Bài 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn

23 157 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:37

Giáo viên : Nguyễn Văn Hợp LỊCH SỬ Chương VI : VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Tiết 61 + Bài 27 Chế độ phong kiến nhà Nguyễn Tiết 61 I / Tình hình trị - kinh tế NỘI DUNG CHÍNH - Quá trình nhà Nguyễn thành lập - Những biện pháp nhà Nguyễn thực để lập lại chế độ phong kiến tập quyền (hành chính, luật pháp, quân đội, đối ngoại) - Tình hình kinh tế nước ta thời Nguyễn  đời sống nhân dân ta - Nhận xét triều đình nhà Nguyễn Bài 27 Tiết 61 - I / Tình hình trị - kinh tế Nhà Nguyễn lập lại chế độ Bắc Giang phong kiến tập quyền a Nhà Nguyễn thành lập - Nội Tây Sơn suy yếu Thăng Long Phú Xuân Nhà Nguyễn thành lập hoàn cảnh ? Chú giải Phú XuânTên đơn vị hành Nguyễn Ánh công TS đường thuỷ Nguyễn Ánh công TS Bằng đường Quang Toản rút chạy Quy Nhơn Gia Định Bài 27 Tiết 61 - I / Tình hình trị - kinh tế Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a Nhà Nguyễn thành lập - Nội Tây Sơn suy yếu Bắc Giang 1802 Thăng Long 1802 Phú Xuân Chú giải Phú XuânTên đơn vị hành Nguyễn Ánh công TS đường thuỷ Nguyễn Ánh công TS Bằng đường Quang Toản rút chạy Quy Nhơn 6/1801 Gia Định Bài 27 Tiết 61 - I / Tình hình trị - kinh tế Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a Nhà Nguyễn thành lập - Nội Tây Sơn suy yếu - Năm 1802,Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long , lập triều Nguyễn - Chọn Phú Xuân ( Huế ) làm kinh đô - Năm 1806, Nguyễn Ánh lên Hoàng đế Cờ long tỉnh VUA GIA LONG 1762 - 1820 Ấn vàng Minh Mạng Các triều đại Trần lịch , Lê sử đãbao chọn Thăng Long Nhà Nguyễn tồnLý ,trong nhiêu năm làm Sau Em lậtđô đổ biết triều gìnhà vềTây vua Sơn GiaNguyễn Long ? Ánh đãđâu làm?gì ? kinh Nguyễn đóng đô trải qua đời vua trị ? Bài 27 Tiết 61 - I / Tình hình trị - kinh tế Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a Nhà Nguyễn thành lập b Chế độ phong kiến tập quyền - Tổ chức nhà nước : Vua trực tiếp nắm quyền hành nước từ trung ương đến địa phương - Thời Gia Long -Thời Minh Mệnh VUA VUA BộLại Bộ Hộ Bộ Lễ Bộ Binh Bộ Hình Bộ Công Bộ Các quan chuyên môn(Ngự sử đài, Hàn Lâm viện … ) Em có nhận xét qua sơ đồ ? Bài 27 Tiết 61 - I / Tình hình trị - kinh tế Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a Nhà Nguyễn thành lập b Chế độ phong kiến tập quyền - Tổ chức nhà nước : Vua trực tiếp nắm quyền hành nước từ trung ương đến địa phương - Hành : Năm 1831-1832 nước được-Thời chia Minh thànhMệnh 30 tỉnh - Thời Gia phủ Longtrực thuộc Cả nước Bắc thành (Tổng trấn) Trực dinh (Vua ) Cả nước G Đ thành (Tổng trấn) 30 tỉnh (Tổng đốc) Em có nhận xét qua sơ đồ ? phủ trực thuộc Bài 27 Tiết 61 - I / Tình hình trị - kinh tế Lược đồ hành VN Lược đồ hành VN thời Nguyễn Huyện đức ta vào thuộc nào?? Em cóHoài suy nghĩ vềchúng lãnh thổ thời nướcNguyễn ta qua hai lượctỉnh đồ Bài 27 Tiết 61 - I / Tình hình trị - kinh tế Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a Nhà Nguyễn thành lập b Chế độ phong kiến tập quyền - Tổ chức nhà nước : - Hành : - Luật pháp: Năm 1815,nhà Nguyễn ban hành Hoàng triều luật lệ Về luật thời Nguyễn : Điều 223 ghi rõ: “ Bắc Phàm kẻ mưulệnh phản vàbộ Năm 1811, Tổng trấn thành chủvàtrìđại việcnghịch biên soạn luật kẻ củamưu thời Nguyễn Lựa lăng trì theo xử tửý “ Gia Long,nhóm Nguyễn Văn Thành Đã cho chép gần nguyên vẹn luật nhà Thanh thi hành Điều 225 quyluật định người… nói hay viết xúc phạm đến vua Năm 1815 mới“được ban hành “ Luật gồm 398kiến điều , chiabịthành chương quan Gia nhàLong nước“ phong xử chém “ ,ngoài có 30 điều “tạp tụng “ Mặc dầu nói tham khảo luật Hồng Đức luật nhà Thanh, Nhưng thực chép luật nhà Thanh ….Các điều luật phản ánh thực tiễn nước ta luật Hồng Đức không Hình phạt đày làm nô tì đặt lại Tuy nhiên ,tệ tham nhũng quan lại xem nội dung quan trọng luật ( Theo cương lịch sử Việt triều Nam tâp I ) Qua đoạn tư liệu trênĐạiem thấy Hoàng Gia Long ban hành Hoàng triều luật lệ nhằm mục đích ? luật lệ đời vào thời gian ? Bài 27 Tiết 61 - I / Tình hình trị - kinh tế Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a Nhà Nguyễn thành lập b Chế độ phong kiến tập quyền - Tổ chức nhà nước : - Hành : - Luật pháp: - Quân đội : Gồm nhiều binh chủng,xây dựng thành luỹ vững Em quan sát tranh rút nhận xét? Bài 27 Tiết 61 - I / Tình hình trị - kinh tế Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a Nhà Nguyễn thành lập b Chế độ phong kiến tập quyền - Tổ chức nhà nước : - Hành : - Luật pháp: - Quân đội : Bài 27 Tiết 61 - I / Tình hình trị - kinh tế Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a Nhà Nguyễn thành lập b Chế độ phong kiến tập quyền c Ngoại giao : - Thần => Nhàphục nướcnhà TƯ Thanh tập quyền , đóng cửa không tiếp xúc với Phương Tây Emtiết Hãy so liên sánh chính sách ngoại ngoại giao giaophục thời hiệnTây Nguyễn với thời Chi chứng tỏ nhà Nguyễn nhà? Thanh ? Tại lạihệ khước từsách nước thần Phương EmEm có nhận nêu xét vềcủa tình sách hình đốiminh ngoại trị?của nhànhà Nguyễn Nguyễn ? ? Quang Đảng ta Trung ? ? Em lấy ví dụ hoạ Chính sách dẫn đến hậu ? Bài 27 Tiết 61 - I / Tình hình trị - kinh tế Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Kinh tế triều Nguyễn a Nông nghiệp -Ruộng đất : Chú trọng khai hoang , lập ấp ,lập đồn điền Đặt lại chế độ quân điền Trước tình Em hình biết nhà Nguyễn sáchtrọng quân có điền ? sách XIX ? ?? Tình hình kinh tế nông nghiệp nước ta đầu kỉ Điều chứng tỏ nhà Nguyễn khai hoang lập ấp Công khai hoang thời Nguyễn có tác dụng ? Bài 27 Tiết 61 - I / Tình hình trị - kinh tế Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Kinh tế triều Nguyễn a Nông nghiệp -Ruộng đất : Chú trọng khai hoang , lập ấp đặt lại chế độ quân điền 90 60 70 80 50 40 30 10 20 Thảo luận nhóm Tại diện tích canh tác tăng thêm mà tình trạng nông dân lưu vong ? Đáp án -Ruộng đất bỏ hoang nhiều -Bọn địa chủ , cường hào cướp Bài 27 Tiết 61 - I / Tình hình trị - kinh tế Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Kinh tế triều Nguyễn a Nông nghiệp - Ruộng đất : Chú trọng khai hoang , lập ấp đặt lại