá, để góp phần đánh giá kết điều trị UTBQN thực đề tài: Đánh giá kết điều trị ung thư bàng quang nông phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo ” với mục tiêu: Mô... bên trái bàng quang  Mặt trƣớc bàng quang  Mặt sau bàng quang (đáy bàng quang)  Tam giác bàng quang  Cổ bàng quang Niêm mạc b ng quang bình thư ng: niêm mạc phủ lên toàn mặt bàng quang, nhƣng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị ung thư bàng quang nông bằng phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo , Đánh giá kết quả điều trị ung thư bàng quang nông bằng phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo , Đánh giá kết quả điều trị ung thư bàng quang nông bằng phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo

Từ khóa liên quan