Bai 13 dap an pp giai bai tap este litpit

6 245 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2016, 09:04

Khúa hc LTH mụn Húa Thy Ngc Phng phỏp gii cỏc bi toỏn ủc trng v Este-Lipit PHNG PHP GII CC BI TON C TRNG V ESTE-LIPIT P N V HNG DN GII BI TP T LUYN I P N Dng 1: Bi v phn ng ủt chỏy este lipit A B A A C 11 C 12 B 13 A 14 D 15 C 21 C 22 D 23 A 24 D 25 B C 16 C 26 A A 17 D B 18 D A 19 B 10 A 20 A A 18 B 28 B 38 B 48 A 58 A A 19 D 29 B 39 B 49 B 59 B 10 A 20 C 30 A 40 B 50 D Dng 2: Hng s cõn bng ca phn ng este húa v thy phõn este C B Dng 3: Bi toỏn liờn quan ti phn ng thy phõn v x phũng húa C B D C C C D 11 D 12 A 13 A 14 D 15 B 16 D 17 D 21 B 22 B 23 C 24 D 25 A 26 D 27 C 31 B 32 D 33 D 34 A 35 D 36 A 37 C 41 B 42 B 43 B 44 C 45 D 46 A 47 C 51 C 52 D 53 B 54 A 55 C 56 A 57 B Dng 4: Hiu sut ca phn ng este húa B A B Dng 5: Bi v cỏc ch s ca cht bộo C A C B B C D C C D A C II HNG DN GII Dng 1: Bi v phn ng ủt chỏy este - lipit Cõu 3: Este no, ủn chc (mch h) CnH2nO2 Phn ng chỏy: CnH2nO2 + (3n 2)/2O2 nCO2 + nH2O nCO2 = nO2 (3n 2)/2 = n n = Este l C2H4O2 hay HCOOCH3 (metyl fomiat) õy l mt dng bi thụng thng khỏ ph bin v khụng khú Cõu 7: Phõn tớch ủ bi: - Trc xỏc ủnh s ủng phõn, phi xỏc ủnh ủc CTPT v cu to ca X - Tt c cỏc s liu ca bi toỏn ủu ủc cho dng lng liờn tng ti vic s dng phng phỏp bo ton lng ủ gii - Nu bo ton v lng, ta s cú s liu v O2 liờn tng ti vic s dng phng phỏp bo ton nguyờn t oxi Phng phỏp thụng thng: Ta d cú: n CO2 = n H2 O = 0,005 mol este no, ủn chc, mch h S ủ húa phn ng: X + O2 CO2 + H2 O Bo ton lng cho phn ng, ta cú: m X + m O2 = m CO2 + m H2 O m O2 = 0,22 + 0,09 - 0,11 = 0,2 gam hay 0,00625 mol Bo ton nguyờn t Oxi cho phn ng, ta cú: m O (X) + m O (O2 ) = m O (CO2 ) + m O (H2 O) m O (X) = 0,005 ì + 0,005 - 0,00625 ì = 0,0025 mol n O (X) 0,005 = C H 8O 2 0,00125 Nu cu to ca este l RCOOR thỡ ta d cú R + R = = + (n- v iso-) = + = + nX = = 0,00125 mol số C = Hocmai.vn Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng ủi t vn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khúa hc LTH mụn Húa Thy Ngc Phng phỏp gii cỏc bi toỏn ủc trng v Este-Lipit Nh vy, X cú ủng phõn Phng phỏp kinh nghim: Khụng thc hin phn gii bi ủ tỡm CTPT, bi nu ủó lm nhiu bi v axit/este thỡ ta cú th d dng nhn thy mi liờn h gia 0,11 gam v 88 gam/mol, s mol CO2 v H2O bng cng cú th d dng nhm ủc ủ xỏc nhn li Do ủú, d cú CTPT ca este l C4H8O2 v s ủng phõn l Cõu 14: Phn ng x phũng húa to mui cú lng ln hn este gc ru ca este phi cú M < 23 ch nht ủỏp ỏn D tha Cõu 16: este no, ủn chc, mch h loi B Thu phõn to mui v ancol ủng ủng liờn tip este no ủn chc mch h l ủng ủng k tip loi D Cõu 17: X tỏc dng ủc vi dung dch NaOH ủun núng loi B X tỏc dng ủc vi dung dch AgNO3 NH3 loi A Cõu 18: Khai thỏc d kin 1: Este ca ru metylic loi ủỏp ỏn A Khai thỏc d kin 2: 2,64 Ta d dng cú n CO2 = = 0,06 mol n N2 = 0,01 mol n C : n N = 0,06 : 0,02 = : 44 B