chế độ quân điền - Công trình thuỷ lợi : Đê điều không quan tâm tu sửa, lụt lội hạn hán xảy => Đời sống nông dân vô khổ cực “Oai phủ Khoái xin cơm ” Em có suy nghĩ đời nhâncódân ta ởtâm đầutớithếcông kỉ XIX Nhàsống Nguyễn quan trình, thuỷ lợi không ? Qua câu nóivà tranh ? Bài 27 Tiết 61 - I / Tình hình trị - kinh tế Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Kinh tế triều Nguyễn a Nông nghiệp b công thương nghiệp * Thủ công nghiệp : -Thủ công nghiệp nhà nước phát triển mạnh đặc biệt ngành đóng tàu - Ngành khai thác mỏ mở rộng -Thợ đóng tàu nước ta có tay nghề cao ,biết ứng dụng kĩ thuật - Thủ công nghiệp nhân dân có phát triển, song bị hạn chế châu Âu Một người Mĩ đến nước ta năm 1820 nhận xét : “ Người Việt Nam thợ đóng tàu thành thạo Họ hoàn thành công trình với kĩ thuật xác “ Nhận xét người nước gợi cho em suy nghĩ Mặc dùQua có nhiều tiềm lực thủ Mĩ công nghiệp không ảnh nhận xét người , em thấy thủ tàiThủ thợ thủ côngkhai nước ta ởmỏ đàu kỉ?XIX ? công Đối nghiệp vớiphát ngành nhân thác dân có đặc điểm ? triển ? ngành ? công nghiệp Nhà nước phát triển Bài 27 Tiết 61 - I / Tình hình trị - kinh tế Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Kinh tế triều Nguyễn a Nông nghiệp b công thương nghiệp * Thủ công nghiệp : * thương nghiệp : -Nội thương triển đô thịchậm ,thị tứ phồn thịnh => Kinh tế phát - Ngoại thương :+Trao đổi buôn bán với nước khu vực + Hạn chế buôn bán với người Phương Tây Chính sách ngoại thương nhà Nguyễn Em có nhận xét tình hình triều Nguyễn ? Qua đoạn phim vừakinh tế em có nhận xétthể nghiệp nàotrong ? thương nước ? Bài 27 Tiết 61 - I / Tình hình trị - kinh tế Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Kinh tế triều Nguyễn Qua vừa họce m có nhận xét tình hình trị, kinh tế nước ta triều Nguyễn ? TRÒ CHƠI Ô CHỮ AI NHANH HƠN LUẬT CHƠI •Cả lớp chia làm hai đội :Đội đỏ đội xanh • Có ô chữ hàng ngang hàng dọc với ô hàng ngang câu hỏi - học sinh trả lời để tìm ô hàng dọc Trong câu trả lời có chữ màu đỏ - chữ chữ nằm ô hàng dọc •Trả lời đùng ô hàng ngang ,mỗi ô đạt hoa màu đỏ ( xanh ) • Trả lời ô hàng dọc lật ->4 ô hàng ngang đạt hoa màu đỏ (xanh ),khi lật -> ô hàng ngang đạt hoa màu đỏ ( xanh ) TRÒ CHƠI Ô CHỮ P H Á P T H A N H M A U T I Ề O À N G N Đ H Ế Ả I H Ộ I A N Ễ N Á N H G I A L C H N G U À Y O N G LuậtNgười pháp nhà Nguyễn giống với triều đại TQ Ai làđứng người lập triều đại nhà Nguyễn? Kim Sơn Nguyễn Đây và….là cực Ánh đầu Nam vùng vương cầu đất cứu triều ven nước nước biển Nguyễn ta thời Tư Nguyễn gọi này? làngôi? khai gì?này? phá Thương cảng lớn ta thời Nguyễn Niên hiệu Nguyễn Ánh lên Ấn vàng Minh Mạng Cờ long tinh Hướng dẫn nhà * Đời sống nhân dân triều Nguyễn ? * diễn biến , kết , ý nghĩa ,của khởi nghĩa nông dân thời Nguyễn : - Khởi nghĩa Phan Bá Vành - Khởi nghĩa Nông Văn Vân - Khởi nghĩa Lê Văn Khôi - Khởi nghĩa Cao Bá Quát
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn , Bài 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn , Bài 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn