TIỂU LUẬN sự SÁNG tạo của NGUYỄN ái QUỐC TRONG TRUYỀN bá CHỦ NGHĨA mác lê NIN để THÀNH lập ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

5 1,191 27
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 21:47

Từ khi thực dân Pháp xâm lược, nhân dân ta đã liên tiếp nổi dậy cầm vũ khí chống bọn cướp nước. Đặc biệt Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX các phong trào vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản diễn ra sôi nổi và rộng khắp nhưng đều thất bại. Điều này chứng tỏ sự bất lực của giai cấp tư sản Việt Nam, rằng giai cấp tư sản Việt Nam không đủ khă năng giương cao ngon cờ lãnh đạo đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. SÁNG TẠO CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC TRUYỀN BÁ CHỦ NGHĨA MAC-LENIN ĐỂ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ****** -Từ thực dân Pháp xâm lược, nhân dân ta liên tiếp dậy cầm vũ khí chống bọn cướp nước Đặc biệt Cuối kỷ XIX đầu kỷ XX phong trào vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản diễn sôi rộng khắp thất bại Điều chứng tỏ bất lực giai cấp tư sản Việt Nam, giai cấp tư sản Việt Nam không đủ khă giương cao ngon cờ lãnh đạo đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi Trong lúc dân tộc ta đứng trước khủng hoảng đường lối cứu nước, nhiều nhà yêu nước đương thời tiếp tục đường cứu nước theo lối cũ, Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước khác với nhà yêu nước tiền bối Anh Nguyễn sang Châu Âu mục đích Anh để xem phát triển Châu Âu, Pháp Năm 1917 Cách mạng Tháng 10 Nga thành công đánh dấu bước phát triển mở thời đại lịch sử nhân loại- thời đại động từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa cộng sản Sau nhiều năm bôn ba, quan sát suy ngẫm, sau gặp “Sơ thảo lần thứ luận cương Lenin vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa”, tháng 12.1920 Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp họp Tua, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản chủ trương thành lập Đảng Cộng sản Pháp Trả lời câu hỏi: - Tại đồng chí bỏ phiếu cho Quốc tế III? Nguyễn Quốc trả lời: “ Quốc tế III ý đến vấn đề giải phóng thuộc địa Tự cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, tất điều muốn, tất điều hiểu." Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến định tư tưởng lập trường trị Nguyễn Ái Quốc Từ đó, Người xác định đường giải phóng đắn cho dân tộc Việt Nam: “ Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản giải phóng dân tộc; hai giải phóng nghiệp cua chủ nghĩa Cộng sản cách mạng giới.” Từ trở thành người Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc xúc tiến mạnh mẽ việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào giải phóng dân tộc phong trào vô sản nước thuộc địa, có Việt Nam Cuối nǎm 1921, Đại hội lần thứ Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc trình bày dự án nghị “ chủ nghĩa Cộng sản thuộc địa", kiến nghị thành lập Ban nghiên cứu thuộc địa Đảng Nǎm 1922, Ban nghiên cứu thuộc địa Đảng Cộng sản Pháp thành lập Nguyễn Ái Quốc cử làm Trưởng tiểu ban nghiên cứu Đông Dương Với cương vị Người tích cực tuyên truyền, giáo dục giới thiệu cho Đảng cộng sản Pháp nhiều chiến sĩ cách mạng nước thuộc địa châu Á, châu Phi Cũng nǎm 1921, nhờ giúp đỡ Đảng Cộng sản Pháp, Người với số chiến sĩ cách mạng nước An-giê-ri, Ma-đa-gát-xca, Tuy-ni-di, Ma-rốc, v.v sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa nhằm tổ chức lãnh đạo phong trào cách mạng giải phóng dân