qua cỏc d kin khỏc, ta thy ch nht ủỏp ỏn D tha ủiu kin ny Cõu 19: T l CH4 (M = 16) Y l CH3COONa p dng ủnh lut bo ton lng cho phn ng ủt chỏy Z, ta cú: 5, 04 m CO2 + m H2 O = m Z + m O2 = 4,8 + 32 ì = 12 gam 22 , Mt khỏc: mCO2 - mH2 O = 1, gam gii h phng trỡnh, ta cú: mCO = 6,6 gam hay 0,15 mol m H O = 5, gam hay 0,3 mol 2 n H2O = 2nCO2 Z CH O X CH3COOCH3 Cõu 24: Phõn tớch ủ bi: - Phn ng vi Ca(OH)2 d ch to kt ta CaCO3 lng ca dung dch chc chn phi gim (cỏi ny thy tng gii thớch rt nhiu ln) loi ủỏp ỏn B v C * Ch xột riờng yu t ny ủó cú th chn 50 : 50 - bi cho rt nhiu cht nhng ta cú th thy l chỳng cú chung CTTQ dng CnH2n-2O2 v cú s liu v CO2 ngh ủn chuyn dựng phng phỏp C trung bỡnh - Do ủ bt bóo hũa (k) ca cỏc cht = n hh = n CO2 - n H 2O - bi cú s liu ta cú quyn ủt ti n, n ủú s l: s mol hn hp v s C trung bỡnh Phng phỏp thụng thng: D dng nhm ủc n CO2 = n CaCO3 = 0,18 mol , thay vo s ủ phn ng, ta cú: nCO (14n + 30) gam n mol 3,42 gam 0,18 mol C n H 2n O n hh = 3, 42 = 0,03 mol 14 ì + 30 14n + 30 n = 3,42 0,18 n=6 n H O = n CO2 - n hh = 0,18 - 0,03 = 0,15 mol Hoc: Hocmai.vn Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng ủi t vn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khúa hc LTH mụn Húa Thy Ngc Phng phỏp gii cỏc bi toỏn ủc trng v Este-Lipit Gi s mol ca hn hp l a, ta cú h phng trỡnh: mhh = (14n + 30)a = 3,42 gam n = a = 0,03 mol nCO2 = na = 0,18 mol T ủú cú m giảm = m - (m H2 O + m CO2 ) = 18 - (18 ì 0,15 + 44 ì 0, 18) = 7,38 gam Phng phỏp kinh nghim: - Phn ng vi Ca(OH)2 d ch to kt ta CaCO3 lng ca dung dch chc chn phi gim (cỏi ny thy tng gii thớch rt nhiu ln) loi ủỏp ỏn B v C - Do ủ bt bóo hũa (k) ca cỏc cht = 3, 42 n hh = n CO2 - n H O = 0,18 - n H O < n H O > 0,1325 mol 72 (s mol hn hp ln nht hn hp gm ton b l C3H4O2) - m giảm = m - (m H2 O + m CO2 ) < 18 - (18 ì 0,1325 + 44 ì 0, 18) = 7,695 gam Trong ủỏp ỏn A v D, ch cú D tha Dng 2: Hng s cõn bng ca phn ng este húa v thy phõn este Cõu 1: Cõn bng ca tt c cỏc phn ng este húa cú th s ủ húa mt cỏch ủn gin nh sau: A(axit) + R(rợu) E(este) + H2 O T gi thit, ta d dng cú: K cb = [ E][ H2 O] [ A][ R] (2 ) = ( 13 ) 2 =4 * Chỳ ý, trng hp ny khụng ủc b qua s cú mt ca H2O biu thc tớnh Kcb Gi s mol C2H5OH cn dựng hiu sut cc ủi l x, cõn bng ủú l: A(axit) + R(rợu) E(este) + H2O Trc cõn bng: mol x mol mol mol Phn ng: 0,9 mol 0,9 mol 0,9 mol 0,9 mol Sau phõn ly: 0,1 mol (x 0,9) mol 0,9 mol 0,9 mol Thay vo biu thc tớnh Kcb, ta cú: [ E ][ H O ] = ( 0,9 ) K cb = =4 x = 2, 925 mol [ A ][ R ] 0,1 ( x - 0,9 ) Dng 3: Bi toỏn liờn quan ti phn ng thy phõn v x phũng húa Cõu 11: Phõn tớch ủ bi: d dng thy bi toỏn cú th phi s dng Phng phỏp Bo ton lng (bit lng ca cht phn ng), chỳ ý l c ủỏp ỏn ủu cho thy este ủó cho l no, ủn chc (Phng phỏp Chn ngu nhiờn) Phng phỏp truyn thng: p dng ủnh lut bo ton lng, ta cú: m NaOH = m muối + m rợu - m este = 1g = 0,025 mol = n rợu = n muối = n este (este