Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

9 12,026 17
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2013, 01:25

VinaPhong 1 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: Quan sát Hàng ngày chúng ta vẫn dùng gương phẳng để soi. Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật qua gương. C1: Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng. Mặt nước, mặt kim loại nhẵn bóng, thước nhựa . . . hình vẽ biểu diễn gương phẳng VinaPhong 2 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: Thí nghiệm: Bố trí thí nghiệm như hình 4.2. Hiện tượng trên gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng. 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? C2: Cho tia SI đi là là trên mặt tờ giấy. Mặt phẳng tờ giấy chứa tia tới SI và đường pháp tuyến IN của mặt gương tại I. Hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào? Kết luận: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với và đường . tia tới pháp tuyến hình vẽ biểu diễn gương phẳng VinaPhong 3 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. hình vẽ biểu diễn gương phẳng 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? I S N i R i’ SIN = i: góc tới NIR = i’: góc phản xạ SI: tia tới IR: tia phản xạ IN: pháp tuyến a. Dự đoán xem góc phản xạ quan hệ với góc tới như thế nào? b. Làm thí nghiệm kiểm tra như hình 4.2 SGK và ghi kết quả vào bảng. VinaPhong 4 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. hình vẽ biểu diễn gương phẳng 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? I S N i R i’ SIN = i: góc tới NIR = i’: góc phản xạ SI: tia tới IR: tia phản xạ IN: pháp tuyến Góc tới i Góc phản xạ i’ 60 o 45 o 30 o 60 o 45 o 30 o VinaPhong 5 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. hình vẽ biểu diễn gương phẳng 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? Góc tới bằng góc phản xạ. 3. Định luật phản xạ ánh sáng? Hai kết luận của phần 1 và 2 là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng. VinaPhong 6 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. hình vẽ biểu diễn gương phẳng Góc tới bằng góc phản xạ. 4. Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ. Gương phẳng đặt vuông góc với mặt tờ giấy vẽ hình, được biểu diễn bằng một đoạn thẳng, phần gạch chéo là mặt sau của gương. Tia tới SI và pháp tuyến IN nằm trên mặt phẳng hình vẽ. S I N R C3: Hãy vẽ tia phản xạ IR. VinaPhong 7 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. hình vẽ biểu diễn gương phẳng Góc tới bằng góc phản xạ. III. Vận dụng: C4: Trên hình 4.4. vẽ một tia sáng tới SI chiếu lên một gương phẳng M. M I S N R a. Hãy vẽ tia phản xạ. Vẽ pháp tuyến IN với gương tại I. Vẽ tia phản xạ IR với góc phản xạ bằng góc tới. Ta có tia phản xạ. VinaPhong 8 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. hình vẽ biểu diễn gương phẳng Góc tới bằng góc phản xạ. III. Vận dụng: b. Giữ nguyên tia tới SI. muốn thu được tia phản xạ có hướng từ dưới lên thì phải đặt gương thế nào? Vẽ hình. S I R Vẽ tia phản xạ IR tại I từ dưới lên. Vẽ phân giác góc IN của góc SIR. N Đặt gương vuông góc với IN tại I. Ta có vị trí của gương cần đặt. VinaPhong 9 b. Giữ nguyên tia tới SI. muốn thu được tia phản xạ có hướng từ dưới lên thì phải đặt gương thế nào? Vẽ hình. S I R Vẽ tia phản xạ IR tại I từ dưới lên. Vẽ phân giác góc IN của góc SIR. N Đặt gương vuông góc với IN tại I. Ta có vị trí của gương cần đặt. . góc phản xạ. 3. Định luật phản xạ ánh sáng? Hai kết luận của phần 1 và 2 là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng. VinaPhong 6 Tiết 4: Định luật phản xạ. tia phản xạ IR với góc phản xạ bằng góc tới. Ta có tia phản xạ. VinaPhong 8 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng, Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng, Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Từ khóa liên quan