tộc Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cách mạng nước thuộc địa, năm 1922 Hội liên hiệp thuộc địa cho xuất tờ báo Le Paria ( Người khổ ), diễn đàn dân tộc thuộc địa, đồng thời thông tin tình hình nước thuộc địa đến với nhân dân Pháp Ngoài việc làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút quản lý tờ Người khổ Đây phương tiện truyền bá chủ yếu Người pháp, giúp người tuyên truyền sâu rộng hơn, trự tiếp hơn, thông qua báo bóc trần mặt gọi “Khai hóa” giả nhân giả nghĩa cuat thực dân Pháp với dân tộc thuộc địa Nguyễn viết nhiều đǎng báo Nhân đạo (L'humanité), quan Trung ương Đảng Cộng sản Pháp, Đời sống thợ thuyền (La Vie Ouvrière), tiếng nói giai cấp công nhân, Tạp chí Cộng sản (La Revue communiste), quan lý luận Đảng cộng sản Pháp Ngoài sử dụng báo chí, Người Diễn thuyết, viết kịch nhân dân Pháp hiểu rõ sắc dân tộc người Việt Nam, tranh thủ ủng hộ, thông cảm nhân dân tiến Pháp vạch mặt bọn vua quan bán nước qua tác phẩm kịch “Con rồng tre”, “vi hành” Tất viết Anh Nguyễn có nội dung tố cáo tội ác thực dân Pháp, kêu gọi nhân dân nước thuộc địa đứng lên chống lại thực dân Pháp xâm lược Để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lenin vào Việt Nam thông qua báo Người khổ tất báo bí mật gửi nước thông qua đường dây liên lạc bí mật thuỷ thủ người VIệt Nam yêu nước chuyến hàng hải Pháp-Việt Nhờ hoạt động Nguyễn Ái Quốc chủ nghĩa Mác-Lênin bắt đầu thâm nhập vào Việt Nam, giúp cho giai cấp công nhân nhân dân lao động Việt Nam bước đầu tiếp nhận chủ nghĩa Mác-lênin Qua nổ lực truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lenin Nguyễn Ái Quốc vào Việt Nam dần thức tỉnh người yêu nước Việt Nam vào đường chủ nghĩa Mac-Lênin Quá trình hoạt động phong trào quốc tế cộng sản Tại Liên Xô người dành nhiều thời gian để nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lênin Nghiên cưu chế độ Xô Viết Người viết cho tờ báo Liên Xô tờ báo “Tia lửa” viết cho tạp chí Thư Tín quốc tế Ngoài người tham gia đại hội quốc tế Đại hội quốc tế niên, phụ nữ, nông dân Trong đại hội quốc tế nông dân 10/1923 người bầu vào ban chấp hành quốc tế nông dân Thời gian hoạt động Liên Xô ngắn ngủi lí luận Cách mạng người không ngừng nâng cao Tại Đại hội thứ quốc tế cộng sản 7/1924 Matxcơva người trình bày tham luận Cách mạng giải phóng dân tộc nước thuộc địa Người nêu lên mối quan hệ Cách mạng giải phóng dân tộc nước thuộc địa với Cách mạng Vô Sản quốc Đồng thời người kêu gọi Đảng cộng sản nước giới ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc nước thuộc địa Như lí luận Cách mạng dân tộc hình thành Đáng ý phương tiện truyền bá thời kỳ văn kiện, thư từ Quốc tế Cộng sản người nhân danh Quốc tế Cộng sản gửi nhân dân Việt Nam Ngoài truyền đơn, phát biểu, tham luận QTCS, Quốc tế Nông hội, Công hội, Thanh niên Đặc biệt tác phẩm “Trung Quốc Thanh niên Trung Quốc”, “Bản án chế độ thực dân Phám” xuất Nhờ cố gắng Nguyễn Ái Quốc, chủ nghĩa Mác-Lenin ảnh hưởng Cách mạng Tháng 10 Nga chọc thủng lưới sắt thực dân Pháp mà truyền đến Việt Nam Những người cách Việt Nam, tầng lớp niên trí thức cách mạng, tiếp thu chủ nghĩa Mac-Lenin khát mà tìm nước uống Tuy vậy, người cách mạng Việt Nam, chuyển từ lập trường yêu nước theo quan điểm cũ sang lập trường yêu nước theo quan điểm chủ nghĩa Mac-Lenin việc đơn giản Vì thế, lúc đầu cần có tổ chức thích hợp Tháng 11-1924 Nguyễn Ái Quốc Quốc tế Cộng sản cử Quảng Châu với nhiệm vụ xúc tiến kế hoạch xây dựng tổ chức cộng sản Đông Dương Tại Người sử dụng phương tiện truyền bá có tính định