đơn chức) 40 2, 05 Do ủú, M muối = = 82 axit este CH COOH 0, 025 0, 94 = 37, rợu este CH OH C H OH v M rợu = 0, 025 n NaOH = hoc thay bc tớnh M muối v Mrợu bng: 1,99 M este = = 79,6 este phải C H O C H 8O 0,025 Hocmai.vn Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng ủi t vn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khúa hc LTH mụn Húa Thy Ngc Phng phỏp gii cỏc bi toỏn ủc trng v Este-Lipit Cn c vo ủỏp ỏn thỡ ch cú D l tha Phng phỏp kinh nghim: T d kin 2,05g ta cú th kt lun axit este l CH3COOH (kinh nghim) hoc chia th ủ tỡm s mol chn (CH3COONa cú M = 82) n este = n muối = 0,025 mol (este đơn chức) 1,99 M este = = 79,6 este phải C H O C H 8O rợu CH 3OH C H OH 0,025 Cõu 16: S ủ phn ng thy phõn triglyxerit ủó cho l: thủy phân C H (OCO)3R1 (R )2 C H (OH)3 + R1COOH + 2R COOH n C3H (OH)3 = 46 = 0,5 mol = n triglyxerit 92 444 = 888 R1 + 2R = 715 0,5 Gi CT trung bỡnh ca cỏc gc axit l: C n H 2n +1 k ủú n l s nguyờn t C trung bỡnh v k l ủ bt bóo hũa trung bỡnh ca cỏc gc axit R + 2R 715 ủú k 14n , ủú, ta xp x k Ta cú: R = 14n + k = = 3 715 n 17 loại đáp án A C 14 715 - 14 ì 17 = k = k= R1 C17 H 33 (k = 1) R C17 H 35 (k = 0) 3 Vy ủỏp ỏn ủỳng l D C17H33COOH v C17H35COOH * Cỏch lm ny rừ rng v khoa hc hn rt nhiu so vi cỏch mũ: R1 + 2R2 = 715 = 271 + ì 273 R1 C17 H33 R2 C17 H35 Cõu 25: Khai thỏc d kin 1: meste < mmui Khi lng mol ca gc ru < 23 phi cú gc ru l CH3 loi ủỏp ỏn B v D Khai thỏc d kin 2: M triglyxerit = 41 + 44 ì + R1 + 2R = dX = 37 M X = 74 H2 nX = 22,2 = 0,3 mol = n muối 74 23,2 - 44 - 23 = 10,33 < 15 số muối phải có muối HCOONa 0,3 loi ủỏp ỏn C Khai thỏc d kin 3: d X = 37 M X = 74 este ủú ch cú th l HCOOC2H5 v CH3COOCH3 M gốc axit = H2 Vy ủỏp ỏn ủỳng l A Cõu 28: CTPT cho thy X l hp cht ủn chc 3,4 Do ủú, n muối = n este = = 0,05 mol M muối = = 68 HCOONa loại A 100 0,05 Vỡ sn phm thy phõn cũn li (cú cha ni ủụi) khụng lm mt mu nc brom phi l xeton C liờn kt vi nhúm COO- mang ni ủụi v cú bc bng ủỏp ỏn ủỳng l B Cõu 40: Phõn tớch ủ bi: Nhn thy este ny l ủng phõn ca cú cựng M v d dng tớnh ủc s mol Hocmai.vn Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng ủi t vn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khúa hc LTH mụn Húa Thy Ngc Phng phỏp gii cỏc bi toỏn ủc trng v Este-Lipit Hng dn gii: 66, Ta cú n este = = 0,9 mol = n rợu 74 o H2 SO4 , 140 C 1Ete + 1H2 O Phn ng tỏch nc to ete cú t l: 2Rợu Do ủú, n H2 O = n rợu = 0,45 mol m = 18 ì 0,45 = 8,1g (giỏ tr ny cú th nhm ủc) Cõu 44: Do sinh hn hp mui Loi A, D n(Y) = 0,1 mol Cỏch 1: Phng phỏp bo ton lng MY = [(16 + 8) 17,8]/0,1 = 62 Y l HO-CH2-CH2-OH (Nờn tớnh nhm mt s giỏ tr, thay vỡ thc hin phộp tớnh liờn hon: MY = [(160*0,1 + 100*8%) 17,8]/0,1 = 62 s rt d mc sai sút) Cỏch 2: Phng phỏp tng gim lng mtng = 17,8 16 = 1,8g (nhm) Mtng = 1,8/0,1 = 18 (nhm) Mgc ru = 23*2 18 = 28 -CH2-CH2 X l CH3COO-(CH2)2-OOCC2H5 Cõu 45: Phõn tớch ủ bi: õy l bi toỏn xuụi rt ủn gin vỡ ủ bi ủó cho s mol NaOH v phn ng xy va ủ ủim mu cht l phi xỏc ủnh ủc ủỳng CTCT ca este ban ủu Hng dn gii: ieste ca etylen glicol vi axit ủn chc cú dng: RCOO-CH2-CH2-OCO-R vi s nguyờn t O = s nguyờn t C = v CTCT ca este X l: CH3COO-CH2-CH2-OCO-H 1 10 m = M este ì n NaOH = 132 ì ì = 16,5 gam 2 40 Cõu 55: Phõn tớch ủ bi: Nhn thy ủõy l bi toỏn xuụi rt ủn gin vỡ ủ bi ủó cho s mol cht ủu v phn ng xy va ủ ủim mu cht l phi xỏc ủnh ủc ủỳng t l phn ng Hng dn gii: Trong cụng thc ca asprin va cú nhúm chc axit (-COOH) tỏc dng vi KOH theo t l 1:1, va cú nhúm chc este ca phenol (-COO-C6H4-) tỏc dng vi KOH theo t l 1:2 Do ủú, t l phn ng tng cng l asprin : KOH = : 43, n KOH = 3n aspirin = ì = 0,72 mol V = 0,72 lít 180 Nhn xột: Cõu hi ny khỏ d, nhiờn, hc sinh cng cn cú kin thc tng ủi vng vng ủ khụng b ngp trc cỏi tờn rt kờu ca aspirin hoc cụng thc cú v phc ca nú vỡ nu xỏc ủnh sai t l phn ng thỡ cỏc em s d ri vo ủỏp ỏn nhiu, ủú, ủỏp ỏn 0,48 (ng vi t l 1:2) l ủỏp ỏn nhiu d mc phi nht Ngoi ra, ủi vi cỏc bn ủang quỏ trỡnh ụn thỡ cú th lu ý thờm v phn ng este húa bng anhiủrit axit ủi vi nhúm chc OH phenol Cõu 56: 3RCOONa + C3H5(OH)3 (nhm ủu) Phn ng: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH Theo bo ton lng: m(x phũng) = m(cht bộo) + m(NaOH) m(glixerol) m(x phũng) = 17,24 + 40*0,06 92*0,06/3 = 17,80 gam (cỏc giỏ tr 40, 92 v 0,02 l nhm ủc) Dng 4: Hiu sut ca phn ng este húa Cõu 4: D dng nhm X gm 0,05 mol mi cht, hay l 0,1 mol axit M trung bỡnh = 53 Chỳ ý l ủõy, s mol C2H5OH l 0,125 mol nờn lng phn ng phi tớnh theo cỏc axit M = (53 + 46 18)*0,1*0,8 = 6, 48 (cỏc giỏ tr 53, 46, 18 l phi thuc hoc tớnh nhm ủc) Phn ng este húa cú dng: A(axit) + R(rợu) E(este) + H2 O ủú, lng este sinh phi nh hn tng lng ru v axit ban ủu loi D Hocmai.vn Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng ủi t vn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khúa hc LTH mụn Húa Thy Ngc Phng phỏp gii cỏc bi toỏn ủc trng v Este-Lipit Giỏo viờn: V Khc Ngc Ngun: Hocmai.vn Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng ủi t vn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - ... ca este l C4H8O2 v s ủng phõn l Cõu 14: Phn ng x phũng húa to mui cú lng ln hn este gc ru ca este phi cú M < 23 ch nht ủỏp ỏn D tha Cõu 16: este no, ủn chc, mch h loi B Thu phõn to mui v ancol... m NaOH = m muối + m rợu - m este = 1g = 0,025 mol = n rợu = n muối = n este (este đơn chức) 40 2, 05 Do ủú, M muối = = 82 axit este CH COOH 0, 025 0, 94 = 37, rợu este CH OH C H OH v M rợu =... 2,05g ta cú th kt lun axit este l CH3COOH (kinh nghim) hoc chia th ủ tỡm s mol chn (CH3COONa cú M = 82) n este = n muối = 0,025 mol (este đơn chức) 1,99 M este = = 79,6 este phải C H O C H 8O
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 13 dap an pp giai bai tap este litpit , Bai 13 dap an pp giai bai tap este litpit , Bai 13 dap an pp giai bai tap este litpit