cho việc đời tổ chức tiền thân Đảng: thành lập Cộng sản đoàn làm hạt nhân Đặc biệt Người thành lập Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội tổ chức tính chất độ Mục đích hội tuyên truyền Chủ nghĩa MácLenin vào Việt Nam có hệ thống tổ chức Nhằm thực kết hợp Chủ nghĩa Mác với phong trào Công nhân, phong trào yêu nước đề tiến tới đời đảng Vô sản Việt Nam Để hội hoàn thành sứ mệnh lịch sử Nguyễn Ái Quốc cho xuất tuần báo Thanh Niên Công Nông, Tiền Phong, Nguyệt san lính cách mạng Nguyễn Ái Quốc chủ động mở lớp giảng dạy ngắn hạn Chủ nghĩa Mac-Lenin để đào tạo cán Cách Mạng có hiểu biết Chủ nghĩa Mác-Lenin Từ năm 1925-1927, hội đào tạo 200 hội viên Số hội viên xuất sắc gửi học trường đại học Liên Xô Trung Quốc, số lại thực chủ trương vô sản hóa Hội, nhiều hội viên vào hầm mỏ, nhà máy, đồn điền để tuyền truyền, vận động quần chúng, cách tuyên truyền sáng tạo hiệu Tất giảng Nguyễn Ái Quốc lớp huấn luyện tập trung lại in thành sách “Đường Cách Mệnh” ( xuất 1927) nêu tư tưởng chiến lược, sách lược Cách mạng giải phóng dân tộc Các phương tiện truyền bá thời kỳ góp phần quan trọng vào chuẩn bị tư tưởng , trị, tổ chức tiến tới thành lập đảng sau Báo Thanh niên, đường cách mệnh số tờ báo khác phổ biến khắp nước, tổ chức in lại nhiều lần Đặc biệt phương tiện truyền bá Sống giữ vai trò đặc biệt quan trọng thời kỳ Sau Quảng Châu Xiêm người tiếp tục mở lớp huân luyện trị, đổi tên tờ báo Đồng thành tờ Thân ái, dịch loạt tác phẩm kinh điển nhằm truyền bá sâu rộng tư tưởng cộng sản: Nhân loại tiến sử hóa, Chủ nghĩa cộng sản ABC; Tuyên ngôn Đảng cộng sản, thể trình độ nhận thức lớp học trò người tiến rõ rệt Qua trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lenin vào Việt Nam Nguyễn Ái Quốc trình nghệ thuật kết hợp, sử dụng các loại Phương tiện truyền bá cũ Người, mà đỉnh cao nghệ thuật sử dụng phương tiện truyền bá phương tiện sống Quá trình truyền bá có chuẩn bị kỹ lưỡng mặt, có hệ thống, tổ chức phát triển từ đơn giản đến phức tạp, liên tục từ 1921 đến ĐCS Việt Nam đời 3/2/1930 Cho đến trải chặng đường lịch sử qua 85 năm lãnh đạo Đảng Những kinh nghiệm quý báu chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng Phương tiện truyền bá chủ nghĩa Mac-Leenin vào Việt Nam năm 1921 – 2930 nguyên giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc Đảng trình lãnh đạo, đạo công đổi đất nước ta ... nhập vào Việt Nam, giúp cho giai cấp công nhân nhân dân lao động Việt Nam bước đầu tiếp nhận chủ nghĩa Mác- l nin Qua nổ lực truyền bá Chủ nghĩa Mác- Lenin Nguyễn Ái Quốc vào Việt Nam dần thức tỉnh... mạnh mẽ việc truyền bá chủ nghĩa Mác - L nin vào phong trào giải phóng dân tộc phong trào vô sản nước thuộc địa, có Việt Nam Cuối nǎm 1921, Đại hội lần thứ Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc trình... tỉnh người yêu nước Việt Nam vào đường chủ nghĩa Mac-L nin Quá trình hoạt động phong trào quốc tế cộng sản Tại Liên Xô người dành nhiều thời gian để nghiên cứu chủ nghĩa Mác- L nin Nghiên cưu chế
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN sự SÁNG tạo của NGUYỄN ái QUỐC TRONG TRUYỀN bá CHỦ NGHĨA mác lê NIN để THÀNH lập ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM, TIỂU LUẬN sự SÁNG tạo của NGUYỄN ái QUỐC TRONG TRUYỀN bá CHỦ NGHĨA mác lê NIN để THÀNH lập ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM, TIỂU LUẬN sự SÁNG tạo của NGUYỄN ái QUỐC TRONG TRUYỀN bá CHỦ NGHĨA mác lê NIN để THÀNH lập ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

Từ khóa liên quan